Skip to main content

Full text of "Nya Testamentet"

See other formats


W:^ 
Please 

handle this volume 

with care. 

The University of Connecticut 
Libraries, Storrs hbl, stx BS22021878b 
Nya Testamentet. 3 T1S3 D03M333T D GAYLORD RG ±>fi'iii> Ny'a 

S c r t a m e n t c t «, "i'pit- //■_ '/ /g :2J> t.Bcft 11Kb flacnbe flifar, ^ja SSrttttffa o^ Ittfanbffa 
23i6el=^®aaffapct§ feefoflnab, Samuel 9iumftebt, 
isra 

e^emtitaitt i Sabeibaut) loftat 85 ok. XSfSf @* SJJarct @i)angcltum* 

@» 8uce ©tjangcTium. ♦ ♦ 

©♦ So^anntS StjangeHum, ♦ 

SI^JofKa Oernmgar* . . . 

tid be Siomare* ♦ ♦ ♦ 

i. till be ©ormt^ter. ♦ , 

2, ixU be Sorfnt^ter. . , 

tta be (Salater. . . . 

tiH be e^j^efier. . . . 

m be sp^tH)5^er. . . . 

tin be Eoloffer. . . , 

!♦ titt be ^^effalontcer* . 

2^ till be S|effaIotttcer» . 

1, tiff Stimot^eum. , , 

2, tiff Stimot^eum* , , 

tiff Sttum 

tiff sp^ftemon 

@)3iflelett tiff be @6veer. . . 

@. ^tixx i. e)3tfleC . . . 

2. ®)5ifieL . . 

@» So^anntS l. ©i^tflet. . 

2« g^tflel . 

3. e^Jtftel. . 
(S, 3aco6§ ©)jtflel . . 

@. 3ube ©jjtj^el. . . . 
®, So^anntS U)jpenBaretfe* 

<Sib. 


Sap. 
5 


28 
81 


16 
129 


24 
210 


21 
272 


28 
551 


16 
583 


16 
414 


15 
455 


6 
445 


6 
456 


4 
464 


4 
471 


5 
477 


5 
481 


6 
489 


4 
495 


5 
499 


1 
500 


13 
525 


5 
552 


a 
557 


5 
545 


1 
546 


1 
547 


5 
555 


1 


« ♦ 


557 


22 x^tax ®* Wtatt^ei @t^angeltnm< L ^apitltt 

^(?fu &6rb6tof, aftclfe, namn, 
fobelfc. 

^etta ax iotm afSSfu 
^^ g^nfl{ 6iirb, ^njtlfen 
fom Sr ®at)tb§ fon, 5t6ra^ 

2. mxaf)am fdbbe Sfaaq 
Sfaac fiSbbe SacoB; 3aco6 
fBbbc Suba, od^ ^an§ BrBbcr^ 

5. Suba fi3bbe ^^arcj 

tej fobbc "-gejrom; ^z^xom 
fobbe §(ram« 

4. ^ram fdbbe ^Imfnas^ 
baB; ^minabaB fBbbc 9?as: 
^affon; 9?a^affon fdbbe 
Salmon. 

5. Salmon fobbe 23oaS, 
af9k^aB;©oa§ fdbbe OBeb, 
af mnti); OBcb fdbbe 3cffe. 

6. Seffe fdbbe ^onung 
£)abib. ^onung ®atotb 
fobbe (Salomon, af ^txxm 
fom tuar Urie (;uflru, 

7. Salomon fdbbe JRo^ 
Boam; StoBoam fdbbe SlBia; 
2(Bia fdbbe ?lfa. 

8. 5tfa fdbbe Sofa^j^at; 
Sofa^j^ot fdbbe Soram; 
Soram fdbbe Dfia, 

9. Dfta fdbbe 3oat^am; 
a* Soat^am fdbbe 5l(^a8; St:^ 
^a8 fdbbe Sje^ia, 

10, ®jec^ta fdbbe 93? a^ 
naffe; SlWanaffe fdbbe ttmon; 
Stmon fdbbe Sofia* 

11, Sofia fdbbe Se^os: 
rtta o(^ ^mB Brdber, n.nb 
bet ^aB^IontfFa fangelfct. 

12, 97fen efter bet »a^ 
B^IontfFa fangelfet fdbbe 
Sec^onta Salat^fel; Safa^ 
t^tel fdbbe 3otoBaBeL 

15. 3oroBaBeI fdbbe ^^ 
Biub; 5{Bmb fdbbe @rta!(m; 
miafim fdbbe Stfor. 

14, ^tfor fdbbe 3cibof; 
3abof fdbbe St#n; Mm 
fdbbe ©(tub. 

15, gttub fdbbe eieaiar; 
©leajar fdbbe SWatt^am; 
aWatt^am fdbbe SacoB, 

16, SacoB fdbbe Sofcp^, 
SWarte man^ af ^mtlfo ax 
fdbbcr 3@fuS, fom tatia^ 

17, @d Sro atte (eberna, 
ifran ?{Bra^ammttff S)abfb, 
fjorton leber; ifcd ®atotb ttU 
bet ©aB^fontffa fangelfet, 
QfS fjorton feber; ifra bet 
SaB^fontff a fSngelfet tntia 
S'^riflum, otf fjortrn (cber. 6 @. fBlattl)tx (^ap. 1, 2. 18. 3®fxt6^r{fl{fiJbcIfc 
gf(f fa ttX mx maxia, 
^an^ mobet, tvax ixQlof^ 
tvah Sofc^^, fiirr an be 
fommo ^amman^ fan§ ^m 
h^ara ^aftuanbeS af ben t^e* 
Itga Slnba, 

19. SWcn eftet Sofe^^ 
ivar en from man, od^ hJiHe 
(tfe riJja l^ennc, tanfte f;an 
^emltga BfmergifhJa l^enne. 

20, max ^an betta tanh 
te^ ft, bd u^)ien6arabc3 ^0:= 
nom { fiJmnen .&®rran§ 
Singet, o(^ fabe: Sofe^^/ 
©ab(b§ fon, tabs tie taga 
S)tarta, bin l^uflru, tiU big ; 
t\} bet font ar affabt t ^mm^ 
bet fir af ben ^ettga S(ttba, 

21, t)^ ^ott ffatt foba 
ett @ott, oc^ bu jiatt faHa 
l^ane ^amn S@®U®; 
t\) i^an f!air fcalfa fttt foff 
ifrd beta6 fi;nber. l^an font «g)Srran6 Stngct 
^abe ^onom fcefaUt, oc^ tog 
fina i^uflru tiU fig, 

25. Cd^ fanbe ^enne 
intet, tillbe§ ^on fiJbbe fin 
fiirfta @on; oij fattabe 

2, ^apiiltt 

S)e ttjifc mam ^(S\n fl^ft. 
.g>erobi8 Barnamorb. 

S^ar 3®fuS mx fiiitx t 
^*' aSet^Se^em t SubiflPa 
(attbet, i ^onung $erobi3 
tib, ft, bd fommo Ujife man 
af iJflerlanben till Serii:^ 
faUm; 

% S)d^ fabe: c^n^ar ar 
ben n^fobbe Suba:=^ottun:^ 
gen? S:^ txii (;afme fett Ijan^ 
fijerno i iJftetlanben, oc^ are 
fomne ait tif(6ebja ^onom, 

3, 9?ar ^onung «g>erobc§ 
bet prbe, ^t^arbt ^an 6e^ 

22, ^tiia ax aUi ff ebt, brofmab, oc^ {^ele Serufa^ 
^d bet fitffborba^ ffutte betjIemS flab meb ^onom; 

af ^Srranom fagbt ar ge:^ 4, Dd^ iat forfamla alia 
nom ^ro^t)eten, font fabe:; be Bfmerjla ^refierna, od^ 

23, @i, en Sungfrn (Sfriftrdrba tfitattb fotfet, ffvill ivarba ^afiuanbeS, odf) od^ frdgabe bem (;mar (^^xi:^ 
fiJba en fon, odf) be ff o(a fluS ffuKe fiSbaS, 
falJla ^an^ 5?amn Smtna^ 5, Dd) be fabe ()onom: 
nu(S(; bet dr fd mi;dfet;S ©et^2et;em, tSubiffa fagbt: ®ub meb og 
24. 9^dr Sofe)?^ tmh lanbet; ti; bet dr fd flfrifit^ct 
genom ^ro))t;eten: nabe u^)) af fiJmnen, gjorbe 6, S)d§ bu 23ett;Se^em, (S.ap. 2* Soangelium. { Subtfia tanbet, Sfl (nga 
tunba ben mfnflc ifclanb 
Suba Sriirflar; t^ utaf big 
ff aff mtg fomma ben %h 
flen, fom Bfmer mttt folf, 
Sfraet, en ^erte tuara ff attv 

7. S)a fallabe ^erobeS 
tiSntfga be njt'fa mannerna 
tiff ftg, od^ fcef^iorbegranne^s 
Kga af bem, l^mab tib fljets: 
nan f^nteS; 

8. Dd^ fanbe bem fa ttff 
Set^Se^em, od^ fabe: g'arer 
bit, oil fcef^jBrjer granne== 
Hga efter tarnet; o^ nSr 
3 bet finntn^ fd fager mfg 
bet tgen, att jag fan odE 
fomma, oif ttfflbebja ^q^ 
nom, 

9, S^fir be ^abe ^i5rt 
^onnngen, foro be dflab; 
0^ ft, ftjernan, fom be fett 
l^abe t Bjlerlanben, gtdf fiJr 
bem, fd Idnge l^on fom, 
od^ blef BefldnbanbeS iSfn^er 
ber 6arnet n^ar* 

10, 9tax be fdgo fljer^ 
nona, movbo be ganffa 
glabe; 

!!♦ Dd^ gingo m t^ufet, 
od^ funno 6arnet meb SWa- 
tia be§ mober; od^ fiiffo 
ncbet od^ tifffidbo l^onom, 

od^ m)j)idto ftna ]^dfmor,j6arn i ©et^Se(;em, od^ i 
0^ ffdnfte ^onom gu(b, affa beg granfor, be fom 
xBfetfe od^ m^rr^am, 'tmeggedra,od§berfBrneban 12. ®eban flngo be 
u^^jentarelfe i fBnnten, aii 
be ffuffe tdfe fomma igen 
ttff Aerobes ; od^ foro fd en 
annan n^dg ^em t ^xit tanb 
tgen. 

13. 9tdr be moro bort* 
fame, jl, bd ujj^jenfiarabe^ 
§erranS Stngel Sofe^^ t 
fiJmnen, fdganbeS: ®tatt 
upp^ oi) tag Barnet od^ 
be§ mober ttff big, od^ fT^ 
in utt ©g^^tt tanb, od^ 6Itf 
ber fd tdnge jag fdger btg 
tiff; t^ bet fommer berttff, 
att Aerobes ffaff fiJfa efter 
Barnet, ttff ait fBrgBra bet. 

14. ^an ftob npp^ oij 
tog Barnet od^ beg mober, 
om nattzna^ tiU fig, od§ 
fl^bbe in nil ©g^^ti (anb ; 

15. Odt) 6Ief ber intm 
$erobi6 bi3b, pa bet att fxilU 
BorbaS ffuffe bet fom fagbt 
njar af §®rranom genom 
^ro^^eten, fom fabe: Utvif 
@gt;ijten ^afmer jag faffat 
mtn ®on. 

16. ^ax ^erobei nu 
fdg, att ^an wax befmifen 
af be mifa man, 6(ef ^an 
ganffa mreb ; od^ fdnbe ut, 
od^ (at fid i^jdt aff fit^en^ 8 e. fOtatt^ti (Eap. 2, 3. hjoro, cfter ben ttbett fern 
^an ^abe granneftga fce:= 
fport af be ttjffa mSm 

17. ©afeleffuHfomnabt 
bet font af Seremta ^ro^ 
pf)ttm fagbt njar, nSr ^an 
fabe: 

18. 3 ^i3jbene marbt 
^Dtb en rofi, flor ftagomSI, 
grdt oci^ m^dfen fFran: 
^ad^et grater pn fcarn, od^ 
mtH ic!e lata ^ugfiijata ftg; 
t^ bet n^ar ute nteb bent. 

19. Tim nar ^erobea 
njar biJb, ft, iaupptxibci^ 
rabeS ^@rrang Stngel 3o:= 
^tp^ i fBmnen, i ^Q\)pti 
lanb; 

20. £)^ fabe: ®tatt 
Up}), cij tag 6arnet o^ 
be| mober ttff big, oc^ far 
tn t Sftaeia lanb; t\) be 
arc biSbe, font foro efter 
Garnets ttf. 

21. ^an flob npp, c^ 
tog Barnet oc^ be§ mober 
iiU ftg, oc^ for in utt Sfra- 
eK (anb. 

22. Tim mx f)an ^iSrbe, 
att 5lrc^c(au§ n?ar rdbanbe^ 
t SnbtfPa (anbet, t fin faber§ 
^erobtS flab, rabbet ^an 
fara bit; od^ fidf Befaffning 
af ®ub i fontnen, oc^ for 
tn utt ©alilee lanb^cittbar; 

23. Dd^ font, G^ fcobbe i ben ftaben, font ^eter 9?a* 
jaretl^; att bet ffulle full^ 
!omna6 font n^ar fagbt 
genom ^rop^eterna: ^an 
ff att faffaS 9?ajareu8. 

3. ^apitltt 

3 ben tibenfontSo^anneS 
®i}))aren, oc^ prebifabe 
i Btnene, i Swbijia f anbet; 

2. Dtf) fabe: ®i5rcr 
bSttrfng; ^immetrttet h 
fommet ^arbt nar. 

3. 0(^ ^an ar ben font 
@faia6 ^ropl^eten talabe 
om, oS) fabe: ®n6ro}janbc6 
riSfl ar i Bfnene: ©ereber 
§®rranS mag, gorer ^an^ 
fligar xaticu 

4. Tim 3o^anne6 ^abe 
ftSber af camela^dr, oc^ en 
labergjorbing om ftna fan=: 
ber; l^an6 mat tvax gra^^ 
^op))or, od^ milb^annog. 

5. 3^d gidf SerufalemS 
flab ut till ^onom, od^ ^ela 
3ubif?a (anbet, od^ aH lanb 
fom (igga utmeb Serban; 

6. Ddf) Idto b»|?a fig af 
^onom { Sorban, od^ 6e^ 
fdnbe fina ftjnber. 

7. ®d ^an fdg manga 
utaf be ^^arifeer od^ (Sab^ 
buceer fomma tiU fin biJ* ^ap. 5^ 4. @t)attgelium. d jjelfe, fabe ^an ttU bem: 3 
l^uggormatS apba, ^o ^af= 
hjcr cber fBtcgifhJtt, att 3 
ffolcn uttbflf^ ben tittfom=: 
manbe mrebe? 

8. ©BterfBrbenfFuttfa:: 
bana fruft, fom Mttring 
ttH^iJrer; 

9* D^ tanfer ftfe, att 
S njiljen faga totb eber 
fjeIfn)a:aBtMiDom8t6ra^ 
^am till faber; t\) jag fager 
eber, att ®ub at niagttg 
u^J^itjadfa af be§a flenar 
StBra^e iaxtu 

10* 9Ju Sr otf i)%tn fatt 
tiff rotena ))d tran; berfiSre 
^mart oi) tit tra, fom tdfe 
g5r goba fruft, fcltfhjer af^ 
i^ugget d4 fajlabt i elbeit 

!!♦ Sag bo^jer eber t 
luatten, ttU fiattrmg; mm 
ben efter mtg fommer, ar 
(larlare an jag, ^mitfenS 
ffor jag tcfe ar marbtg att 
iaxa] ^att ffatt V6pa eber 
meb ben «g>ettga 2tnba, oc^ 
meb elb, 

12* Od^ ^an ^afmer ftna 
f aflofJoftDel i fine ^anb, od§ 
^an ffatt renfa pn loga, 
oc?^ i)an ffatt fiirfamla fttt 
^mete i tabona; men agnar^: 
na ffoH ^an u^^feranna i 
eminnertig etb. 

15. ®a fom S®fua af ©atiteen tlU Sorban, tiH 
So^anneS, att ^an fPulIe 
lata ibpa fig af ^onom. 

14. 9Wen So^anneS for- 
magrabe l^onom, od) fate: 
93fig te^iSfn^eS, att jag toor* 
be biJpt af big; od^ bu fom* 
mer tiU mtg? 

15. ®d fnjarabe 3®fua, 
oc^ fabe tiff ^onom: 2dt 
bet nu fd ffe; fd Ux bet 
ftg ttiaxa meb d§, att mt 
u^^jf^ffe affa rSttfdrbig^et. 
®d tiffflabbe ^an ^onom 
bet. 

16. Dd^ ndr S®fn8 mx 
Vipt^ fleg ^an flra?:t u^)}) af 
n^attnet; od^ fi, bd n^arbt 
^onom ^mmdtn Uppna^^ 
0^ ^an fdg ®ub3 Stnba 
neberfara fom en bufn^a, 
od^ Bomma ijfmer ^onom. 

17. Od^ ft, en rSfl af 
^immelen fabe: ©cnne at 
mitt fate (Son, i l^milfom 
jag 5^fmet ett gobtbel&ag* 

4. (S^apitltt 

2^@fu8 freflaS, antc&bcr fltt 
amfccte, 

<^d itjaibt S®fu6 forb af 
- Stnbanom i iJfnena, pa 

bet ^an ffnffe fiirfofaa af 

bjefwukn. 
2. Dc^ nar ^an ^abe 

faflat i f^ratio bagar od^ 10 att^tx (^ap. 4. fi)xatio nfittcr, fa ^ttngrabe 

^. 0(^ freflaten gfdf 
fxam h'tt I)onom, od) fabe: 
tfl bu ®ub3 ®Dtt, fd fag, 
att bc^e flenar tuarba IJrBb* 

4» ®a frtjarabc ^an, od^ 
fabe: S)et atfFrifhjet: SWcrt:: 
tttfFatt IcfJi^er fdfe affenafl 
h)tb ferBb, utan af ^h^att od^ 
ett orb, font gdr af ®ubS 
mutt. 

5. ®a tog bjefmulen 
^onom meb ftg iiU itn^t^ 
Itga flaben, ocfi fatte "^onom 
oftwerfl ^d tinnarna af 
templet; 

6. SDd) fabe till bottom: 
^ifl bu ®ub8 @ott, fd gif 
btg ^drutfiite; tt) bet dr 
fFrtfnjet:, ^an ffaff gtfh^a 
ftnom Stnglom Befattnmg 
om btg; oc^ be ffofa 6dra 
btg pa fina ^dnber, att bu 
t(!e ff aH flBta bin fot emot 
ftenetu 

7. ®d fabe 3®fua till 
^onom: ®et dr otf fFrtfmet: 
^®rran btn ®ub ffaff bu 
tcfe frefla* 

8* ®d tog dterbjefmulen 
^onom meb ftg uppa tit 
ganf?a ^Bgt Berg, ocf) n^ifle 
^onom aU rife t mertbene, 
DC^ beraS ^drlig^et; 

9. Dd^ fabe HU ^onom: 2iat betta mill jag gifiua 
big, om bu fatter nebet, od^ 
titffi eber mig* 

10. ®d fabt SefuS tiU 
^onom: (3a$ tort, @atan; 
t\) bet dr tM^ett^grran 
bin ®ub ff att bu ttTOebja, 
od^ ^onom affena (Faff bu 
tjena. 

11. ®d Bfnjetgaf bjef^ 
tuulen ^onom; od^ fi, 5lngs 
(arna gingo fram, od^tjente 
^onom, 

12. ®d nu S®fu§ ^Br* 
be, att 3ol^anne§ mar fdn^ 
gen, brog ^an in i ©atitecn; 

15. Od^ Bfmergaf 5?a^ 
jaretl^, od^ fom, od^ bobbe 
t Sa^ernaum, fom tigger 
mib "^afmet, pd grdnfen mib 
3e6uton od^ 9?e|)l^tr)arim ; 

14. sj3d bet att futtfom^ 
na6 ffutte bet fom fagbt 
mar genom ©faia ^ro^^e= 
ten, fom fabe: 

15. ®etIanbet3e6utDn, 
od^ bet lanbet 9ltp^t^alm, 
mib ^affenS mdg, ^d benna 
fiibon Sotban, d(^ ben l^eb* 
niffa ©altTeen; 

16. Srolfet, fom fatt t 
miJrfret, (;afmer fett ettftort 
IjuS; od^ bcm, fom fcobbe 
i bBbfenS dngb od^ ffugga, 
dr ttt (juS u^^gdnget 

17. Sfrd ben ttben fce* ©a^j. 4, 5. ©tjattgeHttm. it g^nte 3(gfu8 tiff att <jre^ 
bi!a, 0^ fabe: (SiJrcr BSt^ 
trmg; ^tmmelrifct ar fom=: 
met ^arbt nSr, 

18, ^Sr 3®fu0 gtdE 
utmeb bet ©attletffa ^af^ 
met, fdg f)att tmS Prober, 
2tmotv fern faHaS ^etruS, 
otf) Stnbrea8, ^tt6 6robet; 
be faflabe ftn nat { ^afh^et, 
tt; be moro fiffare. 

19, Oc^ 'i)an fabe tiff 

bem: S'^fj^^^ w^t'S; M ^^ff 
gora eber iiU mennifforS 
pfFare, 

20, ®e Bfmergdfmo 
^xaxt naten, o^ fiJIjbe 

2L Dd^ nSr ^n gicf 
fram tatter, fdg ^an tmd 
anbra triibcr, SacoB, 3^^ 
bebet [on, odf) So^anneS, 
^an§ trober, t Bdten meb 
beraS faber 3^^^fc^w8, Bo^ 
tanbe fm nat; od^ ^anfals: 
tabe benu 

22- ^ttaxt BfttjergdfttjD 
be ^attn^ od^ fin faber, od^ 
foljbe ^onom, 

25. SDc^ SefuS gt* om^ 
fring afft ®altldff a lanbet, 
od^ tarbe t beraS @i;nagD=5 
gor, od^ ^rebifabe (gt^ange^ 
(ium out rifet, oc^ Botabe 
affa^anba fjufbom oS) 
franf^et i folfet. 24* Od^ ^an8 r^ftc gf* 
Bftver ^ela <Si;rten; od^ be 
^abe tiff f)onom affa be ber 
franfe moro af mdnga^an^! 
ba fjufbom, od^ mfirfBrutna 
D(^ Befatta, o^ mdnabcra== 
fanbe oc^ Borttagna; od^ 
\)cin gjorbe bem affa i)tU 
Bregbo. 

25* Dd^ ^onom f6Ijbe 
mi;dfet fotf utaf ©alifeen, 
D^ utaf be tto flaber, o^ 
utaf Serufatem, od^ utaf 
Subeen, od^ utaf be lanb 
pd benna ftbon n)ib Sorban. 

5* (S^apiiltt 

3;(Efu6 Vdxtx xati Ut, o^ 
tagcn§ fBrflanb. 

S\>ar ^an fdg fotfet, fleg 
^^ ^an npp pa ett Berg ; 

od^ fom ^an ^abe fatt fig, 
gtngo ^an8 Sdrjungar fram 
txtt ^onom. 

2* ®d o^^^nabe ^an fin 
mun, tdrbe bem, oif fabe: 

3. @a(ige dro be fcm 
aro anbelige fattige; t^^fm* 
metrtfet ^Brer bem tiX 

4* Salfge dro be Bebriifs 
n^abe; i\) be fEoIa fd ^ug:* 
fmalelfe* 

5* ®a(tge dro be faft= 
mobfge; t^ be flfola Befitia 
jjorbena. 
I 6. ®al{ge dro be fom 12 ®. SRatt^ei ©a^. 5. l^ungra oc^ tiSrfia efter xatU 
fcirbig^etena; t^ be ffola 
Htfma mattabe* 

7. @altge firo be 6atm= 
l^erttge; t^ bem ffall ffe 
Barm^ertig'^et 

8» ©altge aro be ren^ 
l^jettabe; t^ be ff ola fe ©ub. 

9, @a(tge firo be frib^ 
famme; t^ be ffota fallal 
©ubS tarn, 

10. ©altge firo be fom 
(iba fbrfctjelfe for rattmtfo^: 
nc^ ffuH; t^ bem ^iJrer 
^Immelrtfet tiU, 

a. Sattge aren 3, nSr 
menntfforna fBrfmaba od^ 
fiSrfolja eber, o^ faga aUt 
Dubt entot eber, (juganbe, 
fiJr mina ffutt. 

12* ©Icibjen^ Dci^ frBjber 
eber; t^ ebor Vcn ax flor t 
^immeteu; foxit) be ^afma 
fammalunba fi5rfi5(jt ^ro^ 
jjl^eterna, fom ^afh^a h^arit 
for eber. 

13. S ciren jorbene^ fait; 
ar bet fd, att faltet mifler 
fill fatto, (;n)armeb ftall 
man bd falta? Sttt intet 
mcr Sr bet nt;ttigt, utan att 
man f aflar bet ut, od) later 
bet tram:pa§ af menm'? 
flfomen. 

14. S dreu tverlbeueS 
IjuS; (tfe fan ben flaben b6tja8, fom Hgger <)d ett 
feerg. 

15. Stfe tanber man 
feller tju§, od^ fatter bet 
unber ena ^appo^ utan ^d 
en Ijufaflafa; att bet I^fer 
aHom bem fom { ^ufet aro. 

16. ®d tdter ebart (jnS 
(^fa fi3r menntffomen, att 
be mviga fe ebra goba ger^ 
ningar, o^ ^rifa ebar %a^ 
ber, fom ar i ^immeleit 

17. S ffolen {rfe mcna, 
att jag dr fommen till aii 
uppto^a lagen, etter ^ro^^ 
^^eterna; jag dr i£t fom^ 
men tiff att upplo^a^ utan 
tia att fufffiorba. 

18. ^\) jag fdger eber 
fi5r fant: StiUU^ att Ijimmd 
od^ jorb forgdg, marber ej 
fiJrgdngen ben minfle ioh 
ftaftven, idfe feller en pxi£ 
af lagen, forr dn bet dr 
attt ffebt. 

19. ©erfiJre, t;hjiKen 
fom u^^Io^ar ttt af be§a 
minfta buben, oi^ Idrer fd 
menntfforna, ^an fJaff iaU 
(aS ben minfle t l^immeU 
rifet; men ^^i^ilten fom bet 
gor oc^ Idrer, ^an fFaH 
taUa^ flor i ^inmtelrtfet, 

20. Zt) jag fdger eber, 
att utan ebor rdttfdrbig^et 
Bfmergdr be ©friftldrbaS ^ap. 5, ©tjattgclium. 13 0^ be ^^arifeerS, ba ffclen 
S i$t f omnia { ^fmmehif ei 

21- S ^afnjen prt, att 
bem gamtom fagbt ar: '£)u 
ff'aff td^c bra^a; nnn^tt^iU 
fen font braver, ^an ffaff 
n^ara fft;Ibig unber bomen* 

22* Tim jag fager ebet, 
att ^n^tlfen font fortiirna^ 
pa ftn Brober, l^an ffaff 
hjata fJt;Ibtg unber bomen; 
rntn ^milfen fom fager: 
diaiija tiU fin Brober, ^an 
ar ff^tbtg unber rdbet; men 
^n^tlfen fom fager: S)u 
bare, ^an h ff^Ibig ttlt 
:^elmete§ elb* 

23. £)erfore, om bu 
offrar bma gdfn^o ^d alta= 
ret, od) fommer fd i^g, 
att bin Brober ^afmer ndgot 
emot big; 

24. @d (dgg ber bma 
gdfitJD neb fiJr attaret, oc^ 
gatf fiJrfl 6ort, o^ forlifa 
big meb bin fcrober; od) !om 
feban, od) offra btna gdfn^o* 

25. ^u flail njara bin 
trdtoBrober fcendgen txtl 
n)dnffa:p fnart, meban bu 
dnnu dfi meb ^onom pa 
mdgen; ati bin trdtoBrober 
antmarbar big icf e bomare:= 
nom, od) bomciren antmar? 
bar big tjenarenom, od) bu 
faflaa fd t ^dftelfe. 26. ®annertiga fSger 
jag big, bu marber ber 
idfe uitotntnanit^^ tiffbefi 
bu ^afn^er tetafat ben ^tter^^ 
fla ffdrfn^em 

27. 3 ^afmen ^Brt, ait 
bet njar fagbt bem gamtom : 
©u ffatt itfe gi3ra ^or. 

28. SJJen jag fdger eber: 
^njiffen fom fer pa ma 
qminno, titt ait Begara 
Ijmm^ ^an ^afmer atlareba 
gjort ^or meb ^mm i fttt 
^jerta. 

29. Om fd ar, ait bitt 
^6gra Bga dr big tiU for== 
argelfe, fd rif bet ut, od^ 
!aflat ifrd big; bet dr big 
Bdttre, ati tit bitt lebamot 
forberfmaa, an att bin ^e(a 
txQpp ffutte fafla6 till ^tU 
meteg. 

50. sir bet ocf fd, att 
bin l^iigra ^anb dr big iiU 
forargelfe, fd ^ugg ^enne 
af, oc^ fafla ^enne ifrd 
big; bet dr big fcdttre, att 
tit bitt lebamot forberfmao, 
an att ^eta fro^^en faflag 
tiH ^eln^etcS. 

51. ®et dr oc! fagbt: 
^gin^iffen fom ofmergifn?er 
fina ^uftru, ^an ffaft gifn^a 
^enne di ffitjoSref, 

32. Tim jag fdger eber: 
^imlhn fom i^elji Bfnjer* 14 ®. mattf^ti (^ap. 8. gtfhjer fttia ^uflru, utan fix 
^or6 flPitff, ^an fommcr 
^enne till ait gBra^or; od^ 
^mt'tfen tna ofmcrgifna ia^ 
gcr tiTI ^itflru, ^an giir ^or^ 

.5,5. ?ttcr ^afmett 3 ^iirt, 
att bet luar fagbt bcm gatn- 
(cm: ®u f!aa ftfe fh.iaria 
big mm^ utan ffafl ^dHa 
tgiCgrrattom bin eb. 

34* SKett jag fagcr cber, 
att 3 ff olctt aliamtet fnjar:^ 
ja^ ^hjartcn h)ib ^mmctcn, 
t? ^an Sr ®ub6 flol; 

55* @](Icr tt^tb Jorbcna, 
t\) ^on Sr ^anS foto^aff; ftenba* 
ej ^cller it)ib Serufalcm, t^ ,, 44. 9?Jen jag fagcr cber: 
bet Sr en mSgtfg .^ommg^j^IIffer ebra on^Suner; \r2aU 
ftab* jpg^^^ fc^ttt fom eber 6anna, 

o6» @j fetter ffaff bulo^ gBrer n^St cmot bcm 
fmSrja iDtb bttt ^ufmiib; tt;|fom cber ^ata; fceber fiJr 40. jDc!^ om nagor mitt 
gd till rStta mcb big, od^ 
taga bin fjortct ifrd btg, 
Idt ^onom otf ^afma th 
potta meb> 

41* C^d) om ndgor ncb^ 
gar big cna mtio, fd gadO 
tt)ia meb '^onom* 

42* ©if ^cnom^ fom af 
Mg 6ebc8, od6 mSnb big 
tc£e tfrd ^onom, fom ndgot 
miff Idna af btc^« 

43. S ^afiixn ^Urt, att 
bet Sr fagbt: ©uffaffSIfFa 
bin nSf^a, oc^ ^ata bin bu fdrmSr icfe gi3ra ctt ^dr 
^\r)iii effer fn?art 

37. gWcn ebart tat ff aff 
n^ara: 3a, ja; ncj^ nej; bcm fom gi5ra cber fPaba, 
od^ fiirfolja cber; 

4S. ^d bet 3 f^olcn 
rnara cbar g'abcrS Cam, ^nmb bcrBfn^cr Sr, bet Sri fom Sr i l^immcfen; t\)^an af onbo. ildtcr fina fol xxpp^a iJftrcr 38. 3 ^fi^ctt ^Brt, att'onba od^ goba, oc^ Idtcr 
bet Sr fagbt: OgafBr oga^jregna Bf^cr rSttfSrbiga od^ tanb fBr tanb. orSttfSrbtga. 39. 5Wcn jag fSger cber J 46. Q-orti;, om 3 SIffcn 
att 3 fSoIcn ttfe ftd bet onba bcm fom cber Slff'a, (;ii)ab 
cmot; utan Sr bet fd, att.fdn 3 fBr IBn? @Bra odf 
ndgor fidr big mib bet f)Bgra;t(fe be '^puMicaner bet 
fmbCcnet, fd ruSnb ^onom'famma? 0* bet anbra tiU. 47. Dm 3 ^afnjcn eber (^ap. 5, e. etjangeHttW* IS njfittlfga mot cbra BrBber 
affenafl, ^hjab Bef^nnetlfgtt 
gBrctt 3? ®i5ra t*e ocf fd 
be ^utjltcaner? 

48* SBarcr fdrbcnfEua 
fufffomttge, fdfom ebar 
^tmmclffc graber fufffDm== 
(tg ax. 

?nmofa* 93Sn. grafla, 93uffotg. 

^afmer aft u)3^d ebra a(= 
<^ mofo, att 3 {tf e gtfrtjcn 
^cnne fdr metmifEomen, ^d 
bet 3 ffolen hjarba febbe 
af bent; annate ^afttjen 3 
tngen tBn nar ebar graber, 
font Sr t ^tmmefert 

2. ^Hx btt ttu gtfnjer 
almofo, Idt tcf e flBta t Bafutt 
fiit bfg^ fom be ffrt^mtare 
gBra i ©^nagogorna, od^ 
u^^d gatortta, att be ffola 
lijatba prtfabe af menntff o^ 
mtxi] fannerttga fdger jag 
eber, be ^afira fdtt fm Vin. 

3. mm nar bu mitt 
gtfhja atmofo, fd Idt btna 
menflra ^anb ttfe \)^da^ 
^mab ben ^iJgta giir; 

4. ^d bet bin almofa 
Blifn^er (iJnltg; od^ bmg'a=: 
ber, fom t (iSnbom fer, tue- 
bergdffer bfg bet npptn^ 
Barltga. 

5. Od^ nSr bu Bcber, ffatt bu ftfe mara fom be 
ffn;mtare; fixti) be fid ger:= 
na { S^nagogorna o^ t 
gato^Brncn od^ 6ebja, att 
be ffola fcltfma febbe af 
menntffomett; fannerltgafas: 
ger jag eber, be ^afttja fdtt 
fitt Vin. 

6. SJfen nar bu 6ebcr, 
fd gacJ m t bin tammax^ 
oif fid biSrrena ttH, od^ Bcb 
bm fyciber ^emliga; d4 but 
f^aber, fotn f Knbom fer, 
ffatt btg bet ttjebergalla ups 
jjenfiarltga, 

7. C^ nar 3 feebjcn, 
ffolen S ^'tf^ ^^^^ mdngs 
taltge, fdfom »g)ebm'ngarna; 
t\) be mtna^ att be ffola 
njarba ^iSrbe frir ftn mdnqa 
orb6 ffittt, 

8. SBarer frirbetiffuH 
bem tdfe life; ebar '5abcr 
njet n?dl ^mab cber gorcS 
6e^of, fiSrr «n S Bebjcn 
^onom* 

a ©erfBre ffolen 3 6cb^ 
ja aUtfd: ^aber ttiSt, fom 
afl i l^imlom, ^elgabtmars 
be Mtt STamn* 

10. ZiMommt bitt ri= 
fe; ftt bin toilic ffifom 
i ^immelen, f5 otf p& ior= 
bene. 

it. ®if of i bagjpart 
bagliga htbh. 16 @. mait^ti ^ap. 6. 12. fOi) fdrlfit of w5= 
xa flulber, ffifom otf wi 
forlStom bcm of fltjlt^ifl^ 
iiro. 

13. CtH^ inleb of irfe 
i frejlclfe; ntan ftale of 
ifrfitt onbo. 3^^ tiht (it 
Hit, 0^ magteti, o(^ pt= 

14. Sr^ om 3 fdrldten 
mcnntilomen bera6 Brott, 
fd forldter odf ebat t;tm= 
mclffe %Cihtx eber. 

15. 5Wen om 3 icfe fi3r^ 
Tdtm mcnntffomen bera6 
trott^fd jlaHcbar g-abcritfc 
l^effet fixtata cbereborfcrDtt. 

16. mx fom S faften, 
ffolen 3 tdfc tt^axa fom 3 
tvoten Bebroftuabe, fdfom 
be f!n;mtare; tt; be jri3r:= 
manbia fin anftgte, att be 
flfola ft;na§ for menntf?o^ 
mtn meb pn faflo; fan^: 
nerltga fdger jag eber, be 
^afma rebo fin Ion. 

17. Tltn mx bu fafiar, 
fd fmiirj bitt ^fmub, od) 
tmd bitt anfigte; 

18. Sltt bu (cEe fi;ne3 
f8r menmfBotnen meb bine 
fafio, utan fi3r bin grabet, 
fom IBnligen dr; oc^ bin 
graber, fom fer i (iinbonv 
twebergdller big bet upptn- 
fcarttga. 19. 3 ffolen idfe fir. 
famla eber agobelat pa jox^ 
bene, ber mal o^ rofl fBr^* 
berfnjar bem, od^ ber fom 
tjufmar grafnja, od^fljdta; 

20. Utan forfamter eber 
dgobetar i l^immeten, ber 
^njarf en rofl effer mat fiSr^ 
berftvar bem, oc^ ber tjuf:= 
njar itf e grafma, effer fljdla. 

21. ^\) ber ebre Sgobe^ 
(ar dro, ber dr odf ebart 
^jerto. 

22. ^rD:p))fen§ tjug dr 
ijgat; dr bitt Bga enfalbigt, 
fd ivarber bin ^ele ?ro^*^ 
Ijua. 

23. SKen dr bitt iJga 
argt, fd marber bin ^ete 
txopp miJrf. 5tr bet nu fd, 
ait tjufet, fom dr t big, dr 
mi3rfer, ^uru flort 6Iifn)er 
bd mBrfret fjetft? 

24. ^na^tn tan tjena 
tmd ^errar; tt; att^anan:= 
tino^m ffaff ^ata ben ma, 
ci) ben anbra dtffa; effer 
^an l^dffer fig iniiU ben ma, 
oc^ ben anbra foraftar f)an ; 
3 funnen irfe tjena ®ubt 
o(^ ajfammon. 

25. Sjerfi3re fdger jag 
eber: ©orjer trfe fiSr ebart 
(if, ^mh 3 ffolcn dta oc^ 
brirfa; od^ itfe for cbar 
txopPf ^^^fe 3ffoIenfld^ ©a^j. 6, 7. etjangelium* 17 ba cber meb* ^'tr fdfe Ixfwd 
mtx Sn matcn, oc^ tn^pptn 
met an Kabcn? 

26* @er xt^?^d fogtarna 
unbet ^immelcn; be fd in^ 
tct, otf) fntet f?ara be ^et 
let npp, od^ forfamta tn:= 
tet t laborna; oc^ ebar ^tm* 
melffe fjaber fdber bent* 
Stren 3 ftf e m^tfet mer an 
be? 

27* .^mtlfen t'Btanb eber 
at, font meb ftn omforg 
fBrmdr ffitta en ain tttt fl^ 
na Ifingb? 

28. Dd^ for ^marS fFutt 
fBrjen 3 for flaben? @fd^ 
ber Itljorna pa niarfene,^it^ 
ru be itjaxa; be arBeta m^ 
tet, ej l^effer f^mna. 

29. ®od! fdger jag eber, 
ait iit ©alomo, t all pn 
^arftg^et, mar fd ftabb font 
en af bein. 

50. ^Idber nu ®nb fd 
grdfet pa marfene, ^mtlfet 
bo* { bag fldr, o(^ t mor== 
gon faftag { ugnen, ffutfe 
^an fcfe nn)$tt mer gcra 
bet eber, o 3 flentrogne? 

31. @d fFoIen 3 nu 
trfe ^afma omforg, fdgan= 
be: §mab ffole mi ata? 
©Her, ^mab ffole mf brief a? 
®aer, ^mab ffole mi Kdba 
o§ meb? 32. Z\) aUi fdbant (Ufa 
<g»ebningama. @bar ^tm= 
melffe graber met mSl, ait 
aUt betta gBreS eber fce^of. 

33. ^Mtx fdrfl efter 
®ubS rife, oci^ ^an^ xatU 
farbig^et, fd fader eber attt 
betta till 

34. @i5rjer icfe fiSrben* 
ffutt for morgonbagen; t^ 
morgonbagen ^afmer fjelf 
ffna omforg meb fig. T)tt 
ax nog, att ^mar bag ^afs: 
mer pn egen pidgo. 

7. (S^apitltt 

^omer i*e, ^d bet 3 i^e 
""^ ffoten marba bombe. 

2. St^ meb ben bom, 
fom 3 i^irnm, ffolen 3 
bombe marba; od^ tneb bet 
matt, fom 3 mdten, ffaff 
eber mattt marba. 

3. $uru fer bu ttt granb 
i bin§ 6rober§ iiga, oc^ 
marber idfe marfe en 6jelfa 
i bitt oga? 

4. @ffer, ^uru ffiger bu 
binom 6rober: ^dU, jag 
miff taga ut granbet af bttt 
oga; od^ ft, en Bjelfe dr 
bitt i3ga? 

5. ®u ffr^mtare, fafla 
forfl ut fijerfen af bitt Bga; 
feban fe tiU, l^uru bu fan 18 @. matt^ti (^ap. 7. uttao^a granbet afbln^bro:: 
ber§ i5ga. 

6. 3 ffoten (dfe gtfttja 
l^unbomcn bet ^eligt ar, 
od§ cbra ptxlox f?o(en 3 
tcfe fafla for fn^tu, att be 
tcfe tram|ja bem meb fma 
fetter, o^ ti^anba fig om 
emot eber, o^ rffma eber* 

7. SSeber, oc^ eber f?att 
marba gifiijet; fiifer, od^ S 
ffolen pnna; fla^^^er, oc^ 
eber ffaC u)?<)(dtag. 

8. S^ ben fom 6eber, 
l^an far; od^ ben fom fBfer, 
l^an finner; od^ ^onom, 
fom thppax, hjarber npp^ 
tatet. 

9. ©Her, ^ttjtlfeu Sr ben 
merim'fFa ifelanb eber, att^ 
om ^an^ fon 6ebeg 6ri3b 
af bottom, fom 6juber 1^0= 
nom en flen? 

10. @ller, om ^an Be^ 
bc^ fif?, mdnn l^an ba rac^ 
fa ^ottom en orm? 

11. Sir bet m fd, att 
S, font onbe ciren, funnen 
lifmdt gifma ebor Barn go^ 
ba gdfmor, ^uru mt;tfet 
mcr n^arber ebar g'aber, 
fom dr { ^tmmelen, gtfmans 
be6 bem gobt, fom feebaS 
af ^onom? 

12. mit bet 3 nu tviU 
Jen menniff orna fPota gBra eber, bet giJrer 3 ocE bem; 
it) betta dr lagen od^ ^ro:= 
:p^eterna. 

13. ©dr in tgenom ben 
trdnga ^jorten; t^ ben^jor^ 
ten dr mib, o^ ben mdgen 
dr 6reb, fom brager tiff 
fiSrbometfe; oc^ be dro mdn- 
ge, fom gd pa l^onom* 

14. Dd^ ben poxkn fir 
trdng, cd^ ben tudgen fmal, 
fom brager iiU lifbet; od^ 
fd dro be, fom finna ^o- 
nom. 

15. SBafter eber fix be 
falff a ^ro^^eter, fom f om- 
nia tiU eber i fdraftdber, 
mtn inn^drteS dro be gtn^ 
^janbe ulfmar. 

16. Utaf beraS frnft 
ffolen S fdnna bem; fdPe 
^emtar man njfnbrufmor af 
tiSrne, ej fetter fifon af iu 
flet. 

17. @d 6dr ^mart od) 
ett gobt trd goba fhift, 
mtn tit onbt trd 6dr onba 
fcuft 

18. mt gobt trd tan 
tdfe fcdra onba frntt: tdfe 
fan ^effer ett onbt trd 6d= 
ra goba frnft 

19. .g>li^art od^ tit trd, 
fom i^t 6dr goba frnft, 
ffaff af(}ngga6, odf) faflaS 
t elben. 6a^, 7, 8, (guaitgelium* 19 20, ©erfiJre ffolcn 3 
fauna bcm pa beraS fruft 

21, ^£t marbct ^t^ar 
ocf) en fonimanbeS in i ^iui- 
mcltff ct, fom fiSger iiU mfg: 
^@rre, «g)@rre; utan ben 
fom gBr ntinS g'aber^ tviU 
ja, fom ar { l^tmmelen* 

22* ^a ben bagen njat^ 
ba mdnge faganbe till mig: 
^®rre, .g)(grre, t^aftve njt 
tele pro^j^eterat uti bttt 
^amn, od^ f bitt 9lamn 
utbrtftuit bjeflar, od^ t bitt 
9lamn manga frafttga ger- 
ningar gjort? 

23, ®a ffatt jag U-^ 
fanna bem: S^g ?S^be eber 
albrtg; gdr tfra mig^ 3 
ogerntngSman, 

24, ©erfore, ^ivax od^ 
en fom prer be§a min orb, 
oc^ gor berefter, (^onom Ut^ 
nar jag n?{b en tutS man, 
fom fitt i§ug 6t;ggbe )5a ett 
^aHekrg, 

25, Ba foil flagregn, 
od) fom flob, 0(f) n^abret 
6(afle, od) ptte |5a (^ufct, 
od^ fija bod tde omfutt; 
tt; bet njar grunbabt :pa 
^viUeterget, 

26, S)d) ^mat od^ en, 
fom ^Qxtx af mtg befSa orb, 
odf) giir idfe berefter, ^an 
iitm^ tuib en fdmttff man, fom fct;ggbe fitt ^6 pa 
fanben, 

27, OdC) fiU flagregn, 
od^ fom flob, od) mabret 
Bldfle, od^ ptte pa ^ufet; 
od^ bet fiitt omfutt, od^ be§ 
faH tuar flort, 

28, Dd^ bet fcegaf ftg, 
ndr 3@fug It;!tabe betta 
talet, n^arbt folfet fiJrffradEt 
iSfn^er ^n3 tdrbom, 

29, 5^9 ^an ^3rebi!abe 
mdlbeliga, 0(^ idfe fom be 
®!rtft(arbe, 

8, a^apitltU 

@n fvitcif!, ^Sfiuitamaimcno 

btang. ^etti fiuara, ^affcnS 

florm. 93tan, fitJin kfatte, 

Stjdr l^an nu gidf neber af 
^^ 6erget, fiifjbe l^oncm 
mi)c!et folf, 

2, DdC) fi, ber fom en 
f^itelff man, odf) ttfftab f;c- 
nom, od^ fabe: ^@rre, \mU 
bu, fd fan bu gora mtg re= 
nan, 

5, S)d racfte S®fuS nt 
fina ^anb, od) tog pa i)Q^ 
nom, fdganbeS: S^g ^^itt/ 
njar ren; od^ flrajct maibt 
^an ren ittaf fm fpitelffo. 

4, Od^ 3@fua fabe tirr 
^onom: Se till, att bu fd:= 
ger bet fBr ingom; utan 
gadf fiort, od) Idt ^reflen 20 ®. mattf^tx ^ap. 8. fe big, oif offra ben gdfhjo, 
font Tlo^t tubtt ^afmer, 
m tit tnitimmxi bftvtx 
bent* 

5. mm mx 3@fug gtcf 
in utt ©a^etnaum, font en 
^i3fmtt§ntan tiU ^onont, otf) 
tab ^onont, 

e. ®Sgattbe3: $@rte, 
ntin tjenare (igger ^etnnta 
fcorttagen, oci| ^afh)er flot 
n^ebcrmobo* 

7, ©d fabe sefua tra 

^onom: Sag miff fomma, 
0^ 6ota ^onom^ 

8. S)a fmarabe pfn^itS^ 
tnanncn, o(^ fabc: ^@rre, 
fag at trfe njdrbig, att bn 
ffaff gd in unber mitt taf ; 
utan fdg affenaft ett orb, 
fd felifn^er min tjenare ^tU 
6regba> 

9. Z\) jag Sr otf en 
menniffa unber annarS 
man^ mdtb, od^ ^afit^er 
frig^f net tar unber mig ; oc^ 
jag fdger tiU ben ena: 
®arf; 0^ i)an gdr; oc^ tiff 
ben anbra: .torn; oif) ^an 
fommer; oif tiU ruin brdng: 
©or bet; oc^ ^an gor fl 

10. 9^dr SC^ftta betta 
^orbe. fiSrttttbrabe ^an fig, 
o(^ fabe iiU bent, font ^o= 
nom foljbe: ^annerltga idfe funnit fdbana tro f 
Sfraet 

11. aWen jag fSger eber, 
att mange n^arba f omman:^ 
be af Bfhn oc^ meflan, od§ 
ffola fitta meb ?t6ra^am, 
Sfaac, oS} Sctcot i ^immet 
rifet. 

12. aWen rtffen6 6arn 
ffola n^arba utfafiabe t bet 
^tterfla miSrfret; ber ffaff 
iuara grdt od^ tanbagni^::' 
fan. 

13. D^ 3®fuS fabe tiff 
^gfh^it^mannen: ®acf, od^ 
fom bu tror, fd ffe big; od^ 
i fammafluttbeneHef^an§ 
tjenare ^eltregba. 

14. Dd^ ndr 3®fu8 
fom i ^etri ^u6, od^ fdg 
att ^an6 flrdra Idg, oc^ 
^abe ffdifnjofot; 

15. ®d tog ^an |)d ^en== 
ne§ f;anb, od^ ffdlfh^ofoten 
ofnjergaf ^enne; odf) ^on 
ftob u))}3, od§ tjente bent. 

16. Od^ nar aftonen 
fom, ^abe be titi ^onom 
ntdnga, fom n^oro befatte; 
od^ ^an bref xit anbarna 
meb orb, oA} affa bent, fom 
onbt ^abe, Botabe ^mt; 

17. ^^d bet fufffcorbag 
ffuffe bet fom fagbt n^ar 
genom @faia ^xop^tkn, fdger jag eber, jag ^afmer fom fdger: ^m^a^ivtxta^ (^ap. 8* ©uaitaelitim* 21 gft pa fig itjdra ifriJlJItg^garna ttH, od^ mScfte ^o^ :^et, od^ it)dra fjufbomar 
18, D^ nar 3@fu§ fag nom uj)p, fSganbe: «g>(?rre, 
fra(§ 0^, ttjt forgao, 
26, ®d fabe ^an Hff m^ifet fo(f omfrfng fig, Bob bcm: 3 tlentrogne, ()mi ra= 
^an, citt man flPulIe fara'bcnS 3? SD<^ flob uji)^, o^ 
ut5fiuer )3d f^infibon^afmctjnapfle iuabrct, od^ ^afir^ct, 

19* Oci^ !Dmen'SWft==JD^ bet marbt flida lugnct. 
larb iiU ^oncm, od) fabe; 27. Tltn menntf^orna 
tttt ^Dttom: SWdflar, jag|fi5runbrabe fig, od^ fabe: 
n){ll fdija big c'^njart buj«g>mab dr benne fi3r ett, M 
gdr. 

20, ®d fabe 3@fu6 tfa 
^ottom: 9ldfmarne ^afma 
fulor, od^ foglarna unber itidbret od^ ^afmet dro ^0== 

nom I^big? 
28, Dd^ ndr ^an torn 

pa ^inftbon ^afmet, uti be 
^{mmelen ndfle; men men-|@ergefener§ (anb^dnbar, 
ntf?one6 ®on l^afmet mtet^jfcmmo tlrd Befatte meb 
ber ^an md (uta fltt ^ufssjbjefmulen emot ^onom Vi^ 
itjub tia, panbe, utgdngne af griftcr; 

21, Dd^ en annar af od^ moro ganffa grdfcltge, 
^an§ Sdrjungar fabe ttajfd att (ngen funberefaben 
l^onom: ^©rre, gtf mfg lof, 
ait jag gdr fdrjl Bort, od^ 
Begrafirer min faber, 

22, ©d fabe 3@fu6 tiff 
^onom: S^Stj bu mtg, oc^ 
tdt be biiba Begtafma ftna 
boba. 

25, Od^ ^an fleg i ^tp^ 
pet, od^ ^anS Sdrjungar 
fiJIjbe ^onom, 

24, Od^ fi, en flor florm 
n)dxte u>3<) { ^fmet, fd att 
todgen flog utofmer ]ttp^ 
ptt^ od^ ^an fof, 

25, T)d gtngo Sdrjun* mdgen fram, 

29, Od^ ft, be ro|3abe, 
od^fabe:SIcf!3gfu,©ube 
Son, I;mab,,^afme njt meb 
btg gora? Sifl bu fommen 
m ait plaQa o§ fdrr an 
ttb dr? 

.30, ®d gfdP ber (dngt 
ifrdn en flor fmtna^jorb t 
Bet 

31, £)d Bdbo ^oncm 
bjeffarna, od^ fabe: ^itrbct 
fd, att bu brtfmer o§ ut, 
fd tofnja o§, att nji farom 
utf ben fmma^jorben, i^ ott^ci (Sa^ 8,9, 32. ®a fabe ^an iiU 
bcm: %axtx. 

ut/ cS) fotD in i fmina- 
l^jorben; oi) ft, ^elcfh^ma- 
l^jorben lo^)?, oc^ trabfli3r== 
te f{g t ^afmet, od^ brun!:= 
nabc i tt^atintt 

33* SWen ^erbarne f[t)b:= 
be 6ort, Qi) gtngo fn i fla:= 
ben, o(^ fBtfuttttabe allt^ 
famman^, od^ |uru bet hjar 
ttdgdnget meb bent fom it^ 

34, 0(^ jl, ba Qid ^e^ 
la flaben ut emot S®fum; 
D(^ ba be (ago ^onom, 65== 
bo be, ait ^an miffe gd fcort 
utu bera3 laubSanbar, 9v (Sn fcorttagen. g^atf^euS. ^afia. 

93Iobgang. ^aixi better, ^wS 

"blinbc, @rt kfatt bumBe. 

^\a fteg ^n t ^tpptt^ o^ 
'^*^ for utiJfmer tgen, o^ 
fom utt fttt flab, 

2. Od^ ft, be l^abe fn fiir 
^onom ert Borttagitait, fom 
lag utf ette fang, 9lax nu 
3@fu§ fag beraa tro, fabe 
l^an till ben borttagna: 
9Bar njib dt gobt mob, min 
foit, bmaf^nberforldta^btg, 

3, SDd^ ft, fomlige utaf 
De Sfrfftlarba fabe njtb fig 
fjetfhja: ^mnt ^Sber ©ub. I a«ennar3@fu6fdg 
©d foro be bera§ tanfar, fabe ^an: 
^tt)i tdnfen 3 onbt ( ebot 
^jerta? 

5, ^njfffet Sr tSttare 
fdga: ®tna f^nber fMdtae 
big; effer fdga: @tatt upp, 
Q^ ga(f? 

6, mtn pa bet 3 ffo^ 
len tt^tta^ ait menniffone§ 
@on ^afn?er magt ^?d JDr= 
bene till ait fBrldta f^nber, 
fabe ^an tiU ben 6orttag:= 
na: @tatt npp^ tag bina 
fSng, DC^ gadf i Utt ^u6. 

7, K)S) ^an ftob upp, 
oi) gf(f ^em* 

8, mx folfet bet fdg, 
fiJrunbrabe be ftg, od^ })rt=: 
fabe @ub, fom fdbanamagt 
^abe gifttjit menntffom, 

9, D(^ nfir SefuS gtff 
bdban, fdg ^an en man 
ftttattbe^ n^ib tuHen, fom 
^et ajfatt^eug; od^ ^anfa= 
be tttt ^onom: fyiitj mig, 
®d Pob ^an u}j)3, oc^ frilj^ 
be ^onom* 

10, Odf) bet fccgaf fig 
ait, nar ^an fatt tuib fcorb 
i ^an§ ^u3, fl, ber fommc 
mdnge ^uWicaner od^ f^n^ 
bare, od^ fdto till borb6 
meb SGfw od^ i)an6 SSr* 
jungar, 

11, 9Zdr be ^^artfeer da}?. 9, duattgelittm. ^S bet fago, fabe be ttU ^an3j 
gSrjungar: ^mi fiter ebat 
ntSflare meb ^ufcltcaner od^ 
ft;nbate? 

12. 9^at Sefug bet ^i5r* 
be, fabe ^an iiU bem: ®e 
l^etBregba k^Bfuja ttfe Vd^ 
fate, utan be franfe; 

15, SWen gdr, od)tarer 
^H)ab bet at: Sag ^fh^et 
lufl tid t^atm^ettig^et, oc^ 
tcfe tm offet; jag ^t m 
fomttten iiU aii taUa be 
rSttfStbtga, utan f^nbate 
tftl Battting. 

14, 2)a tcmnto HH ^d= 
notit So'^anniS tatjiutgat, 
DC^ fabe: ^tt^t fafle tut odi 
sp^atifeetna fd m^tfet, dc^ 
bine Satjungat fafla fntet? 

in, ^a fabt s^S'fu^ tor 

bem: ^utu fan 6tl5HDp6* 
fclfet fotja, fa Idnge Btnb^ 
guuimen at ncit bem? SJien 
be bagat ff ola fomma, att 
Btubgummen ffatt ia^aB 
ifrd bem, od) bd fPola be 
fafla, 

16, Sngcn (a^^at tit 
gammalt fldbe meb en ni,^ 
flut; t^ ^an ttfn^et (tfmdl 
fluten af ftdbena igen, cd) 
l^dlet Blifnjet n^dtte, 

17, gj pellet Idtet man 
nx)it n^tn t gamla flaflPot; 
annatS gd flaff otna f Bnbet, D^ mfnet f^ille§ ut, od^ 
fTaffotna fiJtbetfn^aS ; utan 
man (dtet n^tt )^in i nt^a 
flaffot, fd Bttfmet Uht fiit= 
n^atab, 

18, SBib f^an betta ta= 
labe iiU bem, fi, bd f om en 
bfn^etfle, od) tiII6ab ^onom, 
od) fabe: ^t>^m^ nun bot- 
tet dt nu fltaxt tltfn^en 
bob; men fom, od) Ifigg 
btna ^anb ^^d ^enne, fd Bltf- 
njet ^on lefnjanbe^, 

19, Sefn^ fiob u^^v ^^cf? 
foljbe ^onom, od^ ^an^gSt- 
jungat, 

20, SDd^ fi, en qminna, 
fom ^abe libit Blobgdng i 
totf dt, gfd Baf eftet ^onom, 
oc^ eont njfb ^an^ nSbafdtt; 

21, ^t; ^on fabe n?tb fig 
fjelf: ^iCitU jag aUenaft 
fomma njib ^an§ fldbct, 
fd Blefme jag l^elttegbo, 

22, ^d mdnbe 3(5fit§ 
fig om, oc^ fom ^an fdg 
^enne, fabe ^an: 2Bat tntb 
goba ttiJfl, bcttet, bin tto 
^fmet pulpit big, Od) 
qn)innan matbt ^etStegba 
i ^amma flunb, 

23, Cc^ ndt Sefug torn 
i Bfn^etftang ^u§, cd) fdg 
pt^atena, oc^ folfet for- 
lanbe, 

24, ^abe ^n ttff bem: u 8. Slatt^ei (Eap. 9^ lo. ®dr ebra fdrbe; pieman ax\ 33. Dd^ nar bjcfttjuteit 
idPe bUb, mm ^oit fofmcr^jujar utbrtfmen,tatabcbumi= 
Otf)begjDrbef^eaf^onotmj6en; odj folfet fiJrunbrabe 
25. ^liix nu fortetmar'jtg, od^fabe: @abant ^af* 
utbrtfti^ct/ gtdf l^an in, Dct)|itjer atbrtg hjartt febt i 
tog ^enne t ^anbcn; oc^iSfvcieL ))tgatt flob u:p:p. 54. 9Wen be ^^attfecr 26. O^ betta n;ftct gk! fabe: SKeb bcniSfrtJcrflabjcf^ 
cfimx bet I;e(a lanbet. imulen brtfmer ^an bjeftar 

27. Dd)nav SefuSgtcflut 

bciban, fiiljbe (^onorn ttt?d 55. O^ S®fu3 gt* 
Hmbe; be ropabe, cd) fa^ omfring i alia fldber od^ 
be: © ®a\)ib8 Son, fiSr-.B^ar, Idrbe t beraS @i;na^ 
6arma big iifmer d^. Igogor, od^ ^rebifabe ©toaits: 

28. Dc^ ndr ^an fom'geftum em rifet, oc^ ^efa^ 
I ^ufet, flego be tnube fram|be affa(;anba fjufo^ od) aU 
an (^onom; o^ 3®fu^ fa^jla^anba fran^et tHanb fot=: be till bem: Sron 3, att 
jag fan betta giSra eber? fet. 36. SDd^ nar ^ait fdg ®d fabe be tttt f;ottDm: 3a, folfet, iJmfabe §an figoftver .&®m. bem, att be rtjoro fiSrfdtne 29. ®d tog ^att, |3d be^ bd) fiSrfftngrabe, fom befdr 
ra3 iSgott, oc^ fabe: @fe fom ingen ^erban ^abe. eber efter ebra tro. 
30. Dd^ beraS 37. ®d fabe ^n tiU 
iSgott'ftna 8drjimgar: Sabendr morbo i}))^ttabe; oc^ 3©fug m^cfeu, od^ arfcetarena dro 
t)otabe bem, fdganbe^: @er fd. tttgett fdr betta 38. Seber fBrbenffutt 
fdbene^ ^^Srra, ait tjan titt, att 
\^i^ta. 

31 
od^ Ben;{'tabe (;onom t bet 
^ela tanbet. 

32. 9lax be^e iuoro ut^ 
gdngne, ft, bd f;abe be eua C^d) Ijan ?attabe fina totf 
memtiito fram fiJr ^onom,^ Sdrjungar till fig, od§ Tim be gittgo ut, fdnber ar6etare i fina fdb. 

10. ©opttlet 

Xotf ?IpojltQt tt)5Uae, IfiraS, 
i&nbad. fomttjar en bnmfieodjfeefatt. 9^f ^ap. 10. ©oattgclium. 25 gaf bcm mcic^t 5ftDcr be orc^ 
na anbar, att be f?ulle brtf= 
rtja bcm ut, Dc^ Beta alla^: 
^anba fjittbom oc^ alla^att:= 
ba ftanf^et 

2. aFJen bc§a dro be totf 
5(pofltarS namn: ©cnfors: 
flc, ©tmon, fom Mia^ 

trobet; 3aco6u6, 3<^^^bet 
fon, od^ So^amteS, ^an^ 
i&robcr ; 

t(;oIomeu6; ^^oma^ oc^ 
9Watt^ext6, fom ^abc ii^artt f5r9«fmeS, fa ]lohn 3 otf 
gifiva fBrgafrtJcd. 

9. ^afmcr tdf e gulb, ic:= 
!c i^eHer filftrcr, tcfe 'Relict 
^lentungar t ebra :puiigar; 

10. Dd^ inga magf!rd)):= 
pD, od^ idfe ttud !jort(ar^ 
i(£t [for, od) mgen flaf ; i\) 
arljctarcn dr mdrb fin mat. 

IL 9Jfett ^mar 3 gdn 
in xxti en flab ctler bi;, fd 
BcfpBtjei- om bcr rtdgor in- 
nc dr, fom beg mdrbig dr; 
od^ 6(ifmer ber, tiU be§ 3 
bragett bdbaru en ^nBItcan; 3aco6u§, $i(= 12. dJlzn ndr 3 gdn in 
p^d fon, od^ SefcBeug, meb'i tit ^u6, fd ^elfer bet. 
bet njebernamnetSt^abbeu^;! 15. Dc^ dr bet fd, att 4. (Simon af ^ana^ od^ 
SubaS 3fdf)ariDt^, ben oc? 
fBrrdbbe (^onom. 

5. £)e§a toIffdnbeSe^ 
fu3 ut, od^ bob bem, ocf) 
fabe: ®dr i($z pa .g>ebntn= 
garnaS mdg, oi^ gdr idt 
X be @amariter6 ftdbei; 

6. Utan gdr ^elbre till 
be 6ortta))^3abefdr af3fra= 
el6 ^3. 

7. 9Wen gdr, od^ prebi= 
fer, od^ fdger: t^immelrifet 
dr to mmet ^arbt ndr. 

8. Oorer be fjufa ^tU 
6regba, be fpiteljEa rcna; 
refer npp be bi3ba; utbrif? 
mer bfeflar: 2S ^afmenfdtt bet {)nfet dr mdrbigt, fd 
fommer ebar frib iSfmer bet; 
dr bet q£ i(St mdrbigt, fd 
fommer ebar frib till eber 
igen. 

14. Dd^ ber fom tngen 
anammar eber, eUer ^rer 
eber orb, fd gdr ntaf bet 
ftufet etter ftaben, oc^ ]T'nb^ 
ber floftet utaf ebra flitter 

15. @anner({ga fdger 
jag eber: <Sobome oc^ @os 
morre ianb marber brdge- 
ligare ^d bomebag, an bcm 
ftabenom* 

16. Si, jag fdnbcr eber 
fdfom far iGlanb ulfmar; 
marer forbentTutt ftidUc 26 e. aBattl^ei Sa^. to. fdfom ormar, od) enfalbf- 
ge fom bufnjor* 

i7» SWen irafter eber 
fiJr ttienmffomett; it) be ffo? 
(a BfmerantiDarba eber ^d 
fin Stab^ug, oif nti bera6 
(S^nagogor ffota be ^ub? 
fldnga eber* 

18* Dd^ 3 ffoten r»at:= 
ba ftambragne fiSr grBtflar 
od^ ^onungar, fi5r rnina 
ffiia, tttt n)ittne66orb Bfnjer 
bem, oc^ Bfujet ^ebnm- 
garncu 

19» Dd^ nSr fom be nu 
BfmerattttDarba eber, fd ttja- 
rer tdfe Bef^mrabe, ^uru 
etter fimab S ffoUn tala; 
t^ Det flatt eber gifmaS i 
famma flunbene, ^mab 3 
tala ffoten; 

20* %hi\) bet dren itfe 
3 fom talen, utan bet dr 
ebar grciberS Stnbe fom ta:= 
tar ( eber« 

21* ®en ene brobren 
flail iSfmerantmarba ben 
anbra till boben, od^ fabren 
fonen; od^ Barnen ffota 
fdtta fig u<)^ emot fordid 
brarna, oil brdpa benu 

22. d4 S ff of^tt ^^^= 
ba ^atabe af attom, for mitt 
9iamnS {fuU; men ^mitten 
fom fldr fa^ uti dnban, 
^an (fan blifn^a fadg. 23. 9?dr be fiJrfaija eber 
i ben ena flaben, fd fl^r 
till ben anbra. ®annerliga 
fdger jag eber: 3 f?olen irfe 
^afnja orfat fara omfring 
aaa 3fraet6 fldber, fiSrrdn 
menniffoneS @on fommer. 

24. Sdrjungen dr irfe 
Bftver mdfiaren, oij idfe 
fetter tjenaren Bfmer fin 
^erra. 

25. S)et dr tdrjunga^ 
nom nog, att l^an dr fd- 
fom ^ang mdflare, od^ tjes= 
narenom, att ^an dr fdfom 
^anS ^erre. Ǥafh)a be taU 
lat ^uSfconben SeetjefcuB, 
^uru m\)£tt mer ffola be 
fd falTa ^nS ^uSfotf? 

26. SldbenS fBrbenffua 
intet fir bem: t\) bet dr 
intet fBrboIbt, fom itf e ff all 
n^arba up^jenbaiabt, od^ 
initt IBntigit, fom idfe ff all 
fetifn^a mettertigit. 

27. $mab jag fdger eber 
i mBrf ret, bet fdger i Ijufet; 
od^ ^njab fom fdg6 eber { 
Brat, bet prebifer ^d tatm. 

28. Od^ rdbeng itfe fBr 
bem, fom brd^ja txopptn 
od^ ^afma botf i£t magt 
att hxiipa fjdtenajutanrd^: 
benS mer ^onom, fom tan 
forberfma bdbe fjdl od^ 
txQpp i ^elmete. iO« duangelittm^ 127 29. ©atjaa fdfe tmd 
fparfmar fdr en ff arf? Di) 
en af bem fatter tdfe pd 
jorbena, ebar ^attx fhn^ 
tan* 

30« Stro D(! ebor ^uf 
toubpr att rSfnab* 

31. ©erfiSre ffoten 3 
iSt rSbaS; 3 ciren ju met 
mdrbe an mdnge fparfmar, 

32. ©erfire, ^tuar od^ 
en font mtg 6efdnner fir 
menntff om, ^onom mitt jag 
otf fcefanna fBr min Qraber, 
fom ar t ^tmmetem 

33. aWen ben fom mfg 
toeberfafar fiir menntflfom, 
^onom ff att jag otf iweber^ 
fafa for min Qraber, fom 
ar i ^immelen. 

34. 3 ff o(en tcf e mma^ 
att jag ar fommen tttt att 
fSnba frt'b ^d jorbena; jag 
dr tdfe fommen tttt att fdn^ 
ba frtb, utan fmdrbet 

35. Zt) jag dr fommen 
tttt att gora menmffona 
fftljafttga mot fin faber, 
oif bottrena mot fina mo^^ 
ber, od^ fona^uflruna mot 
fina fmdro; 

56. Of^ menntffone^ 
eget ^u^folf marba ^tnnt^ 
ficnber. 

37, $\mihn fom dlffar 
faber o^ mober mer dn mig, ^an dr mig irf e mdrb ; 
od^ ^njilfen fom diff ar fon 
etter botter mer dn mtg, 
^axx dr mig iSt iDdrK 

38. Od^ ^mi% fcm 
idfe tager fitt forS |)d ffg, 
od^ fSljer mig, f)an dr mig 
tdfe mdrb. 

39. ^milfen fom flnner 
fitt lif, f)an ffatt Uxitap:' 
pa bet; od^ ^njt'tfen fom 
6ortta|3)jar fitt lif, fiir mi^ 
na ffutt, ^an ffatt ffnna 
bet. 

40. ^milfen fom eber 
anammax^ f)an anamniar 
mig; od^ ^mitfen fom mig 
anammar, ^an anammax 
^onom, fom mig fdnbt l§af^ 
mer. 

41. ^njitfen fom anam- 
max en ^ro^j^et, i en ^ro^ 
p^et6 namit, ^an ffatt fd 
en ^XQp^tt^ ti3n; od) ^tniU 
fen fom anammar en rdtt^: 
fdrbig, i enS rdttfdrbigS 
namn, ^an ffatt fd enSrdtt:= 
fdrbigS (8n. 

42. Od^ ^milfen fom 
gifmer enom af bega min=: 
fta en 6dgare taUt mattcn 
bridfa attenaft, i en6 8dr:= 
jnngaS namn, fanncrliga 
fdger jag eber, bet ffaUidfe 
6ltfma Ijonom oWnt. 28 att^ei (^ap. it. IL (S^apitUt 

§ot, tjufliga fattclfe. 

C^ct)betBe9affi9,nar3®. 
^^-^ fug fabana tub till fina 
to(f Sfirjungar futtfomnat 
^abe, gtrf \)an baban fram 
Batter, )ja bet ^an ffutle 
ISra, o4 ^rebtfa i bera§ 
flaber, 

2. ^'dx So^nueS, font 
ba mar i fangelfet, ^iJrbe 
S^rifH gernmgar, fanbe 
§an ttvd fina fidrjungar; 

3. Dd^ latfaga^ouom: 
Stfl bu ben fom fomma 
ffatt, etter ffolom h)t fiSr^ 
6tba ndgon annan? 

4. ®a fnjarabe SSfuS, 
0^ fabe tiff bem:®dr, o4 
fager So^annt igen, ^njab 
3 (^afmen ^ort o^ fett: 

5. ®e bitnbe fe, be ^af^ 
te gd, be fpitetff e giJraS re^ 
ne, Q^ be boftre ^ora; be 
biibe refaS u^^)), od^ bem 
fattigom hjarber Jjrebttabt 
@uauge(tum. 

6. D^ fatig dr ben, font 
ftfe luarber fiSrargab t nu'g. 

7. 9ldr fom be gingo 
tort, 6egt;ute ^(S\m^ ia\a 
tiff fotfet oui 3o6anne: 
^mab gingen 3 ut i Bhie^ na m ait fe? ^Bitten 3 
fe en riJ, fom brifg i){i od) 
bit af njdbret? 

8» gffer ^mab gingen 
S ut tiff att fe? 2Biffen 3 
fe ena menniffo i (en fla^ 
ber? @i, be fom braga ten 
f fdber dro i ^ominga^ufen* 

9. ®ffer ^mab gingen 
3 Hi m att fe? SBiffett 3 
fe en spro^^et? 3a, jag 
fdger eber, mer dn en ^ro- 

10. 5t^ ^an dr ben fam:= 
me, om ^milf en fPrifmet dr : 
®^/ jag fdnber min 5ingel 
fSr bitt anfigte, ^njilfen 
ffaff tiffreba bin njdg fiSr 
big. 

11. Sannerliga fdger 
jag eber: 36fanb bem, fom 
dro fbbbe af qnjinnor, dr 
tngen uppfommen, fom dr 
flijrre dn 3o^anne6 ^ipa- 
ren; bocE (ifmdf, ben fom 
dr minfl t ^immefrif et, i)an 
dr fliirre an ijan. 

12. a«en ifrd 3o^annig 
©iS^areng bagar, od) iiU 
benna bagen, (tber (;ittunet^ 
rtfet ttjvilb; oc^ be mdlbige 
rifma bet iiU fig. 

13. STt; affe ^ro^t^eter^^ 
na, od) lagcn, (;aftoa fpdtt 
iniiii 3i>^auuem. 

14. Dd) om 3 mi^jen J (S^ap. it. @oangeIiititt. 29 anammat, ^att Sr SHaB, 
font fomma ffune* 

15. ®en font ^afiuer 
oron tin ati l^ora, f}an ()i3re. 

16. 9Wcn mib ^ttjem 
ffaa jag (ifna betta flag^ 
kt? ®et ar Ittt Baruom, 
foui uppa torget fitta, odf) 
ropa till fina flaffBr^ber; 

17. Dd) faga: 2B( ^af:= 
hjc pt^jat fBr ebcr, otf) 3 
tviUm mtet banfa; mi^af^s 
nje fjungit forgefdng till 
cber, od^ 3 tDillcn intet 
grata. 

18. So^nucS ar font*: 
men, o(^ ^tvaxtzn at cllcr 
bratf; od^ be faga: ^an 
^afiijer bjcfrtjulcn. 

19. 9Wenniffonc6 '^on 
ar fommen, ater oc!^ brie- 
fer; od^ be fciga: ®i, ^tm(=: 
feu frdgare od) minbrinfare 
ar ben ntannen, ^utliea- 
ner6 od^ f^nbareS tviiru 
Od^ njiSbomenom h^arber 
ratt gifnjct utaf finom Bar* 
nom. 

20. ®d fceg^nte ^an 
tin att forttjita be fidber, i 
^njtlf om ^an l)abe gjort fi:: 
na mefta frafter, od^ be 
^abe lifh^fil iittet bdttrat fig: 

21. ^e big, (S^orajin, 
me big, ©et^faiba; t\) f^a^ 
be fdbana frafter marit gjorba f S^ro od^ ©ibon, 
fom ( eber gjorba Sro, be 
^be Idngo utt fSdf od^ affo 
gjort ft;nba6attrtng. 

22. Dodf fdger jag eber, 
att St^ro od^ ®tbont ffall 
brdg-eligarc marba ^d bo^^ 
mebag, an eber. 

23. Dd) bu Sa<)erna:= 
uui, fom dfl u^p^iSjb aUt 
intid {)immelen, bu fTaH 
blifma neberftott aUt iutitt 
^elmete; forti;, ^abe fdbana 
frafter ffett t Soboma, fom 
i big ffebbe dro, bet ^abe 
ftdtt du i bag. 

24. ®od fdger jag eber : 
S)e Sobomeer^ laube ffall 
brdgeligare marba pa bo- 
mebag du big. 

23. 3 ben ttben fmara^^ 
be 3efu6, od^ fabe: Sag 
^jrifar big, g-aber, ^imme* 
(enS od^ jorbeneS .&6rre, 
ait tu ^afmer betta bolt 
for be \m\a od^ fBrnumfiis! 
ga, oc^ (;afmer bet u^^^en* 
Sarat for be fdfuuuigo* 

26. 3a, Saber, fd ^af* 
tuer marit Se^ageligit for 
big. 

27. 5111 ting dro gifmen 
mig i mdlb af minom gr^- 
ber; od^ ingenfduuer ^c^ 
nm, utan l^abren ; od^ in=: 
gen feller fanner grabren^ 30 @. Wtatt^ti ©a^ it, 12. utan Soncn, od^ ben font 
@onen h)tU bet w^^^^enfearcu 

28, Stommtx tin mtg, 
3 Jxttc fom arbcten, od) 
oten betuttgabe; oti^ iag 
toill Jpcbcrqwiefa eber. 

29. Sager pa eber mitt 
of, oi) Idrer af mtg; it) jag 
at mt(b oc^ iSbrnjuf af ^jer:= 
tat; od^ 3 ffoten finna ro 
till ebra fjalar. 

^O.St;m{tto!arluftt9t, 
od§ mfn bBrba ar liiit 

n. (SapxtUt 

^X ptodfao, ^anben Mag. ^(F* 

us f(^t. !J)iefiDulen bnf« ut. 

@i;nb emot ben .&ctga 5lubcu 

S^fu 6rSbct. 

3 ben ttben gi* 3©fu8 
genom fab pa ®a6ba= 
^en; oc^ ^anS Sarjungat 
njoro ^nngrtge, 0(^ fceg^nte 
uppr^cfa ax, oc^ atCL 

2. 9Jar be ^^arifeer bet 
fago, fabe be till ^onom: 
@t, bine Sdrjungar gBra 
bet fom idf e lofligit ar giJra 
pa ®a66at^en. 

5, 9Jien ^an fabe till 
bem: »g)afn>en 3 idfe lafit 
^mab ®a^ib gjorbe, nar 
^an, oil be fom meb ^onom 
njoro, ^ungrabe; 

4. ^mn ^an gi* in i 
@ubg ^ug, o(^ at ffdbo= triSben, fom l^onom ttfemar 
lofligit ka] iff e feller bem, 
fom meb ^onom hjoro, utan 
aHenaft ^reflomen? 

5. mtx i)aftvm 3 itfe 
Idftt i lagen, ait pa ®a66a^ 
ti^en fcr^ta ^refterna ®afc- 
6at^en i templet; oij arc 
lifnjdl utan ffulb? 

6. Ttm jag fSger eber, 
ait f)ax ax ben fom Sr met 
an templet. 

7. SJien tiii^ttn S ^^i^ab 
bet n^ore: Sag i}afttitx lufi 
tin fcarm^ertig^et, oif iffe 
tiff offer, bd biSmben 3 tcfe 
be off^tbiga; 

8. St; menniffoneS ®on 
dr en ^®rre, beglifeS off 
iSfmer ©attat^en. 

9. £)d girf l^an bdban 
fram fcdtter, od^ fom i beraS 
®^nagogo; 

10. Dd^ ft, ber tuar en 
man, fom ^abe ena fcort^ 
nji^naba l^anb; oc^ be fporbe 
^onom, fdganbe: 9Wd man 
off l^ela om ©afcbatl^en? pd 
bet be mdtteanflagal^onom. 

11. ®d fabe l^an tiU 
bem: ^n^ilfen dr benmen^^ 
niff a t6lanb eber, fom ^af^ 
mer tit fax, oif om bet fatter 
i gropena om @a66at^en, 
gdr ^an iffe od^ fattar utt 
bet, od§ brager bet upp? (S^ap. 12* @t)angelium. 81 12. ^uru m\)Stt Uan 
ax nu tn mennifia an tit 
far? ©erfiSte md man ju 
giSra mat p^ <Bab^at^tn. 

13. Dd^ fabc ^an tiU 
mannen: 9lSc! ut btna 
l^anb; od^ l^an utradfte ^en^ 
ne, £^ ^on twarbt farbt'g 
(gett, fdfom ben anbra, 

14. ®d gtngo be ^^a^ 
rtfeer ut, oif (abe rdb emot 
l^onom, ^uru be mdtte f6x:= 
gSra ^onom. 

15. a»en ndr S®fu3 
bet fiirnam, gttf ^an bdban; 
od^ ^onom fiSIjbe m^cfet 
fotf, od^ ^an gjorbe bem 
affa ^elfcregba; 

16. ^4 ^otabe bem, att 
be idfe ffuHe u^penbara 
^onom; 

17. spd bet fua!omna3 
jiuffe bet fom fagbt tvax 
genom ^ro^^eten ®fata§, 
fom fabe: 

18. @t, min tjenare, ben 
jag utnjatt ^afn^er; mtn 
fdrefte, t ^ttjilfom mm fjdt 
^afmer ett gobt Be^ag; jag 
jlatt fdtta mm Stnba pa ^o- 
nom, od^ ^an \taU forfun- 
na .giebnmgomen bomen. 

19. §an ff all tdfe ftfma 
etter ropa, od^ ^anS rofl 
ffaH man tdfe ^iira ))d ga^ 
tQtntn. 20. Den rB, fom f ro§ab 
dr, f?aff l§an tdfe fBnber* 
6n;ta; od^ toefan, fom r^- 
fer, ffaa ^an idfe utfldtfa, 
tfffbef ^an nifixtx bomen 
ttff en feger; 

21. SDd^ f ^an8 9lamn 
ffola tgebntngatna i^op^ 
i^a^. 

22. ®d ^abe6 fram tiK 
^onom en, fom njar fcefatt 
meb bjefnjulen, l^an mar 
timb od^ bumfee; ben gjorbe 
^an ^ettregba, fd attfamme 
Hmbe od^ bumte 6dbe ta^ 
labe od^ fdg. 

23. O^ attt fotfet Slef 
fBrffrSdft, od^ fabe: 2tr 
benne tdfe ®atotb6 ®on? 

24. Tim ndr be ^^a= 
rffeer bet ^Brbe, fabe be: 
^an utbrtfmer fdfe bjeffat, 
utan meb Seetje6u6, bjef* 
(arnaS Bfmerfla. 

25. ®d nu 3@fu§ fBr:: 
flob beraS tanfar, fabe f)an 
ttff bem: ^mart od^ tit rtfe, 
fom dr tmebrdgttgt emot pg 
fjelft, bet bttfmer Bbe; o^ 
^toar od^ en flab, effer ^ug, 
fotn dr tmebrdgttgt emot 
h fjetft, Bttfmer ttfe fldn:= 
banbe^. ,, 

26. sir bet nu fd, att 
Satan brtfmer ^aian ut, 
bd dr ^an tmebrdgtfg emot 52 @. matt1)t% Ea^ 12. ftg fj^if^ '&w^u blifn^cr bd 
Ijan^ lift 6cfldnbanbc6? 

27. Cd) ax bet fa, att 
fag brifiucr bjcflar nt tiieb 
23ec(jc6u6, nieb ^tvtm brif- 
ma bd ebor iaxn bem ut? 
S)crfBrc fFota be mara ebra 
bouiare. 

28. Wltn dt bet fd, att 
jag brifn^er bjeflar iit meb 
@ubg?(uba,bddrju@ub§ 
rife fonuuet till ebcr. 

29. (gller, ^uru fan 
ndgor gd i en6 niagtigS 
man3 r)u§, od) 6eri5fma ^0:= 
uom f)an^ Noting bort^utan 
^au forfl binber ben nidg= 
tiga, od} \a feban ftinnar 

30. ^milfen forn icfe dr 
xmt mig, f;audr emotmig; 
od) Ijwiihn fcni irfe fi5r= 
famlar meb utig, ^au fiSr? 
ffingrar. 

31. gUrbenffua fdger 
jag eber: 21(1 ft;nb od) fi5r^ 
fmdbelfe bliftuer nienniflfos 
men fortdteu ; men fiirfma- 
belfe emot ^ilnban ffaU icfe 
Hifhja menniflomen fBr^ 
tdten. 

32. Dc^ ^n^ilten fom 
fdger ndgot emot menni:: 
ff one3 (Son, bet hjarber f;o= 
nom fortdtet; men ^tuilfen 
fom fdger nd^ot emot ben c£)elga ?2lnba, M marber 
^onom irfe fcrldtet, ^mar- 
fen i benna, etter i ben 
tiUfommanbe tverlb. 

33. ©i}rer antingen trdt 
gobt, fd marber fruften 
gob; eller ocf gorer trdt 
onbt, fd marbcr frutten 
onb ; ti) af fru!tene fanner 
man trdt. 

34. 3 ()nggormar6 af= 
fiiba, ^uru funnen S tala 
ndgot gobt, meban 3 dren 
fjctftDe onbe? Z\^ ber ^jertat 
meb fuHt dr, beraf talar 
munnen. 

35. @n gob menniffa 
bar gobt fram af f^jertan^ 
goba fatabnr; oc^ en onb 
menniffa bar onbt fram af 
en onb fatabur. 

56. 9}fen jag fdger eber, 
att for (;n3art o^ tit fdfdngt 
orb, fom menniff orna tala, 
ffo(a be gora xdttn\iap pa 
bomebag. 

37. ^t; af Un orb ffaff 
bu blif^a rdttfdrbig (;dHen, 
Qi) af bin orb ffatt bu 
n?arba fijrbiJmb. 

38. S)d fmarabe ndgre 
utaf be Sfriftldrba od) be 
^^3^arifeer, od^ fabe: 9}?dflar, 
tiii n^ilje fe tecfen af big. 

39. Stuarabe i)an^ od^ 
fabe till bem: ^^tta njrdnga ®a^5, 12* ©tjattgelittm. »S od^ ^ortfTa fldcjtet fofer 
efter tec!en; od^ t^^ f!all 
ttttct tetfett gtftt^aS/ annat 
an Sottc ^ro^jl^etcnS tec^ 
!en. 

40« ^t; fdfom SonaS 
tvax { tre bagar od^ t tre 
natter { t)rt)aIfif!cnS 6uf, 
fa ffaff nieniuf?Dne6 Son 
mara t tre bagar od^ i tre 
natter t jorbene. 

41* ®e 9ltntt)ttt|te man 
fFoIa fid upp pa bomen meb 
betta flagtet, o^ fiJrbmna 
bet; i\) be Battrabe fig efter 
Sone ^rebttan; odf) ft, ^ar 
dr tner an SottaS. 

42, ©rottntngen af fB? 
bertanben ffatt ftd npp pa 
bomen meb betta fidgtet, 
od) forboma bet; t^ ^on 
torn ifxa jorbene§ dnba, iiU 
ait ^Bra Salomon^ n)i^^ 
bom; od^ fv ^dr dr mer 
an Salomon* 

43, 9^dr ben orene anben 
dr utfaren af menmffone, 
fd toanbrar ^an genom be 
rum, fom torr dro; fijfer 
efter ^totlo, od^ flnner in^ 
gem 

44, ®d fdger^an:3rtg 
tviU 'fomma tgen t mitt 6uS, 
ber jag ntgtd?; od^ ndr ^n 
fommcr, finncr ^an bet tomt, odT) rent fojjabt, od^ 
pr^bt 

45. @d gdr ^an ^ort, 
od^ tager fju anbra anbar 
ttH fig, be fom mdrre dro 
dn ^an fjelfn^er; od^ bd be 
ber tnfomma, Bo be ber; fd 
blffh^er ben mennfffone^ 
ftfla twdrre dn bet forfla. 
®d marber otf tidgdngan- 
be§ meb betta tordnga 
fldgtet 

46. SSib ^an dnnu ta- 
labe tin folfet, fi, ^anS mo^^ 
ber od^ BrBber fiobo utan:= 
fi5re, od^ mille tata meb 
^onom. 

47. ®d fabe en iiU ^o^ 
nom: @t, bin mober cd^ 
bine fcrober fid ute, od^ 
milja tala meb big. 

48. ®d frt)arabe f)an^ 
od^ fabe till ben, fom^onom 
Bdbabe: ^ttiUftn dr min 
mober, od^ ^ttjttfe dro mine 
Prober? 

49. Dd^ rddfte ut ^an^^ 
bena dt fina 8dr jungar, od^ 
fabe: ®i, min mober od^ 
mine fcrBber. 

50. ^^ ^mar od^ en, 
fom gor minS graberS milja, 
fom dr i (;tmmelen, ^an dr 
min fcrober, od6 f^flcr, od§ 
mober. SA e. Vtati^ti ©ajj. 13. 13. €a|jitlet 

ftifnetfer om ©^rifli fl^rfaS od^ 
orbs fraft, S^f«S fiJrafta§. 

sHd ben bagen gtcf S®fu6 
V ut af ^ufet, oil fatte 
f[g utmeb ^afiuet 

2. ^ij ber fBrfamtabeg 
m^tfet fotf tiU ^ononv fd 
att ^an fleg utt ctt ffe^jj, 
Gil fatte fig; o^aatfoHct 
flob ^d flranbcne. 

3. Dd^ ^an talabe meb 
bem mdngat^anba f IxtntU 
fer, faganbc^: ®i, en fdbeS: 
matt gttf ut, oc^ ffuffe fd 

4. 0(^ nar ^an fdbbe, 
fi5ll fomt mib mdgen; oc^ 
fommo fogtarna, od^ dto 
bet upp. 

5. @omt fott )3d ilen== 
Brett, ber bet ^abe ftf e m^c^ 
fen jorb; od^ gtc! fnartu^)^), 
t^ bet ^be idt bju^a jorb* 

6. §Wen nar folen gtdf 
^3*3, fiJrmignabe bet; od^ 
efter bet fjabe inga r5tter, 
torfabeg bet 6ort, 

7. SDrf) fomt fi3ll ifelanb 
tiSrne; o(^ tbrnebuffarna 
u^^jmarte, od) fcrqmafbe 
bet, 

8. Od) fomt m i goba 
jorb, odb gjorbe fruft; fomt 
|unbrabcfalbt, fomt fcrtio=: 
falbt, od& fomt tretttofalbt 9, ^mflfen fom ^aftwer 
Bron till att ^Bra, ^an ^Bre. 

10, ®d flego Sarjun^ 
garna fram, od^ fabe tiU 
|onom: ^mf talar bu tttt 
bem meb (ttnelfer? 

11, ®d fn^arabe i^atx 
bem, od^ fabe: Sber dr 
gffn^et att hjeta ^tmmets: 
rt!et6 IBnttg^et; mtn bem 
dr bet tdfe gifn^et 

12, Z\) ^njttfen fom 
^afmer, l^onom ffatt gtf= 
n^a^, att ^an fFaff nog ^af^ 
ttja; mzn ben fom fdfe l^af^ 
hjer, af (;onom ffatt odE 
hjarba taget bet ^anl^afitjer, 

13, 5'BrbenjTPua talar 
jag bem HU meb ttfnelfer; 
t^ meb feenbe Bgon fe be 
{ntet, od) meb ^Branbe Bron 
l^ora be mtet; t^ be format 
ide. 

14, Dd^ ^d bem marber 
fullfomnab ©fafe ^ro^^e^^ 
tie, fom fdger: 9Web Bronen 
fPolen S ^Bra, od^ fBoten 
id'e fBrftdt; od) meb feenbe 
Bgon fl'olcn 3 fe, od^ ff olen 
tdc fornimmat 

15, St^ betta fo(!S ^jerta 
dr forflod'abt, od^ berag 
Bron ^ora tUa, od) beraS 
Bgon feafiua be tgenli)rft; pa 
bet be trfe end fFuUe fe meb 
Baoncn, o6 bora meb Bro* ^p. 13. dtiangeUutit. 8S nen, oif fdrflat meb ^jertat, 
o(^ ommSnba fig, ait jag 
mdtte ^e(a bem. 

16. 9Wen faltg firo ebot 
Bgott, ait be fe, od^ cbot 
Bron, att be ^Brcu 

17. ©annerltga fSger 
Jag eber, att mange ^ro- 
pf)titx od^ rattfarbtge ^af- 
n^a fcegarat fe bet S f^n, 
oc^ fingo bo* trfe fet, oc^ 
^Bra bet 3 ^Bren, od^ fingo 
bodf idt f)hat 

18. ®d ^Brer m S ben- 
na (ifnelfen om fSbeS- 
manmru 

19. §tDar nagor ^Brer 
orbet om rt!et, oc^ fBrfldr 
bet idf e, fd fommer ben on= 
be, oci^ rtfmer bet tort, fom 
fdbt ar t ^an^ ^jerta; bet 
ax ben fom tuib njagen 
fdbbet U3ar. 

20. 9J}en ben fom njat 
fdbber pa ftenBren, dr ben 
fom l^Brer orbet, ocf) taget 
bet ilraxt glabettga. 

21. Tltn ^an ^afmer 
(ngen rot t ftg fjelf, utan 
fldr an en ttb; od^ ndrfce^ 
brBfmelfen oc^ fBrfBtjelfen 
pdfomma fBr orbetS ffull, 
jlraxt fBrargaB fjatu 

22. Mm ben fom mar 
fdbber tbianb tBrne, dr ben 
fom Prer orbet; o^ bege njerlbeneS Bef^mmer, od^ 
r(!ebomfen8 fmef fBrqnjdf:^ 
tuer orbet; od^ ^an felifnjer 
utan fru!t 

25. 9Wen bm fom mar 
fdbber t goba Jorb, dr ben 
fom l^Brer orbet, od^ fBrfldr 
bet; 0^ 6Sr D*fd fruft, 
fd ait fomt gSr ^unbrabe:= 
falbt, fomt fexttofalbt, od^ 
fomt trettofalbt 

24. ©n annor (tfnelfe 
fatte ^n bem fdre, od^ fabe : 
^tmmeWfet dr lift ene 
menniffo, fom fdbbe goba 
fdb t fin dfer; 

25. Tim bd fotfet fof, 
fom l^an^ omdn, od^ fdbbe 
ogrd§ mibt iHanb ^metet; 
0^ gtdf ftn mdg. 

26. ®d nu fdben md^te, 
od^ Bar fruft, f^nteS orf 
ogrdfet 

27. ®d gingo ^u§bon= 
ban8 tjenare fram, od^ fabe 
till ^onom: ^erre, fdbbe bu 
irfe goba fdb i bin dfer? 
.^maban ^afmer ^n bd 
ogrda? 

28. ®d fabe f)an titt 
bem: S)et ^afmer omdnnen 
gjort. ®abe tjenarena tiU 
^onom: SBitt bu, att m( 
gdm, od^ ^emte bet bort? 

29. S)d fabe ^an:9^ej, 
pa bet att ndr 3 \xppx\^Stn 56 e. fWattl^ei Saj). 13, ogrSfet, 3 ftfe ffolen ocf 
bermeb up^jt^tfa ^mctet 

30. Sdter Mia \ndxa 
intm Prbcttbenjod^fffBr^ 
bcttbctt tviU jag faga ffBrbe:^ 
mdnnomen: ^emter forfi 
cgrafet faniiiian, od^ fctnber 
bet f fnt>^or, tta ait up<)^ 
6ranna^; men ^wttzt fiSr^ 
famter t mtna tabo* 

31. @n annor (tfnetfe 
fatte ^an bem fiire, od^fabe: 
.^immelttfet ax lift ztt fe^ 
nap^forn, foin en man tog, 
od§ [abbe t fin dfer; 

32. ^wiltd mtnfl ar af 
all frS ; men ndr bet ftjarber 
up:pii)dxt, ax bet flBrfl tl^lanb 
fn;bber, oij btifmer ett trd, 
fd ait foglavna unber ^im^ 
melen fomma, od^ gora fin 
ndfle pa be§ qiuiftar. 

33. @n annor tifnelfe 
fabe i)an tiU benv: .i^immet 
ritet dr iiti enom fnrbeg, 
^milfen en qmtnna tog, od^ 
blanbabe t tre f?dppor mji3I, 
ttUbe§ bet 6(ef atttfamman§ 
fnrt, 

34. '£)ttia aUt talait 
3@fug (tienelferttafolfet; 
od^ utan (tfnelfe talabe ^an 
initi m bem; 

35. 5(tt bet fhttte fnS^^ 
fomna§, fom fagbt iuar ge:= 
nom ^^rop^eten, fom fabe : Sag ^aU &ppna mtn mun 
i Itfnetfer, od^ jlad uttata 
bet '^emftgit martt ^afn^er 
ifrd merlbeneS begt;nnetfe. 

36. ©d Pjbe 3@fng 
foll'et ifrd fig, o4 torn ^em. 
Ddf) ^ang Sdrjungar jlego 
fram till ^onom, od^ fabe: 
Uttt)b of] benna tifnetfen 
om dfren^ ogrd6. 

37. ®d fmarabe ^an, 
odf) fabe tiU bem: SWennt* 
ff oneg @on dr ben fom ben 
goba fdbena fdr. 

38. feen dr njerlben; 
ben goba fdben dro ritfen^ 
barn; ogrdfet dro ^in^ on- 
ba^ barm 

39. SDmdnnen, fom fdb:= 
be, dr bjefmnfen; ff Brbetiben 
dr merlbene6 dnbe; ffiJrbe- 
mdnnerna dro Slnglarna. 

40. @dfom nu ogrdfet 
(;emta^ famman, od^brdn- 
ne6 upp meb elb, fd ftaH 
bet fPe pd benna merlbcne^ 
dnba. 

41. Sftenniflfone,^ Son 
ffaK fdnba fina 5(ng(ar, 
od^ be ffola forfamla all 
fiJrargelfe utaf l^anS rife, 
od) bem fom iUa gi3ra; 

42. Dc^ ffola fafla bem 
uti en brinnanbe ugn; ber 
ffaH trara grdt od^ tanba^^ 
gni^lan. (SAp. 15. (§aangelium« 9f 43. £)d f!ola be xlitU 
farbtge flPina fdfom folen ( 
bcraS faber^ rife, ^milfen 
Bron ^afttjet till ait ^ora, 

44* ^ter fir ^tmmclrffet 
Kft enont ff att, fom fiSrbotb 
twar utt en Sfer, ^iutlfen 
en man fann, o4 forbotbe 
^onom; oc^ af ratio gISbje, 
fom i)an ^ftver beraf, gar 
i)an bort, od^ ffiljer afft bet 
^an ^afttjer, od^ f5))er ben 
dfren. 

45. Si'ter fir ^tmmelrtfet 
lift enom f iS^^man, fom fiSf te 
efter goba ^^erlor. 

46. SDd^ ttfir ^an ^abe 
funnit ena foftcltga ^jerto, 
gic! f)an bort, od) fdlbe allt 
^ti f)an Sgbe, ocf) fo^Jte 

47. ^ter fir ^trnmelrifet 
ttft ene not, fom faflabeS 
i (lafn^et, od) fBrfamlabe 
alta^anba ftffar. 

48. Dd^ nfir ^ott marbt 
fnCi, brogo be ^enne ttCl 
ianbS, od^ fdto fd od^ ^tmtt 
ut be goba t ftn ffirtl; men 
be onba faflabe be fcort 

49. @d flfatt bet od fl'e 
pa hjertbene^ finba: 5ings 
iarna ffola utgd, o^ fftlja 
be onba ifrd be rfittmtfa; 

50. d4 fafla bem i en brinnanbe ugn; ber ftall 
mara grdt o^ tanbagnt§s 
(an. 

51. ®d fabeSefuatia 
bem: griirftoben 3 betta 
afft? ®abe be iiU ^onom: 
3a, ^©rre. 

52. ®d fabe i^an tiU 
bem: ©erfore, ^mar od^ en 
@!rtftlfirb, fom tiU ^im^ 
melrif et tfirb fir, (;an fir lit 
en ^uSBonba, fom af ftn 
fatafcur bfir fram n\)tt oS) 
gammatt 

53. Dd^ bet begaf Pg, 
nfir 3@fu8 ^abe l^ttat beg:= 
fa (if netfer, gicf ^an bfiban ; 

54. Dd^ fom i fttt ffi:: 

berneSlanb, od^ (firbe i be= 
ra§ (S^nagogo; fd att be 
odf fiJrunbrabe fig florliga, 
od^ fabe: ^^maban fommer 
benne fdbana toi^bom od^ 
f rafter?,. 

55. 2tr ^an idfe en tim^ 
feermanS fon? *&eter idfe 
^anS mober SWaria; od^ 
^an6 ferober, gacofc, od^ 
Sofeg, od^ Simon, od^ gu* 
baa? 

56. D^ l^an^ fi)flrar, 
firo be idfe aUa nfir o0 
^iDaban fommer ^onom bd 
aUi betta? 

57. O^ be fiSrargabeS 
iJfhjer^onom. aRett3@fu8 58 g. Wtatt^tl ®a<). 15, 14. fabe tin bcm: ©n ^xop^ti 
ax ttfc fi5raftab, utan t fttt 
fdberneStanb, od^ t fitt l^uS. 
58, Dd^ ^an gjorbe ber 
fcfe mdng tetfen, for bera6 
otroa ffutt. 

14. ^apitltt 

So^anncS br&|3c8. fjremtiifcnb 

man f|)tfag, S@fu8 gar |ja 

ttjattmt, 

3ben ttben l^Brbc *&erobeS 
2:etrard^a3@fur^fte; 

2. Dd^ fabe tiU ftna tit:= 
nare: ©enne fir So^cmne^ 
©iJ^arcn; ^n Sru))^fldn- 
ben ifrd be bi3ba, berfBre 
gBr ^an fdbana frafter. 

3. ^^ l^erobeS l^abe gri= 
:()tt So^annem, feunbtt od^ 
tagt ^ottom t ^^telfe, fBr 
^erobtaS, ftnS brober^^^t:: 
Uppi ^ufhuS, ffutt. 

4. griJrt^ Sol^anne^ t)a^ 
be fagt till ^onom: ®tg dr 
{(fe (ofltgtt i^aftva ^tnnt. 

5. Dci^ ^an i^abe gerna 
brS^U ^onom; mm ^an 
rdbbeS fiir folf et; t\) be IfiUo 
^onom fBr en ^ro|)l^et 

6. 9ldr bd Aerobes 6e^ 
gtdf ftn fiJbelfebag, banfabe 
^erobiaS better fi3r bem; oij 
bet be^agabe ^erobf. 

7. ©erfiJre (ofmabe i)an 
^tnm mib en eb, att ^an n3tlle gffiua i^enne, l^toab 
()Dn feegdrabe. 

8. ®d fabe l^on, fdfom 
^ennc§ mober ^abe Idrt l^en== 
ne tidforene: ®tf mtg ^r 
Jjd dt fat So^nntg ®B^a^ 
renS "^ufitjub. 

9. Dd^ ^onungen 6Ief 
fcebriSftwab; botf fBr ebenS 
ffutt, od^ fBr bera§ flfutt, 
fom fdto Bflver borb meb 
^onom, 6Bb ^an^ ati bet 
ffuffe gtfmaS ^enne; 

10. SDd^ fanbe 6ort, ocf) 
tat af^ugga So^anntS ^ufs= 
mub t ^dftelfet 

11. Dd^ l^an§ ^ufmub 
twarbt framBuret pa tit fat, 
od^ gifhjet ^Jtgone; od^ ^on 
fear bet till fina mober. 

12. Od^ ^an§ fidrjun- 
gar fommo, od^ togo ^an§ 
(efamen, od^ feegrofmo ^o^ 
nom; od^ gtngo feban Bort, 
0^ fBrfunnabe bet SSfu* 

13. mixx 3@fuS bet ^Br=: 
be, for ^anbdbanmeb ^tpp, 
af(tbe6 fcort utt en Bbemar!. 
s^Jdr folfet bet ^Brbe^ !om^ 
mo be efter ^onom iiU fot 
ifrd fldberno. 

14. Dd^ SefuS gt* ut, 
od^ fdg bet m^dfna folfet, 
od^ hjarfunnabe ftg Bftuer 
bem, od^ gjorbeberaSfran- 
fa lletbregba. 6ap* 14. euattgeUttm. 59 15. Dd^ ttSr bet leb at 
aftottctt, gfngo ^anS fiars= 
jungar iW, ^onom, oif fa^ 
be: ^Sr ax en Bbemarf, od^ 
ttben ax forHben; tdt foKet 
gd ifrd btg, att be md gd 
Bort { b^arna, o^ tipa fig 
mat 

16. ®d fabe S®fu8 till 
bem: ®et giSreS ttfe fce^of 
att be fcortgd; gifltjer 3 
bem ita* 

17. ®d fabe be tiU^o^ 

met an fern ferSb, cd) t\m 
fifear. 

18. ©abe ^an: Stager 
mtg bem f)\t 

19. O^ ^an fciJb folfet 
fdtta ftg neb ))d gtdfet; od^ 
tog be fem 6riJb, ci} be tmd 
fiff at, fdg u^)) t l^tmmelen, 
o(^ tacfabe; briJt bet, o4 
gaf Sdrjungomen BriJben, 
oif fiarjungarna gdfmo fd 
fotten. 

20. 0(^ be dto ade, oc^ 
tworbo matte. Od^ be togo 
npp bet i^fmer mar i fi^c^^ 
fom, tolf forgar futta. 

21. Dd^ be fom dtit ^be 
tooro n)tb femtufenb man, 
forutan qmmnor od^ Barn> 

22. Cd^flrartbrefS®:: 
fuS ftna :^drjungar, att be 
ffulle fttga t ^tpptt, cdj^a^ xa framfdre ittBfmer,fd ISns= 
ge^nPjbefoIfet ifrd fig. 
25. D^ ndr l^an ^abe 
Pit folfet tfrd ftg, gftf f)an 
u^lp pa ttt Berg allena, till 
att 6ebja; od^ nSr aftonen 
fom, itjar ^an ber allena. 

24. 2)kn ffe^jpet njar 
bd aHarebo mtbt <id ^fnjet, 
od^ leb plat^ t njdgene; fUr- 
t^ njabret mar emot. 

25. aWen { ben fjerbe 
mdftene om natttn !cm 
SSfu6 tid bem, gdnganbeS 
^d ^afmet. 

26. Ddf)narSdrjungar:= 
na fdgo ^onom gd ))d |af:= 
met, morbo be fi3rfdrabe, 
0^ fabe: ®et dr dt ^p'6=^ 
!e(fe; od^ ro^abe af rdbb* 
l^dga. 

27. mm 3©fua talabe 
bem flraxt ttH, odj fabe: 
SBarer mtb ett gobt mob; 
bet ar jag, marer tdfe fk^ 
fdrabe. 

28. £)d fmarabe fionom 
^etrua, od^ fabe: ^®rre, 
dret bu, fd fejub mtg f om=: 
ma tiU btg uppa mattnet. 

29. S)d fabe ^an :^om. 
9?dr ^etrug bd fteg utaf 
ff ep)?et, fceg^nte ^an gd pd 
t)iattntt^ att ^an ffuffe 
fomma ttTt SSfum. 

30. mtn ndr ^an fdg, 40 att^ti (Eap. 14, 15. ait mdbtet mar ^ax% 
njarbt ^an fifrfSrab; o4 
fom ^an Beg^nte fjunfa, 
ro^^abc ^an, oc^ fabe: «&®r:: 
re, ^jer|) mfg. 

51. Dd) flra^ct rad!tc 
3@fuS ut ^anbena, oc!^ fat? 
tabe utf ^ottom, od^ fabe tiff 
^onom: D bu flentrogne, 
l^njt th^iflabe bu? 

32. Dd^ ttSr be moro 
fttfomue f ffe^j^et, fltffabe 
iDcibret fig. 

33. 2Weu be, fom moro f 
ffe^j^jet, gmgo fram,Dd^ tiffs 
6abo ^onom, oc^ fabe:SBi6=: 
ferliga fifl bu ®ubS ©on. 

34. SDd^ nSr be njoro 
Bfmerfarne, fommo be uti 
bet (anbet ®enefaret. 

35. Dd^ nar folfet ber:= 
fammaflSb6 fiJrnummo ^o- 
nom, fanbe be bdb f ^ela 
(anbet beromfring, octj ^a^ 
be affa fjufa txU ^onom; 

36. Sbd^ Babo ^onom, 
att be matte affenafl taga 
pa f)an^ flabafaff; od^ be, 
fom togo beru)5^d, Utfroo 
affe ^elBregba. 

15. ^apitltt 

PbetnaS flabgar. 6ananeif!a 
qwinnan. ^i^ratufenb man fpifaS, 

(jNd fommo tiff ggfumbe 
^@frifttarbe,o^be^^a=: rtfeer af gerufalcm, od^ 
fabe: 

2. ^mi brijta bina fiar? 
jungar be atbftaS ftabgar? 
^'Brt^ be hva intet fina 
'^anber, nar be fPoIa Hia 
6r5b. 

3. ^an fmarabe, od^ fa= 
be tiU bcms ^mi 6n;ten od 
S @ub6 bub, for ebra ftab== 
gar§ ffuff? 

4. St^ @ub ^afmer 6u- 
bit, odf) fagt: ®uf!affara 
faber o^ mober; od^ §n)i(= 
hn fom 6annar fabcr cffer 
mober, i)an fEaff bBben bo. 

5. 2)?enSfSgen:^h^ar 
od^ en md fdga tiU fabcr 
effer mober: ®et ar aUt 
®ubi gifnjet, fom bu flf uffe 
fd af mig, big iiU ni;tto. 
®ermeb ffcr bd, att ingen 
^ebrar fin faber effer fina 
mober; 

6. Of ^afitjen bermeb 
gjort ®ub§ Bub tm intet, 
fBr ebra ftabgar§ fluff. 

7. S ffr^mtare, @faia3 
^fluer rdtt fpdtt om eber, 
fdganbe6: 

8. ®etta fottct natfaS 
mig meb fin mun, od^ ^e- 
brar mig meb finald^par; 
men bera6 I)jerta Sr Idngt 
ifrd mig. 

9. Tim be tjena mtg i&ap. 15« (Soangrlium. 4i fdfcingt, laranbc ben Idrs 
bom, foni ax ineumfBoBiib, 

10. S)^ ^an fattabctta 
pg folfet, od) fabc till bem: 
,g>i3rcr, cd) forfldr, 

11. 2)et ijefmtttar idfe 
nienm'ftona, fom tngdr c^c- 
nom nmnnen; utan bet, 
font utgdr af nutnnen, bet 
Befmtttar mennfffoncu 

12. S:'d flego ^ana 8ar:= 
jungar fram, cc^ fabe till 
^onDm;2Betf^bu,attq3^a:= 
ctfeerna forargabeS, wax be 
^Srbe betta orbet? 

13. .&an fn?arabe, oc^ 
fabc: ^tvax od^ en ))[ante:= 
ring, font min ^tnimc(f?e 
f^aber idt p(anteratl)afnjer, 
^aff u^j^jri^df a§ meb rotter. 

14. fidter fara bem; be 
dro blt'nbe, od^ felinba^ le^ 
bare; ^n^ar nn en bltnber 
(eber en feltnban, fd faKa 
be 6dbe i gro^ena. 

15. ©dfmarabe^^etrn^, 
od) fabe till ^onom: Utt^b 
o§ benna (Snelfen. 

„ 16. ®d fabe Sefug: 
Siren 3 odE dnnn oforftdn^ 
btge? 

17. Srorpdn 3 itfe dn^ 
nn, att aUt bet, fom tngdr 
genom munnen, bet gdr t 
6u!en, o^ ^afnjer fin na^i 
turltga utgdng? i 18. Tlzn bet, fom gdr 
nt af munnen, bet f ommer 
tfrd W^^^^M ^*) ^^* Befmtts 
tar menniffona; 

19. 2:9 af ^iertat nu 
flfi onba taxxtax, moth, 
$or, fftirlefnab, tjufmcti, 
falff jpittnc, pbclfc. 

20. S)et dro be ft^cfe 
fom 6efmitta mennfffona; 
mm dta meb otn^agna f)li\u 
ber tefmittar idfe menni? 
ffona. 

21. O^ 3©fug gi* bd^ 
ban, od^ fom f ^^ri od^ 
@ibon6 (anbadnbar. 

22. Dd^ fi, en Sanane:^ 
iff qtrinna fom af be (anbS- 
dnbar, od^ rojjabe tiU ^o* 
nom, od^ fabe: O ^6ne, 
®aiiib§ @on, fiJrbarma big 
Bfnjcr mtg; min botter 
qmdljS jdmmerKga af bjef- 
trulen. 

23. SKen ^an fn^arabe 
^txxm idfe tti orb. ®d fte:= 
go ^an^ Sdrjnngar fram, 
odj 6dbo (;onom, oc^ fabe: 
®fttj ^tnm ifrd big; t\) 
^cn ro^ar efter o§. 

24. 9?fen ^an fmarabe, 
od^ fabe: Sag dr idfe ut^^ 
fdnb, utaxx tid be 6ort^ 
ta))^abe far af SfraeB 

26. a^en ^on fom, od^ 42 @. matt^tx ©a^j. 15. ttttbab ^onom, fSganbeS: 

26, ®d fitjarabe l^an, 
0^ fabc: ®et ar tcfe ^of^ 
itjc(ig{t, att taga fcriJbet tfrd 
fcarncn, od^ fafla bet fiJr 
^unbarna, 

27, @n;arabe ^ott:3a, 
^®m; botf (if mat ata^utt:: 
barna af be fmutor, fom 
fatta utaf beraS i)tnax§ 
6orK 

28, £)a fnjarabe SSfuS, 
oil fabe tin ^enne: D qhjin- 
na, bin tro ar flor; ffebig 
fom bu n^ilL Of ^enne^ 
better 6Ief ^elSregba i fam= 
ma flunb, 

29, D^ 3@fua gicf bS:^ 
ban (anger fram, od^ fom 
tia bet ®a(i(eiffa ^afmet; 
oil gicf u^^ ^d tit fcerg, 
od^ fatte fig ber, 

30, SDd^ tttt ^onom fom 
m^cfet fo(f, o(^ ^abe meb 
fig f)alta^ Hinba, bumbar, 
iemma(Bfa od^ mdnga an^ 
bra, od^ faftabe bem fiJr 
SS'fu flitter; od() ()an gjor* 
be bem t)e(6regba; 

51, @d att fo(fet fi}r= 
unbrabe fig, ndr be fdgo 
be bumfcar ta(a, be (emma= 
(i3fa fcirbiga, jbe ^olta gd, 
be 6(inba fe; od^ Jjrifabe 
3frae(g ©ub. 52, Od^ 3@fu3 faffabe 
ftna Sdrjungar till ftg, od^ 
fabe: Sag Bmfar mtg Bf* 
ttjer fo(fet; t^ be ^afma nu 
i tre bagar tofn^at ndr mig, 
od^ ^afn^a tntet dta; od^ jag 
hjitt idfe (dta bem ifrd mig 
faftanbe, ati be idPe fFo(a 
gifmaS u^jj) i njdgen. 

55, ®d fabe ^anS 2dr^ 
jungar titt l^onom: ^tnax 
ff o(e n^i fd l^dr t Bfnene fd 
m^dfet briib, ber mi funne 
mdtta fd mi;dfet fo(f meb? 

54, @abe 3@fug tia 
bem: §uru mdng 6ri}b ^af^ 
n^cn 3? £)efabe:(Sju, od^ 
ndgra fmd ftflfar, 

55, ®d m ^an fo(fet 
\atta ftg neb pa jorbena; 

56, Od^ tog be fju BrBb 
od^ fijiarna, tadfabt, 6rot, 
od^ gaf fina Sdrjungar; oij 
2dr jungarna gdfmo foCf ena. 

57, Dd^ be dto affe, od^ 
n^orbo matte; od^ u^^^jtogo 
bet Bfmer ttjar i fl^df om, fju 
forgar fuHa, 

58, Od^ be fom dto njo= 
ro ft;ratufcnb ntSn, fBrutan 
qhjinnor od() (Jarn, 

59, SDd() ndr ^an ^abe 
ff i(jt fo(f et ifrd fig, fleg ^an 
titt \itpp^f oi) fom uti ben 
grdnfon hjib SWagbala, (^ap. 16. et^attgelium. 45 16. ^apitUt 

2:e<fen 6eg5re8, ncfag. ©e sp^o* 

rifeerS fiirbeg. ^etti 6cfdnncifc. 

S^rifli od§ be (E^riflnaS tibaube, 

"^ ®abbuccet fram, od^ 
frcflabc bottom, 6egaranbe6 
M ^an hJtOte lata bem fe 
tcdfen af ^immcten. 

2. aWen ^an fmarabe, 
od^ fabc iiU bem: Om af:= 
tonen ffigen S: ®et fcltf^^ 
met ftart toaber; fiJrt^ ^tm 
melen Sr riJb; 

3. Dd^ om motgonen 
®et fcitfiDer omaber t bag; 
t^ ^immeten at tiJb od^ 
olufltg, 3 ffr^mtare, om 
^immelen^ ffe^jelfe tunmn 
S biSma; funnen 3 odE tdfe 
biSma om ttbfen^ tedfen? 

4. ®et itjranga od^ ^o 
tiff a flagtet fiSfer efter tec^ 
fen; od^ tedEen jiaff idfe gif 
ma^ bem, utan Sone ^ro= 
^j^etenS tedfeit Dd^ fd Bfs 
njergaf ^an bem, od^ gtdf 
fin mdg. 

5. Dd^ nar ^an^ Sdr:s 
jungar moro fomne utiif? 
njer ^)d ben anbra flranben, 
^abe be fiJrgattt taga 6rob 
meb ftg, 

6. ®d fabe S®fu^ tttt 
bem: @er till, o^ forn)a:= rer eber fSr be ^^arifeerS 
odC) ®abbuccer§ furbeg, 

7. ®d tdttfte be mib (Ig 
fjclfma, od^ fabe: 2Bi l^af== 
nje intet fcriJb tagtt meb o§. 

8. 5«ar S®fua bet fiJt:: 
nam, fabe ^ckn tttt bem: 3 
flenttogne, ^mab bef^mrar 
bet borf eber, att 3 ttfe 
^afn>en tagtt 6rBb meb eber? 

9. S'Brfldn 3 tdfe Snnu, 
etter mtnnenS, om be fem 
6ri5b emeHan be femtnfenb 
mcLUf od^ ^uru mdnga for- 
gar 3 u)5^)togen; 

10. 3cf^ ^tUtx om be 
fju briJb emettan be ft;ras 
tufeub man, od^ ^uru man- 
ga forgar 3 bd u^^^jtogen? 

11. cg)uru fommer bet 
bd tiff, aii 3 icfe funnen 
fiSrfld, att jag itf e fabe eber 
om briJb, (bd jag fabe:) 
3 ffolen fBrnjara eber fiJr 
be ^^arifeer§ od^ ®abbu= 
ceerS furbeg? 

12. ®d :forflobo be bd, 
<xii ^an ^abe \$t 6ubit bem 
taga fig mara fix fcrobS 
furbeg, utan for be ^^^ 
rifeer^ od^ <Sabbuceer§ Idr- 
bom. 

13. ®d fom 3®fua t 
ben dngben ©efarea ^l;i- 
\\pp{^ od^ frdgabe fina Sar- 
jungar, od^ fabe: ^mem fd* 44 ®. SWott^ei (5a»). 16. gcr folfet niig, mcuntff onc§ SSrjungar, ait be fFuffc ®on, mara? 

14. ©d fabc be: @om:= 
(tgc 3o()annem ©Biparen, 
fonitige ©liarn, fomlige 3e=j 
reniiam^ cHer en af ^ro? 
^^eterita. 

15. ®abe ijan till beni: 
t^tucm fSgcn 3 »»g bd 
mara? 

16. ®d ftwarabe Simon 
spetrua, od) fabe: J)u dft 

i7, S)d fiuarabe S6'M/ 
od) fabe tiU tjomm: ®altg 
dfl bu, Simon, Sone fon; 
t\) toti oc^ blob ^afiuer big 
bet icfe u^penbarat, utan 
min gaber, fom ax i ^im^ 
me(en. 

18. ©(^ jag fdger big 
igen, att bu dft ^etruS; 
0^ i^jpd betta ^dttefcerget 
itaff jag 6i;gga mina for:= 
famting; oc^ ^thvttt^ pQx^ 
tax (?o(a icfe marba ^enne 
Bfmermdgtige. 

19. Dd) jag (laH gif:= 
nja big {;immelrifet3 n^cf^^ 
(ar. Stat bet bu binber ^d 
jorbene, bet ffaH n^ara 6un= 
bet i ^immelen; oc^ aUtbet 
bu (ofer pa jorbene, bet 
fFad njara (Bjl t ^immelen. 

«J0. £)d 6iJb ^an fina fiJr ingen fdga, att ^an mar 
SefuS g^riflug. 

21. Sfrd ben tiben 6e^ 
g^nte 3@fu§ frirfunna fina 
Sdrjungar, ^uru ^an md? 
fie gd tin Scrufalem, od^ 
liba mt;c!et af be dlbfta, oc^ 
af be Bftrerfla ^reflerna, 
od^ af be ©friftldrba; od^ 
bra^jaS, od^ trebje bagcti 
x\pp\ia igen. 

22. Od^ ^etru6 tog (;o:= 
nom affibe^, od^ 6egt;nte 
flraffa ^onom, od^ fabe: 
^(Srre, ffona big fjelf ; bet^ 
ta n^eberfarei big tdfe. 

25. ®d mdnbe ^an ftg 
om, odf) fabe tiU ^etrum: 
®ad bort ifrd nu'g, bu (Sa^ 
taxi] bu dfl mig till ^in^ 
berS; t\) in Befinnar idfe 
bet @ubi tiUT^Brer, utan bet 
menntfFom till^Brer. 

24. ®d fabe 3@fuo tiU 
fina fidrjungar: ^wiihn 
fom wiU fBlja mig, ijan 
n^eberfafe fig fjelf, od^ ta^ 
ge fitt for^ nppa fig, od§ 
fBlje mig. 

25. Zi) IjwUhn fom mill 
bef^dtta fitt lif, f)an fPall 
mifla bet; odf) ^milfen fom 
nn'fler \itt lif, fiJrminaffulI, 
^an ffall finna bet 

26. ^mab t;iel^er nu bet (Eap. 16, 17, ©aattflelittttt* 4S mennfflPonc, cm ^on fix- 
tvdxftvax ^tia ttjerlbena, od^ 
far bocf ffaba tttt jtn [jSI? 
©tter ^tuab fan nienniflan 
gffma, ber ()Ott tan tc^ett^ 
tBfa fin fjat meb? 

27. &i3rt^ bet \iaU ff e, 
att mennfffoneS ®on ffaff 
fomma i fln^ •graberS ^ax^ 
ttg^et, meb fina ^(ngiar; 
0^ bd ff att ^an liSna ^iwar* 
jorn od^ enom efter ^anS 
gerntngar. 

28. @annerltga fager 
jag eber: ^ax axo ndgte 
fldnbanbe, fom ftfe ffola 
fmafa biSbcn, ttttbcfj be fd 
fe menntfFoneS "Son 6oms= 
ma t ptt rife. 

17. 6a|)itlet 

3^fu fStflartng* @n rafanbe 

0(^ fe^bagar bereftertog 
S@fug spetrum, oc^ 
gacofcum, od^ So^cmnem, 
^an6 fcrober, tiU fig; od^ 
^abe bem afpbeS u)))) pa ett 
§i}gt 6erg. 

2. D^ marbt fdrflarab 
fiSr bem; od^ ^n^ anfigte 
ffen fom fofen, od^ ^an^ f I(!fc= 
ber ujoro ^njtt fom ett (ju6. 

3« OdC) ft, bem fi;nte6 
SWofe, od) @({a§, talanbe 
meb ()onom. 4. ®d fmarabe ^etruS, 
0^ fabettttSefumt^Sr^ 
re, ^ar Sr o§ gcbt mara; 
njttt bu, fd njttje luf l^dr 
gora tre ^^bbor; big ena, 
odf) SWoft ena, od^SIte ena. 

5. 2Bib ^an annu tala? 
be, f[, en Iju6 ff 9 omff i;gg:= 
be bem ; od^ ff, en rijfl utur 
ff^n fabe: ©enne at min 
fare Son, i ^jpilfom jag 
l^afiuet ett gobt be^ng; 
^onom looter. 

6. Dd^ nSr gdrjungar- 
na bet ^iJrbe, fdtto be ^jd 
fttt anfigte, od^ morbo fmdr- 
liga fiirfdrabe. 

7. a«en Sefug gicf titt, 
od^ tog ^d bem, 0^ fabe: 
@tdr up^, od^ rdben^ itfe. 

8. aWen bd be u)3^I^fte 
fina iJgon, fdgo be ingen, 
ntan 3@fnm atteno. 

9. Dd^ nar be gingo 
neb af 6erget, m 3®fug 
bem, od^ fabe: @ager f5r 
ingen benna f^nena, ttffbep 
menniflPoneS ^on Sr u|)<3=: 
fldnben ifrd be bBba. 

10. Od& frdgabe ^onom 
^an6 Sdrjungar, od^ fabe: 
^tvi fdga bd be ©frifttdr^ 
ba, att @tia^ mdfle fomma 
tittfirene? 

IL S^fua fmarabe, od^ 
fabe titt bem :@lia8ff att iu 46 &. matt^tx dap. if. tomma fiJrfi, odf ffidfa aff 
tin^ i lag fgeit 

12, 9Wen jagfager eber: 
©(ta6 fir attarebo fommen, 
od^ be fSnbe ^onom intet; 
ntan gjorbe l^onom ^mab 
be tt)iUt. ®ammaluttbaffaff 
Dcf mettttiffoneS ©on Kba 
af betm 

13» 2)a fiJrflobo 8ar^ 
jungartta, att l^an fabe bem 
om Sol^anne ©iS^arett 

14* Dd^ nfir be fommo 
iiU foKet, fleg enmattfram, 
Bbjbt fiir ^ottom jtn fna; 

15. Dd^ fabe: ^©rre, 
fBrfiarma big iSfmer mm 
fon, t^ ^an ax mdnabera- 
fanbe, od^ tiber flor jam^ 
met; t^ i^an falter ofta i 
elben, od^ ofta i twattnet; 

16. Dd^ jag ^abe ^onom 
fram fiSr btna Sfirjungar, 
oil be tuttbe tntet ^jet|ja 
^onom* 

17. 2)afh)arabe3@fu3, 
od^ fabe: D bu otrogna od^ 
genmBrbiga flagte, l^uru 
tange ffaff jag mara meb 
eber? ^uru lange ffatt jag 
tiba eber? ©afmer ^onom ^tt 

18. D^ ^®\\i^ t;Dtabe 
^ottom, o4 bjefmuten gidf 
ut af ^onom; od^ brangen 
iDarbt ^elBregba t famina 

flUttb. 19. ?Dd gtngo SSrjmt^ 
garna tftt 3®fum afltbeg, 
oS) fabe: $ftt}i funbe fdfe 
ttjt brtfma ^ottom ut? 

20. ggfuSfabettabem: 
g'Br ebra otro6 fluff. ®an^ 
nerltga fager jag eber: Dm 
S ^afmen trona fom ett 
fena^Sforn, bd mdgen 3 
ffiga iiU betta 6erget: @adC 
^ban bit fcort, oS) bet ff all 
gd; oi} eber hjarber intet 
omBjeligtt 

21. 9Wen betta flaget 
gdr iSt ut, utan meb 6Bn 
od^ fafio. 

22. aWen bd be mtfta- 
beS i OalHeen, fabe 3@fu6 
tta bem: ®et flaff jle, att 
menniffoneS ©on marber 
ofmeratttmarbab ( menni- 
fforS ^finber; 

23. Dd^ be ffota brfi^ja 
^onom, od^ trebje bagen 
jiaff ^an fid up^} tgen. Dd^ 
be tworbo florliga 6ebrBf:= 
mabe. 

24. Dd^ nfir be fommo 
tiU Sapernaum, gingo be, 
fom ffatt^^enmngen p(aga:= 
be uppBara, till ^etrum, 
od^ fabe: ^(cigar i£t ebar 
maflare gtfma ffatt^^en* 
ntng? 

25. ®d fabe f)an: 3a) 
od^ fom ^an torn i ^ufet/ (Eap. 17, 18, Stiattfieliitm. 47 fiJrcf Dttt ^Dttom SSfuS, oi} 
fabe: ^trab f^neS btg, ®t^ 
mon? Slf ^ttitm taga jor^ 
bertfeS ^onungat tutt diet 
ffatt? SIf fin barn, cHct af 
be fremmanbe? 

26. @abe ^ettuS till 
^ottom: Slf be fremmanbe* 
®afabe3®fugtia^onom: 
®d fito ju Barnen feu 

27, Ttm pa bet mf tcf e 
ff ote! fiSrarga bem, fd gatf 
ttd ^afiret, o(^ fafla ut 
frofen; oc^ ben frirfla fiff 
bu far, tag. D(^ ndr bu 
later npp ^anQ mun, njar^ 
bet bu pnnanbe^ en ptn- 
ntng; ben tag, od^ fd ^o- 
nom ut, fiJr m{g oif big. 

18. ea<jitlet. 

8f3rarga ingcm 9Bar fBrfonlig. 

ry ben tiben gingo Sarjuns: 
O garna till S®fum, oif 
fabe: ^njitfen dr ben fiBr= 
fte i ^immeltifet? 

2. ®d fattabe S®fug 
fram ett Barn, od^ fldttbe 
bet mibt iblanb bem; 

3. D(^ fabe: ®annerlt:= 
ga fdger jag eber, utan 3 
ommdnben eber,Dd§marben 
fdfom 6arn, ffoten 3 idfe 
fomma i ^immelrtfet 

4. ^mitfen nu fig fjetf 
fd fBrnebrar, fom betta bat* net, ^an ax ben flBrfle i 
^tmmelrttet; 

5. SDd^ ^ttjilf en fom unb- 
far dt fdbant Barn i mitt 
9kmn, ^an unbfdr mig. 

6. Tttn ^tDtlfen fom 
fBrargar en af be§a fmd, 
fom tro |)d mig, i^onom 
njore BSttre, att en qtuarn- 
flen njore fcunben tuib ^an§ 
^a% oc^ ^an fdnfteS neb 
i t^affenS bju^3. 

7. SBe h^ettbene fBr f6r= 
argelfeS fluff; t^ fBrargel- 
fe mdfle ju tomma; botf, 
h^e be menniffo, genom 
^mitfa fBrargelfe fommer. 

8. 5tr bet fd, att bin 
^anb, effer bin fot, ar big 
iiU fBrargelfe, fd l^ugg ^o- 
nom af, od^ f a^an ifrd big ; 
Bdttre ar big ingd uti Hf* 
twet ^att, effer lemmatBS, 
an bu jiuffe ^afma tmd 
^dnber oS) tttia fBtter, q^ 
faflaS i etoinnertig elb. 

9. Od^ dr bet fd, ait 
bitt Bga dr big m fBrar^ 
gelfe, rif bet ut, od^ faflat 
ifrd big; Bdttre dr big, att 
bu ingdr uti tifmet enBgber, 
an bu fifuffe ^afma tu Bgon, 
oi) faflaS i ^tmeteS etb. 

10. ®er tW, att 3 fBr== 
aften ingen af bega fmd; 
^^ i^.!} f^S^^ ^^^h ^^* beraS 


ttb mtnS §aber§ anftgte t 

11. 2^ mettttifTonee 
@ott (it fommen till att 
ftdlfa bet fom fdtta^jpabt 

tt)Ot. 

12. $uru f^ncS ebcr? 
Dm en menniffa ^abe ^un^ 
brabe far, od^ tit af bem 
fore ttiiU] i}fmergtft»er ^on 
(dfe be nto oc^ nfttfo ^d tier- 
gen, od^ gdr 6ort, oc!^ fd* 
fer efter bet fom for h)ttt? 

13. D(^ ^Snber bet fa, 
att ^ott ftnner bet tgen, 
fannertiga fSger jag eber, 
^on gWbS mera berSfmer, 
an Bfmer be nto oc^ nittto, 
fom fdfe foro mtff. 

14. @d fir odE ttfe ebar 
^tmmetff e ?5r^bei^^ ^i^^r citt 
ndgot af be§a fmd flfatt 
Bortta^^ab marba. 

15. SWen om bin 6rober 
f^nbar bfg emot, fd gacf 
Q^ flraffa ^onom emettan 
btg od^ ^onom attena. ^o^ 
rer ^an big, fd ^aftuer bu 
fiSrnjarfnjat bin Prober; 

16. aTien ^Brer ^an big 
ftfe, fd tag finnu meb big 
en eller tmd, pd bet aff faf 
ffatt befld n^ib th^egge eder 
tregge mittneS mun. 

17» ^Brer ijan bem tdCe, fd fag bet fBrfamtingene; 
^Brer ^an itfe forfamltnges 
na, fd ^dft ^onom fdfom 
en .giebning oc^ publican. 

18. Sannerltga fdger 
jag eber: %at btt S bin= 
ben pS iorbcnc, bet flafl 
ttJnra bwnbct i ^immclen: 
od) aUt btt S lofen pi 
iorbcnc, bet ff ad mara loft 
i l^immelen. 

19. J9^^^^»^^i^<^ ffig^t fag 
eber: ®er tmd af ebcr fom= 
ma Bfmereng pi jorbene, 
^mab ting bet ^ctfl fan ma- 
ra, fom be Bebja om, fPaff 
bem bet njeberfaraS af nu'^ 
nom g-aber, fom fir i Ijtm- 
lom. 

20. X\) l^ttJar ttoi ellet 
tee ato fdtfamlabe i mitt 
^amn, btt at fag mibt 
iblanb bem. 

21. ®d fteg ^^3etruS 
fram tiU ^onom, od^ fabe: 
«§®rre, f)uru ofta \Mi min 
trober fi;nba emot mig, ocf) 
jag f!all forldta tjonombet? 
5ir fju refor nog? 

22. ^d fabe Sefua tirt 
^onom: Sag fager big, icEe 
fju refor, utan fjuttto fi^ 
nom fju refor. 

23. grBrbenflfua ar t^tm^ 
melrifet tifnabt tvib en 
,ftonung, fom iDtHe ^tla 

rafcrt:: ®a)j. 18. etiangclium* 49 rcifenfTfa^) meb fina tjc^ 

24. D(^ nar §an Begt)!!:^ 
te rcifua, fom en fram for 
f)onom, fom ^onom wax 
\h)ihiQ tiotufenb ^unb; 

25. Cc^ efter ijan ^abe 
tc!e ber ^an funbe Utaia 
nicb/ 6iib l)erren ait i)an 
)hxlU fatja'3, od^ ^an^ \:j\x^ 
flru, 0^ barn, oc^ afit 
t^ct ^an agbe, o^ Betalaa 
nicb. 

26. ^d \m ben tjena^ 
ren neb^ o^ ttUfcab (;onDnv 
Dcf) fabe: ^erre, §af tdCa= 
mob meb mtg^ jag miff afft 
6eta(a big. 

27. £)d marfunnabe 
.)exTen fig i3fn)er ben tjena^^ 
:en, q6) Vii f;onom Ii3^, oc^ 
jaf ^onom tiff bet ^an tuar 
il^lbig. 

28. £)d gitf ben tjena= 
:en ut, c^ fann en af fina 
nebtjenare, fom ^onom 
mx fft;lbig ^nnbrabe ^t\\^ 
tingar; ocT; Ban tog fatt 
n (;ononv oc() fief ^onom 

^atfen, brog f;onom, ocf) 
abe: ^BtM(x bet bn dfl 
lt;tbig. 

29. ©d foa ijan^ meb== 
jenare ixU im^ fBtter, ocf) 
iab ^onom, fdganbe3: ^af tdlamob meb mig, jag miff 
afft itiala big. 

30. grfen ^a\x miffe itfe; 
utan gic! Bort, od^ fa^abe 
^onom i fd'ngelfe, fd lange 
^an Betalabe bet ^an mar 
ff^ibig. 

51. 2Dd xxxx anbre ^an3 
mebtjenare fdgo bet fom 
itebbe^ tt;tfte bem bet gan=: 
ffa xilix mara, oc^ foinmo, 
0^ fungjorbe finom §erra 
aUi bet jlebt mar. 

32. ®d faffabe ^an3 
f^erre (;onom far fig, oc^ 
fabe iiU ^onom: S)u ffalf^ 
afttge i]t\xaxt, aUi )iti bn 
|!i;lbig majl, gaf jag big 
Mf t^ bu 6ab mig; 

33. Sfnffe bu oc! icfe 
^afma fi3r6armat big cfmer 
bin mebtjenare, fafom fag 
forBarmabe mfg ofmer big? 

34. Od) ijcixx^ §erre 
marbt mreb, d6 antmarba^ 
be (}Dnom 6oblarna i i)m^ 
ber, tiffbe^ bet mar aUi 
BetaCabt, fom i^axx f)onom 
ffylbig mar. 

35. ^d feaff ocf min 
^immeljFe g-aber gora eber, 
om S tcfe farldten af ebor 
^jerta, ^mar orf) en finom 
Prober, bet be Br^ta. so e. mattiiti ^ap. 19. 19, ^apitltt 

SgtcuffaiJS 6anb. SSarnS forman. 
SiffenS icag. SlifcbomS 6ru!. 

0(S} bet 13egaf ftg, nar 
Sefug ^abe fuafmn^ 
nat bet talet, gi* ^an ut af 
©altlecn, od) font m t ^n- 
bee lanbSanbat, hjfb ftbon 
af Scrbatt 

td foH; 0^ ^an gjorbe 
bem ber ^etljregba, 

5* ®a gingo be ^^a^ 
rtfeer fram tiff ^onom, fre 
flabe ^onom^ cd^ fabe tiU 
^ottom: fe bet qS tfitt, 
att man ffiljer fig mtb ftna 
^uflru, for affa^anba fa 
fera ffuff? 

4. S)a fltjarabe ^an, od) 
fabe iiU bem: ^afmen S 
We lafft, att ben, fom gict:= 
be menniff ona af 6eg^nnet^ 
fen, man oi) qminno gjor^^ 
be ^an bem? 

5. Cd) fabe: grotben^ 
fluff f£aff man Bfmergtfma 
fabet oif mober, o^ Uif- 
tija nSr fine l^uflru; od^ be 
in mxla ett fiitt; 

6. ®a 5to be tcfe nu 
tu^ utan ett fi3tt; bet nu 
@ub t^aftner fammanfogat, 
ffaff menntfeantdeatffaja. 

7. ©a fabe be tiff ^o nom: ^nj{ 6i5b ba Mo^tB 
gffma flit jofcref, oc^ iJfnjers 
gtJFnja ^enne? 

8* ®abe ^an tiff bem: 
%h ebart ^jertaB ^rb^etg 
ffuff ttffflabbe a}JDfe§, att 
S mdtten i3fnjergifma ebra 
^uflrur; mm af teg^nnel^: 
fen n^at bet icfe fl 

9. aWen jag fdger eber, 
^n^ar fom f£iljer fina ^U:= 
firu ifrd fig, utan fiSr ^org 
fluff, 0^ tager ma anbra, 
^an gBr ^or; od^ ben fom 
tager ben iSfmergffna, ^an 
got ^or. 

10. £)a fabe ^an§ Sar- 
jungar tiff ^onDm:.gafn3er 
manfenS faf fig fd meb ^u== 
flrune, bd ar ide gobt gif:= 
nja fig t dgtenffap. 

11. ®d fabe ^an tiff 
bem: ^n^ar man tager icfe 
betta orbet, utan be, ^rtJtI= 
fom bet Blifmer gifrtjet; 

12. ^\) fomlige fnS^te 
aro, fom fd dro fiibbe af 
mobertiftuet; o(^ fomlige 
fnii^Jte arc, fom dro fn6ptt 
af menniffom; oc^ fomlige 
fnol^te dro, fom fig fjelfma 
^afn^a fniij^t, fiJr l^immelri* 
fetS ffuff, ^Wiltm fom tan 
ta0,at^ i)an taget. 

13. ®d Ujorbo barn 
fcurne iiU ]§onom, ait ^an \ ggy. ±9. etjattgelittm* fFuffe ISgga ^anber ^dbem, 
od^ Bebja; men Sarjungar^ 
m mp^t bem. 

14, £)a fabe SSfuS: 
Sdter Betdmma fiarnen, od^ 
formener bem tcfe fomma 
till mtg; t^ fabana i^orer 
^immelrtfet ttX 

15* Od^ nar ^an ^abe 
lagt ^anber ^d bem, gidf 
^an bdban, 

16, Dd^ f{, en gtcS fram, 
oi) fabe ttff ^onom: ®obe 
SWdfiar, ^mab gobt ffalT 
jag giJra, ait jag md fd 
emmnerltgtt Itf? 

17, ®d fabe f)an tiU 
l^onom: ^tr)x faffar bu mig 
goban? Sngen Sr gob, utan 
@ub affena; men n^ttt bu 
mgdtittrtfmet,fd^da6ub^ 
orben, 

18, ®abe ^an tiU ^q^ 
nom: ^mOTa? ®abe S@^ 
fuS: ®u ffaH tdfe bra^^a: 
®u ffall Wetebrifma^or: 
®u ffaH t*e fljala: ®u 
ffaH (4e Bdra falff mfttne, 

19, .gebra bin faber o^ 
ibina mober; od^ bu ffall aU 
\U bin ndfla,fdfombtgfjeIf, 

20, ®d fabe ben unge 
mannen tiff ^onom: Slfft 
betta (;afnjer jag ^dfftt af 
win ungbom; ^U)ab fatta^ 
mtg dnnu? 

&2 81 

21, @abe S®fua m 
^onom: SBtff bu hjara full^ 
fomtfg, fd gatf fcort, fatj 
bet bu ^afmer, odf) gif be 
fatttga, od^ bu ffaff fd en 
jfatt t ^tmmelen; od^ fom, 
od^ fBIj mtg, 

22, 9?dr ben unge man^^ 
ntn ^Brbe betta orbet, gidf 
^an Bebriifn^ab 6ort; t^ ^an 
^abe mdnga d'gcbelar, 

25, ®d fabe S@fu6 tiff 
ftna Sarjungar: ©annerlt^ 
ga fdger jag eber: ®em xu 
!a ar fnjdrt gd tn i ^im* 
mefrifet, 

24, Dd^ ^ttermera fd:= 
get jag eber: SDetdrtatta^ 
re, aii en camel gdr genom 
tii ndiaiJga, h\ att en ri! 
Jommer t ®uba rtfe, 

25, 5tdr Sdrjungarna 
betta l^iJrbe, n^orbo be gan^ 
f£a fiJrfdrabe, odf) fabe: ^o 
tan bd njarba falig? 

26, SDd fdg sefug m 
bem, odf) fabe tiff bem: f^Br 
menniffom dr bet omiJjelt:^ 
git; mtn for ®ubi aro aff 
ting mBjefig, 

27, ©dfmarabe^etrug, 
od^ fabe M ^onom: @i, 
nji (;afnje oftvergifant aff 
ting, od§ fijfjt big; ()njab 
ffote mi fd berfiire? 

28, ®d fabe S®fuS tiff 52 @. maii^ti 6a^ 19, 20. bem: @anncr(tga fager jag 
eber, ait % fom m[g,^af5= 
men eftcrfiJIjt, i ben n^a 
fobclfen, nar niennifltone^ 
©on tuarber fittanbeS pa 
ftn^ nmjcflatg fate, ba f?o- 
(en odE 3 rttta^^atolffate, 
bSmanbe be tolf 3§raet6 
flagte, 

29, Dc^ ^njar od^ en, 
fom Bftvergifmer ^u6, etter 
firober, etter fi?flrar, eller 
faber, etter mober, etter ^u:= 
flru, etter 6arn, etter afrar, 
fBr mitt ^amn^ ffutt, ijan 
ffatt fd ^unbrabefalbt, oi) 
ax^tva enjtnnerltgit lif; 

30* 93Jen mange be 
framfle blifnja be i;tterfle, 
od) be i;tterfle be frdmfle* 

20. ^apitUt 

aSingarbcu. S^^j'u libanbe. Sat* 
jungarna^ trcita. Xwa hlintit. 

Si5rt^ ^immeWfet ar lift 
enom (^ugfconba, fom 
gidf ut fcitttba om morgo=: 
nen, till ait leja ftg arfce* 
tare i fin mingdrb. 

2. SDdf) nar ^an ^abe 
njartt ijftoerneS meb ar6e= 
tarena om en \vi^ bag^pen- 
nfng, fdnbc ^an bem t fin 
ivingdrb. 

5. Seban gtcf l;an ut 
mib trebje flunben, ocf) fdg ndgra anbra fidnbanbe fd- 
fdnga ^d torget; 

4. Cd^ fabe tttt Unit 
®dr ocf S ^t^ tnin njtns 
gdrb ; ocf) i)\va^ ff dlfgit ar, 
tviU jag gifii^a eber. 

5. Dc^ be gingo- SDd^ 
dter gicf ^an ut t»tb fjette 
ocf) nionbeflunDen, od) gjor- 
be fammalebe^. 

6. Tltn mib ben ettofte 
flunbena gtcf l^an ut, od^ 
fann ndgra anbra fldnban^^ 
be fdfdnga, od^ fabe titt 
bem: |)mt fldn 3 ^dr^ela 
bagen fdfdnge? 

7* ®e fabe tttt ^onom: 
St\) tngen ^afn^er lejt o^, 
2Dd fabe ^antftt bem: ®dr 
od 3 utt mtn njtngdrb; 
o(^ r^njab ff altgtt ar, jlolen 
3fd. 

8. 9tdr aftonen fom, 
fabe mtngdrbS^erren titt ftn 
ffaffare: ^aUa fratn arfce^ 
iaxma^ od) gif bem bera§ 
(on, 6egt;nnanbe^ pa be fi^' 
fla, intttt be forfta. 

9. Cid^ ndr be fommoi, 
fram, fom n^tb ettofte fiun^ 
bena fomne moro,fid^mar'. 
bera bag^penittngen. j 

10. Mtn ndr be forftc 
fotnmo, mcnte be, att be 
fhttte fdtt mer ; ocf) fingo odf 
^marbera bag^^enntngen. : J (S^ap. 20* ©tjaitgcHum- 85 11. D^ itar be fd fln^ 
go, fttorrabe be emot ^u§:= 
i&ottban; 

12. Oc^ fabe: ®ege ft^ 
fie ^afma arBetat en tim^ 
ma, od) bu gjorbe bem lU 
ta meb d§, fom l^afma 
Burit bagfen^ tunga oc^ 
^ettatt 

15. ®d fmarabe ^an 
enom af bem, oc^ fabe: Tlin 
tr^an^ Jag giJr big mgen 
oratt; hjafl bu t^e Bfmer^ 
ett§ meb mtg om en toi§ 
bagSpennmg? 

14. Sag bet bfg tta^S:= 
rer, od^ gacf bin n)ag;men 
jag mttt gifn^a benna ftfla 
fd m^dfet fom big. 

15. ©Her ma jag tffe 
gUra nix mm tmg f;njab fag 
mia? ^er bu forbenfFuH 
iUa nt, ait jag fd gob ar? 

16. SOrtfd marba be \)i^ 
terfle be frdmfle, oc^ be 
framflebe^tterfle. 2^mfitt= 
ge dto taUab^ mm fS ftto 
utttjalbe. 

17. SDc^ fd brog SSfuS 
up^ ttH S^^ufalem, o^ tog 
be tolf Sarjungarna till fig 
^d tudgen, oi) fabe till bem: 

18. @t, mt farom npp 
ttll 3<^^ufalem, oc^ mmni:= 
f!oneg Son f!att i3fmerant=: 
toarbaS bem BfiwerPa ^re:= flomen, od^ bem Sfrtftldr^ 
bom; od^ be ffoTa bBma 
Sonom ttd boben. 

19. D^ be fToIa Mmx^ 
antwar'tia ^onom §ebnm^ 
gomcn, ttfr ait ^egalJBag, 
oc^ l^ubfldngag, od) !Dr6:= 
fdflag; od^ trebje bagenffaU 
t^an uppfia fgen. 

20. ®d fleg 3cBebet 
foner^ mober fram tiU fjo^^ 
nom, meb fina fiJner, ttflBab 
^onom, odB Begdrabc ndgot 
af ^onom. 

21. ®d fabe ^an tiU 
()enne: §mab mtll bu? 
(Sabe ^on tiU ^onom: 2dt 
be§a tmd mina foner fitta 
I bttt rife; ben ma |)d btna 
^ogra ^anh^ oc^ ben anbra 
pa btna menflra. 

22. ®d fmarabe S@fu§, 
od^ fabe: 3 tr^dm tdfe ^njab 
3 feebjen; funnen 3 bdtfa 
ben taiftn, fom jag ffatt 
brtcfa, od^ hopa^ meb bet 
bopet, fom jag bBpeS meb? 
^d fabe be ttd ^onom 
3a, itjdL 

25. (Sabe ^an ttH bem : 
mn tail ffolen 3 ^m 
brtd^a, ocf) bo^a^ meb bet 
bo|), fom jag bB^e^ meb; 
mzn fitta pd mina ^ogra 
^anb 0^ menflra, fldr ttfe 
mfg tin att gtfma, ixtan 84 @. Wltattfiti (^ap. 20, 21. Urn fom bet tittrebt Sr af 
mfnom g-aber. 

24. max be tio bet ^Brbe, 
hjorbo be mfgl^nte ]pa be 
twCL Wihtxna. 

25. ®d Mabe SSfuS 
bem tttt ftg, Dc^ fabe: 3 
toetett;, ait merlbaltge %h^ 
flat ciro rabanbe, od^ be, 
fom l^errar ato, ^aftra 
magtencu 

26. @a ffaa bet fcEe 
hjara (Btanb eber; utan ben, 
fom miff mara magtfg 
ifcfanb eber, l^an tware ebar 
tjenare. 

27. Oc!^ ^milfen iBranb 
eber mtff itjara ben ftamfle, 
^an tvaxz ebar brang. 

28. Safom menntffoneS 
®ott ar idfe fommen, pa 
bet ^an ttjtff lata tjena fig ; 
utan att ^an mitt tjena, 
0^ gifwa ftttliftiaatet-- 
Io$ning fdr mSnga. 

29. Dd^ nSr be gtngo 
utaf ^txiijo^ fiJtjbe ^onom 
m^tfet fotf. 

30. Dd^ fi, tmd bitnbe 
fdto njfb n^agen : od^ nar be 
^Brbe, att 3®fn§ g(* ber 
fram, ropabe be, od^ fabe: 
mi $®rre, ®aDib6 Son, 
fBrfiarma big Bfmer d§. 

3i. aWen fotfet nSpfle 
bem, att be ffutte tigo. ®d ropabe be be§mer, od^ fabe: 
mi ^@rre, ©atjfbS Son, 
forfiarma big ofmer d§. 

52. ®d flabnabe S®fu6, 
od^ faffabe bem, od^ fabe: 
^njab n^tljen % att jag 
ffatt giira eber? 

33. 5De fabettd^onom: 
§@rre, att h^dr ogon mdtte 
BppnaS. 

34. ®d marfunnabe fig 
3®fu6 Bfmer bem, od^ tog 
pd bera§ Bgon; od) ^xaxt 
jingo be fina f^n, o^ fDtjbe 
l^onom. 

21. Sapitlet. 

^(gfu§ inttbcr, xcmt UmpUt, 
ftraffar ^^arifcctna, 

£\d) ndr be nalfabeS Se^ 
^^ rufalem, od^ !ommo 
tiU Set^pr^age, mib OIjo:: 
fierget, fdnbe SG^fuS tiud 
fina Sdrjnngar; 

2. t)i) fabe tiU bem: 
@dr i B^n, fom figger fiJr 
eber; odT) \ixaxt trarben 3 
finnanbe ma dfntnno 6unb^ 
na^ od^ fdlan nar l^enne; 
tbfer bem, od^ teber tiU mig. 

3. D^ om ndgor talar 
eber till, fd ffiger: .^^-rrett 
fcel^Bfnjer bem; od^ ftrajct 
flapper ^an bem. 

4. <S:)dta dr allt ffebt, 
att bet flutte f«afomnag, ^ap. 21. ©oangeltum* S5 fom fagbt ax genom ^to^ 
^j^eten, fom fabe: 

§♦ ©ager tfff bottrena 
Ston; @i, bin itommg 
fommet till big, faftmo= 
big, rtbanbeS ^a ene dfttm== 
no, oi) pa en arfieteS dfutn^ 
no§ fdla. 

6. Sarjungarna gfngo 
fcort, od^ gjorbe fom S®- 
fu3 ^abe bem fcefaUt; 

7. Dd^ Tebbe ttff l^onom 
dfninnona od) fdlan; od^ 
labe Pn flaber ^)d bem, oi) 
fatte ^onom beni^^d. 

8. 2«t;cf et folf Brebbe fin 
ffaber ^d hjagen; be anbre 
ffdro qitjiflar af trdn, oc^ 
flrobbe ^jd njcigem 

9. 2«en folfet, fom fB^ 
regfcf , od^ be, fom efterfi3Ijs= 
be, ro|3abe od^ fabe: ^oft^: 
anna, ©at^fbS ©one; hjcit^ 
ftgnab mare ^an, fom fom 
met t $®rranS ^amn; $o^ 
fianna t {^ojbene. 

10. Dd^ nar ^an fom 
in X ^txxx^altm^ ujj^rorbe 
ftg ^ela flaben, od^ fabe: 
.^0 dr benne? 

11. ®d fabe folfet: ®en= 
ne Sr S^fu^, ben ^ro|)()e^ 
ten af 9?ajaret§ t (Salileen. 

12. 04 9^* S®fu§ tn 
{ ®ub§ tempel, od^ bref ut 
aHa be ber fB^te od^ fdts: be f tem^jlet, od^ omflBtte 
nje]rfare6orben, od^ bufmo^ 
mdnglarena^ fate; 

15. Dd^ fabe ttff bem: 
®et at ffttfnjet: SWttt ^nS 
ffaff faffag ett fcone^uS; 
men 3 ^afmen gjort ena 
rBfttjarefufo beraf. 

14. Od^ ttff ^onom fom^ 
mo Bffnbe odf) ^a(te i tem^^ 
(et; 0^ ^axx gjorbe bem 
^etBregba. 

l5.5^arbeBfmerflespre= 
flerna od^ be ©frifttdrbe fd=: 
go be unber, fom ^an gjor^ 
be, od^ Barnen, fom ro^abe 
t tem^jtet, fdganbe: §ofian^ 
na, ®atj{b§ ©one, Btefmo 
be mtgl^nte; 

16. S)d^ fabe tiU l^onom: 
^Brer bu ^h^ab be^e faga? 
®d fabe S®fuS ttff bem: 
^mt tdfe? cgafmen S cilbrig 
Idftt: Stf BarnaS odT) f)?ena:= 
BarnaS tnun ^afmer bu 
fufffontnat tofhjet? 

17. ®d Bfmergaf i)axx 
bem, oc^ gi^ utu ftaben ttff 
Set^anten, od^ 6fef ber. 

18. Om morgonen, ndr 
ijaxx gtdE tn i ftaben tgen, 
^ungrabe ^onom. 

19. Odf) ^an fi^ fe ett 
pfonatra mtb tuagen, odf) 
gtcf bertiff, odf) fann tntet 
beru^j^S, utan affenafllBf} S6 @. mtatt^ti (Eap. 21. od^ fabc tiir bet: SBaye aU 
brig ^arefiet fru!t |^a big» 
O^ fifonatrat 6tef flra^ct 
torrh 

20* Oc^ nSr Sarjungars 
tta fdgo bet, fBrimbrabe be 
fig, 0^ fabe: |)uru cir bet 
fitomixdi fa fnart torfabt? 

21* ©a fn^arabe SSu^S, 
D^ fabe iiU bem: @anner= 
(tga fager jag eber: Om 3 
^afnjen trona, d(^ th^tflen 
tntet, fd njarben 3 icfe ailc=: 
ttaji gBranbe fdbant, fom 
meb fifonatrdt flebbe; utan 
jemmdl, om 3 f«S^^t ttU 
betta Berget: §df big u^^, 
otf) fafla big i ^afnjet, bd 
fM Ut ffe; 

22* D(^ aKt feet S beb= 
ien i bonent, troeiibee, feet 
flolen S fa> 

23. ©(^ ndr f)an tosn 
i templet, gingo be oftt^erfle 
^reflerna od) be dibfte i 
folfet iiti ^onom, bet f)Cin 
Idrbe, od) fabe: Slf ^mab 
magt giir bu betta? ^dj 
^roilhn ^afmev gifmit big 
benna magten? 

24. ®d fmarabe 3®fu3/ 
Dc^ fabe till bem: SagtDill 
DcC fporja eber ett orb; om 
3 fdgen mig bet, u^iil jag 
otf fdga eber, af Ijtijab magt 
jag betta fliir: 25. ^maban trar So- 
(;amtt§ bo^jelfe? Slf ^imme^ 
Ien eller af menniff om? £)d 
tdnfte be ):)iih fig fjelftua, 
c(^ fabe: ^dgom tut, af 
^immelen, bd fager ^an till 
o§: $h)t trobben S ^d 1^d:= 
item ttfe? 

26. @dgom mi odf, af 
mennifPom, fd rdbe§ \vi 
folfet; t^ alle l;i3ao So^ 
l;anne§ for en ^rD]?^et. 

27. ®d fn^arabe be S®^ 
fu, od^ fabe: 2Bi tDetc bet 
iife. ®abe ^an till bem: 
Scfe feller fdger jag eber, 
af l^n^ab magt jag betta gi3r. 

28. SJten f;n?ab ft)nc6 
eber? 6n man 'i)a):)Z ttud 
foner, oc^ gitf till benfcrfla, 
oS) fabe: ©on, garf, od) 
arBeta i bag t min luingdrb. 

29. ^an fn^arabe, cd} 
fabe: Sag iintfitfe. (Scban 
dngrabe l^onom bet, od^ gt^ 
dftab. 

50. SDdt gii! ^an till ben 
anbra cd^ fabe famma:= 
Innba.' ®d fmarabe ^an, 
od^ fabe: Sa, .g>erre; od^ 
gicf intet. 

51. §milfen af be tiod 
gjorbcbetfabrenioilfe? ®c 
fabe iiU l)onom : ®en forfle. 
^abe S®fu§ tin bem: 
Sannerliga ffiget jag eber, ^ap. 21, eoattgelium. 57 ait ^ubtkamx o^ \^Mqx 
ffola QO, i i)mmdxxM forr 
an 3. 

52. So^anneS torn tiU 
eber, oc^ (arbe eber ratta 
n^agett;, od^ S trobben ^0= 
nom mtet; men ^ufcttcaner 
oc^ ffofor trobbe l^onom; 
D(^ anbocf 3 i^^t fagen, 
l^afmen 3 i'ocf fcban tngen 
Httring gjort, ait Smdtten 
trott ^onDim 

55. ^orer en annor nf=: 
nelfe: ®et mar en ^uS* 
Bonbe, font ^tanterabe en 
mfngdrb, Qif garbe bcrgdrb 
omfrfng, od^ grof en pu^ 
bertnne, vnS) 6t;ggbe etttorn, 
Dcf) utiejbe ^onom trihu 
gdrb^mannom, q^ for nU 
tcinbe^, 

54. ^^dr nn fruftene^ 
ttb font, fdnbe ijan fina 
tjenare tiff mtngdrb^mdn- 
nerna, ati be ffnffeu^j^^fcdra 
i)an^ fnift 

55. ®d togo mingdrb^- 
mannerna fatt pa ^an6 tje^ 
nare; ben ena ^ubfldngbe 
be, ben anbra flogo be i^jdl, 
ben trebje flenabe be* 

56. SUer fdnbe ^an an=: 
bra tjenare, pera dn be 
forfta; oc^ be gjorbe bem 
fammalebe^. 

57. spa bet fifta fdnbe l^an fin fon txti htm, cd^ 
fabe: ©e ^aftua ju ena 
forf^n for mm fon* 

58* SJlen ndr njtngdrbSs 
mannerna fdgo fonen, fabe 
be emeffan fig: ^tnnt ax 
arfn^fngen; fommer, tdter 
o§ fid ^onom t'^jdl, od^ fd 
fd n?i ^an6 arfmebeL 

39. D* be togo fatt ^d 
^onom, brefn?o ^onom nt 
af mingdrben, od) flogo ^o^ 
nom i^jdL 

40. 9?dr nu njtngdrbSs 
^erren fommer, ^h^ab ffaff 
ijan giira dt be mmgdrbS* 
mannerna? 

41. @abe be tiff ^onom: 
®e onba ^aff ^n xHa fi3r^ 
giira, od^ leja fin mingdrb 
anbrom luingdrbSmdnnDm, 
be fom gifn^a ^onom fruts 
tena i rdttom tib. 

42. ®d fabe 3@fu§ tiff 
bem: <g>afn)en 3 atbrig (dfit 
i (Sfrtftene? ©en flenen, 
fom btjggningemamictna 
bortfaflabe, ^an at 6lif= 
tvm en l^ornflen; af ^@r- 
tanom at ^ctta jTcbt, orfj at 
mtberUgit for loat ogon. 

45. ©erfore fdger jag 
eber, att ©uba rife ffaff 
tagaS frdn eber, od) tuarba 
gifnjet cg^ebningomen, fom 
giira beg fruft. 88 @. matt^ti (Eap. 21, 22. 44. Od^ ^irilfcn [cm 
fader pa bcnna flctien, ^an 
hjarber Fro^ab; men u^)ja 
totlfen ^an fatter, ben flar 
^an fiJnber { ^^tfer. 

45. Dc^ nar be Bfn^erfle 
^rcflerna oc^) ^^artfeerna 
^Srbe ^axiB Itlnelfer, fix^ 
numnio be, ait ^an talabe 
om bem. 

46. Dd^ be mtlle ^afn^a 
tagit fatt jjd ^onom; mm 
be' rabbea fBr folfet, t\) be 
^otto ^cnomfSren^ro^j^ei 

22. ©aiJitlet. 

S3r3aD|jcriabet. ^cjfarenei f!att. 

£^c^ fmarabe 3@fug, oc^ 
^^ tatabe bem dter iiU 
genom (ifnetfer, faganbe§: 

2. ^^tmmelrtfet ar lift 
enom ^onung, fom gjorbe 
trollop) at ftn fon; 

5. Dd^ ffinbe ut ftna tje^^ 
nare, ait be ffutte fa&a 
bem, fom fcubne ivoxo till 
WiUoptt] od) be mtlle ttfe 
fomma. 

4. ^ter fcinbe ^an ut 
an^xa tjenare, faganbe^: 
@ager bem fom Bubne arc : 
®t, jag ^afiver tiTIrebt nu'n 
mdlttb; mine o;car od) nun 
gi3be6offa)) ciro flagtab, od§ aU ting aro rebo; fommer 
tid Brotto^ 

5. 9Ken be fBrfummabe 
bet; o(^ gtngo 6ort, ben 
ene till ftn afn^elSgarb, ben 
anbre till ftn fB^eufPaj). 

6. SDd^ fomttge togo fatt 
pa ^an^ tjenare, Mbbe od^ 
bra^o bem^ 

7. 9Zar ^onungen bet 
^Brbe, trarbt Ijan rareb, od^ 
fdnbe ut fina ()arar, od^ 
forgjorbe be brd))are, oc^ 
fcrdnbe u:(j:p beraS flab.t 

8. ®d fabe ^an tm fina 
tjenare: SrSttoi^et dr ttir:= 
rebt; mm be, fom njoro 
fcubne, njoro tdfe marbtge. 

9. ®erfi3re gdr nt pa 
n^dgarna, od^ alia be 3 ftn^ 
ntn^ fatter titt 6ri3tto|jet. 

10. Od^ tjcnarena gingo 
ut ))d tvdgama, od^ fiirfam- 
labe atta, fd utdnga be fun= 
no, 6dbe onba odf) goba; od^ 
6orben n^orbo att futtfatt. 

11. ®d gidf ^onungen 
in, att ^an ffutte fiefe gd= 
flerna, od^ fdg ber en man, 
fom tvar idfc fldbb t 6r5l- 
lo^^afldber; 

12. Ddf) fabe till ^onom: 
9?Jin ivdn, l^uru fom bu 
^rin, od^ ^afii^er idt MU 
lol^afldber? Dd^ i)an tigbe. 

13* ®d fabe ^onungen ^ap. 22. ©oangelium. 59 till tjenarena: ©inber ^o* 
nom ^Snber oc^ fiJttcr, od^ 
!af!et ^onom i bet ^tterfla 
morftet; ber ffaff hjara 
grdt od^ tanbagm§(atu 

14. S^t) mfittge (iro fal= 
iaht, oi^ ffi xitforabe^ 

15. £)a gingo be ^^^a:= 
rtfeer fcort, od^ labe rdb, 
^uru be matte fcefid ^onom 
meb orben; 

la Dd^ fanbe fina Ih^ 
jungar iiU ^onom, meb be 
,gei*obtaner, od^ fabe: S)?a=: 
flat, mt n^ete, att bu afl 
fannfarbtg, od^ tarer ©ubS 
ttjag ratt, oc^ bu rabe^ fiJt 
tngen; ti) bu fer idfe efter 
menuifforS ^^erfou. 

17. ®d fdg og: .g)uru 
f^neabtg?2ir bet rdtt, ait 
man gtfltjer ^ejfarenom 
ff att, etter ej? 

18. 9?dr SefuS mdrfte 
berag ff alf ^et, fabe ()am ^mi 
freflen S mtg^Sfft^mtare? 

19. Sdter mtg fe m^ntet 
pa ffatt:pemungen. O^ be 
fingo ^onom pennmgen. 

20. SDd^ i^an fabe m 
bem: ^luar6 beldte oc^ iJf^ 
merffrift dr betta? 

21. ®e fabe till ^onom: 
^ejfaren^. £)d fabe ^n 
till bem: ^d gifmer itej- 
farenom bet ^ejfatenom tfa^Brer,Ddf)®ub{bet®ub{ 
tfa^Brer. 

22. 9lax be bet ^iJrbe, 
forunbrabe be fig; odf) iSf^ 
mergdfmo ^onom, gdngan^: 
be ifta ^onom. 

25. ^d ben bagen gingo 
iiU l^onom be ©abbuceer, 
fom faga, att ingen upps 
fidnbelfe dr; odf) frdgabe 
^onom, 

24. Saganbe: SJiapar, 
9?lofe fabe: Dm ndgor 6Iif^ 
njer biJb fearnloS, bd ffaff 
^an^ trober taga i}an§ i)\\- 
flru till dgta, o^ uppn^arfa 
ftnom Prober fdb. 

25. ^dr o§ n^oro fju 
fcrBber; ben fBrfle tog pg 
^uftru, od^ ilef bi3b; o^ 
efter ^an ()abe tngen fdb, 
lefbe ^<x\\ ftna (;uftru finom 
6rober. 

26. (Sammalunba odE 
ben anbre, oc^ ben trebje, 
adt 'mM ben fjunbe. 

27. ®ifl af allom felef 
0^ qminnan bi5b. 

28. Star nu uppftdnbcl:: 
fen ffer, ^milfen^ ^uflru 
af be fju 6(ifmer ^on? %X) 
be ^aftra atte ^aft ^enne. 

29. ®d fmarabe S®fwa, 
od^ fabe ixU bem: 3 farcn 
mftle, od^ xodtn itfe^frif* 
tena, ej feller ®ubS fraft 60 @. Wlatt^ti (^ap. 22,23, SO* S^ i it^jpfldnbelfen 
^tr^axUn tager man ftg t)us 
jlru, etter qnjfnna gtf^man^ 
ne; utan be arc lit a fom 
@ub^ Singlar t ^immelen* 

31- 9Jien om be biibaS 
uppflanbelfe ^afttien S tcfe 
taftt, ^ttjab eber fagbt ar af 
@ub{, fom fabe: 

32* Sag ar §{6ra^am^3 
®ub, 0^ Sfaaca ®ub, oc^ 
3acoB§ ©ub? ©ub ar ttfe 
be biJbaS @ub, utan berae 
fom (efmanbe arc. 

53. D^ nar folfet fd:: 
bant ^iirbe, fiSrimbrabe be 
fig Bfmer ^an6 tdrbonu 

34. 9tdr be ^^arifeer 
^orbe, ait ^an ^abe fto^)?at 
be ©abbuceer mimnen till, 
fiJrfamlabe be pg. 

35. Dd) enafbem, fom 
mar en @frift(drb, frefiabe 
^onom, faganbe^: 

36. aJMflar, ^n^ilfet dr 
bet t)pptx\ia Bubet i lagen? 

57. ®d fabe Sefu^ till 
^onom: ©u ffatt alffa 
^®rran bin ©nb, af aUt 
t>itt ^itxia, oti) af aUo t>U 
ne fial, oc^ af aii bin ^ag* 

38. i:)ttta dr bet 9pper:= 
Pa orf) ftiJrfta bubet. 

39. ®et anbra dr be^o 
lift: ©n ffaa alffa bin 
ndjia fom big fjelf* 40* ^d U^a in buben 
ganger all lagen o4) ^ro* 
|3^eterna. 

41. 9tdr nu be ^^ri^ 
feer njoro ttU^o^a, frdgabe 
bem Sefng; 

42. Oc^ fabe: ^tvai 
]t)nt§ eber om (Sl^rtfro? 
^njar^ fon dr f)an? ®abe 
be till ^onom: ©atotbS. 

43. £)d fabe ^an till 
bem: ^h^t f attar bd®am'b 
^onom i Stnbanom ^®rra, 
fdganbe§: 

44. ^©rren fabe tiU 
min §)(Sxxa: @dtt big pa 
mina ^Sgra ^anb, tiUh^ 
jag Idgger bina jtenbar big 
tiU en fota^^aU. 

45. efter nu ©atoib 
f aHar ^onom «g)©rra, ^uru 
dr ^an bd ^an^ fon? 

46. Dc^ ingen funbe 
fmara ^onom ztt orb; od^ 
ifrd ben bagen brtflabe fig 
ej fetter ndgor ait frdga 
l?onom ndgot mer. 

23. ^apitlct 

SEBc ofivcx be (Sfrifttdrba oc(; 
;ScrufaIem. 

^dtalabeSe-fuatiafoU 
"^^ hi, od) tin fina 8dr^ 
jungar. 
2. edganbe^: ^dSWofe (Eap. 23, (gtjangelium* 61 j^ol fitta be ©rriftlarbc o^ 
^^arifeer. 

5» Mt bet be bjuba eber 
^Ua^ bet ladder od) gBrer; 
men efter beraS gerningar 
giSrer tcfe; t^ be fdga, od§ 
gora tntet* 

4, ®e bmba tunga od^ 
obrdgeltga feorbor tillfam- 
man, c^ lagga menniilo^ 
men pa ^axhaxna] mtn be 
tuilja icfe fjelfii^e riira bem 
meb tit finger, 

5, S)len aUa ftna ger- 
ntngar gi3ra be, ^d bet be 
f^ola tvaxha febbe af men:= 
niflomcn; be gi3ra fina 
tdnfejlrifter fcrcba, oc^ fdl^ 
latna ^d fin tldber ftora; 

6, ®e fitta gerna frdmft 
mib borben, odj i ^i)na^ 
gogorna; 

7, Oct) mtlja gerna n:ar=: 
ba ^elfabe pa tcrgen, od) 
^tta af menniffomen: 9iaB=: 
6i, Sla6bu 

8, mtn S t^olen ide 
lata faUa eber diahhi] t^ 
en dr ebar ^Jtdftare, (£^ri= 
flu^, oc^ S dren atle bro- 
ber. 

a O^ 3 fl'olen tngen 
faber taUa eber)?d jorbcne; 
t\) en dr ebar g-aber, fom 
dr i ^imlonu 

10, D^ 3 ffolen itfe lata taUa eber SJJdftare; t^ 
en dr ebar SWdpare, ^^rt^ 
ftua, 

11, ©en fom dr Wperfl 
itlanb eber, i)an ^aU mara 
ebar tjenare, 

12, X^ ben pg u^p= 
i^ojer, l^an ffaU n)arbafdt= 
nebrab; o^ t>tn ftg fot= 
ncbrar, ^an ftaU mavha 
uppi)(^it>. 

13. 2Be eber, Sfrtfttdrbe 
oif ^^artfeer; Sffr^mtare, 
fom ttttflutcn ^immelrifet 
for menmfSomen: S gdn 
tcfe ber fjeifn^e in^ oc^ bem 
fom m njilja ttUftdbjen S 
itfe ingd. 

14, 2Se eber, ©friftldrbe 
oc^ ^^artfeer; Sff^t;mtare, 
fom u:ppdten enfor^ ^us, 
fiSrebdranbe Idnga biiner; 
fiJrbenfeua fToIen 3 fd be§ 
^drbare fiirbomelfe, 

15, SBe eber, Sfriftldrbe 
oi) ^^arifeer; 3f^^'9«ttare, 
fom far en omfrtng njatten 
0^ lanb, ait 3 f^olen gora 
en ^rDfe(t;t; od^ ndr i)an 
gjorb dr, goren 3 ^onom 
titt ^etoete^ barn, bubbclt 
mer dn 3 fjclf^e dren, 

16, SSe eber, Uinht iz^ 
bare, t^ 3 fdgen: ^miltcn 
fom fmdr njtb tem^^let, ^ti 
dr xvXti] men ben fom ftrdr 62 @. SRatt^ei ^ap. 23, tvih gulbet f ttmpltt^ ^an 
ax fa!cr« 

17, 3 gainc q^ blmbc, 
^mtlfet Sr ^^j)3arc, gulbet, 
etter tem)?Iet, fom (;e(gar 
gulbet? 

18, Dc^ ^njfffcn fom 
frtjar mib altaret, bet ar 
tntet; men ben ber fn^cir 
njtb offcet, fom beru^:|)d ar, 
^an ax fafer, 

19, 3 galne o^ Bltnbe, 
:^n)t(fet ar ^^^are, offret, 
etter aftaret, fom ^elgar 
offret? 

20, ©erfore, ben fom 
fmar totb altaret, ^an fmcir 
n)ib bet fjelft, oc^ mtb attt 
bet htxpa cir. 

21, Od^ ben fom fmar 
mib tem^^Iet, ^an ftx)ar njib 
bet fjelft, o£^ mib ^onom, 
fom berntt hex. 

22, Dd^ ben fom fn^ar 
mtb ^tmmelen, ^an fmar 
n?tb ®ub^ flol, od^ njtb ^o- 
nom, fom beru)))id fitter, 

23, 2Se eber, (Sfrtftlcirbe 
oc^ ^^arifeer; Sffr^mtare, 
fom giSren tionb af mt;nto, 
bttt oc^ fumin, o^ Idten 
6efla bet fom fn^arafl dr t 
lagen, ndmltga bomen, 
fcarm^erttg^eten od^ tron; 
betta (fntte man gora, oc^ 
bet anbra irfe lata. 24, 3 6Knbe lebare, fom 
ftlen m^ggor, od^ u^pfmai:* 
gen cameten, 

25, 2Be eber, '^Wftldr:^ 
be od^ ^^artfeer; 3 flr^m^^ 
tare, fom giiren brtdEefaret 
0^ fatet rentutantitt; men 
tnnantttt dro att ting futt 
meb rof od^ orentig^et, 

26, S)u blinbe ^^^artfee, 
gor fiSrfl rent bet fom dr 
tnnantttt t brtdfefaret, od^ t 
fatet, att bet uttudrteS dr 
md ocE rent n^arba, 

27, aSe eber, (Btxiftl&x^ 
be od^ ^^artfeer; 3 ffr^m^ 
tare, fom dren (tfe be graf:= 
hjar, font utantttt dro ^rt?tt:= 
menabe, ^n)tlfautn)drte6f^= 
nag bdgeltga; mtn tnnantttt 
dro be futta meb be bobaS 
6en od^ att orenltg^et, 

28, @d f^nea ode 3 
utmdrteS fi3r menniffomen 
rdttfdrbtge; xnm tnmdrte^ 
dren 3 futte meb ffrt;mtert 
od^ obt;gb, 

29, aSe eber, ^frift(dr:= 
be od^ ^^artfeer; 3 f^'rt;m- 
tare, fom u^^fc^ggen ^ro= 
p\)titxx\a^ grafitjar, odjpxi)^ 
ben be rdttfdrbtga^ grtf- 
ter; 

30, ®dganbe: cg)abe njt 
njarit t njdra fdber^ tib, mi 
ffuffom itfe ^afma marit 6a:p- 23, 24. ©tjangeliunt. 65 bela^ttge meb bem i ^H*os 
p^titxna^ blob, 

Bftuer eber fjelfit^a, att S 
aren bera^ tarn, [oni ^^xq^ 
p^titxxxa hxa)po* 

32* 9lu h)al, u^pft;IIer 
ocf S ^fctci fabetg mdtt 

33- 3 ormar, S ^ugg^ 
ormar^ affoba, ^uru fFolen 
S unbfl^ ^elmeteS fiirbi3= 
metfe? 

34. ©erfBre, fi, jag fan:= 
bet till cber ^xop^dtx^ od) 
hjtfa od) Sfriftlarba; od) 
fomlfga af betn ffolcn 3 
bra})a o^ fot^fafla, od^ 
fomCiga af bem ffolen S 
^ubflanga i ebra @^nago:= 
got, od) fotfclja tfrd ben 
ena flaben till ben anbra; 

35* ^a bet iifmer eber 
ff att fomma aflt rattfdrbigt 
kob, font ar utgjutet ^d 
jorbene, ifrd ben^ rdttfdr- 
biga 2l6ete 6lob, intitt 3a:= 
dearie, 23arad§ie fon^, Blob, 
^milfen 3 brd)3en emellan 
templet o^ altaret 

56. (Sannerliga fciger 
jag eber, att aUt betta ff att 
tomma up^^d betta fidgtei 

37. Sernfalein, Sernfa- 
leni, bu font bra^^er ^^ro^^ ^afmer jag melat fi3rfanila 
bin Barn, lifa fom ()iJnan 
fotfamlar ftna fi^cflingar 
unber fina mingar, od^ 3 
'miUm icfe? 

38* ^i, ebart ^ui ff att 
eber fclifma i3be* 

39. ^9 jag fager eber: 
©fter benna tiben f!olen 3 
ide fe mig, tillbe§ 3 ffolen 
faga: ffidlftgnab n^are ^n, 
font fonimer t ^@rran6 
S^amn. 24. dapitlet ^ctufalemg fSrflSting. 
bencS dnbe. 

^d gid 3®f^^ fiu ^dg 
^^ utaf tem^^let; o^ ^an6 
gdrjungar gingo till i)Q^ 
nom, att be f^nUe Idta ^o- 
nom fe itmpitt^ B^ggning. 

2. £)d fabe 3efu3 m 
bem: @en 3 ide attt bet:= 
ta? ^annerliga fdger jag 
eber: ©dr jfatt ide Idtaa 
en ften :pd ben anbra, fom 
i£t Blifmer neberfcruten. 

3. Dd) ndr ^an fatt 
pa Oljofcerget, gingo ^an^ 
Sdrjnngar tilt ^onom af= 
fibe^, oc^ fabe: <Sdg op, 
ndr betta ffatt ffe? SD^ 
^n?ab marber fBr ttfStn tiU ))^eterna, o^flenarbemfom bin tillfommelfe, od; njerl- 
dro fdnbe M big; ^uru ofta'bene^ dnba? 64 @. maii^ti ea^. 24. 4. ®a fmarabe 3@fu6, 
oc^ fabe till bern: @er titt, 
ait ingen forforer eber* 

5. St^ rndnge ff ola fom- 
ma i mitt 9Zamn, od) fciga: 
Sag ar (S^tiftug; orf)fMa 
forfora mdngo, 

6. S ffolcn fa ^iira h^ 
{tg, od) n;f te af iJrlig* ®er 
ttfl, att S 6Kfii)en tcfe fiJr^ 
foffabe; t^ allt bctta mdfle 
ffe, men bet ar idt firart 
dnben, 

7. ®et ena folfet ffali 
refa fig xt^^ cmot ^tt an^ 
bra, 0^ bet ena rifet emot 
bet aiibra; od^ [Ma b(if== 
n^a ^eftilentier, oi) hunger, 
oc^ jorbfcdfning, mdnga= 
pdbg, 

8. £)d ilatt niiben aU 
brafiirft 6egt;nna§» 

a ®d [tola be 6fit^er= 
antn^arba eber utt ttwdng, 
oc^ brd^a eber; oc^ S l>'o= 
ten bltfh^a (;atabe af all 
folf, fi3r mitt ^amn^ fhiff- 

10. Dc^ bd ffola mdnge 
fi3rarga6, o^ inbiirbe^ ben 
ena forrdba ben anbra, od) 
tntJorbeS ^ata ^n?arannan. 

11. SDd) mdnge fatfte 
sprop^eter ffota nj)|)fom:= 
ma, od) fcrfiJra mdnga. 

12. Dd^ efter bet onbffan 
fdr Bfmert^anbena, marber fdrleJen f mdngom fottoU 
nab. 

13. Mm ten fom blif= 
luet faft ixti anian, ^an 
tvattxt falig. 

14. ©d^ betta @toange:= 
Hum cm rifet ffaff njarba 
|)rebitabt t l^ela iuerlbene, 
till tit n3ittneSBi3rb i3fiuer 
air fort; 0^ bd fFattdnben 
fommo. 

15. 9ldr 3 nu fan fe for:: 
obelfeng fl^ggelfe, af ^n^ilf o 
fagbt dr genom ©ante! ^^ro=: 
p^ttm, ildnbanbe t bet i)tU 
ga rummet; ben fom (d6 
bet, ^an gifme aft beru^^d; 

16. S)e fom bd i ^n^ 
bitta lanbet arc, fl^ be pa 
fcergen; 

17. £)if ben fom dr ups 
pd tafet, i)an ftige icf e mt, 
tilt ait taga ndgot ut af 
fitt ^uQ] 

18. 6d) ben fom ar ute 
pd marfene, gdnge icf e tiU^ 
bata efter fin fldber. 

19. SDien toe bem fom 
{;afn^anbe dro, od) bem fcm 
iia gifma, i t)m tihzn. 

20. S)^^en Beber, att ebor 
f[t;ft ffer tcfe om totntren, 
eUer om SaCbat^en. 

21. ^i; bd ffall marba 
en ftor tDebcrmoba, fd att 
(;on ^afn?er irfe tcarit fd^ Ea^j- 24. StjaitgeHum. en 'tana tfrd t»erlbenc3 iGegtjn? 
netfe oc^ iiU Unna ttbcn, 
ej fetter ivaxha ^aU. 

22* Od^ om be bagar tdfc 
ttjorbe forflcitfte, bd it^orbc 
ftttet fiitt fraCP; men for be 
utiualbaS ff ull PFoIa be ba- 
gar h^arba fiirfldcfte* 

23. Dm nvigor fager ba 
tiK eber: (Si, Sd'r at 61)^= 
ftu6, eUer bet; fd tror bet 
tittet 

24. Srt) falf!e e^rtfit od^ 
falfle ^ro^j^cter jtola upp^ 
f omma, o&j flPoIa gora fior 
tetfen oc^ unber; fd ait, 
om mBjeltgit more, ff ofa ocf 
be uttxjalbe forforbe ttjarba* 

25. ^v 1^5 t)afmer fagt 
eber bet framforedt. 

26. ©erfiire, om be "t^a 
fdga ttH eber: @t, l^an dr utt 
otntnt] gdr ftfe ut: <S{, ^an 
ar I fammaren; tror bet li'e. 

27. S:9fdfDmljungclbett 
gdr ut af ofter, o^ f^ne^ 
aUi intiU mefier; fd marber 
ocf menm'ffoneg (k>mx3 HU^ 
fomme(fe. 

28. 9Jttn ber fom dtekn 
dr, bit forfamla fig ocf h- 
narna. 

29. SJlm \ixaxt eftcr ben 
ttbfenS n^ebcrmJbo f^oll fos 
len Blifma morf, od) md* 
nen ffatt i*e gjfma m ffen. od) fljernoma flPoIa faUa af 
^tmmelen, od) (;imIarnaS 
frafter f!oIa 6dflua. 

30. ^^ bd ffaa fi;na§ 
menm'ttone^ (Son6 teden t 
l^tmmelen; o^ bd ffola all 
fldgte pa jorbene jdmra fig, 
oc^ ffola fe menniffoneS 
(Son fomma t ^immelen^ 
f?9, meb flora !raft o^ ()dr^ 
Itg^et. 

31. S)if ^;^an f!aa ut:= 
fdnba ^na Slnglar, meb 
l^oga BafunarBfl; od) be flPo^ 
la fi5rfamla f)an§ utn^atbe 
tfrd be f^ra njdber; ifrd ben 
ena l^tmmeienvS dnba tiU ben 
anbra. 

32. af fifonatrat (drer 
en lifnelfe: ^dx nu be§ 
qmijlar tnoppa^^ oc^ (Bf^ 
met Beginner fpringa nt^ 
fd tt^dtn 3, att fommaren 
dr ^arbt ndr; 

33. @d od, ndr 3 fen 
allt betta, fd meter, att bet 
dr ^arbt for biorrene. 

34. (^annerltga fdger 
jag eber :S)ettaf(dgtetffaa 
ide f(3rgd6, fdrrdn aUt bet:= 
ta ff er. 

35. ^immel od) jorb 
ffola forgfis; men min 
ott> flola icfc forgae. 

36. SWen om ben bagen 
od^ om ben ftunbena mt ee @ ma t t1)tx (S.ap. 24. 

{ngen, ftf e Jtnglarna t ^tm^ mctctt, utan mm fyaber 
aUcttcu 

57. arjen Itfa fom bet 
h^ar { mot ttb, fd fFaff odf 
menntfFotte§ Song tiWom:: 
melfe marcu 

58, ^^ fdfom be more 
t be bagar fiir flobena; be 
ate odj brucEo^ togo !^iu= 
flrur, o(^ gdfiuoS m.annom, 
tttttU ben bagen, bd S?oe 
gtcf { arfen; 

39. 0(^ ttjfgte (ntet af, 
fBrr an ffoben fom, od^ tog 
bem allafamman iBort; fd 
ff all ocf mettm'ffone6 SonS 
ttllfommelfe h^aro. 

40. ®d ffofa tmd mara 
nit ^?d marfene; ben ene 
6({fmer u|)^tagen, ben an- 
bre filffmer qn^arldten. 

41. Smd flpDla mala ^^d 
ene qttjarn; ben eneWifn^er 
uppta^m^ ben anbre 6Itf= 
hjer qmarldten. 

42. SBafer fBrbenffuff; 
t^ 3 meten fcf e, ^tuab flunb 
ebar ^®rre marber tom^ 
manbeg. 

43. Tim bet fFoIen 3 
t)itia, ait im^tt ^u^bonbcn, 
l^njab flunb tjufmen f!ulfe 
fomma, fi3r)DtSfo n^afabe 
f)an, Dc^ Vdtt tcfe n)3^)6ri;ta 44. ©erfrire marer 3 orf 
tebo; t^, ben flunb 3 tcfe 
menen, n^arber mennfff one6 
(Son fommanbe^. 

45. ^njflfen dr nu en 
trogen od^ fndtt tjenare, 
fom ^erren ^afmer fatt Bf^ 
n^er fttt ^ugfoff, att ^an 
f?aff gtfn?a bem mat { rfit:= 
tom iih? 

46. Oaltg Sr ben tjena^ 
ren^ fom ^an^ ijttxt fin- 
ner fd gBranbe, ndr i)an 
fommer. 

47. Sannerltga fSger 
jag eber, i)an ffatl fdtta 
^onom Bfmer alia fma SgD:^ 
belar. 

48. Tlzn om fd fir, att 
ben onbe tjenaren fdger i 
fitl l^jerta: Tlin^txxttom^ 
mer i£t annu iBrdbt; 

49. Dd^ 6egi;nner fd fid 
ftna mebtjenare; ja, ata otf) 
brttfa meb be brutfna; 

50. @d fommer benS 
tjenarenS l^erre, ben bag 
^an icfe n^dntar ^onom, 
qS) ben ftunb I)an (tfe me^ 
nar; 

51. Dd) ffaa fBnber= 
^ugga I^onom, ocf) gifti^al;©^ 
nom ^an6 Ion meb f?ri;m^ 
tare. ®er fEaK mara grdt 
od^ tanbagni§Ian. (^ap. 25. dtjattgetium. *$7 25* ^apitltt 

%io jungfritr. Mitogen, otrogen 
tjenatc. g)tterfla bomcn. 

*^d toarber ^tmntetrtfct 
"^^ Itft tfo jungfrur, fom 
togo fma tam^or, od^ gtngo 
ut cmot ferubgummen* 

2* 9}?ctt fern af bem tuoro 
hjtfa, od^ fern fdtuttffcu 

5. ®e fait?ttf?a tcgo fina 
lam^jor, od^ togo (nga oljo 
mcb ftg; 

4. SD?en be itjffa togo oljo 
t fitt f arffe, famt meb lam^ 
:(3omcn. 

5. ®d ttu Brubgummen 
brBjbe, filefitjo be aila fBm^ 
ttfga, od) fofmo^ 

6. Tltn om mtbnattStib 
hjatbt ett anffn: ®v6rub=: 
gummen fommer; gdr ut 
emot bottom. 

7. S)d flobo affa be jung^ 
fnttna xxpp^ od^ rebbe ftna 
iamjjor tilt 

8. ®d fabe be fdivftffa 
titt be n^tfa: ®ifhjer o^ af 
ebra oljo; i\) tvaxa lampQx 
flocfttcu 

9. ®d fmatabe be mtfa, 
fdganbe: Sngalunba; paid 
Bdbe o§ od^ eber tdfe ffaff 
fattaS; utan gdr l^elbre till 
bem fom fdija, cif toptx 
m eber ffelfmcu iO» 9tSr be gingo od^ 
ffulle fo^a^ ?om 6rubgum- 
men; o^ be, fom rebo h)o^ 
ro, gmgo in meb '^onom f 
Broffo^et, 0^ barren m^ 
flangbe§. 

11. spd bet ffjla !ommo 
otf be anbra jungfmrna, 
Dc!^ fabe: .g>erre, «&erre, \at 
u^?^) fBr 0^. 

12. £)d fmarabe^an, oc^ 
fabe: ©annerlfga fdger jag 
eber: S<^g fanner eber inttt 

15. SBafer fUrbenffutt; 
t^ 3 mttn ^tuarfen bag 
effer ftunb, ndr mennfflo- 
ne§ ®on dr fommanbeS. 

14. S^9 Iff a fom en man, 
ben utIdnbeS for, faffabe 
fina tltnaxt^ odj fidf bem 
ftna dgobelar t l^dnber; 

15. SDc^ fitf enom fem 
:punb, enom in, oif enom 
ttt^ ^marjom efter ^an^ 
magt; od^ for flra;t:t fcort. 

16. ®d gtdP ben 6ort, 
fom fem ^unb ^abe fdtt, 
o<^ ^anblabe meb bem; od^ 
n^ann annor fem |junb. 

17. (Sammalunba ocf 
ben fom tu ^abe fdtt, hjann 
oc! annor tu. 

18. Tltn ben fom tit 
l^abe fdtt, gtcf 6ort, grof i 
jorbena, ocf) Bortgbmbe fin0 
lerraS pennfngar. 68 Wtatt^ei Sa)j. 2S< , la @tt lang tfb bereft 
ter fom be tjcnare§ §ertc, 
od^ pK xattn\^ap meb bent 

20, ®d fleg "^an fram, 
fom tjabc fdtt fent l^unb, d4 
Bar fram annor fern :()unb, 
DdS> fabc: *g>crrc, bu fi£ mig 
fern putib; ft, annor fern 
puni hafmx jag munnit 
mcb bcnu 

21» ©a fabe ^an^ ^crre 
ttff pnom: ^c6I bu gobe 
od) trognc tjenare, Bftocr 
en dnga ting l)afn)er bu 
ir>ar{t trogcn, jag ffatt fat= 
ta btg Bfn^er tn^icfet; gatf 
in I btn6 ^erraS glabjc* 

22. ®a gtdE od^ ben fram, 
fom babe fdtt tu punb, od^ 
fabe: C^erre, bu fid mfg tu 
:punb; ft, annor tu :punb 
l^afmer jag munntt bcrmeb. 

25. ®d fabe ^an6 ^erre 
till pnom: U£l bu gobe 
oc^ trogne tjenare, 5fmer 
en ringa ting '^afmer bu 
marit trogen, jag fSaH fdt^: 
ta btg iifmer mi;cfet; garf 
in I MnS l^erra^ gtdbje* 

24. ®d fom otf ben 
fram, fom ^abe fdtt ztt 
:punb, oS) fabe: ^erre, jag 
irtgte, att bu dfl en flrdng 
man; bu uppfBdr ber bu 
intet fdbbe, oi) u^p^emtar 
bcr bu (tttet firiSbbc 25. ©d^ jag fruftabe 
mfg, gfcf Bort, o^ g8mbe 
bitt pmxt) i jorbene; ft, ^r 
^afit^er bu bet big tttt^rer. 

26. ®d fh^arabe ]^an§ 
^erre, oi) fabe till pnom: 
®u onbe od^ late tjenare; 
tr^i^tt bu, att jag upp^ax 
ber jag fntet fdbbe, od^ u))^):s 
'^emtar ber jag intet flrSbbe; 

27. (Sd ffulle bu ^afma 
fdtt n?e0arena mina ^jen* 
ningar; oc^ ndr jag ^abe 
tommit, ^abe jag ju fdtt 
mitt meb winning. 

28* ©erfiJre tager af f)o^ 
nom punbet, oif gifmer ^o^ 
nom, fom tio punb l^afn^er. 

29. ^t; ^marjom od^ 
enom, fom ^afmer, ffall 
marba gifttjet, odf) ^an ffall 
^afma nog; men ben fom idPe 
^afmer, bet fom ^an ^afmer, 
jiafi oi tagaS ifrd ^onom. 

50. Od) ben on^tttga tje:= 
naren fafter xiti bet ^tterfla 
miJrfret; ber f?afl n^ara grdt 
o(^ tanbagni§(an* 

51. SKen ndr menni|Fo=: 
ne§ ®on fommer i fitt ma^ 
jefldt, od^ affe f^cIigeStnglar 
meb pnom, bd fPaU ^an 
fitta ^3d finS ^drligt^ctS flol 

52. DdC) for pnom ffola 
fdrfamlaS aff foU; odf; f)an 
ffaH ffiija bem, ben ena ifrd ©a^. 25* ©tjattgeliutii* 69 ben anbra, fdfom eti ^erbe 
fftfjer fdren tfrd getterna, 

53, Dd^ faren ff att (;an 
flSffa :pd fma ^i5gra fibo, 
oc^ getterna pa ben njenflra, 

54, S)d ff alt ^onungen 
faga titt bem, font dro pa 
f}an^ ^iigrafibo: cftommer, 
3 mtnS §abet6 t^dlfignabe, 
od^ feefittcr bet rtfet, fom 
eber ttHxebt dr tfrd mxU 
bene6 Beg^nnelfe, 

35. £9 jag tvax ^ung^ 
rfg, odC) 3 gdfmen mtg dta; 
jag irar torfltg, od^ 3 
gdfmen mtg brtcEa; jag 

6ergaben mtg; 

36. ^afot, 0^ 3 f(db^ 
ben mtg; fjuf, oc^ 3 [often 
mtg; jag trar { ^dftelfe, 
od^ 3 fommen tilt mtg, 

37. ®d flfola be rdtt=: 
fdrbtge fn^ara ^onom, oij 
fdga: ^®rte, mt fdgom 
ml bfg ^mtgrfgan, od^ fpt 
fabom big; etter tBrjltgan, 
D^ gdfmom big brief a? 

38. 9lax fdgom ttii big 
njara ^u^hjtflan, odf) ^er:s 
fcergabom big; e((er nafo^ 
tan, odf) fldbbom big? 

39. (Stter ndr fdgom mi 
big fjufan, etter t f;dfte(fe, 

-0^ fommotn till big? 

40. ®d ff aa ^onungen fmara, od^ fdga ttU Um: 
^aitnerliga fdger jag eber: 
S)et 3 ^afmen gjort enom 
af be^a minfta mina fcriSber, 
bet I;afmen 3 SJort mtg. 

41. ®d ff aa ^an otf fd^ 
ga tilt bem ^d menfka ft- 
bone: ®dr 6ort ifrd mig, 
3 ffirBannabe, utt eminner- 
(ig elb, fom bjeflenom od^ 
^an8 dnglotn tittrebb dr. 

42. S:^ jag mar ^ungrtg, 
od^ 3 gdfmen mtg tcfe dta; 
jag mar torfiig, od) 3 fldf^ 
men mig i^t bridfa. 

43. 3^9 ^ct^ ^uSmiff, 
od^ 3 ^erfcergaben mig idfe; 
nafot, 01^ 3 ffdbben mig 
tdEe; jag mar fju! od^ t IjaU 
telfe, 0^ 3 foften mig i£t. 

44. ®d ff ola otf be fma^ 
ra ^onom, od^ fdga: ^(Sr= 
re, ndr fdge mi big "^ung- 
rigan, effer tiJrfligan, eller 
^u^miffan, effer nafotan, 
etter fjuf an, etter t ^dfteife, 
odf) ^afmom idfe tjent big? 

45. ®d ffatt ^an fmara 
bem od^ fdga: ^annertiga 
fdger jag eber: ^mab 3 iSe 
^afmen gjort enom af bega 
minfta, bet ^afmen 3 ocf 
idfe gjort mig» 

46. Ddf) be§e ffola bd 
gd nil emiga phxQ ; men be 
rdttfdrbige i eminnertigit Iff 70 att^ti i^ap. 26. 26. (S^apitltt 

^^riflug fmorb, fatb. !J)c5 spafia, 

5?atthjatb, aitgefi, Son, fangftan? 

be, fBr^or. spctri faL 

0(^ bet Begaf ftg, nar 
Sefug ^abe t^ftat att 
be§a orb, fabe ^an ttTI fma 
Sarjungar: 

2. 3 ii)cten, att tmd 
bagar t)dxtfttx marber ^d^ 
ffa; oS) menniffone^ ©on 
ffaa Bfmerantmarbag tiU 
ait for^faflaS, 

3» ®d fiJrfamlabe ftg be 
Bftoerfle ^reflerna, od^ be 
©friftldrbe, od^ be albfle i 
folfet, utt ben Bfh^erfla ^re^^ 
flenS ^a{at§, fom i)d Sm^ 

4. Dd^ rdbflogo, ^uru 
be mdtte fd gri^^a 3®fum 
meb Kfl, Dc^ brd:pa l^ouDuu 

5. ®odE fabe be: 3*e 
t ^Bgttben, att ett u^^^lo^)) 
tdfe marber i fotfena. 

6. ®d nu S®fuS ^^ar 
t Set^anten, { ben fpitetff a 
StmonS i^ug; 

7. @teg en qn^tnna fram 
till (;onom, odj ()abe ettgta6 
meb bt;r fmiirjeffe; odj got 
bet pa ^an6 feufmnb, ber 
^an fatt luib fcorb* 

8. ®d l;an^ Sdrjungav 
bet fdgo, morbo be mi§Iyn;= te, Dc^ fabe: .gmab gjotbe§ 
benna fiSrf^^tantng 6e(;Df ? I 
9* S)enna fmorjelfe mdt^ 
te man ^afma njdl b^rt fdlt, 
od^ Qiftmt be fatttga. 

10, 9tdr m^n§ bet for=: 
nam^ fabe l^an ttff bem: 
.gsmf gcren 3 benna qnjtn- 
none iCfa tiUfribg? t^ §on 
^afiijer gjcrt meb mtg en 
gob gernfng. 

11, 3 ^afmen atltib fat^ 
ttga ndr eber; men ottttb 
^fmen 3 fdfe mtg. 

12, ®et ^on l^afmer ut* 
gjutit benna fmiSrjetfen ^d 
min (ef amen, bet (;afnjer ^on 
gjort mtg tiU Begrafning. 

13. (Sannerltga fdger jag 
eber, ^n^ar fom l^etfl { ()ela 
mertbene betta ©bangetium 
njarber ^rebilabt, f?aff odE 
betta, fom ^on gjorbe, fagbt 
trarba ^enne tttt dmtnnelfe. 

14. ®dgfdf enafbetolf, 
fom ^et SubaS Sfd^^notl^, 
6ort m be Bfmerfla ^Pre::: 
fierna; 

15. Dd^fabe:«g>njabmtU 
jen 3 gtfma mtg, att jag 
fi3rrdber eber (;onom? 6c^ 
be morbo ofmereng meb ^o^ 
nom omtrettofitfpenntngar. 

16. Ddf) tfrd ben ttben 
faete i)an tiafdrre, ait ^an 
mdtte fdrrdba ^onom. (Eap. 26. ©uattgelium. 71 17* mm pa fi3rfla (^m 
6rBb6bagctt gmgo garjmt^ 
garna tiU 3®fum, o^ fabe 
tttt ^onom: .&n?ar M bu, 
att n^t ff Die ttffreba btg ata 
spdjf atamfeet? 

18» ®d fabe ^an: ®at 
ttt { flaben tttt en, oc^ \lx^ 
get bottom: 9}Jaflaren later 
fSga bfg: 5OTm tib ar ^arbt 
nSr; nar btg tt^iU jag ^al= 
la ^dffa, meb mim Sar^ 
jungar* 

19* Dd^ fidrjungarna 
gjorbe font S^fuS fcefaUbe 
bem, od§ tfarcbbe spdffo:^ 
tamfcet 

20* Dc^ om aftonen fatte 
^au Pg tttt Borb§ mcb be 
totf. 

21* D^ mfb be dto, fabe 
^an: ©annerltga fdger jag 
eber, en af eber ffall fix^ 
rdba mtg« 

22* ®d ttjorbo be fmdr^ 
ttga 6ebri3fmabe, od^ Beg^n 
it ^mar i fin j^ab fdga tttt 
'^onom: .g^rre, tdfe dr jag 
ben famme? 

23, ^d fmarabe i)an^ 
oc^ fabe: S)en, font meb 
mtg bop^^abe l^anbena t fa^^ 
id, ^an ffatt forrdba mtg* 

24, SWenmffoneS ^on 
njarber gdenbe§, font fErif=: 
mi dr om l^onom; mm me ben menntff o, af ^mtlfo 
menniffoneS @on marber 
fi3rrdbb; bet njore be men:= 
niffone tdttre, att ^on aU 
brig ^abe fi3bb njaril 

25. ®d fn^arabe 3uba8, 
fom fiSrrdbbe ^onom, od) 
fabe: 9?Jdfiar, ISt dr jag 
ben famme? (^abe ^an iiU 
^onom: ®u fabet. 

26. Wtm ttdt be fito, 
tog 2@fu§ ttobet; tacftt= 
be, od) brot, 0(^ gaf 8ar= 
jungomen, od^ fabe: Sa= 
get, attt; httia Ht min 
lefamen* 

27. Dr^ §att tog fatf en, 
0(§ tacfabe, gaf bem, od) 
fabe: ©ticfer ptaf aEe. 

28. S^9 betta or min 
blob, bef tttja Seflament= 
fens, ^njilfen utgiuteti 
marber fdr mflngom, tttt 
fj;ttberna6 forlfitelfc, 

2a Sag fdger eber: ^dr=^ 
efter fJaff jag t*e bricfa af 
benna mtntrd^ fruft, intftt 
ben bagen jag njarber bet 
brtd'anbeS n\^ii meb eber t 
mtnS g^aberS rife. 

50, Od^ ndr be l^abe fagt 
loffdngen, gtngo be ut titt 
DtjoBerget. 

31. ®d fabe 3(gfug tttt 
bem: S benna naiimt ^a^ 
len 3 atte fdrargag t migj 72 ®. matt^ti Sa^ 26. t^ bet at ffrtfmet: S«g 
f?att fid ^erban, o^ faren 
af ^jorben ff o(a marba fdr^ 
fftngrab, 

32. 97fcu nar jag cir 
up^?fldnben tgen, mitt jag 
gd fram fiSr ebcr i ®a(tleett 

35. ®d fmarabe ^>Pctrug, 
oil fabe tttt ^onom: SDm 
an alU forargabe^ t big, 
fd ffatt jag bocf Kfmal aU 
brig fiirarga^. 

34. @abe 3@fua till ^0^ 
nom: Sannerltga fdger jag 
btg, att i be§o nattene, f6rr 
an ^amn gat, ff att bu mta 
mtg tre refer. 

.35. @abe ^etrua titt ^o^ 
nom: Dm jag ffuffe an bo 
meb big, mitt jag icfe nefa 
big. (Sammalebe^ fabe o^ 
aiit fidrjungarno. 

36. ®d f om S@fuS meb 
bem ^d ben ^latfen, fom 
Mag ©et^femane, ocft fa:= 
be titt Sdrjungarna: Sitter 
l^dr, fd (dnge jag gdr bit 
6ort, od) bcber. 

37. Dd) i)an tog ^etrum 
titt ftg, o(^ be tmd .3^&^bet 
fi3ner, o^ 6egt)nte bebriif^ 
maS 0^ dngfla^. 

58. ®d jabe S@fu6 titt 
bem: min fjdt dr 6ebri3f^ 
mab intitt biJben; blifmer 
^dr, 0^ mafer meb mig. 39. D^ f)an gic! litet 
ifrd bem, foil neb pa fttt 
anftgte, 6ab, odj fabe: Tlin 
Sciber, dr bet mi3jeltgit, fd 
gdnge benne falfen ifrd 
mig; botf idt fom jag mitt, 
utan fom bit. 

40. £>^ ^an fom titt 
Sdrjungarna, od^ fann bem 
fofmanbe; od) fabe titt ^^e^ 
trum: (Sd formdbben 3 
icfe mafa ena ftunb meb 
mig? 

41. ffiafer oc^ 6eber, 
ait 3 fatten ide uti frefleU 
fe; anben dr mil jog, mm 
totitt drjmagt. 

42. SCter gicf ^an 6ort 
annan gang, 0(^ 6ab, fd- 
ganbei: Tlin g'aber, om 
M dr icfe mi3jeligit, ait 
benne falfen gdr ifrd mig, 
meb minbre jag britfer ^o^ 
nom, fd ffe bin milje. 

43. @d fom f)an^ oc^ 
fann bem dter fofmanbe; t\) 
bera§ ogon moro tung. 

44. Dd) ^an tdt bd 6Iif^ 
ma bem, od) gi* dter 6ort, 
oc^ 6ab trebje gdngen, fd^ 
ganbe^ fannna orbeiu 

45. £)d fom f)an titt fi:: 
na gdrjungar, oc^ fabe titt 
bem: Sci/ fofmer nu, oj^ 
()mtter eber; fi, flimben dr 
fommen, oc^ menniffone^ Sa)). 26. ©uongclitim. 73 ®on fFall antmarba6 t fi;n' 
bare6 ^ciiiber* 

46. ®tar up))/ Dcf) later 
og gd; fi, ben ax ^ar, fom 
intg fi3rrdber. 

47. Dc^ ioib ^an an ta=: 
tabe; ft, bd torn SubaS, cu 
af be tolf, od) meb ^oitom 
en flor [Fare, meb fmarb 
od) meb ftafcar, utfdnbe af 
be ofmerfla ^reflerna, od) 
af be afbffa t folfet. 

48. ^JJfen ben, fom [6x- 
rdbbe i^onom, l^abe gifiwit 
bem tit itdm^ ^ac^an'btBi 
^\mlhn jag f\)^^r,ben dret; 
tager ()onom. 

49. ®d flcg ^an (;afligt 
fram till 3(5fum, e^ fa^ 
be: .&e( dlaW] oc^ fi;§te 
(;onom. 

50. ®d fabe S^5fu§ m 
^onom: Tlin n^dn, ^t^ar- 
efter fommer bu? 5)d 
ftego be fram, oc^ bare 
(;cinber )}d S^f«ni/ oc^ 
Qxtpo ()onom. 

5i. SDd^ ft, en af betn, 
fotn njoro meb SSfU/ tddte 
ut ^nbciia, brog ut fitt 
fmSrb, oi} ffog ben6 6f^ 
tuerfla ^refleti§ tjenare, oc^ 
afffog ()an8 era. 

52. 2)d fabe S@fuS ttTI 
^onom: ©tiff bttt fmdrb t 
fitt rutn; ti; aUe be fom taga tiU fttjdrb, be fPoIa 
fi3rgd§ meb fmcirb. 

53. (SlUx titenar btt, jag 
funbc irfe bebja mt'n S'^ber, 
:it\ ^an ff'fcf abe tiff mtg mer 
dn tolf (egtoner Stttglar? 

54. ^urn blefme bS 
SWften fitfffomnab, M 
fd ffe fFaff? 

55. S famma flunbene 
fabe Sefu§ tfrr ffaran: Stfa 
fom ttd en rofmare dren 3 
utgdngne, meb fmdrb od) 
llafrar, iiU att taga fatt pa 
mtg; (;mar bag ^afiuer jag 
futit ttdr eber i tenn^Iet, la- 
rattbeg, o^ 3 ^afmen ide 
griptt mtg. 

56. mtn betta dr allt 
ffebt, pa bet ^rop^eterna^ 
ffrifter ffuKe fuafomnag. 
3Dd Bfmergdfmo oik 2ax^ 
jungarita (^onom, oif Pi;bbe. 

57. 9Jfen be, fom ^abe 
a^xipii 3(?fum, lebbe ^onom 
titt ben bfmerfla ^reflen 
Saip^a6, ber be ©friftldr- 
be od) be dlbfle fi3rfam(abe 
more. 

58. Win ^etrui foljbe 
^onom Idngt efter, tnttH 
ben ofmerfla ^reflenS pa- 
tat6; od) gtd in, o^ fatte 
fig ndr tjenarena, j^a bet 
f}an ffude fe dnban. 

59. aWenbeofmerfte^re* 

f4) 74 e. Wtatt^ci Sa^j, 26, flerne, od) be albfle, oc^ ^cla 
Stabet, foete falf!t njittuea^^ 
both cniot SC^furn, att be 
mdtte brcipa t^onoin; od) 
fuitUD intet 

60. Dd) anbod' mdug 
falff \mitm fonitno fram, 
funuD be litiml tntet ^a 
bet fifla tmrnixQ tu falff 
mittne; 

61. Dd) fabe: ®enne 
(;afmer fagt: Sag fan Brt;- 
ta neb ©nbg tem^e(, od^ 
6i)gga bet npp i tre bagar, 

62. Od) ben iSfii^erfle 
^reflen flob u^)?^ od^ fabe 
titt bottom: Smarar bu in- 
tet tiU bet font be§e \mitna 
emot btq? 

65, 3«en 36'fu§ ttgbe, 
Dc^ ben Bfmetfle ^|$ref^en 
fii^arabe, o^ fabe iitt ^0= 
noni: Scig fcefn^cir big it^ib 
(efmanbe^ ©nb, aii bu fa- 
get o§, oni bu aft (S^riflu^, 
©ubg @on, 

64, ®abe SC^fua tia (;o^ 
nom: ®u fabe bet, ®od 
fSger jag eber: ig)drefter 
ffolen S fd fe menniffone§ 
@on fitta pd fraftenc^ ^o^ 
gra ()anb, 0(^ fomnm i (;im^ 
melen^ fh> 

65. ^d ref ben i3fnjerfle 
^refien fin Hciber fBnber, 
od^ fabe : .&an ()afiDer fiirs: (;dbat ®ub; ^iuab gorg d§ 
nu mer mittne 6e^of ? *Si, 
nu ^orben 3 ^nS ()dbelfe, 

66. ^mab ft;neg eber? 
£)d flDarabe be, o^ fabe: 
tgan ar fafer till bBben, 

67. S)d f^ottabe be i 
^an^ cinfigte, od^ pogo ^d= 
nom meb ndfmarna; foni:= 
(ige finb^uftabe ^onom; 

68. Dd) fabe: (Bpa o§, 
©^rtfte, ()n)i(fen ar ben font 
big flog. 

69. Tltn ^etru6 fatt 
utanfiSre i patatfet; od) bcr 
font till ^onom en tjenfle^ 
qminna, od) fabe: ®u mafl 
od' nteb 3(gfu af ®alileen, 

70. 9Ken ^an nelabe fBr 
altom, od) fabe: 3^g njet 
i(fe (;iDab bu fdger. 

71. Dd) itdr ^ait gid ut 
genotn bBrrena, fdg t)onoin 
en annor (tjenfleqmintta), 
od) fabe iiti bent font ber 
n^oro: ©eitite njar od mcb 
3®fu 9kjareito. 

72. ater itefabe ^an, 
od) fn^or: Sag fdnticr ide 
manneit. 

73. Od) UUt efter pego 
be frant, font ber ftobo, od) 
fabe tia ^^etruni: !sffii^er^ 
iiga dfl bu od en af bent; 
t\) bitt tungoindl riijer big. 

74. ®d Begi^nte Ijan {S^ap, 26, 27. ^tjattflcHum. 75 fi3rbanna ftg, oc^ fmarja, 
att ^an Miibc icfe manncn. 
£)c^ (Iraxt gol fatten. 

75, ®d torn ^etru6 i^ag 
SCSfu orb, fom ^an {;abe 
fagt f)oncm: gorr an Ijaxmx 
gal, ffaff bu nefa mtg trc 
refer; oc^ gttf ut, od^ grct 
BIttertfga, 

27. eapitlet 

Subae ()angcT fig. ©^tifli bom, 
frona, forS, bob, I?cgrafning. 

5ft>cn om morgouen ^Btto 
^^^ affe i5ftucr)lc ^>reflcr:= 
na, D(^ be albfle t foffet, 
rdb einot S®fum, att be 
mdtte bra^ja ^onont 

2. SDd^ Icbbe ()Dnom 
tjimbnan, o^ ofti^crantiDar^ 
babcn Ianb6(;i3fbinaanom 
^ontio ^ilaio. 

3. ^ax 3uba3, fom f;o:= 
nom fBrrdbbe, fag att tjan 
iDar bomber, dngrabe bet 
f^DUom, od^ Bar tgeu be tre^ 
tio filf jjeitnttigar till be Bf- 
mcrfla ^reflerua, od) till be 
alb^a; 

4. Dd) fabe: Sag 6af:= 
mer itta gjort, att jag f)af:= 
\mx forrdbt ntentofl Blob* 
®d fabe be: ^mab fominet- 
bet ojj n^ib? ®cr md bu 
fe big om* 

5. Dd^ f)an !aflabep(f= 

®2 penm'ngarna i templet, od^ 
gtcf finmdg; od) gt^ tjort, 
od^ ^dugbe fig fjelf. 

6. 9Wen be Bfmerfle ^^re^ 
flerna togo fitfpenningarna, 
od) fabe: Tlan md tde fafta 
bem t offerfiflona; ti; bet ar 
IjIcbS h^drb, 

7. K)^ ndr be ^abe 
^dllit rdb, fi3|}te be bermeb 
en frufomafare^ dfer, tiU 
frSmmanbe6 Begrafntng; 

8. 2{f IjMnito ben pfatfen 
^eter ©lobpratS, inm bens 
na bag. 

9. ^£)d ti^arbt fuOTom== 
nabt bet fom fagbt hjar ge=: 
nom 3eremia6 ^^ro|)^eten, 
fom fabe: Od; be ^fma 
tagit tretto ftlfpenningar, 
ber ben fdlbe mcb 6etalab 
marbt, ^milfen be tiptz af 
Sfraet^ Barn. 

10. D(^ be ^afn^a bem 
gifiDit fi3r en frufomafare^ 
dfer, fom ^6rren nn'g Be^ 
fairt ^abe. 

11. SDd^ ^{g^nQ ftob 
fi}r (anbS^ofbinganom; oS) 
lanbS^Bfbingcn frdgabe ^o^ 
nom, Qij fabe: 2(flbuSu:= 
barnaS ^onung ? 2!)d fabe 
3(gfug tiH^onom: ®u fd^ 
ger bet. 

12. Dd^ ndr l)an an4la 
gabea af be Bfmerfla ^re^ f6 @. Wlatt^ti ©a}3. 27* flerna, od) af be albfia^ fma^ 
rabe ^art iutch 

15, ®a fabe ^{(atu§ 
ttfl l^onom: ^orcr bu tcfc, 
^itru mi;dfct be 6eti;ga entot 
big? 

14» Ocf) ()an fii^arabe 
^ouDin tcfe till tit orb, fa 
att laiibg^iifbutgen forun- 
brabc fig ftorrfga, 

15, Tim om ^i}gttb§' 
bagert ^^lagabe (anb6(;5fbin' 
gen gifma folfcna en fdnga 
t66, f;miTfen fom be 6ega= 
rabc. 

16, S)d) ^abe l)an pa 
ben tib en l)en;ftab fdnga^. 
fom f}tt ^JZatahhaB. 

17, Dtf) ncir be moru for- 
famlabe, fabe ^ilatui ttTI 
Dem: .gmilfen miTjen 3 all 
jag ffaff gifma eber (156, 
)Qarabbani, efler 3(5'fnm, 
fom M(a§ 6(;rtflu6? 

18, STt; f)an t\)i^k^ ait 
be {)abe ofmcrantmarbat f^o^ 
nom fi3r afunb^ fFnff. 

19, SDd^ nar (;an fatt 
pa bomflolen, fanbe {?an§ 
r^uflru till f^onom, ocl) Icit 
fviga (;Dnom: S3efatta btg 
intet meb benna rattfcirbi^ 
ga mannen; jag ^afn^er 
uu;f et IMt i bag i fi3nnien 
fi3r ()art6 ffuir, 

20*^tenbeDfiuerfle^^re^ flerna, od) be albfle, gafmo 
folfena in, att be fFnffe te^ 
gcira 23arab6am, oij fDr:= 
gora S(?fum, 

21, S^a ftuavabe tanb6^ 
f)i3fDingen, ccf) fabe till bem: 
.g)iD((fen afbefuitiua tuiljcn 
3 att jag ffatt gifma eKr 
log? ©efabe: X)araMam. 

22, ®a fabe ^f(atu§ tifr 
bem: ^ii^ab ffatt jag ba 
giira af 3(?fu, font faffaS 
gfrnTtuS? ©abe be tiU 
f;Dncm aliti 2dt fctSfafla 
()oncnu 

25, ®a fabe (anbe^B^ 
bingen: ^mab f^afmer |an 
bod' ilia gjort? ®a fFriabe 
be annu met, od) fabe: 2ai 
forSfdfla (;Dnom, 

24, S}Jen nar ^itatn^ 
fdg, att ^an funbe tntet 
ffaffa, utan forlet fclef jn 
mer, tog ^an tvatten, od) 
tmdbbe fi'na ^dnber fiJr fol- 
fena, cd) fabe: Dffi;(big 
dr jag { benna rattfdrbiga 
manfenS blob; 3 mdgen fe 
eber bet om, 

25, ®d ftuarabe allt 
folfet, od) fabe: .g)anS Mob 
fomme i3fmer oj), od) oftuer 
wax liaxiL 

26, ®d gaf f;an bem 
!6arat)6am 1136; men 3G= 
fum Idt ^an (;ubfldnga, od) ^op. 27* goattgclium 77 Bfmerantmarbace t)cucin, 
ait i)an ]Mk fotefat1a6. 

" 27, ®d togo fanbo()of= 
bingan^ f%3eneftar S@:^ 
fuiu ttH fig, in pa 9{ab^ 
t)ufct, od) forfanilabe (}cfa 
fParan titt (;ouom; 

28, Dd) affldbbc f)cnont, 
ocf) ffcibbe i\\ ijonm en 
))ur^)urniante(; 

29, ^c^ iDvcbo fviutiiuin 
en tornefroua, oc^ fatte 
)jd i)an^ ^ufiinib, od) pugo 
()onom en ri3 t fina ()i3gra 
^anb, oiij fcojbe fna for 
^onom, od) 6ega66abe f)os 
nom, od) fabe: pel Su^ 
barnvi^ ilonung, 

50, Cd) be fpottabe pd 
f)ononi, od) togo ron, od) 
f(ogo bcvnieb ijan^ ()ufmub, 

31, ^d) nvir be f;abe Ge- 
gaOGat ^onom, t'lcibbe be 
uianteUn af {)onom, od) 
ndbbe pd (;ononi ()ancJ flvv 
ber, od) lebbe (;ononi Sort 
ti(( att for^fdflan, 

32, Od) mx be gtngo 
ut, fu*jno be en utan af 
(S'i;rcne, fom ()et Simon; 
f;ononi tiuingabe be till att 
r;an ffufle biixa ^an^ f'or^, 

33, SDd) bd be foniino 
till bet ruinuiet, fom falfvio 
©ofgatt)vi, bet cir, till f)uf:^ 
mubffaUaplatfen, 

®* 34, ®dftvD be ^onom 
dttifo bricfa, Gfanbab meb 
gaffa ; od) nar ^an fmaf a^s 
be bet, luiTle l]an Idt britf at, 

33, 9}?en feban be (;abe 
forSfdfl §onom, 6i;tte be 
{jand fldber, od) faRabe fott 
berom; pa bet fudtorbaS 
jIuKe bet fom fagbt njar 
gencm ^ropf)eten: ^Der)afi 
iini ^it mm fldber emeffan 
fig, od) pa mhi fidbnab f;afs 
\m be faftat (ott, 

36. Od) be fdto ber, od) 
togo mara pd (;onom, 

37. Ocf) be fatte f)an§ 
faf, fPrifii^en ijfmer ijan^ 
^nfiuub: ®enne dr 3(vfu3, 
^tibarnae ^cnung, 

38. Od) bd movbo hud 
rofiiHire for^fdfte meb (;o* 
nom, ben ene pd ben fogva 
fi^iwi, od) ben anbre pd ben 
toenftra, 

39. Thn be, fom gingo 
ber fram, f;dbbe f;onom, ocf) 
rifte fin f)ufmnb; 

40. Od> fabe: £)u, fom 
6rvcer neb ®ub6 tempef, cd) 
6t;gger bet i tre bagar upp, 
()jefpb(gfjelf; cifl bn ®nb^ 
Son, fd (lig neb af f'orfe(: 

41. SammatebeS ocf be 
oftuerfte ^refterna, meb be 
Sfrifttdrba od) be dlbflvi, 
6ega66abe f;onom oc^fabc: 78 ®. matii)ti (Sa^ 27. 42» ^tiibra ^aflwet t;an 
^ut^it, fig f]elffau()anitfe 
^Jefpa; ar ^an Sfvact6 ilo^ 
nuug, fd fltge nu neb af tox^ 
fet, od^ h^i tvtlje tro ^onom. 

45. |)an ^af^cr troft ^a 
©lib; ^an frcilfe nu ^onom, 
Din f)an ax ndgot om ^d= 
nom; ti; ^an t)afii}er fagt: 
Sag at ©ub6 ®on. 

44. £^ct faunna fafiabe 
ocE riSftwarcna ()onom fore, 
fom meb ^onom tor^fafie 
njcro. 

45. Dc^ ifrd fjette tim^ 
man ii^arbt ett uiorfer Bf= 
mer ^ela (anbet, tntttt nt= 
onbe tinnnan. 

46. Dd) h^ib ben nionbe 
ttttunan ro^jabe 3@fuS nK> 
t)Bga riifl, o^ fabe: eii, 
©((, 8ama ^abai-fti^ani? 
bet dr: SJiin @ub, min 
©ub, ^ivi ^afluer bu '6f\]izx^ 
gifiwit niig? 

47. 9}ien ndgre, fom 
ber ftobo, ndr be bet (;8rbe, 
fabe be: .^an dfaffar CStiaS. 

48. Dd) flraxt io^^p en 
af bem, od) tog en fn^am^, 
od) fydbe f)onom meb dt^^ 
tifo, od) fatte ben pd eu 
ri5, od) gaf ^onom brida. 

49. a^fen be anbre fabe: 
^da, Idt fe om iSiici^ tom^ 
met,, od) ^ieljjer f)onom. 50. Stter ro))abe 3(gfua 
meb r;i5ga rofi, od^ gaf wpp 
a\\t)a\L 

51. Dd) ft, fi3rldten t 
tem:plet remuabe i in fli;der, 
ifrdn ofii?an od) neb tge:= 
nom; od) jorben ffa(f, od) 
^dlle6ergen remnabe. 

52. D^ graftt^arna '6pp^ 
nabe^; od) mdng be ^ettga^ 
(efamen, fom fofmit ()abe, 
flobo xxpp ; 

55. Dc^ gingo nt af fina 
grafmar, efter ()an6 npp^ 
fldnbelfe, od) fommo ( ben 
^eltga ftaben, oc^ wppm- 
Barabe^ mdngom. 

54. Tltn ^ofmitSmau' 
nen, od^ be fom meb ^o^ 
nom iuoro, o^ maftabe pd 
3(5fum, ndr be fdgo jorb= 
bdfningen, oc^ be ting fom 
ffebbe, rabbet be ftDdrliga, 
od) fabe: ^Bigerltga n)ar 
benne ®ub^ @on. 

55. Dc^ ber iuoro indu^ 
ga qivinnor, fldnbanbe Idngt 
ifrdn, od) fdgo n))pd, be fom 
()abe fofjt Sefum af ©a= 
lileen, o^ tjent f)ouom. 

56. 36(anb tymita ujar 
^Mxici 93fagba(ena, od) 
9Jtaria, Sacoti od) Sefe 
mober, od) 3^^^^^^^' fp»i^^'^ 
mober, 

57. "^Mn om aftonen Ea^. 27,28. guattgelixm 79 torn en lit man af ^2lrtma= 
t^ia, Bcncimtib '^Q\tp^,i)\mU 
tax orf tuarS^fuScirjungc. 

58. .pan gtcE till ^fa^^ 
turn, ci) fecbbca 36fu lc= 
!amcn; bd Bob ^ilatu6,, 
ait ^an ffuHc iyarba ^d= 
nom gifit^en. 

59. Oc^ nar Sofc)?^ 
^abc tagit Icfamcn, fn^c^^tc 
ftan ^ononi t tit rent (m= 
ftabc; 

60. Od) (abc (jonom t 
ftna nt;a graf, fom ijan ui- 
^nggit ^abc nti ctt Wit^ 
6crg ; DC^ tvaiic en flor [ten 
for borrena dt grafmene, 
ocfi gicf fina farbe. 

61. ^X)d tuoro bcr Tla- 
rta 9}?agba(ena, od) ben an^^ 
bra S^iarta, fittanbc cmot 
gvafiuena. 

62. ®agen eftcr tittre^ 
bclfebagen fomiuo ttT(fain:= 
man be oftuerfte ^^reflerna, 
0^ be ^^artfeer, tnfor ^i= 
tatn6; 

63. Drf) fabe: .&erre, of^ 
!ommer i^dg, ait ben for= 
foraren fabe, ndr ijan an 
iefbe: Gfter tre bagar t\)ill 
jag fid upp. 

^64. ^jnb forbenffull, 
att man formarar grafme= 
na, tntill trebje bagcn, att 
^and l^drjunv'^ar Icfe Urn- ma, oc^ ftjdla l^oiiom bort, 
od) fdga folfena: .g^an dr 
u)))>ftdnben ifrdn be bi3ba; 
od) 6lt>>cr fd ^tn fifla wiU 
ian \mxxt an ben fiSrfla. 

6.^. S)d fabe S\^\iain^ tiii 
bem: Ser i;afiDcn 3 vvah 
itno] gdr, oc^ forioarcr, 
fom 3 fnnncit. 

66. ®d gingo be tort, 
od) fiiriuarabc grafiuena 
meb iudttarc, oc^ befecilabe 
ftencn. 

28. ^apitiet. 

bc)lucfcn. ®opa bcfalbt. 

C^!n ^a6bat^6aftoncn, t 
^^ grt)ntngen ^d forfta 
oa66at()en, fom Tlaxh 
^)Jtagbalena, od) ben anbra 
4>{arta, till att Gefe graf^ 
\))ma. 

2. Z)d} ft, bet njarbt en 
flor jorbGdfm'ng; tl; ^^iS:x- 
ranS 5()tgcl fteg neb af ^im= 
melen, od) gict fram, oc^ 
n:dlte ftenen (frd biirrenc, 
oc^ fatte fig pd ^onom; 

o. Dd) f)an wax ^^dfeen- 
be^ fom en Ijnngelb, od) 
f)an6 fldbe ^\mi fom en fno. 

4. Od^ t>jdftarena blef= 
mo fi3rf?rddte af rdbbl)dgay 
od) njorbo fom be ftab? n^a? 
rtt biibe. 80 ®. mattf)tx 6a^ 28. 5. Whn ^(uc^cfeu fii>ara= 
bC/ Dcf; fabe till qujinncrna: 
9tabcn5 icf c; t\) jai"^ tvet, att 
3 fofcn S^l'^^^V ^Jn li^vir 

6. vgsajt vir idfe ^av; ()au 
cir u^^t^jldnben, font ^an 
fajt [)abc; fenuncr, ocf) fcr 
ruuiuict, bcr c^grren mar 
(agbcr utu 

7. Dc^ (^dr fnart, orf) 
farmer (^att^ ^drjuiigon), att 
ijan ax up))fldubcii ifrd be 
beba; od) fi, ()an ffatt gd 
fvain fi3r eber uti ©atilccn; 
bcr ff'cfcn 3 fe ^ouoni; ft, 
jag r^aftijcr fac^t cbcr bet, 

8. Cd) be (jingo fnarii? 
ga tfra grafmene, ineb rdbb= 
r;dga Ovi) flor gldbje, (e^^an- 
be, tiff att fungorat r;a]i6 
S'drjungotH. 

9. Dcf) mib be gingo, 
tilf att fuiigBrat f;an^ 8dr= 
jungom, ft, bd inctte S^== 
fu3 bcm, od) fabe: .^^^ef eber, 
®d giugo be fratn, od) togo 
pd f)a]i^ fotter, ocf) tiffGdbo 
f;cnctn. 

10. ®d fabe aefua tin 

bent: 9{dbcit6 icfc; gdr, orf) 
fimgcrer bet tnina 6ri)bcr, 
att be gd tiff (^)a(ifeen; bcv 
ffofa be fd fe mig. 

ii. ^J^d'r be gingo Oort, 
fi, ndgii af lucif tarcna fom^^ uio i ttabeu, odj fungjorbe 
bem i5fii^erfte^|3reftenom afft 
bet fom ffebt Wax, 

12. Dd) be forfanifabe 
fig meb be dfbjla, od) rdbs= 
gjorbe; od) gdftwo frig$=: 
fueftarna en ftor fummo 
).Hnniiitgar; 

15. D(f) fabe: Sd'ger, 
^an^ &u*]uitgar foimno om 
uattena, od) ftufo ^onem 
6ort, utebati \m fofmo. 

14. X)d) om bet foniiner 
for fanbof)ofbingan, ivilje 
\m fliffa f)onout, oc^ 6egd 
Ut fd, att 3 I'^ofen iuara 
utan fara, 

lo. Dd) be togo penuiu= 
garna, od) gjorbe fom be 
moro (drbe. Dd) betta ta^ 
id dr ben)ftabt ifcfaub Su- 
^arita iiitiff benna bag. 

16. Sicti be eff ofma gdr= 
jtiitgarna gingo tiff @ali^ 
feen, npp pa ttt 6erg, fom 
3^fH»3 f)abe bem forefagt: 

17. Dd) ndr ^e fdgo f)o= 
nom, tiUOdbo be f)onont; 
men fomiige tiuiffabe. 

18. Dcf) S^-fn$ gicf 
fram, ocf) tafabe nteb bent, 
ocf) fabe: JOJif^ at giftvcii 
atl magt i ()immc(cu, o(^ 
pa iorbcnc. 

19. ©fir fovbcnffnd nt, 
oci& Irirct aU fo(f; or^ l)d* Sal), 28* eunttflelium, 81 pn htm, X 9lnmtt ^obcre, 

9(tibn6, 
,20. jDcf) Inrrr bf m !)S(fn rtfit bft jog Ijnfjucr cber 
bffant; oc^ ft, ing ftrtiat 
cbf t ofln bognr, tntifi tuf rl= 
bcitfS auba. ^iibf pa ^. TlattW ^fangfUiim. ®* SOfavct ©t^aitfleltutiK 1. Sovitlet 

^(Jfu^ b^pt, frcflab, prcbifar, 
fnffar ^nrjimgar, ^clat franfa. 

^f^ctta civ I^c^vimclfct! af 
'"^ Sefn (5(;rifit, ®ub^ 
®Dn6, (?l>attgc(to; 

2. Sdfcm ffrlfmct ciri 
^vo^^^ctcrna; St, jac\ fcin^ 
bcr turn Stnc^cl fratiifi3r bitt 
attfigtc, t)aM'ffcn I^cvcba ffafi 
bin \mc\ for big; 

5. 6'nS rcpanbcS rcfl 
civ { efticnc : 23cvcbev ^iSx^ 
vati6 JvA'g; c^orcv l;ait6 fti= 
o^ax xaiia, 

4. SoBaiiHcS tvat t vU 
ttenc, boptc, ocf) j^vcbifabc 
0attvlncicn6 bp)>clfc, ti(Ifi;n= 
beruaS f6r(a<clfc« 

5. Dd) tiff f^oucm ginc^o 
ut {)efa Sublff'a Inttbct, od) 
be utaf Scntfafciu; ocl) (ciio 
fi'i^ alfc bo|?a af fjcncni t 
SovbanS ffob, cdj fccfciiibc 
fiua fi;nbcv. 

6. Drf) 3o(;aniicS ivar ffabb nicb cauicfa^ar, orf) 
meb en fabcrgjorbmg otn 
fi'na fmibev; od) at c^ra^^ 
t)p)?por ocf) iuifb()antioc^; 

7, Dd) |)vebifabe, erf) fa= 
be: 6'u fomtner eftet nu'g, 
foui ftavf'are ar an jag, 
^m(ffen§ ffctlwanger jagicfe 
iDavblg ar att neberfaffa oij 

8, S«3 fci^l-^f^ f^^^ ^»^^^ 
tyatten; men ()an ffav5 be^M 
eber meb bent -S^cfga 5fnba, 

9, Ocf) bet Begaf fig t be 
bagar, att SC^-fn6 fom ntaf 
&^afi(cen ifrd ?^•l5avetf>, cdj 
fcit fig bcpa af 3cf;attne t 
Sorban, 

10, Oct) ftvart fteg ()an 
u))p utn ivattnet, ccI) fdg 
f)inifarna c|)pni§, od) ^2(n= 
ban, fdfoni en bufa^o, ne- 
berfcnnna bfmer ()onoui. 

il. Od) en reft f'oni af 
ftlnunefen: ©n rip iiiinfatf 
8on, i l^iuilfom niio uml B^ ^. Matti (Sap, 1, 12, Dc^ ^Inbcnbref ^D^ 
nont flraxt nil ofnetia; 

13, Dd) ^au njar t ot== 
ncue t n;ratio bagar, oA 
frcftabe^ af (Satana; oc^ 
mar mcb imlbbjurcn; od) 
?(ng{arna tjcnte ^ononu 

14, Thn fcban So^an? 
nc6 marbt fdngcn, fomSS'' 
fuS uti ©atileen^ o^ prcbt^ 
fabe (Stjangclium om ©ubo 
rife, 

15, ^ciganbcS: Sttbcu ax 
fulTt'oiiinab, oc^ @ubS rife 
dx fcr ^anbene; fiattrer eber, 
od) tror ©toaugelio, 

16, 9ldx ^an gidf utmeb 
td ®attletffa (^afmet, fdg 
Ijan Simon, cdj 2(nbream, 
ijan^ fcrober, fvifla fin nat 
i ()afUKt; ti) be ki^oro pffare, 

17, Od) 3(S|u6fabetia 
bem: ^VSIjer nug, od) fag 
mifl gora eber till nienniff o^^ 
fiffare, 

18, (Strait gdfUJD be fin 
ncit ofiuer, od)f51jbc{;DnDui, 

19, Dd) bd ^angicfbd^ 
lijan iikt fxatn Bcitter, fdg 
l)an SacoBuni, 3^^^^^^ fo^t/ 
od) So(}anncm, ^anB bro^ 
bcr, att be i Gdtcnom 6t;gg:: 
be fin ncit 

20, :Od) flraxt faliabc 
f)an bcm; bd iiftuergdf^o 
be fin faber, B^^^^cum, nti 6dten, nieb tegobrdngarna, 
od) foljbe ()onom, 

21, SDd) be gingo till 
Sa:pernaum; od) flraxt, om 
(Sabtatkrna, gttf ^an in i 
S^nagogon, od) (drbe. 

22, SDd) be fornnbrabc 
florliga pa ^an^ (drbom; 
fi3rt^ \)an Idrbe Ivnifteliga, 
od) idPe fdfom be Sfrift^ 
(drbe, 

23, Od) i beraS ®i;na= 
gogo wax en menniffa t^c= 
fatt meb ben orena anban; 
od) ^an ropabe, 

24, .Od)fabe:S(d!^ii:ab 
l^afme \m meb big fcefldda, 
Sefu 9^arene? S(fl bn 
fommen tiU att forberfiija 
0^? S^g ^et ^0 bu dfl, 
ndmliga ben @nbS ^^elige^ 

25, Od) SefuS nd^^fte 
^onom, fdganbeS: ^ig, od) 
gadf nt af menniffone, 

26, ®d ref ben orene 
anben ^onom, od) ropabe 
()Bgt, od) for nt af{)onom, 

27, Dd) alle fi3runbrabe 
fig fn.^drliga, fd att be fpor^^ 
be ()marannan tiU^ od) fa= 
be: .giyab drbetta? .g)iuab 
ni; (drbom dr betta? ^\) 
ijan bjnber be orena anbar 
meb md[btg()ct, od) be (i)ba 
()onom, 

28, D(^ (;an6 r^cf te gi^ ^ap. i, ®t)Ottgclium. 8S ftraxt aUi omtring ©alike 
granfor, 

29* D(^ be gmgo ftra^t 
utu St;nagogon, d(| !oinmo 
uti @tinou6 od) Stnbree t)u6, 
mcb SacoljD od^ Sol^anne* 

tag f juf i f?aIfmo ; o^ flra^t 
fabe be bottom om ^znnt. 

31, ©a gicf f)an tt'a, od^ 
refle ^enne u|):p, o^ tog 
^emte wih l;anbena; cd) t 
bet fainnia cfnjergaf ffcilf- 
h^ofjufvin ^enuf, od) ^on 
gicf feban od^ tjente bem. 

32, Dm aftonen, bd fD= 
ten nebergdngen ii^ar, ^abe 
be tttt ^onom affa^anba 
fju!a, od^ bem fom qmalbeS 
af bjeflar; 

35, Dd^ ^ele flaben mar 
fiSrfanilab for bBrreno. 

34. D(^ ^an gjorbe man- 
ga f)ell^regba, foui frairfe 
n^oro af aff a^anba f juf bom ; 
o(^ bref ni mdnga bjeffar, 
o(^ tiUftabbe ide bjeflarna 
ta(a; ti; be !dubet;ouom* 

35. D(^ om ttiorgonen, 
gaiiff a bittita fiJr bag, flob 
^an u^^3 D(^ gtdt ut; o^ 
3(§fug gic! Bort uti ett obe 
rum, od) ber Bab l^an. 

36. Dd) (Simon fom ef^ 
ter faranbeS, o^ be meb 
()onom more. 37. Dd^ bd be runno 
^onom, fabe be i\it ^onom : 
mu fi3?a big. 

38. ©abe^anbem: Sdt 
o§ gd uti ndfla fldberna, 
ait lac\, D* ber^rebifar; i\) 
fi3rbenf!ua ar jag f ommen. 

39. Dc^ ^an prebifabe 
i bera6 ®t;nagogor, iSfmer 
^ela (Salileen, od^ utbref 
bjeflar. 

40. Dd) tin ^onom fom 
en fpitelff man, od) Bab 
^onom, foK pa tm for ^o- 
nom, od) fabe till ^onom : 
mu bu, fd tan bu gBra 
mig ren. 

41. ®d marfunnabe ftg 
S®fu6 i3fmer ()oncm, od) 
utrddte fina ^anb, od) tog 
uppa ^onom, od) fabe: Sag 
mitt, mar ren. 

42. Dd)ndr^anbetfagt 
^abe, gicf fira^t f:pite(f£an af 
^onom, oc^ ^an marbt ren. 

43. SDd) S@fu§ I)otabe 
()onom, od^ fdnben fira^t 
ifrd fig; 

44. SDd) fabe ^onom: 
®e titt, ait bu fdger ingom 
betta; utan gacf Bort, od) 
mifa big ^rejlenom, od) 
offra, for bin rening, bet 
aWofe Uhit ()afmer, titt di 
mittne^BiSrb Sfmer bem* 

45. a?Un bd ^an utgdn 841 e. SJUrci iSai). 1,2. gen iDar, fcegmitc ^an for= 
tnnm im;cfct, ocf) Ben^fta 
bet font f!cbt iiuiv; fd ait 
f)an tcFe nu nicr funbe up- 
pml^axi\c\C[ c\a in wii fiabcit, 
utan fcleftttc i obe rum; rrf) 
be foinuio tin Ijonom af atla 
ciubar. 

C^d) efter ndc^ra bagar 
^*^ gfcf (ion dtcr in t (^a- 
pcxnamn] od) bet fpovbeci, 
att l)an JDar i ^ufet. 

2. Ccf) praxt fiirfanila^ 
beS ber nidnge, fd att be kh 
mm l)abe, tSe ()errer ntan= 
fSr biJrrene; od) ijan f;abe 
ta( f5r benu 

3. D(f) be f;abe fram fiiv 
^onom en borttagnan, ben 
ber fvamtntren n-ar af fura, 

4. Od) bd be id'e fun- 
be fomnm ttTI ()onom, for 
fclfetci f^'uK, refuse be tcifet 
pa r^ufet, ber (;an iuar; ed) 
gjorbe ett {;d( ))d taf'et, cd) 
meb tdg f(cip)>te tieber fdn= 
gena, bei ben borttagne uti 
tdg. 

5. 9?dr S(*?fn§ fdg berao 
tro, fabc \jm Hit ben bort:: 
tagna: a)t(n fon, bina fi;n= 
ber ii^are b{g fBrldtna. 6, @d iuoro ber ndgrc 
ittaf be efriftldrbe fittan^ 
be, fern tdnfte t fitt (;jertn: 

7, .^Kn' talar benne fd? 
bana bdbelfe ? 4^d fan for? 
(dta fDuber, xiiaw aUena 
®ub?' 

8, Orf) ftrart aC^'fnc ft^r. 
nam bet t fincm ^(nba^ att 
be fdbant tdnfte Un'b fig 
fjelfma, fabe ijan tiTI benn 
L^mi tdufea ?s fdbant i ebcr 
tijerta? 

i). 4^an(fet dr (dttare \a^ 
ga tttf ben borttagna: sbi* 
na fi;nber U^arc big fiSrfdt:; 
na; efler fdga: (£ic[ii\\pp, 
cd) tag bina fdng, cdj gacf ? 

10, max pa bet S ffo^ 
(en wtia^ ait menntffoneS 
^cn f^afii^er magt pd icx^ 
bene forldta fi;nber, fabc 
f)an tiTf ben borttagna: 

if. 'Tag fdger jag :S(att 
npp] tag bina fdng,cd>ga(f 
i bitt l;ug. 

12. Crf) ftraxt ftob ()an 
npp^ tog fina fang, cd) gicf 
ut i alla^ beraS dft;n; fd 
att alit unbrabe ftorliga, 
od^ ^.nifabe (^^ub, fdgan'be: 
fdbant fdgo \vi albrig. 

13. Dd) (;an gicf dter nt 
tfrr ()afniet; od)^al(t folfet 
fom till (;onom, od) (;an 
(drbe bcin. i^ap, 2. ©uangelium* 85 14. D(^ ba a^^fuggkf 
bcr frani, [^ ^an Sem', 
^i(f|)^ci fen, fittanbc6 tdb 
tuficn, erf) fabf tiO ^oiiom: 
B'ofj nu'g. Cd) (;ati (lob 
upi-v orf) foljbc t^ononu 

15. Od) bet Begaf fig, 
ba ^an fait tiff borbS i ^an6 
(;u6, fdto D^ bef;ttfcginangc 
^ublicaiicr oAj ft)nbare tiH 
liDvb6 ntcb S^'fit od) ()an§ 
fiarjuugar; ti; be tucro 
inanv3e, fotn ^abc fcljt ^^o? 
noni, 

16. Od^ ba be (2frt> 
tcirbe qS} ^>(;av(feer fdgo, 
att ()an at tiieb be ^ul)lt= 
caner cc^ fi;nbave, fabe be 
tiff ijanB fiarjungat: ^tvi 
Htn 0^ briber ^an mcb 
^u6Ilcancr cS} ft;nbatc? 

17. 9^ar SCSfu6 bet ^Dt^ 
be, fabe (;ait tiT( bent: ®e 
bev (;e(6regba dvo, t^ef)of^ 
iua icFe (dfave, utan be foui 
fvanfe dro; jag dt i(^t hm- 
men till aii falla be rdtt=^ 
fdrbiga, utau fi;nbave, tiTI 
bdttvtng. 

18. 'Dd) 3or;amu§ (dr= 
jungar cdj be ^f;avifeev6 
faftabe iiu;:Tet; od) befcnis 
mo, od) fabe iiU (;ojtcm: 
^\vi fafta Sof;amu'oldrjvtm 
gar od) be ^^^arifeer6, od^ 
bine 2drjungar faflamtet? 19. ^abe 3e^fu6tiUbem: 
23rrr(cp6foIf et, f uima be fa^ 
fta, fd Iduge tn'tibgummen 
dr meb bem? (Sd Idiige 
be ^afii>a bvubgumtiien ndr 
fig, fttiina be trfe fafta. 

20. SD^en be bagar fPota 
fomma, att trubgummen 
ffall Juarba tfrd bem ia-- 
gen; ci) bd ffola be fafta 
t be bagar. 

21. Od) ingen fcmmar 
en nut af ni;tt Hdbe \^a 
gammalt ((dbe; forti; I;an 
rifmer boc! bet ni;a fti;rf'et 
ifrd bet gamla, od) (;d(et 
ivarber n^drre. 

22. Orf) ingen later m;tt 
\mx t gamla ffafPor; annarS 
ffdr bet ni;a liM'net flafforna 
fonber, od) n^fnct f)>iTfc§ \\t, 
od) flafforna fcrberfmaS; 
ntan nt;tt n^in ffaf( man 
fata I \\\)a flafPcr. 

23. Dd)betbegaffig,att 
ijan pa (2aB6at(;en gicf ge- 
nomfdb; od) ^an^ ^cirjun- 
gar Oegi;nte, tuib be gingo, 
taga af axen. 

24. Dd) be ^:!3f)arifeer 
fabe tin l^onom: *8i, \)\\}i 
gUra be om @aBl>at(;en bet 
fom ide (ofligt dr? 

25. ®d fabe ^an iiii 
bem: .^afiven 3 albrtg Id* 
fit, ^mab ®am'b gjorbe, bd 86 &. fOtaxti 6ap* 2, 3. ^onom omtrangbe, od^ hjar 
^ungrtc^, ^an d^ be bcr ntcb 
^ononi h^oro? 

26. .puru ^n gtcf in t 
@ub§ (;u6, unbcr ben Df=: 
n^erfla ^reflen 5l6]at^ar, 
od) dt itdboBroben, ^tvilfa 
ingom moro tofltge dta, 
utan ^^refiouien; od^ gaf 
bc§(tfe6 beni font meb |d== 
nom Woxo. 

27. Dc^ ^an fabe tiU 
bein: ©aBbat^en dr gjorb 
for nicnniffoneS jtiiU, od) 
life mennifFan for (^Ma^ 
ti)m^ ffuIL 

28. (Sd dr nu nienniffo- 
neS (Son en $Srre, be{jlifc6 
ocE ofmer ©aBfcat^en. 

3. ©atJitlet. 

tolf tualjaS. @^nb emot ben .ge* 
(iga %iba. ©(}rifli BrSbcr. 

CSd) Ijan o^iS dter m nti 
^*^ (St;nagogDn; oc^ bet 
hjar en man, fern Babe cna 
6ortm{§naba l;anb. 

2, Cd) be maftabe pa 
f^onom, out ijan od flpixlle 
beta f)onom om ^abhatijm ; 
))d bet att be fhtffe fd an:= 
t'laga (;onom. 

3. ®d fabe ijan tiU nian= 
nen, fom ben mi§na ^nben 
^abe: ®atf ^itfranu 4. Dd) fabe till bem: 
^njtlfetbera dr lofligit, gB:= 
ra mdl out @aB6at^en, eller 
gora ilia ; ^jel)>a lifmet, eller 
brd)?a? ®d tigbe be. 

5. ®d fdg f)an n^jpd bem 
meb njrebe, odi fori3mfabe fig 
i5fmer bera^S ^jerta§ blinb- 
l)et, od) fabe till mannen: 
^Idd Hi bina ^anb ; oS) ^an 
rddfte'^ennc ut; o^ ^anbcn 
marbt ^onom fdrbig igen, 
fdfom ben anbro. 

6. 9)hn be ^^arifeer gin= 
go ut^ oif ^i5ffo flrajct rdb 
meb be ^erobianer, emot 
l^onom, ^urn be fnnbe f^r^ 
gSra ^onom. 

7. mm S®fua, meb ftna 
Sdrjungar, gicf afflbeS 6ort 
till^afiuet; od^ ^onom fi51js 
be tit flort tal folf, iitaf 
©aliteen, oc^ ntaf Snbecn; 

8. Dc^ utaf Setufalem, 
od) utaf Stumeen, od) utaf 
f;infibon S^rban, od) be ber 
6obbe ii:ib S^i;ruS od) St- 
bon, en ganffa flor i)op 
folf, fom fommo till 1)0- 
nom, ndr be ^i3rbe af ijan^ 
gerningar. 

9. Dd) fabe i}an till fina 
^drjungar, ait be ffulle fii) 
{)onom en 6dt, fiir folfet^ 
ffull, att be ide fhtUe trdn^^ 
ga ^onouu (Sap, 3, (Stiangeliuin, 87 10. %M\) fjan gjorbc 
mdiiga ^elBrcgba, fd ait be 
bfrncrfodo ^cnom, od) ivtllc 
taga pd ()onom, fd rndngc 
font ndgra plage ^abe. 

11. Dd) be orene anbar, 
mt be fdgo ^ononv folio be 
neber for ^onom, o^ ropabe, 
fdganbe : ^u djl @ub§ @ort. 

12. Dd) ^an ^otabe bem 
^drbeltga, att be trfe ffulle 
uppenBara ^ouom. 

13. Dd^ ^an [leg upp 
pd ett berg, od^ faHabe titi 
fig '^milfa ^an iDiHe; od^ 
be fonimo titt ^onom. 

14. Dd^ bd ffidabe f;an 
tolf, att be ffutte mara nieb 
^Duom, od^ att ^an ffuffe 
utfdnba bem tttt aii prebtta; 

15. Dd^ aii be ffuae ^af:= 
h^a magt t\H att Bota Huh 
bDmar,Ddf) utbrifuja bjeflar. 

16. Od^ gaf (Simon bet 
namnet ^etruo; 

17. SDd[)3aco6u§,3^&^= 
bei fon, So^anne^, 3^co6§ 
6rober, od^ ndmnbe bem 
SoanergeS, bet dr fagbt: 
^orbiJn^ Barn; 

18.SDd)5tnbreaao^W= 
tippu6, od^ Sart^otomeu^, 
od) 2^att^eu»3, orf^St^oma^, 
ocf) S^coBu^, Sltp(;ei fon, 
od) STBabbc-u^, o^ (Simon 
®ananeu6; 19. D^ Suba6 SfdBa^ 
rtct(}, ben ^onom od^ fcr- 
rdbbe, 

20. SDd) be f ommo i ^n- 
jtt] od) fo(!ct fi3rfam(abe ftg 
dter, fd att be ic!e tih Babe 
tia att ata. 

21. SDd^ nar be bettapr:^ 
be, fom ^onom dfomne n)0:= 
ro, gingo be ut^ od^ imUt 
taga fatt pd ^onom, od) 
fabe: «&an f ommer ifrd fig. 

22. Tim be Sfriftldr^ 
be, fom af Sernfatem ne- 
berfomne moro, fabe: ^an 
fjaftmx SeetjeBnB, od^ meb 
ben iifmerfla bjeftmilen brif:= 
mx ^an bjeflar ut 

23. ®d taUait i)an bem 
tiU fig, od^ fabe tiU bem i 
fifnelfer: .^uru fan en @a^ 
tan ben anbra utbrifma ? 

24. SDd^ om ett rife fi5n- 
brabt n^arber emot fig fjelft, 
bd fan bet rifet ide ftd; 

2o. O^ ber ttt ^ng dr 
fdnbrabt emot fig fjelft, bet 
^ufet fan icfe Blifn^a ftdn^ 
banbeS. 

26. ©dtter nu ^atan 
fig upp emot ftg fjelf, o^ 
dr fi3nbrab, bd fan f;an ide 
Blifti^a Befldnbanbeg, utan 
bet dr bd nte meb i^onom. 

27. Sugen fan infaUa 
uti en ftartS ^uS, od^ taga 88 @. aWatci Sa)>. 5, 4, ^an6 l)u6ti;c\ t^ori^ utanfian 
forfl bmbcr bcitftarfa; erf) 
fd ffuntar ijan f;an6 ()u§. 

'28. ^atuicrliga fcigcr jac\ 
cber: Sl((a fi;nbcr a^nvba 
«icnn(fFor6 t^anteni fMvit= 
na; ocf fiirfinabclfc^ bcvnicb 
be fBrfinciba; 

29, a>icn ben ber fBr- 
finciber ben .f>e(tv\o ^Inba, 
i;aii l)afn.^er utgen fovldtelfc 
t eli)(g tfb, Mian hWmx fa= 
fer till eJDig f^rbcinclfc. 

30, Sit; be fabc: .f>an (;af' 
a^r ben cvena cinban, 

3f , C^rf) bd fcnuno (nmo 
tvober orf) ^anS niDber, erf) 
flobo \iU] ecf) fdnbe ndgva 
tiff ^oncni, [cut ()oncjn \ii^ 
Mta fFnlle. 

32. Drf) folfef fatt nciv 
^ononi, erf) be fabe lili i)c- 
noni: Si, bin niober erf) 
bine l^rober are berntC; erf) 
fiifa efter buy 

33. C'^an fiuavabe beiit^ 
erf) fobe: ^o ax min nicbev 
erf) mine tn-eber? 

34. SDrf) bo ()an enif'rtng^ 
fett ()nbe pa Sdrjnngavna^ 
foni ber fringent {)onem 
fate, fabe l,)an: £1, niin 
niobev erf) mine (neber, 

55. S^X) ben femgerWnbci 
mi(ja, ()an dv min tnobcr, ed) 
m{n fvfler, ec^ mtn mober. 4. 6flV^tl«^<* 

fcifnctffr cm ©iiH otb^ cd; tifefe 
art, ^'^afJuct flittabt. 

C*Nrf) ^an Begijnte dtev 18= 
^^ tan){b(;afn)et; erf) tin 
(;onem fevfamlabeS mi)cfet 
felf, fd ait \)m mdfle ftic\a 
nil Hi \ttpp^ ec^ fatt ber 
^^d l)afiuet; erf) allt felfet 
tlef pa fanbet n^tb ()afmet. 

2. Drf) (;an (dvbc bem 
nu;rf'et genom (tfnelfer; erf) 
fabe tiff bcm ntt fin pxM- 
fan : 

3, .e)crei tiff: @(,enfa:: 
beeman a^i^ ui tilt ait fd. 

4. Drf) ()dnbe fig, Jm'b 
ijan fdbbe, fef( femt an'b 
it'dgen; erf) foglarna nnbet 
()immelen femmo, erf) dte 
bet n^.^p. 

5, a)?enfemtfcrr^Hiflen^ 
even, ber icfe nu;cfen jerb 
tuar; orf) bet gicf (Irart np).>, 
ti) ber n>ar icfe bjn^.^ jerb. 

G. 9JJen bd felen gicf 
n)?^V fcrtiM'finabc bet; erf) 
efter bet iuar irfe )ed( be= 
retabt, fertcrfabe^ bet. 

7. S^rf;) femt fell i tcr^^ 
ne; erf) ternen Wayk npp, 
erf) fi3rqti>afbe bet; erf) bet 
hax ingen frnft. 

8. Drf) femt fi3f( { geba 
jerb, orf) bet hax frnft, fern (Sap. 4» guattgejium* 89 up))g(rf, ocf) W'iyU] ctt 6ar 
tretiofafbt, ed) ctt fejctiC' 
faitt, Dcf) ctt ^unbrabcfalbt, 

9» Ocf) f;an fabc till bcni : 
®cn bcr Qxon ^afmcr tiTI 
att ^Bra, l^an ^orc. 

iO» S)d ^au nu adcua 
tvar, fpovbe be fom mcb ()o- 
uom ^i^oro, nicb be tolf, ^o= 
nom till om benna (tfnc(fcn, 

11. Del) ^^an fai^e till 
bcm: (5'ber cir gifmct att 
meta 6Hib6 rtfe^ r;cin(tg()ct; 
men bon ber utantill dro 
ft'cr aHtfng qcnom (tfuelfcr; 

12. pd bet be ffofa mcb 
feenbe l\qon fe, ccf) bocf (if= 
mdl icf e fBnidnniat; od) uieb 
r^oranbe oron (;ova, ccf) boc! 
fcfe forfldt; pd bet be fig 
ufe en^ ffota ointudnbo, 
oc() fynbcrna bcm forldtna 
luarba. 

15, Dd) f^ati fabe tifl 
bem: 3'Brf^du 3 ufe Dcuuvi 
(tfuelfen? ^uru mtfjen 3 
bd fiirfld alia (ifnelfer? 

14. Sdbe^inannen fdr 
orbct. 

15. Mm bepe dvo be 
fom luib ludi^eii dvo, bcr Dr= 
bet fdbt ivavbcr; od) be ^af= 
ma bet l;Brt, ftvart fom:= 
mer Satan, od) tagcv Sort 
orbet, fom fdbt n}a>* t berao 
t)iertan. 16. Sratfd dro ccf be 
fom pa ftcnorcn fdbbe dro ; 
bd be r^afma I)ort orbet, 
anamma be bet ftrojct mcb 
frqb; 

17. Od) be ()afma mga 
riitter ( ftc^, \itan fid tiTI en 
tib; bd ndgor fccbrcfmclfe 
fcmmer nppa^ tlUt forfBU 
jetfe, for orbet^ \Mi, flra,rt 
forargaS be. 

18. Dc^ beije dro be fom 
t tome fvabbe dro; be ber 
t;Bra orbet; 

19. Dd) benna mer(bc= 
ne3 omforgcr, od) be te^ 
brdgcltge rifebontar, od) 
mt;den annor bcgdrelfe, gd 
berin, oc^ forqivdfma orbet, 
od) bet marber ofruftfamt. 

20. Od) bcge dro be fom 
uti goba jorb fdbbe dro; be 
ber orbet ^Bra, od) anam- 
mat, od) 6dra frnft, fomt 
trettofalbt, od) fomt fe^rtto- 
falbt, od; fomt f)unbrabe- 
fatbt, 

21. Od) Ijan fabe tiff 
bem: 3rfe marber ctt fju^ 
upptdnbt fBrbenffuir, att 
man \i!M fdtta bet nnbcr 
ena ffappo, ef(er nnber tor^? 
bet? Sfer bet icfe fBrben^ 
fenif, att bet fPafl np))fdt=: 
taa pd fjufaftafan? 

22. li) inUt dr fBrbolbt, 90 @. SJlatci (Eap. 4, font tcFe ui)|)enf)ara6 ffaU; 
ej feeder ^etnltgit, fom tcfc 
ffaff ii^pfontnia* 

SS5, ®en bcr Bron ^af= 
n^er tiU ait ^iJra, f;ati ^ore* 

24. 0(^ t)an fabc till 
bem: @er tiTf, ^iuab 3 (;»= 
ten; mcb ^mab mdtt S 
ma(en, ber fPota aiibra ma= 
la eber meb; ocf) cber mar- 
bet anba tiTfgifmet, ^ fom 
^i3ren betta. 

25. !^^ bcu ber feafmer, 
^onom ruarbcr giftt^ct; oif 
ben bcr tcfe l^afmer, af ^c^ 
nom ffall ocf tac\tt tuarba 
bet ^an ^aftver, 

26. Oct) ^an fabc: ed 
ar l^HtbS rife, font en man 
faflar cna fab t (orbcna; 

27. Ddfe fofmer, od) fldr 
itpp, natt o(i^ bag; oc^ fd= 
ben gdr u^p, od) md^cr, fd 
att fean bcr tntet af iwet 

28. ^t; jorben hax ittaf 
fig fjelf , forfl brobb, fcban 
aXf feban fudborbabt ^tDctc 
t axena. 

29. 9^dr nu frnften ntD:= 
gen dr, jlrart Brnfar ^an 
tian; ti; f6orbetibcn dr for 
(;anbcn. 

50. Dd)^an fabc: ^Mb 
()ii)cm fPoIc \vi litna @nb^ 
rife? Od) meb ^iuab (tc= 
nclfc ffolc wi ktedfna bet? 51. ®ct dr fdfom cii 
fenaj)£iforn, (;milfet, bd bet 
fdbt h?arber i jorbcna, dr 
bet nu'nbre an att annor fro 
^d jorbene: 

52. Od^ bd bet fdbt dr, 
gdr bet upp, cd) twarber 
ftBrrc an aft annor frt;bber, 
ocf) far flora grenar, fd att 
foglarna unbcr T^immelcn 
ntdga to utiber bef^ ff^tgga 

55. Od) mcb manc\ fd= 
bana lifnclfer fabc f)an bem 
orbet, cftcr fom bcfDrmdb:= 
be f;orat; 

54. Drf) utan lifnelfe 
talabc fean tntet till bem; 
men Sdrjungomcn uttiibbc 
Ijan att titig affibc^. 

53. Dd) ben famma ta- 
gen, bd aftonen ii^arbt, fa= 
be han titt bem: Mt of; fa= 
ra ntBfmer pa ben anbra 
flranbctu 

56. ^d Idto be folfet 
gd, ocf) togo ^onom, meb 
]hpptt, bcr Ijan rebo nt 
mar; moro ocf be§Hfe6 nd= 
gor annor \fipp mcb ()o= 
ttom. 

57. SDd^ bcr np^MDdrtc 
en flor florm, oc^ mdgcn 
flog in i }ttppd, fd att bet 
fl3rft;ttbe^3. 

58. Dd) ^an fof baf i 
ffcppet pa ctt (;t;enbc: bd (^ap. 4, 5, 6t)aitgelium* 91 macftc be i^ouom u^p^ o6 
fabc till bottom: S^iciflar, 
ff'Btcr bit tntct berom, ait 
mi fdrcjd^? 

39» Dd^ bd ^an wpp^ 
\m$t mar, ncipfle ^an \va^ 
bret, oc^ fabe tttt' t)afmti 
^t(^, ocf) ttjar fttTfa* Dd) 
tvabrct faf tabc ftg, od) h^arbt 
ctt flort (ugiu 

40. d4 f)au fabc ttK 
bcin: ^trarfore arcn 3 fd 
rdbbc? t&uru fomnier bet 
tifl, att 3t*e()afmcntrona? 

41. SDd) be morbo gau= 
ffa fiJrffrdrfte, ocf) fabe 
emellan ftg: ^o ar bcune? 
Stt; tudbret otf) f^afiuet dro 
(;ouom Ii;btg. 

5. ^apitltt 

^tan ad) fivt'ii ht^aik, ^lob* 
gang flilTab. ^aixi better. 

^^d fomtno be iifii^cr ^af= 
^^ met, in t be ©abare- 
uer3 dngb. 

2. SDcf) flra:»:t ^au fteg 
utu f!e))^ct, Iop|) cmot (;o= 
noin, utu grtfter, en man, 
Gefatt meb ben orena an^ 
ban ; 

3. Den ber pidgabe ho 
uti grifter; ocf) ingen funbe 
^onotn 6mba meb febjor. 

4. ^ortt) l)an ^abe mdn^ 
ga refor marit6unben meb' fjettrar q^ febjor; Dd)feb= 
jorna moro fletna af Ijg- 
itom, 0(1) fjettrarna f5tibcr= 
fCagne; oci^ ingen 6unbcf|^d= 
fa ^onom. 

5. Dd) ^an mar aUtfb, 
bag DC^ natt, pa bergen, 
od) { grifterna, roj^abe, cc^ 
flog fig fjelf meb flenar. 

6. ®d l)an mx fdg S^^^ 
fum fjerran ifrd fig, lopp 
l)an till^ od) foil ncber fBr 
(;onom; 

7. t)dj ropabe meb ()o- 
ga rbfl, od^ fabe: |)mab 
f;afmer jag meb big gi3va, 
Sefu, ben ^i3gfla6 @uba 
'Son? Sag befit'dr big mib 
®ub, att bu icfc qmdl nn'g. 

8. Dd fabe l)an till ^o^ 
nom: g-ar ut af menntfI'o= 
ne, bu orene anbe. 

9. ^if) f})orbc Ijan ^o^ 
nom: ^Jmab dr bitt namn? 
Smarabe Ijan^ oc^ fabc: 
8egio dr mitt namn; for^ 
ti; mi dre tndnge. 

10. Od) Ijan bat) 6o- 
nom ftortiga, att Ijan icfe 
ffulfe brifma l^onom bort 
utu ben dngbeti. 

U. Dd^ ber mar mib 
6ergcn en flor fminaf)jorb, 
ben ber gid od) fSbbe fig. 

12. Od) b'efrarna 6vibo 
()onom aKe, fdc^anbe: ®dnb 92 ®. aWarci ©ap. 5. og { fmtnen, att mi urn fa- 
xa In utt imu 

15. Cc& 36'fu3 ttdflab:: 
be bem bet fixaxt Cdb be 
orene an^ax broi^o flraxt 
nt^ Gd) foro in uti fii^ineu; 
odj (^jorbeu 6rdbflorte fig i 
f;afivet; ocf) be iijoro ivib 
tutufenb, ocf) ttjorbo fcr^^ 
brSnfte i f;aftveh 

14. ©len be foin feiJtte 
fminen fli^bbe, od) fi3rfuu= 
nabe bet in i flaben, ocf) pa 
6i;gbene; o* be gingo ut 
iiU M fe ^li^ab ffebt ivar; 

15. Oc() fommo tiff 36'= 
fum, od) fdgo f;ono«t, foin 
()abe 6efatt marit od) f;aft 
fegioneit, fittanbe^ ndbban, 
od) wih fin ffdt; od) njor= 
bo fi3rfdrabe. 

16. Od) be fom bet \ttt 
l)abe, fiirtdfibe bem f;tiHib 
ben Gefatta mebevfaret luav, 
od) oni fti^inen. 

17. Od) be 6egi;nteteb= 
|a f;onom, ati f;au ffuffe 
bvaga utur bera^ dngb. 

18. Od) bd f)au wax 
ftigen tiff ff'epp^, bab f;o:= 
uom ben fom f;abe itfatt 
iuarit, att t;an mdtte Waxa 
wax f;onom; 

If), mm -S^fna tiff^ 
rtabbe bet icfe,utan fabe till 
()oncm: (^acf tina fdvbe uti bitt f;u5 tiff bina, od) fBr^ 
funna bent, f)uru ftor ting 
v!5(S9iren f^afmer gjort meb 
big, od) f;afmer nu'fhtubat 
fig iSfti^er big, 

20. Od^ f;an gicf fina 
fdrbe, od) 6egi;nte fBrfunna 
uti be tto ftdber, i§uru flor 
ting S6fu^3 meb f;onom 
giort f;abc. Ocf) affe for^ 
unbrabe fig. 

21. Od) bd Sefu3 mx 
iifmerfaren igen meb fftp^ 
pet,fi3rfamfabe3 tiff f)onom 
mi)det foff; od} Wax mib 
f;afmet. 

22. Od) il, ber fom en 
af @t;nagogoue3 ofn^erftar, 
bendmnb 3^*1(^15; od) bd 
f)an fief fe f;onom, foff f;an 
neb for f)ana fotter; 

25. Od) ba^ f)onom ftor^ 
(iga, od) fabe: min bottei 
dr i fitt i;ttevfta; jag bebev 
bui^att bu fommer,od) (dg= 
ger f;dnber pd f;enne, att 
^on mdtte meberfd^, cd) 
fefma. 

25. Od) f;an gicf meb 
f;oncm; od^ f;onom foljbe 
mi;det fo(f, od^ be trdngbe 
f;onom. 

25. Od) ber wax en 
^liuinna, fcm f;abe f;aft 6(ob= 
gdng i tolf dr; 

26* Od) f;abe mycfct li^ (^ap. 5. Suattgelinm. 93 bit af indu^om (cif atom, od^ 
fUrtcirt beniteb aUt fitt, orf) 
f)ait bo* tugcn ^jclp fBr- 
nummit; titan bet matbt 
f;c[brc waxxt uicb ^cnne, 

27, ©d ^on l}orbe oni 
S(?fu, f Din ^on iljlanb fot^ 
fct tafcftcr^o* teg pa ^an^ 
Habev; 

,1 28» Sti; ^on fabe: ^nn- 
jbc jag dtmmflone taga pa 
^an6 nSbcr, bd n^orbe fag 
l^cTbrcgbo, 

29. Dc^ flrart fi3rtor:= 
fabea ^enncg BlobS fdtta; 
od) ^on fanbe bet t txop^ 
ptn, ait ^on fcotab mar utaf 
ben ^(dgom 

30. bc^ 3e-fn6 Mnbet 
flraxt i fig fjelf, att fraft 
utgdngen n?ar af ^cnom; 
oS) njanbe fig out tfclanb 
folfet, Dc^ fabe: ^o font 
mib mm ndber? 

31. Del) ijan^ Sdrjnn^ 
gar fabe titt ^cnom: 2^er 
bu iie, folfet trdnger big 
^d alia fiber, oc^ bu fager: 

■ ,^0 fom mib mig? 

32. Dd) ^an fdg onx^ 
tring efter l^enne, fom bet 
gjort ^be. 

I ' 33. 9J?en qit^innan fru!:= 

I tabc od} 'bdfmabe; tt; ^on 

I n)i5te,f)n?ab meb ^enne fPebt 

n^ar ; od) fom, od) fBH ne^ ber for f)onom, od) fabe 
f)onom alta fanningena. 

34. ©d fabe i)an till 
^enne: ©otter, bin tro t;af- 
mer gjort big ^elbregba; 
gad' meb frib, od) li^ar ^tU 
Bregba af bine ^Idgo. 

35. SSib i)an dnnu ta^ 
labe, f ommo ndgre ifrd ®i;:= 
nagogoneS Bfn^er^a, od) fa- 
be: ®in botter ar biSb; ^\)ii 
gor bu 93Jd|laren t)tterme^ 
ra omaf? 

36. ^Wen ftraxt SSfuS 
^orbe talet, fom fabe6, fabe 
^an till @t;nagogoneS iif- 
merjla: %nitta big intet; 
aUenafl tro- 

37. Od) ^an tiflflabbe 
ic!e, aii l^onom ndgor fi31ja 
ffufle, forutan spetru§ od) 
SacohtS, od) So^anne6, 
Sacolii Brober. 

38. Dd) fd fom ^an 
i @i;nagogone§ i3fmerjla6 
t;u6, od) fief fe forlet, od) 
bem fom mi;dfet fiJrjbe cd) 
greto. 

39. D(^ ^an gicf in, od) 
fabe iiU bem: $mab forlen 
3, od) grdten? ^igan ar 
icfe bob; men ^on fofruer. 

40. SD(5 be gjorbe gdcf 
af f)onDm. ®d bref f^an ada 
ut, oc^ tog meb fig ^^igone^ 
faber od) mober, f^i) bem 94 otct €ap. §, 6. fom nicb (;ouDm iworo, od^ 
gtcf in bcr ^Jigan lag. 

41. Oi) fattabe ))igoua 
mtb r;aiibena, fdganbe tiU 
()cmic: S^altt^a !umi; bet 
uttt;bc6: ^tga, jag fiigcr 
big, flatt u^^, 

42. D^ flraxt flob ^{^ 
gan xxpp^ od) gii; o^ (;ou 
mar mib tolf dr ganunal 
Cd^ be ii^orbo ofmermatton 
fiirffratfte. 

43. Oci) ^au fi3r6ob bem 
flcangeltga, ait ingcn ffuHe 
bet meta; odj ()Bb gifma 
^emie ata. 

6. ^a|)itlet, 

^^iuH fcraftag. ^c tolf utfan^ 

tufnib ttuiu f^M'faS* 3®fH^ gar 
pa lyattnct. 

C*^d) ()au gtff ut bciban, 
^*-^ oc^ foin in uti fitt fci^^ 
berneSIaub; od) f)an6 :^ar- 
jungar fi3Ijbe f;DiiDm, 

2. Dd) ucir (Sat)6at(;cn 
foin, 6egi)utc (;au (ara i 
®t;nagDgDu; od) mdngc, 
fom bet ()orbe, fiirunbrabc 
fig florliga, fagaiibe: ^S^a- 
bail fonnner I^oiioni betta? 
SDd) ijwcit) miSboin cir beit- 
ne, fom {;ouom gifii^cii cir, 
od) fdbaua frafter, fom \h 
igcnom fjan^ ^aiiber? 5, S(r fcfe beunc ben ttiu^ 
fiermannen, 9[)^ar(c (Son, 
Sacobt Brober, od^ SoK, 
DC^ Sube, od) SmionS? ^'(ro 
od t'de (;an»3 \i)\ixax ^dr ndr 
D§? Od^ be fi3rargabe6 pa 
^onom. 

4. ®a fabe S^fua tia 
bem: @n ^ro^^^et ti^arber 
td'e foraftab, utan t fttt fa- 
berneSIaitb, od) tfctanb ftna 
franbcr, od^ fttt foff. 

5. Dc^ \}an f'unbe ber 
tngen fraft gora, utan bet, 
ait tjan labc ^dnberna pa 
ndgra fa fjufa, cc^ fcotabe 
bem. 

6. Od) ^an fdrunbrabe 
fig pa bera6 otro; od) f)an 
gicf omfring t l3t;avna a((e^ 
ftdb6 beromfrtng, od^ Idrbc. 

7. SDd) (;an fadabe fi3r 
fig be tolf, tog m ait nU 
fdnba bem, i\m od) tWa] 
gtfn)anbe3 bem magt emot 
be orena anbar; 

8. Dd) 6i5b bem, att be 
inkt ffuUe taga meb fig till 
iwdgS, utan fd|?)^cn allena; 
ii^t \happo^ ide Bvob, inga 
|)enningar i ^^ungen; 

9. Utan be fhiKe roara 
ft'obbe; od) att be ide ffuUc 

'hdba fig uti tiud fjortlar, 
I 10. fed) fabe tin bem: 
j.piDar fom ()c(fl 3 "tgdn (la)}. 6. HtjanQtlinm, 9§ nii dt ^uS, Uifivtx bcr, 
tt(lbe§ S bta^en bcibaiu 

11. Dd^ ^tijiCf en fom 
tcf e atiantmar cber, eUcr tdf c 
^i3rcr cbcr, gar berut, oi) 
f6ubbcr af cber bet floft, 
font ar unber ebra fetter, 
till itjtttne^BiJrb Bfmer benu 
(Sannerliga fciger jag eber: 
^ragetigare n^arber @obo^ 
me od^ ®omorre pd bome^;: 
bag, an bent flabcnom. 

12. ^dj be gtngo nt^ 
oc^ ^jrebifabe, ait man \tuU 
U hdttxa fig; 

13. SDd^ utbrefmo ma\u 
ga bjeflar, o^ fmorbe mdn=! 
ga !ran!a nieb oljo, ix^ 6d>- 
tabe beni. 

14. Dd^ p doming 
.gerobeS betta ^i3ra; tt; ^an^ 
tiamn mar rebo funntgt; 
odj fabe: ®en So^anne^, 
fom bB:pte, ar u:^*))flanben 
ifrd be bBba; orf) berfcre 
giJr l}an fdbana frafter. 

15. ^omlige fabe: S)et 
ar 6({a6; o^ fomligefabe: 
'£)et dr en ^ro)?I;et, eHer 
fdfom en af ^ro^I;eterna. 

16. ®d ^erobe6 fdbant 
l;i3rbe, fabe f;an: ©enne dr 
So^anneS, fom jag ^afe 
^i3gg; Ijan ax nppfiaiibm 
ifrd be boba. 

17. St; fierobeS f;abe fdnbt Bort, odj (dtit gri^^a 
3o(;anne6, ocf) fattt)onom 
i fdngelfet, for ^erobiaS, 
fin6 ferober^ ^^ih>))i l;u:= 
ftru6 fPiid ; tt; ^an t;abe ta^ 
git ^enne till ^uflru; 

18. Tim 3o(;anne6 fa^ 
be tiff $erobe6: ®ig ar itfe 
lofligit ati ^afn^a binS Bro- 
ber3 ^uftru. 

19. SJten ^erobiaa gidf 
efter ^an3 argefta, od) ^a^ 
be gerna brdpit f)Dnom; ocf) 
?unbe bocf ikt fomma beg 
mib; 

20. %\) Aerobes fru?^ 
tabc 3or;annent, metanbe6, 
ati ijan mar en from otf) 
(;eng man; oc^ aftabe i)o^ 
nom, oc^ lt;bbe ^onom t 
mdng flt;cfe, oc^ ^orbe ^o- 
nom gerna. 

21. 2)d nu en 6e(dgen 
bag fom, att cg)erobe3 pa 
fin fobelfebag gaf be ofmer- 
fla, odf) ^iSfmit^mdn, od) be 
^^jjjerfta i ©atileen, en af^ 
tonfoft, 

22. ©itf ^erobiaS bot^ 
ter in^ oc^ banfabe; oc^ bet 
Bet;agabe §erobi, ocf) bet 
ber meb ^oncm fdto mib 
Oorbct. ®d fabe itonungen 
iiU ^jigona: S3eb utaf nn'g 
^mab bu miff, jag miffgif= 
ma big bet; 96 ®. SRarci Gap* 6. 25, Od; fmor l^cmtc en 
eb: ^mab bu ijcbjai\bc6 luar:= 
ber af tm'c^, luiTt jag gifiua 
big, aWt tutirr t)affteii af 
tnitt rife. 

24. tg)ou Qid ut, od) fa- 
be iiU fma mober: ^mab 
ffaK jag fcebja? §>on fabe: 
So()aum6 ©oparenO ^uf- 
iuub. 

25. Dd) ^on gtd flra^t 
tneb ()afl tit tilf »^otiuttgen, 
od) bab, fciganbcu: 3<^g 
»i)tff, att bu gifmer itiig tiu 
flraxt, ))a ett fat, So^aitniS 
®i}paren6 ^itfmub. 

2(5. ®d ti^arbt i!oituit' 
gen tebriSfmab; bocf, for 
ebctt6 ffitff, od) fi3r beraS 
ff ulf, font ber fato ii?(b bor^^ 
bet, mifle (;an tcfe mtfa ^eit= 
ue af. 

27. lUan flraxt fanbc 
ilDituiigen tobclett, od) Bob 
m^eiitta ^ang ^ufmitb. t^au 
guf aftab, od) I;a(g(;Dgg (^o- 
notJt i fdnga^ufet. 

28. Dd} Bar fram (;au6 
(;ufmub ))d ett fat, od; fid 
:pigone; od) )3tgan fid bet 
fine tnober. 

29. ®d (;ait6 larjimgar 
bet fporbe, foinnio be, cc^ 
togo t)ang fefauteii tipp, od) 
tegrofmo (;ouoitt. 

50. Dd; S(po|Karna fBr^ fatitlabeS tiK S^fuin, oc^ 
fi3rftutnabe ^onout alt fti;es 
fe; od^ ^vocib be gjort od; 
(art l^abe. 

31. ®a fabe ^an tt'H 
bem: ^oinnier S cilleue af^ 
fibeS nteb nttg utt obeittar? 
fen, od) ^miler eber nagot 
fttet; ti; ber moro mattge, 
fom gingo tiU od) tfrd, fd 
att be ^abt tde tib tift att 
cita. 

32 Od) fd for ^an 6ort 
affibe§ tiTI fipepp6 utt i3be^ 
tnarfen. 

33. Dc^ foffet fdg, att 
be foro fina fdrbe; o^ inan= 
ge fdnbe ^onotn, od^ lupo 
bit ti[Ifatntnan6 af at(a ftd- 
ber, tiff fot, od) fontuto 
fram forr an be, odj fox- 
fatnlabeS till ()Dnom. 

34. ®d gid ^(&\n^ nt, 
cd) fid fe bet m^dita foU 
fet, cd) marfunnabe fig of- 
mer bem; forti,) be luoro fd= 
fom fdr, be ingen ^erban 
^abe; od) 6egt;nte lara bem 
mi)det. 

35. Od) t)d nu bagen 
ti^ar faft framliben, gingo 
^an6 fidrjungar tiff ^onom, 
od) fabe : .g)dr dv 5fnen, cdj 
tiben dr fafl fodiben ; 

36. @ldpp bem ifrd big, 
att be indga gd Sort t hi)^ 

arna ®a|)» 6. (Suattgelium. 97 arna oi^ toxptn ^ax om^s 
fring, odf tipa fig liriSb; 
t^ be ^afiua tntet atcu 

37. ®a fmarabe ^an 
bem, od^ fabe: ©tfmer 3 
bem ata» ®d fabe be till 
^ortom: @foIe iut gd Bort, 
od) t&pa for tu{;unbrabe 
pcmtingat 6rob, od^ giftua 
bem dta? 

38. ®a fabe ^an tttt 
bem: ^utu mang IJrBb ^f- 
Itjen 3? ®dr, od§ fer ttlL 
Dc^ feban be ^abe fett ttU, 
fabe be: Sr^m, oc^ tmd ft* 
ffar. 

39. ®d 6i5b ^an bem, 
att be \txiUt fdtta fig aHe 
i matfta)), i grBjia grcifet 

40. £)ij be fatte fig i 
^Qpax^ ^unbrabe od^ ^un= 
brabe, femtio od^ femtto. 

41. Dd^ fd tog ^an be 
fem 6rBb o^ be tti^a fiffar; 
oc^ m)pli;fte fin iSgon till 
^immeren, tad abe, od^ hx'ot 
fcrbben, oif fid finom Sdr= 
jungom, att be ffutte Icigga 
for bem; od[) be tmd fiffar 
t^tte ^an emettan bem atta. 

42. Od^ be dto affe, od) 
lijorbo matte; 

43. Ddi togo feban upp 
tolf forgar futta meb ftt;c? 
fom, oc^ af fiffomen. 

44. Oc^ be ber dtit ^o^^ be, moro mib femtufenb 
man. 

45. ^6) \ixaxt bref^an 
fina fidrjungar, att be fFuI* 
te gd tiU fhpp^^ od^ fata 
for (;onom iSftwer (;afmet 
tiff Set^faiba, meban i)an 
ffiljbe fo(!et ifrd fig. 

46. Dd^ ndr ^an ^abe 
ffifjt bem ifrd ffg, gidf f)an 
bdban up^ pci tit 6erg, tiU 
att Bebja. 

47. Dd^ bd aftonen fom 
mar ]ttppd mibt pd ^af- 
met, od^ ^an pd (anbet aU 
Una. 

48. Od^ ^an fdg att be 
^^abe plats meb roenbe; t^ 
mabret mar bem cmot. ©4 
mib fjerbe mdften om nat* 
tena fom ^an tiU bem, gdn^ 
ganbeS pd ^afmetjo^fean 
miffe gd framom bem* 

49. Ddf) ndr be fdgo ^0== 
nom gdnganbeS pi §afmet, 
mente be bet ^abe marit ett 
fpofelfe, od^ ro^jabe; 

50. ^i) be fdgo ^oncm 
affe, od^ morbo fiirffrdcfte. 
®d takbe ^an bem flra^ct 
tiff, 0^ fabe tiff bem: 2Ba^ 
rer t)iii en gob tri3|l, jag 
dret; marer icfe rdbbe. 

51. Ddf ^an fieg u^jj) 
tiff bem i fteppet, od) md* 
beet jliffabe fig; od^ be mor^ 98 €5. mattx Sa^ 6,7 bTltorltga firffrdSTe, fiJt^ 2. Dd) ba be fingo fe, 
unbranbe n:tb fig fjctfiua att fomlige im^ Scirjungar 

_._ ^ Ci nTIIC I. .../' C.I Bfh^ermattoit 52, %\) be ^abe itfe fatt at, nieb otmagna ^dnbet, 
fBrftanb af fivcben; t^ be:= fttaffabe be bet; ra§ ^jerta n^ar foxbliubabt 
55, Dd^ bd be Bfn^er? 

fame movo, fomnto be iiU 

bet lanbet ®enefaret, c^ 

labe bet i ^annt 

54* Dd^ ndr be gingo 

utu ffeppet, fdnbe be ^o= 

nom flra^t; 

55, SDd^ lupo ornfrmg 

allan ben lanb^dnbau; oc^ 

fcegijute omfringfora be fjit^ 

fa |)d fdngat, bit be t)orbe 

^an tuar, 

gitf, i Bi;ar, etter ftdber, 
etter iaxp, bet tabe be txan^ 
U pSi gatorna, o^ tdbo 
l^onom, att be dtminflone 
mdtte taga pa i}an^ tidit^ 
fdtt; Dc^ fd mdnge, fom 
fommo mib ^onom, be imqx^ 
bo ^ettregbcu 

7. ^apitltt 

S)e dlbflae 6ub. Oiatt fmitta. (Sn 
(Srcftf! qiuinna. S)bf bumfec, 

C^d) tiE ^onom fijrfanila' 
^^ beg be ^^^artfeer, od) 
ndgre af be <SWftIdrba, 
fom ifrd Serufalem tomnt 
hjoro* dto 6rcb meb menltga, bet 5, 1i) be ^l;ar{feer o^ 
aUt Subar dta icfe, utan 
be attttb tmd ^dnberna, ^dt= 
lanbe be dlbfiaa ftabgar; 

4, Dd) ndt be fomne 
dto utaf torget, dta be tde, 
utan be dro trtjagne, ^^ 
nM)£ti fdbant dr, font be 
^afma tagtt fig uppa ait 
i)aUa, font dr, att tmd br^c- 
fel'ar, od§ f'tufor, oci^ fo^}- 
^jarfar, od^ 6orb, 

5, @eban frdgabe l)c= 
nom be ^^^arifeer oif be 
(2friftldrbe: ^^mi manbra 
ide bine Sdtjungar efter be 
flabgar, fom be dlb(le u)?^ 
pdBubit ^afn^a; utan dta 
brob meb otn^agna ^nber? 

6, ®d fmarabe ^an, oc^ 
fabe till bem: 2BdI ^afmer 
©faiaci pxop^tUxat omeber, 
3 ff'r^mtare, fom ffrtfnjet 
dt: ^dta fotfet drar mtg 
meb (dp^arna; mtn bera^ 
^jerta dr Idngt ifrd mfg* 

7, S}ten fdfdngt bi;r!a 
be mig, Idranbe bentdrbom, 
fom dr mennifforg bub; 

8.SlV36ortfaflen@ubg 
6ub, od) fallen menniffor^ (Sajj^ /♦ duattgelium. 99 flabgar, fom ar, ait tmd 
frufor, oij bn;c!cfar; od) 
mt;tfet fdbant gBren 3* 

9, Dd^ ^^an fabe tiU 
bem: ®fon(iga bottfaflen 
3 ®ubg bub, ^)d bet ait 
S ff o(ett ^ffa ebar flabga* 

10* „ S^ a?iofe ^afmer 
fagt: Stra bm faber oc^ bt^ 
m mober; od^: ®en ber 
Bannar faber effer mober, 
^an ffaa bBben biJ. 

11. a?ten 3 fagen: @n 
menntflfa ma fdga till fas= 
ber od^ mober: ©orfean, bet 
ar fagbt: ®ubt dr bet g{f:= 
met, fom big af mig flfulle 
^afma fommtt ttff n\}tto] 

12. Od^ tiadten fd fcEe, 
att ^ait ttdgot giJr ftnom 
faber, effer pne mober; 

15. Od^ giJren @ubS 
orb ommtet meb ebar flab^ 
ga, fom 3 u|)pdCagt ^af:= 
men. Dd^ m^dEet fdbant 
gBreu 3« 

14. D^ ^tt faffabe tiff 
fig afft foieet, od; fabe m 
bem: $i3rer mig affe, od^ 
fi3rfldr. 

15. Sntet gdr utanefter 
in t menniffona, bet i)tnnt 
fcefmitta fan; men bet fom 
gdr utaf menniffone, bet dr 
bet fom Oefmittar menni:= 
ffotia* 

@2 16. ®en ber ^afmer Bron 
tilt att {)i3ra, ^an ^Bre. 

17. Orf) bd ^an ffiljbeS 
(frd folfet, od^ fom i ^ufet, 
frdgabe (;anaSdrjnngar^o^ 
nom om lifnelfen. 

18. ,p^ ^an fabe tiff 
bem: ^ren 3 ocffd ofor^ 
fldnbige? Srorfldn 3 i*e 
dnnu, att aUt bet utanefter 
ingdr i mennifltona, bet Un 
\£t U\mxtta ^enne? 

19. St^ bet gdr itfe in 
i ^enne^ W^ta^ utan i fcu- 
fen; od^ ^afmer fin naturs= 
tiga utgdng, ber aff mat 
meb renfa^. 

20. Od^ ^an fabe: ®et 
utaf menniffone gdr, bet 
Sefmittar menniffona; 

21. a:^ innanefter, utu 
menniffor^ W^vta, utgd on= 
ba tanfar, ^or, &o(cri,man= 
l?rva|), 

22.@tii(b,girtg^et,fn)ef, 
(iflig^et, otuftig^et, onbt 
cga, ^dbetfe, ^ijgfdrb, Qa^ 
(enff ap ; 

25. ^ff benna onba files' 
fe gd innanefter ut, odj be 
befmitta menniffona. 

24. ®d ftob ^an u^^ 
bdban, odj gidf in i Sl^ri 
od^ i^ibon^ grdnfor; od^ 
gtc! in uti tit (;u§, oc^ \mU 
U att bet ingen \mt:i. fluffe. too atci (Ea))> 7, 8. oif funbe botf (tfc Bltfma 
fiSrbofb. 

25. St^ cn qmhma, ^tniU 
feng better ()abe en oven 
anba, ftraxt ^on fitf ijha 
om lonom, torn ^on, od& 
foa neb fiir ^anS flitter. 

26. Ddjbetnjar en®re' 
f t(lp qnjtnna, utaf @^rD^(;e= 
nice, odj 6ab ^onom, att 
^an njiffe utbrifn^a bjefmn^ 
len af ^enne^ better* 

27. SKen S®fua fabe 
tta ^tnm: »dt 6arnen fiJrft 
mStta marba; bet ar i£t 
^Bfnjettgtt, att man tager 
BarnenS fcrBb od^faftarfBr 
l^unbarncu 

28. ®a fn^arabe ^on, 
o(^ fabe iiU ^onom: S^/ 
^®rre; botf ata ^unbarna, 
unber fcorbet, utaf Barnen^ 
fmutor, 

29. ®d fabe f)an till 
^enne: SrBrbettataletSffua, 
gadf; bjeftunten Sr utgdn^s 
gen af bine better* 

30. Od^ bd ^on torn i 
fitt ^§, fann ^on bjefmu;' 
ten utgdngen n^ara, od) 
bottrena tigganbe pa ian^ 
gene. 

31. Od) bd ^an dter ut:= 
gtcf ifrd Sti;ri odj Stbong 
grdtifor, font l;an till bet 
(SJatileip'a ^afiDet, mibt ge^ nom be lanbSSnbar hjib be 
tio ftdber. 

32. Cd^ be ^abe fram 
fiSr l^onom en biSfman, ben 
ber odf en bumtje n^ar ; odj 
Bdbo ^onom, att ^an njiffe 
(dgga l^anbena ^)d ^onom. 

33. ®d tog l^an ^onom 
afftbeg ut ifrd folfet, o^ 
fatte fina finger i^anSBron, 
odf fjjottabe ui^ bermeb ^an 
tog ^d ^anS tungo; 

34. Dtf) fdg u^p i ^im^ 
melen, fudf abe, od^ fabe till 
()onDm: ^e^j^et^al^, bet Sr 
fagbt: U|)^tdt big. 

35. ©4 fl^^^t o))pnabeS 
^an§ Bron, oc^ ^an6 tun* 
go8 tanb n^arbt IBfl, odj 
^an tatabe rebettga. 

36. Dd^ 6Bb ^n bem, 
att be ffulie ingom fdgat; 
men ju mer f)an bet fBrfcBb, 
ju mer be forfunnabe bet. 

37. Dd^ be fBrunbrabe 
fig Bfmermdtton, fdganbe: 
Stat ^afn^er ^an itjat U^ 
ftdat; be bBfma tdter \)an 
t)Bra, od^ bumBar tala. 

8. eayitlet. 

Of^ratufeub man f|3ifaS. Zcdux 
nefaS. Sltnb 6ota8, 6^riflu8 

fnnndfcnS fruft. 

Uti be bagar, bd folfet 
mar ganff a m^>cf ct, od§ (&ap. 8. euatigellww^ 101 ^abc fntct bet be Sta f unbe^ 
fallabc SS'fu^ till ftc^ ftna 
Sar juiigar, od^ fabe till bem: 

2. 3ac^ n^arfunnar mtg 
iSfmer folfet; tt; be (;afma 
nu i tre bagar tofivat nSt 
ni{g, o(^ ^afa>a mtet ata; 

3. SDcf) om jag later beui 
faflaube ga ^cm, giftua6 be 
up<3 ( niagen; t^ fomlige 
utaf bcm more f omne ldng= 
hjaga. 

4. Od^ ^an§ Scirjitngat 
fmarabe ^onom : ^i\)Cix ta? 
ger man 6rBb l^cir i iif uene, 
ber man bem meb matta 
Un? 

5. ©a fporbe ^an bem: 
^uru mang triJb I^aflxjen 
S? ©tvarabc be: ®jiu 

6. Odj ^an fciib fotfet 
fcitta fig neb pi jorbena; 
od^ ^an tog be fju brSb^ 
tadfabe, 6rBt, oc^ gaf fma 
garjungar, att be flulle 
Ivigga bem fram ; cdj be (a= 
be fram fSr foWet* 

7. .gjabe be odf nagra 
fmd fiffar; oij bd ^n n^dU 
fignat ^be, tab ijan odf 
iagga bem fram* 

8. @d dto be, tiij mor= 
be mdtte; od; be togo npp 
ffu forgar meb afiefmor, 
fom iJfnjer njoro» 

9. ^ij be ber dtit ^abe, more hjfb f^ratufenb; cij 
fd ISt ^an jrara benu 

10, Dc^ flraxt fleg ^an 
tiTI ^tpp^ meb fina SSrJun^ 
gar, cd) fom inttti belanb§- 
dnbar ©afmanut^a* 

11, ^ci} be ^^^artfccr 
gingo wt, oc^ l3egi;nte bio^ 
)?utera meb ^onom, freflan- 
be ^onom, od) tegaranbe 
af ()DnDm teden af ^tmme- 
(en, 

12, ®d fucfabe ^an t 
finom ^inba, odf) fabe: ^im 
fBfer betta flagtet tecfen? 
Sannerliga fdger jag eber: 
£)e§o fldgte fPatt tntet tec^^ 
fen gifroao, 

13, Sd gaf ^an bem 
ofiuer; orf) gtdf dter i fFe|)s 
)jet, od^ for utiJfmer, 

14, SD(^ be ^abe fBrgds 
tit taga brob, fd ati be ija:^ 
be ic?e mer an tit brob meb 
fig t ffe^|?et, 

15, ®d biSb (;an bem, 
fdganbeo: ®er till, toafter 
eber f6r be ^^^artfeer^ fur* 
beg, oc^ fiSr ^erobiS furbeg* 

16, D^ be tdnfte l^it 
0^ bit, faganbe emeUan fig: 
£)et dret, wi l^afn?e tntet 
brSb, 

17, ©d Sefn^ betfi}r=: 
nam, fabe i)an iiU bem, 
^tvcit- bef^mren 3 ^fc« 102 ®. fBlaxti (Eap. 8. att 3 ^afwm ic!c hiM 
^muten S^ aiinu uitct a!- 
ta, effer forfla? ^afmen 3 
aiinu cbor ^jerta fDrBIin:= 
babt? 

18. .^afiuanbe^ iSgoiv 
od) feu tntct? od) (;afii^au:= 
bc6 oron, cd) ifoxtn tntct? 

i9. Dcf) uimucn^ S trfe, 
ba jag 6ri3t fern 6ri5b tfelanb 
femtufcnb, f)ittu manga for? 
gar u|:ptogcn 3 futta meb 
aflcfmor? @abe be: Sulf. 

20. O^ ba jag 6rBt fju 
6rBb t6fanb f^ratufcnb, f;u? 
ru manga f orgar n|?))togen 
3 utaf be aflefmor? ®c fa= 
be: Sju. 

21. Od) ^an fabe till 
bem: ^t^i fiirflan 3 bd 
intttl 

22. Od) ^an fom till 
Set^faiba; od) be f;abe fram 
for f^onom en ttinban, od) 
tdbo ()onom, ait ^an \m\U 
taga pa ()onDm. 

23. Dc^ fa tog ()an ben 
filinba mib ()anbena, od) 
lebbe <)Dnom utu 6t;n; od) 
f|30ttabe t Ijan^ iigon, od) 
tabe ()dnber ^d f)onDm, od) 
frdgabe f)onom, om ^an 
ndgot fdg. 

24. S)d fdg ^an npp, 
Q(i) fabe: 3ag fer fotfet gd, 
tifa fom bet more trd. 25. @eban labe \)an dtct 
()anberna pd \)an^ Sgon, 
od) gjorbe bet fd, att ^an 
fid fi;nen igcn; od) tuarbt 
fd Botab, ait ^an feban fdg 
flarltga aUa. 

26. Od^ ^an Vdt gd ^o^ 
nom ()em, oc^ fabe: ©ad 
intet in i B^n, od) fdg ide 
()eller bet ndgrom berinne. 

27. O^ 3efua gid ut, 
od) f;an^ fidrjungar, titt be 
6^ar mib Sefarea, fom taU 
taS ^^ili^^i; od^ i hjdgen 
frdgabe ()an fina Sdrjun^ 
gar, fdganbe^ tiU bem: 
^Wttn fdger foffet mig 
n^ara? 

28. £)e fn^arabe: 32= 
^anneS 5)o^aren; od^ fom? 
(ige eiiaS; od^ fomlige en 
af ^ro^^^eterno. 

29. £)d fabe i}an tiU 
bem: tg)n:em fdgen 3 nng 
mara? Sii;arabe ^etru6, 
od) fabe tilt ^onom: ®u d^ 
S^riflug. 

30. ®d ^otabe ^an bem, 
att be ff uffe ingom fdga om 
^onom; 

31. Od) Begvntc tifl att 
unbern^ifa bem, att menni- 
ffone^ Bmx ffulle mydet 
(iba, od) fiirf afta^ af be d(b:= 
fta, od) af be i5fttjerfla^re:= 
flerna, od^ af be ©frtfttdr* (^ap. 8, 9. ©tjattgelium. 103 ba, ciS) biJbaS; o^ eftertre,ga pgtet, mib ^onom feaH bagar u^^fld fgen 

32. t)^ talabe ()an bet 
tatet it:p^enBart. 2)d tog 
^etru^ ^onom iiU ftg, 0(| 
Beg^nte nd^fa ^onom* 

33* ®d mdnbe ^an ftg 
om, oc^ fdg <3d ftna 2dr- 
jungar, ocl^ najifle ^etrum, 
fdganbe^: ®acf 6ort ifrd 
mtg, bu @atan; tt) bu 6e= 
\\nmx ttfe bet ®ubt iiUiyi^ 
rer, ittan bet menntff or ttff- 
^Brer. 

34. ©c^ fattabe ^an tiir 
ftg folfet, meb ftna Sdrjuii- 
gar, od) fabe ttff bem: 3Den 
mfg mttt fBlja, ^an fi3rfafe 
fig fjelf, Dc^ tage fitt forS 
upl^d ftg, od) fiilje mtg. 

35. Si; bett fom lutU 
Be^aa fttt ttf, ^an \hU 
mtfla bet; od) ben fommt 
fler fitt (if/ fdr nttna 0(^ 
@i?angelti fFuff, r;an flfatt 
bet MjCiUa. 

36. St^ t)it3ab (?jelper bet 
menniffone, om {)on funbe 
ttjtnna fjela merfbena, oc^ 
toge ffaba ttd ftn fjdt? 

37. ®ffer ijwai tan en 
menntffa gif^tja, ber ^on 
fin fjdl tneb Wfa md? 

38. 9?fen ben fom Ui)^ 
geS n^ib mig oif min orb, 
uti betta ^ori^a od) ftmbt 0* menniffone^ ®on 6(i;- 
ga§/ nar ^an f ommer t fiuS 
gabera, ^drtig^et, nteb be 
^elga 5(ng(ar. 

9. 6a^itlet. 

^xi^i forftaring. @tia§. @n 

jlum 6cfatt. ©^rtfli bSb. &ar» 

jimgarnaS trata. Srorargi Ifc 

CSc^ ()an fabe titt bcin: 
^^ Sannerftga fdger jag 
eber, ndgre dro i6(anb bem 
fom f;dr>d, be ber ide ffo== 
(a fmafa bi3bett, tiHbe§ be 
fd fe ®ub§ rife f omma meb 
fraft. 

2. D(^ efter fejc bagar 
tog 3®fu6 ^^Petrnm, 3aco== 
6um 0^ So^annem, tiU 
fig; od^ ^abe bem attena 
it^^ pa zti l^iigt tierg affl=f 
be^/ Q^ marbt fijrf (arab for 
bem. 

3. Dd) ^an§ fldber tnox^ 
bo War, od^ ganffa ^njit 
fdfom fno, att tngen fdrga=: 
re ^d jorbene fan giJra bem 
fd f)tr}it 

4. Dd^ bem fijnte^ (?fe 
a^ meb ffl?ofe, od^ be tala^ 
be meb 3@fu. 

5. ©d fmarabe ^etrn6, 
fdganbeS m S®fum: 9ta6:= 
6i, ^dr dr o§ gobt att nja== 
ra: tot o§ giJra ^r tre 104 fltfl Ea^. 9. l^i;^bDr, big en, Tlo]\ en, 
ccf) (Slit en. 

e. 9}?cn fian tvi^U frfe 
l^i\).ib ^nn fabc; h; be tDo- 
ro (';apne luorbne. 

7. Cd} en fft^ font, font 
iif.Terf^'t^flgbe bem; od) en 
rojl fomittaf ffmt, cdjfa- 
be: ©cnnc av mm fate 
<Son; l^onom Ijorcr* 

8. S?d) i bet fatnma fotn 
be fago fig om, fago be uu 
gen n.^ara ber nar bem, utan 
alUm SefuS. 

9. ©Jen ba be gtngo ne== 
ber af Berget, BBbl^anbeni, 
ati be fhtHe tngcnt faga 
T;Jvab be fett ^abe, fcrr an 
nienniffcneS Son move 
up)?fldnben ifrd be boba. 

10. Dd) be te^oUc bet 
crbet nar fig, cdj teftagabe 
enieffan ftg^'^ivab bet ffuffe 
tvara, att"^ ^an fabe: n}3}3:= 
ftvi ifrd be boba. 

11. Dd) be fvorbe ^o- 
nom, fciganbe: ^\mi fir bet, 
fern be ®friftlarbe fdga, att 
eaa§ mdfle Unma fiJrfl? 

12. 9?ien f)an froarobe, 
Dcf) fabe tiU bem: eHaS ffalt 
ju fomma fcrfl, od) fdtta 
at( ting { tag (gen; odj 
att mcnniffoneS ©on ffafl 
m^cfet (iba, od} fiSraftab 
luatba, fdfom ft'rtfn?et St* 13. 9??en jag fager ebcr * 
(?Iia6 ar fommen, oc^ be 
gjorbe fionoin aflt bet be 
mifle, fdfom ffriftyet n^ar 
om (;onom. 

14. ©d ^an fom tiU 
fina Scirjnngar, fdg ^ar 
mi>d'et fol! omfring bem, 
od) be Sfriftlarba bi^pnte* 
ranbe meb bem. 

15. ^d) flrayt aiU fct:= 
fet fdg '^onom, irorbo be 
^a^nte; cdj (u))c tdl, od; 
^etfabe ^onom. 

16. O^ ^n fj?orbe be 
gfriftfcirba: ^^mab bi6^n= 
teren S "^^^ fe^^»? 

17. SDd;^ en af folfet 
fn?arabe, od; fabe: 9)tdftar, 
Jag (;afmer ^aft min fon 
f)it till big, ben ber ^afmer 
en flnm anba; 

18. Del) bd ^an tager 
^onom fatt, far ^an ilia 
meb ^onom ; oc^ ^an frab- 
ga6, 0(1) gtiiylar meb fina 
tcinber, od) fortminar. Sag 
talabe meb bina gdrjntigar, 
ait be ffnde brifnja ^onom 
ut; o(^ be fnnbe itfe. 

19. ®d ftvarabe ^an 
^onom, od» fabe: O 3 otrog^ 
na flagte; l^itrn lange fPalf 
jag txMra nar eber? ^'^itrn 
lange ffaU jag tiba eber? 
8eber l&onom l^it tiU mig (^ap. 9. ©oattjelittut. ios 20* Dcf) be Ubbertfram 
tiff {;onom. 2)d anben fid 
fe ^ouoin, flrajct for ijan 
ilia meb ^ouom; od^ fBU 
neber ^jd jorbena, oi) h?a(te 
ftg, oc^ frabgabe^^ 

21. ®d fjjcrbc (;an Ijan^ 
faber tiff: tguru (aiiQedr^fe 
ban betta foml^onommjpd? 
®d fabe^amlttafGarnbom. 

22* Ocf) ^an (;afmcr ofta 
faflat ^Ditom t etben, oc^ i 
Wattntt, ait han mattt for^ 
gi3ra (;ouom; men fUrmdr 
bn ndgot, fd marfunna big 
ijfmer d§, odj (;jefp op. 

25. Sefug fabe ti(f ^0^ 
nom: SDm bu tro fan; att 
ting aro niBjelig (;onom, 
forn tror. 

24. SD^ flrajct topa:^ 
be brdngfen^ faber, uieb 
grdtanbe tdrar, fdganbeS: 
c§(Srre, jag tror; (;je(^ nii^^ 
na otro. 

23. mx 3®fn3 fdg, 
att folfet Upp an uieb, 
nd^fle ^an ben orena an^ 
ban, od) fabe till r;onDm: 
®u anbe, bofmer ocf) buin^ 
fce, Jag bjuber big, gacH at 
af ^ononi, oc^ gatf intet 
mer (;drefter in nti {jmxmn. 

26. ^a ropabe anben, 
od) for ganffa iffa nieb i)Q^ 
uoui, oc^ gicf nt Dd) §an luarbt fom ^an ^abe maitt 
bi3b; fd ait mdnge fabe: 
^an ax biib. 

27. ®d tog SefnS 1)*)^ 
nom mib ^anbena, ocf) reffe 
^onom n)))); oc^ (;an flob 
np^. 

28. Di) ndr ^an fom 
f;em i (;nfet, frdgabe f^an 
Sarjungar ()onom affibe?: 
^\vi fUrmdbbe idfe \m ni^ 
brifma ^onom? 

29. (Sabe ^an tiU bem: 
^tita flagtet fan mebingcn 
ting utfara, ntan meb (>i}n 
oc^ faflo. 

30. Dc^ be gingo bfiban^ 
ocf) manbrabe genom (^aiii- 
feen; oc^ {)an mide icfe, att 
ndgor ffulfe tvttat 

31. ^\) f)an nnbermijle 
fina Sarjungar, ocf) fabe 
tiU bcm: SJtenniffone^ Son 
ffaff toarba Bfmerantmar- 
bab i menniffoc^ ^dnber, 
oc^ be ffofa bi3ba ^onom; 
oc^ bd i)an ax bSbab, flfaff 
f)an pa trebje bagen up^jftd. 

52. 9JJen be fiSrflobo in- 
tet tymi ijan fabe, oc^ torbe 
icfe fporja ^onom. 

55. ^d fom ^an till 
Eapernaum; orf) nar ijan 
Wax fommen i (;ufet, f^jorbe 
^au bem: $n)ab f;anblaben 
3 eber emettan i magen? 106 ®. matti ^ap. 9. 34. ar?ettbcHgbe;fiJrt^ 
be l^abe ^anblat tmtUan ftg 
f njfigen, ^miTfen af betit 
^^j^erfi mar. 

35. Dcfi bd l^an ^abe 
fatt ftg, Mkbe ^an be tolf, 
cdf) fabe tiff bem: ^h^ilfen 
font njfff belt frantflc mara, 
"ijan ffatt twara t?ttctfl af 
affotn, gS) aflag tjenare. 

36. Od^ fd tog ^ait ett 
fcatn, od^ fld'Hbe bet ttitbt 
iSlanb bem. Dd) bd ^an 
^abe tagtt bet i ffn fatnii, 
fabe ^<xn till bem: 

37. tg)n)f(fett fom anam:; 
mar ett fdbatit fcaru i mitt 
9tamit, l^att aitaitttitar mtg; 
D^ f;Hj[(fen mtg artammar, 
f)an aitamtitar ttfe mtg, 
utan {)Dnom font mfg fdnbt 
l^afitjer. 

38. Tim ?5D()aitnegftt^a:: 
rabe fioitom, fdgaitbe^: 
SMciflar, \vi fdgom ett itt- 
brifma bjcflar utt bttt 9kmn, 
od) bait foljer d§ tdt'e; od^ 
mi forBiibo ^onom bet, efter 
^an ttfe foljer o§« 

39. ®d fabe S(Sfu6: 
fyorbjuber ^onom t'dPe; t\) 
fngcn dr ben fomgort'rafter 
( mitt dlamn, fom fnarliga 
fan tala onfct pa mtg; 

40. fyiirti; ben ber tde dr 
emot o5, ^au Sx meb oft. 41. 9?fen (^iDfCfen fom 
gtfmer cber brtdfa en bdgare 
h^atten, t mttt 9kntn, ber^ 
fi3re,attS(5;()r{flotta{)i3ren, 
fannerliga fdger jag eber, 
Ijan ffaff ingaluitba nttfla 
ftn (iiit. 

42. Dd) i)t\iilUn font 
forargar en af be fmd, fom 
trc pa mtg, Battre h^ore 1)d^ 
nom, att n^tb ^ax\^ ^ai^ 
pngbeS en qmarnfteit, od^ 
^an Bortfaftabei^ utt ()afn>ct, 

43. ^5hi, out bin ^anb 
iDore big ttd fi3rarge(fe, 
()ugg {)enne af: SJdttre dr 
big en^dnbtan ingd utt Iif:= 
met, dn att bu fiafmer tmd 
^dnber, od) far till ^elmetet, 
utt en^ig elb; 

44. ®er beraS matt idfe 
bor, od) elben idfe utpdd'e^. 

45. Dd^ om bin fct more 
big tiU forargelfe, l^ugg ^c:= 
nom af : S)ig dr bdttre, att 
bu ingdr nti lifmct flatter, 
dn att bu ^afmer tmd fitter, 
od) marber taflab tiU ^tU 
\mta, utt emig elb; 

46. Sjer bcrag matt* i((t 
bi3r, od^ clbcn icfe utffdcfecn 

47. Dd) om bitt oga 
more big till fi3rargclfe, rif 
Det ut: ^^dttre dr big, att 
bu enogbcr ingdr uti @ub^ 
rif e^ dn att bu ft'utte ^afma (S^ap. 9, iO» Soangelittm* 107 f)tltvtitB elb; 

48. ®er bcraS mat! i(!e 
b5r, gS) clben fcf c utflac?ea, 

49. ^t; ^\mx od^ en 
mafle meb etb faltab marba, 
oci^ aUt offer mafle meb 
fart faltacl. 

50. ^att Sr ett gobt 
tfng. ^mar nu faltet mtfler 
ftn falto, ^tuarmeb ffafl 
man falta? ^aftt^er fait utt 
eber, odf; (;afmer frib emc(s 
tan eber mfcBrbe^. 

10. dapitUt 

^gtfl ftitnab. (Sma 6arn. 9ltfa§ 
fata. Bf^t'^ci fiJncr. ©artimeitS. 

CNd^ ba ^an flob up)j bS:= 
^^ ban, fotn ^an iitt ^xu 
bee (anbSanbar, mib fibon 
afSorban. Dc^ foffet fi3r=: 
famlabeS dter tiff ^onom; 
od^ dter larbe T^an bem, 
fdfom ^an6 feber mar. 

2. ®a gfngo be ^r;arf^ 
feer tiTl, oc^ frdgabe l^onom: 
sir bet Dcf niannenoui Ufii^ 
gtt fftija fina ^ufiru ifca 
|tg? freflanbe ^onom. 

3. ®d fmarabe ^an, od^ 
fabettHbem: ^n^ab^afmer 
SWofe Bubtt eber? 

4. (Sabe be: Ttoft tilU 
flabbe ffrtfma tit fffljoftref. 5. ©njarabe 3(?fuS, od^ 
fabe tt'K bem: g'Br ebor 
^jcrta§ ^drb^etS jfua, fTrcf 
'^an eber betta Bubet. 

6. 93fen af fBrfla fPa^^cI^^ 
fen f^afmer ®nb gjort betn 
man od^ qmtnno; 

7. g'orbenfPna flPad man 
Bfnjergtf^a ftn faber od^ 
mober, od^ BItfma mib fina 
^nflru ; 

8. ^A) be tu marba tit 
tut] fd arc be nu idPe in, 
ntan tit fitL 

9. §mab ®ub ^afiver 
tifr^D^afogat, bet ffall men* 
niffati i£t dtffilja. 

10. Odf) t l^ufet frdgabe 
^cin^ Sdrjungar ^onom pa 
ni)tt om famma drenbe. 

11. SDdf) ^an fabe tiU 
bem: .^milfen fom ffiljer 
fina f^uflru ifrd pg, od^ 
tager eua anbra, T^an "be* 
brifnjer ^or emot ^eime. 

12. t)S} om qtvinnan 
Bfmergtfujer fin man, od) 
tager en annan, ^on fee* 
brifmer ^or* 

13. Dd^ be Babe tarn 
tiU ()onom, ait tjan fPude 
taga ^d bemj men .^drjun= 
garna nd^fle bem, font bem 
fram ^abe. 

14. Tltn wax 3(?iu§ od^ Bfmergifma ^tnnt. I bet fdg, mavbt ()an migrant. 108 8. Wtatti ®a)). 10, oc^ fabc tftt bcm: fidtcr 
6anien f omma tiCf mtg, od^ 
fiJnnener bem idt] ti; fa^ 
bana ^Brer ®ub6 rife tilL 

15. Sannertiga fcigct 
jag cbcr: C^ivilfen foin icfe 
unbfdr ©ubS vtfe fdfom ^ii 
6am, ^an fomiiier bet aU 
brig (m 

16. Cd) ^an tog bem 
upp i famneu, cd) (abe ijaxu 
berna )jd bem, od^ n^dlfig^ 
nabe beuu 

17. Dd) bd i)an bdban 
tttgdngeii ivar pa hjdgen, 
lo)))) en till, oc^ foil pa tm 
for ()onom, od) frdgabe ^o^ 
nom; (Sobe S?(d|1ar, f;i\)ab 
ffaU jag gi3ra, M jagmdtte 
fd eitnunerligit (if? 

18. TUn SefuS fabe 
till ^onom: &vi Mtax bu 
mig gobau? Siigcn dr gob 
utan en, bet dr ®)ib. 

19. 'Duborbeniuetflbu: 
®u ]iaU id'efcebrifiua f)or: 
5)u ffaa ide brd|3a: £)u 
ffaU ide (lidta: ®u ffaU 
fde tala faljtt kuittne^SGUrb: 
S)u fhiH ingen Bebraga: 
S(ra bin faber od) mcber, 

20. ®d fjt^arabe ^an^ 
oc^fabe titt()OHom:9}^i)lar, 
bet (^ifiuev jag afit f;d(Iit 
utaf min uugbom. 

21. 3(Sfua fdfl pa t;o:= nom, oc^ dljtabe ^onom, 
cij fabe tin (^onom: (^tt 
faita^ big; gad 6ort, fdlj 
atit bet bu ()afnjcr, od) gif 
be fattio^a^ odij bu fTafl fd 
en f?att i ^innnelen; cc^ 
font, fiJIj nu'g, od^ tag for* 
fet xxppa big. 

22. Dd^ f;an tvarbt be= 
brofn^ab af tafet, oc^ gid 
Ijort forjanbe^; ti; ()an ^abe 
mdnga dgobelar. 

23. Oc^ SefnS fdg fig 
cm, od) fabe tiU fina Sdr:= 
jungar : .guru fn^drtiga 
funna be rife fomma in uti 
®ubS rife! 

24. Wtn ^an§ 8arjun:c 
gar morbo fiSrffradte af 
()an^ orb. ©d fiuarabe dter 
3efu6, oc^ fabe tin bem : 
$uru ftudrt dr bet, fdra 
6arn, bem fom fdtta fina 
triifi: pa finartfebomar,ingd 
uti ©ub3 rife. 

25. Sdttare dr en camel 
gd igenom ett ndlSBga, dn 
en rif gd in uti ®ub3 
fife. 

26. 9J('en be forunbrabc 
fig ofiuermdtton, od) fabe 
Wiih fig fjelfma: ^o fan bd 
luarba fatig? 

27. a)?en 36-fu6 fdg va 
Dcm, od) fabe: %h mcnni= 
ffom dr bet omiJieltgit; men Sap, 10. Soanjelittm* 109 f^e f5r (S)ub;ti)ttar®ubt 
aro an ting moielig. 

28. Oc^ ^etrit6 t)cgi;ntc 
fdga tilt ^onom: (gt, ivi 
^aftre Bfmergifii^it all ting, 
od) fo(jt big. 

29. Sn^arabc S^fuS, 
oc^ fabe: gannerltga fager 
jag ebcr: Sngen ar ben font 
^afnjet iSf^wergifmit ^u6, 
eUer fctBber, cUcr fl;flrar, 
e((er faber, cHer mober, tU 
Ux ^uflru, tUn barn, effer 
dtrar, for nn'n oc^ ®\jan^ 
geKi jlfuff; 

30. S)en (rfc far ^un* 
brabefalbt igeji, nu t benna 
tiben ^u6, cd) 6ri3ber, od^ 
fi;flrar, cdj niobrar, od) 
6arn, od) dfrar, tneb fi3r- 
fiJljelfcn; od^ tttflfoinmanbe 
n^erlb etDinner(tgtt Iff* 

51* ajfen uidnge be foui 
be frdmfle dro luarba be 
t;tterfle, oc^ be t;tterfle be 
frdnifle. 

x32. Od) be moro ))d 
iudgen, gdnganbe np\i tiU 
Serufaleni; od) S^fu^gidP 
for beni, od) be iworo for- 
ffrdrfte, od) gingo efter f;o^ 
nom, friif^^^^tfc^ fig» ®d 
tog Sefu^ dter m fig be 
tolf, od) 6egi;nte fdga bem, 
§mab ^onomijfn^ergdffude: 

53* @t, mt gdm u)j)) tfU Serufalem; 0(!^ mcnnt* 
ffone^ (Son fFall iSfluerants: 
ti^arbaS be Bfmerfta ^re)lcr== 
na, od) be @frift(drba; orf 
be ff ola fBrbBman tiH bBba, 
oc^ iJfn^erantmarban ^cbi= 
nmgomen; 

34. Od) be f?o(a 6e^ 
gatjfcan, od} ()ubpdngan, 
befpottan, od) biJban; oc^ 
trebje bagen fFaff t)an u\>p^ 
ftd t'gen. 

35. ®d gfngo till ^oncm 
Sacofcu^ o(^So^anneS,3^* 
bebet fBner, od) fabe: a?M= 
flar, h)( iDtlje att bu gi3r 
D§ f)n3ab font ^e(ft mi 6e:= 
bje. 

36. @abe ijaw till beui: 
,!pn)ab ttjfljen 3 jag fBatt 
gora eber? 

37. SabebetiH^onom: 
©if o§, att mi fitte, ben 
ene jjd bine ^Bgra t;anb, 
oc^ ben anbre j)d bine luen^: 
ftra, uti bin ^drlig^et. 

38. Tim ^&\n^ fabe 
till bem: S ^^«ten itfe ^mab 
S tebjen; funnen 3 brirfa 
ben falfen, fom jag brider; 
od) bo^^a^ meb benbojjelfen, 
ber jag meb Upi^? 

39. ®d fabe be till l)o= 
noHi: 3«/ funne mi fd. 
Sabe3(gfu3tiCbem:®en 
fatfen jag brider, ffolenS 110 ®. Ttatti ©a^j. 10. Dft^ brief a; od^ mcb ben biJ 
:pelfe, ber jag meb bi}|)e8, 
ffolett 3 bopag; 

40, 93?en fttta ^id mine 
Pgra od) menflra ^anb, 
pdr icfe mig txU attgifma; 
utan bem ^dnber bet, font 
bet bercbt dr, 

4i, 9{dr be tie ^iirbe 
betta, Beg^nte be n^ara iffa 
tifffcibi meb SacoBo o^ 
So^anne* 

42. SKen 3®fu§ Mabe 
bem till ftg, od^ fabe till 
bem: 3 Jueten, ait mertbS- 
Itge g'i^rflar axo rdbanbe, 
d4 be mdgtige t6(anb bem 
^afwa t^ai^z] 
^ 43. a«en bet ffatt icfe 
fd n?ara tbianb eber; utan 
ben, font iBlanb eber mill 
9P)3erfl mara, ^an ff aH ma=^ 
ra ebar tjenare. 

44. Dd^ ben, font tSIanb 
eber miE mara ben frdm:= 
fte, 6an ffall n^ara aUa^ 
brdng; 

45. St; otf mennifl^one§ 
(Son dr tdf'e fommen, pa 
bet ^an f^itlle tdta tjcna 
fig; ntan pd bet ^an \mik 
tjena, oc^ gifti^a fitt lif till 
dterli5§ning for mdnga. 

i6. £)'if be tommo till 
Seric^o. Oc^ bd ^an girf 
ut af Sertd^o, od) l)an^ fidrjungar, oc^ en mdgtfg 
flor ^t^p fol!; bd fatt ber 
mib mdgen en 6Iinber,23ar:= 
timeu§, Simet fon, ttg^ 
ganbeS. 

47. Dd) ndr ^an (^grbe, 
ait bet mx S®fua af^la^^ 
jaretl^, fccg^nte ^an ropa, 
odf) fdga: S^fu, ©at^ib^ 
(Son, marfunna big Bfmer 
mig. 

48. SDd^ mdnge nd^jfte 
^onom, ait ^an fixtUt tiga; 
men l^an ro^abe be§mer: 
©at^ibS Son, marfunna 
big iifn^er mig. 

49. @d flabnabe 3efn6, 
oi) Idt faffa ^onom. Ddfj 
be fattabe ben felinba, ocfi 
fabe till ^onom: SBar toib 
tit gobt mob; flatt up^, 
^au faHar big. 

50. •g>an faflabe ifrd fig 
fin mantel, flob u^^j, o^ 
fom m Sefnnu 

51. ®d fmarabe S^fu^, 
Dc^ fabe tiir ()onom: §it*ab 
mitt bu, att jag fpatt gora 
big? ®en Blinbe fabe iiU 
^onom: ^aBIjoni, att jag 
mdtte fd min fi;n. 

52. ^{5]\x^ fabe till ^o^ 
nom: ©atf, bin tro l^afmer 
gjort big l;elbregba. Dc^ 
ftra^t ftc! fjan fin f^n, odj 
foljibe S®fvim i rndgen. (Sxip. il* ©tjangeUttm. ill %1^ti\ti tntag, ^ungct, nit. ^roncc 
fraft. $^arifccrna§ fraga. 

C^d) bd be fommo m inot 
^^ Serufalem, till 'Sttf 
pf)a^t od) ©crt)antejv ^^tb 
Dljofcevgct, utfanbe f}an 
t)^a af fina Sarjunqar; 
2. Oc^ ^an fabe tiflbim: 

ocf) firart S totnnim bcrtn^ 
n^arbcn 3 finnanbe en fdia 
Bunbetv ber dnnu tngcn 
mcnmfiPa ))d futtt f;afii^er; 
Ii3fer ^onom, ocf) f)afmx 
l^onom Ut 

5. Od^ cm ndgor fdger 
tiU eber: .§mt gorcn 3 
betta? fdger: .^(Srren 6e== 
^ofmer ^onom; oci^ bd ftatt 
^an \ixaxt fdnba ()onom 

4. >Sd gfugo be 6ort, 
od^ funno fdlati Bunben fSv 
borrene, mtb itagamotet, 
od) lofle ^onom. 

5, SD^ fontltge, fom ber 
flobo, fabe till bem: ^mab 
goren 3, ait S iofm fdlan? 

6, ®d fabe be till bem, 
fdfom S®fu^ ^abe fcubi't 
bem; od^ fd tdto be Betctm^ 
ma bem* 

7. Dtf) be ^abe fdlan 
m S®fum, od^ f aflabe fin fISber pd ^onom; o(^ ^an 
fatte fig betu^^jd* 

8, SDd) mdnge Brebbe 
fin !(dber pa it^dgen; od^ 
fcmltge fPdro qmiflar af 
tran, od^ fhobbe pa mdgen* 

a Dd^ be ber foregingo, 
od) ber efterfi3Ijbe, ro^abe, 
odj fabe: ^^ofianna! mdt= 
fignab n^are ben, fom fom- 
mer i $Srran6 9iamn, 

10* SBdIfignab mate 
mdr6 fabere^ S'^aDtbS ri!c, 
fom fommer i <g^(^rrani 
y?amn; tg)ofianna t ^Bjbenc 1 

11» Ddf) ^(§rren gtdE 
in i Seriifalem, cd} i tenu 
^let, odf) befdg all ting. Od^ 
ndr bet (eb dt aftcnen, gidE 
ijan nt tiU Set^anien, meb 
be tolf* 

12. £)d} bagen bereftet, 
bd be gingo ut ifrd ^&ttija- 
nien, ^nngrabe ^onom, 

13, ^d) i)cin fid fe ett 
fifonatrd ber (dngt tfrd, 
fom IBf ^abe; bit ?om^an, 
om ^an tiUSfh^ent^r^ mdtte 
finna ber ndgot n^^^d; od) 
bd ^an fom bit, fann ^an 
ber inki annat an (of; t^ 
hzt tvax idt bd tib tia 
fifon. 

l4,O^S®fu3fmarabe, 
0^ fab^ m bet: Site albrig 
ndgor ^drefter fruf t af big Its ®. Wtatci Sap, ll. till etufg tib. Dc^ ^anS 
Sarjungar ^orbe bet 

15. D(^ be fommo tttt 
Serufatenu Dd) 3gfu3 gidf 
{n t teni^jtet, od^ 6e9i;nte 
utbrfflua bem fom falbe cd^ 
fijjjte t temp(et; od^ fiJrflor:: 
be be n^exfare^ 6crb, od) 
bera^ flo(ar fom buflvor 
falbe; 

16. D^ flabbe itfe HH, 
att uaflor Bar nagot genom 
ttnxpUt 

17. Oc^ (;aH (arbe, od) 
fabe tftt beui: ?(r irfe ffrtf:: 
ivet: mat ^ua ffaa faaaa 
ett 6i3ne^u3 attorn folfom? 
9Wen 3 ^aftt^en gjort bet 
till en rBftuarefiito. 

18. Dc^ be efrtftlarbe 
od) Bftuerfle ^reflerua fingo 
bet ^Sra; od) 6egi;nte fofa 
efter, ^uvu be f'unbe forgBra 
f;onom; men be frnftabe 
fBt §onom; ti; attt folfet 
fBrunbrabe fig pa ijan^ 
tcirbom. 

19. Od) bd aftonen fom, 
gitf ^an utn ^aben. 

20. Od) om morgonen 
gingo be ber framom, od) 
fdgo fifonatrdt fortorfabt 
njara intitt roteit. 

21. ®d fom ^.petrua bet 
if)dg, od^ fabe titt (;onom: 
9labbl, fl, bet flfonatrdt, fom bu 6annabe, dr fBr= 
torfabt. 

22. 3gfu6 fii^arabe, 0^ 
fabe an bem : ^afn^er ttona 
titt ®ub. 

25. (gannertiga fdgcr 
jag eber: ^imihn fom ^elfl 
fabe m betta 6erg: ^df 
big upp^ od) fafta big i 
()afiuet; od) f)an tmiflabe 
intet i fitt ()jerta^ utan trob^: 
be fd ffe fPota fom ^an fabe ; 
^onom pfatt fFe attt bet r;an 
fdger. 

24. S^erfBre fdger jag 
eber: Slttt bet 3 fcebjen t 
ebra fciiner, tror att 3 fan 
bet, fd fPatt bet ffe eber. 

25. Dd) ndr 3 ftdn cd) 
Gebjen, fd fBrldter, om 3 
ndgot r;afn^en emotndgon; 
pd bet ebar g'aber, fom t 
^immeten dr, flfatt odf frir^ 
fdta eber ebra brifler. 

26. 9M\ om 3 irfe fBr^ 
tdten, fd ffatt ide fetter 
ebar %at)tx^ fom dr i ^im- 
melen, fBrtdta bet 3 6ri;ten, 

27. Cd) fom be fommo 
dter titt 3ernfa(em/ ^^J f)^Ji 
gid t templet, fommo titi 
tjonom be ofluerfte ^rc= 
fterna, od) be (Sfriftidrbe, 
Dc^ be dlbfte; 

28. Od) be fabe titt^o^ 
nom: Slf ^h^ab magt gBr {^ap. if, I2» euattjelhim* 115 bu bctta? SD^ ^mttfett ^af=: 
Wtx qtfn^lt btg benna mag- 
ten, ait bu betta giJra f!air? 

29. Sefu6 fmarabc, od^ 
fabc tiTI bcm : Sag njfff otf 
nagot fpBrja ebcr; fmarcr 
mig, fa mtTI jag faga cbcr, 
af (;iiiab magt jag bctta g5r. 

50. 3o|anntg bBpcIfe, 
hjar ben af ^imnielen, cHer 
af tnenntflf or? '®t)?arer mig. 

3f. Dd^ be tantta mtb 
fig, ocf^ fabe: @agc hjf, af 
l^immelen; bd fager ^ani 
^tuf ttobbcn 3 ^onom tdfe 
ba? 

32. ^Jftm fdigc tri, att 
ben hjav af titenniff om, rS- 
be§ rt)i fi3r folfet; t^ atte 
l^iJflo So^anneS for en fann 
^ro^^^et. 

33. Dd^ fd fmarabe be, 
faganbe tiff Sgfum: 2Bi 
irete bet ttfe. ©njarabe 
Sefu§, odj fabe tilT bem: 
S*e feller fdger jag eber, 
af ^hjab magt jag betta giJr. 

12. (S^apitUt 

ttejb mfngarb. (Sfatt^cnningcn. 

Up^fianbetfen. g)))pet(la fcubet. 

^ti^\ g-abet. SDfferfiflan. 

C^df) ^an fceg^nte tala 
^^ bem txU i Itfnelfer: 6n 
man ))tantabe en mtngdrb, 
o(^ gStbe beromfring en garb, oil grof en }?re§, od} 
Bt,)ggbe ttt torn, od^ tejbe 
^onom ni ivIngdrbSman^ 
nom; odf) for fd nt Ifram:: 
manbe tanb. 

2. Dd; bd rStta tiben 
mar, fdnbe '^an fin tjenare 
till tmngdrbSuicinnerna, att 
^an ffnttc anamma, af tuln= 
gdrbSmSnnerna, utaf n^ln* 
gdrbfen^ fruft; 

3. 9Jfen be togo ^onoui, 
od) flogo ^onom, od^ ISto 
^onom gd {frd fig tom^ 
^anbtan. 

4. ater fanbe ^an tiU 
bem en annan tjenare; ben 
fa^abe be ^ufmubet f-Bnber 
meb flcn, od) Idto '^onom 
gd (frd^fig forfmdbban. 

5. S'lter fdnbe ^an en 
annan, ben brdpo be; od[) 
mdnga anbra, fomfiga ^ub- 
flangbe be, cdf) fomtlga 
brdpD be. 

6. @d ^abe ^an annu 
en enba fon, ben ^an !Sr 
^abe; ^onom fanbe ^an odf 
tiU bem })d bet fifla, fSgan= 
be^: ®e ^afma ju en fiJr- 
f^n fBr mtn fon. 

7. SWen mmgdrb^mSn^ 
nerna fabe emellan fig: 
®enne dr arfmmgen; fom= 
mer, (dter d§ brd^ja ^onom, 
fd marber arfmebelen tvax. 114 ®. Wtatti (^ap. 12. 8. 3!)a togo be ^onom, 
od) brdpD ^onom, orf) fafla- 
ben utu mmgdrben. 

9. <9rtjab ffatt nu mtu:: 
garbg^errctt gSra? |^.an 
f?aff fomma, od^ fdrgora 
mfngarbSniannerna, o(| fa 
tt)tngdrben aubrom. 

I0« ^afmen 3 odf {c!e 
tdfit bcnna ©frtftcn? ©en 
pencil, fotti bt)ggning6= 
maimetna bottfapabe, at 
morbctt ett ^ornjien; 

11. '^f ^®rranom ixt 
bctta giotbt, orfj dv wnber= 
Ugit for tuar ogon. 

12. Dd) be fofte efter 
att grtpa l^onom; men be 
rabbet fiSr fotfet; tti bef6r:= 
flobo, att ^an fabe benna 
(tfnelfen om bem. @d gaf- 
mo be ^cnom ofttjer, od^ 
gtngo ftn it)dg. 

15* D^ fanbe be tid 
tjomm ndgra af be ^^a=: 
rtfeer, od^ be l^erobianer, 
ati be fliiffe gri|?a ^onom 
i orben, 

14. ^d be foimno, fabe 
be tin ^onom: 9Jtdftar, Wi 
hjete^ att bu aft faiinfdrbig, 
oc^ fliiter cm ingen; t\) bu 
fer idfe efter menniffor^ 
perfon, utan Idrer ®ub6 
mag rdtt: ^(r bet ocf rdtt, 
att man gifmer ^ejfarenom ff att, etter fcf e? @f ote m{ 
gtfman, effer fcfe gtfman? 

15. mm \)an forftcb 
beraS flfr^mtan, od^ fabe till 
bem: ^\m freften 3 mfg? 
Sager ^ft ^ennmgen, att 
jag md fe ^onom. 

16. t)i) be 6dro ^oncm 
fram. ®d fabe ^an tffif bem: 
§mar6 IJelSte od^ ofmer^ 
ff rtft ar betta? ®abe be tttt 
^onom: ^ejfaren6. 

17. ®d fmarabe 3@fua, 
Qii) fabe till bem : ®d gtfmet 
^'ejfarenom ^mab .^ejfarc- 
nom tffl^orer, o&j (Siibt bet 
®ubt titr^Brer. Oc^ be fi3r= 
unbrabe ffg pa ^onom. 

18. (^d fommo be @ab^ 
buceer iiU ^onom, ^tvittt 
fdga, att tngen u)}pftdnbe(fe 
dr, od^ f^orbe ^onom, fd- 
ganbe: 

19. SWdftar, SKofe ()af^ 
\mx ffrtfmtt o§: Dm ndgor6 
manS firober biJr, od^ Idter 
^uftru efter fig, od^ (dter 
tngen 6arn efter ftg, bdflfaff 
^an§ fcrober taga ijan^ 
^ufiru, od) npp^vd$a finem 
Prober fdb. 

20. ®et moro fju bri}:: 
ber; ocfj ben fiSrfte tog fig 
^uftru, od^ tjan hUf biJb, 
od^ lef^e ingen fdb efter fig ; 

21. Dd^ ben anbre tog (Eap. 12. ©uattgclium. 115 f)tnm^ D(^ ikf bBb; ben 
fcEe feller lefbc fcib efter ftg; 
D(i} ben trcbje fammalunba; 
22. @a att fju togo 
^enne, oil lefbe botf ingen 
fab. @ifl af aaom bBbbe 

25. $mtffcn6bcra8 i)u^ 
flru fFaff ^on nu tt?ara t 
u^^^fldnbetfcn, bd be ffola 
u^j^i^a? ^^ fju ^abc ^aft 
^enne till f)ufint 

24. (g^hjarabe 3^'fua, 
oc!^ fabe till bem: 3 faren 
mille, berfiSre att 3 tcfe 
toeten Sfriftena^ ej feller 
(Subs frafi 

25. Stt; bd be u^j^fidnbne 
aro ifrd be biiba, tager man 
fig tcf e ^uftrit, od^ tcfe gif§ 
ijtUtx ^uflru manne; utan 
be dro fdfom Singlar^ font 
t ^tmmelen dro 

26. SJfen cm be biiba^ 
att be ffcia u^j^fld, Ijafimn 
S tcfe Idfit t 9«ofe tof, 
^urutebeS ®ub talabe nteb 
i)Qnom i tuffanom, fdgan^ 
beg: Sag dx 2t6ra^am6 
®ub, o<i) SfaacS ®ub, od^ 
Sacofcg (Sub? 

27. »^an dr icEe be boba6 
®ub, utan beraS @ub, font 
lefwa. ®d faren 3 nu 
m^dfet tuitte. be (Sfrtftldrba, ben ber|:d 
f)Drt ^abe, ()uru be tiIT^oi?a 
btsputcrat f)abe, oc^ "^abe 
fett; att l)an ^abe mat fn)a:= 
rat bem, od^ fporbe ^oncm 
till: ^njitfet dr bet ^^jperfta 
af aU feuborben? 

29. Sefita fmarabe fjQ^ 
nom: ®et tj^^erfla af all 
fcuborben dr betta: t£>or, 
Sfrael; $@rren trdr @ub 
dr allena »p®rre; 

50. Orf) bu ffatt dljTa 
bin§erra®ub,afairtbitt 
^jerta, oc^ af affo bine fjd(, 
0^ af aU bin ^dg, o^ ^f 
alio bine magt ^ttta fir 
bet ^^^erfla fcubet. 

51. Dd^ bet anbra dr 
be§o mtt Stiff a bin ndfta 
fom big fjetf. Sntet annat 
6ub dr ftorre dn bef^a. 

52. Od^ ben ©friftldrbe 
fabe tilt ^onom: SWdftar, 
bu f;afnjer altt rdtt fagt, 
att ©ub dr en, od^ ingen 
annar dr fiirutan t)cnoni; 

55. Od) att dtffa ^onom 
af altt t)jerta, od^ af aCt 
fiirjldnb, odf) af afto fjdt, 
od) af alio magt, oc^ dlflPa 
[in ndfla fom pg fjetf, bet 
dr mer dn firdnneoffer, od^ 
all offer. 

54. ®a 3®fua fdg, att 28^ £)d gtdf en fram af §an mi^ttga fmarat i§abe. 116 ^ 

fabe ^an ttfl ^onom: ®u 
«rt((ferangt{fra®ub6rtfc, 
Dcf) fcban torbc ftigcn frdga 

35. Oc^OvarabeSefuS, 
Dd) fabe, (civanbeS t templet: 
Oiiru fac\a be ©frifttfirbe, 
att e^rlflua ar ®al?(b§ 
Sen? 

36. 3:^ ©fltjib, c\enDtti 
ben "g^elga §(nba, fciger: 
.g^grreii fabe tiff mtu ^g)(S"r= 
ra : Scitt big pa min l^Bgra 
^anb, tilfbe§ jag ^afmer 
fatt b(na oti^cinner b(g tiU 
en fotapaH. 

37. ®d faHar nu ©ai^ib 
l^ortom «g^(Srra; ^ujaban cir 
i)an b5 ^an^ ®ou? SDrf) 
en flor be! af folfet ^orbe 
^onom gerna. 

38. fed^ ^n larbe bem, 
od> fabe titt bem: SSafter 
ebcr fdr be Sfrifttcirba; be 
gd gerna i fib ttaber^ oij 
lata gerna (;etfa fig pa 
torgen; 

39. Oc^ fitta gerna 
frduifl i Si;nagogorna, odj 
frSm^ tvib borbet i gcifla^ 
tdbcn; 

40. ^tvdtt itp))dta en- 
for^ ^n6,fBrebdranbetdnga 
fc8ner; begc ffo(a fd be^ 
fiiHuare fi3rbouie(fe. 

41. Dc§ fatte Pa 3®fuS ®. STOotci Sa^. 12, 13, thjSrtcmot offerWona, oc^ 
fdg tn^^d ^urutebe^ fotfct 
(abe ^ennfngar t fiflona; od) 
mdnge rife labe mt^cPet in. 

42. Dd^ en fatttg enfa 
fom, 0^ labe in tn^d ffarf:= 
n?ar, bet n^ar en |?enning. 

43. S^d faffabe (;an fina 
Cdrjungar till fig, odj fabe 
tiU bem: ®anner(tga fiigcr 
jag eber, benna fattiga en= 
fan (abe mer fn t fiflona, 
Sn afle be anbre, fom bcr 
intabe. 

44. 3t; be ^afma aHe 
inlagt af bet bem Bftijer- 
(o^^j; men (;on tnlabe, utaf 
fin fattigbcm, aUt bet l^on 
^abe, aUa fina naring. 

13. en|>itlet 

3:etn|?rct§ fBrflBring. SSerlbeuee 
anbe. 

C^d) bd ()an gitf ut af 
'^^ templet, fabe tiU i)c^ 
nom en af l^an^ :^drjnn= 
gar: JUidflar, fe l^urubana 
flenar, ocl; l^nrubana 6t)gg= 
nitig dr betta.j 

2. SG'fuS f mat abe, od^ 
fabe titt ^onom; ^cr bu 
benna flora 6i;ggningen? 
6n flen njarber irfe c|n?ar= 
(igganbe^^ pa ben anbra, 
ben icfe afbrntcn n^arber, 

3. 0^ bd ^an fatt pa (Eap. 13* (Soattflelittm. 117 DIjoBetgct, tttSrtemot tem- 
plet, fragabc ^onom ^t^ 
ttuS, oc^ S^cdBu§, oil So- 
^anne6, o^ 5tnbrea6, af== 
ftbe6: 

4« ©Sg o§, uar betta 
ffaH fSe? Od^ ^mab tetfcn 
at bevtia, nar bctta ffati 
aat fuaSorbag? 

5. @h3ar<ibe 3®fu8, od^ 
Beg^nte fSga: @et tiff, att 
irtgen tebrager eber. 

6. Stt; mdnge marba 
fommanbe f miti 91amn, 
fSganbe: Sag fir S:^rtflu6 
oci^ be ff cfa bebraga mdnga* 

7. aWen nSt 3 fan ^Bra 
BrHg, oc^ BrKg§ n;!te, ma^ 
rer tcfe fcebriJfmabe; t^ bet 
mdfle fS ffe; men bet fir 
ttf e ^xaxt finberu 

8. ®et ena folfet ffaff 
up^jffitta ftg emot bet m^ 
bra, ot^ bet ena rifet emot 
bet anbra; od^ jorbBfifntng 
ffaff ivarba mSngaflfibS; 
Q^ ^nger od^ fiSrffrSdfelfer 
ff ota njarba* 'k)ttta fir 6es= 
gt;nnelfen tiU mebermiSbon. 

9. Tltn tager S ^ber 
mara; t^ be ffola ofmerant:: 
n^arba eber in pa Sldb^ufen 
od) (Stjnagogorna; od^ 3 
f£elen ii^arba ()ubflangbe, 
orf) frambragne fcr S'Brflar 
oij Sonungar, fiir mina fluff, m tit n)ittne§BBrb 
ofmer bem. 

10» Dd^ @toange(ium 
mdfle fBrfl ^jrebffabt itjarba 
for aff fort 

11. 9tfir be nu braga 
eber fram, od^ Bfmerant? 
marba eber, fd "^afrtjertngen 
omforg, ^h^ab 3 ff olen ffi= 
ga; o^ tSnfer ber fntet pa 
framforedt; utan, ^n^ab c^ 
ber tngifmet iuarber i fam:= 
ma fttmben, bet taler; tt; 
bet firen i*e 3, fom talcn, 
utan ben ^etge 5tnbe. 

12. Dd^ ben ene trobrcn 
ffaff ofmerantnjarba ben 
anbra i bSben, od^ fabren 
fonen; od^ barnen ffola fig 
u|3|3ffitta mot forStbrarna, 
od^ ^tlpa tiU att bBba benu 

13. Od^ 3 ff oten twarba 
for^atabe af affom, fBr mftt 
9famnS ffuff ; mm ben fom 
^firbar (nttff finban, ()on 
marber fattg. 

14. mtn bd 3 fan fe 
fBrBbelfenS fl^ggelfe, beraf 
fagbt fir genom ^ro^^eten 
®anfel, fldnbanbeS ber bet 
td^e ffaff; (ben bet Ifi§, ^an 
forfld bet) be fom bd firo 
{ 3ubeen, be f[^ u^)3 pd 
Oergen. 

15. d)Un ben ber fir pa 
tafet, f)an gdngc \£( neber 118 @. Ttatti (Eap. IS, ( ^ufet, od) gauge idt in^ 
till ait tao,a ndgot utu fttt 

16, Dc^ ben font ar ^d 
dfreu, ^cin manbe tcEe tilf^ 
fcafa, m ait taga fin frdber. 

17* SBe bi^m, fom (^af- 
manbe dro, etter bta gtfma, 
t be bagar* 

i8» aiten Beber, att ebor 
fl[i;ft t^e \hx om hjinteren 

la S:^ { be bagar mx^^ 
bet fdbana Bebriifmelfe, att 
fXif ^afmer icfe h^atit, tfrd 
freaturen^ fieg^nnetfe, bem 
®ub ffa)jat ^aftwer, fntitt 
nu; od^ ej i^eller n^arber* 

20* d4 ^^^^^ "^erten 
itf e §abe fiirf ortat be bagar, 
njorbe mtet fi3tt faltgt; mm 
fix be utforabea jlull, fom 
^an utforat ^afmer, fix^ 
fortabe ^an bagarna* 

21* 9ldr bd ndgor ruitte 
fdga tiff eber: @f, pr dr 
6^rtflu6; effer fi, ^an dr 
bet; tror bet intet; 

22. Sti; falff e e^rifli od) 
fatffe ^rop^eter ff ola upp^ 
^dfma fig, od? (lola gSra 
tecfen od) unber, fd att be 
o£ ff o(a forfiira be utfora^: 
ba, om mojeligit woxt. 

23. 2Wen tager 3 eber 
n)ara; fi, jag t;afn)er fagt 
eber aff ting framfiiredt 24. 9?fen f be bagar/ 

efter ben fiebriJfmelfen, ffaff 
folen fdrmiSrfa^, od^ mdnen 
\iaU ide gifma fitt ffen; 

25. D^ f)tmmelen^ fljer^ 
nor ffola neberfaffa; od^ 
^fmmetena frafter ffofa 
bdfma. 

26. Dd^ bd ffola be fd 
fe menniffone^ @on fomma 
{ ffi)n, meb flor magt od^ 
prttglct. 

27. O^ bd fEaff ^an 
fdnba fina Stnglar, tiU att 
fijrfamta fina utf oraba, ifrd 
ft;ra mdber; ifrd jorbene^ 
dnba intiU ^immdtn^ dnba. 

28. 8drer af fifonatrdt 
en (ifnetfe: 9tdr nu be§ 
qmifi dr f(en, od^ 6egt;nner 
fcdra liif, fd ttitttn 3, att 
fommaren dr ndr; 

29. Sammalunba odP, 
ndr 3 fen betta ffe, fd 
meter, att bet dr ndr fiir 
biirrene. 

30. Sannertiga fdger 
jag eber, att betta fidgtet 
ffaff iife forgd^, fiSrr an 
alii betta ffebt dr. 

31. ^immel ot^ iorb 
\tola forgds; mcu mitt orb 
ffola icfe fdrgd§. 

32. ^Jfen om ben bagen, 
od) ben ftunben, luet ingen; 
i£t ^inglarna, fom i Ijim^ i^ap. 13, 14, ©oattgeUum. 119 meten Sro, ej fetter (^onett; 
ittan ^abren affena 

33, @er tiff, rtjafer o^ 
Bcbet; tt; S ^^tcn ttfe, ncir 
ttbcn at 

34, @afom en man, ben 
ber brog 6ort t frammanbe 
lanb, od) tat Blifnja fitting, 
G^ gaf ftna tjenare magt, 
od) ^nxirjom o(^ enom ftna 
f^^to, qS} 6i5b borraiDafta- 
ten, aii ^an ffuffe ma!a» 

35, SBafet fiirbenffuff 
t^ 3 ^tttn (^e, nai* ^uS: 
fconben fommer, anttngen 
oni aftonen, effer mtbnatt6^ 
ttb, effer t ^LmSgatben, effer 
mn morgonen; 

36* ?ltt, bd ^an f ommer 
^afleltga, i)an ftf e f?aff fin^ 
na eber fofmanbe* 

37, SWen ^mab jag fager 
eber, bet fager jag affom: 
SBafer, 

14* ^apitltt 

S^rifluS fmorb, falb; ^ct ^pS^ 

f!a, S'iattmatb; fdmpar, 6cber, 

fdngflaS, bomeS, fomefaS. 

£^c^ tn^d bagar berefter 
^^ mflunbabe ^dffa oi) 
SiStbriib^bagarna; od^ be 
Sofmerjle ^re^erna od^ be 
Sfrtfttdrbe fiJfte efter, ^uru 
De f unbe fmtf tiga fd fatt ^d 2, a??en be fabe: S*e 
out ^ogttbSbagen, att ett 
u))^Io^^3 tdfe f?er iBIanb 
folfet 

3, Dc^ bd ^an njar i 
Set^anien, t ben \pM^a 
Simons l^u8, mib ^an fatt 
tiU BorbS, torn en qtwtnna, 
fom l^abe tit glaS meb ofdr^ 
falffabt D(^ fofletigitnarbng 
fmBrjetfe; ^on fcriSt glafet 
fi3nber, ocf) utgBt bet j)d 
^anS f)ufmub. 

4, ®d more ber ndgre, 
fom idt togo bet n^dt mib 
fig, D(^ fabe: .^marefter 
forfpiffeS benna fmiSrjeifen? 

5, S^ bet mdtte tuat 
ti^arit fdlbt mer fin fix txt^ 
^nnbrabe ^enningar, o^ 
gifmet fatttgom; od^ tfito 
xda pa ijtnnt. 

6, ®dfabeSefua:H^ 
ter ^enne meb fcib; ^njt 
gBren S ^tmz iffa tiff fribS? 
^ott (;afnjer gjort en gob 
gerning pa mig; 

7, Z\) 3 ^afmen afftib 
fattiga nfir eber; od^ ndr 
fom ^elft 3 rtJtf jen, funnen 
3 giira bem tiU gobo; men 
mig ^afmen S icfe afftib, 

8, ®et ^on funbe, bet 
gjorbe ^on; ^on dr fiSre^ 
fommen att fmiirja min U^^ ^nom, odj biJba ^onomJfamen tiff tegrafning. 120 Wtatci Sap* 14, 9, Sannerlfga fSger jag 
tUx: ^mar betta ©toanges: 
Hum ^rcbffabt marber utt 
^eta merlbette, ffaff oc£ bet^ 
ta, fom ]^on gjorbe, fagbt 
tuarba, ^tnm t\& ditrfnnrifc* 

10, O^ Subaa Sfd^a^: 
riot§, en af be to(f, gtdE 6ort 
till be Sfnjcrfia ^refterna, 
^3d bet ^an ffuUe fiirraba 
\)ono\n bem f ^anber, 

11, mx be bet ^Brbe, 
morbo be glabe, o^ (ofmabe 
t^onom, att be tviUt gifma 
i)onom ^jenmngar; oc^ ^n 
fBfte, ^ru ^an lam^jettgafl 
funbe fiJrraba ^ononu 

12,«|3dfBrfia®i5t6rBb^:= 
bagen, bd man offrabe ^d^ 
ffatamfcet, fabe ^anS fidr:: 
jungar titf ^onom: ^n^ar 
njtU bu, att h)i ff ote gd oif 
reba tfff, att bu ater spd^a= 
lamfcet? 

13, Dc^ ^an fdnbe tmd 
af ^na Sdrjungar, oc^ fabe 
till bem: ®dr in t flaben, 
oif ber mBter eber en man 
tdranbeS ena txnto fatten; 
fiJljer ^onom efter; 

14, SDc^ ^mar^an in 
gdt, fdger till ^uSBonban: 
SWaflaven tdter fdga big: 
§mar dr gdfla^ufet, ber 
jag meb minom Sdrjungom 
fan ata ^dffatamtjet? 15, Od) ^an ffall mifa 
eber en ftor fal, fcercbb odf 
till^^ntab; ber reber tiU 
fSr D§, 

16, Dd) ijan^ fidrjnngar 
gtngo nt, o^ fotnmo in i 
llaben, od) funno fom ^an 
bem fagt fabe; oi) tidrebbe 
^affalambet, 

17, ©d nu aftonen 
njarbt, fom ijan meb be tolf, 

18, D^ n>ib be fdto tia 
6orb§,o^dto,fabeS(?fu3: 
Sannertiga fdger jag eber, 
en af eber, fom dter meb 
mig, ffatt forrdba mig, 

19, aWen be Begpnte 
lijara ilia tillfribS, oc^ fabe 
till f onom, f mar i fin flab : 
2tr bet jag? o J) ben anbre : 
Sir bet jag? 

20, §an fmarabe od^ 
fabe tiff bem: ®n af be 
tolf, ben fom tager i fatet 
meb mig, 

21, S^/ mennifPoncg 
Son iuarber fd gonganbe^, 
fom jBrifmet dr om I)onom ; 
men me be menniff o, genom 
fmilfen mcnniffone^ Son 
marber fi3rrdbber; be mcu= 
niffo more tdttre, att f on 
icfe more fobb* 

22, Dd) mib H &to, 
tog Sefue btobct; tarfo=i 
U, od& hxot het. edfe gaf ®a<j. 14* ®tiangelium> 12f bem, ot^ fabe: Sager, 
Wet, betta dt miit (efa= 
men; 

23» fO^ tofl falfett, 
od^ tactabe, od^ gaf bem; 
od^ be bturfo beraf aHe^ 

24* Od^ fabe ^an tiU 
bcra: ©etta at min blob, 
j)ef n^a Seflamentfene, 
^tnilfen for moitga utgiu= 
ten watbet* 

25. ©annerltga fSger 
jag eber: «!pdrefter ff all jag 
[tfe brt*a af mtntra^ ftuft, 
(ntitt ben bagen, ait jag 
Drtdfer bet rti;tt t ®ub^ xitt. 

26. D^ bd be ^abe fagt 
(offdngen, gtngo be ut pa 
Dljo6erget 

27. Dc^ ^efua fabe tin 
bem: 3 ]tQUn aUt i benna 
nattene forargaS ^)d mfg; 
t^ betdrffr{fmet:3agffaa 
fid ^etbart, od^ fdren h^arba 
fBrffirtgrab. 

28. Tim bd jag ax upp^ 
flduben, mitt jag gd fram 
for ebet uti ®alileen. 

29. ®d fabe ^etruS tttt 
(;onom: Om dn atte fi3r= 
argabe^, ffatt jag tcf e for= 
argaS. 

50. S®fu3 fabe tiU ^q-^ 
nom: ^annerltga fdger jag 
big, i bag, i benna natt, 
Brr Sn ^anen (;afmer tmd 

5 refor galit, ffatt bn tre refer 
fiJrfafa mtg. 

51. ®d fabe ^an anbd 
^tterltgare: 3a, fhttte jag 
an bo meb big, jag ffatt 
trfe fi3rfa!a big. Samma:* 
Innba fabe be q£ atte. 

52. Dd^ be fommo p^ 
ben platfen, fom fattabc6 
®et^femane. Od§ ^an fabe 
titt jlna Sdrjungar: Sitter 
^dr, fd Idnge jag gdr afs= 
fibe^, tttt att bebja. 

55. Od^ fdtog^anmeb 
fig ^etrum, od^ S^cotnin, 
0$ So^amtem, od^ ^eg^nte 
titt ait fdrffrdtfaa oc^ dng:^ 
flag; 

54. Dd^ fabe titt bem: 
dJlin fjdl dr bebri3fit^ab attt 
intitt boben; blifmer ^dr, 
od^ njafer. 

55. Od^ ^an gi^ iitet 
fram batter, o^ fi3tt neb 
pa jorbena, od^ tab att, cm 
mojeligit more, fiutte ben 
ftunben unbgd ^oiom; 

56. Odl) fabt: mU, 
Saber; att ting dro big 
mojelig; nntjbrag mig ben* 
na taihix] bod! idt ^mab 
jag mitt, ntan ^mab bu 
mitt, 

57. Dd^ ^an fom, cd^ 
fann bem fofmanbe, oeb fabt 
titt ^ettum: @imon, fof* 122 ®. Ttatti (Eap. 14. mx bu? grBrmSbbe bu icfe 
tt^ata ma fluub? 

58. 5Ba!er, oc^ fceber, 
att S trfe fommen uti fte* 
flelfc; anben Sr itjiljog, 
mux fottet cir fn^agt 

39. Dc^ fd gttf {)an dter 
feort, od^ 6ab; od) tatabe 
famnm orbetu 

40. Dd^ bd ^an fom 
tgen, fann ^an bcni dter 
fofmanbc; i\) bera^ iSgon 
ivoro tung; od^ be h^t^tc 
ttfe ^h)ab be ^onorn fnja= 
rabe. 

41. SDcf) (;an fom trebje 
adngen, od^ fabe iiU bem : 
§a, fofitjer nu, od^ ^mtler 
eber; bet Sr nog, ftunben 
dx fommen; fi, nunni^o^ 
ne§ ^on marber i5fn?crants 
njarbab iitt f^nbare^l^dnber. 

42. @tdr m?)), Idt o§ 
gd; fv ben mtg fBrrdber, 
ax ^arbt ndr. 

43. Dd^ Pta;ct, meb 
famma orben, fleg SubaS 
fram, ben ber en tuarafbe 
tolf; od^ meb ^onom tit 
flott tal fotf, meb fludrb 
od^ flafrar, tfrd be iJfmerfla 
^refletna, od^ be ®fri> 
Idrba, od^ be Sl^bfla. 

44. (^d ^abe ben, fom 
ffirtdbbe ^onom, gtfnjtt bem 
tit iedPen, fdganbeS: ^tt)iU fen jag f^fet, ben aret; 
tager fatt ^d ^onom, od^ 
fiJrer ^onom marligo. 

45. Od^ fom ^an fom, 
trabbe ^an ^afleltga fram 
tiff l^onom, od^ fabe tiff ^o= 
nom: Slafctf, 9*la66t; odf) 
f^^te ^onom. 

46. ©d Bdro be ^Snber 
pa l^onom, odC) gre^o i)o- 
nom. 

47. 9Wen en, af be ber 
ndr flobo, brog ut fttt 
fmarb, o^ flog Bfmerfla 
^ref^enS tjenare, od^ ^Bgg 
^onom tit ha af. 

48.C)d^S@fuSfn)arabe, 
od^ fabe tiU bem: ©dfom 
tiU en rBfmare dren 3 ^tr 
gdngne, meb fttjdrb od^ ftaf= 
rar, tiff att gri^a mig. 

49. Sag ^afmer ^toar 
bag marit ndr eber i ttnu^ 
put, od^ Idrt, od^ 3 togen 
intd fatt pa mig ; tmn betta 
ffer, ^d bet att Sfrifterna 
ffola fufffiorbaS. 

50. Ddf) Sdrjnngarna 
gdfn^o ^onom bd affe Bfitjer, 
od^ ff^bbe. 

51. 2)?en en nnger man 
fBfjbe ^onom, fidbb pa 
Uotta frojj^en ntt ttt lin- 
f(dbe ; od§ unge man Qxtpo 
r^onom. 

^% SWen ^an tdt fara SCI(J. 14. turn. isa Itnflabet, oc^ font unban 
tfrd bcm nafen* 

55. @d lebbe be S@fum 
till ben i5fnjerfla ^reflen, 
od) meb ^onom fiirfamtabeg 
affe iJftt^erfle "ipreflerna, od^ 
be albfle, o^ ^friftlarbe. 

54. O^ ^etru6 fiJljbe 
langt efter ^onom, ttllbe§ 
l^an fom utt ben ofmerfia 
^reflenS l^alatS; o^ fatte 
f{g tfetanb tjenarena, od^ 
n^armbe fig n?{b tjufet 

55. aJJen be ofmerf^e 
^reflerna, d(^ ^tia Stdbet, 
fi3!tc efter mtttue emot S®= 
fum, att be ntdtte (dta biiba 
i^onom; odj funbe bod! in^ 
gen finna; 

56. ^9 mdnge ^abe 6u^ 
xit fatfft mtttnegBorb emot 
^onom; bodE gjorbe bera^ 
mtttneatorb ttfe fi;aefl. 

57. ®d flobo ndgre u:pp, 
od^ 6dro falfft n^tttneSfeorb 
emot (;onom, odj fabe: 

58. m ^i3rbe ^onom 
fdga: 3cig tDiH neberfld 
betta tem:ptet, fom dr meb 
l^dnber m?^6^gbt, od^ i tre 
bagar fdtta tit annat upp 
tgen, utan ^dnber upp^ 
B^gbt. 

' 59. Dd§ beraa mtttnea^ 
65rb gjorbe dnbd tdEe ft;fe 
left. 

&2 60. £)d pob ben ofmerfie 
^reflen npp tfifanb bem, 
od^ frdgabe 3@fum, fcigan* 
be6: Snjarar bu tntet? 
^n^ab ttjtttna be§e emot 
big? 

61. Tim ^an ttgbe,^od§ 
fnjarabe platt intet. 5tter 
f^orbe ben iSfmerfle ^rejlcn, 
od§ fabe tiCf ^onom: ?Tf} 
bu S^riflu^, benS malfig^j 
nabe^ ®on? 

62. 3efu6 fabe: Sag 
dr fd; od^ 3 ffolen fd fe 
menniffoneS ®on fitta ^d 
frafteneS Pgra ^anb, od^ 
fomma t ^tmmelenS ff\^, 

63. S)d ref ben i}fn?erfte 
^reften fin fldber fiinber, 
0^ fabe: §mab Be^ofh^e 
\m nu mera mittne? 

64. S Prben ^dbelfm: 
^mab f^nea eber? S^d fcr^ 
bombe be §onom afle, att 
f;an mar fafer tiU biJba. 

65. Dd^ fomtige teg^nte 
till att f:potta pa ^onom, 
od^ fortdtfa §an§ anftgte, 
odf) fid l^onom meb ndf:* 
tuarna, fdganbe tttt ^onom : 
(S^jd tttl. Td^ tjenarena 
fmb:(3uflabe (;onom. 

66. Dt^ ^etruS n^ar i 
nebre i palatfet; bd fom en 
ofujerfla ^reflenS tjenfle* 
qitjfnnaj 124 @. Wtatti ^ap. 14, 15. 67. Cd) ba ^on ftrf fe 
^etrum \mxnm fig, fdg 
"^DU ^d ^onom, ccf) fabe: 
®u ^^afl 0* nteb 3^'fii 
9?ajareno, 

68. ®d nefabc (;an, ocf) 
fabe: 3^3 fanner I;onom 
intct; cj (pellet hiet jag (^ti^ab 
bu fciger, Od) fd gicf {;an 
ut ( gdrben, o^ ^anen 
goL 

69. Cd) qmtnnan fdg 
^onoin dtcr, oc^ Beg^>nte 
fdga iiU be bet nar flobo: 
®emte dr utaf beui, 

70. ®d nefabe ijan dter. 
Od^ Ittet berefter taiaU be 
dter till ^kttuni, fom ndr 
fiobo: ®anner(tga dfl bu 
utaf beni ; ti; bu dfl ocf en 
(Sakeiff man, od) bitt mdl 
f^bet bereftet. 

71. ®a begijnte f;an till 
att fcrtanna fig, od) fmdr? 
ja: Scig fanner ide ben^ 
na mannen, ber 3 om 
tat en. 

72. Od) dter gol ()anen. 
®d 6egi;nte ^etru§ braga 
till minuet bet orbet, font 
3(?fu6 ]E)abe fagt tifl §o= 
noni: ^^Dtr an (;anen (;af= 
W^r galit titni refer, ffali 
bu ferfafa mig tre refer. 
Dc^ ()an Beg^nte tid aii 
grata. 15. (§.apitltt 

®t;nfli bom, frona, for§, bJb. 
begrafning. 

C^c^ ftrart out ntorgoncn 
^^ \)UIq be ofu.^erfle ^rc=« 
flerna rdb, meb be dfbffa 
od) (Sfriftldrba, od) nicb 
i)tla 9idbet ; cd) 6unbo 3C>'=: 
fum, od) (ebbe r^onom tort, 
Q^l anthjarbabe ^onom ^(^ 
latD. 

2. Dd)„ ^^iTatug frdgabe 
f;cnom : 5(ft bu ben Subar^ 
na6 ^cnung? ^X)d fn?arabe 
t)an, Dc^ fabe tifI,^cnotti: 
®u fdger bet. 

3. Od) iifmerfte ^^refler^ 
na anffagabe ^dnom om 
mdng ting, 

4. ©d frdgabe dter ^M=: 
tatu5 ^onom, od) fabe: 
Smarar bu intet? @i, ^uru 
mdng ftt;cfe be tviiina fd 
big. 

5. 9}?en S^fuS fiuarabe 
feban ^?latt intet ; fd att ^M:: 
(atu3 forunbrabe fig* 

6. @d ))ldgabe ^an i 
^dffar)cgtibene gifiva bcm 
en fdnga 15^3, ^itn'lfen be 
^elfl Begdrabe. 

7. ®d Wax ber en, I^e^ 
ndmnb S3ara66a6, fom grf^ 
pen trar meb foinliga, be 
ber ett u^^^^foj^^j gjort t;abe, iS^ap. IS. Sottugelium* bnfrtJt't ett brap* 

8, S)a ropabe fotfet, od) 
6e9t;utc bebja, attXjan \Mk 
giira bem, fojn ijan^ plcig* 
feb oKtib mar* 

9, Smarabc ^^ilatuS, 
fagaube^: 2Bttjen % att 
jacj ffaff cber Id6 gifma S«^ 
baniaS ^oimng? 

10, Z\) ^n mi^te, att 
be Bfmerfle ^reftcrua ^abe 
utaf afunb ofmcrantmarbat 

11, ^Jlm 6frtjerfle ^re^ 
fterua eggabe folEet, att i)an 
i;elbrc fFulIe gifma bem $Ba:= 
rafebam (i30* 

12, ^{(atu^ fmarabe 
ater, odj fabe tiff htmt 
^mab JmTjen 3 bd att jag 
ffali giira ^onom, ben 3 
fatten 3ubarna§ ^ouung? 

13, ®d ro:pabe beater: 
ilor^fdfl (;Dnuuu 

14, ^:)3{(atuS fabe tiff 
bem: ^wat ijafiux ^an ba 
itia gjort? ®d ropabe be 
annu faftare: ftorSfcifl i)o^ 
nom* 

15, ®d milk bd ^^iiatufi 
gora foff ena fi;ffefl/ od^ gaf 
bem S3ara6tam 16§; odj 
ofmerantmarbabe bem 3®- 
fum, att ^an ffuffe (;ub:s 
pSngaS Qi} for^fdfla^. 

r 12S 

16, ©d ^abe~frtgc^e'nef= 
tarna (;Duom tn uti Stub? 
^ufet, oc^ faffabe tifff^opa 
r;efa jlfarau; 

17, Od) nSbbe ^ouom 
uti ttt puxpmUaU^ odj 
mrebo tiff^opa tna frono 
af torne, od) fattc )^d ^o- 
nom ; 

IB, £)d) Be^t;nte tia att 
^elfa ^onom: »pe(, Subar- 
nag ^'onung; 

19, ©d) ftogo ^an^ l;uf^ 
mub uieb en ri3, ocf) f^^ottabe 
pd ^onom; foffo pa fnd, 
od) tiffbdbo ^onom, 

20, ^df ndr be i)aU fd 
begabBat (^onom, affldbbe 
be tjonom pur^jurfldbet, odj 
fldbbe l^onom nti fin egen 
ftdber; odj (ebbe l^onom ut 
tiU att eorgfdflaiu 

21, ©d tmingabe be en 
man, fom ber framgid, 6e= 
ndmnb Simon af (St;rene, 
Sitejcanbri o^ 9lufi faber, 
ben af marfene inUm, att 
^an mdfte bdra f)am for§, 

22, bd) be Ubbe ^onom 
pd M rummet ®oIgatf;a ; 
bet dr, om man bet utt^ber, 
^ufmubffaffaplatfett, 

23, dd) be gdfmo ^o= 
nom bem^rr^abt tviw brirfaj 
men {)an tog Ut int^t tiff 
fig. 126 2Rarci Sa^ 15, 24. Dc() nSr be ^abe 
fot^fcifl ^onom, fc^tte be 
l^aViS fldber, laflaiibco lott 
^a bem, |n?ab ^hjar fd 
fFuffe. 

25. Dd) bet mar imb 
trebje ttmman; o&f be forS^ 
fdjle ^onom. 

26. Dd^ >et man |!^a= 
be f^ottoni fore, rtjar ff rtfi^et 
Bfmer ^ang ^ufmub, ttSm:= 
Itga; SubarnaS ^onung. 

27. Dd^ be f orsfdflc meb 
l^ouom tmd riifnjare, en pa 
i^an^ pgra, od) ben anbra 
pa ^an^ iwenfira fibo. 

28. Dd) fd fclef ®frtf:= 
ttn futtfcorbab, font fd^ 
ger: S^Ianb ogermng^mdn 
n^arbt ^n rdfnab. 

29. SDd; be, foui gingo 
ber framom, §dbbe l^onom, 
oc^ rtfle fin ^ufmub, od) 
fabe: Zwi big! Sfi3n(tga 
fldr bu onifuK itmpltt^ o^ 
i tre bagar m^^jfc^gger bet 

30. 'S'ria big fjelfman, 
oi) flig nebcr af f orfet. 

31. Sammatunba ocf 
be iSfiuerfle ^reflevna, gjor^ 
be fpt af ^ononi emeUan 
fig, meb be Sfriftldrba, oc^ 
fabe: 5(nbtom ^aflwer ^n 
l^ulpit, fig fjelfnjom fan 
^an itfe l;)e(^a. 

32. ^xi\iu^, Sfaretg ^onung, fttge nn neber af 
forfet, ait hji mdtte bet fc, 
od) tro. Cd) be ber toxQ^ 
fdfle njoro meb (;onom, fiSr^ 
fmSbbe ^onom ocf» 

33. SDd) i fjctte ttmman 
toarbt di mhtzx Bftver 
allt lanbet, titt nionbe tim^ 
man. 

34. Dd^ i ntottbe tint:= 
man ro^?abe SSfu6 meb 
^oga rofl, fdganbe§: S'loi, 
g'foi, Samma ®a6ac^t^as 
ni? 3)et dr utt^bt: 9Jtin 
®ub, min ®ub, i^trt^afnjer 
bn Bfmergtfnjit mig? 

35. Od) fomtige, be ber 
ndr flobo, od) l^Brbe bet, fa- 
be: ®i, ©liam fadar ^an. 

36. @d Upp en tiff meb 
en fnjam^, u))pft)ffban meb 
dttif ; ben fatte ijan pa en 
ri3, od^ biib ^onom brida, 
od) fabe: «g»dff, Idt fe, om 
(§:lia^ I'ommer, tili ait ta(\a 
{)onom neber. 

37. ®d xQpaU Sefu^ 
tneb f)oga riift, od^ gaf np^ 
anban. 

38. Cd§ forldten i tzmp:: 
kt remnabe i tn fli;cfe, ifrdn 
i5fn)erft od) neber igenom. 

39. 3Dd t)ofii)it6mattnen^ 
fom flob ber ndr gentemol 
^onom, fdg, ait ^an meb 
tit fdbant xop gaf upp an- Sap, IS, 16, goanjelium* 127 ban, fabe ^atttSannerlfga 
h^ar bennc mannen ®ubS 

nor ber, fom langt tfra bet=: 
ta ffababe; t6fanb ^mft!a 
n^ar a7far{a9??a3baIcua,Dcl) 
armaria, tMe Saco6S od^ 
3ofe mober, ocl) ®aIomc; 

41. <§mif!a ocf, meban 
^an njar t (Salilcen, ^abe 
fBljt ^onom, od^ tjent ^o- 
nom; oc^ manga anbra, 
fom meb ^onom n:ppfatit 
i;abe tilt Serufaleuu 

42. ®d aftonen fom, 
efter bet wax tiffrebelfeba- 
gen, ben fom gdr for @aB^ 
batmen, 

43. ^om 3ofe)3(;, 6iir:= 
big afbenflaben^Wmat^ta, 
en arltg rabf;erre, ben otf 
mante efter ©nb^ rife; (;an 
tog jig brtflig^et tiH, od^ 
gtS m tiff ^ilatum, o^ 
BebbeS af ^onom S®fn fe^ 
famen. 

44. £)a fiirunbrabe ^i^ 
latuS, att ()an affarebo mar 
bi3b; od^ faffabe tiff fig ^Df=: 
mit^mannen, od) fragabe, 
om (;an langefebanbob mar. 

45. Del) bd (;an bet for=: 
nummit ^abe af I;i5fmit^= 
mannenom, gaf ^angofe)?^ 
tefamen. 46, K)S} t)an fapte tit 
(inflabe, o^ togT;onomncb, 
oc^ fmejjten utt (inftabet, 
oS) labe (;onom neb utt ena 
graf, fom ut^nggen mar utt 
dt ^affefierg; o^ malte en 
flen for grafmene^ biirr. 

47. SKen SWaria 9Wag^ 
batena, oc^ Tlaxia ^Q\t [a- 
go tiU f)mart f;an (abe§. 

16. ©apitlet. 

na§ faietfe. ©^rifli f;immer§faYb, 

C^if bd ®ab6atf;en fram^ 
^^ gdngen mar, fopte 
SWaria SWagbalena, o^ 
Tlaxia Sacobi, oc^ ®a(D== 
me, mdffuftaitbe frt;bber, 
pa bet be ffuffe f omma od^ 
fmiJrja (^onom. 

2. Dd^ pd t^tn cm (Sab^ 
hati^m fommo be tiU graf^ 
mena, ganffa fetttiba, bd 
folen nppgtdf; 

3. Dd^ fabe emeffan fig 
fjelfma: §o \taU mdlta 
o§ ftenen ifrd grafmene^^ 
borr? 

4. OdT) bd be fdgo tiU^ 
fdgo be ftenen mara afmal:' 
tab, ben ganffa ftor man 

5. Od^ ndr be ingdngnc 
moro uti grafioena, fdgo 
be en ung maw fittanbeo pa 
pgra ftbon, flabb i ttt fibt 128 2Rarci ©a^?, 16. i)\vitt tlabe; oc^ be morbo 
fovfciraba. 

{}. 9Jfcn ^an fabe titt 
bcm : SSavcr itf'e fiJrfaraba; 
S fofcn S@fum af 5?aja= 

at \xpp\ianUn^ f)an dx idt 
I;ar; ft runimet, bcr be \)a- 
be kgt (;cnonu 

7« S)Un gdr bort, od) 
fciger t;an6 Scirjungar, od) 
^etro, att ijan gdr fraiii 
fiSr eber xiii ®ali(een; ber 
ffclen S fd fc ^dudui, fd= 
foju ijm eber fagt ^ftucr. 

8. Del) be gtngo ^afte- 
liga berut, od; fli;bbe ifrd 
grafmene; ti; bemu?arbdf:= 
mug cd) t;dpeu(;et pdtom^ 
men; icfe (;ellei fabebend= 
got fiir udgvom, ty be rdt- 

bcO. 

9» a??en udr S®fuo u:pp^ 
ftdnben iijar oni juorgoncn/ 
ph forjla ®a66atpbagen/ 
fi;nte^ (;an fiirfl SJkrie 
93fagba(ene, af ^milfa ^an 
fju bjefl'ar utbrtfiint \)ait. 

10, ^on lo^^ bort, od) 
bdbabe bem fi:m ^Idgabe 
n^ara meb l;ouDm, te ber 
fiJr janbe od^ grdtanbe iuovo* 

il. .Cd) be famme, ndv 
be (;crbc att (;aii iuar lef^^ 
njanbe^, od; luar febbei af 
^^nntf trobbe be intet 12« SDerefter, bd tti^d af 
^tm a^aiibrabe ut dt lanb^* 
6i;gben, fi;nte6 ^<xn bem uti 
en annor fJe^elfe, 

13, Dcf) be gingo oc! 
bort, ccf) idbabe bet bem 
anbrom; cd) be trobbe tdfc 
r;eKer bem* 

14, geban, nar be elfof- 
tva fdto till borb^, ftjnteS 
()an bem, od) forefaftabe 
bem bcrao otro oc6 [;jcrta§ 
l;drbl;ct, att be td'e trott ija:^ 
be bem, fom (;abe fett ijo- 
nom h.^ava it):)?ftdnben j 

15, Od? fabe till bcm: 
©dr lit i l)e(a iDerlbena, od) 
prebifcr (yi^augclium allom 
freaturcnu 

16, ©cn bet trot, oc^ 
bli^mx Hpt, \)an ffatt 
tparba ffilig; men htn bcr 
icfc tror, Ijan ffatl luorba 
fotbomb, 

17, 3}teu bcm fom tro, 
ffola be§a ted'en eftcrfolja: 
®enom mitt -^H'amn ff ola be 
utbrifma bjeflar; be \^da 
ta(a meb m;a tungorj 

18, 'Dt ft'ola forbrifiwa 
ormar; od) om be brida 
ndgot tzt bi3beligit dr, ft'aU 
bet bcm mtct fSfaba; pa be 
franfa ft'ola be (dgga l;du«= 
berna, fd marber ttt iditxt 
meb bem. (Sap. i. Stjattgelium. 129 19. Odmt^®nett3©:= 
\n^ mcb betn talat f^abe, 

melen, ocf) fitter ^a ®ub§ 
^iSgra ^nb. 20. a)?cn be gittgo itt, 
oc^ ^rcbtfabe afleftSba; ocf) 
.g)@rre» merfabe meb bem, 
od) flabfafle orbet mcb ef- 
terfBrjanbe tecPetu %nbe p& @. aJlarci ^uangclinm. ®* Sttce @t^an(teUutm L Sapitlet. 

roffang. 

^fter niaitge ^af\m tagtt 
^ fig fdre att feeffrifma 
be tutg, fom ih\a\iti ofj aU 
braan'gaft aro; 

2. Sdfom be ojj fagt 
t)afma/ foni af 6egi;nnelfeit 
bet meb fin egon fdgo, od) 
fjelfn^c en bel moro af bet 
be fabe; 

3. S^nte§ ocf mig, fe^ 
ban jag af begi;nnelfen aH 
ting granneliga utfragat 
T)afiDei> orbenteKgen ffrif^ 
ma big titt, min gobe '^(^e- 
op()i(e; 

4. mt bu md forfara 
ivi§a fanningen om be ftyc^ 
fer, ber bu out unberiuifter 
dft 

5. Xlti ^erobia, Subee 
^onung^ tib, n^av en^reft, 
utaf SlSie fftfte, fcendmnb 3ac^arta3; ocf) (;anS^uflvu, 
af 5(aron3 bottrar, 6encimnb 
mifaUt 

6. ®e WoxQ tdbe rdtts: 
fdvbige fi3r ©ub, iDanbran- 
be t ad $evran§ 6ub ocf) 
flabgar, oflraffeliga* 

7. Od) bel;abeinga6avn; 
tt; @(ifa6et iuar ofruftfam, 
oJ) ^dbe n^oro be fvamlibne 
i fin diber. 

8. ®d Gegaf bet fig, bd 
^an t fitt ff'ifte ffutte ()dlla 
fitt ^reftadmBcte fiiv @ubt, 

a (?fter ^^reftcrffapet3 
feb, ocf) bet foil pd (;otiom, 
att ijan ffudc upptdnba rB^ 
felfe, gidf t)an in i $(Srran6 
tempel; 

10, Ocf) adt foI!ct iyar 
titantiTl, Dcf) Gab, fd fdnge 
vi3fe(feu ffebbe, 

IL ^d ft;nte5 f)oncn: 
^(rvran6 ^Cngel, ftdnban- 
be^ l>d t)i3gva fibou n^ib y'ih 
aftaret. 130 ®* fittce ea).\ 1. 12. Dd) 3^^)^^^^*^ ^^^^^ 
fovfltacft, ba ^an fag (?d= 
nom; od6 en rabfc(;agc fell 
efmer I^Duonu 

io. 5}d fabe ?(nge(en 
ttfl ^onom: 2Bar irfe fiir:^ 
fciiab, 3^<^^^*i^; ti; bin 6i5n 
ax f)i3rb, cd^ btn f;uftru Q'lU 
)ai'ii \hU fiiba big m fciv 
^)i?[I!en^ nanin bu ffall fal=: 
la Sof^anncS* 

f4. ^^ btg ffaH rt)ar^ 
bd glcibjc 0(f) frcjb; od) 
nidnge jtota friijba^ af (;auo 
fiibelfe; 

15- 'STt; ^au fl'aKmarba 
flor for tgierranom; tvin 
0^ flavfa brt)cf cr ffall i)an 
tcfe brtcf'a; od^ f^aU fltaxt 
i mobcrlifh^et u|):(ift;llb trat? 
ba meb ben $e(ga Slnba; 

16. Dd) ^an ffall oui= 
n^anba manga af Sf^cicl^ 
tarn iiU «g>6rtan, bera^ 

17. ^^ ^an flfaa gd 

fiir ^oncni, meb 6'Iic anba 
oi) fraft, till aii onin:dnba 
fdberna§ fijerta titi barnen, 
od) be o()Driga tiU be rdtt= 
fdrbiga^ fnalU;et; ocf) go- 
ra <g;@rranDni tit bercbt 
fclt\ 

18. I^d fabe 3^^)^^^^'^"^^ 
iiU 'iingelen: C'luaraf fHall 
jag bctta metfl? 5t^ jag dx gammal, cd^ nitn ^uflru 
ax ftantltbeit t dlbren* 

19* ^2(ngelen fiuarabe, 
od) fabe till ^oncm: gag 
at ®atrtef, fom fldrt®ub'6 
dfi;n, Q&) ax utfcinb ttH att 
tala big till, od) 6dba big 
benna goba tibenbem 

2o/Cd)ft,bufEantyar^ 
ba mdllBS, ocf) ffall intet 
funna tala, intiU ben bagen 
bd betta ffer; bcrfore, att 
bu icfe trobbe minoni ox- 
bom, (;itjiree ffola fuHfom- 
nab trarba i fin tik 

21. Orf) folfet fBrbibbe 
3a(^ariam, cd) forunbrabc 
fig, att ^an fd (dngc ba^al- 
beS i templet. 

22. 9Wen bd ()an utgidf, 
funbe ^an intet taia meb 
bem; od) fd fi5rmdrfte be, 
att ^a\\ i)aU \ttt ndgon fi;n 
t templet; od) ^n tedfnabe 
bem, od) b(ef mdtlc^. 

25. Cd) bet tegaf fig, 
bd l)an^ dmtete^ bagar ute 
tvoro, gidf ^an (;em i fitt 

24. Dc^ cfter be bagar 
njarbt (;an6 l)uftru ©lifabet 
(;afiuanbe^ ; od^ fiirbotbc fig 
i fem mdnaber, od^ fabe: 

25. ®d^afn:crnu<&6i:= 
ren gjort meb nn'g, i be ba- 
gar bd ^an fdg till mig, ^ap. 1. ©uattgelium* 131 pa bet ^an f!uffe Borttacja 
min fcrfmabclfctfelanbmett:= 
ntfPorna, 

26. Utt fjette,manaben 
hjarbt ©aBricI ^ingef ut= 
fanb af @nbi, utt en ftab 
t (SattTeen, Benamnb ^^kja^ 
ret^; 

27. ^iH en jungfm, fom 
fiSvIofh^ab n?ar cnom man, 
^n^iIfenS namntDar^ofe^p^/ 
af ©atoibS ^u6; oc^ jung:= 
frune6 namn Sparta. 

28. Oi^ Singclcn fom 
tu titt ^enne, oc^ fabe: ^gel, 
fufl meb nab! ^&nm ax 
ineb big; it^SIffgnab bu (6tanb 
qtmnor! 

29* ®d ^DU fdg ^onom, 
marbt ^on fijtfarab af r)an§ 
tat; oc^ tanfte nppa^ (;imt= 
bana t)e(3ntn*g betta mar* 

50. ^d fabe 5tngelen 
till ^tnnt ; gruf ta big icf e, 
Sparta ; ii) bu I)afmcr fun^ 
nit ndb for ®ubl 

51. ®t, bu f6aU afla i 
bitt (if/ Dcf) foba en fon, 
(;mt[fcu6 5?amn bu jTPaU 
Ma 3e@Ua 

52. §an ff'aU tvarba 
ftor, oc^ Uiia^ beuS $i3g^ 
fta6 ^on; oc^ ^(Srren @ub 
ffalf gifma ^onom f^an^ ^a^ 
ber^ *£)abtb6 fate; 

35. Z)^ §an ^aU ttjara en .tommg Bfmer ^atoU 
^u§ { en)fgt{b;oc^^d^an8 
rtte f?all ingen 8nbe mara. 

54. ®d fabe aWana ttll 
angelen: §utu ffatl betta 
tiffgd? STv jag met af ingen 
mait 

55. tnacten fmatabe, 
0^ fabe m ^tmt: ®en 
§etge ^nbe ffatt fomma 
i3fmer big, od^ ben^ §Bgs= 
fta6 fraft ffafl Dfmerf!t;gga 
big; berfore ocf bet ^g^etga, 
fom af big fobt marber, 
ffall fattaS ®ub3 ^on. 

56. ^^ fi, eiifaBet, bin 
frdufa, ^afmer ocf aflat en 
fon i jIn dtberbom; od) bet# 
ta Sr fjctte mdnaben dt l)en^ 
ne, fom 6ete8 mara Dfru!t:j 
fam; 

57. ^9 fi3t ®ub ax tiu 
gen ting omi3jeIig. 

58. ®d fabe Sl^faria : 
y ^Strang tjenarinna; 

marbe^, mig cfter bitt tal. 
Od^ Stngelen ffiljbe^ ifrd 
tjtxxnt. 

59. iiti be bagar flob 
Tlaxia npp, cij gicf ibergS* 
(n;gbcna meb fiajl, uti 3u^ 
be flab; 

40. SDcti fom utt 3^^*^}^* 
rie ^u§, od) (;e(fabcGlifa(?ct, 

41. Odf) bet Bcgaf fic\, 
bd mi^aitt ^cvbc 3??cric 152 ®» 6utr Kajj, i. ^eBttfttg, fprang tartiet utf 
^enneS Itf. V^ @(ifa6et 
trarbt m)))ft>ITb tiieb ben 
^e(ga 9(ttba; 

4<i, Ccf; ^on ro)?abe meb 
^Bga rBfl, od) fabe: SBal^ 
ftgnab bu (Blanb qtutunor, 
0(f) rycilfigtwb b{n§ Itf^ 
fruft 

45* Dd) t^luabanfommer 
nifg betta, att nitnS $>&xxa^ 
mobcr fontnicr till mig? 

44, (St, ba rc(lcn af bt:= 
ne ^cf^ntng font t mine 
Bron, ^pxanQ baxnti af glSb* 
je t mitt % 

45, Ocf) falig afl bu, 
fom trobbe; tv; ad ting ttiar= 
ba fnUBorbab, font big fagb 
ato af ^(Frvanom, 

46, SDd) SJiaria fabc: 
9Jtin fjaf ^rifat florfiga 
^'Bxxan] 

47, Dcf) nun anbe friij= 
bar fig i ®nbt,minoni3rra^ 
fare; 

48, ^i) 6an ^afmer fett 
tiff ftite tjeiiarinnoS ring:= 
^et; fi, f;areftcr ^uarba all 
(Tcigtc mig fatiga faf(anbc§, 

49, 'ti? ben 9J?agHge 
[;aftDer gjort mcigtig ting 
meb nng, od) (;an^ ^lainn 
dx i)diQt] 

50, VjA) f)an^ Bar n^cr=: 
tig^et n^axcr ffva fIfigtettK flagte, Bftoer bem fern frnf^ 
ta l^onom, 

51, ^an Ijafw^tx 6ebrff* 
t»it magt meb finom arm, 
o(^ fiJrffingrat bem, font 
^Bgfarbige aro uti betaS 
^jertaS finne, 

52, *5be magtige ^afh^er 
()an fatt af fcitet, oc^ upp^ 
fatt be ringa. 

55, ®e ^ungriga ^af* 
n^er (;an meb gob ting u^j^)* 
fl)nt, od^ be rifa (;afn)er i)an 
iatit torna blifma, 

54,|)an ()afn:ev n))))tagit 
fin tjenare Sfvael, tanfans^ 
beS ^d fina 6arm()ertig6et ; 

55, (Sdfom t)an fagt^afs^ 
tuer till mdra faber, 9l6ra^ 
^am od) f;an6 fdb, till emig 
tib, 

56, Oc^ aWariaMefndr 
^enne njib tre mdnaber; odf) 
gicf fd r;em i fitt f;nS igen, 

57, Sd marbt bd gli^ 
fatet tiben fuflBorbab, att 
^on fhitte flSba ; od) f;onfi3b:» 
be en fon, 

58, Dd) t;enne3 gran«« 
nar odj frdnber pngo ^ora, 
att .^(yrren I^abe gjort ftor 
6armf;ertigl)ct meb f;enne; 
od) frojbabe fig meb I^ennc, 

59, Odi bet begaf fig, 
pa dttonbe bagen fommb be 
tiH att omfFara Barnei ; od^ 1. euanocliiim* 133 fallabe ^Dnom, efter f;cing 
faber, S^^^^^^S* 

60* ®d fmarabc ^an6 
mober, oc^ fabc:3ngv^(utt:= 
ba; men ^an (Fall ^tia 
3o^anne§« 

61. ®d fabe be iiU ^en^ 
ne: Utt bme flcigt cir mgen^ 
fom ^aftuer bet tiamnet 

62. ®d tecfnabe be ijan^ 
faber, ^tuab fian mfHe falla 
(;onom, 

63. Od^ ^an affabe tm 
taflo, ber ^an utt ffref, fa^ 
ganbeS: So^anneS at t)an3 
uamn; cc^> adc fdnmbrabe 
fig inpL 

64* Oc^ pra.rt t5f?|.ntabe6 
^an6 tmm, od) ()an6 tiutga; 
od^ ^an tatabe^ lofii;anbe6 
®ub. 

65. SDcf^ftorfruftanfom 
5ftuer aHa bera6 grannar; 
cij rt;ftet om al(t bctta gic! 
ut ofitjer aKa3ubtffaterg»3:= 
fe^gbeita, 

66. Od) afle be, fom bet 
r^Brbe, fattet t fitt (;jerta, 
fiSganbe: ^l^uab nuiim \vax^ 
ba utaf betta tarnct? :^i; 
^©trauS ^anb tvax ineb 

67. Dd) (;an6 faber 3^- 
d)arta6 Juavbt up^fi^Hb uicb 
ben $e(ga Sfuba, prop(;e=: 
terabe, ctf; fabe: 68. fiofivab mare ^(^r^^ 
ren, Sf^^c(5 ®ub; tt; ^an 
^aftver 6efi3!t od) fi^rtofjat 
fitt folf; 

69. Dd^ (;afmer u^^^rcit- 
tat o§ faltg^eteneS ^orn, wtt 
finS tjenaveS "Dabtbg r;u5; 

70. ^dforn ^an t fBr^ 
ttben tafat i;afmer, genoni 
ftna (icfga ^ro:pr;cter6 muri ; 

71. §(tt r;an fEuffe fratfa 
o§ ifrd irdra otuanner, cd^ 
ittur alla^ bera6 ^aub, fom 

72. Od) tetvffa 6arm^ 
^erttgf^et meb n^dra fdber, 
od) minnaS )jd fftt (;etga 
^eflamente; 

73. SDd) |jd ben eb, fom 
()an fn^ortt C;afmer mdront 
faber ^(Gval^am, att gif^ 
ma ofS; 

74. SUt mv frdlfte ulnr 
mdra omdnnerS ^anb, mdtte 
(;ottom tjena ntan fvuftan ; 

^ 75. 3 ^ettg(;et od; ratt^ 
fStbigf^et, for ^onom, t altci 
mdra (ifabagar. 

76. Cd^ bu 6arn ffatt 
faffaS ben^ ^iSgfta^ i^'o^ 
V(;et; bu fead gdfi}rC^(?r- 
ranom, titt att 6ereba (;an6 
mdgar; 

77. Od)g{fma(;an6folfe 
falig(;etene6 funffap, tiTIbe^ 
ra§ fVnberS fiirtdtelfe; 134 ®* 8ttcr ©aj), I, 2, 78. ®enom mdr ®uba 
furterliga 6arni^erttg^et,C5es 
ttont ^mtT?ett u^p^gdngcn af 
^ejbenc ^afa^et d§ tjefcft; 

79. ^iK att uppenBarag 
bem, fom fttta { miirfret oc^ 
bSbfenS ffwgga, od^ fli;ra 
hjdra fottcr ]pa fribfen^ twag. 

80. Dc!^ 6arnet h3a;cte 
u))p, o(^ flarftc3 t ?tnba' 
nom; oc^ rtJtflabc^ t ofne^ 
nc, titt ben bagcn ^an ffuKe 
f ratnf omma fi3r SfraeB f olt 

3(gfu^ fbbb, omfforen, i tcm):tct 

f^iidb. (Simeon, rganuvi. ^(S'fitc 

totf at i^ammal. 

^ySet t^egaf fig t ben ttbcn, 
"^^ att af^ejfarmtguflo 
utgtdf tit Bub, att all \mxU 
ben f!ntle fceffatta^. 

2. Od^ bennafceftattnmg 
ttiax ben fovfla, od) ffebbe 
unber ben f;ofbtngen ofimx 
@^rten, (H^^rento. 

3. C)d) be gtngo alfe, 
^mar uti ftn flab, tiU att 
lata fceffatta fig. 

4. @a for otf Sofc^I; 
ii:pp af ®aftTcen, af ben fla= 
ben 9?ajaret^, in ntt Z^^^i- 
ff a [anbet, tia ^^atoib^ flab, 
fern ^eter ^5ett)8e(;cm ; ti; 
:^an n^ar af Sbalnbg ^uo 
oc^ flagt; 5. spd bet ^an fFuUe la^ 

ta U^atta fig, nieb SKaria, 
ffn ttolofmaba ^nflru, ^njfl- 
fen ^afn^anbe^ njar. 

6. @d feegaf fig, me^ 
ban be iDoro ber, ixjorbo ba= 
garna fuUBorbabe, att t)cn 
ffude fiiba. 

7. Dd^ ^on fBbbe fin 
fiirflfdbba ®on, od) fi»e^:te 
^onom i linbaftdber, oi) 
(abe (^onom neber t en fru6= 
6o; t^ bem \mx icfe rum i 
{)er6ergena. 

8. SDd) i ben fanmia 
dngben rt?oro nagre ^erbar, 
be ber tvafabe, ccf) f^oHD 
judrb om nattena Bfmer fin 
(;jorb. 

9. Dd:)fi,^(?rrana%i= 
get flob ndr bem, od) .g)6r= 
ran6 flarf)ct fringffen bem; 
od^ be hjcrbo florliga for- 
fdrabe. 

10. Dd) fabe ?inge(cn 
iiU bem: S}arer ide fi3r= 
fdrabe; fi, jag fcdbar eber 
ftor gldbje, (;n^ilf en afl o foI= 
fena meberfara^ ffall; 

11. ^i; i bag dr eber fi:b== 
ber Srdlfaren, fom dr 6r;ri= 
ftug$emn,iS)alnb6ftab. 

12. Dd) betta ffad luara 
eber fi5r tecFen: 3 ffolen fin= 
na fcarnet fnje):t i linbaftd- 
ber, neberlagbt i en frutfco. ^ap, 2. ^oangclium* 155 ^^ 13* ^^ \lxaxt irarbt nieb 
Singclcn di (lort tal af ben 
l^iminelff a lfdx)iaxan^ be ber 
lofmabe ®itb, oc^ fabc: 

14. ^xa marc ©iib i 
l^ojbcnc, 0^ fdb )ia ior= 
bene, o^ menniffomen en 
gob anlje. 

,, 15. Cc^ bet feegaf fe, att 
^'(nc^iarna fcrc tfrd beni npp 
i l;tmmelen/ cd) ^erbarna 
fceg^nte faga emeffan ftg: 
Sdter o§ nu gd till ^^etr;fie:= 
^em, od^ fe bet fern lui ^aftwe 
^crt fJebt wata, bet ©gr^ 
ten D§ u^|?en6arat r;afmer. 

16. Cd) be giugo ija^t^ 
liga, od) funno Tlaxi^^ od^ 
Scfe)?^/ od) fcarnet neber= 
lagbt t fruBfcon. 

17. C'^ bd be bet fett 
^abe, 6ert?ftabe be ni i)tvai! 
bein fagbt mar oni betta 
tarnet 

18. Dd) atU^ be bet 
^crbe, forunbrabe fig pd be 
ting, fom bem fagb ruoro 
af ^erbatno. 

19. Tim Tlaxia gcnibe 
aUa be§a orb, tetraftanbee 
beni t fitt (;jerta. 

20. Od) (;erbarna giugo 
tiffbafa tgen, )>rifabe cd) 
lofmabe ®ub ofmcr atit bet 
be (;ort od) ]tit (;abe, fdfcm 
bem fagbt mar. 21. D^ bd dtta bagar 
more framgdngne, att bar? 
net ffuHe omf?dra6, faHa- 
be6 i)an^ namu 3@®ll2 ; 
^mil!et fd Mlabt mar af 
Sngeten, fi:rr cin i)an aflab 
marbt t niobcrfifmet. 

22. Ocf) bd beraS rem 
felfcbagar more fuIIfomna= 
be, efter 97Jofe lag, ()abe be 
^onom tifl Serufalem, pa 
bet be ffufle 6dra ()onDm 
frain fi5r <g(S'rran; 

23. Sdfem ffrtfmet dr 
t ^®rranS lag: mt man= 
fon, fom forfl oppnax mo=: 
berltfmet, )iaU taUa^ r;e(tgt 
4^(5rranom; 

24. IDS) )jd bet be fTuKe 
offra, fdfom fagbt mar t 
.g'(?rrau2 (ag, ttt pax tuv= 
turbufmor, elfer twa unga 
ibufmor. 

I 25. Od) fi, tSerufalem 
imar en man, Bcndmnb @t= 
imecn, o^ ben mannen mar 
rdttfdrbtg od) gubfruftig, 
od) mdnte efter Sfraeia trijft; 
o4 ben ^elge %tbe mar 
meb ^onom. 

26. D^ (;an ^a^t fdtt 
fmar af ben ^Jelga 2(nba, 
att i)an ide fhtlle fe biSben, 
utan ^an f;abe fett ttUferene 
.^^errano Sf;rtfl. 

27. C^^anfomafStn:^ 156 @, 8«ce ^a\\ 2. bang t{KfEi;nbe[fc t tcm).vfet 
0(f) fBralbrarna Bdro tn 
t^atuct 3@|um, ati be ffutte 
gi3ra for ()oncnt, fdfoin fcb- 
iuanja loar { Icivjen* 

28. ®d tog ijan ijmmn 
i fin fainn, od^ lof^wabe 
©ub, od^ fabe: 

29. ^©rte, tiu (dter bu 
bin tjenare fara t fnb, efter 
fom bu fagt (;afmer; 

30. Stt; mtn iigon r;af= 
\va fett btna fa({g()et; 

31. .^wiita bu 6crebt 
^atoet fijr ado foffe; 

32. ett SjitS tiff C^cb= 
niugarunS upplt;§uiiia/ od) 
bttt folf Sfrael ttf( |?rt6. 

33. Cd) ooRl^f; od) (;au6 
mober fiSrunbrabe fig ^d bet^ 
fom fabe6 om (^onom. 

34. SDcf) Sttneon wliU 
ftgnabe betn^ od) fabe tili 
^aria, (;anc^ mober: ^t, 
benne cir fatt tiU ttt faff 
od) upp)ldiibe(fe mdngom t 
Sfvael, od^ till tit tecfeu, 
ijmlfo etnot fagbt mavber. 

35. 3a, ett fmdrb ffaK 
ocf gd igenom bina fjdf, 
ph bet mdng (;jevtan^3 tan- 
far jTola up],>cn6ara3. 

36. Dd) ber mar en^^ru^ 
pf;et{pa, bendmnb .panna, en flor dlber, o^ ^abe lef- 
'roat i fju dr meb fin man, 
tfrd fin jungfrubom; 

37. Od^ iuar nu en en- 
fa, luib fi;ra od) dttattc dr ; 
^on font albrig Bort utu 
tem|)(et, tjenanbeS ®ubi, 
meb faflo od) 6Bner, rxM 
od) bag. 

38. ^on fom od bertiff 
i fannna flunbene, od) pri- 
fabe $(?rran; od; talabe 
om f)onom till aUa bem, 
fom t Sernfafem \mnU for^ 
[owning. 

39. Dd) bd be aff ting 
fuffborbat ^abe, efter .g)(?r- 
ranS (ag, brogo be in i ©a:= 
liimx igen, uti fin ftab Vh^ 
jaretf;. 

40. STcen Barnet itjdrte 
xipp, od) forfldrfteS i Sfn^ 
banom, od) u|?pfi;ffbe§ meb 
wMjtt'^ od) ©ub^ndbn^ar 
im'ti f)onom. 

41. Cd) f)an5 fordlbrar 
gingo drliga tifl 3crufa== 
rem, m ^nift'a{)i5gtiben. 

42. Od) bd ijan marbt 
tolf dra gannnaf, od) be 
npl^farne >voro ti(( 3ern= 
falem, efter (;5gtibene5 feb- 
tiHinjo ; 

43. Cd) be fnfffomnat ^(?anuel0 botter, af 5(fferg r)abe bagavna, od) gingo 
ffdgte; tjonivarfommentiff'Ticmigen, Olef pi piltcn^^fng ea)).2, 3. ©uattgclitittu 157 qmat i Scrufvilem; od^ 3o== 
fc^() Dcf) ^an6 niobcr an'^tc 
ber tntet af, 

44* iWen be mcute, att 
^au war i faUffa^jet; ocf) be 
gingo ena bag^leb, od) fiSf'te 
^onom tBIanb frcinbev od) 
iDcinner. 

45* SDcC) bd be icf e fuuno 
T)onDni, gtiigo be till '^tm^ 
faUm tgeu/ od) fDfte()onDtiu 

48. ®d begaf bet fig, 
efter tre bagar funno be 
()cnoni i teui^let, ftttanbe^ 
nu'bt ttlanb be Idrare, ^B- 
raubeS bem, od) frdgcinbeS 
bemj 

47. £)d) alle, be Ijmmn 
t;orte, forffrddtc fig iifiDer 
l[;an§ fiJrflanb od) fmar. 

48. S3d) bd be fdgo f)u^ 
nom, forunbrabe be fig; od) 
l;anS mcbev fabe till^ononu 
SJJin Son, ^mi gjorbe bu 
o§ betta? ®t, bin faber 
od) jag l^afwe fi3ft efter big, 
forjantie^ 

49. Dd) (;an fabe tilt 
beni: ^n^ab ar bet, att 3 
fUften mig? ^t§tcn S id'e, 
att uti be finder, j'oni min 
fyaber titlpra, Mr niig 
h^ara? 

50. S:d) be forflobo fde 
orbet, fom §an meb beui 51. Dd) fd for ^an neb 
meb beni, od) torn till ^k- 
jaret^, od) n^ar bem m\- 
berbdnig; men Ijan^ niober 
gBnibe att be§a orb ntt fitt 
^jerta. 

52. Dd) S@fn^ w'dxi^ 
tin i miSbom, dlber od) ndbe^ 
fiir @nb od) menniffor. 

3. (^apitlct. 

So^anncg rarer, bopet. ^@[u 
bop 0(^ ffiber. 

1 1 ti fenitonbe arena af ^t= 
•^ Serii ^ejfareb5me, bd 
^ontiu^^>|3i(atuQ mar Ianb^= 
pfbing i Swbeen, od^ «g)e= 
robe^^ \mx Stetrard)a i (3a^ 
lilun^ od) ^^^ili^lJuS, ^anS 
brober, ^etrarc^a i '^tu^ 
reen, od) i ben dngben ^ra- 
gonitis, od) Si;fania6 ^c= 
trard)a i Slfcilene; 

2. Unber beiifmerfla^^re^ 
flerna .&anna6 od) Sat^.^i)a§, 
fom ®ub3 befallning titt 
So^anneS, 3^^^^*^^ fo^^/ ^ 
ofnene. 

3. Dd^ ^an tmn i atta 
ben dngben tutbSorban, od; 
:()rebitabe BdttrtngeneS biJ^^ 
pelfe, ttfl fi;nberna0 forld- 
teife; 

4. ®dfom ftrtfmet dr 
i ben boten af @faie 'xpro^ 
p^iUn^ orbom, ben ber fa^ 158 @. 8uce Saji. 3, gee: Ittt ofnen ar en xc^ 
|?anbe6rI3fl: ©erebet <g(5v:= 
ran§ iuag; giSrer ]^an6 fH 
gar rStta, 

5. Ma Max f?D(a u^)^ 
ft;lla6, od) all Berg oc^ tjac^ 
far ffcTa fi}rnebra§: o^ bet 
frof ot Sr, f?arr rcitt mx^ 
ba, Dc^ bet ojenmt ar, ff att 
manba^ i flata it^cigar; 

6. ^ii am mt fFaU fe 
®ub§ fa«g^et 

7. ®a fabe f^an bd tttt 
folfet, fotn utgicf titt att 
iopa^ af ^Dttoui: S ^«39= 
ormar^ affiJba, ^o ^afmer 
eber foregtftmt, att 3 unb- 
foimna jlolen ben ttTOom^^ 
manbe iDtebe? 

8. ®i5rer fiirbenffuU iilU 
Borlig 6attrtng§ fritft; od) 
tager eber fcfe fore att fa- 
ga mtb eber fjetf : 2Bt ^af- 
me mxaijam tiU fabcr; tt; 
jag fager eber: ®ub ar 
magttg n^^^madfa Stbra^e 
fiJner af bega fienar, 

9. ^J) nu ar affarebo 
t;xen fatt tiff rotena pa tran; 
^mart 0^ ttt tra, fom ttfe 
Mr goba fruft, barber af=? 
^ugget, o^ taflabt i elben* 

10. Dd) fotfet frdgabe 
^onom, faganbe: .^mab ffo^' 
le mi ba gora? 

11. ©marabe l^an, od) <Sa fomtno od be fabe tfU bcm: 3Den berthed 
f jorttar ^afa^er, T)an gtfme 
ben fcni mgen (;afmer; oc^ 
ben ber xnai (;afmer, gBre 
fanunalunba, 
12 

^n6ffcaner, ttff att bopag, 
ocf) fabe till ^onom: SJJaftar, 
^mab ffole bd mt gora? 

13. ®abe ^an tiU bcm: 
^rafmer tdf e mer ut, Sn eber 
fcrelagbt dr. 

14. f^rdgabe ocf frtg^- 
mdn^Dnom,fdganbe: ^mab 
ffole bd mf giSra? ©abe 
\jan ttff bent: ©orertngom 
ofmermdlb oc^ ordtt, oc^ 
(dter eber niSja dt ebor Ion. 

15. (Ba 6egi;nte bd foU 
ttt ^afma en gt§an, oc^ 
affe tdnf'te i fin tjjerta oni 
Sol^anne, om ^an trfe tvax 
(£^rtftua. 

16. ®d fmarabe So^^n- 
neS, ocf) fabe till affa: S^g 
bi3|}er eber t fatten; mm 
en marber fotnntanbeS, fotn 
flarf are dr dn jag, f)mtlfen6 
ff orennnar jag icfe mdrb dr 
att upptb\a] ^an ffaff bi5:pa 
eber tneb bent .^elga Stnba, 
od^ tneb clb; 

17. .£)mirfen£^ tafloflTof^: 
tu^I dr nti I;an6 (;anb, od; 
Ijan ffaff lenfa fin loga, od^ 
fiSrfanila I;mctct nti pnalas Sa|)* 3. durtugelium. 139 bo ; men agnatna flail ^an 
u^jjjBrauna uti clwtg elb» 

18, Cd^ maiig annor 
flt)dfc fbrmanabe ^an, od^ 
j^rebiEabc for folfet. 

19, ®d §crobe§ SS:etrar= 
d)a hjarbt^raffabaf^onoiti/ 
fi3r ^erobia^/ fm6 iroberS 
^ijilippi ^uflruS ffull, od) 
fBr atlt bet onba, forn $e= 
robeS gjovbe; 

20, Ofmcrafftbetta/la:: 
be f;an So-^annem f l^aftelfe* 

21, Odf) bet Begaf fifg, ba 
airt fclfet tat fig bB^a, od) 
ge^fug marbt 0* bo))t, od) 
6ab, i}^)prtabe§ (;mimeten; 

22, SDd) ben ^elge Slnbe 
fom neb t lefainlfg ^amn, 
fdfom en bufmci, ^^af^onom; 
od) en roP fom af ^tmme:= 
Ten, fom fabe: ©uajimin 
alffelige @on; uti big be= 
l^agat mig. 

25, Dd) 3@fu6 6egt;ntc 
mara mtb tretto dr; oc^ ^an 
n^arbt l^dllen fiSr Sofe^f;^ 
fon, (;milfcn mar gli fon; 

24. •gmilfen njat S??at^ 
t§at^ fon; t^njitfen njar Setot 
fon; ^milt'en mar Tltii}i 
[on; ^mtlfen mar S^ttna 
fon; ^mtlfen mar Sofepp 
fen; 

25. $mil!en mar Wab^ 
tat^ie fon; :§m{lfen mar 5Imog fon; ^mdfen mar 
9Taum6 fon; ^mitfen mar 
(5frtfon;^mflfenmar9?ag^ 
ge fon; 

26. §m{t!enmar5WaatI}3 
fon; ^mdfen mar Ttaita^ 
il)k fon; ()mtT!en mar Sc^ 
met fon; ()mtl!en mar So- 
fep^S fon; ^milfen mar ^n- 
ba fon; 

27. tg>mtffen mar od= 
^anna fon; ^mtl!en mcr 
9l^efa fon; f^milfcn mar 
3oro6a6e{6 fon; ^mttfen 
mar ©alat^tel^ fonj fyvih 
fen mar 9?erf fon; 

28. §mttfen mar SM^i 
fon; l^miffen mar Slbbt fon ; 
^mttfen mar ^ofam^ fon; 
^milfen mar ®lmobam§ fon; 
^milfen mar ®rg fon; 

29. ^mttfen mar gcfe 
fon; ^mflfen mar etiejerS 
fon; (;mtrfen mar Sortm^ 
fon; f^miTfen mar S^att^aiS 
fon; ^miTfen marSem'fon; 

30. «gmtTfen mar ^2-U 
meDn6 fon; ^mtlfen mar 
Su^^ai on; ^miTfcn mar So- 
fe^(;^ fon; (;mtlfen mar So- 
nan^ fon; ^mflfen mar git- 
afimS fon; 

31. |)mtlfen mar SWelea 
fon; t;mtTfen mar SWatnan^ 
fon; ()mtTfen mar 2riatt(;a= 
Hja fon; ^milfen marStass 140 ©.Slice Sa^. 5, 4, \ iijan^ fort; iymiUn \i^ax 

32. ^mtlfeii mar Seffe 
fon; (;mtffen iuar Sj6cM 
[on; \)mltm mar Soao [on ; 
^milfen mar ®aIttton§ fon; 
^milfeu mar 9Zaaffon6 fon; 

33. ^mitten mar ^n\U 
naba66 fon; (^mtlfen mar 
Strani6 fon; ^mftfen mar 
©fronts fon; ()mt(fen mar 
^()are6 fon; ^mfthn mar 
Suba fon; 

34. .g)m(ff cti mar SacoBg 
fon; t^milfen mar SfaacS 
fon; ^milfen mar ^fcra- 
l^ame fon; (;mtTfen mar 
^(;ara fon; ^milfen mar 
5)Zac^or6 fon; 

35. .^mtlfen mar Sa- 
rud)^ fon; l^mtTf en mar Sks^ 
gau [on; ^mttfen mar ^^a^ 
Ieg6 fon ; ()mi(f en mar @6er6 
fon; (;mirfenmar@aIafon; 

36. ^mtihn toar iiaU 
nam fon; l^milfen mar tlx^ 
pljaxaU fon; l^mtU'en mar 
@eni§ fon; l^miffen mar 
9toe fon; ()mi(Een mar 8a^ 
med)^ fon; 

37* ^Jmtttcn mar Ma^ 
tl;ufa(a fon; ^mitfcn mar 
(Snod^S fon; ^milfen mar 
SarebS fon; ^mitfcn mar 
i?taleleel^ fon; ^miffenmar 
i^ainanc* fon; 38. .^milfen mar (Snoe 
fon; l^miTfen mar @ett;§ 
fon; I;mi(hn mar StbamS 
fon; ()miffen mar ®nbg. 

4. ©apitlct. 

^^ebati gid SGfnS Ifrd 
^^ Sorban tgen, futt uieb 
ben ^etga ^nba, od) marbt 
(;afber af Stnbanom xiti M=^ 
nena; 

2. Dd) freflabeS t f^ratio 
bagar af bjefiouten, o^ at 
inttt i be bagar; utan bd 
be dnbabe moro, feban ^un= 
grabe l^onom. 

6. ®d fabe bjefmulen 
tiU r;onont: Stft bu @ub6 
®on, fd fdg till benna fie- 
nen, ait ^an marber 6riib, 

A. ®a fmarabe S®fu^, 
od) fabe till ^onom: 3!)et ar 
ffrifmet: SWennfffan lefmcr 
tcfe affenafl af bri3b, utan 
af ^mart od) di ®ub8 orb. 

5. Dd) bjefmulen i^abe 
^onom pa dt ^Bgt Berg, 
Qij mifle ^ononi ail rife 
{ merlbene, utt dt ogna- 

6. Od^ bjefmulen fabe 
t(a ^onom: S){g mill jag 
gifma an benna magten, 
o4 bera^ ^arligl^et; tt) be ®a^j, 4* ©uatttjeltum. 141 aro mtg i ^finber gifmen, 
oc^ ijttitm jag itjflT, gtfitjet 
jag bcm* 

7. SBttI bu nu fad a neb, 
oc^ ttdtebja mtg, fa fPela 
be all ^ora btg tiH. 

8* 3efu6 fii^arabc, oc^ 
fabe till (;onom: ®adf Bort 
ifrd mtg, ^atan ; it) bet cir 
ffrifitjet: S)tn $@rra @ub 
ff aff bit ttUtebja, od^ bottom 
affetta f!aff bu b^rfa* 

a t)d} ^abe f;att T^onom 
till Serufatem, oc^ fatte ^o= 
nom uppa ttnnarna af tern* 
}^tet, oil fabe tiff ^onom: 
5tfl bu ®uba ®ott, fa gif 
big ^ar nebfi3re» 

10* ^t> bet ar fhnfmet: 
.gan ffaU fcefaffa fina ^Ing:: 
lax om big, ait be ffola 
fBthjara big; 

11, Od^ 6ara big ^d fina 
§Snber, ait bu idt ftoter bin 
fot emot flenen> 

12. S)a fmarabe S@f«^ 
oc^ fabe an ^onom: £)et dr 
fagbt: 1)u ffaff i*e frefta 
^@rran bin ®ub- 

15. Dd^ feban bjefii^u= 
ten ^abe futffomnat aff fre^ 
flelfen, for ^an ifrd ^onom 
m en tib. 

14, Oct) 3(^fug fom, 
genom 5(nban^ fraft, in i 
©attteen igen; oi^ r^!t?t girf ut om ^onom i aff ben 
dngben beromfring, 

15. Oct) ^an tdrbe i be* 
rag ®t)nagogor, oc^ njarbt 
prifab af affom. 

16. O^ ^an !om tiff 
S^ajaret^, ber ^an u^pfiib* 
ber mar; od^ gidf om^aBss 
fcat^^bagen in i ®^nago* 
gon, fom ^an3 febmanja 
mar; od^ flob u^^j, od^ mifte 
(dfa. 

17. ©d marbt ^ouom 
fdngen ©fate ^ro)}^eteng 
6of; od^ bd ijan tdt u^p 
bofena, fann ^an bet nun^ 
met, ber ffrifmet fldr: 

18. |)®rran8 5(nbe ar 
cfmer mig, berfore, ait l)an 
^afmer fmort mig; ttitt aii 
fdrfunna ©i^angelium bem 
fattigom ^afmer ^an fdnbt 
mtg, tiff aii lata be fiir* 
fro^aba ^jerta; tiff aii pxt^^ 
bifa be fdngar frtT;et, oc^ 
bem BKnbom f^n, od^ bem 
fonberftagnom frirto^ning ; 

19. sriffatt^jrebifa^C^r:^ 
rang Be^ageliga dr. 

20. (^ebau tabe f)an bo^ 
fen tiff^o|)a, oc^ fidf tjena- 
renom, odj fatte fig; od) 
affa^ bera^ ogon, fom t 
S^nagogone more, aftcbe 
pd ^onom. 

21. T)a Beg^nte Ijan UU 142 ®. &itce Sa^3. 4. 1 ait ffiga titt bcm: 3 bag 
at benna ©frtft fufftorbab 
for cbor Brott 

22. C^ be fcaro ^onom 
alle ii^tttnegfciJrb, oc^ fix^ 
uttbrabe ftg pa be ndbeful:= 
la orb, fom gmgo af ^anS 
mutt, od^ fabe: Sir ttfe ben:^ 
lie Sofc^^3 fon? 

25. ©a fabe ^an tiU 
bem: SBi§erItga mdgen 3 
fciga tttt ttug benna iitmU 
fen: Safare, (af big fjelf:^ 
tt^an] ^nxn flor tmgt^afme 
njt ^i3rt t Ka:(3ernaum ff ebb 
njara; giJr ocE fabana ^cir 
t ottt faberneSlanb. 

24. @abe^an: ^anner^ 
Itga fager jag eber: 3«gen 
^ro^^et ar af^dCfen i fttt 
fdberne^lanb. 

25. SJlen jag fciger eber 
{ fanning: 2)Zdnga enfor 
njoro i ^^xatl^ \tii ^ik ttb, 
bd ^immelen tgenl^^t mar 
i tre dr odj fejc mdnaber, 
bd flor hunger mar iifmer 
^eta lanbet 

26. SDc^ tiU tngen af bem 
marbt ®tia^ fanb ; utan tttt 
ena enf o uti @are:pt^a ^i- 
bon§, 

27. Oc^ ntdnge f^itelff e 
moro i Sfrael, i @Kfei ^ro= 
p^tim^ tib; o^ tngen af bem marbt rcn gjorb, fiJr=^ 
ntan 9?aemait af S^irien. 

28. Cd) atte be't St;= 
nagogon more, u^)3fi;ffbe6 
meb mrebe, bd be betta ^Brbe; 

29. Dd) it}))3refle ftg emot 
^onom. od^ brefmo ^onom 
utu fla'ben, o^ tebbe ^0== 
nom ut i3fmerfl ^d fitnten 
af Serget, ber beraS flab 
^d B^gber mar, od^ mitte 
fliirt ^onom ber ntfore; 

50. 97fen ^an gtdE mibt 
tgenom bem fin mdg. 

51. Dd) ^an torn neb 
tttt ben flabcn Ea^^ernaum i 
©altleen; od^ ber Idrbe ^an 
bem om @a'66at'^erna. 

52. Od^ be forunbrabe 
fig pa l)an§ (drbom; t\) meb 
f;an^ tal mar mdlbigl^et 

55. Od^ uti S^nagogon 
mar en tnenniff a, it]ati meb 
en oren b jefmnl^ anba ; g^ 
§an ro^jabe meb ^i3ga rojl, 
54. Sdganbe*3:^ej,^mab 
f;afme mt meb big, 3Sfu 
^tajarene ? Slfi bu f ommen 
m attfdrberfmaog? Sag 
met 1^0 bu dfl, ndmliga ben 
@ub3 ^etige. 

55. O^ SS'fuS ndpfle 
^onom, fdganbe6 : 2Sar ti;fl, 
odC) gadf ut af ^onom. Cd^ 
bjefmufen fajlabe (;onom 
mibt i6(anb bem, oi) gid (Eap. 4, 5. gonttflelitim 14? ni af l^onom, od^ gjorbc 
l^ottom tngen ffabcu 

36, Dci^ enforfarelfefom 
bfiDcr bem aKa; od^ be ta^ 
tabe mBBrbcS meb ^tvaxan^ 
nan, faganbe: *&mab ffatt 
betta mara? ^^ ^anBjuber 
be orena anbat meb magt 
Dc^ malbtgl^et, od^ be gd ut 

37, Od^ r^ftet gttf ut 
om ^ottom atteflcibg i be 
tanb^anbar betomfrtng. 

38, ®d 3@fu8 ujj^flob 
utu S^nagogott, gtdf ^an 
itt i @tmDit§ |ug. fec^ ^U 
mon§ fhjara fiettijtngabe^ 
meb flora ffalfnjofot; bd 
Bdbo be ^Drtom for ^enne, 

39, Dd^ ^an trdbbe in 
till ^enne, oc^ nd^^|le f£d(f= 
mone; o4 fMlftijan iSfmer^ 
gaf ^enne; od^ ^on flob 
ftra^t u)3^, oc^ tjente bem, 

40, £)d foten nebergtcf, 
atte be fom ^abe fjuft folf 
af affa^nba fjufor, tebbe 
bem tttt ^onom; odj ^an (a^ 
be ^anberna |)d ^mar od^ en, 
cd^ gjorbe bem ^elBregba, 

41, g'oro odffd bjeflar- 
na ut af mdngom, ro^^abe 
Dd^ fabe: ®u dfl 6^itflu§, 
©ubS (Son; bd nd^jflel^an 
bem, 0^ fiabbe irfe tiff att 
be f£uffe iala] t\) be itjt^te, 
att ^an toar ©^rtfiug. 42, S)d bager marbt, 
gttf ^an ut t obemarfen; 
od§ fo(!et fiifte ^onom, od^ 
fommo tiff ^onom, oij fiJr^ 
^offo ^onom, att ^an ttfe 
jlPuffe gd tfrd bem, 

43, ®d fabe ^n tiff 
bem: 5(nbra ftaber mdfle 
jag otf l^rebffa ®ubS dfe; 
t9 jag dr bertiff fdnb, 

44, Dij ^an ^rebtfabe 
tttt be (^^nagogor t ® alffecn, 

5, i^apitltt 

^ciii ftf!afange, @n fpitelj!, en 
Sorttagen. 9iattfafta, fDlaii^mt, 

CNd^ bet 6egaf fig, bd foU 
^^ id fiiff ^onom ofmer, 
^?d bet be ffuffe ^ra ®ubS 
orb; oc^ ^m flob utmebfji3n 
©enefaret, 

2, Od^ ^an fdg ttrd M= 
tar fid i fjoflraitben ; men 
fiffarena tworo utgdngne af 
bem, ix\i M it^^h fin ndt 

3, ®d gid! ^an in uti 
en Ihi^ fom mar @imon6, 
od^ Bab ^onom, att ^aw 
flPuffe fdgga litet \xi ifrd 
(anbet, Dd^ ^an \ckiit fig, 
od^ (drbe folfet utu lidten, 

4, ©d ^an njdnbe igen 
isnlci, fabe ()an M (Simon: 
Sdgg \xi pd bjuj^et, odf) fo^^ 
fler eber nUi ui m brdgt, 

5, ®d fmarabe Simon 144 ®* Sure (^ap. 6. ocif fabe till ^onom: 9M^ 
flar, im ^afttje arfietat (;ela 
nattcna, oc^ fatt tntet; men 
pa bin orb hjtff jag ta^a 
ut ncitem 

6, Oc^ bd be bet gjorbe, 
Befliito be en magta flor 
§o)j fiflfar; od^ bera6 nat 
gti [Bnber, 

7, 0(^ be nnnfabe tffl 
flna fhUbriSber, font more 
utf ben anbra fedten, ati 
be fPuffe fomma od^ ^^jetj^a 
bent* Od^ be fommo, oc^ 
uppft;ttbe 6dba fedtarna, fd 
att be 6egt;nte fjnnfcu 

8, Od Sinton ^etrug 
bet fdg, fm ^an m Sefn 
fnd, fdganbe6: ^(Sxxt^ gacf 
ut ifrd mtg; t^ jag dr en 
ft;nbtg menniffo* 

9, S^ en forffrdceelfe 
tvar fommen Bfmer ^onom, 
0^ BfrtJer aUa be meb ^o- 
nom njoro, fix betta fiffa^ 
fdngetS \hxU, fom be fdtt 
^abe; 

10* ®amntalunba o£ i}f= 
n^er 3aco6um oc^ 3o(;an= 
nem, 3<^^^^^^ fi3ner, fom 
Simon^ ftallbrober wcxo. 
®d fabe S®fu^tia Simon: 
SBar ttfe forfdrab; f^drefter 
f!att bu taga menniffov, 

ii» Od^ be f5rbe 6dba 
6dtarne t tanb, oc^ Bfmer? gdfmo afftfammanS, od^ 
foljbe ^onoin* 

12. Sd 6egaf bet ftg, 
bd ^an mar utt en flab, od^ 
ft, ber mar en man full 
meb f))ttelff ; nar (;an fidP 
fe 3®fum, farr ^an neb j^d 
fttt anfigte, od^ 6ab ^onom, 
fdganbe^: ^(kxxt^ om bu 
mt'H, fan bu gora mtg renan, 

15* ®d rddfte ^an ut 
()anbena, od^ tog^d^onom, 
faganbe^: Sag miff, mar 
ren. Od^ fka^ct gtrf fpttef^ 
ffan 6ort af ^onom* 

14. Cd| ^an m ^0= 
nom, att f)an bet fiJr tngom 
fdga ffutte; utan gadf (fabe 
^an), od^ mifa big ^refle^ 
nom, od^ offra fi3r bin ren- 
felfe, efter font S)?ofe bubtt 
^afmer, bem tift ixnttiK^^ 
feorb. 

15. Cd^ r^ftet gt* dnbd 
mibare ut om ^onom; odfj 
m\)dtt fol! fi}rfamtabe ftg, 
att be ffufle ^Bra ^om^m, 
od^ fclifma Botabeaf ^onom 
ifrd bera^ franf^eter. 

16. Tim ijan gi^ affibc3 
6ort i obemarfena, od^ bab. 

17. OdC) bet Begaf fig 
^d en bag, bd Ijan (drbe, 
od) ber moro be ^(;arifeer 
od^ (Sfriftldrbe fittanbe, fern 
fomtte moro utaf affa fld:= 

bet ®a^3. 5» ©tjattgelium^ Oct i ©aldeeiv od^ Subeen, 
Dc^ af Serufalem; oc^|>@r- 
taiig fraft mar ttTI citt gBra 
bcm ^elBrcgba, 

18» Ocf) fi; nagre mcin 
6dro ma n\tnni]io pa en 
fang^ tymlUn B or ttagen 
mar; oi^ be fiifte efter, 
^uru be ffuU'e fomnia 1)0? 
nom ttt, od) tciggan fram= 
for ^onouu 

19. O^ ba be t^e fum 
no, fi3r folfeta ffua, |3d 
^^uOTo ftbon be (tu((e Bajl 
fomma ^ottom in^ flego be 
npp pa tahi^ o(^ fla^l^te ()d= 
nom neb genom taUt^ meb 
fdngen, mtbt fiir S^^funt* 

20. Od^ bd l)an fdg be= 
raS tro, fabc f^an titi ()d= 
nom: ^Jlenntf^a, bina ft;n' 
ber marba big forldtna, 

91. Od) be ^ertftldrbe 
od) ^()artfeer l6egt;nte tdn- 
!a, fdganbe: ^o dr benne, 
fom taiax (9ub6 l)dbelfe? 
^0 tan forldta f^nber, utan 
@ub atitna? 

2% £)d Sgfua fiJrmdrt'te 
bera^ tanfar^ fmarabe inn^ 
oil fabe tifl bem: .^mab 
tdnfen 3 utt ebor l^jerta? 

25. ^miht ar (dttare 
fdga: ©tna ftjnber marba 
big f5r(dtrta; etter fdga: 
^tatt up<}, 0^ gadE? 24. a)(fen"))d bet S"ffo"- 
ten meta, alt SWenntfFone^ 
©on (^afitjer magt pa jor^ 
bene fi3rldta ft;nber, fabe 
()an tiU ben borttagna: ©(g 
fdger jag, ftatt npp, tag hi^ 
na fdng, orf) gacf i bitt ^u?. 

25. D^ ^an flob flra?:t 
up J) fijr bera^ iigon, tog 
fdngen, beruti ^an (egat ^a- 
be, D^ gi^ fina fdrbe ^em 
i fttt ^ua, Dd^ ))rifabe @iib. 

26. Dc6 be forfFrddftea 
aKe, oc^ lofmabe ®ub, od) 
morbo fuHe meb fru.ttun, 
fdganbe: SBi ^afme htf i 
bag fdllft;nt ting. 

27. (^eban gtdP ^an nt^ 
od^ fidf fe en ^uBHcan, U- 
rtdnmb 8ebt, fittanbe§ wih 
tuUm, od^ fabe tilI()onojn: 
^Uf mig. 

28. ^an flob npp, qcIj 
fBljbe ^onom, od^ iJfmeroaf 
atttfatnman. 

29. Oi} i^eln gjorbe bo- 
nom ett ftort gdftabdb i fitt 
^u6; od) ber njoro en ftor 
i)Op ^uWtcaner, od^ anbre 
fom meb bem txil feorbSfdto. 

50. !0d^ be '©Wfttdrbe 
od)^^arifeer fnorrabe emot 
^ang Sdrjungatr, fdganbe: 
^mi dten 3 od} brief en meb 
^ublicaner od^ f^nbarcY 

51, Od fmarabe S®fu^3, 

(7) 146 @. Sure (^ap. 5, 6, Dc^ fabe tin bem: ®e fee* 
^ofma ttfe Ia!are, font ^tU 
^regba arc, utan be fom 
hanh arc. 

32. Sag ar icf e f ommen 
tfU aii tail a be rattfarbtga, 
utan fi;iibare, till tatttmg- 

53- S)a fabe be tilt ^0== 
nom: ^tti fafta So^anniS 
tarjungar fa ofta, od^ fcebja 
fd m^tfet, fammalunba otf 
be ^^artfeerS larjttngar; 
men bine Sarjungat ata 
orf) britfa? 

54. (Sabe ()an titt bem: 
S^e funnen S brifnja 6ri3U 
lopgfoffet titt att fafta, fa 
tange Btubgummen ar nar 
bem? 

35* 9Mn be bagat ff ota 
!omma, att fcnibgummen 
marber tagen ifrd bem; bd 
ffola be fafla i be bagar, 

36, 0(^ ^n fabe otf ttU 
bem en lifnelfe: Sngen fat== 
tet en f lut af ni;tt f Idbe ^d 
gammalt ftdbe; annar^ fiSn^^ 
berper ^an bet ni;a, od^ 
ben ftuten af bet ni;a ffidfar 
ftg idfe efter bet gamfa, 

37» ^i) ingen later n\)tt 
min i gamla flaffor ; annarei 
f(dr bet ni;a minet flaf^or^ 
na fBnber, od? ipiUt^ ut, 
ec^ fTaftorna bttfma fiir= 
berfmabe ; 38. Mian n\)tt \^iin ffaU 
man lata uti niia flafPcr, 
od) fd Bltfma be Bdba f^r^i 
n^arab. 

39, Crf) tngcn, fom bric= 
fer gammalt trin, fcegarar 
flraxt n\)tt] t^ i^an fdger: 
£)et gamla ar Battre. 

SatBatl;6 tag. ®c totf ttjalbe. 

@ann, ofann faltg^ct. (S^ri^' 

jletig luanbcl. 

0(^ bet 6egaf fig pa en 
efterfatbat^, att ^an 
gti igenom fab; od^ ^an^ 
tarjungar r^dfte u^j^j a)c, 
od^ gnuggabe fSnber meb 
^dnbema, od^ dto. 

2. ®d fabe fomlige af 
be ^^arifeer till bem: .^rtii 
goren 3 bet fom idfe ar lof- 
(igit gBra om @ab6at^erna? 

3. Snjarabe S@fu6, o^ 
fabe tilt bem: «g)atmen S ^^^ 
idftt l^toab ®abtb gjorbe^ 
bd ^an ^ungrabe, od^ be 
meb ^onom njoro? 

4. »g)uru ^an gicf in t 
®ub6 ^uS, odi) tog ffdbc- 
fcroben, od) dt, od^ gaf be^^ 
iih^ bem fom meb ^oncm 
rtjoro; fj^ilttt ingom lofli- 
git mar att dta, utan alle- 
naft ^^reftomen. 

H. Dc^ fabe ^an till bem : i ^ap. e. @t)angrUttm« 147 tOUnni^ontd ®on Sr en 
^©m, bc§(tfc6 ocf Bfmer 

6, SDd) bet begaf fig pd 
eti annan ®a66at^, att ()an 
gttf in nil S^nagogon, oc^ 
(Srbe; od^ ber i^ar en mem 
nifFa, ^milfenS ^Bgta ^anb 
mar 6orttn)mab« 

7. D(^be®fttfttarbeod^ 
^(^artfeer tvaftabe pa ^o= 
nom, om Ijan ndgon l^el^ 
bregba gjorbe pa @afc6a= 
t^en, att be matte finna 
nagot, ber be fnnbe an* 
Kagan fiSre. 

8. aWen \)an fiJtflob be^ 
ra6 tanfar, oij fabe till 
mennfffona, fom ben iwU 
naba l^anben ^abe: Statt 
u))^, od^ gadf fram* ^an 
flob VLpp^ oif gtdf ftanu 

9, £)a fabe S^fuS tffl 
bem: Sag ^taU f^orja eber: 
!:iyid man giira ii^dl om @a6= 
Bat^crna, effer gBra ttta; 
^jet))a (tftuet, eller fix^piU 
lat? 

to. Od) ^an fdg fig om 
pd bem affa, odj fabe ttd 
menntffona: 9ldtf ut bum 
^anb« $an odE fd gjorbe. 
Dtf) ^n^ ^anb luarbt (;o== 
uom fdrbtg^ fdfom ben a]u 
bra, 

it. Slien be morbo ur:= finnfge, oc^ talabe6 lotb 
emelJfan ftg, i^njab be ffnUe 
g8ra at 3®fu§, 

12. @d ^anbe bet uti be 
bagar, att ^an utgt'rf np\^a 
tit 6erg tiU ait Bebja; odf) 
6Ief ber Bfmer mtttm i BB* 
nm tilt ®ub, 

13. Od^ bd bager iuarbt, 
f attabe (;an ftna Sar jnngat ; 
od^ utmalbe tolf af bem, 
^mtTfa ^an odf faHabe ^^ 
po\ilaxt 

14. Simon, ben f)an 
o£ tatiaht spetru6, od^ ^In^ 
brea§^ ^ang brober, Saco^ 
6u6 odj So^anne^, ^^iH^^ 
pu^ od) S3art^o(omeu^, 

15. 2>?att^eu§ od) ^o^ 
maS, SacoBug, S(())^e{ fon, 
od) ®fmon, fom taUa^ 3e^ 
Iote§, 

16. Dd^ 3uba6, 3acc6g 
(fon), od^ SubaS 3fd^art:= 
ot^ea, ben oc! fBrrdbaren 
mar. 

17. ^d} ^an gidt' neber 
meb htm^ od) flob pa en 
<3lata i marfene, od^ f;ete 
tropin af f)an6 gdrjungar, 
od) ganffa mi;det fo(f ntaf 
aat Subiff a tanbet, o^ 3e^ 
rnfa(em, od^ tfrd Z\)vn& odf) 
Sibon, fom mib ^afmet 

18. t&milfe fomne moro^ 148 I 

pa bet be ttjftte ^fita l^onom, 
od) mavba Botabe af fina 
fjufbomar* Dd) be, fom 
qmatbe njoro af be orena 
anbar, morbo i^eltiregba, 

19* Dd^ aUt folfet for 
eftcr att taga ^d ^onom; 
t\) af bottom gti ftaft, fom 
alia botabe. 

20» Od) ^an I^fte up)3 
fin 5gon Bfh^er ftna Satjun^ 
gar, od^ fabe: Satige dren 
S fattfge; t^@ub6rife^i3:: 
ter eber titl. 

2i. Sattge dren 3, fom 
nu ^ungren; t^ 3 f^oten 
bltfrtja mdttabe* (Saltge 
dren 3, fom nu grdten; 
t^ S ffolen (e. 

22. ®attge marben 3, 
bd menniftorna ^ala eber, 
0^ affftlja eber, oc^ 6anna 
eber, od) 6orttafla ebart 
namn, fdfom bet onbt n)0:= 
re, f5r mennif!oneS ^onS 
f?ulL 

23. (^IdbjenS oc^ fr5> 
ben^ pa ben bagen; tt; ft, 
ebor (on dr mt;tfen { i^im- 
meten; fammatunba ^afwa 
berag fdber od! gjort ^ro:= 
^^etomen. 

24» SKen me eber, fom 
ttfe dren; t^ 3 ^afmen ebar 
^ugnab. 

25. SBe eber, fom mdtte ^ren; t^ 3l^oten l^ungra. 2Be eber, fom nu (en; ti; 
3 ffo{en grata o(^ fiJrja. 

26. ^e eber, ba alia 
menmffor (ofma eber: it) 
famma(unba ^aftua ocr be= 
raS fdber gjort bent fa(fFa 
^ro^^etomen. 

27. Tim eber, fom ^cs: 
ren, fdgcr jag : 5((f]Per ebra 
omdttncr; gi3rer bem gobf, 
fom ^ata eber; 

28. SI3d(figner bem fom 
eber Banna, od^ beber f6r 
bem fom eber ordtt gora. 

29. ®en big fidr ^d bet 
ma {fnbljenet, bem ^aU odf 
bet attbra ttH; od^ ben b{g 
tager mante{n tfrd, ^onom 
fBr^da tcTe ^effer f jorte(en. 

30. t^marjotn od) enom, 
fom ndgot feegdrar af big, 
^onom gtf ; od| af ben, fom 
btna ting tager tfrd Mg, 
6eb3 mtet igen. 

31. Oc^ fdfom 3 rryiU 
jen, att menntfforna ffola 
giira eber, gi5rer odP 3 bem 
famma(unba. 

32. Dd^ om 3 difhn 
bem, fom eber dlft'a, ^mab 
tadt ^aftuen 3 berfBre? ^t; 
f^nbarena d(ffa orf bem, af 
\)t\iiita be diffabe luarba. 

33. Dd) om 3 goren 
bem gobt, fom eber gobt gij- 

I 6a^?. 6, ©oattflclittw. 149 berfdre? ^^ ft;nbarena gi}:: 
ra bet orf* 

34* SDd) om 3 Idncn 
bein, ber 3 t?o)3:t)enS fd m^ 
got fgcn, ^n^ab iaiS ^afmen 
3 berfore? ^^ fl;nbatena 
Una orf fpnbarom, ))d bet 
be ff ota fd (ifa igeit 

55, Utan ^elbre SlfTer 
ebra omSnner, od^ giiver 
ttjaf^ odf; fdncr, f6r(;o^^an- 
be^ ber intet af; oc^ ebor 
liin ffatt toara mt;cfen, oc^ 
3 ffolcn itjara ben^ ^i3g:= 
fla6 6arn; tt; ^an dr mtlb 
emct be otadffamma od^ 
onba. 

36, XBarer fBrbenffuH 
fearm^crttge, fdfom ebar 
graber otf fcarm^erttg dr, 

37, Corner tie, fd ii?ar=: 
ben 3 idfebi}mbe;forbi5meT 
tcfe, fd h^arben 3 tdfe fi5r- 
bombe; fiJrfdter, fd marber 
eber fiSrIdtet 

38, ©ifrtjer, fd marber 
eber gtftt^et; tit gobt mdtt, 
mdl fto)?^abt, \iaMt oif 
iSfiverflobanbe, ftaH man 
gifma utt ebart ffot; t^ meb 
famma mdtt, fom 3 nidten, 
ffota anbre mdta eber, 

39, 0^ tjan fabe tttt 
bem en tifnelfe: ^an od en 
6(mber (cba en Hinban? f^raffa be fdfe 6dbe { gro^e^ 
na? 

40, SSrjungen Sr icPe 
i3fn)cr fin maflare; men 
I?n?ar o^ ^« ^^ fnllf ommen, 
bd ^an dr fdfom ^anS md^^ 
flare, 

41, ^mab fer bu tit 
granb utt btn§ Brober^ Bga ; 
men en Bjelfa utt bttt eget 
ijga marber bu itttet marfe? 

' 42, SKer ^ixru fan bu 
fdga ttTt bin Prober: Pro- 
ber, l^dU, jag miH fcorttaga 
granbet, fom utt bttt Bga 
dr; od^ bu fer tcf e fjetf 6 jel:= 
fan utt bttt Dga? 2:u 
ffn;mtare, tag fiirfl 6ort 
6jeifan utu bttt iJga, oc^ 
feban fe till, att bu fan 
uttaga granbet, fom Sr i 
btn3 6rober6 i5ga, 

43, ^9 bet dr ttfe gobt 
trd, fom giSr onba fruft; ej 
fetter onbt tra, fom gBr go:; 
ba fruft, 

44, Stt; ^n?art od^ zti trd 
njarber fdnbt af fine fruft; 
t^ tcfe l^emtar man feller 
fifon af tBrne; ej fetter 
^emtar man Ujtn6dr af tt^ 
(leten, 

45, ®n gob menniffa 
6dr gobt fram utaf finS 
^jertaS goba fataBur, reft 
en Dub menniffa Bar onbt 150 8ttce (^ap. 6, 7, fram utaf jin3 ^jerta6 on- 
ba fata6ur;h;beraf^jcrtat 
fufit ar, bet tafar munnen af, 
46- .gmab fatten 3 mtg 
^Srra, .&®rra; od^ gBren 
botf f^e ^mab jag fager 
eber? 

47. |)n)t(fen fom fcin:= 
met till mtg, od) ^crer intn 
orb, od^ got berefter, jag 
hjftt lata eber fe, ^mem ^an 
Iff dx. 

48, |)an cir Hf enoni 
man, fom Bagger ett ^ug; 
^mitfen grof bjit^t, od^ ta- 
be grunbhjaten :()a f^alleter- 
get; bd ffoben fom, flrom- 
mabe ^on inpa ^ufet, o(^ 
funbe boc! mtet xha bet; 
t^ bet wax grunbabt pa 
^allc6erget. 

49* 9?Jen ben ber ^Brer, 
Ovi) ttfe gi3r, f)an ar lit enom 
man, fom 6t;ggbe fitt (;u^ 
pa jorbena, utangrunbn^af; 
ber flrommabe flobenfn^^d, 
oi) fir art foil bet; od^ bej^ 
^u§ faU wax ftort 

7» ^apitUt 

.g)StiDit(jmanucnb brciug. @nfau 
@J;ubcrf!an. 

=^f\a Ijan all fin orb ntta^^ 
^^ (at ^abe fiJr folfet, gttf 
^an citt Sa^ernaum. 2. Dd) en ^fnjftSmanS 
tjenare tag bBbSfjuf, od^ 
^an mar ^onom far. 

5. ©a^ant^BrbeafSe^ 
fn, fanbe ^an be albfia af 
Subarna tttt ^onom, od^ 
6ab (;onom, att l^an mftfe 
fomma, od^ gUra ^an6 tjc^ 
nare ^elBregbo. 

4. SDd be fommo tilt 
3@fum, lidbo be ^onom 
flttettga, fdganbe: Ǥan ar 
mcirb, att bu gor I;onombet; 

5. 5^^ l)an ^afmer mart 
folf fcirt, oc^ ^afmer 6t;ggt 
o§ S^nagogon. 

6. £)d gidf S@fu6 meb 
benu Od{) bd ^an idfe Idngt 
mar tfrd ^nfet, fdnbe ^i3f= 
mit^mannen ftna manner 
till ^onom, odi)fabe: $®r:= 
re, gor big ttfe omaf; t\) 
jag dr tdfe mdrbtg, att bu 
gdr unber mitt taf ; 

7. ^marfore jag orf idfe 
rdfnabe nn'g fjelfman mdr=: 
bigan tin att fomma till 
big ; utan fSg meb ttt orb, 
fd marber min tjenare ^tU 
Bregba. 

8. S^i; jag dr odf en man, 
flabber unber ^drffap, odt) 
^afmer frigSfneftar unber 
mig; od) jag fdger till ben 
ena: ®adf, odi) ^an gdr; od^ 
till ben anbra: ^om, od^ ^ap. 7. ©tjangelium* 151 i}an fommer; od^ tftt mm 
tjenare: ®h bet, od^ ^an 
giJr fa. 

9, ®a 3efu§ betta ^h^ 
be, fiJrimbrabe ^an jtg pa 
l^onom, od^ n?anbe ftg om, 
0^ fabc tta foffet, fom (61]:= 
be ^onom: ®et fager jag 
eber, fd flcra tro ^aftuer jag 
icfe funntt i ^\xatl 

10, Dd^ be fom utfanbe 
ii^oro, gmgo l^em tgen, od^ 
funno tjenaren ^elbregba, 
fom fjuf tvax* 

11, 'Sa begaf bet ftg 
feban, ati ^an gtdf utt ben 
ftaben, fom UUa^ Slain; 
od^ meb ^onom gmgo man^: 
ge l^an^ Sarjnngar, od^ 
m^dfet folt 

i% £)d ^an nn fom 
iniiU flab§)jorten, ft, ba 
tar6 ber ut en biiber, ftnc 
moberg enbe fon, oc^ ^on 
war enfa; od^ en flor ^o)? 
folf af fiaben gtdf meb ^enne. 

13. Od ^Srren fdg 
^enne, marfunnabe ^an fig 
ofttjer ^tnm^ od^ fabe till 
\)tnm: ®rdt idPe, 

14. O^ ^an gi* m, 
od^ tog pa fcdreita; od^ be 
fom Bdro, fiabnabe, S)d 
fabe ^an: gcig fciger big, 
anger man, flatt npp. 

15. O* ben bBbe fatte ftg upp, odi) Beg^nte ta(a; 
0^ ^an fitf ^onom ^anS 
mober. 

16. Dd^ en rSbb()dge 
fom Bfnjer atta, od^ be pxi^ 
fabe ®nb, faganbe: ®n ftor 
^rop^et ar n)})}fommcn 
tkanb o§, od^ @ub ^fmer 
foft fttt fort 

17. Dd^ betta r^ftet om 
^onotn gicf \xt ofn?er adt 
Subiffa (aitbet, odf) aU be 
tanb beromfring. 

18. Oc^ 3o6anni§ (St^ 
jungar unbernjtfle ^onom 
om afft betta. 

19. O^ ^an fattabe m 
fig tmd af ffna Idrjnngar, 
0^ fanbe bem till 3®fww, 
fdganbeS: 5tfl bu ben fom 
fomma ffaH, etter ffole n.n' 
mcinta ndgon annan? 

20. ®d mattnerna f om^^ 
mo tifl ^onom, fabe be: 
So^anneS ©iJparen fdnbe 
og tiU big, fdganbe^: ^'Cfl 
bu ben fotn fomma ffaH, 
eHer jTote mi mdnta en an? 
nan? 

21. ^d famma tiben 
gjorbe ^an mdnga ^e(6reg= 
ba af fjufbomar od^ pWgor, 
od^ onba anbar; od^ gaf 
mdngom ttinbom fi)n. 

22. ®d fmarabe SSfu^, 
od6 fcibe till bem: ®dr, od§ 1S2 ®. 8uce Ka^j. 7, fSv^et Sofeannf (gm, ^mab 
S fcttDd)'^iJrt(?afh3en:®e 
BHnbe fc, be ^aftc ga, be 
fpttclfFe ivarba rene, be bBf? 
mc ^ora, be bBbe fid u)3^3 
tgen, bent fattfgom marber 
©t^angeltum prebffabt; 

23, Dd) falfg ar ben 
foni icfc forargaS pa mfg* 

*24. C^c^ ba So^annto 
fciiibetdb n)ovo fin mag 
gdngne, 6cgt;nte S^'f^^ ta^ 
(i tttf folfet om So^mtne: 
tpimb gtugen 3 ut fBfncn 
till ait fe? -glhTlen S fe cu 
ro^ fom brifS af mdbret? 

25. (gffer ^n^ab gmgen 
3 ut tia att fe? mUtn 3 
fe en niennfffo, Kdbb t(en 
fidbev? Sf, be fom ^afma 
'^;'irltg f (dber u^^^d, od^ (ef= 
ma { frdgltg^et/ ciro i ,Rd:= 
nung6gdrbarna» 

26« ©tter ^mab gingen 
3 ut tttr att fe? SStllen 3 
fe en ^rop^et? 3^/ fdger 
jag eber, c^ met cin en 
^rop^et* 

27» §an ar ben, berom 
ffrifmet dr: ®{, jag fdnber 
uttn 5tnget for bftt anfigte, 
r)mtl!en bin mdg 6ereba fi'att 
foe big. 

28, ^9 Jag fdger eber, 
att iblanh bem, fom af 
qtoinnor fiibbe Sro, St ins: gen fliirre^ro^j^etu^j^jfom:: 
men an 3D^^nne6 S)Dpa= 
ren; bocf Itfmat, ben bcr 
rttt'nft dr { ©ub6 rffe, ^an 
dr jiorre an ^an, 

29. SDd) attt fotfet, fom 
^onom ^iJrbe, od^ be ^u- 
Mtcaner, gdfmo ©ubt rdtt, 
Qci) Idto jig biJpa meb 3d= 
^ajtni§ biipeffe, 

30. 97?en be ^^arffeer 
Qi} be fagffofe fiJraftabe 
®ub§ rdb emot fig fjelfma, 
od) (dto fig initt i'ipa af 
^onom. 

31. 8eban fabe «&@rren: 
28ib ^mcm ffaff jag bodE 
Itfna menntfforna af betta 
fidgtet? ^i) ^n?em dro be 

m ? 

32. ®e dro life mh 
6arn, fom fitta pa torget, 
od^ ro^ija emot ^marannan, 
od^ fdga: SBt ^afme pipat 
for eber, od^ 3 ^afmen in:* 
ttt banfat; mi ^afme fjungit 
forgefdng fiJr eber, od^ 3 
greten intet. 

33. Zi) 3o()anne^ S)l^^ 
paren fom, od§ ^marfen at 
fcriib, cUer bradf \mn] od^ 
3 fdgen: ^an ^afmer bjef= 
mulen. 

34. SWenniffone3 ^on 
dr f ommen, dter odj bridferj 
odf} 3 fdgen: Si, ben mar ®ap* 7, Suattgelium, 1S5 nen &r en frd^ate od^ m{n= 
brinfare, be ^uBHcanerS 
oc^ f^nbareS )itia\h 

35« Dc^ tutSbomenom 
marber rfitt gtftDet af all 
ftn Bartt 

5fi» @a bab ^onom en 
af be ^()arifeer, ait ^an 
ffutte fd ftg mat meb ()o= 
nom ; od^ t^an gfc! utf ^(^a^ 
rtfeenS ^u6, od) fatt ber till 
borbS. 

37. Dci^ f(, en qn^tnna 
t ftaben, fom ^abe marit en 
fi)nberffa, bd ^on fiJrnam, 
ati ^n M torbS fatt i 
^{)axi\ttn^ ^8, 6ar {)on 
bit ett glaS meb fmiJrjelfe; 

38. SDiij pob taffor ^o^ 
nom njtb ^an3 fiJtter, grd? 
tanbeS, od^ fcegi;nte md^ 
ta ^an6 fBtter meb tdrar, 
oi) torfabe meb fitt ^uf^ 
mubt;dr; od) ftj^te i)an^ fU^ 
ter, od^ fmorbe bem meb 
fmSrjelfe. 

39. 'Dd ben ^^arifeen, 
fom ^onom bubit (;abe, fdg 
betta, fabe ^an njtb ftg fjetf : 
SJore benne en ^rop^et, 
njt^erltga mt§te ^an, ()o o4 
^urubana benna qiutnnan 
dr, fom l^anbterar ^onom; 
t^ ^on dr en ft)nbevfSa. 

40. ®d fn^arabe 3@fua, 
oS) fabe iiU ^onom: 2>mQn, jag ^afmer ndgot fdga bfg, 
<g)an fabe: Tl&^ax, fdg, 

41. (Sn man ^abe t)[\^ci 
gdlbendrar; en mar'^Dnom 
fl^tbtg fem^unbrabe ptn^ 
nlngar, od^ ben attbre femtic. 

42. 9lax be idfe magt 
^abe att Betala, gaf ^an 
bem fcdbom tiH. ®dg nu, 
ijwiiUn af bem marber ()o^ 
nom mera dIffanbeS? 

43. ©n^arabe @{mon, 
od^ fabe: Sag menar, ait 
ben fom ^an gaf mera tin. 
^ fabe ^an iiil t)onom: 
9tdtt bombe bu. 

44. Dd^ fd tudnbe ^an 
ftg till qnjtnnona, od^ fabe 
iiU (Simon: ®er bu benna 
qnjinnona? Sag gidE in i 
bitt ^S; bu ^afii^er intct 
watten giftrit mig tiU mina 
fotter; men ^on ()afmer n^dtt 
mina fitter meb tdrar, od^ 
torfat meb fitt ^ufiuubt^dr. 

45. ®u ^afitjer i£t tX)^i 
mig; men ^on, feban jag 
^dr ingitf, ^afn^er idfe (dtit 
af ft;§a mina flitter. 

46. a«itt ()ufmub r;af:= 
$uer bu ic?e fmort meb oljo; 
mm ^on ^afmer fmort mi» 
na fiJtter meb fmiirjetfe. 

47. c^ti^arfiJre fdgcr jag 
big: $enne marba manga 
ft;nber fBrldtna; t)f f;on dt 154 Sttce ©a^, 7, 8. f?abe ttw^Stt] men bcnfom 
infnbre fBrlateS, ^an atff ar 
mmbrc* 

48« (^eban fabe ^an txU 
^mm: ®t;nbertta fMdtag 
big. 

49, ®d 6egt;nte be, fom 
meb ^onom tiff 6orb6 fato, 
fdga hjib ftg: ^o Sr bemte, 
fom odf f^nber fMattx? 

50, S)a fabe ^an tiU 
q.ofttttona: ®tn tro ^afh^er 
fral'fl btg; garf meb frtb. 8. ^apitlet 

Oi-bcte a^3rarc§ att .gafiretS 

florm. 2)?an, fmin Bcfatte, 

83(obgang, ^atrt better, 

C^d^ bet 6egaf ftg bereft 
^^ ter, att ^an maitbrabe 
t ftaber od^ 6t)ar, ^rebtfabe 
od) fdrfunnabe ®bange(t=: 
um om @ub6 rife; dc| be 
totf meb ^onom; 

2, ©erttll nagra c\roin^ 
nor, fom ^an ^abe l^elbreg- 
ba gjort tfrd be onba an^ 
bar oc^ franf^etcr, namltga 
SWarta, fom taUa^ STfag- 
balena, af ^mt'Ifa fju bjcf- 
tar utgdngne moro; 

5. Dd^ Soanna, S^ufe 
^ullru, |)erobi^ fogbe§, odj 
(Sufanna, od) mdnga an^ 
bra, fom ^onom tjente af 
fina agobelar. 4, ®d nu m^dfet fo(f 
fern tfa^D^^a, od^ utaf fid- 
berna fiSfte tiU '^onom, ta- 
(abe ^an genom (tfnelfe: 

5, ®n fabeSman gfdf ut 
tifr ait fd fmafdb;o"d()U?tb 
i)an fdbbe, fMl fomt mfb 
mdgen, od^ marbt fortram^ 
))abt, od^ foglarna unber 
^immefen dto bet* 

6, Dd^ fomt fiJH ^jd P:: 
leBerget, od^ bd bet nppQid^ 
fortorfabe^ bet; t^ bet ^abe 
tngen ii^atft'c, 

7, SD^ fomt fiirr tBIanb 
tBrne, oS) tiJrnen gtngo mth 
npp, odj fBrqnjafte bet 

8, SDdf) fomt fill i goba 
jorb; od^ bet gi'df u)?^, od^ 
gjorbe ^unbrabefalb fruft. 
23d ^an betta fabe, ro)?abe 
()an: ®en ber ijafmer Bron 
till att pra, ^an ^i3re, 

9* ©d frdgabe ^onom 
^an^ £drjungar, ^urubana 
beitna Itfnelfen mar* 

10, ^^an fabe till bem: 
6'ber dr gtfiDet meta ®ubg 
ri!e6 l^cmftgl^et, men bem 
anbrom genom (itne(fe;pd 
Ut att, dnborf be fe, f^ola 
be lihmi idt fe, od^ dnbodf 
be I)ora, ft'ola be tttmdl icfe 
forfld, 

il. :Sd dr nu bemta (if ^ 
netfen. ®dben dv (^ubS orb; (Eap. 8. Stjattfiellttm. 155 I2« Tim be fom mib 
mageit, bet arc be fom f}'i- 
ra; feban fonimer bjefmu= 
ten, cif tager tort orbet 
utu beraS "^jerta, ait be id!e 
tro ff ota, o4 6tifma frSIfle. 

13, SWett be fom |3a 
^attefietget, bet firo be fom, 
mx be ^Bva, anamma be 
orbet nteb glcibje, od^ be 
^afitja tnga rBtter; be ber 
tro tiU en tib, od^ ba fre- 
ftelfen )3a!ommer, fatta be 
berifrd* 

14, SWen bet fom fBtt 
tfctanb tiSrnen, ciro be fom 
^Bra; od^ ga 6ort, od^ mar^ 
ba forqmafbe af omforger, 
od) rttebomar, od) liffen^ 
mattuft; cdj baxa mgen 
frufi 

15, aWen bet utt goba 
jorb, ciro be fom (;5ra orbet, 
od) fie^affa bet utt ganffa 
gobt ()jerta; od) tara fruft 
t tdlamob, 

16, SWen tngen upptcin^ 
ber ett Iju6, o^ fft;Ier bet 
unber ndgot far, eHer fatter 
unber banfen; utan fatter 
bet pa tjufaftafan, ait be, 
fom tnga, ff ola fd fe Ijufet, 

17, St) bet ar intd V6n- 
Itgtt, fom tcfe fPaff marba 
uppenfeart; oc^ ixxtd for- 
botbt/ bet fdfe jl'att funntgt tuarba, od^ up^jf omma f^all 
t tjufet, 

18. @er fSrbeuflPull tiU, 
f;nru S t)oren; ti; ben ber 
(^afnjer, ^onom marber gif^ 
tret, od^ tren ber t'titet ^af- 
tijer, bet ^an tnenar fig i)a\^ 
ttja, bet jlall odP taga6 fftd 
fionom, 

19. @d gingo ttd ^onom 
^ang mober od^ ^an0 6r5= 
ber; od^ ?uttbe bod tde 
fomma ttff ^onom, fiJr foI= 
feta ffua. 

20. ®d marbt ^onom 
Ijdbabt, od) fagbt: ®in tno^^ 
ber od^ bine Briiber ftd ^ars= 
ute, od) mtija fe btg. 

21. Stuarabe Ijan, od) 
fabe tiff bem: Tlin tnober 
od) mint ferober aro be§e, 
fotn ^iJra @ub6 orb, od) 
gi3rat. 

22. ^d Begaf bet fig pd 
en bag, att t)an fteg nii tit 
\ttppf meb fina Sdrjungar, 
oc^ fabe ail bem: S^at o^ 
fara ofti^er fji3n. Od) be 
tabe utaf. 

25. Seban w^it^ be fovo 
oftDer, fomnabe ^aw] odf/ 
ber refte upp tit ftort mdber 
pa fjon; od^ be fi3rfi;Ilbe^, 
odB moro t flor fara. 

'24. ®d gingo be tiU 
od^ n^ddtc (}onom npp^ ffe tS6 ®. Slice Sa}3, 8, f5cgd6» ©d flob l^an u:p^,jmarbt Bunbcn t tebjor, od^ 
o(^ nd^jfle irdbret od^ tuatt- |fi}rn?arab { fjettrar, od) flet 
nenS mdg; od^ fd mfinbe|fonber fcanben, ocf) njarbt 
bet {gen, odj Blef flilla, brtfmen af bjefmitlcn feort 
25. Od) ^n fabe tttt t Btnen, bcm: .^tDar dr cbar tro? 
I^en be fruftabe, o(^ f6r= 
unbrabe, fdganbe emeffan 
f{g : ^0 md benue mara? 
$^ti fjan bjubev bdbe mdbve^ 
na od) ruattnena; od) be 

26. Oci^ be foro m be 
®vibarener§ angb, ^b^tlfen 
dr tiwdrtiJftDer ®a{tleen. 

27. Od^ bd ^an ut:= 
gdugeu mar af ffe|3^et pd 
(anbet, miitte ijonom en 
man utaf flaben, t^njiCfen 
l^abe ^aft bjeftunlen f Idng 
tib ; oc^ ^an ^abe (nga f Id^ 
ber pd, ej feller tlef t (^ii^: 
feiiy ntan t grifter, 

28. ®d ^an fdg 3(5= 
funi, ro^jabe l)an, od) fofl 
neb franifBr ^onom, oi) 
fabe mcb ^8ga rUfl: ^n^ab 
^afmer jag gBra mcb big, 
SCrfu, beno ^i5gfla6 ®nb6 
Sou? S^^ig ^^^<^^ ^^9/ ^tt 
bn icfe qiudt mig. 

29. ki) ^an I)i3b bem 
orena anbanom, att ^an 
ffulle fara ut af manner 
nom; 0; Hn ^abc tdnge 50. ®d frdgabe SSfnS 
^onom, od) fabe: .g)iuab fir 
bttt namn? ^an fabe: 
Segfo; t\) mange bjeflar 
moro urfomne { f^onom. 

51. Od^ be tdbo ^onom, 
att Ijan ide f?utte bjuba bem 
fara xxti afgriinben. 

52. 9Wen ber trar en 
flor fmina'^jorb, fom ber 
gtd Dc^ fi3bbe fig pa Berget. 
S)d Bdbo be "^onom, att Ijan 
njfffe tiKfldbja bem fara in 
{ fiDinen; o^ ^cin ttttflabbe 
bem bet. 

55. ®d foro bjeflarne 
ntn mennfffone, od) foro 
in uti fminen; od) ()jerbcn 
6rdbftorte ftg ntt fj5n, od) 
fiJrbrdtifte fig, 

54. 9Mn ndr be, fom 
maftabe fit^inen, fdgo ^n?ab 
ber flfebbc, Pi;bbe be, od^ 
Bdro tibenbcn t ftaben, od^ 
pa Bi;gbcna. 

55. ®d gtngo be xti^ tttt 
att fe ()n>ab ber fPebt luar, 
od) fommo tiii SCSfum; od) 
funno mannen, ber bjeflar^: 
na ntaf fame moro, ftSbb J ^ap. 8, Soattjelium* 157 od) mib jtn finne, jlttanbeci 
mfbSefu fitter lo^morbo 
fiStfiSrabe. 

56. Oc^ be, fom bet fett 
^abc, frirhtnuvibe bcm bc^- 
n!e6, ^uruIebeS ben Befatte 
ttjat ^e(6regba morbett 

37. Dd) ^ete ^o^^en af 
be ©abareiter^ omitggaitbe 
6abc ()ono»v ^tt ^an mtffe 
fata ifrd bem; tt; bem twar 
en flor rSbbf^age pdfom- 
men, ®d flcg ^an tftt 
ff e^)^3§, odf) for tfffbaf a {gen. 

38. S)ien mannen, bet 
bjeflarna moro utaf fame, 
feab ^onom, ait ^an matte 
Mtft\)a nSr (^onom, STfen 
SefuS fanbe ^onom tfrd 
(tg, fSganbeS: 

39. ®atf uti bitt ^ug 
(gen, od^ fag utaf, l^uruflor 
ting ®ub meb big gjort 
^afmer. Ocf) ^an gtcf ^ort, 
od) fBrfunnabe Bfit^er ^ela 
flaben, ^uru flor ting S®- 
fu^ ^abe gjort meb ()onom. 

40. Od) bet fcegaf fig, 
ba 3@fuS fom igen, unbfid 
^onom folfet; t\) atle ttjdnte 
efter (;onom. 

41. SDd^ jT, ber fom en 
man, fom ^et 3airu6, od) 
mar en iJfnjerfte fi3r @i;na= 
gogon; ^an fiJff neb fbr 
36fu fatter, feebjanbeS i)o^ nom, att ^an miUe gd ( 

42. St^ ^n ^abe ena 
enba botter, njib tolf dra 
gammal, od^ ^on 6egi;nte 
fjdla^; men i mdgen, n.n'b 
^an gidC bit, trangbe ^onom 
folfet. 

43. D(^ en qixnnna, fcm 
Blobgdng ^abe ^aft i tolf 
dr, oif ^abe fiSrtdrt aUt bet 
^on figbe pa ISfare, od^ 
funbe botf fcotag af ingom; 

44. $on gid Bafefter, 
od) tog pa ^an^ flabefdir; 
o(^ flrajrt flittabeS ^enneg 
ttobgdng. 

45. Od^ SefuS fabe: 
|)D ar ben, fom tog pa 
mig? ©d be aUt nefabe, 
fabe ^etruS, od^ be meb ^o^ 
nom moro: SWaftar, folfet 
trdnger big, od) omafarbig, 
od^ bu fager: ^^o tog ))d 
mig? 

46. ©d fabe Sefu^: 
9?dgor ^afitjer ju ta^it )3d 
mig; t^ jag fdnbe, att fraft 
gicf af mig. 

47. ®d qminnan fdg; 
att bet idfe mar li5nrigit,fom 
^on ffdlfmanbcS, od) fm 
neb fiir ^anS f5ttcr, od) fSr- 
funnabe fiJr affo folfena, 
fiir ^mab faf6 ffuH ^on 
i^abe tagit pa ^onom, od§ 158 ®. Suee (^ap. 8, 9. ^uritlebe6 ^on Blef \ixaxt 
r;eI6regba» 

48. ®a fabe ^an iiU 
^enne: SBar triJfl, mfn bot^^ 
ter, bin tro ^afmer fralfl 
bt\q; gadf meb frtb. 

49* SBib ^an cinnu ta= 
tabc^ torn en utaf i5fmers5 
fian6 ^u6 fi3r ©^nagogon, 
fagmibe^ till bottom: ®ttt 
better at bBb; gi3r ttfe 9Wa:= 
flaren omaf. 

50. ®a 3@fua ^8rbe 
bet orbet, fabe ^an tiU pU 
gorte6 faber: 9tab§ mtet; 
utan tro aKmcvfl, oc^ ^on 
ttjarber (;elbregba. 

51. ®a l^an fom f t)u^ 
fet, flabbe ^an mgom mgd 
meb ftg, utan ^etrum, 3^- 
coBum od) So^cinnem, od) 
fabren o^ mobren ttfl pi^ 
gona. 

52. Tim be greto aHe, 
od^ jamrabe fig Btoer^en- 
ne. ®d fabe f)an: ® rater 
ttfe; )?tgan ar i$t bBb, men 
^on fofn?er. torn {gen, oc^ ^on flobflra^ct 
xxpp] 0^ ^an 6i}b gffnja 
I)enne mat 

56. Od) ()enneS fMI:= 
brar forff ratfteS. S3fen ^an 
Biib bem, aii be tngom faga 
ffuUe, ^njab ber flfebt trar. 

9. ^apitltt 

:5(Sfu§ fcinbcT be totf ; f^Jifar fern* 

tufcnb mcin; BcfanncS, fiJrnaraS, 

utbriflccT aiibar; fBrfunnar 

jlu bBb. 

(gcban fairabe 3(gfu6 
^^ ttff^o|)a be totf, 0^ 
gaf bem magt od^ mdlb 
ijfnjer affa bjejTar, od^ ait 
be fjufbomar Beta !unbc; 

2. Dd) fdnbe bem ut till 
att pxthita ®ub§ rife, od) 
gora be fjufa '^elBregba; 

5. Od) fabe tia bem: 
Sager initt meb eber till 
magS, tdPe !ap)3, eller ff rS^- 
po, tcfe Brob, ftfe ^enntn^ 
gar; ^afmer ej feller ttva 
!jort(ar. 

4. Od) i ^njab ^u§ 3 53. ®d gjorbebe f))e aflmgdn, ber Mtfmer, tillbc§ ^onom, mdl itjetanbe^ ait 
i)Qn njar biJb. 

54. Tltn ^an bref bem 
atia ut, od) tog (;enne njtb 
^anbena, od) ro))abe, fd^ 
ganbeS: '^iga, ftatt npp 3 bragen baban. 

5. Od) ^n^ilfe idz anam^ 
ma eber, fd gdr ut af ben 
ftaben, cd) fPubber odf ftcf= 
tet af ebra fetter, tiTI tvitt^ 
neSBiJrb 5fmer bem. 85. Od) ^emie^ anbe' 6. D(^ be gingo ut, od^ (S^ap. 9. (gtjattgelittm* 159 manbrabe omfring { B^ar^ 
na, :tjreb{!abe ©tjangettum, 
oi) gjDtbe ^ctferegba alle= 
flab§. 

7. ®d fi# Aerobes Zz^ 
trard^a ^ra alft bet fom 
BebrefS af "^onom, oc^ ^o:= 
nom Beg^ntc mtg^aga; t^ 
bet fabe§ af fomltgom, att 
So^anncS iuar up^jflanben 
af bbba; 

8. §lf fomlfgom, att 
©Ita§ mar u|j^jen6arab; af 
fomlfgom, att ndgor ^xi^^ 
p\)tt af be gamla n^ar up^)^ 
flanben* 

a SDd^ ^erobea fabe: 
So()anncm ^afn^er jag'^alSs 
l^uggtt; men ^o dx bettne, 
ber jag fabant af ()orer? 
Dd^ begarabe fe l^onom, 

10» ^^^po^laxnatom^ 
mo fgen, od) fbrtciljbe ^d= 
nom afft bet be gjort ^abe* 
®a tog ^an bem meb ftg, 
od) gtc! affibeg utt ena Bbe^ 
marf, fom tigger wih ben 
ftaben, fern fallal ©etf):=^ 
fatba* 

11. £)a foffet bet fcr^ 
nam, fommo be efter ^o^ 
nom; orf) ^an unbprf bem, 
od^ tatabe meb bem om 
®ub6 rife, oc^ gjorbe bem 
]§e(bregba, fom bet ht\)bfht. 

12. Mtn bagen Begt;>nte hjarba framlfben; bd gingo 
be tolf fram, o^ fabe tttt 
^onom: 2'dt folfet tfrd btg, 
att be gd utt fiJ^ftaberna, 
od^ nafta 6i)gbena, ber be 
mdga gafla, od^ finna mat] 
ti; mt are ^dr t Bbemarfene. 

13. .e>an fabe txU bem: 
®tfmer S bem dta. Ta 
fabe be: SBt ^afme tdfe flera 
Brob an fem, cdf) th^d fij?ar; 
utan att njt gd Bort, od^ 
tcpt mat tm atlt betta 
folfet. 

14. Dd[) moro be fdfe 
Idngt tfrd femtufenb man. 
©d fabe ^an tiU ftna fidr^ 
jungar: Sdter bem \dtta 
fig neb, i f)\mxt mat^tapd 
femtto. 

15. Dd^ be gjorbe fd, 
od^ tdto bem aUa fdtta fig 
neb. 

16. SDd tog ^an be fem 
BrBb odf) be tix^a fi]tax]npp^ 
lt;fte fin Bgon t |>immelen, 
tacfabe berijfmer, Br5t, od^ 
fid Sdrjungarna, att be 
ffuHe feban fdggat fram 
for folfet. 

17. Od^ be dto alle, od^ 
it^orbo mdtte. Seban n^arbt 
up^jtaget bet fotn bem i?f= 
ttjerlopp, tolf forgar fuKe 
meb jlt^dPer. 

18. Dd) bet Begaf fig, 160 ®. Succ Sap, 9, bd ^an mar aUma i fina 
BBner, hjoro oc! ndgre ^an^ 
S^rjungar meb l^ottDtti;bcm 
frSgabe ^an, od^ fabe: 
.^mem fdga folfct mtg 
mara? 

I a ®a fmatabebe, oi) 
fabc: So^anneS ®i3parcn; 
fornHgc ©ffaS, od^ fowiHgc, 
at< ndgon ^rop^et af be 
gamta Sr up^pdnbcit 

20. ®a fabe ^an tiU 
bem: ^mem fSgen ba 3 
mfg mara? Sttjarabe ^e^ 
truS, od^ fabe: ®u afl 
®ub8 g^rifl 

21. Dd) l^an ^otabe bem, 
odf) f5r6ab, att be fPuffe bet 
udgrom fSga; 

22. Dd^ fabe: SJJennfe 
ffoneS Son mdfle mt;tfet 
iiba, oil 6ortfafla6 af be 
albfla, 0^ Bftverfla ^refler=: 
na, D^ (Sfriftlarba, od^ 
brd^jaS, od^ trebje bagen 
up^jfld igen. 

23» @abe ^an odf ttfl 
bem aUa: ^tDtlfen mi'g ef^ 
terfriija njiK, Ijan meberfdge 
pgfjelf, Ddf)tageftttfDrS|)d 
fig ^mar bag, od^ fi3Ije mtg. 

24. Stt; ben, fom n^itt 
tc^daa fftt Hf, ^an ffaff 
mifla bet ; od() ()d fom nufler 
fitt «f Pr mina ffuU, ^an 
{faU bet Be^dtto- 25. Dd^ fin^ab tommcr 
bet menntffone tiU gobo, 
om ^on n^unne ^ela tvtxU 
bena, odf) fdrta^^^^ar figfjelf, 
eUer gBr ff aba pa ftg fjelf? 

26. ^tDiIfen font 6U;ge§ 
n)tb infg od^ min orb, n^tb 
^onom flfall odP menntflPo^ 
ne^ Son Wt)ga§, bd ^^an 
fommer f ftn, od^ finS %a^ 
bev6, od^ be ^eltga StnglarS 
l^arltg^et. 

27. 9?fen jag fdger ebcr 
fiitmi^o, aii ndgve dvo af 
bem fom tfdx fid, be bcr 
tdEe ff ola fmafa bBben, iilU 
be§ be fd fe ®ub8 rife. 

28. @d feegaf bet fig, 
imb dtta bagar efter befia 
orben, att ^an tog tiU fig 
^etrum, od) 3of;annem, 
od^ Sacotjum; od^ gidf up^ 
pa ttt Berg till att 6ebja. 

29. Dd[) njtb Ban Bab, 
n^arbt ^an^ anfigte fi3rs 
manblabt, od^ ^anS !(dbnab 
mar \)\\^it oij fFinanbe. 

30. SDd^ fl, tmd mdn 
talabe meb (^onom, fom 
moro 9}fofe6 od^ ©liaS; 

51. Od) fi;nteS i ^arlig^ 
^et, od^ talabe otn ^an^ af^ 
gang, fom ^n fudBorba 
ffulle t Serufafem. 

52. ajien ^etrug, oc^ 
be meb ^onom moro, fBr^ (Sap. 9. (Soanseliitou 161 t^ngbeS af fBmn; bd be 
uppirafnabc, fdgo be i)an^ 
tlaxi)tt, od^ be ttr^a man 
fid wax fionom, 

53. Dd^ bet fcegaf fig, 
bd be gtngo tfrd ^onom, 
fabe ^etru6 ttH SSfum: 
Wd\iax, ofj dr gobt ^dr 
luara; fdt o§ giSra tre ^t;b^ 
bor, en ttK big, o^ en tiK 
SKofen, od^ en ixit @Itam; 
od^ n?{§te tcfe l^h?ab^anfabe. 

54. Od^ n^tb ^an fd fabe, 
fom en ff 9, od^ ^^wgfft;gg' 
be bem; 0(f) be njorbo fi3r:= 
fdrabe, mtb be njorbo fn^^ 
toefmabe t ff^n. 

55. O^ en r5fl ^orbea 

uht ff^nom, ^^^ ^^^ f^^^» 
©enne iir min alflelige 
Son; l^onom 5^ret. 

36. Dd^ t bet famma 
riJfien ^Brbe^, funno be 
3®funi toara affeno. Od^ 
be ttgbe, od^ fBrfunnabe m^ 
gom, t be bagar, ndgot af 
bet be fett ^abe. 

37. ®d ^dnbe fig bagen 
berefter, bd be gmgo neb 
af feerget, miStte ^onom 
mt)dfet fott 

38. Od^ p, en man af 
foCfet ro)?abe, oij fabe: 
®?dflar, jag 6eber big, fe 
ttff mfn fon ; ti) ^an dr mitt 
enba Barn. 39. (Si, anben feegri^er 
^onom, oil ^xa%i xopax 
(;an; od^ ^an fliter^onom, 
fd att (;an frabgaS; od^ ^an 
far meb n5b ifrd ^onom, bd 
ijan i)mom flitit ^afmer. 

40. Dd^ jag 6ab bina 
Sdrjungar, att be ff ulle nU 
brifma lonom ; odj be funbe 

41. S)d fmarabe 3@fuS, 
od^ fabe: D! bu otrogna 
odf) gen^ortiga fidgte, ^uru 
fdnge ffall jag njara ndr 
eber, oij liba eber? ^af 
bin fon i)it 

42. Dd^ mtb ^an nu 
framgidf, ref oij flet bjef= 
muten (;onom. SKen 3®^^ 
nd^jfle ben orena anban, od^ 
gjorbe ))ilten ^effiregba, odf) 
ptf ^onom finom faber (gen. 

45. Dd^ affe morbo fBi- 
ffrdtfte Sftoer ©ubS ^drlig:^ 
^et. ©d alle unbrabe ^jd 
aUi bet ^an gjorbe, fabe 
^an tiU fina Sdrjungar; 

44. S'atter be§a orben 
uti ebor 8ron; tt) bet ffaff 
ffe, menniff one6 ®on toars: 
ber iifnjerantnjarbab i men:= 
nifforS ^dnber. 

45. SKen be fiJrfiobo idfe 
betta orbet; od^ bet mar 
fiJrbotbt fiJr bem, att be bet 
ttfe funbe fSrfld; od§ be 162 @> 8uce ^ap. 9. fruftabc att fraga ^onom 
orn bet orbet 

46« Od^ f om fStanb bcm 
en tanfe, ^tuflfenbera ffuUe 
fiiSrfl marcu 

47. <Da SefuS fas be= 
rae ^jertaS tanfar, tog 
^an ett Barn, otf) fiSKbe 
bet nar ftg; 

48. Dd^ fabe ttl bem: 
.©mfffen fom anammar bet^^ 
ta barnet f nittt 9?antn, l^an 
anammar mig; o(^ ben mtg 
anammar, ijan anammar 
^onottv fom mig fanbt ^af^ 
tvtr ; mm ben ber mtnfi Sr 
tBtanb eber alia, ^an ffaff 
n^ara flBrfl 

49. ®d fmarabe So^am 
ne^, Qi} fabe: SWciflar, n?t 
fagom en, fom utbref bjeflar 
unber bitt 9tamn, o^ tin 
forBiSbom ^onom bet; efter 
bet ^an tdfe fiJljer meb og. 

50. @abe 3©fu§ tor ^0^ 
nom: f^orBjuber T;onom m= 
kt] it) ben ber We emot of 
ar, ^an ar meb of. 

51. Oc^ bet Begaf ftg, 
bd tiben fuHBorbab n^ar, 
ati ^an ffitfle ^dbantagen 
n^arba, manbe "^an fttt an- 
figte till att fara at 3eru= 
falem. 

52. K)(i} ^an fanbe Bdb 
framfiSr ftg; be gtngo, od^ fommo fnttTI en flab, fom 
be ®amartter utt Bobbe, att 
be ffuffe reba fiJr ^onom. 

53. Cd^ be unbPngo 
^onom tntet; tt; ^an l^abe 
mdnbt fttt anffgte ilU ati 
braga ttXt S^t:ufaletn. 

54. £)d(;ang8drjungar, 
SacoBug o4 So^cmneS, bet 
fdgo, fabe be: *g>6rre, mfDf 
hn, fd n^ttje mi fdga, att 
elben mdtte fomma neb af 
^immelen, od^ fortdra bem, 
fdfom ocf ®lia§ gjorbe? 

55. mtn 3®fu§ i^anbe 
ftg om, od^ ndp^t bem, fd- 
ganbei: S meten idf e, ^mar§ 
anba8 3 dren; 

56. Sp menniff one§ @on 
dr if e f ommen till att fir- 
berfma menniffornaS fjd= 
lar, utan ttll att frdtfa bem. 
Oc^ be gingo bdban nti en 
annan B^. 

57. Dd) m Begaf^ fig, 
mt'b be gingo pa mdgen, 
fabe en till l^onom: Sctg 
mtTI fiStja big, ^mart bw 
gdr, ^drre. 

58. @abe S®ftt^ tia 
f^onom: 9^dfa>arna ^afti^a 
Mor, od^ foglarna unber 
^immelen ndfle; men men:= 
niffone^ Son f)afn.^er iiXt 
ber l^an !an luta fttt ^uf^: 
mnb till. ^ap. 9, 10* etiattgelium. 163 59. mtn f)an fabe M 
en annan: grBtj mfg. ®a 
fabe ^an: $@rte, Idt mtg 
fiJrfl gd Sort, od^ Begrafma 
mm fabet. 

60* ®d fabe S®fuS tia 
'^onom: Sdt be biJba it^ 
grafti^a fina boba; menbu, 
gadf, od^ fiSrfunna ®ub6 
rife. 

61. ®tt attnarfabe:.&®r== 
er, jag tviU fotja big; men 
lat mtg forfi gd, o(| Pja 
mtg tfrd bem fom i mitt 
^uS Sro. 

62, ®abe SS'fitS tilt ^0:= 
nom: ^tuitfen fom fatter 
ftn ^anb ixd |)Iogen, od) 
fer tiffbafa, ^an ax itfe be= 
qmam tiU ®ubg rife. 

10. ^apitlct 

;£)e fjutto iScirjungar. SDrbctsi lopp. 

^^eban ffttfabe .g)®rren 
^^anbra fjutto; o^ fdnbe 
bem tn?d od) tnjd framfor 
fig, i atta fldber od^ rum, 
bit ^an f omnia njtKe; 

2. Od^ fabe tia bem: 
®dben dr jlor, mtn arBe^ 
tarena dro fd; Bebcr fi5r= 
benffuU fdbene^ §@rra, aii 
^an utfdnber artetare t fi- 
na fdb. 

5. ^^dr; ft, jag ^nber eber fdfom lamfc itfanb utf:= 

mar. 

4. SSdrer ingen fSc¥, ej 
^eKer ffra)?|3D, ej^^eHer ffor; 
oi) ^elfer ingen i mdgen. 

5. Uti ^irab ^u8 S f om:= 
men, fdger fiirfl: grib n^are 
be§o ^ufe. 

6. Dd^ om ber ndgor 
dr fribfenS 6arn, fd ffaff 
eber frib 6Iifma ))d^onom; 
^njar ocf iife, fd fommer 
i)an iiU eber igen. 

7. Uti bet famma ^u8 
Hifmer, dter od^ bridfer ^mab 
eber forefdtt^; t^ artetaren 
dr fin V6n hjdrb. @dr {£t 
utu ^uS i ^ug. 

8. D* uti ^toab flab 3 
fommen, od^ be anamma 
eber, dter ^njab eber fiSre- 
fdttS; 

9. Dd^ gorer be fjufa 
^effcregba, fom ber dro, cdf) 
fdger tiff bem: @ub§ rtfe 
dr fommet ^arbt ndr eber. 

10. Xlti ^mi flab 3 
fommen, od^ be idt anani- 
tna eber, fd gdr ut pa 6ang 
gator, od^ fdger: 

11. Set floft, fom (dbbe 
imb og af ebar flab, fEafe 
tvi af ^d eber; bod* ffolen 
3 mta, ait @ub6 rife tvox 
fommet ^arbt ndr eber. 

12. Sag fdger eber, att 164 ®. Slice ©alp, 10, Sobome ffaU brSgclfgare 
hjarba pa ben bagcn, an 
bem flabenom, 

13. 2Be big, e^orajfn; 
hje btg, 23etf)fafbva; t^^abe 
fdbana frafter njartt gjorba 
ut{ ^i^ro od) @ibon, font 
be gjorbc aro xiii eber, tSnge 
feban ^abc be \nitit nix fcicf 
odt^ affo, od& gjort f^nba= 
feSttrfng. 

14. ®orf ffatt Sli;ro od) 
©iboni brageltgare tijarba 
pa bomenom an ebet, 

15* SDc^ bu, 6a))erna- 
uin, fom iHJ)3(;afmen afl aUi 
intttt ^immeten, bu ffaE 
ncbflort roarba till ^etmete* 

16. ^tuttfen eber ^Brer, 
^an ^iSrer mtg; od^ ben eber 
foiaftar, ^an foraftar mfg ; 
men ben mtg fiJraftav, ^an 
foraftar ^onom, fom mfg 
fcinbt ^afmer. 

17. SWen be fjutto fom^: 
mo tgen meb glcibje, oif fa= 
be: ^©rre, bfeflarna aro op 
otf unberbSmgeibtttStamn. 

18. ©a fabe ^an tiU 
bem: 3^g fag Satanam 
faUa af ^immelen, fdfom 
en (jungelb. 

19. @f, jag ^afmergif= 
tvii eber magt att trampa 
pa ormar od) fcor)jioner, 
ocf Bfmer ail penban^ fraft; od^ eber flaH tntet toarba 
flPabanbeg. 

20. ©otf frBjber eber irfe 
beraf, att anbarna aro eber 
unberbdnige; utan frBjber 
eber, att ebor namn aro 
ffrifmen { ^tmrnelen. 

21. 3 famma (lunbcne 
frBjbabe fig SSfug i iU\^ 
banom, od^ fabe: Sag ^rt- 
far big, Sraber, ^tmmelen6 
od) jorbenco $6rre, att bu 
^afiDer betta forbott for be 
n^ifa od; ffofa, od^ ^afmcr 
bet u^j^enBarat for be fd- 
funniga; ja, gaber; it) fd 
^afnjer luartt 6e^ajieligtt 
fBrbfg. 

22. Strt ting dro mtg 
antrtjarbab af minom %a^ 
ber; od) tngen twet ^o@d:= 
nen dr, utan gr^bren; oi) 
^0 gabren dr, utan @o^ 
nen, oc^ ben fom @onen 
tvili bet u^^^enbara. 

25. Od^ ^an njdnbe ftg 
om till fiua :^drjungar af- 
fibe^, od^ fabe: Sad'gc aro 
be ogon, fom fe bet 3 fen. 

24. ^i; jag fdger eber: 
aWdngc ^ro))f;eter od^ ^c= 
nungar dflunbabe fe bet 3 
fen, od^ fingo bod" idt fet: 
od^ ^Bra bet 3 ^Bren, od^ 
fingo bodf idfe tjcxat 

25. Dd[) ft, ctt ta^p^tlot ^ap. 10, SnaitgeHum* tes >^t\}it^ ba ^tt font m bet 
famma xummtt^ gttf ^an 
fram, oij fdg pa ^oncm: 
D(^ gtd febati framow ^p^ 
nom. 

33, a)^en cu Samaritan 
refle famma magen, od^ !om 
till ^Dttom-; o6j mx ^an fag 
"^onom, tt^arfunnabe ^an fig 
Bfujer l^onom; 

34, Od^ gicf till^ ed^ 
fotBaiib f)an§ far, od) gbt 
ber oljo od) twin in; od) 
laben |)vi fin of, od^ fiirbc 
^onorn till {;cr6crget, oc^ 
ffiJttc l^ottom. 

35, ©en anbra bagcn 
gBr bet, fd far bu (efma, jfor ^an babati, od^ tog fram 

29. ®d tDittc 6an gi3rajttt)d)3enm'ngar,Ddl)gafyt3ar= flob upp, odi frcpabe 1)0:^ 
nom, fdganbe^: SWaftar, 
^mab flCatt jag gi3ra, ait jag 
md fd etrimterltgit Itf? 

26. ®d fabc ^an titt 
^onom: ^mab dr jfrifiuet 
i (agen? $uru Id6 bu? 

27. Smarabe ^an, od) 
fabe: ©u ffaO iilffa bin 
^etra ®ub, af aEt bitt 
l^ierta, oc^ af aEo bine 
flril, oc^ af aEa bitta fraf= 
ttt, 0^ af aEom binom 
pg; od^ bin najla, fom 
big fielf. 

28. ®d fabe l)an ttE ^0:= 
nom: JRdtteliga fmarabe bu; ftg fjetfman rdttfdrbigan, 
o^fabetta3@fum:©li3tl:= 
fen dr bd mtn ndfte? 

30. ®d fmarabe 3®fua, 
od^ fabe: ®n m.an for neb 
af S^^^f^^^w tttt S^tid^D, 
odf) fom i rofmare^dnber; 
od^ be fidbbe af ^ouom, cd^ 
fargabe ^onom, od) gtugo 
bdban, od^ Idto ^ouom (ig:5 
ga ^alfboban. 

31. ®d ^dnbe fig, att 
en ^refl for neber at fam= 
ma mdgett ; od^ bd ^an fid 
fe l^onom, gtcf (;an framom 
^onom. 

32. (SammaluttbaodEen benom, od^ fabe tttt ^oncm: 
(SfiJt ^onom; od^ ^mab bu 
mer fo^ar pa ^onom, wxU 
jag Betala big, ndr jag f om- 
mer tgen. 

36. ^wilhn af be§a tre 
ft;neS big nu ^afma marit 
t)ang ndfte, fom for rBflua- 
rena fomrnen mar? 

37. ®abe (;au : ®en fom 
fcemifte ^onom Barm^ertig^ 
^et. ©d fabe S®fu6 tiU 
^ottom: ^adf, od^ giJr bu 
fammalebeS. 

38. a«en bet begaf fig, 
bd be twanbrabe, gidf ^nutt 
en (iten flab; od) en qmin* «. 8ufc Sa^j. 10, it. na^ feenamnb Tlaxt^a^ unb= 
firf ^oncm utt pit ^u6* 

39* Od^ ^ott ^abe en ft;^ 
fler^ 6enaiimb SKarfa; ^on 
fatk fig mtb S^fit fBtter, 
od) t)lJrbe (;ang orK 

40* 9«en gWart^a 6c:= 
f^nirabeS meb fbfettg tjenji 
^on gtcf fram, od^ fabc: 
|)C?rre, ffHter bu tntet bcr^ 
oni, att mill ft;flet (atcr mfg 
tjciia allena? ©dfag^cn? 
ne nu, att ^on l)jel^cr mfg* 

4U ©ttjarabe 3®fuS, 
od) fabe till ^enne: STfats^ 
t(;a^ 9}fart^a, bu ^aftvtx 
omfotg od^ Bcf^mmer om 
mdnga^anba; 

42. aWeii ett St uBbtorf^ 
ttgt: SWarfa ^afmer utforat 
ben goba belen,^n?ilf'en^en= 
ne i£t fEall tfrdtagaS, IL 6a|jitlct 

^fbja lares. Satan brifS ut. 

%(d(r\ ncfaS. SSe ofmer 

^^attfeerna. 

C\if bet fcegaf fig, att ^an 
^^ Ijab utf ett ntm; bd. 
^an tudnbe igen, fabe en; 
af ^anS 8drjungar till i)c^\ 
nom: $®rte, Idr d§ bebja, 
fdfom otf So^anneS Idrbe 
fina Sarjungai\ 

2. ®d fabe ^an till bem: 
max 3 Bebjen, fdger fd: Saber to&x, fom aft i ^i«i= 
lorn, l^elgabt watbe bitt 
S>lamm Jillfomme bitt 
rife. @fc bin toUic, fi= 
fom i l^immclen, fd orf ^jfi 
iorbcne* 

3. ®if 0^ atttib w8tt 
bagcHga btdb* 

4. JDd^ fotlSt 0^ mfira 
f^ttber; it) otf \m fdrlSte 
aHom, fom of ff tilbige ato. 
Od^ inleb of irfe uti ftc= 
flelfc; utan ftale of ifrSn 
ottbo^ 

5* SDc^ fabe ^n tiH bem : 
^mitfen dr ftlanb eber, fom 
^afmer en "mdn^ oij ^an gdi 
till ^onom om mibnattStib, 
octf fdger titt ^onom: ^dre 
tr^dn, (dna mtg tre BrBb; 

6. Z\) min tiidn dr f om^ 
mm till mtg, n^dgfaranbeS, 
odj jag ^afluer inttt tdgga 
fiir ^onom. 

7. Od) ben, fom innan:: 
fiJre dr, fnjarar, odf fdger: 
®i}r mtg icfe omaf ; bBrren 
dr nu fldngb, oif min haxn 
dro meb mig i fdng; jag fan 
itf e fid upp, od^ fd btg bet. 
j 8. S^g fSger eber: Om 
'fean dn irfe up^^fldr, oc^ far 
hmxom bet, berfSre att i}an 
|dr Ijan^ mdn; (ifmdl, bcr^ 
'fore att Ijan fd trdgen or, 
ftdr t)an upp, odi far ^o- (5a}5, 11, JtJattgeHum. 167 ttom fa mtjtfct ^an ^e^Bf- 
met. 

9, @dfager orf jac^cbcr: 
53eber, od^ cbcr flPall gtfmet 
marba; fdfer, od) 3 flfolen 
finna; !(a<?^er, oc^ cbcr \iaU 
njarba u^^jldtct 

10, S^^ bcttbcr Bcbct,^att 
far; od^ ben bcr fcfcr, ^an 
finncr; od^ ben bcr fla^^jar, 
^ottom njarbcr u}5<?(dtct 

11, ^)mihn t'Manb cbcr 
cir bctt fabcr, om ^an6 fon 
fccbc§ Brbb af l^onom, fom 
gtfmcr ^onom cnflcn? (5(Icr 
om ^an Bcbc§ fiiff , mdnn 
\)an gffitja ^cnom en orm 
f»r flff? 

12« @fler om f^an 6cbc^ 
agg, mdnn ^an fd ^onom 
en fcor^jton? 

13. ^unnen nuS, fom 
onbe Srcn, gffma cbor bam 
goba gdfnjor; ^uru mt^dtt 
mer ff aff ebar ^immelff e %a^ 
bcr gtfma ben ^elga 8tnba 
bem fom bebja ^onom? 

14. Oc^ |an utbrcf en 
bjcftijul, fom njar en bum? 
fee; od^ ndr bjefnjulen njar 
utbrifnjcn, tatabe bumbcn; 
od^ foffct fdrunbrabe fig. 

15. ajf en fomltgc af bem 
fabe: ^an utbrifnjcr bjcflar 
mcb ©ecIjebuB. bfeflarnaS 
bfmerfta. 16. Dd) fomtlgc frcftabc 
^onom, BcgdranbcB af fee? 
nom tcdfcn af ^{mmclcn. 

17. 9Wen efter ^an tt^i^k 
bcra6 tan!ar, fabe l^an iitl 
bem: ^i^art odl) ctt r(fc, 
fom fonbrar ftg emot fig 
fjclft, bet tuarber fdrbbt, 
od^ ^uS JaKcr pa ^u§. 

18. ^(r ocf nu ®at(\n 
fonbrab emot fig fjcif, ^nru 
marbcr bd f)m^ rife ^dtts 
banbeg? efter 3 fagen, ati 
jag utbrifn?er bjeffar nteb 
©ccljcbub. 

19. Tltn om jag utbrff^: 
mer bjcflar mcb ^^ecIjcBut, 
mcb ^mem brtfma bd ebcr 
6am bem ut? ©crfBreffos 
la be mara ebra bomare. 

20. SWen om jag utbrif? 
njcr bjeftar mcb @ubS fin* 
ger, fd fir ju ®uba rffe 
fommet idi ebcr. 

21. ®d en fiarf hmdp^ 
nab fccmarar f?tt ^u§, fd 
fclifmer bet { fn'b, fom i^m 
ager. 

22. 9Ken bcr en (lar? 
fare ttHfommcr, od^ bfnjcr? 
rtjinner ^onom, tager ^on 
Sort all t)anS nja^cn, bcr 
i)an trofle u^pd, oc^ fftfter 
i^an^ rof. 

23. ®cn tc!e mcb mig 
fir, ^an fir emot mtg; o^ 168 8uce dap. it. ben idt fiJrfamlar meb mfg, 
^an fiSrfftngrav, 

24. 9lax bctt otene an- 
ben gdr ut af mcnnfffonc, 
manbrar ^an frmg om tor^ 
ra platfcr, (Bfcr eftcr ^wU 
to, od^ finner tngcn. ®d 
f^get ^an: Sag mtf( tom=^ 
ma tgen utt mitt ^u6, bet 
jag utgfc!. 

25. Od^ nSr ^an forn^ 
met, finner ^an bet rent 
fopabt, 0^ mSI til[^ji;rttabt. 

26. ®d gdr ^an dfiab, 
od) tager tiU ftg fju anbra 
anbar, fom ffabeligare dro 
an ^an; oc^ be gd bertn, 
oi) 6o ber; t^dj ben mtn^ 
nfffoneS fijla n^arber mSrre 
an bet fiJrfla. 

27. 04) bet begaf fig, 
1)5 ^an betta fabe, ^of en 
qminna fina ri3fl upp iBfanb 
foTfet, od^ fabe tiU ^onom: 
@alig ar ben qmeben, fom 
big turit ^afmer, oij be 
f^enar, fom bu bitt ^f:= 
mer. 

_28. 9Wen ^an fabe: Sci, 
fatige dro be fom ^Sra ®ubg 
orb, oci^ g5mma bet. 

29. ®d folfet trdngbeS 
intiff, beg^nte f)an fdga: 
®etta dr ett onbt f^dgte; 
be Begdra tedfen, od^ tedfen 
\iaU bem (cfe gifmet ^avc: ba, utan 3one ^rop()etcn^ 
tecfen. 

30. ^^ fdfom 3oua3 
mar be 91tnei;iter tit tt^tn^ 
fd ffatt odB menniffoneS 
(Son njara be§o ffdgte. 

31. ©rottningen af f5^ 
berlanben ff^tt u|3pftd pd 
bcmen, meb be mdn af bet- 
ta fCdgtet, 0^ fPaU fBrbB^ 
ma bem; iX) ^on ?om ifrd 
tuerlbene^ dnba,ttr{ attl)ijra 
Salomon^ mi^bom; od^ fi, 
^dr dr mer an (Salomon. 

32. £)e 9?inetoitiff e mdn 
ffola upp^ia pa bomen, meb 
betta fidgtet, od| fifola fBr:= 
bBma bet; ti; be gjorbe hM== 
ring efter 3one ^jrebiBan; 
od^ fi, t)dr dr mer dn3ona§. 

33. Sngen u^jptdnber tit 
Iju3, odi) fdtter bet itti nd^ 
got t;emltgtt rum, effer nn^ 
ber en ffdp^jo; utan pa 
(jufaflafan, att be, fom tn= 
fomma, ,ff ofa fd fe af Ijufet. 

34. 6gat dr froppfcn^ 
IjuS; ndr nu bitt 5ga dr 
enfalbigt, fd marber o^ att 
bin txopp (jug; dr bet odf 
argt, fd n^arber odP bin 
hopp m5rf. 

35. ©erfBre fe titt, att 
Ijufet, fom i big dr, {<^t 
marber mbrfer. 

36. Om nu bin ftopp 

ar @a^. ii. ©tiangelittm. 169 at aHfamman^ tju3, od) 
^afmer ingen bet af mfirf^ 
ret, fd waxitx ^an alUx- 
fammau tju^; Qi}npplt)\tx 
big, fdfom en flat Ijungelb* 
.37. 0(^ mtb ^an tala^ 
be, bab ^onom en ^(^artfee, 
att ^an f6u(Ie fd fig mat 
meb i)mxoitu i)d gitf ^an 
in meb bottom, od^ fatte fig 
titt torbS. 

58. Tim bd ^^arifcen 
fdg^ att f)an idt tttiobht fig, 
fiirr dn ^an gtcf Hd feorb^, 
forunbrabe ()an fig. 

59. ©d fabe ^erren tiU 
^Ditom: 3 ^pl;arifeer goren 
rent bet fom utmdrte^ dr :pd 
br^tfefaret oc^ fatet; od) bet 
tnnjdrte^ dr i eber, dr futtt 
meb rof odj onbffo. 

40. 3 bdrar, ben fom 
gjorbe bet utmdrte^^ dr, l;af- 
mer i)an od iiSt gjort bet 
inttjdrte^ dr? 

41. £)Dci gifmer atmofo 
af bet 3 ^afmen; od^ fi, fd 
dro eber att ting ren. 

42. SBeeber, ^l^arifeer; 
tt; 3 gSren tionb af mi;nto 
odj ruto, 0^ alla()anba !dl ; 
0^ bomen, od^ ®ub§ tarlef 
Idten S blifi^ci tidfiafa; ja, 
xmn mdfie bctm gora, o^ 
bodf bet anbra itfe (dta. 

43. 2Beeber,^§anfcci-, tt; 3 fitter gerna frdmfl { 
®i;nagDgorna, od^ miljen 
^elfabe luarba pa torgen. 

44. SBe eber, '^Sfriftldr^ 
be od^ ^^acifeer, 3 ffr^m= 
tare; tt) 3 dren fdfom be 
grifter, fom inttt fi;nag, ber 
folfet gdr uppd, od) met ber 
intet af. 

45. ®d fiuarabe en af 
be lagflofa, oc^ fabe till t)o- 
nom: SKdjlar, bn forfmd- 
ber odf o§ meb bega orben. 

46. 2)d fabe ^an: SBe 
otf eber, 3 fagflofe; ty 3 
Idggen borbor ^^d mtnnU 
fforna, §mtTfa be icfe bra= 
ga funna, od) 3 tagen idt 
fjelj^ua pa 6orbona meb ttt 
ebart finger. 

47. Wt eber, 3 fom 
&i;ggen be ^rc}?^eter^ grif=: 
ter; men ebre fdber jTogo 
bem i^jdL 

48. Sannerliga, 3 6^- 
ti;gen, att 3 ^dUen beraf, 
fom ebre fdber gjort ^afma; 
t^ be flogo bem ifijdl, od^ 
3 B^ggen beraS grifter n^|}. 

49. Derfore fdger ocE 
Ouba midbom: 3cig ffaU 
fdnba tiTI bem ^rop^eter 
oc^ Sl|)ofltar; od^ af bem 
ff'ota be ndgra biJba od) 
forfclja; 

50. %a bet att af betta 

(8) 170 ®. Slice ^ap, it, 12, flcigtet ff all utftafbt mxia 
aUa ^copl)tttx^ Mob, fom 
utgjuten cir, febaii mcriben 
tvax ffa^jab; 

51. Sfran 5l6eld Mob, 
tjttttt 3^<f)^^i^ ttob, fom 
forgjorbe^ emeUan attarct 
od) teni^jtet; im§cr(tga fa= 
gcr jag eber, n^arber bet 
utfrafbt af betta flagtet 

52. 2Seeber,3iagHo!e; 
tt; S t)afmeu fdtt n^rfelen 
m forflanbet; fjelfiue gdn 
3 inttt in, of^ fortuagrcn 
bem fom tngd milja. 

55. 9^dr ^an nu betta 
fabc ttE bem, fcegvnte be 
tagHofe od) ^l;artfeer gd 
^drbt dt ^onom, oc^ Kfteti^^ 
ga frdga ^onom om mdng 
fl^te, meb forfdt; 

54. ©ofanbe^ efter, ati 
be ndgot meba funbe af 
Ijan^ mun, ber be mdtte 
kflaga (;Duom fiire. 

12. ©a^itlct 

93ufforg. 2Baffamt;ct. Woi^ 
foulig^et, 

^ax nu ffirfamlabt marbt 
^^ otah'ga mt?cfei fol!, fd 
att be tram^^aDe pa tjimx^ 
annan, Begi;nte t;an fdga 
till fiua :^qrfungar: S5rfl 
tager eber mara fBi U ^^artfeerS furbeg, fom &x 
ffr^mteri 

2. St^ inttt dx forbolbt, 
fom tdfe marber u^p^jenBa^^ 
rabt; od^ tntet lonltgit, fom 
itfe u^j^fommer. 

5. SDerfore, ^mab 3 fagt 
^afn^en i miSrfret, bet ffatt 
marba l^Brbt i tjufet; odf 
M 3 talat ^afii^en i orat 
t famrarna, bet ff att pxtiU 
fabt marba ofiwanpd taten. 

4. 93ten jag fdger eber, 
minom mdnnom: 9taben3 
icf e for bem fom biJba fro^^ 
pen, od) feban ^afma be 
intet ^twab be mer gora 
funna. 

5. aJJen jag tviU n^ifa 
eber, ^mem 3 f?oIen rdba^: 
Stdben^ ^onom fom, feban 
^an biibat ^afmer, ^afn^er 
i)an 0* magt att fcortfafia 
tttt ^elmetet; ja, fdger jag 
eber, ^onom rdbenS. 

6. ^opa6 tdfe fem fparf^^ 
mar fiJr ttva fmd ^}enntn= 
gar? £)&} en af bem dr 
icEe fiirgdten for @ubt. 

7. 3^/ ^bor ^ufnjub^dr 
aro od ati rdfnab; berfiSre 
frnfter eber inttt \ 3 dren 
bdttre dn mdnge f))arfnjar. 

8. aJten jag fdger eber: 
^njilfen mtg Ibefdnner for 
menntft'or, ^onom ffali odf (lap* 12. (&t}an%tlinm. 171 menniffottcS ®on fcefanna 
infer ®ubS Stttstar. 

9. Tltn ben mfg nefar 
fi3r menniffor, i)an ffaH 
Dcf ncfab marba fiJr @ub6 
^tnglar* 

10. D(^ ben ber talar 
tit orb emot menntffoneS 
Son, bet ffatt marba §0- 
nom fMatet; men ben fom 
()dber ben $elga Stnba, bet 
ffall ttfe fiJrIdtaa. 

11. 5?dr be nu braga 
eber fram t ^^nagogorna, 
D^ fiJr Ofnjer^eten, od^ fiJr 
be mStbiga; ^afmer ingen 
omforg, ^mab od^ ^urule* 
be^ S ftt)ara, eUer ^mab 3 
faga ffolen; 

12. S:^ ben .£)elge Stnbe 
ff aU tara eber, t famma flnn= 
bene, ^mab 3 fciga ffolen. 

15. £)dfabeenaffoIfet 
iiU ^onom: 97{dflar, fdg 
minom brober, att ^an 6t;- 
ter tneb mtg arfmebelen. 

14. ^abe ^an till ^os 
nam: 9?lenmffa, ^o ^afmer 
ffitfat mtg tiff bomare effer 
ffiftare iSfn^er eber? 

15. S)d| ^an fabc tiff 
bem: ®er tiU^ oi) tager 
eber mara fiJr girtg^et; tt; 
en^ (menniffog) lif ganger 
i^e beripd, att ^on mdnga 
dgobelar ^afhjer. 

$2 16. Dd) fabe ijan en 
lifnelfe tiU bem, faganbeS: 
®et n^ar en rifer man, 
i)\v\itm^ dfer Barfrnftnog. 

17. ®d tdnfte ^an n^ib 
fe fj^ff/ fdganbeS: .g>njab 
ffaff jag gora? 3:^ jag 
^afnjer tdfe, ber jag tan 
Idgga mina frnft nti; 

18. Od§fabe:®ettatvtff 
jag gBra: 3cig itjtff rifma 
omfuff mina tabor, od^ 6t;g=' 
ga u^j^j fiorre; o^ bit tt>iff 
jag fiirfamla aUi bet mig 
ti^&xi dr, 0^ mina dgobelar; 

19. Dd^ fdga tiU min 
fjdl: ®jd(, bn ^afimx m\)c^ 
!et gobt fBrn^arabt tntiff 
mdng dr; giSr big goba ba:^ 
gar, dt, bridf, U)ax glab. 

20. aWen @ub fabe tiff 
^onom: ®u bare, i benna 
natt ffaff man faffa bina 
fjdiifrd big; ^offaffbdfd 
bet bu tiffrebt ^afmer? 

21. Slfftfd gdr bet 0* 
^onom, fom fig fisrfan.far 
dgobelar, od) i£t ax xit fiir 
®nbi. 

22. Dc^ ^an fabe tiU 
ftna Sdrjnngar: ©erfore 
fdger jag eber: cgiafiuer icfe 
omforg for ebart (if, ^n^ab 
3 dta jlfolen; efferfor ebar 
txopp^ ^n^ab S ffolen ttdba 
eber meb. 172 ^. Suce ^ap, 12. 23^ 8ifit>et St met an 
matcn, od) fro))^en met an 
flaben. 

24* 0et ))a fot:patna; 
tt; be fd intet, ej ^ettet n^)3^ 
ffata; be ^afma ^matfen 
fdttate ettet (abo, oc^ ®ub 
fiJbet bem; f)utu nn;c£ctdten 
3 Sdttte an foglatna? 

25. «g)ivtWen af ebet fan 
meb fin onifotg fiJtofa ttS 
fin mxi en atn? 

26. Aunnen 3 nu idt 
bet fom minfl at, ^n^atfiire 
^afttjen 3 bd omfotg fi)t 
bet anbta? 

27* ®et pa (iljotna, ^u^ 
xu be njaxa; be atfceta hx:^ 
id, oif ej ^eHet \pinm\ 
men jag fdget ebet; 3tfe 
Salomon i all ftn ^dtltgt;et 
mat fd fldbb, fom en af bem. 

28. ii'flet nn ®nb fd 
ftdbet gtdi'et, fom i bag 
md):et ^d matfene, o^ t 
motgon fafla^ t ugnen; 
(;ntu m^tfet met \tatl Ijan 
«dba cbet, 3 etenttogne? 

29. £)etfote ftdget ocS 
3 intet eftet, ^mab 3 ffo^ 
ten aia^ cttet bticfa; odb 
fvitct itfe i ^iijbena; 

30. Z\^ eftet alii betta 
fiSfa ^ebmngatna i uetl^ 
bene; men ebat gabet 'iis^t 
md(,att3fdbantbe^iifmen; 31 » Utan fofet ^elbte 
eftet ®ube rife, fa fatter 
eber attt betta titt. 

32. gtufta big t^e, bn 
tTenc ^jotb; t^ ebat g-abet^ 
gobmilje at fd, ait ^an mitt 
gifma cbet ttfet. 

33. Sdtjet ^mab 3 f;af:= 
men, oif gifmet afmofo; 
giitet ebet fdcfet, fom idt 
fi3td(bta^; en ffatt, fom aU 
bttg mtnffa^ i ^immeten, 
bet tjufmen al'bttg tt(Ifom= 
met, ej ^ettet ndgot mal 
fiJtbetfmat. 

34. Sv b^^ ^fe^^ ff^^^ ^^V 
bet bftfmet ocf ebatt ^jetta. 

35. Sdtet ebta Idnbet 
mata omgjotbabe, od^ ebot 
Iju^ fctinnanbc; 

36. Dd) matct 3 bemen= 
niffot fife, fom mdnta fin 
^etta, bd ^an igcnf omnia 
ffatt iftd 6tiJIIo)3et; att, ndr 
^an fommet, cdj ffa^^at, 
(dta be ^onom flta;ct n^|). 

37. Safige dto be tjc= 
nate, ^milfa ^etten finnet 
mafanbe, bd Ijan fommet; 
fannetfiga fdget jag ebet: 
^an ffatt u^^^ffiitta fig, 
od) lata bcm fitta till Botb^, 
od^ ijan ft'ali bd gd od) tjc^ 
na bcm. 

38. Od) om (;an fom= 
mcc lui \)i\\ anbta mdften, ^dp. 12. Stjaitgeltum* 173 D(^ uti ben trebjc tiidftett, 
od) finttcr fa; faltge fito be 
tjenare* 

59, a«en betta flclen 3 
tvtia, ait, om (^uSBonben 
mi^te ^d ^rtjab flunb tjuf? 
iwen fomma tTuHe, fiJrmigo 
h^afabe ^an, od^ fcfe tttt= 
flabbe itpj)Bn;ta fttt f)u3* 

40, ©erfiire twarer ocf 
3 rebo; t^ ben flunb, 3 
idt tfinfen, flatt menntfPo* 
neS (^on fommct 

41, ®d fabe ^etrug tttt 
^onom: §(Srte, fSger bu 
till o§ benna Itfnelfen, eUer 
ocf m atta? 

42. £)d fabe ^@rren: 
^mar ffnner man en ixo^ 
gen oc^ fndtt flaffate, ben 
^an§ f)tin fatter ofmer fltt 
tjenftafolf , att ijan bem i 
rattan tib gfftner ^mab bem 
Be^brer? 

43, ^altg drbentjena- 
ren, ben ^erren ftnner fd 
gbra, bd ^an fommer, 

44. @annerltga fdger 
jag eber, ^an f!aE fStta 
|onom Bfmer aUt bet i^an 
dger. 

45. Tltn om ben tjena? 
ren fabe i fitt ^jerta: min 
^erre briJjer fa^ att fom:= 
ma igen; oc^ feeg^nte fid 
tjenarena od^ tfenatlnnotJ* na, oc^ dta, g6j brtcta, dc^ 
n^arba brurfen; 

46. (Sd fommer benS 
tjenar^n^ '^crre, ^d beti ba* 
gen ^an bet ftg tc^e fi3rmo=: 
bar, oc^ pa ben ftunbene 
ben ^an tdfe njet; ec^ ffaU 
l^ugga ^onom { fl^cfer, oif 
\iaU fdtta ^an^ lott meb be 
otrogno. 

47. Wiltn ben tjenaren, 
fom mtgte fin ^erraS ^tJtlja, 
od^ idfe fcerebbe ftg, od^ tcfe 
gjorbe efter ^anQ tDflja, ^an 
fla-II Ifba m\)iSm ^ugg; 

48. SWen ben ber ttfe 
ttjtgte, od) gjorbe bodf bet 
fom ^ngg mdrbt ttjar, ^an 
ffatt fd ^ugg Itba; t^ bem 
fom m^cfet gtfiwet dr, af 
^onom ffaE mt;tfet luarba 
utfrafbt; od^ ^mem m^det 
feefalbt Sr, af ^onom ffall 
hjarba m^rfet dflabt. 

49. Sag dr f ommen tttt 
att n^^jtdnba en e(b ^d jor* 
bene; o^ ^mab mitt jag 
^elbre, dn att ^an aUareban 
Brunne? 

50. 9}?en jag mdfte meb 
en b5^etfe biJ]pa^ ; od^ ^uru 
dngflag jag, tilJlbeg ^on 
futtborbab tuarbcr? 

51. Tttmn 3, att jag 
dr fommen till att fdnba 
frib pa jorbeua? 9tej, fagex 174 @. 8ucc ^ap, 12/ is. iag eber; utan iDi^erliga marcn, oc^ bomarett ant* 

marbar bfg jlotfnidflaren, 
0^ ficdfmafiaren fafiar btg trtjebrSgt 

52, Stt; ^Srefter flfola 
fern n^ara fftljaftige utt tit 
i)u§ ; tre cmot ttr^a^ o^ itva 
emot trc, 

53, Srabren ffaH n?ara 
cmot fonen, o^ fonen emot 
fabren; mobrcn emot bott- 
rena, ocf) bottrcn cmot mo- 
brena; fttjStan emot ftna 
fonaf^uflru, o(^ fona^uflrun 
emot ftna fmaro. 

54, Sabe ^an o* tiH 
folfet: 9^ar 3 fan fe en 
ff^ n^pgd mefierut, fira^t 
fagen S: 9i^9« fommer; 
oc^ bet ffer fl 

55, Dd^ narSfenfun^ 
nanmSber Hdfa, fagen S* 
®et fclifn^er marmt; od^ bet 
ffer fi 

56, 3 ffr^mtare, ^tm:= 
melenS oc^ jorbene^ ff e^elfe 
funnen S beprbfnja; ^njt 
^jriJfnjen 3 ftfe bd benna 
tiben? 

57, -gmf bbmen 3 We 
otf ntaf eber fjeffma, ^tuab 
rdtt dr? 

58, 9?dr bunugdr meb 
bin ttdtobrober iiU bfmers^ 
flan, fd minnldgg btg i n)d= 
gen, att bu BHfttjer ^onom 
frt; att ^an ttttdfn)enti;rg { fdngelfet, 

59. 3ag fdger big: ®u 
tvarber ber fdPe ut!omman:= 
be§, tittbc^ bu Betalat ^f:= 
luer ben ^tterfla flfdrfn^en. 

13. ©apitlet. 

93ot nBbig. ^tumpcn qtciniia. 

Otbetg fraft. #a fatigc, 

5i>crufalem8 it?c. 

5l\d famma ttb moro ber 
V ndgre ttffftdbeS, fom 
bdbabe l^onom om be ©a? 
Kleer, ^njiTfag Blob ^iia^ 
tu6 I)abe Blanbat meb be=: 
raS offer. 

2. ®d fmarabe 3ef«§, 
Dc^ fabe tiff bem: S^enen 
3/ M be§e ©afileer moro 
f^nbare for affa (galileer, 
efter be fdbant lebo? 

3. 91ej, fdger jag eber; 
utan om 3 ^^^ Bdttrcn eber, 
ffolen 3 affe fammalunba 
fiJrgdS. 

4. (Sffer be aberton, fom 
tornet t @tToa fiJff ^ipp^/ 
od^ brap bem, mcnen 3, 
att be brott^ltge ujoro for 
alia menntf?or, fom bo t 
3erufatem? 

5. 9tej, fdger jag eber. (cfe brager big fram fi3r bors'utan om 3 icfebdttrcneber. ^ap. 15* 6t>attgelium* 175 f?D(ett 3 afte fammatunba Qmfnna, mar frt af bine fBrga§. 

6» @abe i)an orf benna 
Itfttetfcn: ®n tttan ^abe ett 
fi!onatrS ^^lanterabt i fin 
mmgarb, od^ ^an !om oc^ 
fofte fruft ber^a, od^ fantt 
tngett 

7, T>a fabc ^an tttt mfn^^ 
gdrbSmannen: ®t, nuitre 
Sr ^afmer jag fommtt, od^ 
fiSft ftruft pa betta ^!ctta=^ 
trat, od^ jag ftuner mgett; 
l^ugg bet Bort; ^marcfter 
ffaff bet fbr^mbra jorbe:= 
na? 

8, ^an fmatabe, o^ fa=: 
be t(H ^onom: §erte, Idt 
fta bet dnnu i betta dret, 
fd Idnge jag grafmer om* 
frmg bet, od^ gBber bet; 

a Dm bet fd funbe h&: 
xa fruft; ^mar od idt, fd 
l^ugg bet feban fcort* 

10* Dd^ ^an Idrbe om 
@a66at^en utf en S^na^ 
gogo* 

11* Dd^ ft, ber mar 
en qmfnna, fom ^abe ^aft 
franf^etene^ anba t aberton 
dr; od^ mar humpm, od^ 
formdbbe td!e up^jl^fta ^uf^ 
mubet 

12. mx 3^fu6 fdg ^en= 
ne, faffabe i)an ^tnm tiU 
fig^ Dd^ fabe tiU ^emie: franf^eh 

13. Od^ ^an tabe ^dn- 
berna pa ^enne, d* flra):t 
refle Ijon pg itj)}), od^ ))rt^ 
fabe ©ub. 

14* ®d fmarabe 5fmer^ 
flen fiJr S^nagogon, odf) 
mar mreb, att S(gfu§ ^e^ 
(abe J)d ®aB6at^ett, od^ 
fabe tttt folfet: (Stx bagar 
dro, ber S mdgen arBeta 
)jd; fommer pa bem, odf) 
Idter ^da eber ; t^e ))d @a6^ 
Batmen. 

15. £)d fmarabe ^©r^ 
ren ^onom, otf) fabe: ®u 
flr^mtare, liifer td^e ^mar 
od^ en af eber otn <Bahia^ 
t^m fin oxa etter dfna tfrd 
fruBfcone, odj (eber bort att 
mattna? 

16. aWdtte man bd tcfe 
li3fa af betta fcanbet, ))d 
(Baihatijtn, benna *2(6ra= 
I;am^ better, ^mt(!en @a^ 
tan Bunbft l^afmer, ft, nu 
t aberton dr? 

17. Od^ bd ^an betta 
fabe, ffdmbe fig atte, fom 
^onom emotftdnbit (;abe, 
od^ attt folfet glabbe fig af 
be ^drltga gerningar, fon 
gjorbe^S af ^ononu 

18* (Sd fabe ijan bd: 
»&mem dr &\M rife lift? 176 Slice (^ap. 13. SD^ mib \}\vah f?aU jag 
(ifna bet? 

19. ®et (ir «ft tuft ett 
fena^jSforn, font en man 
tog, od^ fabbe t ftn i}tta:= 
gdrb; oc^ bet h^S^te, oc^ 
blef ett flort txd^ oAj fog:: 
larna unber ^liitmefen ^ob? 
be pd be§ qtriflar. 

20. Cd^ dter fabe t)an: 
2Btb §U)ab fPaH jag Itftia 
®ub§ rife? 

21. ®et ax lift enom 
furbeg, ^tvflfen en qn)m= 
na toq, od^ (abe in xxii tre 
ffdpjjor mjiJl, tiUbe^ bet 
furnabe atttfamman§. 

22. Od) Ijan gtc! tgenom 
[tdbet odf) bi5)ar, od^ (arbe, 
oil tog njagen at S^tus; 
fatem. 

23. O^ en fabe iiU \)Q^ 
nom: |)6rre, firo be od' 
fa, font njarba faltge? ®d 
fabe ^an till bem: 

24. SSinnlagget ebet 
berom, att S funnen ingd 
igenoni ben trdnga gotten ; 
t^ mdnge, fSger jag eber, 
ffofa fB!a bereftet, att be 
md infontnia, oc^ ffola botf 
icfe fnnna. 

25. (Seban t;n§Bonben 
^afn^er u^^fldnbit, od) Idtit 
biirren igen; od^ S 6egt;n== 
!ten fid ute, o^ 6ulta ^d biirren, fdganbe: tg)ene, 
.g'erre, Idtup^ fiJr o§; od^ 
^an fn^arar, od^ fSger tiH 
eber: Sag w^tiiniti af eber, 
^iraban 3 dren; 

26. ®d f!o(en S 6eg^n:= 
na fdga: SBi ^afnjom dtit 
Qi) brudfit meb big, od^ bu 
^afmer Idrt ^d n^dra gator. 

27. DdC) l;an fPatt fdga: 
Sag fdger eber, jag n^et 
ttttet af eber, (;iDaban 3 
dren; gdr ifrd mig, ade 3 
ogerningSmdn. 

28. Od^ ber (lad itjara 
grdt od^ tanbagntgran;ndr 
3 fdn fe ^bra^am, 3f«ac 
od^ Scicob, od^ alia ^ro- 
)3^eterna, i ®ub6 rtfe; od§ 
eber utbrifnja^. 

29. Od^ be fPola fomma 
ifrdn '^^aw odb n^eftan, od^ 
norban cd^ funnan, od^ ff ola 
fttta till borbg i ©nbg rife. 

30. Cd^ fi, bet dro ndg== 
re ^tterfte, foin ffola n^ar* 
ba be frdmfle; od^ ndgre 
frdmfte, font ffola it^arba 
be ^tterfle. 

31. ^aninta bagen gin- 
go ndgre ^^^arifeer frant, 
ocf) fabe till ^onom: ®ft;n= 
ba big, od) ^a^ ^dban; ti; 
,g)erobe6 mill brdj^a big. 

32. £)d fabe ^ah iiVi 
bem: @dr, od^ fdger bem (S^ap. 15, 14. @tiangelittm. 177 rafmenom: ^i, jag utbrff? 
mer bjeffar, od^ ^etar { bag, 
oc^ i morgon; oc^ trebje 
bagen marbcr bet anbabt 
meb mfg^ 

53. ®odf tifmat mdfle 
jag annu manbra { bag, 
od^ f morgon, od^ 5fttjcr:^ 
morgon;tt; bet tan tdfe tua= 
ra, att en ^ro))^et fBrgdS 
annorftSbeS an tSerufatem* 

34, Serufatem, Setufa^ 
(em, bu fom brd^er ^ro- 
^^eterna, oif ftenar bem 
fom fanba^ tttf big; ^uru 
ofta n^tffe jag fiSrfamta bin 
tarn, ItfahJigt fom foglen 
fitt nafle unber fina n^tn^^ 
gar; od^ 3 njtllen tdfe? 

35. @t, ebart ^uS ffaff 
tt)arba eber Bbe; od^ fager 
jag eber, att 3 ffolen tcfe 
fe mtg, ttffbe^^ tiben foms= 
mer, att 3 toarben fagan^ 
be: SBalftgnab ar ^an, fom 
fommer i ^Srran^ ^amn. 

14. ^apitltU 

nathvaxi, fR'dtt Hrjunge. 

j^^d^ bet ^anbe fig, att 
^^ ^an fom uti en^ man3 
\)\i^, fom njar en iSfn^erfle 
fiJr be ^^arifeer, om en 
®a6Bat^, tiU ati fd fig mat; 
od^ be maftabe pa §onom. 2. Dd^ fl, en mattnftg^ 
ttg menniffa tnax ber fiSr 
^onom. 

3. ®d fmarabe SSfu3> 
od^ fabe ttU be lagffofa o^ 
^^ar(feer:9Wd manndgon 
^efa om ®a66at^en? 

4. Od^ be tfgbe. aWen 
6an tog ^onom tiU fig, odf) 
gjorbe ^onom ^eI6regba; 
od^ tSt gdn. 

5. Dd^ ^an fnjarabe, \!\^ 
ganbeS till bem: ^mOTenS 
ebar^ dfne effer o^e fatter 
utt 6runnen, od^ gdr ^an 
tdfe flra^t titt att braga ^o= 
nom at, om SaBfeatpba:? 
gen? 

6. Od^ be funbe tnte 
\ivaxa ^onom bertitt, 

7. £)d fabe ^an ocf tttt 
bem, fom fcubne moro, en 
(ifnetfe; mSrfanbe6,^uru be 
fofte efter att fttta frdmfl, 
faganbeS titt bem: 

8. S^dr bu tfifmer 6u- 
ben af ndgrom tttt briiffo^?; 
fd fdtt big itfe t framfla 
rummet; att icfe ttttdfwen^ 
tt;r5 ndgor fommer, fom 
6uben ar af ^onom, ocf) dr 
drtigare iin bu; 

9* SDd) bd fommer ^an, 
fom 6dbe big od& t)onom 
bubit {)afmer, od^ fdger tiff 
big: ®if benna rum; od^ 178 S5. Sttcc ®a}). 14. bd ma^t bu mcb fcl^gb be^ 
g^una fitta neb Batter; 

10. titan I)elbre, ncir bu 
marber Buben, garf, oc^ fcitt 
big t t;tterfla rummet; ait 
bd ^an fominer, fom btg 
Bubtt ^atoer, ma ^an fdga 
ttffbtgtSKm mdn, ftttu^)? 
fcdtter; od^ bd ffer big ^e^ 
bcr fi3r bem, fom ber meb 
btg tta borbg fitta. 

11. 5t\) ^njar o^ en, 
fom u|:))^ojer ftg, ^an ffaU 
n^arba fi3rnebrab; ocf) ben 
figfi3rnebrar,^attffaU mar== 
ba u)3^^i}jb. 

12. (Sabe ^an o* be§r{:= 
tc6 tiH ^onom, fom ^onom 
Bubft ^abe: mx bu gor 
mtbbag^mdltfb, etter natU 
njarb, 6jub frfe bma trdn- 
tier, etier btna 6ri3ber, ellcr 
btna frdnber, eUer bma 
grannar, fom rife dro ; att 
be idt Bjuba btg tgen, od^ 
tona btg bma mdlgerm'ng; 

13. Utan ^efbre, bd bu 
gor gdfJa&db, faHa be fat:= 
tt'ga, fjufa, ^alta, fcftnba. 

14. SDd) faltg d\i bu; 
t\) be fUrmd ttfe lona btg 
igen; men btg marber igen^ 
Ii3nt t be rdttfdrbtgag npp^ 
ftdiibclfc. ^5rbe, fabe ^an HU l^onom: 
(Salig dr ben, fom dterStiJb 
t ©ub6 rtte. 

16. ®d fabe f)an tftt ^o^ 
nom: @n man ()abe ttHrebt 
en flor nattmarb, od) Bi3b 
mdnga ; 

17. Dd^ utfdnbe ftn tje^^ 
nare, ben fiunb nattrtjarben 
ffuae fid, att ^an ffutte fd= 
ga bem fotn Wbne tooto: 
^ommer; tt; aH ting dro 
nu rebo. 

18. Dd^ be beg^ntc alle- 
fammang urfafa ftg. ®en 
fi5rfle fabe till ^Dnom:Sag 
I)afmer tipt ttt jorbagobg, 
od^ jag mdfle gd ut odj hi- 
fe bet; jag Seber btg, g5r 
mtn urfdft. 

19. Od^ ben anbre fabe: 
Sag ^afmer fo^t fem par 
ojcar, od^ jag mdfle gd bort 
od^ forfiifa bem; jag 6ebcr 
big, g5r mtn urfdft. 

20. Od^ ben trebjefabe: 
Sag fiafiwer tagtt mtg ^u^ 
flru, od^ berfore fan jag tdfe 
fomma. 

21. Odt) tjenaren fom, 
od^ fabe fin ^erra allt bet:= 
ta igen. S)d marbt (;u6= 
bonben mreb, od^ fabe till 
fin tjenare: ^ad fnarliga 15. 9J?en bd en af bem, ut pa gator odf) grdnber i 
fom mib borbet fdto, bctta flaben, od^ be fattiga, od^ (^ap. 14. @i3ttttgeHum> 179 txt)mpUnQax^^a\ta od^Win* 
ba ^af (;drttt. 

22. ^d^ tjenaren fabe: 
t^erre, jag ^afn?cr gjort 
fom bu fefJb, oc^ I)dr cit arts: 
ttu rum. 

23. ®d fabe ^erren tiU 
tjenaren :C^acf ut ))d magar 
orf) gdrbar, ocf) nobga bem 
ait lomma ^drtn, ^d bet ait 
mitt ^u^ matte h)arba futtt 

24. 51^ jag fdger eber, 
att ingen af be man, fom 
^ubne more, ffaU fmafa 
nun nattmarb. 

25. Dd) gtc! mi;tfet fol! 
meb ^onom; od^ ijan mdnbe 
fig om, oc^ fabe till bem: 

26. ^mil!en fom tmx:^ 
mer iiU mio,^ o^ idt ^atax 
fin faber oif mober, od) 
^uftru, od) barn, oif hxo^ 
ber, od^ ft;flrar, od^ berttU 
fitt eget Itf, \)m fan ic^e 
n^ara mtn Sdrjunge. 

27. Od^ ^itjilfenfomirfe 
Bar fitt forg, od^ fiJtjer mtg, 
Ijan tan idt mara min :^dr= 
junge. 

28. ^Wiihn dx ben af 
eber, fom mttt Btjgga tit 
torn, od^ idt fbrft fitter od^ 
bfrnerldgger bef ofintngen , 
om ^an ^afn^er bet f;an be^ 
^i}fwer, till att fudborbabet 
meb ? 29. sat, bd ^an ^aftntx 
lagt gmnbnjaten, od^ fdfe 
fan fullborba bet, alle be 
fom fd fet, fdPe fFoIa beg^n- 
na g5ra fpt af ^onom; 

30. SDd^ fdga: ®enne 
mannen ^afmerbegt;ntbt>g=' 
ga, od^ fi3rmdbbe ikt futt* 
borbat. 

31. @ffer ^njab ^onung 
miU giflra fig m iJrligg, 
od^ flriba emot en annan 
^onung, fitter f)an ii£t forft 
od^ tdnfer, om ^an formdr 
meb ttotufenb miJta ^onom, 
fom fommer emot ()onom 
meb tjugutufenb? 

32. Stnnar^, meban i){n 
dnnu Idngt borto dr, fdn^ 
ber ^an bdbff ap till ^onom, 
od^ beber om frib. 

33. ^ammalunba, ^njar 
od^ en af eber, fom tdfe 
meberfafar adt bet l)an d* 
ger, ^an fan idt mara min 
Sdrjunge. 

34. ^altetdr gobt; men 
om faltet mifler ftn fdfto, 
meb ^n^ab ffaCl man bd 
falta? 

35. ®et dr ()njarf en n^t:^ 
tigt t jorbene, eller i bt;n- 
gone; utan man fafiar bet 
bort. ®en ber oron ^af- 
twer till ait bora, l)an 
^iire. 180 ©♦ eiice (5a<). 16* 15. iS^apiiltt 

¥5f9rlerabt far, penning, fom 

C*Nd^ till ^onom ghigo alle- 
^*^ ^anba ^ufclfcaner od^ 
f^nbate, ait be mdtte ^i3ra 

2* Dd) be ^^^artfeer od^ 
@frtfttarbe fnorrabe odf) fa* 
be: £)enne unbfdr f^nbare, 
oc^ ater meb benu 

3. £)d fabe ^an tttt bem 
bcnua (ifnetfen, faganbeS: 

4. ^mflfen ar ben man 
tbtanb eber, fom ^afhjer 
^unbrabe far, o^ om l)an 
iappai Sort tit af bem, 
later ^an irfe be nto oc^ 
nittio nil iifnene, oc^ gdr 
efter bet fom boxto dr, tiU^ 
beg ^an fanner bet? 

5. £)d) bd ^an ^afnjer 
bet funntt, Idgger !^an bet 
pa fina axlax meb gidbje. 

6. Dd^ ndr l;an fom^^ 
mer ^em i fttt ^ug, faHar 
^an tililjopci fina n^dnner 
D^ grannar, od) fdger till 
bem: (Stdbjen^ meb mig; 
tt; jag [;afn^er ^mmit mitt 
far, fom Sorttappabt mar. 

7. Sag fdger eber, ait 
fammalunba iyarber o^ 
gidbje i ()imme{en i3fmcr 
en ft;nbare, ben ftg baitrar, 
mer an iJfmer nio od§ nittio rdttfdrbiga, fom (ngen fcdtts' 
ring 6el^i3fnja. 

8. SUer ^mab qtoinna 
dr, fom ^afnjer tio pm- 
ningar, om ^on 6ortta^))ar 
en af bem, tdnber ^on itfe 
upp IjnS, od^ fo^at ^nfet, 
oi) fBfer granneliga, titt- 
be§ ^on finner ()Dnom?i 

9. ^d) bd l^on funntt 
^afiwer, fattar ^on till^o^a 
fina n^dnner od^ grann- 
qminnor, od^ fdger: ©Idb^: 
jeng meb mig; t\) jag ^af= 
mer funntt min penning, 
fom jag iappat fiabe. 

10. (Sammalunba, fd== 
ger jag ebej, marber gidbje 
fi3r ®ub6 5tnglom iJftwer en 
ft;nbare, fom ftg Sdttrar. 

11. Od^ ^an fabe: ©n 
man Ijatt tmd fi?ner. 

12. Cd^ ben ^ngre af 
bem fabe till fabren: g-aber, 
fd mig beit paxitn af ago- 
belarna, fom mig tillfom^ 
mer. Dd^ (;an fci;tte dgobe^ 
lama bem cmellan. 

13. Cdf) idfe mdnga ba= 
gar berefter, bd ben ^ngre 
fonen ^abe lagt alt fin tiitg 
iiUl^opa, for l;an Idngt fcort 
i frdmmanbe lanb: odj ber 
fotfor l;an fina dgobelar, 
od^ lefbe ijfmerfliiDeligd. 

14. Dd§ feban ^an aUi &a|}« 15* ©tiangelium. 181 fiJrtSrt ^abe, tuatbt en flor 
ganger t bet tanbet; oi) 
i)an tcg^ttte liba niJb; 

15* Dc^ gitf Bort, oc^ 
gaf ftg tilt en Borgare ber 
t (anbet; o^ ^anfdnbet)os 
nom till fin afn?el§gdrb, 
att ^an ffulle fiota ijan^ 
fmtn. 

16. ©d begdrabe ^an 
u^jpf^Ka fin hut meb braf, 
ber fn^inen meb fBbbe^; od^ 
(^onom gaf ingen. 

17. ®d fcefinnabe ^an 
fig fjetf, od^ fabc: |)uru 
mdnge minS faber^ lego^ 
brdngev (;afnja fcrob nog; 
oc^ jag fiJrgd^ ^dr i ganger. 

18. Sag tuiU (Id i4^V/ 
Dc^ gd till min faber, o^ 
fdga till ^onom: ^aber, jag 
l^ofttjer ft;rtbat i ^immelen, 
od) fi3r big. 

19. Scig dr icf e nu mdrb 
fattaS bin fon; gi5r mig fd^ 
fom en af bina legobrdnger. 

20. SD^fdftob^anu^^, 
od) font iiH fin faber. Od^ 
bd i)an dnnn Idngtifrdmar, 
fdg ^onom (;an^ faber, od^ 
Beg^nte marfnnna ftgiJfmer 
^ononi, od^ lo^)3 emot (;o^ 
nom, foil l;onom om IjaU 
fen od^ f^pte ^ononu 

21. Cc^ fonen fabe tid 
^onom: g-aber, jag ^aftver f^nbat i ^immeten, od^ fbr 
big; od[) dr idfe njdrb ^dr* 
efter faHaS bin fon. 

22. ®d fabe fabren tilt 
fina tjenare: 23drer fram 
ben 9))perfla f Idbningen, od^ 
fldber ^onom beruti; od^ 
far ^onom en ring pa ^ani 
(;anb, od^ f^or pa ^an6 fbt^^ 
ter. 

23. SDd^ ^afmer t)it ben 
gBbba falfmen, od^ ftagter 
^onom; tvi milje dta, oc^ 
giJra o5 gkb. 

24. 2:9 benne min fon 
tnax biib, od^ ^afnjer fdtt 
lif igen; l)an tvax bortta^^ 
pat^ odi) ax funnen igen. 
Dd) be begt;nte gora fig 
glab. 

25. 9?}en ben dlbre ^anS 
fon mar ute ^d marfene; 
od) ndr ^an !om, orf) na[:= 
fabe^ ^ufena, ^Brbe t)an 
fjnngag od^ banfa6; 

26. Dd) fattabe en af 
fina tjenare, od^ frdgabe I;o^ 
nom, ^mab bet mar. 

27. S)d fabe l)an tiU 
(;ononu ®in trober dr f om= 
men; od^ bin faber tdt flags I 
ta ben gbbba falfioen, att 
ijan Ijaftvtx ^onom ^el6reg- 

ba igen. 

28. 2)d marbt ^an mreb. 
od^ mitte idfe gd in. ®a 182 8uce ®a^. 15, 16, gtff ^anS faber ut, o^ bab 

2a ®h)arabe ^an, oif 
fabc tiff fabren: ®t, jag ijt- 
nar bfg f fd mdug dr, oc^ 
^afrtjcr albrig gdngtt af bttt 
6ub; oil bu gafmtgalbttg 
tit ftb, att jag mdtte gora 
nitg gf ab meb mina manner, 

30, 9?Zen feban benne 
btn fon fommen Sr, fom 
ftna agobefar ^afmer fortart 
meb fiafor, ^afmer bu m 
l^onom flagtat ben giibba 
fatfmen, 

31, £)d fabe ^an tiU 
^onom: 97?m fon, bu dfl 
affttb ndr mig, d4 edit bet 
mitt dt, bet dr bitt, 

32, Tlan mdfle nugtdb=: 
ja^ Q^ frojbag; ti; benne 
bin trober wax biJb, oij fief 
lif igen; od) Wax hoxitap- 
pa'h^ 0^ dr igenfunnen, 

16, (S^apxtltt 

Ottogen fogbe, ffi'dti Tlamnmi. 
§Htfc nianncn oc§ SajaruS, 

^^abe Ijan od tiU fina Sdr^ 
^^ jungar: £)et Wax en 
riter man, fom ^abe en 
gdrbgfogba; Un marbt be=: 
r^ftab fiSr t^onom, att Ijan 
fiSrfor ^an6 dgobeiar, 

2. ®d faffabe ^an ^0:= 
nom, oc^ fabe titi ^onom: ©mi Prer jag fdbant af 
big? mx xdttn\Sap af bitt 
fogberi; t^ bu mdfle itfe 
Idnger mara min fogbe, 

3, 2)d fabe fogben wit 
ftg fjelf: '^mab jiaff jag 
gijra? St^ min l)erre tager 
ifrd mig fBgberiet; grafma 
orfar jag id^e, tigga Bt^geS 
jag, 

4, 5tu mdl, jag Wtt 
i)Wah jag wiU gora, att, bd 
jag marber fatt af mitt fog= 
beri, mdga be anamma mig 
uti fin ^u§, 

5, ®d faffabe Un iiU 
fig affa fin3 ^erra6 gdlbe- 
ndrar, o^ fabe iiU ben fbr= 
fta: ^uru mt)dtt dfl bu 
min ^erra f?^lbig? 

6, ®abe ^an: ©unbra= 
be tunnor o(jo, ®d fabe 
(;an till ^onom: 5tag bitt 
6ref, oc^ fdtt big fnart neb, 
od^ fhnf f emtio, 

7, @eban fabe ^an tiU 
ben anbra: ^uru m^^ct 
dfl hn ff^lbig? (Sabe l;an 
tiff t^onom: <g)unbrabe piinh 
^wzit* ®abe ^an Hit ^o- 
nom: ^ag bitt 6ref, oc^ 
fBrif dttatio, 

8, Od) ^erren prifabe 
ben ordtta fogban, att ^au 
miSliga gjorbe; it) benna 
iuerlbene^ barn dro mifare ®a^. 16* ©tiangelium. 185 fin (jufenS barn, utt fttt 
flcigtc* 

9* Od^ jag fager eber: 
@5rer eber manner af ben 
Dxatia 27tammon, pa bet 
att, nar S Bel)i3fn)en, ff ola 
be anamma eber utt emtn;= 
nerltga ^t;bbor» 

10» ®en ber trogen ar 
t Ui ttiinfia, ^an dx q£ 
trogen t bet mer ar; od^ ben 
t bet mtnfla oratt ar, ^an 
dx od oxdtt i bet mer ar* 

!!♦ 5iren 3 «u x£i trog- 
ne utt ben oratta 9JlammDn, 
^Q mtU bS fcetro eber om 
bet fannfl'^fbtga? 

12« Dd) om S Sren i£t 
trogne utf en6 annar^, ^o 
miM fd eber bet ebart ar? 

i3» Sngen tjenare fan 
tjena tim ^errar; tt; anttn* 
gen ff ad ^an i)ata Un tm^ 
od} Cliff a ben anbra; etter 
otf ^dtta ftg intt'tt ben ena, 
od^ fBrafta ben anbra* S 
funnen idt tjena @ubt od^ 
SKammotu 

14* ^^Ut betta ^Brbe o* 
be ^^artfeer, font gtrtge 
more, oc^ gjorbe \pt af ^o- 
nom* 

15* Dc^ l)an fabe tttt 
bem: 3 ciren be fom giiren 
eber fjelfma rattfarbtga fh 
menmffoin; mm @ub met ebor t)jerta; t^ bet fomfBr 
mennt'tTom ^5gtar,berfli)gi= 
ge^3 ®ub mtb* 

16* Sagen oc^ ^^ro^tje- 
terna (;afma ))rc|3^eterat tn- 
ttTI Sof^annem; tfrd ben tt^ 
ben marber @ub6 rtfe fi3r^ 
funnabt genom @toange(i= 
mn, odj ()marmangi3rmd(b 
pd bet 

17* SJien fnarare ffola 
^tmtnet oc^ jorb fi3rgd6, an 
en tttel af lagen faUa* 

18* ®en ber bfmergtf^ 
mer fina ^ujlru, oc!^ tager 
ena anbra, ^an Bebrtfmer 
^or; odj ben ber tager ^eti- 
nc, fom af mannen iJfmer= 
gifmen fir, ^an fcebrtfmer 
^or* 

19* ®et mar en rifer 
man, fom flabbe fig i )3ur^ 
^ur od} fcfieltgt Itnfldbe 
od) lefbe f)marbagfrdfeliga* 

20* Dd) bet mar otf en 
fatttg, bendmnb Sajaru6, 
ben ber Idg fi3r ijan^ biJrr, 
fun meb fdr; 

21* 23egaranbea fldcta 
fin hunger af be fmutor, 
fom fi3UD af ben§ rtf a man^ 
)tn^ Borb* ®odf fommo 
l;unbar, oij fle!te ^an§ fdr* 

22* @d ^dnbe bet fig, 
attbenfatttge blef^biib, o^ 
marbt fdrber af 5tng(arna 184 @. fiiicc ©a^j. 16, 17. utf ?l6ra^amg ffiSt Slcf 
odE ben rffe bBb, od^ marbt 
fcegrafmetu 

23» @om ^an nu i i)tU 
wzttt od) X phxQm trar, It;f^ 
te {)an flu Bgou iJ:p)j, oc^ 
fidf fe 2(6ra^am (dngtifrdn, 
oc^ Sa^arum t ^an6 ffBt; 

24« Sto^^abc ^an, od) fa= 
be: 8'aber ^hxatjam^ mar^ 
fuuna big ofmer nttg, oc^ 
fdrtb fia^arum, att ^an bo:p' 
i?ar bet ^tterfta af fltt fin- 
ger i fatten, oc^ fmalar 
nuna tungo; it) jag |)ma^ 
fmarltga i benna (dganom* 

25. £)d fabe§l&ra^am: 
Tlin foiv tdnf u]^:pd, att 
in ^abe gobt meban bu Ief= 
be, od^ Sajaru^ (;abe bere?= 
mot onbt; men nn T^afn^er 
\)an ^ugnab, od) bu pU 

26, Dd^ iifmer allt M^ 
ia, dr cmettan og od^ eber 
Ijefdp ettflortfniarg,fdatt 
be foni tuttja fara ^dban 
iiU eber, be touima be§ tdfe 
\vih\ ej I)eller fara bdban, 
oc^ t)tt6fnjer tiU o§, 

27, £)d fabe f;an: 5d 
fccber jag bd big, faber, ati 
bu fdnber (^ononi uti min^ 
faber^ f)u^; 

28. it; jag (;afu;er feui 
briJber, att t;an fiJrhjarai bem, att be odP idfe f omma 
utt betta ^jtnorummet 

29. (Sabe Stfcra^am tttt 
^onom: S)e ^afma SJJofen 
oc^ ^ro^^^eterna, ^Bre benu 

50. ®d fabe ^an: 9?ej, 
faber StBral^am; mm tom^ 
uier ndgor iiU beui af be 
bi5ba, bd fcdttra be fig* 

31. *£)d fabe ^an tiU 
ijonmn: ^3ra be tdfe SJJofen 
od^ ^ro))^eterna, fd tro be 
idt feller, om ndgor af be 
biiba u)^)?flobe. 

17. ^apititt 

f^iteipfc. ©r^rifli bag. 

^d^ (;an fabe ttll fina 
^^ Sdrjungar: ®ct dr 
omiSjeltgtt, att tdfe fhtlle 
tomina forargelfer; men me 
I^oncm, genom (;nji(fen be 
toimna* 

2. SSdttre more l^onom, 
att en qmarnfien ^dngbe^ 
mfb ^an5 ^alg, odl) morbe 
faftab i ^afmet, dn [;an 
ffuUe fiJrarga en af be§a 
fmd. 

3. JBafter eber. Dm bin 
trob^r 6n;ter big emot, fd 
ftrarta f^onom, od^ om ijan 
6dttrar fig, fd fiirtdt (;onom 
bet. 

4. Ddf} om i)an tr^ter ^ap. 17. Stiattgelium* i8S bfg emot fju refer cm ^^a^ 
gen, od^ l^an fjit refer cm 
bagen mvSnber Pg om tgen 
tiU bfg, fciganbeg: 2)?tg ang= 
rar bet; fa fdrldt ^ouDm* 

5. Od^ §(:(3DflIarna fabe 
m ^erran: ^orbfa d§ 
trona. 

6. ®afabe^erren:Sjm 
3 ^aben trona fdfom tit 
fenapSforn, oc^ fabe ttllbets 
ta mulfcaratrfib: Si^* bfg 
u^^, Qdj fi3rfdtt bfg f ^af- 
ti^et; bd U)bbe bet eber« 

7. ©itjflfen af eber ^af= 
h^er en tjcnare, fom gdr 
trfb ^logen, effer maftar 
6offa:p, bd l^an fotiimerl^em 
af ttiarlene, att f)an fdger 
tfd bottom! ®arf Pra^t, od^ 
fttt m fccrba? 

8. Utan fdger ^an idt 
^elbre till ^onom: SHeb tiU 
nattmarben, od^ u^^jffiirta 
bfg, oc^ tjena mfg meban 
jag dter oc^ brfdf er ; od^ fe- 
ban at bu oc^ brfd* 

9. Tlinn ^an tada bem 
famnia tjenarenom, att f)an 
gjorbe fom ^onom 6ubet 
itjar? 9ltjj menar jag» 

10* ®amma(unba q£ 
3/ ndr 3 ^afmcn gjort allt 
bet fom eber bubet dr, fd 
fdger: ^ZBf are on^ttfgetje^ 
nare; mf ^afme gjort bet mf njorom }5tfgtfge att gB* 
ra. 

11. £)if bet Segaf ffg, 
bd ^an gfrf tfff Serufalem, 
for ^an mfbt fgenom ®a^ 
maxim od^ ©alfleen. 

12. Dd^ bd ^an fom ntf 
en Bl;, miJtte I^onom tfo f)3f:= 
telffe man, be flobo Idngt 
ffrdn ; 

15. Cd^ be u^^j^iJjbe jt^ 
na riJfl, fdganbe: 3@fu 
5D?dflar, njarfunna bfg Bfs^ 
ttjer o§. 

14. S'^dr ban bem fdg, 
fabe i^an tftt bem: @dr, od^ 
hjffer eber ^reflema. Dd^ 
bdnbe ffg, mfb be gfngo, 
tDorbo be rene. 

15. Srten en af bem, bd 
^an fdg, att ^an n^ar ren 
njorben, Um ^an fgen, o^ 
|?rffabe ®ub meb ^Bga riSfl; 

16. O^ fm pa fttt an:^ 
ffgte fi3r ^an6 fBtter, tacfan:= 
be6 ^onom; oi} ^an tvai 
en (Samarft 

17. ©dfnjarabeSgfuS, 
odt; fabe: SBoro fdPe tfDre:= 
ne gjorbe? ^njar dro bd be 
nfo? 

18. Sngen dr fnnnen, 
fom fom fgen, tfU att pxifa 
®ub, utan benne fcdmltns 
gen. 

19. Dd^ fabe till i^onom; 186 @* Sttce Sa^3, 17, @tatt upp, gacf^ Htt tro 
l^afmer ftcitfl bfg» 

20. Cd^ bd Vtt ftagab 
h^arbt af be ^^artfeer, nar 
®ub§ rife fomma ffuUc, 
ftt^arabe ^an bent, odj fabe: 
@ub6 rffe !ommer idfe meb 
ittmarteS at^SfhJor. 

21. ©j feller marber 
man fSgmtbe: @t l^dr, 
effer, ft ber Sret; tl; ft, @ub6 
ttfe ar iittt?drte§ t eber, 

22. O^ ^an fabe tiU 
Scitjuttgarita: ®en ttb f£att 
f omttta, att 3 f^olett BcgSra 
fe en af ntenntff one^ ^on^ 
bagar, odj S ff olen idt fd 
fen. 

23. SDd^ be f^ola f^a 
till eber: @i "^ar, ft ber; 
gdr ftfe aflab, od^ fiiljer 
trfe feller. 

24. St^ fdfottt Ijungelben 
tjungar ofnjan af l^imme^: 
ten, od) I^fer bfmer afft bet 
unber l^tmmelen ar; aHtfd 
ffaff D^ mennif!one§ (Son 
n?ara ^^d ftn bag. 

25. mm tiafiSrene md^ 
fte ^an mt^dtt (iba, ocf) fi3r= 
fafla6 af betta fidgtet. 

26. SDd^ fdfom bet fteb= 
be uti mot ttb, fd featt 
bet oc! ffe nti mcnntftoneS 
•^onS bagar. 

27. ®e dto, brutf o; tndn togo ^ufirur, od^ qtoinnor 
gdfttJoS mannoin, intiH ben 
bagen, bd 5?De gitf in i ax- 
fen; od^ floben font, od^ 
fiirgjorbe bem alia. 

28. (Samntalunba otf, 
fdfom bet ffebbe utt Sot^S 
ttb; be dto, brurfo, fopte, 
fdlbe, ^lanterabe, B^ggbe. 

29. mtn ben bagen, bd 
Sot^ gi(f ut af @oboma, 
regnabe elb oc^ fnjafn^et af 
^immelen, od^ftirgjorbebem 
aaa. 

30. efter bet fdttet n?ar^ 
ber bet o^ gdenbe^ ^d ben 
bagen, nfir menntffoneS 
@on ffatt n^^>en6ara6. 

31. ^d ben bagen, ben 
font ar j)d tafet, od^ ^an^ 
bottng t ^ufet, ^n fHge idfe 
neber ttTI att taga bem; 
fammalunba otf, ben i mar- 
fene dr, gdnge tdfe ttUBafa 
tgen efter bet ^an left ^aU 
mer. 

32. .ftommer t'^g Sot^S 
^uftru. 

33. ^mtTfen fom far 
efter ait fiJrtrara ftn fjdl, 
fjan \iaU mifta ^eitne; od^ 
ben fom mtftcr (^eitne, ^an 
forbrar ijtnnt HU Itfg. 

34. Sag fdger eber: 3 
ben natten ff ota ttt^a Kgga 
uti ene fdng: ben ene njar- ^ap. 17, 18. guaitfteltum. 187 bcr u})^tagen, od^ bett anbte 
stjarber qtoatlStcrt 

35. srma ffola mala m^ 
^opa] ben enc marber u^)3- 
tagen, od) ben anbre rt)ar= 
ber qh^arldtctt, 

36. ^ma ffola mara { 
marfcrte; ben cnc matber 
it^^tagen, o^ ben anbte 
matber qit)at(aten. 

37. ®d fnjatabe be, od^ 
fabe tttt ^onom: ^tratbd, 
$@rte?(gabe^ant{abem: 
®et fom dtelen dt, Ut fdt:^ 
famlaS otf Stnatna. 

18. (Sapitlet. 

2Btang bomarc. ^^artfec o^ ^n^ 

Sttcan* ©ma tarn. S)c rtfaS fara. 

Sefu (ibanbe. @n Bttnb. ^^abe ^an odP en Iffinelfe 
^^ ttff bem betom, ait 
man [Fall afftib fcebja, o^ 
ttfe fBtttiJttag; 

2. ®dganbe8: ®n bo^ 
mate mat utt en jlab, ben 
xdt ftuftabe ®ub, od^ ej 
pellet ^abe fdtftjn fct ndgta 
mennijlo. 

3. @d mat f famma flab 
en en!a; i)m ?om tiU ^o? 
nom, od) fabe: ^^jel^ mig 
tftd mfn ttdtoBtobet. 

4. Od^ ^n mflle ftfe till ftuftat (^ub, ej ^eUet ^af^ 
met fiitft^n f3t ndgon men- 
niffo; 

5. ®D«, fiJtbenffua ait 
benna enf an bfmetfaffet mig 
fd fmdta, mdfie jag f[^ ^en= 
ne tdtt, att ^on idt ffalT 
fomma ^d bet fffla, od^ to^ 
^a ^)d mtg. 

6. Od^ fabe §®tten: 
§Dtet l^St, ^mab ben Dtdt:= 
ta bomaten fdaet. 

7. ^fulle ode f^e ®ub 
^Smna§ ftna ut!otabe, fom 
to^a tid ^onom bag od^ 
natt; ffnlle ^an ^afma ta^ 
tamob betmeb? 

8. Sag fdget ebet, att 
l^an f^ad ^dmnaS bem 
fnatlfga. ®d^ ttfmfil, bd 
menntff ones @on fommet, 
mdnn ^an flPall finna tto 
^d jotbene? 

9. ®abe l)an od iiU fom- 
(tga, fom ttojle pa ftg fjetf^ 
ma, att be moto tdttfatbt^ 
ge, od^ fiJtfmdbbe anbta, 
benna (ifnelfen: 

10. ^md man gtngo 
upp { tzmpUt tiU att bebjat 
ben ene en ^^atffec, od^ 
ben anbte en publican. 

11. ^^atffeen ftob od^ 
feab fd mtb ftg fjelf: Sag ndgon tfb. ^^eban fabe ^antadf at big i^nh, att jag at 
mfb ftg: ^Cnbocf fag idfeltdfe fdfom anbta menniflot^ 188 @, ante (Sap. 18. rBfhjare, ordttfdrbigc, \^Qx^\tn Sfmer^e, fagattbcS : ® o^ Xaxlax, cfler ocf fdfom ben 
ttc ^uBHcattcn. 

12. Sag faflar tfod re^ 
for { medPone, ocf/ gifh^er t{:= 
onb af allt bet jag ager. 

13. Drf) ^uBIfcanen jlcb 
tdngt tfra, od^ twfffe t^e 
r^fta ftn iJgon xxpp tiU ^i^* 
melen ; ntan flog jig fiir fttt 
fcrBfl, od^fabe: ®itb, mt6- 
futtba b(g Bfh^er mtg ft)n= 
bare. 

14. 3cig Pger eber: 
®enne gtdP baban ^eni fgen 
rattfSrbtgab, mer dn ben 
anbre; t^ ben ftg u^^^5jer, 
^an hjarber fiJrnebrab, od^ 
ben ftg fiJrnebrar, ^an mar^ 
ber n^))^Bjb» 

15. @d fedro be odf barn 
till ^onom, ait ^an fBuUe 
taga ^)d bem; bd ^anS fidr^: 
jungar bet fdgo, nd:pfle be 
bem. 

16. aiten 3(Sfu§ fattabe 
bem till ftg, oS) fabe: Sdter 
6arnen f omma till mfg, od^ 
fBrmeiter bem {dEe;t9fdba5 
tta ^brer @ubg rife ttll. 

17. ^annerltga fager 
jag eber: ^tDiitm fom tc!e 
tager ©ubS rife fom tit 
6arn, ^an ff aU fdfe fomma 
bertn. 

18. Od^ frdgabe t)onom be m&^ax, ^mab ffaff jag 
gora, oit jag md fd ehjtn^ 
nerltgtt Iif? 

19. sabe 3efu6 tar r;D= 

rtom: ^ti^i faffar bu mtg 
gobatt? Sngen ar gob, nian 
aihna @ub. 

20. 33nborbett hjetftbu: 
Tu feaa ttfe Bebrffh^a ^or : 
®u ffaU tcfe brd^^a: ®u 
fPall {d!e jljdia: ®u ffaU 
irfefdgafalffttvfttneSBarb: 
S)u f!aff dra bin faber cdf 
bina mober. 

21. ©d fabe ^an: StlTt 
betta ^afmer jag ijaUii af 
min uitgbom. 

22. £)d SefuS bet ^Br^ 
be, fabe ^an ttDf ^onom: 
5tn fattag big ett; fdljbort 
allt bet bn ^afmcr, od^ flift 
zmtdan be fattiga, od^ bu 
f?all fd en f!att i ^immelen; 
od^ fom, od^ fBIj mig. 

23. ®d ^an bet ^Brbe, 
marbt ^an fiorliga feebriJf- 
mab; it) ijan mar ganffa 
rif. 

24. T)a S^fug fdg i)o^ 
nom mara mdgta bebriJf- 
\mt^ fabe fjan: D! meb i)u- 
ru ^or jjfati fomma be i 
©ubS rtte, fom penningar 
^afba; 

25 "^t? fnarctre fan en 18. euangelium* 189 camel gd fgenom tti mU^ 
oga, an en rtfet fomnia in 
i ®ub6 t(!e. 

26. X)a fabe be foni bet 
(;i3rbe: ^o fan ha marba 

fa«9? 

27. aTJen ^anfabc:£)et 
omoicligit ar for mentti= 
flom^ bet at mdjeUgit for 

28. ®d fabe ^etrua: 
®t, mf ^afit)e all ting bf^ 
ttjergtftwtt, od^ fdljt big. 

29. ®abe ^an tiC bem: 
(gannerlfga fdger jag eber; 
tngen &x ben fom laftuer 
iSfmergtfnjtt i)n^, etter for^ 
atbrar, etler brSber, etter 
^uflru, etter 6artt,fi3r®ubg 
rifeS ffutt, 

50. Den fcfe ftatt tgen= 
fd in\)£d mer t benna tt 
ben, od^ i tfttfommanbe 
n^erlb en^mnerfigtt Iff* 

51. ®d tog 3®fu6 tttt 
ftg be tolf, 0^ fabe tttt bem: 
(Si, tvi gdm xxpp tiU ^txn^ 
falem, oc^ att ting fJola 
futtfcorbab njarba,fomffrif' 
n^en dro af ^rop^ctcrna om 
menniffone^ Son. 

32. ^t) ^an flfatt ofmer^: 
antmarbaS ^ebningom, o^ 
tegabfeag, oA) forfmdbao, 
oAf befpotta^. 

53. Oct) feban be ^afma ^ubftdngt ^onom, ffola be 
boba ^onom; od^ trebje ba^^ 
gen ffatt i)an npp^a igen. 

54. SWen be forflobo ber 
intet af, od^ talet tvax bem 
fd forbolbt, ati be ttfe fi3r^ 
flobo ^n^ab fom fabe^, 

55. ®d ^dnbe fig, aii 
ndr ^an fom in mot ^txi^ 
d^o, fatt en 6Hnber mib tijd= 
gen, od^ tiggbe. 

36. Dd^ nar ^an (;i5rbe 
fotfet framgd, frdgabe ^n 
^mab bet mar? 

57. Dd fabe be tttt ^o:= 
nom, att 3®fu£^ af 91aja= 
ret^ gicf ber fram. 

38. ®d ro))abe f;an, oc^ 
fabe: S^ftt/ ©atoibg ®on, 
ivarfunna big fifmer mig. 

39. 9JJen be, fom fi5re^ 
gingo, na^fle ^onom, att 
^an ffutte tiga; men ^an ro:= 
^abe be^mer: Dabib^ ®on, 
njarfnnna big iifmer mig, 

40. ©dilabnabe S@fng, 
od^ Mb teba ^onom titt ftg. 
®d i}an fom fram, frdga= 
be ^an ^onom, 

41. ®dganbe6: ^mab 
mitt bu, ati jag ffatt gora 
big? £)d fabe ^an: .^©rre, 
ati jag mdtte fd min \\)n. 

42. Od; S@fuS fabe titt 
^onom: ^af bina fi;n; bin 
tnj ^afmcr frdtfl big. 190 &ntt (^ap. 18, 19. 43, D^ ^xaxt fid ^an 
fin fi;n fgen, oc^ fiiljbe ^o^ 
nom, ^rffanbeg ®ub. Dd^ 
aUt folfet, fom bctta facjc, 
lofmabe ®ub. 

19, (EapitUt 

Bnc^eus. Xio ^unb. ^cfu intag, 
grat, o<^ nit fijr templet. 

2» Od^ ft, ber mar en 
man, 6cnaninb QaiijcuQ] 
^an tvax en iSfmerfle fh be 
^utKcaner, oS} mar rif ; 

5. O^ fiSfte efter, ait 
i)an ffutte fd fe SSfum, 
^0 ^an mar ; men ^an fom 
lie beg mtb, for folfeta 
ffua; it) ijan mx tftenttH 
majct 

4. @d Io)5p ^an fram= 
fi3re, od^ fteg upp nil tit 
mulbdrtra, ^d bet i)an ftnU 
it fd fe ^onom; it) i)an finU 
it gd ber fram* 

5. Dd) ndr 3(5fug fom 
tiii ben platfen, fdg (;an 
upp^ od^ fi£ ft l^onom, od^ 
fabe tftt ^onom: S^ijtt^ fitg 
fnarKga neb; t^ i bagmd:= 

6. ^an fleg fnarltga neb, 
od^ unbfict' ^onom glabcltga. 

7* Ddf) ndr be bet fdgo. fngdngen mar iiU ait gSfta 
ndr en ft;nbare. 

8. 9?len 3^^euS fleg 
fram, od^ fabe tftt ^@rren: 
®t, |g>©rre, bdlftena af mi- 
na dgobefar gtfmer jag be 
fatttga; odf) om jag ^afmer 
ndgon fcebragit, bet gifmer 
jag ft;rabub6e(t fgen. 

9. 2)d fabe 3(gfuS iiU 
^onom: 3 bag dr bego :^u= 
fe falfg^et meberfaren; efter 
^an dr ocf StBra^amg fon. 

10» ^i; menntffoneg 
@on dr fommen, till att 
up^fdfa od^ frdlfa bet fom 
fdrta|)^abt mar, 

11, 9lax be nn betta 
^iSrbe, fabe ^an dnbd en iit^ 
nelfe, efter ^an mar ^arbt 
ndr mfb Serufalem, od^ be 
mtnit^ att @ub^ rife fful^^ 
le fhaxt u|}:pen6arabt mar= 
ba, 

12, ®d fabe i)an bd: 
S'n dbia man for tdngt 6ort 

frdmmanbe lanb, tiU att 
intaga f{g ttt rife, od^ fom== 
ma igen. 

13, ®d faHabe ^an till 
fig tto fina tjenare, od^ fidf 
bem tio ^unb, od^ fabe titi 
bem: .panbfer ^drmeb, till- 
be§ jag igen fommer. 

14, 9JJen i;an^ fcorgare 
fnorrabe be aKe, att (;ani(;atabe ^onom^ i:df; fdnbe Ka|)- 19* (Stiongelium. 191 babffap efter ^onom, i'd== 
ganbe: SBt n^ttje ttfe, att 
benne ffall rdba ofnjer ©§♦ 

15, Dd^ bet %af fig, 
att l^an fom tgen, oc^ ^abe 
fatt rifet. ®d fciib ^an f af^^ 
(a be tjenare tttt fig,foin ()an 
^abe fdtt :(}enttmgatna, att 
{)an matte mta, ijuxu ^tuar 
oc§ en af bem ^nbtat ^abe. 

16, (^d fom ben forfle, 
od) fabe: .^erre, bitt )}tmb 
^aftwer fi3rmdrfn)atttD ^tmb, 

17, O^ ^an fabe ttll 
^onorn: 2WI bu gobe tje^ 
nare, uti en ttten ting ^^af^^ 
met bu marit trogen; bu 
ff all ^aflDa magt Sftuer tic 
ftaber, 

18, Dd^ ben anbre fom, 
o(^ fabe: «g>erre, bitt ^unb 
^afh^er n^unnit fern ^junb* 

19, D^ (;an fabe tiU 
^onom: 2Bar ocf bu fatter 
ofiuer fern ftdber, 

20, Cd^ ben trebje font, 
oc^ fabe: ^erte, fe ^dr bitt 
^unb, fom jag ^abe fcetua^ 
rat uti en fn^ettebuu 

21* Sag n^ar rdbber fSr 
big; t^ bu dfl en ftrdng 
man; bu tager bet u|);(), fom 
bu i£t ^afiuer neberlagt, 
0^ u^j^jffdr hit bu i£t l;af^ 
mer fdtt. 

22. v2abe t;an tiU f)Qfi nom: Slf bin egen nxMn biS^j 
mer jag big, bu cube tje- 
nare; tiii^tt bu, att jag dr 
en ftrdng man, up^tager 
bet jag intti neberlabe, o^ 
u^))ffdr bet jagintetfdbbe; 

23. ^mi fii bu bd itfe 
mina |jenningar in t luexto^ 
6dnfen; att, ndr jag fom:= 
me, mdtte jag ju fraft bem 
igen meb odtxi 

24. Dd^ ^an fabe tiff 
bem fom ber ndr ftobo: ^a^ 
ger bet ^junbet ifrd ^onom, 
od^ fdr i^onom, fom ^afmer 
tio |)unb. 

25. ®d fabe be tiU (;o^ 
nom: ^erre, ^an ^afmer tio 
punb. 

26. 5tt) jag fdger cber, 
att ben fom ^afn^er, ^onem 
ffalt ujarba gifnjet; od^ ben 
fom ic£e ^afmer,^onomf?att 
odE njarba ifcdtaget bet ^an 
^afmer. 

27. ®otf be mim on?dn^ 
ner, fom icfe mitte, att jag 
ffulle rdba ofn^er bem, le^ 
ber ^ii, oif nxaptx bem l^dr 
fiir mig. 

28. Cc^ bd i^an betta 
fagt (;abe, gicE ^an bdban, 
od) refle upp at Serufalem. 

29. Dd) hd 6egaf fig, 
att, ndr ^an fom till Set(;^ 
})^age od) ^£>zt^anitn, mib 192 @. 8ucc (Sap, 19. bet feerget fom fattag D(- 
joBcrget, fanbe ()an tma fina 
Sdr jungar ; 

50. ®aganbe6: ©dt in 
i 6vn, fom for cberligger; 
nar 3 fommeu bertu, fi^o- 
Icn S fttttta en afnafdfa 
tunben, bcr annn tngen 
menntffa pa futtft ^afmer; 
liSfer ]§onom, ocf) ^afmer 
l^oncm ^tt 

31. Dd^ om ndgor frd^ 
gar eber, \)\m 3 (iifen ^o^ 
nom; fd fdgcr tiff ^onom: 
S:t; ^©rten Be^cfttjer ^0== 
nom. 

52. @d gingo be dftab, 
fom fdnbe moro, od) funno, 
fom ^an ^abc fagt bem. 

55. SD^ nar be lo\it fd- 
lan^ fabc ^ano ^errar till 
bem: §mt lofen S falan? 

54. £)d fabe be: 3:^ 
^Srren Be^iJfioer l^onom. 

55. Dd^ belebbe^onom 
tiff S®fum;Iabefinf(dber 
pa fdtan, od) fatte 3®fum 
berup^jd. 

56. Dc^ ber ^an fram= 
for, ferebbc be fin fidber pa 
tvdgen. 

57. Od) bd ^an ndr 
fom, oc^ brog mh fi:r OU 
joOerget, 6egt;nte (;eU ()os 
^jen af ^an^ gdrjnngar 
meb fvojb ocl^ f;i}ga rcfl lofi* ma @ub, ofmer affabefraf^^ 
ter, fom be \di ^abe; 

38. @dganbeg:ajS(fig^ 
nab mare ^an, fom fommer^ 
en ^onnng t ^^Srrang 
9iamn; frib mare i^imme^ 
(en, od) dra i ^Bjben. 

59. Dc^ ndgre ifelanb 
folf et, fom moro af be ^()a= 
rifeer, fabe iiU ^onom: aWd= 
ft-ar, nap^ bina Sdr jungar. 

40. JJten ^an fmarabe, 
od^ fabe till bem: Sag fd^ 
ger eber: Dm be tigbe, fful== 
(e flenarna ro^ja.-, 

41. Dd^ bd l)an fom 
fram, oc^ fief fe jlaben, gret 
f)an ofmer ^onom. 

42. D^ ^an fabe: Om 
bu odf mifte, ^mab bin frib 
tiff^iSrer, fd morbe bu bet 
migerliga i bennabinombar 
6etdnfanbe^3; mtn nu dr be 
f5rboIbt fiSr bin iSgoit. 

45. 5ti) ben tit \iali f om= 
ma ofmer big, att bine omdn= 
ner ffola big befdgga, od^ 
ffanfa fringom big, od; 
trdnga big pa affa fibor. 

44. Dd) be ffola neber= 
ffd big tiff jorben, oc^ bin 
fcarn, fom i big dro; od) 
be ffota icfc lata igen i big 
flen pa flen, berfi3re att 
bu icf e fdnna funbe ben ti^^ 
I ben, ber bu uti fiifl mar, 

45 4S 193 <Sd Qxd Ijan in i 
templet, od^ begl;nte ittbrtf^: 
iua bem, font bevtmte falbe 
odf; Upk; 

46, @ciganbe6 tid bctji: 
®et cir iM^uet: 9Jh'tt ()uS 
cir ett Bi}ne()u^; men 3 t;cif^ 
tven bet gjort tiff en rofma^ 
reMo. 

47, D^ f)an ISrbe ()it)ar 
bvig t tem^itet Tim be iif= 
merfle ^reflevua, od^ be 
(^friftldrbe, od^ be l;)5>)erfie 
iOlaub fotfet, f5fte efter att 
be funbe fbri'^iJta ^onom; 

48, Dc^ be «unbe tife 
finna, ^mab be ffuffe gora; 
ti; afft fD«et t)Dff ftg tutiff 
(;oitom, od^ ^5vbe ^onouu 

20. ©apitlet 

^o^aimiS bop. SSingarbcsmamicju 
@fattpenningen. Sabbuccerna. 

C*Nd) bet begaf fig )3d en 
'^^ af be bvigar, att f;an 
Idtbe folfet t tem^jlet, od) 
prebifabe ©oangeltum; bd 
fcvfamtabe fig be iifmerfle 
^reflerna, od^ be ®friftldr= 
be, meb be dlbfta; 

2, Od) fabe tiff ^onom: 
®dg D§, af ^mab magt got 
bu betta? (Sffer ^o ax ben 
fom ^afmer big gifnjtt ben^ 
na magten? 
3 3, ^iuarabe S^fw^/ od) 
fabe tiff bem: Sag \mii od 
fl^iJrja eber ctt orb; fmarer 
3 mtg: 

4, max ^o^anni^ bo= 
pelfe af (;immelen, effcv af 
mennifEov? 

5, ®d 6cgi;nte be tdnfa 
mib fig, fdganbe: (Sdgom 
njt, af ^immelen; bd fdger 
^anx ^\m trobben 3 ide 
()onom bd? 

6, 9J?en fdgom mi, af 
menniffor; bd [ttnax d§ afft 
folfet; h) be ()dffa bet ju 

d f5re, att Sot^anneS wax 
en ^ro))^et, 

7, Stt; fmarabe be, ati 
be ide mif^te, f^maban bet 
\i\\x. 

8, ®d fabe 3(5fu6 tiff 
bem: 3*^ ^cffer fdger jag 
eber, meb ^mab magt jag 
betta gbr, 

9, Od) ()an 6egi;rtte fd- 
ga tiU folfet benna lifnel- 
fen: ®n man :p(anterabe en 
imngdrb, od) fid ^onom nt 
tDingdrbSmannom, od) for 
6ort i frdmutanbc lanb t 
tdng tib* 

10, 9lax tib mar, fdnbe 
(}an entjenaretiff mingdrb^- 
mdnnerna, att be flPuffe W 
ta ^onom fd af mingdrb- 
fenS fruit; men mtngdrbi* 194 %ntt (Eap. 20. mannerna ^ubfldngbe ()d^ 
nom, od) fcinbcn tfrafic^mcb 
tonm t^anber. 

11. @cban fcinbe ()an 
ocf en antian tjcnare; ben 
^ubftcingbe be ocf, od) fi3r=s 
fntcibbe ^onont, oc^ fdnben 
tfrd Pg meb tonia (;anber. 

12* Stter fdnbe ^an ben 
trebje; ben gjotbe be orf \a^ 
ran, od) btefmo ^onom ut 

15, ®d fabe lutngdrbS^ 
^erren: ^t»ab ffafl jag gos= 
ra? S^g ^ttt fdnba mtn 
dtff ettga fon; f an^dnba att, 
bd be fe ^onom, ^afma be 
fi3rft;n fiSr ^ononu 

14. S)d mtngdrb^mdn- 
nerna fingo fe ^Qnom^tHnh 
te be wii fig fjelfma, fdgan- 
be: ®enne dr arfiDingen; 
fonimer, mi njtljefld^ononi 
t^jdt, att arfn^ebelen md 
fclifma todr. 

i5« SDd) fd brefn^o be 
^onom ntn n^ingdrben, od^ 
brd^o l^onottu .^tDab ffaU 
nu n)tngdrbo(;erten giJra 
bem famma? 

16, .Span f!aff fonima, 
0^ frirgiJra be§a mmgdrbS? 
mdnnerna, dc| utfd mtn^ 
gdrben anbrom, 9lax be 
betta ^iJrbe, fabe be: ©ort 
bet, 

17, ®dfdg]§an|jdbem. o(^ fabe: ^njab at bd bet 
font ffrifn^et ftdr: ®en fte:= 
nen, fom l3t;ggntng6mdn^ 
nerna tortt'aftabe, ^an dr 
morben en ()i}rnften? 

18, ^n^afen font fatter 
xxppa ben ftenen, ^an ti^ax^ 
ber !ro§ab; men ben ^an 
up^a faller, ^onom fldr f;an 
att fiSnber f fli;dEer, 

19, Od^ iifnjerfte ^ve:= 
fterna, nieb be ®friftldrba, 
fiJfte efter ait be funbe fd 
taga fatt pa ^onom i fam- 
ma flnnben; men be rabbet 
for fotfet; t\) be fiJrflobo, 
att ^an ^abe fagt bcnna 
ttfnelfen emot bem, 

20, Oc^ be aftabe pa 
^onom, odf) fdnbe nt w^ah 
tare, fom Idto^ njara rdtt:^ 
fdrbtge; pa bet be ffntte 
taga ^onom mtb orben, od^ 
Sfn^erantlvarba ()onom ^err- 
ffa^jet, od^ i lanb^^erranS 
njdfb, 

21, Dd^ be frdgabe ^o- 
nom, fdganbe: 9JJdflar, mi 
mete, att bu fdger odf) Idrer 
bet rdtt dr, od^ fer ikt titi 
^erfonen, utan (drer @ub^ 
mdg rdtt, 

22, sir bet rdtt, att 
mi gifme ^ejfaren fFatt, 
etter ej? 

23, £)d f)an fBrmdrfte €ap. 20, guangclium. i9a bcrag {ttfunbtg^ct, fabe ^an 
txti bcm: .gtui freflenSmtg? 

24. Sdter im^ fva f<^ ^^^' 
ntngcn; ^mar6 bclate od^ 
oflucrflfrift ^afiucr ^an? 
®marabc be, oi) fabc: ^tej= 
farenS. 

25. ®abe (;an ttH bcni: 
®a flifiocr nu ^cjfarcnotn 
bet ^ejfarenoin tiU()i5rer, 
Dcl) (3uii bet ®ubi tiin^iSrer. 

2«. Dd) be funbe tcfe 
ftraffa I)ang tat, fi3r [off et; 
utan fiSrunbrabe ffgj3d()an§ 
ftuar, 0^ ttgbe, 

27. ®d gmgo ndgre 
fram till ()onom af be Sab- 
buceer, lj\mlh ber mtanpp^ 
fldubetfen, od) frdgabe I)o^ 
noin, 

28. @Sganbe: Ma^iax^ 
SJJofeS ^afmx fhnfmtt o(l, 
att om ndgor^ man^ Prober 
Bftfmer bSb, be» ^uflnt ^af:= 
met, DC^ bi5t 6antli}§, att 
^an^ Bveber fMI taga Bang 
^uflru, od^ up^jh^ddfa fmom 
trober fdb. 

29. @d moro nu fju 
6ri3ber; o^ ben forfle tog 
fig ^itflru, oc^ fclef biSb 
haxnVi^. 

30. Dd) ben anbre tog 
t;ennc, od) 6(ef ocP be§Keg 
bSb Barnlog. 

31. ®en trebje tog ^en- 
^2 ne; fanimahinba o(^ atte 
fju, od^Idto fnga iaxn efter 
f?g, Dc6 tIefWD biSbe. 

32 @ifl, efter beni aiia^ 
6(ef Dvf qminnan bBb. 

33. llti u])))ftdnbetfcn, 
r^mfffenSberaa ()uflru fFatt 
^on mara, efter bet fju ^abe 
(;aft ^enne till ^uftru? 

34. ®d fmarabe 3©fu6, 
odf) fabe tiff bem: ®entia 
merlbeneS Barn taa,a fig 
^ufirur, od^ gtfmaS man- 
nom. 

35. Tim be fom lyarba 
itjdrbtge ttff ben n^ertbena, 
od) tiff u^^ftdnbelfen tfrd 
be boba, be l^tDarfen taga 
^uflrur, eff er gifma6 niannc; 

36. Oc^ ej ()effer !unna 
be mcra ,bi3 ; tt; be marba 
life meb ^'ingfarna, od) dro 
@ub^ Barn, meban be dro 
u:()))fldnbetfen6 Barn. 

37. Tltn att be biJbe 
npp^^ Bemifabe 3}?Dfe^ it^ib 
Buffan, bd Ijan faffabe 
^©rran, S(Bra()am6 (^ub, 
oc^ Sfaacg ®ub, od) 3a^ 
coBS ®ub. 

38. ®ubdridebebBba6, 
utan be leftuanbeS 5^ub; 
t\) i^onom leftDa affe. 

39. ®d fnjarabe ndgre 
af be ©frifttarba, fdganbe: 
a^dflar, bu fabe ratt. i9e @* Slice Sa^, 20, 21. 40.Od)bebjcrfbc6{cfci;t:= 
tcvinera ndgotfraflat^DUDuu 

4L TUn ^aix fabe tiH 
bcin: ig>unt fdga be K()rt= 
(luni mara ®atotb6 Son? 

42, Oc^ fjclfiDcr £)a\^(b 
fat]ct ( ^fatnifcofen: -gSr- 
rcn fabe tiff min .g>@rra: 
'Sliit big )3a tnina !)i3gra 
r^aub ; 

45. ^iffbe§ jag iieber^ 
(ciqfler biiia omamut big 
till "en fotajjalC 

44. @a t'aflar ntt ©atotb 
^Dttotn .g>@rra; ijuxxt at 
^an bd Ijan^ ^q\V^ 

45. ®a fabe ()an till 
fiua .^arjungaiv uti afft 
foffenS d()iiro: 

46. Sager ebev mara fcr 
De Sfrifttdvba, fom miTja 
gd utt fib ftdber, od) ti^ilja 
gerna n^arba ^elfabe pa 
torgen, ocJ) fitta frdmfl i 
3t;ttagDgorna, oc^ fitta 
frdrnft i gdflabdben. 

47. ®e it|5^frdta enf orS 
f);i§,f5vet)dranbeS (dnga 615- 
mx; be ffola fd bcf? fti3rre 
farbamelfe. 

2L 6a|jitlet. 

'^n!an(i offer. @tabcnS fovfiovinjv 
2''3erIbonef< anbc. 

Oijijan fdg tiff, aftanbea 
^d ^uru be rife labe fina gdfiuor nii offevfifio^ 
ita. 

2, @d fid {)an odf fe 
eua fattiga enfo, fom (abe 
ber tmd ffdvfiuar in. 

5. SDc^ ()an fabe: San^ 
ncrltga fdgcr jag ebcr: 
®enna faiiia^a entan labe 
tner in, dn alle be atibre; 

4. ^i; be t^afma affe iu= 
(agt, ti(l @ub^ offer, af bet 
bem tiff BfiDerloj^j.^^ dr; 
men ()on i)afmx, af fin 
fattigbom, inlagt afft bet 
(;on dgbe. 

5. Dd^ bd fomlKi? fabe 
om itmpUt^ ait bet ivar 
|)n;bt meb ()drliga ftenar 
od^ Kenobier, fabe ijani 

6. '£)c bagar mavoa fom- 
manbe, ait utaf afft bet 3 
fen, ffaff icfc (dtaS flen 
nppa ften, ben itfe ff aff af- 
feruten marba. 

7. S)d frdgabe be \)o^ 
nom, od) fabe: 9)?dftar, 
ndr ft'aff betta ft'e? Od) 
(;n)ab tetfen dr, ndr betta 
ffe ffaff? 

8. @abe (;an: ®er titt^ 
att S icfe marben fi3rfi3rbe; 
ti; mdnge ffola fonuna 
nnber mitt 9^imn, od) fdga: 
Sag dret ; od) tiben inftnn^ 
bar. yycljer bem ide efter. 

9. 9)ien ndr 3 ^oren (Eap. 21. ©yangclium^ 197 Brfff^ oif nppxQx^ marcr tdEe 
fBrfarabe; i\) fabant mafle 
JF5rfl f!e, men bet ax tdfc 
flraxt anbcrt 

10. Dc^ ^an fabe tiU 
bcmtSrott fFalTrcfaftgup^ 
cmot folf, Dcf) rife emot rife. 

It. Dd§ flor jorbSafning 
ffafl marba mangaflabS, 
ocf) (?ungcr, d(^ ^^eflilentier; 
oc^ fUrffrarfelfe, odl) flor 
teien ffola fife utaf ijim- 
mefen. 

12. Tltn fh afft betta 
ffota be taga fatt ^d eber, 
odf) fi3rfBIja eber, od^ Bf^tjer- 
aittn^arba eber in pa fin 
Slab, o(^ i (;aftetfe; bra^ 
ganbeS eber for ,^Drtungar 
od^ ^iJrflar, fix mitt 9?amn§ 
ffull. 

13. Dd^ bet ffall eber 
njeberfaraS tiU ttt it?ittneg:= 
tjorb. 

14. Sa r;aaer bet fafl 
utt ebor ^jerta, att 3 tngen 
omforg ^fmen, ^uru S 
ffolen forfttjara eber; 

15. St; jag ffatt gifma 
eber mun od^ mi^bout, ber 
alle be, fom fcitta ftg emot 
eber, ikt ffofafunna emct= 
faga, ej ^elfer einotfld. 

16. 3 ffoten odf i3fmer=: 
antmarbaS af fdralbrar, od^ 
af briSbcr, franber od^ rt?dn? ner; od^ be ffola bBba fom= 
figa af eber. 

17. Dd^ 3 ff D(en marba 
()atabe af alfom, for mitt 
mamn^ ffuff; 

18. Od& ttt ^dr af ebart 
^ufmub ffair icfe fBrgdS. 

19. 3 ffolen 6eT;dac 
ebra fjalar genom ebari 
tdfamob. 

20. i^cir S «u fen, att 
Scrufrlem marber fcefagbt 
meb en ^dr, bd ffolen 3 
tt^eta, cdt beg fSr5beIfe dr 
fi3i: l^anben. 

21. £)e bd dro i Subeen, 
be fl^ npp at Bergen; od^ 
be ber mibt innt dro, be 
gdnge nt; odf) be fom ntt 
i tanbet dro, be gdnge icie 
berin; 

22. ^\) att bd dro ^duin^ 
ba bagarne, att fuKfioiba^ 
ffall arrt bet fom ffrifmet 
dr. 

25. S3ten me bem fom 
^afiyanbe dro, od^ bem fom 
bia gifma i be bagar; tt; flcr 
|?Idga njarber |)d jorbene, 
odf) ttjrebe Bft^er betta folf. 

24. O^ be ffofa falla 
fiJr fmdrbSegg, od^ fdngne 
Bortforbe ma'rba till aUa^^ 
^anba folf; od^ Serufafem 
flaff fSrtram^abt marba af 
^ebnitigom, ttllbe§ ^eb^ 198 @. Suce ^ap. 21, 22. nfngarneS ttb futtfottinab 
marber. 

25. Oc^ feola flPe tetfen 
( foten, otf; i tndnan, od) i 
fljernonta; oc^ )jd jorbenc 
luarber folfena ditgefl, oc^ 
be ffota fiSrtnjifla. SDd) r;af== 
met ocf) h^agen ff ola m^cfet 
MIra; 

26. Dd^ mennifforna 
6orttorfa6, fiir rabb^dgag 
jfuff, beraf att be fiirBtba 
bet fom ^ela merlbena of- 
mergd ff'all; tt; ^tmmefenS 
frafter ffota Bafma. 

27. Od^ bd ffola be fd 
fe menuiffoneS @onf omnia 
t f0t>n, nieb magt oif flora 
(;di(igf;et. 

28. aWen bd betta 6e^ 
gi;nner fife, fer xxpp, oc^ 
lifter ebor f;ufmiib upp* ti; 
bd na(fa§ ebor forlo^nmg. 

29. SDd) ^an fabe bein 
en OTnelfc: Ser pa fihna^ 
trdt ocf) all trd. 

30. 9Mr be nn fno))^a6, 
fnnnen 3 bd fe od^ tweta 
af eber fjelf, att fonunaren 
dr ndr. 

31. mrtfd otf 3, ndr 
3 fen betta fCe, ffoten 3 
tueta, att ®uba rife dr 
ndr. 

32. Sannerliga fdgcr 
jag eber rDettaftdgtetftalt fdfe fiJrgda, fi3rr dn bet aUi 
ffebt dr: 

33. ^immcl 0^ jovb 
ff ola forgde ; men tuin orb 
jTola itfe forflSs. 

34. aWen matter eber, 
ait ebor ^jerta tcfe fSr:= 
tungab marba meb fmalg 
oc^ bn;dPenf?a)), od) ine'b 
betta lefmerneg omforg, fd 
ati ben bagen fomnier eber 
for ^afltgt nppL 

35. Z\) l)an marber fom^ 
manbe^, fdfont en fnara, 
iSfmer aHa fom 6o |3d jor= 
bene. 

36. (Sd mafer nn afftib, 
o(^ 6eber, att 3 mdgcn 
nnbfit; allt betta fom tom= 
ma ffaff, od) fid fUr men= 
mflfoneS Son. 

37. SDd^ ^n tdrbe om 
bagen i templet; mtn om 
nattena gttf Ijan nt, od) 
miftabei ^d DljoBerget. 

38. Dd) airt folfet mar 
tttttba n|)))e ttft (;onom i 
tem:p(et, till att^Bra^onom. 

22. ©apitlct 

»parb, \iiiiai tx'dta, fivcttaS tlob, 
fanga6, f5rncfai3, bbmrS. 

*^d ttTlftnnbabe 35t^ 
'^^ fcriSb^l^ogttben, ben 
^Pdfta t'aUael. ^ap. 22. ©dattgelium* 199 2. Od^ be Bfmerfle ^re= 
flerna oij ®fr{fttarbe Rfte 
efter, l^ttru be funbe bra^^a 
bottom; men be fruftabe 
f8r folfet 

3. Od^ gidf ®atana6 tn 
utt Subag, fom faKabe^ 
Sfd^artot^, od^ tvax en af 
be tolf. 

4» .^an gtcf fcort, oc^ 
talabe meb be Bfiuerfla ^^re= 
flerna oif fi5refldnbarena, 
i)uru(ebe§ ^an ffuffe fl^ 
^onom betn { ^anber. 

5. £)i} be gtabbea, o^ 
more SfnjerenS meb ^onotn, 
ait be fluffe gtfnja bottom 
jjenntngar. 

6. SDd^ ^an tofiwabe bem 
bet, od) fiSfte efter Iagltgf)ct, 
ait ^an mdtte iJfmerants: 
iuatba (^onorn bem utan 
6uffer, 

7»@d!omba@5tbi:oba:= 
bagen, pa tjt^Htom man 
mdjle offra ^dffalamBet 

8. ®d fanbe ^ait ^e:= 
trum, 0^ ^o^anxum^ fd^ 
ganbeS: ®dr, od^ tereber 
D§ ^-Pdffalamfcet, att tvi 
bet 'iit. 

a ®d fabe be m ^o^ 
nom: .g)hjar tviU bu, att 
iDt ffole Bereba bet? 

iO» ®abe ^att tiil bem: 
^{, ndr 3 fommen in i jlaben, marber eber mUan- 
be^ en man, fom 6dr two 
mattufrufo; fBIjer ^onom 
t ^nftt^ ber ^an tngdr; 

11* Ddf) fdger f^uSfion:? 
banom: 9JJd^aren (dter fd^^ 
ga b{g: ^\vax dr ^erfeerget 
ber jag md dta ^dffalam 
6et meb mtna Sdrjungar? 

12. D^ ^an ffair n^ifa 
eber en floran fal 6erebban ; 
reber ber ttX 

15. ®e g{ngo dftab, od^ 
fnnno fom ()an bem fagt 
^abe; od^ rebbe tttt ^dffa:= 
lamizt 

14. Od^ bd ttb njar, 
fatte ^an fig neb, od^ be 
to(f 5())ofHar meb §onom. 

15. Dd| ^an fabe tttt 
bem: Sag ^afioer meb 
mi;dfen dflnnban fcegdraf 
dta betta ^dfFafamtet meb 
eber, fi3rr an jag fiber. 

16. ^i; jag fdger eber, 
att jag ^drefter t^e (laff 
dta beraf, ttHbeg bet fnff^ 
6omnabt marber i ®nb§ rife. 

17. Del) ^an tog fatten, 
tadfabe, od^ fabe: ^ager 
^onom, od^ fHfter eber 
emeEan ; 

18. ki) jag fdger eber, 
att jag i*e ffaff bri^a bet 
af twintrd fommet dr, tiU^ 
beg ®ub§ rife fommer^ 200 8«ce ^ap. 22. 19. £>d^ ^an to^ Bro= 
bet; tadahc, oi^ hvot, oi} 
gaf t>tm, friganbcs : ©ctto 
itr mitt Icfamett, fom for 
et>et gifipen tuatbet. bet 
gdtet tiH mitt 2mittttelfe; 

20. @ammnlttttba oi 
Mftn, eftet ^lattmarbett, 
fagottbee: 'Bttta at fah 
fett, M tttja a^ejlametttet 
i mitt blob, font for eber 
tttgiutet ttjarber. 

21. ®Dtf ft, mmg fiSr^ 
rabare^ ^anb at meb mfg 
^)d fcorbet. 

22. Dd^ mcnntf!otte6 
@on tuarber gditganbeS, 
efter fom bet Beflutct Sr; 
bodE me ben mennifFo, af 
^mflfo ^an marber for^ 
rdbber. 

25. Od^ be bfg^ntefrdga 
emcffan fig, ()h?tT!en ben 
mar af bem font bet g5ra 
ffnlle. 

24. (Sd marbt od en 
trdta emeUan bem, ijtr^iltm- 
beta ffuUe fi^na^ mara 

25. ©d fabe r^an tiU 
bem: SSerfbgltgeS^onungar 
regera; ocf; be, fom magtena 
l^afnja, !afla§ ndbtge (;er:= 
rar; 

20. 9J?en3{drefd;utan 
ben fom flUrft Sr iBlanb eber, ^an ffaff mara fom 
ben v;ngflc, od^ ben ber 
i)pptx^ Sr, \)an mare fd^ 
fom en tjenare. 

27. sr^ f^milfenbera ar 
f^iJrre, ben fom fitter, eUcr 
ben fom tjenar? ^U i^t 
^an^ fom fitter? Tltn Jag 
Sr mibt iblanb eber, fdfom 
ben fom tjenar. 

28. S}ien 3 Sren be 
famme, fom meb mig 6(if^ 
ttiit f^afmen utt mina fre- 
flelfer. 

29. Dd^ jag mitt fceiiSHa 
eber rffet, fdfom mtn %a^ 
ber ^afmer bet fieflSdt mig ; 

30. mt 3 ffoten ^ta 
Q^l bridfa Bfmer ntitt borb, 
t mitt rife; odi) fPoten \\ita 
pa flolar, od^ biSma totf 
3frae(§ ffSgter. 

51. ^i) ^(grren fabe: 
^tmon, Linton, ft, 'Bata- 
na^ ^afmer begSrat eber, 
ait Ijan ffnUe fdHa eber 
fdfom ^mete; 

32. 9Wen jag ^afmer 
l^ebit for big, ait bin tro 
ffall iXt omintet marba; 
odC) nar bu itu ommSnbcr 
Sft, fd ftt;rf bina l3ri3ber. 

33. 5)d fabe ^an tiii 
^onom: .g^rre, jag arrebe:= 
iBogen gd meb big, iBdbe i 
^Setelfe od& i biJben. (Eap. 22. ®tiatt9clittm. lioi 34. ®d fabc {;an: Sag 
fager bfg^ 9^etre, f bag ff ad 
fcifc ^ancn gala, fi3rr an bu 
tre refer nefar att Unm 
mig. 

35. Dd) r;an fabe till 
bem: 9Zar jag fanbe eber 
utan fadP, utan ffrS^^o, 
od^ utan ffor, (^afmer eber 
nagot fattat6?®afabebe: 
Sntet 

36. ®a fabc ^an ttU 
bem : Thn nu, ^o foni fa* 
(;afiDer, Ijan tage ^onom, 
famnialunba odf fFra^j^o; 
Dct) ben ber tcf e (;af wer, ^an 
fatje ftn fjortel, od^ tipt 
fmarb. 

37. St;^ jag fSger eber, 
att bet annu nidfle fittt- 
fcorba^ pa ntfg, fom fFrifs 
met fir: .&an fir rfifnab 
tWanb ogerningSiufin; tt; 
()mab fom fFrt'fmet fir om 
nitg, bet {)afmer en finba. 

38. ®a fabebeu^iJrre, 
ft, t;fir firo tu fmfirb. ®d 
fabe ()an till bem: £)et fir 
nog. 

39. O^ ^an gtde ut, 
fom ()a)iS feber mar, till 
Dljoterget; od) I;an^3 Sar= 
jungar fiiljbc ()onom till 
bet rummet. 

40. Dd) bd f;an fom 
bit, fabe l)an tiU bem:23e' ber, att 3 ^^e !ommen utf 
freflelfe. 

41. O^ ^an gt* ffrd 
bem mib pa^ ttt ftenfafi, 
Dd6 f6tt neb pd fin fnfi, 
d4 ^cib, 

42. SfiganbeS: g'aber, 
fir fd bin milje, tag benna 
br^ien ifrd mig; bocf lih 
mfil fife tie min milje, utan 
bin. 

43. Od) ft)nte6 f;onom 
ett ^ingel af ^imntelen, oc^ 
flt;rfte feonom. 

44. bd) l)an marbt 6e- 
tagen af en mfigta flot 
dngefl, 0^ Bab Ifittge; od) 
()an6 fmett mar fdfom 
Hob6brop^ar, liS^jaitbe neb 
^d jorben. 

45. ^^ bd ijan u))^^ob 
af tiSnene, od^ font tiH fina 
Sfirjungar, faun Ijan bem 
fofmanbe af fiebriSfmelfe; 

46. Od) fabe ttTt bem : 
|)mi fofmen ^? @tdr u^?^, 
c(^ Beber, att S i^c font- 
nten uti freftelfe, 

47. SBib l)an finnu ta:= 
(abe, fi, eit ^o^ meb folf, 
od) en utaf be tolf, fom 
ijtt 3uba6, gicf fiJr bent, 
o^trfibbeframtittSefum, 
till att h)\]a ^onom. 

48. Tim SefuS fabe 
tia ()onom: Swba, fBrrdber 202 #. 8ute ^ap. 22. bu mcnn{ffone§ Son meb 
f^ganbc? 

49. ®d [ago be, fom 
nar moro, ^tuab ^3a farbe 
hjar, od^ fabe tttt ^onom: 
mrxt, fFoIc mi taga tttl 
fttjarbS? 

50. 0(^ en af beni flog 
iifmerfla ^reflenS tjenare, 
od^ ^iJgg af ^an^ Pgta 
Bra. 

51. ©a fmarabe 3@fu9, 
oc^ fabe: Sater fommat 
^artid; od^ fd tog Ijan pa 
ijan^ Bra, oij ^efabe ^0== 
nom. 

52. Dd) Sefu^ fabe tttt 
be Bfhjerfla ^reflerna, g^ 
fiJrefldnbarena i templet, 
0^ m be atbffa, fom ttU 
^onom fomne hjoro: ©a- 
fom ttK en riifa^are Sren 
S utgangne, meb fnjdrb 
0^ meb^^flafrar; 

53. ^inbotf Jag (^afn^er 
bagltga n^ant meb eber i 
templet, oc^ 3 fommen 
ebra t^anbet fntet n^tb mfg; 
mtn betta dx ebar flunb, 
od) mUrffenS magh 

54. ®d gvc^jo be ^onom, 
od) lebben, od) (;aben tn t 
Bfh)erfla^reflenS^u§. Thn 
^ettuS fotjbe fangt efter. 

55. j)d gjorbe be en 
e(b mtbt t i^atatfet, oci) fdto berhjib; o(^ ^etruo^ fatte 
fig iHanb bem. 

56. 5Dd en tjenfleqnjtnna 
firf fe ^onont, fittanbc§ irib 
(Jufet, fdg ^on ^d t)onom, 
od) fabe: ®enne njar ocf 
meb ^onom. 

57. ®d nefabe ^an (;o= 
nom, od^ fabe: Qminna, 
jag tanner "^onom intet 

58. Od^ titet efter fdg 
^onom en annar, odf^fabe: 
®u afl odf af bem. Tim 
^etrn^ fabe: SWenniffa, jag 
Sr bet idfe. 

59. Dd^ tiki berefter 
mib en timma, fom en an^ 
nar, od^ fannabe bet fam^ 
ma, faganbeS: ©annerliga 
luar ^an odf meb ^onom; t\) 
^an Sr odf en ©a(i(eiff 
man. 

60. Dd^ ^etruS fabe: 
SWenniffa, jag met tdPe 
^mab bn fdger. Odf) i bet 
famma, mib ^an annn ia- 
iabe, got ^am\u 

61. Od) .g)@rren mdnbe 
fig om, od^ fdg ^d ^etrnm; 
od^ bd Begi;nte ^etnt6 tdn= 
ta pa ^@rranS orb, (;uru 
^an ijonom fagt ()abe: %hx 
an ijanm ijafmx gafit, fTPatt 
bn tre refor nefa mig. 

62. Od) ^etrng gidP ut, 
od^ gret bitterfiga. ©a}). 22, 23* ©uattflelittin. 203 63. Dd^ be man, fom 
fjMo S®fu«t, BegaBtabc 
(^onom, odf) flogo ()onom; 

64. ©uubo f5r Un§ 
iScjon, flogo ()an8 anffgte, 
od) frac^abc fiotiom, fagan- 
be: (Spa, ()o at ben fom 
btg flog? 

65. D(() mi;cfen annov 
f8v()abe(fe fabc be ttTf (bo- 
ttom. 

6(h Od^ fom bet baga^ 
bei^, f6vfatn(abe fig be albfle 
t folfct, od) be i3fmerflc%>ve== 
flerna, od) be ©frtftlcirbe, 
Dcl) ()abe (;onDt)i in fi3r f(tt 
9iab, 

67. Saganbe: 5lfl bit 
Kf^riflitS, fag bet d{^? Dtf) 
(;au fabe tttt bcni: Cm jag 
eber bet fciger, \a tron 3 
bet intet; 

68. '(^ragar jag o(f, fd 
fmaren 3 intet; ej (^eller 
\lappm 3 mtg. 

69. .gicivefter ffatl men^: 
niffone6 (Son fitta ^jd(^ub6 
fraftS (iBgra ()anb. 23. ^a^itlct. 

(5()riflu6 fDr()3rc8 af ^crobeS o(|? 
spiTahie, bBmcS, forgfaflcS, bet, 

^Sd ftob npp ^ele 6o^?en 
""^^ af bem, i^d) lebbe f^o- 
nom Sort titt ^ttatnm; 

2. D^ tegmtte tiU att 
ffaga |)d ()Dnom, fdganbe: 
®enna ^afme mi Beflagit 
bermeb, att t)an fBrmdnber 
folfet, D(f) fiJrtjnbev gifma 
M'cffarenoni jTatt, ocf) fager 
fig mara 6^(;riftn6 en fto- 
tntng. 

5. Dd) ^ilatuS frdgabe 
()cnom, fdganbe^: ^(ft bn 
3u^arna6 \tonnng? ®d 
fmavabe f)an ()onont, od) 
fabe: *Du fdger bet. 

4. ®a fabe sj3i(atu6 iiU 
Bfmevfta ^veflerna, od) tiff 
foffet: 3^g ftttner inki 
Brott meb bewna mannen. 

5. mtn be ^.Uffo fitt taf 
fvam, fdganbe: .^an got 
uppror ifefanb foff et, f dvan- 

70. ^)d fabe be affe:|beS i3fmer afft Subiffa fan- 
<Sd dfl bn jn @ub3 Son? | bet, 6eg^nnanbe5 i ©afife- 
^ fdgen att jag en, ocf) feban afft \}\t 

6. ®d ^ifatna f)i5tbe Sabe f)an 

fO II 

a ar. 71. ®d fabebe:cg>mar^ ndmna6 ©afifeen, fvdgabe 
efter fcegdvom midnnnnntt^!f)an, om ^an \oar en ©a- 
neSbiirb? "i&i f)afiue fjeffme|fifetff man. 
f)Brt bet af f)an3 mnn. t 7. Cc^ bd f;an fiStnam 204 8utc a^ap. 23. att i)an mat unber .g)erDbi6 
matbe, fUrfdubc ^an ^onom 
tin .^^robcS; tt; ^an luat 
ocf i Sentfafem ^d ben 
ttbcn. 

8* '£)a Aerobes pc! fc 
Sefuut, iuarbt (jvin ganffa 
glab; ti; ^an ^abe t Idng 
ttb Ijaft aftunban ttH att fc 
i)o\mn ; ti; I;an ()abe nu;tf et 
(;iirt otn ^cneni, od) ()o]5=: 
]pabc^ fd fc ndgot terf'eii 
cji}va6 af (;DUDm. 

9, Od) t;an frdgabc 1)d= 
noin Dm tjidug fti;dcr; men 
i)an fmarabc (^onotn inkt 

10. (gtobo odt cfmcrfle 
^^rcflerna. od) be Btxiff- 
Idrbe, od} f(ai3abe fmdrf/ga 
pa {)0ttCin. 

it. Thn .g»erob^ mcb 
fitt folt fi3raftabc (;ottonv 
od) bcgaBliabc (;onom, od) 
ndbbe ^onom wtt ctt !)tt)ttt 
fldbc, od) fdnt^e (;duohi igcn 
tia ^datum. 

12. Od) '^:}3tlatug od? 
.£)erobc5 tuorbo manner 
cnierian fig ^d fannna bag; 
ti) cmcllan bem l)abe tilU 
forenc martt omdnffap. 

15. ®d hiUabe ^^3tiatu6 
tifff^ojm be iSfmcrfla ^^re- 
fterna, od) foreftdnbavena, 
od) folfct; 

14. Od) fabe ttU bcm: S l)afmen fdtt nng benna 
niannen, fdfotn ben ber ^af:= 
mer fiirmdnbt folfct; od) 
ft, jag ()afmer fiir^Brt ()o= 
nom t cbor ndrmavo, od^ 
pmner botf tngen af be Dger= 
ningar nieb benna nmnnen, 
ber 3 cinftagcn ()Dnont 
fore; 

15. Od; ej ^eUer «g)cro:= 
beg; tt; jag fBrfanbc eber 
tin ()Dnoni; od) ft, man 
tunbe inkt fonuna pa (;d= 
nonv bk't boben ludrbt mar. 

16. ©erforc will jag 
na^^fan, od) pd}))jan. 

17. Si; Ijan flfnfle om 
^ijgtibena gtfmabem cnIo5. 

18. 2)d ro^^abe l^ele ()d? 
pen, od) fabe: Sag benna 
af magen, od) gif o9 ^ci^ 
raBbam (13^; 

19. ®en ber (dg f fdn= 
gelfet/ for ctt n^^jto^j^S 
ftnll, fom f ftaben ffebi 
mar, od) for tit rnanbrd)?, 

20. ^Ster talabc ^{(atne 
till bem, od) miUe gifm>a 
St^'fnm li3^. 

21. ®d ropabe be, od) 
fabe: MorSfdfl, t'or6fdftI)o^ 
nom. 

22. 5?d fabe Ijan trebjc 
refona till bem: .s^^mab l)af' 
mer Ijan ta ilia gjort? ^a^ 
finnct tngen bob^faf meb ^ap. 25, etjangelium. 205 ^onom; berfdrc tviU jag 
na^jfatv od) gtfrtjart IBS. 

23. SDkn be labc at mcb 
flort to^, ocf) fcegarabc, att 
^an flPuHc forSfaflaS; od^ 
bcraS od) be bfn^erfla ^re^^ 
fteinag ro^ tvarbt ju mer 
od) mer, 

24. ®a bBmbe ^tlatua, 
att fa fPe feu«e fom be be^ 
gavabe; 

25. Od) gaf bem (B6 
ben i faitgelfet fatt wax 
for uj^^to^j^et^ od) brdpeta 
ffuli, ben be begarat ^abe; 
men SSfuni i}fn)erantmar== 
babe ^an beraS iwilja. 

26. Od^ ba be lebbe i)o- 
nom nt, fingo be en fatt, 
fom ^et Simon af 6i;rene, 
ben ber fom af marfene; 
t;onom (abe be forfet \xppa^ 
ait ^an ft*uHe Ixira bet efter 
SS'fnm. 

27. Tim ^onom flUjbe 
en Por l;op folf, od) qrntn^ 
nor, be ber greto, oc^ Bm- 
fabe fig i3fiver (;onont. 

28. ®d njcinbe fig S©^ 
fuS om tiU bem, od) fabe: 
3 SctufalemS biittrar, gra^^ 
ter ide ofioer mig; utan 
grdter bfnjer eber fjelfti^a, 
od) Bfmer ebor tarn. 

29. ^i; fi, be bagar iijar^ 
ba f ommanbe, t ^n^ilf om be f^ola ffiga: (Saliga dro be 
ofruftfamma, o^ be c]\vt 
ber, fom inttt fBbt ^afma, 
o(^ be f^enar, fom ingom 
^abe bta gifmit. 

30. ®d ff ola be 6egt;nna 
fdga tiU bergen: grader of= 
njer o§; oc^ tlU ()i3garna: 
@ft;Ier o§. 

31. sr^ Sr betta ffebt 
pa bet fdrffa trdt, t)mab 
ffaU bd ffe ^d bet torra? 

32. SebbeS ber od ui 
tiva anbre ogerningSmdn 
meb ^onom, titt att af= 
lifujaa. 

33. Dd^ bd be fommo 
tiU bet rununet, fom taU 
fa6 ^nfnjubff atta^latfen, ber 
forSfdfte be ^onom, od) be 
ogerningSmdn meb {)onom; 
titn tna pa ben ()i3gra fibon, 
ben anbra pa ben n^enflra. 

34. Od) fabe SefnS: 
g'aber, forldt bem bet; tt; 
be ivtta ide t^ioab be gora. 
SD^ be bi;tte ijan^ tldbcr, 
faftanbeS lott ^d bem. 

35. Dc^ folfet flob od) 
fdg nppa] od) be ofmerfte, 
famt meb bem, begabbabe 
^onom, fdganbe: ^ilnbrom 
^afmer ^an Ijnlpit, W^p^ 
fig nu fjelfiuom, om t)an 
dr St)riftua, ben @ubS ut^ 
forabe. 206 @* Slice (Sa)3. 23. 36. S3cgaBBabe l^onom 
go tea, of^ rcicf te attifo tfa 

37. ©aganbe: ^iifl bu 
3ttbarna8 Aomtng^fat^jclp 
fet'9 fjeff. 

38. 2Bar odf en lifmx^ 
ffrtft ffrtfmcn Bfmcr Ijo^ 
notrt, rncb ®rcftffa, 8attn= 
ffao(f)(?6rctffa6offlafti^cr: 
®cnne av SubarnciS .fto- 
ttung. 

39. SJJcn en af be oger- 
ntngSman, font njj^^angbe 
ivoxo^ ()abbe ^onom, od^ 
fabe: «fl bu 6()rfflua, fd 
^jef^ big fje(f, od^ og. 

40. ®a fmarabe ben 
anbve, flraffabe ^onom, o^ 
fabe: grtuftar bu fcfet^effer 
©ub, bu, font afl t fainnia 
fi5rb5n)clfen? 

41. j)(^ cir bet mat vcitt 
nieb D§; tt; im Itbe bet 
\mxa gerningar itjavba ciro ; 
men benne (;afmev fntet 
onbt gjort. 

42. Od) fabe ()an iiU 
Se-fum: .§efm, tan! ^^a 
uttg, ba bit fonuner i bitt 
rife. 

43. Dd) fabe S®fua till 
^onoin: ®anner(iga fager 
jag big, i bag ft'aU bu tvava 
meb ntig i ))avabi3. 44. D(^ mar betta n?tb 
fjette ttmutan; od^ettmBr- 
fer liwarbt Bfmer ^ela lanbet, 
aUi iniiU ntonbe ttntnian. 

An. O^ folen mffle fitt 
flfen; oc^ forlaten f teni^jtet 
remnabe mtbt i tu. 

4a Dc^ 3C?fug ropabe 
meb ^8ga riBfl, orf) fabe: 
Jyaber, jag BefaKer nun 
anba i btna ()anber; oc^ 
bd ^an ()abe bet fagt, gaf 
l)an upp anban. 

47. ^X)d f)ofnjtt6mannen 
fdg t)mab ber ffebbe, )5rifabe 
(;an @ub, ocf} fabe: ®an= 
nerftga txjar benne en ratt- 
fdrbtg man. 

48. Dd) am foffet, fom 
bitgdnget mar, att fe Ijaxpa^ 
bd be fett ()abe (;mab ber 
ffebbe, flogo be ftg fiJr fin 
IJrBft, ocf) gingo (;em tgen. 

49. Wun arie f)anS fdnbe 
mdnner, ocf) qminnor, fom 
()onom fBIjt ()abe af (^ali- 
leen, ftobo Idngt ifrdn, od) 
fdgo ber))d. 

50. t)i} fi, en man, t?e^ 
ndmnb Sofej^T;, enrvibf^erre, 
ben \mx en gob ocf) rdtt- 
fdrbig man; 

51. Od) (;abe tcfe fam^ 
ti;dt bcra8 rdb od) gerning; 
od) ^an \mx biirbig af ben 
Subainag ftab Slrlmat^ia; ^ap. 23, 24. dtjattgelittm. 207 ben bcr odE aflunbabe efter 
®ub6 rt!e; 

turn, d4 6ebbcS 3®fu U^ 
famen; 

55. Od^ tog ^onom neb, 
fiDc^jte ^onom uti ett {tn:= 
Kabe, o(^ laben neb t ena 
graf, fom ut()uggen mar 
uti (ten, ber an ba {ngen 
^abe ntt lagb njarft. 

54. D(^ bet mar tidre- 
belfebagen, o^ ^ah^aif}m 
6egt;nte gd uppL 

55. Dc^ fiJrjbe bcr nagra 
qminnor efter, fom meb ^o- 
nom fomna moro af ®a(t= 
leen, otf) Befago grafmena, 
od^ (;urulcbe6 l^anS fefamen 
tagb mar; 

56. SDc^ gmgo feban tilU 
tafa {gen, oc^ ttffrebbe w&U 
tuftanbe^ fr^bber oc^ fmBr^ 
j'elfe; men om ®at>Bat^en 
more be fliffa, fom 6ubct 
mar I (agen. 

24. ^apxtUt 

fat till ^imta. 

Sl\a ben ena ®a6tjat(;en, 
T^ ganff a bittiba om mor- 
gonen, fommo be ttff graf= 
mena, fcaranbe be maHu!tan= 
be frt;bber, fom be ttllrebt 
^abe, od^ ndgra meb bem. 2. @d funno be flenen 
afmditab {frd grafmene; 

3. Oc^ gmgo in^ od^ 
funno tntet ^CSrranS S®f« 
(e!amen. 

4. SDc^ bet feegaf fig ait^ 
bd be berom 6ef ^mrabe mo- 
ro, fi, fd f^obo ndr bem 
tmd man t fftnanbe fISber. 

5. ®d morbo be fiJrfd^ 
rabe, od) flogo fin anjtgte 
neber dt jorbene. ®d fabe 
be ttir bem: ^mt fBf en 3 
ben f efmanbe ttlanb be biSba? 

6. ^m ax itf e ^ar, ^an 
Sr u^j)3ftdnben: ^otnmer 
t()dg, ^uru (;an fabe eber, 
bd i^an annu mar f ©alt- 
teen; 

7. @dganbe6: SWennt- 
ffoneS (Son mdfle Bfmer- 
antmarbag t ft;nbtga men- 
ntf?or^ ^anber, odf; for 6^ 
fdftaS; od^ xtpp\ia pa trebje 
bagen. 

8. SDd^ fd fceg^nte be 
fomma t^dg \)an^ orb; 

9. Od^ gtngo tiTOafa 
ifrd grafmene, od^ Bdbabe 
betta aUt bem effofma, od^ 
aKom bem anbrom. 

10. Ddf) bet mar SWaria 
aWagbalena, od^ Sof^anna, 
od^ SWarta Sacofet, odB an^ 
bra, fotn meb bem moro, be 
betta fabe titi Stjjoftfarne. 208 8uce (^ap. 24. it, Dd^ beraS orb ^i)n^ 
teS fiJv bem fdfom Qoitn^ 
jTfap; oA) be trobbe bem 
(ntet. 

12. aWen ^etruS flob 
it^jp, odj (o^p till grviftoe:^ 
na; oij bd I;an (utabe ftg 
berin, fi£ tjan fe IhitlSben 
Itgganbe allena; oAj gttf (I- 
na farbc, fiJrunbranbe^ it)ib 
fig fjelf f)it)ab ber ff ebt mar, 

13. S3d) ft, tmd af bem 
giugo pa famma bagen till 
en Bt), fom (Sg li>(b fcxtti^ 
fiabier tudgS ifra 3<^i^»fci== 
(em, Oenamnb @man6. 

14. £)i) be talabe (;mar 
meb cnnan, om attt bet 
fom ffebt luar. 

15. Dd^ ^nbe ftg, ba 
be tatabe^ mtb, od^ befrd- 
gabe ^twarannan, nalf'abeS 
oct'3®fwS/Ocl) gtrf meb bem. 

16. 9Jten bera^ Bgonmo= 
ro fiSrf^dtten, att be trfe f Sn^ 
be ()onom. 

17. ®d fabe ijan tittbem: 
.gimab dr bet fiJr tal, [cm 
3 ^afiuen ebet* emetlan, mib 
3 gdn, od) dren SebrBf^ 
mabe? 

18. ®d fiuarabe cnbcra, 
fom ()ct Sleo)))&a8, od) fabe 
till l;onom: Sift bu alUm 
iManb frdmmanbe man i 
Serufatem, fom tdfe met ^mab ber flPebt dr i be§a 
bagar? 

19. (Sabe ^an tftt bem: 
$mab? ®abe be tiU ^o^ 
nom: SDm 3©fn Stajarc^ 
no, fom mar en ^rop^et, 
mdgttg 6dbe { germngar od) 
orb, fBr ©ubf, oc^ alio fol- 
fena; 

20. Od) t)nrulebe3 be of- 
merfle ^^refterna, od^ mdre 
fiJrmdn , 5fmerantmarbabe 
()onom t bBbfen^ fdrbBmel- 
fc, cd) fcrSfdflc t)onom. 

21. Mm im ^o^j^^abea, 
att f;an ff uKe mara ben fom 
fUrlo^a fPntte Sfrael; od) 
i3fmer alii betta dr nn trebjc 
bagen, feban bet fiPebbe. 

22. t)i) ndgra qmtnnor, 
af mdra (;afma fiJrffrdtft 
o§, be ber fcitttba om mor^ 
gonen (;abe fommttttffgraf= 

23. Dd) bd be itfe funno 
l)an3 lefamen, fommo be, 
od) fabe, att be od 3tngla= 
fi;n fett ()abe, ()mtlfe fagt 
i)abe, M ijan lefmer. 

24. Dd) ndgre af bem, 
fom meb o§ moro, gingo 
bort till grafmeit, od) fun== 
no fdfom qminnorna fagt 
^at>t\ men ^onom fnnno 
be intet. 

25. ®d fabe ^an iiU (Eap. 24, ©tjattgelium. 209 bem: SD! 3 galm, oi} fett= 
^jertabe ttU att tro, uti afft 
bet fom ^ro^)()eterna fagt 
l;afmcu 

26, ®fuae tdfe 6r;r(flu^ 
fdbant Itba, od^ feban (nga 
utt fin ^arita^et? 

27, 6d^ l^an 6egi;nte ^^5 
SWofe, od^ aHa ^ro^()etct= 
na, oi} .qforbc utti;belfe for 
bcm { aHa <Sfriftcr, fern 
tvoro cm ^onom, 

28, SDd) be Beg^nte naU 
!a6 fntttt 6i;n, bttbemiirc; 
odf ^an fat§ font ^an miffe 
gd (anger fram, 

29, Od) be nobgabe ^0^= 
nom, fdganbe: 33Itf nar o§ ; 
t^ bet Iiber dt aftonen, o^ 
bagen ar forltben, Od§ fd 
gtdf l^an tn, tttt att fcltfttja 
itdr bent, 

30, Odb bet Begaf ftg, 
bd ^an fait tiU IBorbS meb 
bem, tog ()att Btobet; tac^: 
fabe, BriJt bet, od^ fid bem, 

31, Od^ bera^ ifgonS^))}- 
nabeS, att be fdnbe (^onom; 
od) fd fiJrfmann ^an utu 
bera§ df^n, 

32, SDd^ be fabe emellan 
ftgt SBar tcfe hjdrt ()jerta 
Brtnnanbe i o§, bd ^an ta^ 
labc meb og t mdgen, od^ 
utt^bbc o§ (Sfrtfterna? 

33, Dc!^ t famma flun:^ bene flobo be u^))), od^ gftts^ 
go ttH S^i^ufalem fgen, oc^ 
fnnno fdrfamlabe be ettofs: 
\va, od) be fom meb bem 
moro; 

34, ®e ber fabe: $®r^ 
ren fir fannerttga u^jpfldn^ 
ben, od^ fir f^nter af <^U 
mone* 

35, Dd^ be fiSrtfifjbe 
^luab ffebt n^ar ( irSgen, 
od^ ^nm ^an marbt ffinb af 
bem, { bet l^an.BriJt feriSbet, 

36, Som be nu ^rom 
talabe, ftob S^fug fjetf 
mtbt tManb bem, od^ fabe 
till bem: f^db mare eber. 

37, ®d morbo be fi3r:= 
ffirabe, od^ fruftabe, me:= 
nanbeS, att be fdgo en anba, 

38, £)d fabe ^an tiU 
bem: $njt firen 3 fiJrffira- 
be? Dd^ ()mt up|)fitga fd^ 
bana tanfar utt ebor l^jerta? 

39, @er mfna ^finber, 
od^ mtna fotter, att bet fir 
jag fjelf: Stager pa mfg, 
od^ ffdber; tt; anben ^af^ 
n^er td^e titt odj 6en, fds= 
fom 3 fen mfg (;afma, 

40, Odf) bd ijan ^abe bet 
fagt, mtfle ^an bem ^finber 
0^ flitter, 

41, Dd^ fom be Snnu 
tdeetrobbe,fi}rgrfibieSffuir, 
utan fi3runbrabe fig, fabe 210 Sttce 6a^. 24 l^an titt bem: ^af^Dcn 3 
i)ax nagot aii Sta? 

42« ®d fingo be ^onom 
fram ett flt;tf e fleft pff, o^ 
nagot af en (;anno9^f afo» 

45* SDc^ Ijan tog bet, o^ 
at beraf i beraS afi;tu 

44. O^ ^an fabe till 
bem : '^ttia aro be orb, fom 
jag fabe tiff eber, bd {ag 
dnnu mar meb eber, att 
afft mdfte fuffborbaS, fom 
ffrifmet ar i SWofe lag, oi) 
i ^rop^eterna, od) i ^fal:= 
nierua, cm mig, 

45. ®d iS^^nabe ^an 
bem bera^ fimte, att be for^ 
flobo @frifterna; 

46. Od^ fabe tiU bem: 
®d ar bet ffrifmet, oc^ fd 
mdf^e (S^rifluc^ liba, oc^ 
trebje bagen iij^^jftd ifrd be 
biJba; 

47. Dd^ ^rebi?a^ i (^anei 
Sfamn bdttring, od^ fi)nber:= na§fi}rrdteIfe,i6tattbafffoff/ 
Ijeg^nnanbe :(jd Serufalem. 

48. Od^ 3 Sren \mtt\\t 
iiU afft betta. 

49. Dd) fi, jag li^iff fdn= 
ba iifmer eber minS 5^ber3 
lijfte; men 3 ffolen Wiftua 
i ftaben Serufalem, tiflbc§ 
3 tijarben Beffabbe meb 
fraft af ^iSjbene. 

50. Od^ fjan (;abe bem 
ut tiff 23etf;anien, odf; upp^ 
U;fte fina ^anber, od^ tvlxU 
fignabe bem. 

51. Dd) ffebbe, bd Ijan 
bem mStfignat ()abe, Pjbe^ 
ijan ifrd bem, od^ u^j^for 
i "^immeten. 

52. Od^ be tifftdbo ^0^= 
nom; od() gingo feban in t 
Serufalem igen, meb flora 
gldbje; 

53. Odf) moro afftib i 
templet, prifabe odf) (ofiDa= 
be ®ub. Simen. $(ttbc i^d @. fiucc (foaugeliKm. I. ^apitltt lUSr (^ubi; oc^ ®ub mar 

^x\\i^ pcrfon. So^anniS iviii^ Drbet. 
nedSorb. 5inbrca6. spettuS. 

3 6egt>nnetfett mar Or^ 
bet, od^ Drbet mar 2. '©et famma mar i 
begmtnelfen udr ®ubi. 

3. @enom bet dro aO 
ting gjorb; odf) i^\) fBr* (Eap. i. ©tjattgelium. 211 nian fir tntet gjorbt, bet 
gjorbt fir* 

4. S t^t; fwar Hftt^et; 
ocf) (tfttjct njar menntjIpDr- 
naS tju6; 

5. O^ fjufet rt;fer i 
inorfret; od^ miJrfret ^af^ 
mer bet ttfe Begrt^jft* 

6. @n man n^ar fanb af 
©ubf, fom l^et 3or)antte6; 

7» ^an ?om tiff luttt- 
ue^tBrb, pa bet ^an ffude 
tvxttna om Sjufet, att atfe 
ffuffe tro genojn ()onom» 

8« Srfe mar^an8jufet; 
men (§an mar fanb) tttt 
aii Mina om Sjufet 

9« ®et twar bet fanna 
gjufet, ^njilfet u^jjt^fer 
alfa menmf£or, fom fom- 
ma f njerlben* 

10* 3 n^erlbene wax bet, 
odf) igenom bet ar merlben 
gl'orb; oi} wtxlhm fanbe 
bet irfe. 

11, ^an fom tttt fitt 
eget, 0^ ^an3 egne anam- 
mabe (;ottom tcfe, 

12, Tim aUom bem, 
fom ^onom anammabe, gaf 
f;att magt ait fcttfma ®ub6 
Barn, bem fom tro pa fyan^ 
^Jlamn ; 

la ^miTfe {tfe af Blob, 
tcf e r;eaer af f Bttgffg njtlja, 
icfe fetter af ndgor^ manS n^ffja, utan af ®ubt fiSb^^ 
be firo, 

14, Dd^ Orbet marbt 
fott, orf) bobbe tManb o^, 
o(^ mi fdgom l^anS ^Srltg^ 
^et, fafom enba ®onfen6 
^Srlig^et af grcibrenom; full 
meb nab oc^ fanning, 

15, So^nneS mitttiar 
om ^onom, ro^ar, od^ fa:= 
ger: ®enne maret, om 
^njt(fen jag fagt ^afmer: 
@fter ttttg ffatt fomma, ben 
fi5r mig martt ^afmer; i\) 
Ijan mar forr fin jag; 

16, O^ af r^ana fnaf;et 
^afme mi af(e fdtt, odj nab 
for ndb, 

17, Stt; genom S'fofen 
fir gagen gifmen; ndb od) 
fanning fir fommen genom 
3@fum g^riflnm, 

18, Sngen ^afmer nd^ 
gon tib fett ©ub ; enbe (Bq=^ 
nen, fom fir i gabrencf ff i5t, 
^an ^afmer bet fungjort 

19, SD^ betta fir ^o^ 
ijanni^ mittne^6i3rb, bd 3n= 
barna ffinbe ^refler ocf) ^e^ 
tjiter af Scrnfalem, att be 
flPnlle frdga ()onom: §o 
fifl bu? 

20, Od) f;an fceffinbe, 
od^ fi3rfafabe idfe; odj Be= 
ffinbe ^an: Stfe fir jag 212 ®. So^annee ^ap. i. 21. <Dd fragabe be ^0^= 
nom: .g^njab ba; Sfl bu 
(glfaS? %n fabc: Sac^ dr 
bet trfe. §ifl bit en ^ro^ 
p^tt? Dd^ ^an fmarabe: 
9fej. 

22, ®d fabe be tfll ^o^ 
nom: §d Sfl bu, ait mt 
ttidge gifma bem fmar, fom 
D§ fdnbt ^afma? .&mab 
fdger bu om bfg fjclf? 

25. ®abe t)an: Sag ax 
enS ro^janbeS rSfli ijfnene: 
SlBbjet §@rraug mdg, fom 
®fa{a6 $rD^i()eten fagt ()af^ 
hjer. 

24. Dd^ be, font fdubc 
JDoro, moro af be ^(;ari^ 
feer. 

25. SDd) be frdgabe ()o^ 
nom, od) fabe iiU l^ottom: 
^\m bBper bu bd, meban 
bu dfl tcfe S^rtflua, t^e 
tjeder ®ta9, {cfe fetter en 
^ro})(;et? 

26. ®marabe bem 3d= 
^aimeS, od^ fabe: S^ig bU:= 
}3cr meb fatten; men mtbt 
ifclanb eber fldr ben 3 tdfe 
fdnnen. 

27. $an ax ben fom ef= 
tet mig ifomma flfafl, ijwiU 
fen fdr mtg martt ^afmer; 
^n^iffenS ffotmdng Jag fcfe 
mdrbig dr u^j^IBfo. 

28. 2)ctta ffebbe ( ^t^ t^atara, ^d ^{nfibon Sor^ 
ban, ber Sot^anneS bB:pte. 

29. ®agen berefter fdg 
Sofjanne^ 3@fum fomma 
tiaftg, od^fabe: @i,®nb6 
fiamb, fom ioxtta^tv iDcrl= 
bcnce ftjub. 

30. ®enne dret, om ^)viU 
fen Jag fagt ^aftt^er: @ftcr 
nng fifa(I fomma en man, 
ben fix mig ivaxit '^af^i^cr; 
t^ ()an hjar fdrr dn Jag; 

31. Dd^ Jag fdnbe ^ 6o:= 
nom tdfe; mm ^)d bet ()an 
ffuffe Hjarba up^enfcar i 
3/raer, fdrbenffuff dr Jag 
fonunen, till att bB^a meb 
tDatten. 

32. Od^ So^anneS tviiit^ 
nabe, oi) fabe: S^g fSg 
2(nban ncberfomma i buf- 
mclifnelfe af ^immelen, odf) 
6fef pa ()onom; 

33. 6d^ Jag fdnbe ^0^= 
nom idfe; men ben fom 
mig fdnbe, iiU att bBpa 
meb matten, "^an fabe till 
mig: Dfn^er ^milfen bu far 
fe 2(nban neberfouuna, odf) 
Hiftva pa ^onom, Ijan ax 
ben fom bBj^er meb ben 
.gielga Slnba. 

34. Dd^ Jag fdg bet, oi) 
itjittnabe, att Ijan dr ®ubg 
<Son. 

35. ©agen berefter Pob (Eap. !♦ ©tiangelium* 213 ater 3ol)anncci, od^ tmd af 
(;an§ (drjungar* 

36. Dd^ font (;an fitf fc 
S^futii gd, fabe ^an: <Si, 
®nbis 8nmk 

57, Dd^ be tiud (;aivS 
rdvjungar ()orbc (;oiioni ta- 
la, cd) pijbc SC^fuut, 

38, ®d iDdnbe S^fu6 
fig oni, o(^ fdg bem fiJIja 
fig, od) fabc till bcm: ^gttjab 
fofcitS? ®d fabc be Ha 
(;onom: dlabbi (bet tjct^bet* 
ajJdflar), t^njarmiflaSbu? 

39, ®d fabe ()an ttH 
bem: ft'omnier, ocl) fer, ®e 
f ommo, oc^ fdgo, ^mar {^att 
mijlabeS, od) Hefmo ben ba:= 
gen ndc ()onom; od^ bet mar 
mib ttonbe tiniinan, 

40, Dd^ mat 5tnbrea6, 
SimoniS ^ctrt trober, en 
af be tmd, fom ^abe ijht 
af3o()anne; 0(^f5(ibe3@^ 
funt, 

4i, .^an fanti forji fin 
fcvobcr <Stmon, od) fabe tiU 
()ottom: -iBt l^afme fnnnit 
SJJepiatn, bet ljeti;ber, ben 
©niotba, 

42, Od^ ^an ^abe ^o- 
nomtiasefum, ®d3®^ 
fuO fidB fe ^onom, fabe ^an: 
®n dfl Simon, Sona fon; 
bu flfatt ^ta 6e^>^a6, bet 
bet^ber ^dtteberg. 43, ®agen berefter mide 
3@fu6 gd ut t ©aliteen; 
od^ fann ^^3()iltppnni, od^ 
\aU tilt t)Dnom: Sr^j mtg, 

44, Od) mar ^^()ia>pnS 
af ^^et()fatba, 'innbvee od) 
%^etri flab, 

45, ^f}i(i]:))^u3 fann ^)la- 
t()anael, od) fabe till ^o= 
nom: S)en fotn SJlofe f;af:= 
mer ffrifmit ont i lagcn, 
od) ^ro^t)eterna, ()afme mi 
fumit, 3@fum, 3ofepf)3 
fon af ^lajarett), 

46, o4 9?at^nae( fa^ 
be till f)DnDm: fXan ndgot 
gobt f omma af 9lajaret^? 
^^^ili^j^uc^ fabe tiH^ononi: 
,^tont, od^ fe, 

47, S^fna fdg ^Mtija^ 
nad tomma titi fig, od^ fa- 
be ont ^onom: ®i, en rdtt 
Sfraelit, t ^milfom intet 
fmef dr, 

48, <£)d fabe 9tat^anael 
titt^onom: ^marafMnner 
bn tnig? 3@fu3 fmarabe, 
od^ fabe ttH ^onom: Sr'^rr 
dn ^:(3§i(i|3^uS fallabe big, 
bd bu mafl unber fifona^ 
trdt, fdg jag big, 

49, ^at^anaet fmarabe, 
od^ fabe iiU ^onom: !}{abbi, 
bu dfl @ub3 Son; bu dft 
SfraeB .tonung. 

so. 3®fuS fmarabe, od^ 1214 K So^annis ^ap, l, 2. fabe till ^ononi: ©ftcr bet 
jag fabc big, att jag fag 
big unbcr fifonatrat, tror 
bit; flBrre ting, cin befje 
aro, f!ari bit fd fc; 

5L SDd) fabetiH ^onom: 
®anrtcrltga, fannerfiga fa- 
ger jag cber: .^arcftcr ffo:= 
len 3 fd fe ^tmmclcn o^- 
pm^ odj @ub3 5(iig(ar fara 
up|3 oc^ ncbcr BftDcr uieit- 
niffonc^ ®on. 

^rSHop i (Sana. Xcmf^Iet rcufabL 
Sriitfla spafTan. 

C\d) pa ttebjc bagen marbt 
^^ ctt troKo)^ t Sana t 
©aliTcen; od) g(?fu iitober 
mar ber, 

2, SBarbt Dcf bcpfcS 
Sefu^ Bubeu, 0(1) f)an§ 
^dvjungar, tiU hvolUptt 

5. SDcf) bd mfuct Begi;nte 
fattag, fabe mfn mober 
tiH ^onorn: £)e ^afma tn= 
id ttiiru 

4, £)d fabe S^fu^S tttt 
^cnne: Eiimnna, (;i))ab (;af:= 
mer jag meb big? SJitn ttb 
dr idz dnuu fonmieiu 

5, ©d fabe (;att^ mober 
till tjenarena: ^imh f;an 
fdger eber, bet giJrer* 

6, (^d ujoro ber fex ften^ 
trufor, fom \atia njoro ef- tcr fdttet om 3ubarna6 re= 
nmg, (;dUanbeS i^marbera 
in eHer tre tndtt 

7. ®d fabe Sefua tiir 
beni: (y^iller it^)) fruforna 
meb ii^atteu; oc^ be ft;Ube 
bem ofiiierfuHa. 

8* Sbd^ i)an fabe tiff bcm : 
Sdter nu utt, oij Barer tiff 
f'ofemdflaren; od^ be fedro. 

9. max bd fBfemdflareu 
fmafabe mfnet, fom wattm 
martt ^abe, od^ ufe mi§te 
()rt?aban bet fommct n^ar; 
men tjenarena, fom loattnet 
iifl f)abe, i^i^tt bet, faffabe 
^an fcrnbgummen; 

10> S)rf) fabe tiff ()Dnom: 
.^i^ar man fatter fUrfl fram 
bet goba mfnet, o^ wax be 
dro morbne brutf ne, bd bet 
fom fdmre dr, ©u (;afnjer 
giimt bet goba \\2xmi altt 

ijdxtai 

11, '^ttia loar bet forfta 
tecf en, fom 3(SfnS gjoi^be i 
©ana t &aliktn, odj up- 
^enfiarabe fina f;drltg^et; 
oc^ IjanQ Sdrjungar trobbe 
pa ()onom, 

12, ©erefter for l)an neb 
iiU Ka^^ernaum, l^an ocf) 
ijan^ mober, cd) \jan^ hxii- 
ber, od) Ijan^ Sdrjnngar; 
od^ Meftro ber t fd bagar, 

15, Dd) ioar Snbarna^ €ccp* 2, S* iit>anQtUnm. ^in fu§ for npp tiU S^^ufatcm; 

14. Dd^ faun t itmpUt 
betti fom falbe fa, o^ far, 
o(^ bufnjor, ocf) tDcxtare 
fittanbe. 

15. ®a gjorbe ^an ena 
gt^et af tag, oc^ bref bcm 
alia ut af tcmj)(et, meb 
far 0(^ fa, oc^ feortf^tllbe 
iDCxtarenaS :()enningar, oc^ 
fliSrtc fcorben omfuH. 

16. Dd^ fabe tiK bem 
fom bufmor fatbc: ^afmer 
betta 6ort l^Sban, od& gBrcr 
tcfe af mfn^ gr^bcr^ (;u6 di 
marfttabg^u^. 

17. ®a fommo ^an^ 
Sarjungar i^dg bet fotn 
ffrtfiret fir: S)m6 ^tt^ mt= 
cifffan ^afmer frattt mtg. 

18. ®a frtjarabe Su^ 
barna, od^ fabe tiU (^ononi: 
.^mab tetfen later bu o§ fe, 
att bu ffaa betta gi3ra? 

la Smarabe 3@fu6, 
od^ fabe tftt bem (Sldr bet^ 
ta tem))let neber, od^ i tre 
bagar mitt jag bet u^^ratta. 

20. ®a fabe Subarua: 
3 fex od^ f^ratto dr dr bet^ 
ta temjjiet u^j^)6^gbt, oif 
bu mttt bet u^^rdtta t tre 
bagar! 

21. 9Wen ^an fabe om 
ftttS fro^}))^ tem^jel. 22. SDd^ udr ^an luar 
u)))3fldnben tfrd be boba, 
fommo ^an^ Sdrjungar 
t^dg, att ^an ^abe bet fagt 
bcm; odj trobbe (Sfrtftene, 
od^ bet tal, fom S^fug 
fagt l^abe. 

23. ®d i)an nu wax i 
Serufafem, om ^dffaiia, 
^d ^BgttbSbagen, trobbe 
mdnge ^3d ^anS 9Zamn, bd 
be fdgo i)an^ tedfen', fom 
^au gjorbe. 

24. 9Wen SSfug 6etrob^ 
be tdfe ftg f jelfman bem ; tt; 
f)an faube atta; 

25. O^ fce^iJfbe tcfe, 
att ndgor ffuffe tDtttna om 
tnenntfJona; ti) ^an iut§te 
mdl ^mab t menm'fPone mar. 

3. ^apitltt 

nc6 od§ ^an§ laijungar. 

C^d^ mar en man af be 
^^ ^^artfeer, fomI;et9it^ 
cobemuS, en ofmerfte t6Ianb 
Subarna. 

2. $an fom titt Sefum 
om nattena, od^ fabe titt 
^onom: diaW, mt mete, 
att bu dfi f ommen af ®ubt 
for en Idrare; t\) ItxQtntan 
giJra be tecf en, fom bu gBr, 
utan ®ub dr meb l^onom. 

3. SefuS fmarabe, od§ 216 @. Sol^attitis (Eap. 3. fabe till ijonom: ^anmx^ 
ttga, fannerltga fcigcr jag 
big: lltau en Uif\mx fobb 
pa m;tt, tan i)an tcfc fe 
©ub6 rife* 

4. S)d fabe lil'ticobeuiuS 
titt ()onom: .^itru fan en 
nienmffa fBba6, nar ijon 
ax gauimal? 3cfe fan (;on 
^vi ni;tt gd (n f fine nioberS 
ttf, oc^ fiSbaS? 

5, ©marabe SSfttS: 
(SannevRga, fannerltga fd:= 
ger jag btg: lltott en war- 
hex fobb af luattcu od^ ?ltt= 
banom, fan ^au icEc inga 
i ®«b6 tifc. 

(5, ®et foni ar fiibt af 
mt, bet ar fctt; ocl) bet 
fom Sr fi5bt af ^Inbanom, 
bet fir S(nbe» 

7. g-Srunbra fcf e, att jag 
fabe big, att S tnafien f6^- 
bag pd nt;tt« 

8. 2Bdbret 6(d6 f^mart 
bet mill, odf) bn ()iJrer bef; 
ri3fl ; odj bn metfl icf e, ij\m- 
ban bet fomnier, eUerf^twart 
bet far; alltfd ar Ijimx 
od) en, fom af ^2(nbanoni 
fi5bb ar, 

9. 9ZicobeninS fmarabe^ 
Dcf) fabe tilt ()onom: .§nrn 
fan bctta ffe? 

to, 3(Sfu6 fmarabe, od) 
fabe iiU (;onom: Siffl bn en maflare i Sfraef, ocl) metfl 
tcfe betta? 

11. @anner(tga, fanner:= 
(tga fagcr jag big: ^Bi tak 
bet \vi mete, cdj bet mi (;af' 
me fett, bet mittne mi; od) 
mart mittneSbiJrb anamnten 
3 icfe. 

12. S:ron 3 icfe, nfir jag 
fager eber om jorbiff ting; 
f)nrn ffolen 3 bd tro, oni 
jag fciger eber out T)intmelff 
ting?' 

13. Dd) ingen far npp 
i (){nune(en, ntaii ben fom 
for neber af ()imme(en,men= 
niffoncS Son, fom Sr i()im= 
melen. 

14. Oc^ fdfom 5»?ofe3 
n^))(;ojbe ormen i iSfnene, 
alltfd mdfle ocf menniffo- 
ne3 @on marba n^)|)()iijb; 

15. ^d bet att l)mar 
od^ en, fom tror pa 1^0= 
nom, flail icfe fi3rgd6, ntan 
fd eminnerligit lif. 

16. X\) fd alflEabc ©ub 
jucvlbctta, ati ^an utgaf 
jttt Cuba SoU; p& htt att 
^luar o(S^ ctt, fom tror pa 
^ottom, ffaH idc fotgSs, 
ntan fd eioinncrligit Uf. 

17. Sti; icfe ^afmer ®nb 
fanbt fin @on i merlbena, 
att i)an ffalt biJma merlbe^ 
na, ntan pa bet att merfe 

ben ®ap* 5. ©tjattgelium. 217 ben ff'all marba faltg gc= 
nom f)onom, 

18. ^mtffen fom trot 
^?a t^onom, ^an ii^arber ttfe 
biimb; mm ^tvilttn fom trfe 
tror, ^an Sr rebo b5mb, 
cfter bet ^an tcfe trofcbe t 
@ub^ enba @on^ 9?auiit 

19. aWcn betta ar bo- 
men, att Sjiifet ar f ommet 
I merlbena, odj menntffor:^ 
na aljtabe mer iniirfret lin 
fijufet; t^ bera6 gemtngar 
tDoro onbcu 

20. ^i; (;mar od) en, 
fom itta gor, ^atar (jufet, 
od) fommer tcfc'e tiU Ijufet, 
att ^an6 gennngar fPota 
tde marba firaffabe. 

21. Tim ben fom giJr 
fanntngena, ^an fommer 
iiU Ijufet, att ^an^ gernfn:= 
gar jlofa marba \xp)f}tnba^ 
ra; tt; be ciro gjorbe t Oubi 

22. ©erefter fom S@== 
fu5 orf) ^ang fiarjungar 
I Subtffa lanbet, od^ ttjis: 
ftabe^ ber meb bem, oc§ 
bopte. 

23. "^optt cd begltfe^ 
So()anne^ t @non, i^arbt 
n^ib @altm; ti; ber mar 
m^tfet fatten, od) be fom^ 
mo, od) Icito bi5^a fig; 

24> S^p So^anne^ mar 
*e an ba fafiab f ^Sftetfe. 25. ®d fom u^^) ett 
fporSmat tiblanb So^cmnt^ 
tarjungar, famt meb 3u- 
barna, om rentngen; 

26. Oc^ fommo tttt So= 
^annem, od) fabe tiU ^o^ 
nom: 9?a66t, ben fom mar 
nar btg pa ^tnfibon 3or= 
ban, ben bu mittnabe om, 
ft, ^an boper, od^ atte fom^ 
ma till "^ononu 

27. So^anneS fmarabe, 
od) fabe: SWenniffan fan 
mtet taga, xxtan bet marber 
^enne gifmet af ^tmmelen. 

28. 3 ciren fje(fme min 
mittne, att jag fabe: Scfe 
ar jag C5()rifluc<; utan jag 
dr fdnb fi3r ^onom. 

29. ®en fom Brubena 
^afmer, ^an dr brubgum^ 
\mn\ mm 6rubgummen6 
man, fom ftdr od) ^iirer 
^onom, ()an frBjbar fig af 
Brubgummeng ri3(i; benna 
m.in fri)jb dr nu fuHborbab. 

30. ^onom Bor mdjca 
till, od^ mig 6or fiirminff a^. 

31. 5!)en fom ofmanefter 
fommer, ^an dr i3fmer affa; 
Un af jorbene dr, {;an dr 
af jorb, od) af jorbene ta^ 
(ar ^an; ben af ^tmmeten 
fommer, ^an dr iJfmer aUa. 

5% t)^ bet ^n ^afmer 
fett od§ ^Brt^ bei mittnar 

(10) 218 €5* Sol^annie 6a^* 5, 4* ^an; orf) l^anS rt?ittneSbDrb| 
anamniar tngcn* 

35, S)cn fcni anamniar 
^an6 tm'ttneciBorb, Ijan ^af^ 
njcr Bcfcglat, M ®ub ar 
fannfcirbtg. 

34. Sr^ ben (J5ub fcinbt 
^afa^cr, l^an talar @ub6 
orb; ti; @ub gtfircr tcfe 
Slnban cftcr matt, 

55, {5'abrcn alffar @d= 
ncn, cd) allt ^aftiDcr (;a« 
gtfiuit I;onom i ^cinbcr, 

56, ^irilf en [cm tror(3D= 
ncnom, ^an ^afa^cr cmin^ 
ncrligit (if; men ben fom 
tdfe tror Sonencm, i;an 
ffatt icfe fd fe Iinuet; ntan 
@nb^ n^rebe bliftuer Q^wtx 
^onom, 

^amnriterna omicanbc, ,^0* 
nungcimanncn^ fou. 

<J\d nu .g)6'rren fcrnam, 
"^ ait ^^^artfeerna ^abe 
f)bxt, ait Sefn^ gjorbe fle= 
ra Sdrjungar, od) b5)}te, 
an So^anneS; 

2, (3ilnbDrf3@fu^bc|3te 
trfe fjelf, utan i}an^ fiar? 
jwngar;) 

3, Ofmergaf^nSnbeen, 
0^ brog dter in t ©ah'Iecn, 
4. @d mdftc^an gd ge^^ 
nom (gamarten* 5, O^ ndr ()an fom tiU 
en flab t ^aman'en, fom 
fallal ®icf)ar, njib en tol^ 
tlab, fom S^cob gaf finom 
fon ^Q]tpi) ; 

6, SDd^ ber mar Sacofeg 
brnnn; od) efter bet SefnS 
tuar trotter af n>dgen, ]attt 
^an fig fd neb mib brnn:= 
nen; od) ^tt ivax mh fjette 
timman, 

7, S)d fom en qnjinna 
af ^^amarien, tiU ait ^emta 
roatten, 'Bat)t S®fuS till 
^enne: ®if mig bricfa; 

8, ^i) ^anS Jidrjimgar 
mcro gdngne in i ftaben, 
till att fopa mat, 

9, 3Dd fabe ben Sama^ 
ritiffa qn^innan till I;onom: 
.puru bebe^ bn, fom dfl en 
Sube, britfa af mig, fom 
dr en Samaritiff qminna? 
^t; S^i^^i^ttci ^afma ingcn 
i;)an'^ci m,eb be ®amariter, 

10, S6'fn6 fmarabe, od^ 
fabe till ^enne: S'orfiobe bn 
(^nb6 gdfmo, od) ^0 t)m 
dr, fom fdger tiU big: ®if 
mig brid'a; bd bebbc6 bn af 
f^onom, 0(4 ^an gdfioe big 
lefmanbeo mattcn, 

11, Sabc qn^innan till 
^onom: ^(S'rre, ide l^af=: 
mer bn bet bu fan taa^at 
meb, cc!^ brunnen dr bju- Sap* 4, (goangeliuiit* 219 per; ^maban ^fmcr bu bajl^afmer, ar fdfc bin mm*^ Icfti^anbe^ mattcn? 

12. SWdnn bu rtjara mcr 
an tvvir fabcr 3aco6, foiu 
gaf op brunncn, oc^ bratf 
af ^onom, meb fin Barn, 
DC^ fin Bof^'ap? 

13. ®d fmarabc 3(5fucf, 
0^ fabc till ^ennc: ^ivax 
od^ en fom brirfcr af bctta 
n^attnct, ban marbcr torftig 
tgcn; 

14. 2)tcn ^milfcn jom 
briefer af bet mattcn, fom 
jag ^onom ginyer,^an ffatt 
icfe tiirfia tiU emig tih] ntan 
bet n^atten, fom jag ^onom 
giftuer, f6a(l blifma i fjo- 
nom en tatla meb fprin- 
ganbe matten i eminnerli? 

15. ®d fabe qminnan 
till ^onom: .^grre, gif mig 
bet mattnet, att jag irfe 
ti5rfler, eller be()ofmcr fom= 
ma \^it efter matten. 

16. eabe S®fuo till 
(;emie: (Sacf/fatla hin man, 
oc^ fom ()it. 

17. Smarabe qivinnan, 
oc^ fabe: ^ao^ ^afmer in= 
gen man. ^att 3^fu^ 
titt ^enne: ©u fabc rdtt, 
jag i;afmer ingen man; 

18. ^i) bu ^afn?cr (?aft 
fem mdn^ od) ben bu nu 

^2 bet fabe bu fant. 

19. ®d fabe qtvinnan 
iiU (;onom: .&(^'rre, jag fcr, 
ait bu dft en ^ropl^ct. 

20. SBdre faber ()afma 
tiUBebtt pa betta bcrgct, o^ 
3 fdgen, ait i ^caifalem 
dr bet rum, bcr man till- 
bebja ffall. 

21. ^(i^n^ fabe tiU ^en^ 
ne: Gtuinna, tro mig; ttn 
tib f ommer, ait ^marf en pa 
tttta fcergct, cUer i 3cru:= 
falem, ffolen 3 tillfcebja 
fyabren. 

22. S wtitn icfe l;)mab 
3 titl6ebjen; men nji mete 
^mab mi tillfcebje; t^ falig=: 
^eten dr af ^ubomen. 

23. 3}^en ben tib fom^ 
mcr, oij ax nu allarcbo, 
att rdttc iittlJcbjarc ffola 
till6ebja g'^^i^^^ ^ ^ilnba^ 
nom 0^ fanningen; ti; %a^ 
brcn mill Dcf fdbana ^af^ 
n?a, fom ^onom tillbebja 
f£ola. 

24. Qdu't! dr en ^Inbe; od^ 
be ^onom tiilbebja, ffola 
tillfeebja fionom i S(nba:= 
nom od) i fanningen. 

25. ®d fabe qioinnan 
till ^onom; 3^g met, ait 
^e§ia^ ffaK fomma, fom 
fattaa 6(;ri]lug; ndr l;an 220 

fommcr, marbcr ijan o§ 
all ting unbernjifanbeS. 

26/®abe S6M tiU ()cn= 
ne: Sag ar ben famme, [om 
talar mcb big. 

27. Dc^ t bet famma 
fommo ^n6 ficirjungar, 
od) uubrabe berpd, att Ijan 
talabe meb qminnonc; boc! 
fabe ingen: ^njab frdgav 
bu, ctler f)^uab talar bu 
meb ()eune? 

28. 2Dd lat qminuan fid 
fina h-uf D, orf) gttf in t ^a^ 
ben, oc(7 fabe tiabetfotfet: 

29. itcmnier, q^ fer en 
man, fom mig (^afluei* fagt 
ant bet jag ^afmer gjort. 
SRdnn ^an itfe \mxa 6^rts= 
fluS? 

30. 3;)d gtngo be af 
ftaben, odj fommo till ^o== 
ncm. 

51. ©eremeUan bdbo 
Sdrjungarna ^onom, fd= 
ganbe: 3taBBi, dt. 

52. Sabe ^an tiH bem: 
Sag ^afn^er mat att dta, 
ber S ^ntet af meten. 

55. ®d fabe Sdrjun^ 
garna emettan fig; 9Jfdnn 
ndgor ^af^ra burit f^onom 
Sta? 

34. ^abe S^fu^ till 
bem: ^Mn mat dr bet, att 
jag gBt ^anS mitja, fom @. So^annie (S^ap. 4. mtg fdnbt ^afa^er, oc^ futt? 
Borbvir ^ang hjcr!. 

55. ®dcjen 3 icfc, f^ra 
mdnaber dro dnnu, od^ 
ff iirbatimmen f ommer? (gt, 
jag fdger eber: Softer npp 
ebor cgon, od^ fcefer mar- 
fcna; ti; (;on beginner ^it)it= 
na till ffcrb. 

56. O^ ben ber npp^ 
ffdr, ^an tager (i5n, od) 
forfanilar fruft tiU emtn= 
ncrligit lif ; pa bet att 6dbe 
ben fom fdr, od^ ben fom 
uppfJdr, fPola ttllfamman 
g(dbja6. 

57. Stt; (;dr dr bet orbet 
fant, att en annar dr ben 
fom fdr, od) en annar fom 
xi^^jffdr. 

58. 3cig fdnbe eber ut 
att npp^taxa, bet S ^afttjen 
intet arktat; anbre ^afn^a 
arfeetat, od} 3 dren in- 
gdngne i bera^ arfcete. 

59. Dd} mdnge Sama=: 
riter af ben flaben trobbe 
))d (^onom, fBr qminnone^ 
tal^ ffull, fom mittnabe, 
att (;an I;abe fagt ^enne 
aUt bet (;on ^be gjort. 

40. 9lax nu be ®ama= 
riter tommo till (;onom, 
6dbo be C;onom, att l)an 
willt Uifma ndr bem; oc^ 
()an bUf ber i tttja bagar. {Sa^j. 4, 5. eoattgelium. 221 41, Dd^ mi;*et jTerej 
trobbe fiJr ^anS orbS (Bull; 

42. D^ fabe till qlvin^ 
ttona: 9lu tro tt)i idt fix 
bitt tatg ffuH; t^ mi ^af:= 
hja fjelfme ^iirt, od^ n^ete, 
att ^an dx ttjigt e^rifhtS, 
merlbeneS grStfare, 

45. 9Wett tn?d bagar bcr^ 
efter gtdE l^an baban, o^ 
brog in i ©attleen; 

44. ^i; S®fu§ it){ttnabe 
fjelf, att en ^rD|j^efe mat^ 
ber intet af^atten { fitt fa^ 
berne^Ianb. 

45. D(^ nar ^an torn i 
©atitcen, unbftngo be ®a* 
UUer ^ottom, efter be att 
ting fett ^abe, fom ^an 
ajort ^abe i Serufatem, pa 
Pgtib^bagen; i\) be ^abe 
Qd marit titt ^Bgtib^bagen. 

46. @a fom dter 3@fuS 
i ©ana i ©aliteen, ber ^an 
^abe gjort min af matten. 
t)^ ber mar en ^onungS- 
man, ^mitfenS fon lag fjuf 
i (Sa^jernaum. 

47. Star ^an ^Brbe, att 
S®fu6 mar fommen af 3us= 
been titt ©allieen, gidE ^an 
titt ^onom, oij bab ^onom, 
att ^an mitte fomma neb, 
od^ gora ^ang fon ^eI6regs= 
tia] t^ ^an Cdg for bi3ben. 

48. ©d fobe 3®fu£i titt t)onom: Utan S fen tedfen 
od^ unber, tron S ic!e. 

49. ^onungSmannen fa^ 
be tttt^onom: ^(Srre, fom 
neb, forr dn min fon bSr. 

50. @abe SefuS titt 
^onom: ®ad!, bin fon lef:: 
mer. £)d trobbe mannen 
orbena, fom 3@fu6 fabe 
titt ^onom, od^ gidf. 

51. Dd^ i bet ^an gidf 
neb, miitte ^onom ^an§ tje= 
nare, od^ befcdbabe^onom, 
fdganbe: ^in fon fefmer. 

52. ®d fcef^jorbe [)an meb 
bem, ^mab jiunb bet mar 
morbet 6dttre meb ^onom. 
Dd^ be fabe titt §onom: 3 
gdr, pa fjunbe timman, Bf* 
mergaf ftdtfman (;onom. 

53. ®d fiSrflob fabren, 
att bet mar ben timmen, i 
^mitfom 3@fuS ^abe fagt 
titt ^onom: ^in fon tef^ 
mer. Dd^ ^an trobbe, od§ 
attt ^an^ ^uS. 

54. "S^ttta dx nu bet 
anbra ttdntt^ fom 3@fu3 
gjorbe, ndr f)an fom af 
Subeen i ©alileen. 

5. (iapitlcU 

wetCS fiJrfttjat. 

^erefter mar en Subar* 
^^ naa ^iigtfb; od& S@«' 222 ®- Sol^anttie (Eap. n. fuS for u^)) till Serufa:^ 
lent* 

2. aWen { Serufalem at 
ctt bam, tvih fdra^ufet, fom 
Ijtt pd (Bbxti]to ^^ct^c6ba, 
Dd^ ^abc fern f?jul; 

5, ©erutt Idgo cti flor 
^0^ f juf e, felmbe, ^alit, fcort^ 
tirtnabe, o^ btbbe eftcr att 
mattnet ffutte rBtaS. 

4. Sj:^ en 5tngct fleg neb 
i bamnicn ^d en mi^ ttb, 
od^ rijrbc wattnet; ben ber 
nn f5rp {leg neb i n^attnet, 
feban M mar riSrbt, ^an 
fclef ^elbregba, e^n^ab fjuf* 
bom ^an i^abe. 

5* @d njar ber en man, 
fom \)aU martt fjuf t dtta 
Qi) tretto dr* 

6. ®d SefuS ptf fe ^0:= 
nom ber ^an tdg, oc^ for:: 
nam, att ^an nn i Idng tib 
^abe Ugat fjuf, fabe i)an 
titt t)onom: ^28tll bu bltfma 
^elbregba? 

7, vgioarabe ben fjufe 
^onom: ^®rre, jag ^afmer 
tngen, fom ^afmer mig i 
bammen, ndr mattnet dr 
riJrbt; men fdrr an jag Imn^ 
mcr, bd dr en annar fltgen 
in fi3r mig. 

8. ©d fabe 3®fu6 tia 
^onom: @tatt upp, tag bin 
fdng, Dc^ ga*. a Odt> ftrart blef ben 
mannen ^elBregba, od^ tog 
fin fang, od^ gid!; od^ bet 
mar pa en Safefcat^Sbag. 

10. ®d fabe Swbarna 
till ^onom, fom mar mor= 
ben (;c[6regba: ®et dr 'Bab- 
hati) ; big dr x£t lofligit ha- 
xa fdngena. 

11. ©marabe ^n bem: 
®en fom gjorbe mig ^tU 
bregba, ^an fabe till mtg: 
^ag bin fang, od^ gadf. 

12. S)d f^^orbe be ^o^ 
nom: ^o dr ben mannen, 
fom big fabe: Stag bin fang, 
od^ garf? 

13. SWen fyan, fom \)tU 
bregba mar morben, mt§te 
iSt ^0 f)an mar; 0) S®f«S 
mar unbanmif en, efter m^c== 
fet folf mar t bet rum^^ 

14. ©erefter faun S^'- 
fu6 ^onom t tem)?Iet, od^ 
fabe iiU ^onom: @i, bu dft 
morben ^elbregba; f^nba 
xdt ^drefter, att big itf e me= 
berfarS ndgot mdrre. 

15. ®d gidf ben mannen 
bort, od^ fabe Swbomen,att 
3(§fu^ mar ben fom^onom 
^abe tjelbregba gjort; 

16. Oc^ berfiirc forfbljbe 
:5ubama S^fum, od) i'6ttt 
ziUt att b5ba ^onom^ efter ^ap. 5» Suangelium* 22S i^an betta gjorbc pa ^ah^ 

17. ®d fioarabe 3@fu6 
bcm: Win graber iuerfar 
tiititt nu; od^ jag mcr!ar o^* 

18. ©crforc f^tte 3u:= 
barna cinbd mcr cfter att 
biSba ^onom; tt; (;an ej aU 
lenafl hiU (^abhai^m, utan 
otf fabe ©ub mara fin 5^' 
ber, gbranbe^ fig fjelf lit 
meb &ub. 

l9.®dfmarabc3(§M, 
od^ fabe ttU bcm: (^anntx^ 
Itga, faniiertiga fdgcr jag 
cbcr, Sonen fan intet gora 
^f fe fjrff/ wtan bet i^an 
fer Sabren gora; tt; allt 
t)tt ^an g6r, bet got od 
@ouem 

20. Sti) gabren dtflar 
®onert, od) tvifar ijonoin 
aUt bet i^an got; oc!^ mar^ 
ber dttmifattbe6^onomftors 
re ivtxt an be§a dro, att 
3 flolen unbra berpd. 

21. St^ fdfom grabren 
uppmddfer be biSba, oc^ gi5r 
bcm (cfmanbe; fd gBr od 
®onen (efmanbe ^mem ijan 

22. St\) idt biSmcr ^tU 
ter grabren nacicn] ntan 
^afmer att bom gifmit ^0== nenom; 23. ^d bet atte fJota ^ebra (Sonen, fdfom be ^e^ 
bra grabren. ^mflfcn fom 
ic!c ^ebrar @onen, ^an f)t^ 
brar idt gr^brcn, fom l^o- 
nom fdnbt ^afmer. 

24. ®annerliga, fanner^ 
ttga fdgcr jag cbcr: ^toiU 
ten fom ^drcr mitt tal, 
od| trot l|onom, fom mig 
fanbt i^afmcr, l^au ^afmet 
eminnerligit lif, o^ fom- 
mer ic!c i t)omen; ntan ax 
gdngctt ifrd boben titt lifmet. 

25. Sanucrliga, fanner- 
iiga fdgcr jag cbcr: ®cn 
ttb f^all f omma, oc^ dr nn 
attarebo, att be biibe ffofa 
^i3ra (Suba (Sonci rijfl; od^ 
be ()mnt ^Bra, be ffota 
(efma. 

26. ^i; fdfom Srabren 
f;afmer lif i ftg fjclfmom, 
ia ^afmer ^an o^ gtfnjft 
Soncnom ^afma (if t ftg 
fjclfnjom; 

27. Od) ^afmer bcgri= 
M gifmit ^onom magt 
att boma; bcrfi3rc, att ^an 
menniffoneS ^on dr. 

28. gorunbrer cbcr tdfe 
i3fmer betta; t\) ben flunb 
ffatt fomma, i ^milfo atte 
be i grifterna dro, fBoIa l^ijs 
ra ^anS ri3|l. 

29. Od^ be fom mdl 
^afma gjort^ ffola framgd 224 @. Sol^attttie ^ap. 5. till tiffen6u)3^jfidnbelfe; men .mtg, ait %a'txm t)afmer 
be font ilia ^afba gjort, tiff Ifdnbt mtg« 
bomfeng u^^jflanbelfe^ | 37. Odt^abreu,fommtg 
30. Sntct fan jag gBrajfdnbe, ^an ^afmer mtttnat 
af mtg fjelf. Som jag ifi^ out nitg ; S ^afiven ^u^ar^^ 
rer, fd bSntet jag, od) niiit fen ndgon tib (^Stt ^anB 
bcm dt rdtt; tt; jag fof er rBfl, effer fett ^anS ff e^^elfe. 
ttfennnmtlja,utan^abren6 38. SDd^ ^an6 orb :^af:= njttja, font mtg fdnbt ^af 
ttjer. 

31. Dm jag mtttnat om 
wttg fjelf, bd dr mitt l^ftt^ 
neSfciSrb ttfe fant. 

32* @n annar dr, font 
totttnar om mig; o^ jag 
tvet, att bet mtttnegfcBrb 
fant dr, fom ^an iwtttnar 
om mig. 

33. 3 fdnben iiU 3o== 
^anne§, oic^ ^an gaf ti^itU 
ne^&orb tiU fanningen; 

34. SRtn jag tager intet 
n^ittneSBorb af menniffo; 
utan fdger betta, ^d bet 3 
ffoten n^arba falige. 

35. ^an n^ar tit 6rtn= 
nanbe oc^ fftnanbe Ijug; o^ 
3 iDilten en ttb tdngt frBj? 
ba§ i ^anS (jug. 

36. Tim jag ^afttjer tit 
fliJrre mittneoborb dn 3d= 
^anntS toittne^biirb ; tt; be 
toerf, fom grabren tjafn^er 
gifmit mig att jag ffaU 
fuEBorba, be famma mert. njen 3 i*e BliftuanbeSiebcr; 
ti; 3 tron iSt t)onom, fom 
^an fdnbt ^afmer. 

59. gtanfafer @frifter:= 
na; t^ 3 menen eber ^af- 
n?a eirinnerligit lif i bcm; 
od) be dro be fom wiiina 
om mig. 

40. D4) 3 njiljen icfe 
f omma tiff mig, att 3 tndt= 
tm fd tif. 

41. 3cig tager ingen))ri6 
af menniffor. 

42. 8J?en jag fdnner 
eber, att 3 i^t ^afmen ®ubg 
fdrlef nti eber. 

43. 3<ig dr fommen i 
mtnS g-aber^ ^lanin, oS} 
3 anammen mig itfe; !om:= 
mer en annar i fitt eget 
namn, ben njarben3 anam= 
manbe. 

44. $ttru fnnnen 3 tro, 
3 fom tagen ^^ri^ i)\mx af 
anbrom; od^ ben ^jriS, fom 
fommer aff ena af feubi, fi3^ 
fen 3 inttt? fom jag giir, tefttna om 45. 3 ff eten itfe mena. 6ap. 5, 6. etjangclittm. 22S ati jag itail antlaga eber 
for f^at)ren; bet dx en font 
eber anf (agar, ndmttga S^^o- 
feg, ben S ^o^:pen6 u))^l 

46, ©aben 3 trott 2}^o:= 
ft, fa ^aben 3 odE trott mfg ; 
t^ om mig l^afmer l)an ff rif:= 
n?tt. 

47, 9Wen tron 3 tcfe 
ijan^ ffrtfter, ^uru f^olen 
3 bS tro min orb? 

6. gapitlet 

&emtufcnb man f^ifae. iiiffensi 

^erefter for3®fu6i5ftDer 
'^^ bet ®aiaetff a ^afmet, 
fom fir n)tb ben fiaben StU 
fcert'a^* 

2, D^ mt;tfet foW fUi'^ 
be ^onom, berfore att be 
fdgo ()an§ Mm^ fom 6an 
gjorbe meb bem fom fjute 
hjoro* 

5, SDrf) gM 3®fu^ |)d 
tit feerg, od^ fatte ftg ber 
meb ftna Sdrjungar, 

4, £)d) bd ttHflunbabe 
^a^a, 3ubarnag ^Sgtib. 

5, S)d Ii,)fte 3®fu^ u)3)) 
fin ogon, oc^ fdg att mt)c- 
fet foil! fom till ^onom, oc^ 
fabe till ^l;tlt^^um: ^mar 
fd m ti3pa brob, att be§e 
md dta? 

6, ®et fabe ^an, till att| fbrfi:!a l)onom ; t^ fean n)i§= 
te mdl i&mab ^an miHegora, 

7. ^marabe ^onom ^^t* 
It^^u^: fy5r tu^unbrabe 
penningar brj3b trore bem 
tcf e nog, tW. att i)tvax finge 
ttt Ittet fl^cfe, 

8. ®d fabe tiU ^onom 
en af ^an^ Sdrjimgar, 5lns 
brea^, @tmon $etrt brober: 

9. i^dr dr en piit, fom 
feafnjer fern BjuggSrob, od^ 
ttrd fif£ar; men ^njab fiir^ 
fldr bet iblanb fd manga? 

10. @abe3@fu^:Sdter 
folf et fdtta fig. O^ pa bet 
rummet wax mtj^et gra^. 
£)d fatte fig neb mtb fem=s 
tufenb man* 

11. O^ 3@fu6 tog 6ri3^ 
ben, ta^abe, oc^ fidf S^dx^ 
jnngomen, od^ 2:drjungar:= 
na fftfte tblanb bem fom 
fdto; fammalebe^ odf affi- 
ff arna, fd xnt)i£tt i)an ttjitle. 

12. ®d be rtjoro matte, 
fabe Ijan tiU fina Sarjnn^ 
gar: ^emter ttlll)opa \i\)c- 
fen, fom i)fmer6liftie dro, 
att be i&t fiirfara^. 

15. ®d ^emte be tiU^ 
^opa, od^ n|)^)fi^ttbetolf for:= 
gar meb fli;c!om, fom oftuer 
moro affembjuggbrijb, efs 
ter bem fom dtit ^abe. 

14. 9tdr nu be menni:» 826 @* Sol^annie 6a}?. 6, ff orna fdgo, ati ^i^\\ib l;a^ 
be c^jort tcdfnct, fabc be: 
SBi^eritga dx benne ben 
^rD^^eten,fomt'omma jTatt 
t merlbena. 

15, s^cir baSeMfor:: 
nam, ait be tutHe fomina 
od) toga l^Dnom, od) gBra 
^enom till ^onimg, gitf 
i)an dtet afftbeS bort it|)).^a 
fcerget, l^an fjelf altena. 

16, Ccf) nar aftoncn 
fom,gm9D fiaitSSdrjimgar 
neb tttt ^aflvet; 

l7,D^flegottaffe))|)6, 
od^ foro i3fmer l^afn^et tttt 
©a)?ernaum; od) bet mar 
rebo mBrft trorbet^od) SS- 
fu3 mar td'e tiU bem !om:= 
men. 

l8.®dbfdfleettflortma:= 
ber, oc^ mdgcn begt;nte gd. 

19. 5?dr be nurott ^abc 
mtb fcui cii) tjngu eUer tre= 
tto flabter, fingo be fe S^- 
fum gd )3d ^afmet, od^ nal^^ 
fa^ jteppet; od) be morbo 
fiirfdrabe. 

20. ®d fabe ijan tiU 
bem: ®et dr jag, rdben^ 
tdEe. 

21. Dd) be mitte [;afma 
tagit t^owom in i \hpptt] 
odj i bet famma n>ar \hp^ 
pd mib (anbet, foni be foro 
tttt. 22. ©agen berefter, ndr 
folfet, fom ftob pa l^tnftbon 
^afmet, fdg ait ber mar 
mtet annat \ttpp dn bet 
ena, fom 1;)an^ Sdrjungar 
more iitt fiegne, oc^ att^Q^ 
fu6 mar ide tnfltgen meb 
ftna Sdrjungar t ffe:p^ct, 
utan ^an^ Sdrjungar more 
tortfarne allena; 

25. Tkn annor ^tpp 
fommo af Stberfag, ^arbt 
till bet runnnet, ber be l^a* 
be dttt Brobet, genom ^^x^^ 
ran6 tadfdgelfe; 

24. max bd folfet fdg, 
ait S®fuS mar tde ber, ej 
f;encr ^an^ Sdrjungar, fie- 
go be od t \icpptn,oii} fom^ 
mo till iS^apzxnaum, od) f o!^ 
te S®fum. 

25. S)d^ bd be funno ^o^ 
nom pa (^inftbon'^afmet, fa- 
be be till ()ononi: 9^a6W, 
ndr fomft ^u f?tt? 

26. Smarabe S^^fnS 
bem, od) fabc: ®annerltga, 
fannerttga fdger jag eber, 
S ]Ghn mig idcfi3rbenfPuK, 
att S ^afmen ittt terfcn; 
utan fi3rbcnft'uU,att 3 ^af^ 
men dtit af brobet, od) drcn 
morbne matte. 

27. -iiberfer idc ben mat, 
fom fergd^, utan ben fom 
bitfmer till cmmnerligtt (t'f, @a)}« 6« @tyangeliuiit« 227 ben menntff oneS Son eber 
gtfma ffatt; t\) bottom ^af* 
mer @ub ^aitx fccfcglat, 

28, ®a fabe be ttd ^o= 
nom: .g>mab ffole \m o^ha, 
ait m merta funne @ub6 
mer!? 

29, @marabe S®fu^^/ 
oc^ fabe ttfl bem: ®et Sr 
®ubg tuert, ait S tron pd 
ben ^an fanbt ^afmer, 

30, ®d fabe be tiU Ijo^ 
nom: »|pmab terfen gi3r bu 
bd, ait mt fe funne, od^ tro 
big? .£)mab n^erfar bu? 

51. 2Bdre fabcr ato 
SJJanna t i3fnene, font ffrtf^ 
tvzi at: ^pan gafbem6ri3b 
af f)imuielen txH ait dta. 

52. £)d fabe S(§fu^ tiTt 
bem: Sannerliga, fauner(i= 
ga fdger jag eber, tcfe gaf 
ai^ofe eber bet 6robet af (^tm- 
melen; men mtn %Cit)zx gif= 
n^er eber bet rdtta ferobet af 
^tmmeten. 

55. St^ bet dr (^ub6 
Srob, font neberfommcr af 
^immelen, oc^ gtftrer njerl^ 
bene (if. 

54. ®d fabe be tiU t;o= 
nom: ^@rre, gtf o§ adtib 
betta Srobet. 

55. ®abc S®fug tiU 
bem: Sag dr (iffen^ 6rob; 
^mttfen fom fommer till mig, ()an ffatt tcf e l^ungra: 
od) ijwiihn fom tror :pa 
mig, ()an f!a(I albrtg tBrfla. 

56. Mm jag ^aft^er fagt 
eber, ait 3 f;afmen od^ fett 
mig; oc^ tron bocf icfe. 

57. mt bet min &abet 
gifmer nu'g, bet fommer txti 
mig; oc^ ben ti(( nu'g fom* 
mer, ^onom faflar jag icfe 
ut. 

58. %i) jag dr neberfom^ 
men af ^immelen, id'e att 
jag ffad gora min trilja, 
utan ^an^ mitja, fom mig 
fdnbt ^afiuer. 

59. Od^ M dr min3 
-5'aber6imlje,fom mig fdnbt 
(jafroer, att jag intct borts 
tappa ffall af allt hit ^an 
mig gifmit ^afmer; utan att 
jag ffad u^pmdcfa bet pa 
i;tterfla bagen. 

40. ^ttta ax nu ^an^ 
n^ilje, fom mig fdnbt ^f:= 
mer, att ^n^ar oc^ en, fom 
fer (Soncn, oc^ tror pd ^o- 
nom,^an \taU ^aftva twin^ 
ncrligit lif; od) jag ffall 
up|)wdcfa I^onom ^id ^tter=: 
fla bagen. 

41. ®d fnorrabeSubars: 
na berofmer, att l^an fabe: 
Sag dr bet ferobct, fom ne:= 
berfommetdr af ^immclen; 

42. D^ fabe: Str itfe 22«^ 

benru 3(gfuy, Sofep^s fon, 
^tt?ttfcng faber cc^ mober 
iDt faime? ^uru fciger t?an 
bd: Sag cir ueberfommen 
af ^iminelcn? 

45. S)d fit;arabeS6fu^/ 
od^ fabc tttt bem: Snorter 
tcfe erneffan cber. 

44. Sngen fan fonnna 
tttt mtg, utan S'abrcn, fow 
mtg fdnbt ^afn^civ bragcv 
^Dttom; o(^ jag ff'att u^^^? 
ti^acfa ^ouoni pa t)tterfia 
bagen. 

45. ©et dr ffrtftt^et i 
^op^cterna: ®e ffola atte 
tvarba (arbe af ©ul5u ^wax 
ccti en, fom bet nu Ijhi ()af= 
njer af g-abren, otf) Idtt bet, 
^an fonnnet tttt mig. 

46. Stfe fd, att ndgor 
^afmer fett Jyabren; utan 
ben, font dr af ®ubi, I)an 
^afiuer fett J^fabren. 

47. (Sannerlfga, fanner? 
ttga fdger jag eDer, i)\mU 
fen fom tror pa nn'g, ()an 
l^afmer en^tnnerh'git lif. 

48. Sag dr liffen^ brob. 

49. @bvefdberdto93tan:= 
na { ofnene, ocf) dro fclefnc 
bobe. 

50. ®etta dr bet 6ri3bet, 
fom neberfouimer af Ijim- 
meteii, pa betbenberafdter, 
(fatt itfe biJ. @. Sol^annie 6a^3 6. 61. Scig dr bet lefn^am 
be6 Brobet, fom neberfom? 
mer af ^munefen; ^mtlfen 
fom dter af betta fcriJbet, 
^an ff all lefitja eiumnerltga; 
od^ bet brBbet, fom jag gtf- 
n^a ff all, dr mitt f ott, 1)tv\U 
hi jag gtftna ffaH for tr^txU 
bene^ lif. 

52. ©d fifmabe Subar? 
na emeUan fig, fdganbe: 
.g)nru fan benne gifiva og 
fitt fiitt m ait dta? 

53. ®abe Sefnei tm 
bcm: ©annerliga, fanncrlt= 
ga fdger jag eber, utan S 
dten meniu'ffone^ @on6 
fott, od) brirf'en i^auQ fctob, 
bd l)afujen S tdfe lif i eber. 

54. cg)njilfen fom dter 
mitt fiitt, od^ briefer min 
&Iob, ()an l^afiuer en^inner- 
ligit (if; od) jag ffaU upp- 
mdcf a t^onom ))d t;tterfla ba= 
gen. 

55. Zi) mitt fott dr t^m 
xatta maim, od) min felob 
dr hm rdtte bri;den. 

56. ^milfen fom dter 
mitt fiitt, od^ bridfer min 
Glob, l)an blifmer i nn'g, 
od) jag i ^onom. 

57. Odfom leftoanbe^ 
S'abren ^afmer mig fdnbt, 
oc^ jag lefmer fiir 5>'abren^ 
ilfuU; fd odf ben, fom dter (Eap. 6, 7. etpangeliiiiii* 229 mtg, ^an ff all orf lefma fflr 
mma ffutt^ 

58, ®etta ax bet brobct, 
font af ^tmmclen neberf cm? 
met ar; tdfe fdfom ebre fcU 
ber dto SJlanna, oi) arc 
fefeftte biSbe; ben fom atec 
betta briSbet, ^an ffaHIetoa 
elrtnnetltgcu 

59, ®ctta fabe i)an i 
S^nagogon, bd ^an tdrbe 
t (Sapernaum, 

60, Tim mdnge af t>an6 
Sdrjungar, ndr be betta 
^i5rbe, fabe: ^tiia dr tti 
i)axU tal; ^o tan bet ^13= 
ra? 

61, @d, efter 3(§fu£< 
njt^te mib Pg fjelf, att l;an^ 
Sdrjungar fuorrabe berof- 
tt)er, fabe ^an tiU bem: ^^'Br^ 
tornar betta eber? 

62, ^uru f^all U fh, 
ndr 3 njarben feenbe uten= 
ntfJoneS @on u|)|jfltga bit 
^an fiJrra njar? 

63, 5(nben dr ben font 
giir (tfaftig; fiittet dr tntet 
n^tttgt; be orb, jag fdger 
eber, dro anbe, oA dro (if, 

64, SWen ndgre af eber 
aro, fom irfe tro, ^^ ^iS^iiu^ 
n^i^te tvdi af bcg^nnelfen, 
^ti^iita be n^cro fom idc 
trobbe, ocft ^milfen l)onom 
fBrrdba flutte. 65, D^ ^n fabe:8'Dr^ 
benfliiff fabe jag eber, att 
tngen fan fomma iiU mig, 
ntan bet marber ^onom gif=: 
ii^et af minom Jyaber, 

66, Sfrd ben tiben gin= 
go mdjtge af ^an^ Sdrjnn^ 
gar tiUr^gga, odk n?anbrabe 
intet Idnger meb feonom, 

67, £)d fabe 3(gfu§ till 
be tolf: 3*e miljen 3 otf 
gd Bort? 

68, ®njarabe ()onom ©i- 
mon ^etrug: ^(Srre, till 
ijt^tm ffole mt gd? ®u ^af^ 
Wtx emiga Iiffen6 orb; 

69, Dc^ nji tro, od^ §af= 
nje fi3rnnmmit, att tu dfl 
gt;riflu^, lefn^anbeS &ut)^ 
Son, 

70, ®n)arabe bem 3©:= 
fu^: .^afn^er jag itfe eber 
tolf utmalt? Dd^ en af eber 
dr en bjefmuL 

71, SJJen bet fabe ^an 
om Snba @imon6 3frf;a^ 
riot^ ; ti) ijan mar ben fom 
§onom forrdba ffude, od^ 
n^ar en af be tolf, 

7, (S^apitltt 

^ofl;i;bbo(;ogtiben. g'olfct oenfc 
cm ^(Sfu pcrfon. 

^erefter miflabeS 3@fng 
''^^ i ©alileen; it) tjan 
njiffe tdfe n?ifla3 t Subeen, 250 g. 3o^antti» ©op^ 7. bcrfiSrc Oiii Subarna foro 
eftcr aii bra^^a ^onom. 

2. Oc^ h?ar bd ^arbt 
h?tb ^^ubarnag lofl;i;bbD^ 
^i3gttb. 

3. ®d fabc ^anc) brober 
tttt ^onom: ®arf t;dban, 
0(f) gatf in I Subecn, M 
bine Sdrjnngar md odf fe 
bin merf, fom bu giJr. 

4. ^t; ingcn, fom \mU 
u^penbar tuara, for^anblar 
ndgot l^cmliga; om bu bet 
giJr, fd u^j^jenbara bet for 
ivcrlbene* 

5. %)C) ^ang briJber trob? 
be icfe fetter )}d T^ononu 

6. ®d fabc S@fua till 
bem: 3Win tib dr idfe dn 
fommen; men ebar tib dr 
afftib rebo* 

7. SBeribeu Un trfe ^a= 
ta cber; men mig l^atarf^on; 
t^ jag bdr luittne om ()en? 
ne, (kit ^cnncS iijcrf dro onb* 

8. ®dr 3 up|) till ben=: 
na ^ogtib^bagen; jag mill 
tcfe dnnu gd u|):p iiU bcnna 
^ogtiben; ti; min tib dr irfe 
dnnu fuHborbab. 

9. ®d ^an ^abe bctta 
fagt till benv btef ^aw i 
®a(ileen- 

10. S3?en ndr ^an6 br6= 
bcr moro up^^gdngne, bd 
gitf ^an odf u)j|) till l^iJgtis ben, bocf icf e up|jenbarliga, 
utan fd f;emiiga. 

11. ®d fo'ete Subarna 
efter ^onom i ^ogtibene, od) 
fabe: ^mar dr ^an? 

12. Oc^ mt^cfet mum== 
met ii^ar M<xx(ti folfet om 
f;onom; iX) fomlige fabe: 
^an dr gob; ocf) fomlige 
fabe: ^lt\] men ^an fdrfo^ 
rer folfet, 

13. 2)Drf tatabe ingen 
u|)penbar(iga om l^onom, 
for Subarnaa rdbfloS ffuIL 

14. S)d nu ^alf t)ogti^ 
ben n^ar i3fmcrfldnbcn, gic! 
Sefug u|)p i templet, oc^ 
Idrbe. 

15. Dd^ Subarna for^^ 
unbrabe fig, odfe fabe: r^u:= 
ru fan benne Sfrift, efter 
^an dr irfe Idrb? 

16. ^trarabe bem S@:= 
fus, oc^ fabe: TUw Idrbom 
dr idt min, utan ^aw^, fom 
mig fdnbt ^afmer. 

17. ^milten fom njill 
lt?ba l?an^ ti)il]a, ^an mar- 
ber fiirnimm anbe^, om "tizn^ 
na tdrbom dr af @ubi, tU 
ler om jag talar af nug fjelf. 

18. .pmiltcn fom talar 
af fig fjelf, (;an fofcr fin 
egen prii^; men ben fom fo- 
fer ()an6 pri^, fom l^onom 
^afmer fdnbt, l^an dr fann- Scq). 7. (gtiangelittm. 251 f(Srbtg,DC^ orattfarbtg^et 5r 

19. (SaftcfcST^ofeSebet 
fagcn? Od) Itfmal got in:^ 
gen af ebct (agenfuUL §mt 
fofen S cfter att boba mig? 

20* (Snjarabc folfct, od) 
fabe: ®u ^afnjcr bjeftru=: 
ten; ^0 fohr efter att boba 

big? 

21, (Smarabe 3®fug, 
od) fabe till beni: Sc^g gjor^ 
be ena gerntng, od) ber un- 
bren 3 alte )(iL 

22.S»rbenffuagaf9}Zo:^ 
feo cber omff arelfen ; idc, 
aii ^on ar af SJtofe, utan 
af faberna; od^ Ufmcil cm? 
ffaren S menntfPona om 
SatSat^en, 

23. Stager nu nienniffan 
oniff cirelfen om @a66at^en^ 
))d "titi ait S3?ofc lag tde 
ffatt iuarba bruten; pd mig 
blifmcn S mtpl^nte, att jag 
gjorbe ^e(a menntff ona ^cl- 
bregba om <Sabbatt)cn? 

24. S)omer id'e efter an:= 
figtet; utan biimer en ratt 
bom. 

25. £)d fabe ndgre af 
Serufalem: 2(r tcfe benne 
ben be fara efter ait boba? 

26. Dd) fi, ^an talar 
fritt^ oc^ be tata tntet ixU 
^onom, SBeta nu t»dre ofa^ njerfle ffirmi^o, att t)an ar 
ttix^i S^rtflua? 

27. ®ocf mt mete ^mas 
ban benne ar; menndr 6^rt- 
flu6 fommer, met ingen 
^tuaban t)an dr. 

28. ©d ro}jabe SSfuS 
i templet, larbc, oc^ fabe: 
3a, S tdnnen mig, oc^ S 
n?eten ^ti^aban jag dr; od) 
jag dr tde f ommen af mtg 
fjelf, utan ben mig fdnbt 
^afmer, l^an dr fannfdrbtg, 
ben 3 tde fdnncn. 

29. 3Wen jag fdnner l^o^ 
nom; t^ jag dr af ^onom, 
oc^ ijaw fdnbc mtg. 

30. ®d fcro be efter aii 
gripa I;onom; bocf fom m^ 
gen fina ^nber tuib ^onom: 
tt; ^n6 ttb mar ttfe dn ba 
fommen. 

31. 2}fen mdnge af fol:; 
hi trobbe pd ^onom, od^ 
fabe: 9^dr (S^rtflug fommer, 
ide marber (;an mer tecfen 
goranbe^, dn benne gjort 
^afmer? 

32. ®d ^3rbe be ^^a=: 
rifecr, aii folfet mumlabe 
fdbant om ^onom; od^ fdn:= 
be ^^artfecrna od^ be iif^ 
merfte ^refterna tjenarena 
Mi, ix\i M grt^ja ^onom. 

33. ®d fabe ^(§.]\x^ tttt 
bem: Sag dr dnnu en Hten 252 @. Sol^attttift ©a^j. 7. tfb ncir eber ; dcI) fd gdr jag 
Bort tfH ^onem, fom mtg 
fdnbt ^afti?er. 

34. S ffolen fi3ta mig, 
c^ mtet finna mtg; oc^ ber 
jag dr, bit funnen 3 idfc 
fomma. 

35. ®d fabc Swbarrta 
cmeUan f(g: ighjart miff 
bcnnc gd, att h^t f!ole tcfc 
finna (^onom? 97fdnn ^an 
njiija gd ut ibianb .^ebntn^ 
garna, fom ^dr oc^ ber fiir^ 
flriibbc dro, od& Idra .§cb? 
ningarna? 

36. ^iwab dr bet for ett 
tal, fom ^an fabe: 3 ffo^: 
(en fofa mtg, od) intet fin:= 
na mig? Dd), ber jag dr, 
bit ^unnen S i^^ fomma? 

37. 9}ten ^d i;tterfia ti:i;^ 
gen i ^Bgtibene, ben odftorft 
mar, flob 36fuo, od) xopa^ 
be, fdganbed: t^tmlfenfom 
torf^er, ()an fonmtc till mig, 
DC^ bride. 

58. .^njilten fom tror 
pa mig, fdfom ©t'riften fd^ 
ger, af ^an^ qtvth ff o(a {l\)^ 
ta lefmanbee^ n^atten^ flri^m^: 
mar. 

39. 9JIen bet fabc l;an 
om ^2lnban, ^jmilfen be fd 
ffnlle, fom ^d i^onom trob- 
be; t\) ben .g)e(ge Stnbe tuar 
ide an bd ^d fdrbe; it) S®== tug toar ide dnnu fi3r!Ias 
rab. 

40. ®d nu mdnge af 
follet f;orbe betta talet, fabe 
be: ^mm dr fannerliga en 
^ro))^et. 

41. ©n )}art fabe: ®en:= 
ne dr 6^rifiuci. S??en fDm:= 
lige fabe: Sde flPaa 6^ri:= 
Pu6 fomma af ©alifeen? 

42. ®dger ide Sfriften, 
ait g^riflug fEafl fomma 
af £)atoib6 fdb, od^ af ben 
flaben 23et^Se()em, ber ©a:: 
t)ib tDar? 

43. Od^ hjarbt en ttre^ 
brdgt ibianb folfet for I;an^ 
ffuU. 

44. £>^ fomlige af bem 
mifle gripa ^onom ; rnzn in- 
gen torn (;dnber mibl^onom. 

45. ®d fommo tjena^ 
rena iiii i3ftuerfla^re(lerna, 
od) ^t^arifeerna; od^befa- 
be tiU bem: ^mi ^aftuenS 
idt ^aft ()onom l)it? 

46. St^jenarena fmarabe: 
SKbrig ^afmcr ndgor men- 
nifi'a fd talat, fom bcnne 
mannen. 

47. ^ioarabe htm ^(;a= 
rifeerna: 5(ren 3 if^t od 
forforbe? 

48. Sde ()afn^er ndgor 
af oftverftarna, cEer ^l>(;a= 
rifeerna, trott pa ^onom? (Eap. 7, 8. ©uattgelium* 233 49, llian betta fottet, 
fojn idfc mi tagen, fit fBr= 
tannabt 

50, ®d fabe tiU tmx 
^NcobemuS, ben fom font 
tiH^onom om nattene,^n^il^ 
fen mar en af bem: 

51, Sdfe biJmer mdr lag 
nagon menntff o, nieb tniru^ 
bre man fiirfl fBr^rer ^o= 
nom, od) far n^eta ^luab 
^n gi3r. 

52, (Smarabe^be, oij fa^ 
be till ^onom: ^fi bu icfe 
ocf en ®alilee? 9tanfafa, 
0^ fe, ait af ®aliteen fir 
ingen ^ro^^et u^j^jfom^^ 
men* 

53, Dd^ fd gttf ^n^ar 
0^ en ^em till fitt 

8. ^apitltt 

^oxtonan, S@fu |)erfon, dm? 
6etc. Sw^^tnaS genfdgclfe* 

^d gttf S®fug nt l)d 
"^^ Dtjofcerget 

2, Dd^ om morgonen 
btttiba fom ^an dter item* 
^3tet, 0^ aat folf et fom tiU 
^onom: oij i)an fattc jtg, 
oc^ Ifirbe bem, 

3, ®d ^abe be ®frift^ 
tfirbe od^ ^^arifeer ttff^os: 
nom ena qmtnno, fom njar 
Beflagen meb ^or; oi) nfir 
be ^abe tebt ^enne fram. 4, ®abe be tlU ^onom: 
9JJaflar, benna qmmnan fir 
6eflagen meb ^or; 

5, Od^ 2«ofe ^afmer 
feubft 0^ t lagen, ait fdba:= 
na ffola flenaS; men ^mab 
ffiger bu? 

6, '£)tit(k fabe be, tttt 
ait fiJrfBfa ^onom, att be 
funbe anf(aga (;onom, ®d 
biJjbe S®fu6 fig neb, od§ 
ffref meb fingret ))d jor- 
bena, 

7, ^fir be nu fd flobo 
fafl pa fin frdgo, refie ^an 
fig up)), od) fabe till bem: 
^mftfen af eber utan f^nb 
fir, ^an f ajle fi3rfla flenen 
pd ^enne* 

8, D(^ 65jbe fig dter 
neb, od^ ffref pa jorbena, 

9, ^fir be betta ^Brbe, 
odl) moro { fammetet Bfrner* 
t^gabe, gingo be ut, ^tt)at 
efter annan^ beg^nnanbe^ 
pa be firbfia inm be fifla: 
od^ 3@fug 6lef aUtna, oq 
qminnan ber fldnbanbeS. 

10* mx S®fu^ refle 
fig upp^ 0^ fdg ingen u^ 
tan qhjinnona, fabe ^an 
tin i^enne: Eitoinna, i^mar 
firo bine dflagare? t^afnjer 
ingen biJmt big? 

11. (Bait ^on: ^©rre, 
ingen. @abe SSfug: Stfe 234 Sol^attttid Ka^. 8. fetter b5mct jag big, (Sacf 
fcort, od^ f^nba (cf c ^circftcr. 

12. tttx talabe S®N 
ttff bcm, faganbc^: Sag 
cir mcrfbenS 8ju6; ben mtg 
foljer, ^an ffaff ttfc hjan^ 
bra t mcrfret, utan ^an 
ffaff fd Itffcng fju6, 

13. Od fabc ^>P^arifccr:= 
na till l^onom: ®u mitt= 
nar om btg fjelf; bttt tr^itU 
ttcSBorb dr tie fant 

14. (Smatabe S^fwS, 
od) fabe iiU bem: Dm jag 
an mfttnar om mig fjcif, 
fd dr mttt hjittneSBiJrb fant; 
t^ jag njet ^n)aban jag 
fommen dr, oif ^mart jag 
gdr; men S tntttn irfe ^ma^ 
ban jag f ommer, oci^ ^njart 
jag gdt* 

15. 3 b5men efter tiU 
tet; jag bBmer tngen. 

16. D(^ om jag dn 
biSmbe, dr min bom rdtt; 
t^ jag dr ttfe atlena, utan 
jag oc^ g-^i^^^^/ fom mig 
fdnbt ^afmer. 

17. tr o£ fd ffrtfmet 
{ ebor tag, att tmegge men* 
ntff orS mtttneSfcorb dr fant. 

18. Sag dr ben fom 
Bar mittneSbiSrb om mtg 
fjelf; bdr otf g-abren, fom 
mtg fdnbt ^afmcr, mtttneS:= 
febrb om mig. 19. ®a fabe be till ^o= 
nom : $mar dr bin '5'<Jber? 
Sefug fmarabe: 3 !dnnen 
^marfen mtg, effer ntin g'a= 
ber. Om 3 tdnben mig, 
bd fduben 3 cdf ming-aber. 

20. ®c^a orb talabe 
3(5fu^ mib ojferfiflona, Vd^ 
ranbc6 i templet; od^ in- 
gen tog fatt j^d ^onom, t^ 
i)an^ tib tuar irfe dnnu 
fommen. 

21. ®d fabe dter 3(5^ 
fu6 till bem: 3cig gdr feort, 
od^ 3 fPoten fofa mig, ocf^ 
ffofen bo nti ebra f^nber: 
®it jag gdr, funncn 3 i*^ 
fomma. 

22. ©d fabe 3wbarna: 
ajfann ^an bd mtTja brd))a 
fig fi^If/ meban ^an fdger: 
®i^ j<^8 9^^/ funnen 3 i*^ 
fomma? 

23. O^ ^an fabe tiU 
bem: 3 ^i^cn nebanefter, 
oif jag dr ofmanefter; 3 
dren af be§o merlbene, jag 
dr irfe af be§o merlbene. 

24. ®d ^afn^er jag nu 
fagt eber, att 3 ffoten bo 
i ebra f^nber; tt; om 3 tcfe 
tron, att betdr jag, flfolen 
3 b5 i ebraf^rtber. 

25. ®d fabe be tiU f)o^ 
nom: §o dfl bu? Oc^ 3^- 
fuS fabe tia bem: ^Ubra:^ (Eap. 8. 6t)angcH«m» 255 fBrfl jag, fom talar incb 

26. Sag l^afmct nii;cfct, 
f^m jag matte ta(a, odft 
boma om cber; men ben 
mtg faiibt ^fluet, dr fann= 
farbtg, od^ bet jag f^aftrer 
l^iSrt af (;Dnom, bet talar 
jag t merlbene. 

27. 9)fen be fiSrflobc 
icfe, att ^an talabc till bcm 
Dm grabren* 

28. ®d fabe 3©fu6 
tiff bem: 9far 3 I^afn^en 
u)?)?^i3jt mennif!one6 (Sort, 
ba flolen 3 fcif d, att bet 
ax jag, od^ att jag gi3r tn^ 
tet af mig fjelf; utan ^mab 
^abren ^afhjer Idtt mig, 
bet tatar jag. 

29. Dd^ ben mig fdnbt 
l^afiuer, ar meb mig. Qa^ 
bren later mig itfe Blifma 
affena; t^ jag gor afftib 
bet ^onom tdct't dr. 

30. 9lax ^mi betta ta* 
labe, trobbe mange <)d ^o? 
nom. 

31. ®d fabe ^&)u§ tiff 
be Subcir, fom trobbe ))d 
^onom: Dm 3 6ttfmen mib 
min orb, fd dren 3 "tine 
rdtte adrjungar; 

32. Od) 3 fl^olen forftd 
fanningen; od^ fanningen 
{faff gBra ebcr fri. 33. S)e fmarabe l)onom: 
m drc 5IBra^am6 fdb, od) 
^aftt>e albrig ndgorS trdlar 
ttjartt; ^ru fdger bd bu: 
3 f^oIen marba fn? 

34. ®marabe bem 3^' 
fu^: Sannetliga, fanner- 
(iga fdger jag eber, ait 
^hjar odj en, fom f^nbena 
gor, i}an dr ft)ttbene^ trdL 

35. S^cn trdlen Blifmer 
icfe t (;ufet eiijinnerliga; 
fonen Slifn^er eminncrliga. 

36. SDm ®onen gor eber 
fri, fd dren 3 rdttaiiga fri. 

37. 3ag tvet, ati 3 S- 
ren ^bra()am^ fdb; men 3 
faren efter att bbba mig; 
t^ mitt tal ^afwer inkt 
rum i eber. 

38. 3«g talar bet jag 
^afmer fett ndr minom %a' 
ber; od^ 3 goren bet 3 
^afmcn fett ndr ebar fa^ 
ber. 

39. ©tuarabe be od^ fa^ 
be tiff ^onom: 5l6ra^am 
dr mdr faber. Sabe 3®' 
fug m bem: 2Boren 3 
^Sra^amS 6arn, bd gjor= 
htn 3 5t6ra^am§ gernin- 
gar. 

40. 9tu faren 3 efter 
att bi3ba mig, fom dr ben 
man ben eber ^afmer fagt 
fannmgena,6mffta jag feiJrt 296 @* So^anttie Sa^). 8. ^afmer af (Subt; bet gjorbe 

41. 3 gorctt ebarS fa^ 
bcr6 gernittgar* £)d fabe 
be till ^ottom: !SJi are tcfe 
ocigta fiibbe; tui ^aft^e en 
Sraber, nSntlfga ®ub. 

42. S®fu^ fabe tffl bem: 
SBore ®ub ebar §aber, fd 
dlffabeu 3 ju mtg; t^ af 
®ubi dr jag utgdngen od^ 
f ommen ; t^ jag ar tcfe ^tU 
fer tommett af mig fjetf; 
men ^an ^afiDer mtg fdnbt 

43. ^mt fannen 3 ttfe 
mitt ta(? 2:9 S funnen 
icEe ^Bra mitt taL 

44. S dren af ben fa^ 
bren bjeftt)ulen, od^ ebarS 
faberg begdr mitjen S tf^ 
terfijtja. ^anl^afnjer marit 
en manbrdj^are af beg^n^ 
netfen, oc^ blef trfe ftdn^ 
banbe^ i fanntngene; it) 
fanningen &t i£t i ^Qxionu 
Star ^an talar Wgnena, ta^ 
tar ^an af fitteget; t^^an 
dr tBgnaftig, od} be§ faber^ 

45. a^Jen efter bet jag 
fdger eber fanningena, trun 
S mig itttet 

46. ©miKen af eber 
firaffar mig fiJr f^nb? @d^ 
ger jag nu eber fanninge^ 
na, ^mi tron S mtg itfe? 

47. S)en ber af (Subi dr, i)an ^iJrer ®ubS orb 5 
berfore ^iiren 3 idfe, att 3 
idf e dren af ®nbt. 

48. ®d fmarabe 3u= 
barna, odb fabe tiff ^onom: 
®dge nji idfe rdtt, att bn 
dft en Samarit, d(^ ^af- 
tner bjefvwuten? 

49. ^(S]u^^ fnjarabe: 
Sag ^aftr^tx itfe bjeftDU^ 
len; mm jag :prifar min 
5'aber, oc^ S ^afhjen fiSr^ 
fmdbat mig. 

50. Sag fiJfer itfe efter 
min pxi§] ben dr njdt tiU, 
fom bere^er f5fer, od) io^ 
mer. 

51. Sannerltga, fanners' 
Hga fdger jag eber, ^mit= 
fen fom g5mmer miti tat, 
^an ff att idfe fe bBben m 
cmig tib. 

52. ®d fabe Subarna 
till ^onom: ^u ^afme uji 
forftdtt, att bu ^afmer bjef:= 
njulen. SlBral^am dr bBbcr, 
od^ ^ro|j^eterna, od^ bu 
fdger: $njif?en fom gBm- 
mer nun orb, l^an ff aff idt 
fmafa bBbcn emtnnertiga. 

53. sift bu mer dn ujdr 
faber 2I6rai;am, fom bBber 
dr? ^ro^j^eterna dro odf 
biJbe; ^mem giJr bu big 
fjelfmati? 

54. 3@fuafmarabe:2lr ©a^. 8, 9« etjangelium. 257 bet fd, att ja^ pxi^ax mig 
fjelf, fd dt min pxx^ intti] 
xnin %o!t)tx ax ben fern mfg 
^rtfar, ijivilttn 3 fdgeu 
waxa eber ®ub» 

55» Dd^ S fdnnen (;o:= 
nom bocf intet; men jag 
fanner (;onDm; oi) om jag 
fabe, att jag tcfe fdnbe ^o= 
nom, hjorbe jag en tjxtgare, 
({fa font 3; inen jag fdn:= 
net ^onom, oc^ fatter ^an6 

tar. 

56. Stbra^am ebar faber 
frojbabeS, att ^n ffutte fd 
fe mm bag; ^an fdg^onom, 
od^ n?arbt glab. 

57. ©d fabe Subarna 
tttt ^onom: 'Sremtto dr^af:? 
n^er bu ttfe dnnu, od^ Stfcra^ 
^am ^afn^er bu fett! 

58. SefuafabettHbem: 
(Sannerliga, fannertiga fd:= 
ger jag eber, forr dn ^ixa^ 
|am njar fobb, dr jag. 

59. SDd tcgo be upp 
ftenar, titt att fafta (^onom. 
Tltn 3@fuS giJmbe ftg uu:: 2. Dc^ (;an3 fiarjungar 
fporbe (^onDni ttU, o(| fabe: 
dlaW^ ^mtlfen ft;nbabe, 
benne, eller ^an6 fi3rd(brar, 
ait ^an ffulle fiSbag blinb? 

3. St^fug fmarabe: 
tg>marfen ^afmer benne f^n^^ 
bat, etfer f;an6 fordlbrar; 
men :^d bet @ub6merf ffola 
u^^en6ara6 pa feonom. 

4. S^g »5'-^i^^ tt^txta i)an^ 
n^erf, fotn mig fdnbt t;af= 
mer, meban bagen ar; nat- 
kn fommer, bd ingen fan 
n^crfo. 

5. ®d Idnge jag dt t 
n^erlbene, dr jag merlbeneS 
SjuS. 

6. ®d ^an betta fagt 
(;abe/ f))ottabe ^an pa jors= 
bena, oc^ gjorbe en trd^ af 
fpotten, o4 fmorbe meb 
trdcfen pa ben§ 6Itnba^ 
iSgon; 

7. O^ fabe tiU ^onom: 
@atf Bort, ocf) ttva btg t 
bammen ^iioa (bet 6ett>ber 
@dnber> «g)an gicE, o^ ban; od^ gi* ut af templet tmdbbe fig; od^ fom tgen, 

lod) §abe fin ft;n. 
I 8. ©d fabe grannarna, 
lod) be fom ^onom forr fett 
|(;abe, att ^an n?ar en tig- 

^d) gttf S®fu^ framom,igare: Sir itfe benne ben fom 

^^ od^ fdg en man, fomjfatt odf) tiggbe? 

mar 6finb fobb* 9. 8cm% fabe; ®et 9. (S^apitUt 258 ®* So^annid ©ato, 9. ar^an; fomttgcfate: $an 
ax tjonmn Uhx. ^Mtn ijan 
fjcif fabc: S^ct ar jag* 

10. ®a fafcc be tttt (;o:= 
nom: ^uru morbc bin iJgou 
o^^tjuab? 

11. Smcirabc f;an, od) 
fabc: ®cn nianncn, fom 
fallal S®fu^, gjorbe en 
tradf, od) fmorbe mm Bgon, 
0^ fabe tttt mig: ©acf till 
bammen ®{loa, orf) tiva 
btg. Dc^ ncir jag gitf, oc^ 
tn?dbbc mig, fitf jag ftjncn. 

12. JDa fabe be tilt ^o^ 
nom. .g)ti)ar ar ^an? ®abe 
l^an: 3^g ^ct bet i^e. 

15. ®d ^abe be l^onom, 
fom bltnb ^abe marit, till 
be ^^3^arifeer. 

14. Oc^ bet mar ^d en 
(Sabbat^, ndr S®fu^ gjor^ 
be trdrfen, od) Qppna\^t^an^ 
ogon. 

15» ^itter fmorbe ^onom 
ocE be ^JJ^arifecr, ^uru ()an 
^abe fdtt ^xjncna. ^an fabe 
tiU bem: ^an (abe mig 
trddf ^d ogonen, od^ jag 
tmdbbe nu'g, oc^ ^afmer nu 
nn'n fi;n. 

16. ®d fabe ndgre af 
be ^45f)arifeer: ©cnne man- en ft?ttbig menniffa giJra 
bepa tecfen? Od^ en tt\:t^ 
brdgt n?ar emeHan bcm. 

17. ^aer fabe be tiU ben 
felinba: tipmab fdger bu om 
^ononvatt^an^afmer opp^ 
nat bin ogon? 2Dd fabe ^an: 
en ^xopl)tt ax l)a\u 

18. SJJen Subarne trob= 
be ic!c om ^onom, att (;an 
l)at)t waxit 6(inb, od^ ^abe 
fdttf^nena,tiabe^befaaa= 
be fiJrdlbrarna, i)an^, fom 
fi;nen (;abe fdtt; 

19. O,^ fporbe ban titt, 
oc^ fabe: Hx benne eber fon, 
ben S fdgen n?ara Slinb 
fobb? Ǥuru fer ^an nu? 

20. ®d fmarabe bem 
^ano fordlbrar, od^ fabe: 
^Sii mete, att ^^tnnc ax mdr 
fon, od^ att ^an mar Blinb 
fi3bb. 

21. SWen ^uru ^an nu 
fer, mete mi icf e; cffer ^mcm 
ijan^ ogon iippnat l;afmer, 
mete irfe mi; l;an dr dlbrig 
nog, f))orjer t^onom tiU] 
tale fjclf for fig. 

22. ®etta fabc Ijan^ fi5r= 
dtbrar berfiirc, att be rabbet 
for Subarna; ti; Sul^arna - ^ r V • I - - - I ^ ; Y w 

ncn dr icfc af ®ntii, cfter ^abe bd rcbo Bcffutit cmel^ f)an idt ()dllcr 'Saiiatl)tn 
@om(ige fabe; «ipuru tan (an fig, att ^milfen fom 
feefdube ^onom mara E^ri- ^ap. 9. @t)atigeliuQu 259 tlu^, ^an ft'ulle utfafla^ af 

^an6 fijralbrar: ^an ar 
dlbrig nog, fporjcr ^onom 

24. 5(tcr f aHabe be man 
ncn^ fom f;abe mavtt tlinb, 
c^ fabc till ^onom: ©if 
@ubt cirona; \vi tucte, att 
bcnnc manncn ar en ^\)n^ 
bare. 

25. (Smarabe ^an, o^ 
fabe: Dm i)cin dx en ft^n- 
bare, njct jag ttfe; ett met 
jag, att jag mar Blinb, o^ 
fer nn. ^ 

26. §lter fabe be till ^o^: 
nom: ^mab gjorbe ^an 
big? «&uru op^nabe ^an 
't)xn iSgon? 

27. ^an fmarabe bem: 
Sag fabe bet nu eber; ^iJr- 
ben 3 ^^t tdfe? ^mt mtljen 
3 nu dter ^ora bet? mu 
jen S odf marba ^ang gars 
jungar? 

28. ®d Sannabe be ^0:= 
nom, 01^ fabe: SBar bu 
l^an^ Sarjunge; m are 
SJiofe tarjungar. 

2a SSi mete, att @ub 
^afmer talat tiU Tlojtn; 
men ^maban benne dr, mete 
mt tcfe. 

30. ®d fmarabe ben mannen, oc^ fabe tiU bem: 
£)et dr ju unberligit, att 
3 irfe ff olen meta ()maban 
i}an dr; od) (ifmdl l^afmer 
^an opjjnat min iSgon. 

51. 2Bi mete, att ®uh 
idt l^Brer fi;nbare; utan ben 
fom dr gubfruhig,oc^fo(jer 
ijan^ milja efter, ^onom 
^i3rer ^an. 

52. ^fxd merlbeneS Be- 
g^nnelfe dr ttfe ^Brbt, att 
ndgor ()afmer benS ogon 
bppnatf fom ^afmer marit 
titnb fobb. 

53. ©ore i)an ttfe af 
©ubt, fd tunbe ijan intet 
gora. 

54. ®e fmarabe, oc^ 
fabe an ^onom: ©u dfl 
atter fdbber t f^nb, oif mitt 
Idra o§! Oc^ fd brefmo be 
^onom ut 

55. Dd^ fidE S®fug W 
ra, att be ^onom utbrtfmtt 
^a&e; od^ ndr ^an fann 
^onom, fabe \)an tiU !^o= 
nom: Stror bu ^d ®ub^ 
Son? 

56. «g)an fmarabe, oc^ 
fabe: |)erre, ^o dr ^an^ 
att jag md tro pa ^onom? 

57. D* SefuS fabe tiU 
^onom: ®u ^afmer fett 
bonom, od^ bet dr ben fom 
tafar meb big. 240 K Sol^annis (Eap, 9, 10. re, jag tror; od^ ^an ttllfcab 

59. C^ Sefu6 fabc: 
^ttt en bom ax jag f ommen 
t benna hjerlbena; ait be, 
fotn ic?e fe, ffofa toarba 
fccube, Dcf) be, font fe, f?D(a 
iuarba BImbe. 

40. Dd) ndgre af be 
^^^artfeer, foin a^oro nieb' 
^onom, f;orbe betta, ocfe fabe 
titt ^ouom: ^Kdnne mi D(f 
iDara Bltnbe? 

41. ®abe S6fu6 till 
bem: ^iBoren S Blinbe, ba 
^aben S ttf e f^nb ; men nu 
fcigen Si 2Bi fe; bcrfiSte 
feltfnjer ebor ft;nb. 

10, ©a^jitlet 

>Dcn gofec ijetben. S^fu6 at 
(S^tiflus. 

^^annerltga , fannerliga 
^^ fciger jag eber: ^wiU 
ten icfe gar in genom biJr^ 
rena t fara^nfet, ntan fttgex 
annorflabO in, ^an ar en 
tjnf, 0^ en tiifmare. 

2. Tltn ^tviihn fom 
gdr in genom bBrrena, ^an 
ar l^erben tt(I fdren. 

3. giir {jonom later bDr:= 
ramarben upp^ oA fdren 
^ora^n^rofljod^finegen far fattar ^an luib namn, 

od^ leber bem ut. 

4. Oc^ ndr ^an ^af^er 
\iappi jin egen fdr nt, gdr 
^an for bem, oc^ fdren fiJIja 
^onom efter; t\) be fdnna 
l)an6 rofl 

5. 9?fen ben frammanbe 
fiitja be icfe, utan fl^ ifrd 
^onom; t^ be fdnna ttfe 
beraS rofl, fom frdnunanbe 
dro. 

6. ®enna (tfnelfen fabe 
S®fu6 tilt bem; men be 
fiSrftobo i£t t^njab bet njar, 
fom ^an fabe bem. 

7. §tter fabe 3(?fug tiU 
bem: ®annerltga, fanner- 
liga fdgcr jag eber, jag 
dr barren fiSr fdren. 

8* Side be fom fBr mtg 
Jomne dro, be dro tjufmar 
od) riJfmare; men fdren 
()i}rbe bem intet 

9. 3^9 ^^' biJrren; ^n?il^ 
fen fom ingdr igenom mig, 
()an jtatl fclifma falig; oc(} 
ffaU ingd od) utgd, od) 
finna 6et 

10. Stjufmen fouuncr 
icfe, utan till att ftjdia, 
flagta oc^ forgiira; jag dr 
fommen, ^d bet be ffofa 
f^afma lif, oc^ Bfiuernog 
{jafnjvo. 

11. Sag dr ben gobe 

ierben; ^ap. 10. ©oattgelium* 241 Herbert; ben gobe Herbert 
Idler fttt Itf for fdreit 

12. SWen ben fom legber 
ar, od^ fcfe dr ^erben, ^tr^iU 
torn fdren itfe ttdpra, fer 
ulfmcn fomma, od^ iSfruer- 
giftoer fdren, oc^ fltjr; od§ 
utfmen 6ortrt;rfer oc^ for? 
fiftngrar fdren. 

13* STtenbenlegbefl^r; 
ti; ^an dr legb, oc!^ mdrbar 
tntet om fdren. 

14. Sag dr ben gobe 
^erben, od) fanner mm fdr, 
od§ mm fdnna mtg; 

15. Sdfom Qrabren tan^ 
ncr mtg, oif jag fanner 
Qrabren; od^ jag later mitt 
Iff fiJr fdren. 

16. Sag ^aftoer q£ an^ 
nor fdr, fom fdfe dro af 
t)ctta fdra^ufet; bem mdfle 
jag ocE braga ^drtitt, od^ 
be ff ola t;ora mtna riifl; od^ 
bet ffatt marba tit fdra|>nS, 
od^ en §erbe. 

17. g-BrbenffuU diffar 
grabren mtg, att jag later 
mitt ttf, pa bet jag ffali 
dter tagat igen. 

18. Sngen tager i:ct af 
mtg; \nt\\ jag later t)et af 
itiig fjelf ; jag l;afmer magt 
ati lata bet, oc^ M ^^f^^^ 
magt taga bet igen. ®etta 

S Bubet fidf jag af minom 
^ciber. 

19. ®d marbt dter en 
tn^ebrdgt t'Blanb Swbarna, 
for betta talet6 ^nlL 

20. 3}Jdnge af bem fabe : 
<Oan t^afn^er bjefmuten, od^ 
dr nrftnntg; |mt pren S 
^onom? 

21. ©omlige fabe: ^d- 
bana orb dro tde ben§ 
manS, fom bjefmulen haf^ 
mer; tie fan bjefmulcn 
ii^^na be 6linba§ Bgon- 

22. ®d njarbt bd 1 3e^ 
rufalem f ^rfomejja ; odf) ^ct 
mar ii^inter. 

23. O^ J5®fu3 gtcf t 
temptena, t Salomons fBr^* 

l)Ug. 

24. £)d fring^mdrfbe 
Snbarna ^onom, odl) fabe 
till ^onom: ^uru Idnge 
fBr^alar bu meb o§? Sag 
0^ fri, om ^n dft S6ri? 

25. '^®\n^ fti^arabe htm: 
Sag l)afn)er fagt eber bet, 
oc£) S tron bet icfe; c^tx^ 
mngarna, fom jag giir t 
min^ 5'aber6 9iamn, be 
6dra mittne om mtg. 

26. a«en S tron bet 
icfe; tt; S S^*^^^ ^^^ af min 
fdr, fdfom jag fabe eber. 

27. mn fdr W^ ^«^'«^ 

(ii) i^4sa @* So^attttie Sap, io, ii. riSft, 0^ jag tanner bem, 
Dcf) be fiifja nug; 

28, £)d} jag gtfnjer bem 
etijinneritgtt (if, od^ be ff ota 
ti'e forga^ emmnerltga; 
tngen }f all ^efler r^cfa bem 
utu nu'ne ^anb, 

29. Tlin graber, fom 
mtg bem gifii^tt ^afmer, ar 
fliirre an atte; od^ tngen 
tan n;cfa bem utaf mtn^ 
g-aber^ ^anb. 

50. Scig od) grabren 
atom ett 

31. ©a togo dter Su- 
barna flenar, iiU att flena 
^imom. 

32. S®fuS fmarabe bem: 
Sag ^afmer mdnga goba 
gcrningar fiemifi eber af 
mmom gr^^ber; fi3r ^mtlfa 
af bem ftenen S wtfl'^ 

33. Swbarna fmarabe 
^oncm, Q^ [abe: %bx gob 
gerning§ ff uff ftene mt big 
id6e, utan fiir ^belfen^ 
f!uK; od) att bn, fom aft 
en menniffa, giSr big fjetf 
tia @ub. 

,^ 34. S®fw^ fmarabe bem: 
^(r ide ffrifnjet i ebor lag: 
Sag fabe, S aren gubar? 
35. ^afmer (;an mx taU 
(at bem gubar, tili f)tvxUa 
(%b^ orb ffebbe; o^Sfrif:: 
ten fan id'e njarbaomintet; 36. Dc^ 3 fagen bo* 
tiK ^onom, fom gabren 
^elgat ^afteer, od^ fanbt t 
n^erlbena: ®u f;aber ®ub; 
berfore att jag fager: Sag 
ar ®ub6 Son? 

37. ©Br jag ide nun^ 
Sraberg gerningar, fd tror 
mig intet 

38. Tltn gor jag bem, 
tror bd gerningomen, om 
3 idt njitjen tro mig; pa 
bet S fEofen fiSrfrd, od§ tro, 
att %aixtn ax i mig, d(^ 
jag i ^onom. 

39. tttx foro be efter 
att Qtipa ^onom, od^ ^an 
gid utu beraS '^anber; 

40. Od^ brog dter bort 
pa l^infibon Sorban, till bet 
rummet, ber So^anne^ 6abe 
forfl biJpt; 0^ Hef ber. 

41. Dd^ mdnge fommo 
tiil ^onom, od^ fabe: 3d= 
^anneg gjorbe intet ttStti] 
mm allt bet So^anne^ om 
benna fagt ^fmer, di 
fant. 

42. Dd^ trobbe mdnge 
ber ))d ^onom. 

11. (S^apitUt 

C^d) Idg en man franf^ 
^"^ feendumb Sajaru^, aj dap. 11. ©tjatiflelium* 245 23et^antcn, af Tlaxk o^ 
i)tnnt^ f^^er^ SJfart^e fct> 
2. D(^ mar aWaria ben 
fom fmorbe <g>®rran mcb 
fmiSrjelfe, oc^ torfabe ^an^ 
fiStter meb pit ^dr; ^mfU 
fen^ fcrober fiajarus tag 

fjut 

5. ®a fanbe ^an6 fi;flrar 
till ()onom, oc^ fabe: ^©r^ 
re, fi, ben bu far ^afmer, 
Ifgger fjuf. 

4, 5?dr 3@fu9 bet (;i3rbe, 
fabe ^an: ^tnnt fjutbomen 
dr t^e tiii biJb^, ittan till 
®ubS dro; ait @ub^ ®on 
ffatt beraf drab toarba* 

5. Dd^ ^abe 3efu6 
9Kart^am, oc^ ^enne^ f^s 
fter, od^ Sajarum fdr* 

6« 9Zdr ^an bd f^Brbe, att 
^an mar fjuf, fetef t)an ber t 
famma rummet tmd bagar. 

7. ©erefter fabe ^an titt 
gdrjungarna: Sdt o§ dter 
gd in t Subeen. 

8. !^drjungarna fabe iiU 
^onom: 9ta&6i, nu milt 
Subarna flena big ; od^ dter 
gdr bu bit? 

9. 3@fu§ fmarabe:&o 
icfe totf tinunar mn bagen? 
c^milfen fom maubrar om 
bagen, (;an floter fig ic!e; 
ti; f)an fer benna mcrlbetie^ 

S2 ±0. 2JJen ben fom man- 
brar om mtttna^ ^an fiiSter 
fig; t\) rjufet dr irfe i l^O:* 
nom* 

11* ^ttia tafabe ^an; 
od^ feban fabe ^an iiU bem: 
Sajaru^, mdr mdn, fofmer; 
men jag gdr att u^^mdtfa 
^onom af fbmnem 

12. S)d fabe i)an^ &ax^ 
jungar: .&@rre, fofmer 
^an, fd marber bet 6dttre 
meb ^onom. 

13. SWen 3efu§ talabe 
om f)an^ bi5b ; odf) be mente, 
att ^an ^abe talat om U^ 
famlig fiJmn. 

14. (Sd fabe bd 3(gfuS 
ui^^jcn&arliga: gajaru^ dr 
bob. 

15. Od^ jag gldbg for 
ebra ffuH, att jag icEe mar 
ber, pa bet 3 tro ffoten; 
men fdter o§ gd tilt ()oncm. 

16. ©d fabe 3:^oma^, 
fom iaUa^ Emitting, tm 
^drjungarna: Sdt otf og 
gd, att mi md bi3 meb ^o- 
nom. 

17. ©d fom SSM, 
od^ fann ^onom rebo f;afma 
(egat ft;ra bt;gn i grafmena. 

18. D^ mar Set^anien 
icf e Idngt ifrdn S^i^ufalem , 
mib femton flabier mdg^. 

19. Od§ mdnge af Su- 244 Soljanttis (^ap. li* barna troro fomnc tiU Tlax^ 
t^a Q^ Tlaxia, att be ff utte 
i^ugfiijala bcm i5fit?cr bera^ 
Brober, 

20. 9Jar aj^art^a prbe 
att ^(Siii^ foui, (0^)3 I;on 
emot ^onom; men 9Jlaxk 
fvitt ^emma* 

21. £)a fabe aJtart^a 
tia 3®fum: «>®rre, ^abe 
bu ujarit ^ar, f)abe min 
trober ttfe fettftint bi3b* 

22. 9?fen jag met cinnu, 
att afft bet hu 6ebe^ af 
©ubi, bet tvarber ®itb gif^ 
ttjanbe^ btg, 

23. @abe S®fug till 
^enne: 3jtn ferober f?att fid 
up|) tgen. 

24. ®abe 9Jlaxt^a till 
()onom: Scig met, att f;an 
ffaU u|.>)}fld tu)j)3fldnbelfen, 
i)d vtteifla bagen. 

25. £abe Sefu^ tttl 
^enue: Sag at «p^jtanbcl= 
feu od) lifJDCt; ^wilf en 
fom trot pa mig, ^au ffaE 
Icfspa, om l^an an Hh 
blcfioc ; 

26. Od) (;mar o^ en 
fom lefmer, ocl) tror pa 
mfg, (;an jiatt itfe bo ciutn^ 
nerliga; tror bu bet? 

27. ®abe ^on till l^o- 
nom: Sa, 'PS'rre; jag tror, 
att bu dp 6t;rifiu§, ®ub6 Son, fom !omma fPutte ( 
merlbena. 

28. Dd^ nar ^on betta 
(;abe fagt, gtcE ^on tort, 
oil faHabe SJJaria, fina 
n^fler, ionliga, od) fabe: 
S^Jdftaren Sr fommen, od) 
faffar big. 

29. mx ^on bet ^5rbe, 
flob t;on flraxt upp, od§ 
fom tilt f)onom. 

30. St? m]\x^ mx (rfe 
an ba fommen in i B^n; 
utan mar pa famma rum, 
ber 9J?art^a l^abe fommit 
emot ^onont. 

31. ®d nn Subarna, 
fom meb ^enne moro i (;u= 
fet, od) ^ugfmalabe ^enne, 
fdgo Tlaxia^ att ^on flob 
^aflefiga u^^ odj gid ut, 
foljbe be f;enne, o^ fabe: 
^on gdr tiU grafmena, att 
(;on ffaff grdta ber. 

32. ®d 9Jlaxia fom tit 
fom S©'fw6 mar, od) fdg 
^onom, foU ^on tilt l)a\\i 
fottcr, odj fabe till t;onom : 
t^Srre, ()abe bu marit f;dr, 
more min trober id'e bcb» 

35. 9idr ^(S)n^ fdg 
(;enne grata, od? Subarna, 
fom more f omne meb l;ennc, 
ocf grdta, forfcittrabe , ^cin 
fig i 5(nbanom, od)BebrDf=: 
mabei^ i fig fjeff j (Eap. ii- guattgeliiim* 245 54, Dc^ fabc: ,§mar 
tabcn 3 ^onom? ®abc be 
ttH ^Dttom: ^erte, font 

56. ®d fabe Subatna: 
«St, ^itru far ^abe ^an ^d= 
ttom! 

37, aWcn fomltge af bem 
fabc: ^unbc ttfe ^au, fom 
iJ^j^nabc ben§ 6tinba§ Bgon, 
^afma fa gjort, att bcntte 
tie ^abc BItfmtt bob? 

38, ®d fi3rBittrabeS ater 
SefuS { fig fjetf, od) fom 
ttH grafmcna, Od^ bet mar 
en fula; od^ en flen lagb 
beru)j^3d, 

39, SabeSG^fuS: Stager 
6ort flenen, ®abe ttff fo^ 
nom yjfart(;a, ^n^ fyjler 
fom bob itjar: ^@rre, i^an 
luftar rebo; t^ ^an^afmer 
martt bob { f^ra b^gn, 

40, SefuS fabe m ^tn^ 
ne: <Sabe jag ttfe b(g, aii, 
om bu trobbe, ffuffe bu fd 
fe ®ubg ^arltg^et? 

41, ®d togo be flenen 
Bert af rummet, ber ben 
^5be tagber mar, SDd^ 36'= 
fu§ !^of u^^ fin i3gon, od^ 
fabe: graber, jag tacEarbtg, 
M bu ^afmer ^ort mtg, 

42, S)odf met jag, att 
bu l^iSrer mtg affttbj mtn fi3r folfet^ ffuU, fom \)h 
omfrmg fldr, fager jag bct^ 
|3d bet be tro ff ola, aii bu 
mtg fdnbt ^afmer, 

45, 0(^ bd ^n bet fagt 
feabe, ro^abe ^cm meb l^Sga 
roft: Sajare, fom \xt 

44, fed!) ^an, fom biib 
mar, fom \xi^ Bunben om 
'^anber od^ fDttermebfme:pe? 
fidbe; od) ^an§ anpgte mar 
fijrtSdt meb tn fmettebuf. 
3®fu6 fabe ttiabem:Si3fer 
^onom, odT) Idter f^onom 
gd, 

45, £)d trobbe mdnge 
af S^^^^na |?d ^onom, fom 
f omne moro titt 2)Tar{a, od^ 
fdgo bet 36fuS gjo^^^* 

46, 9)xen fontltge gtngo 
6ort till be ^^r^arifeer, od^ 
fabe bem ^mab 3@fttS ^abe 

gjo^t, 

47, £)d fiJrfamlabe be 
i3fmerfte ^refterna od^ ^^a^ 
rifeerna tii 9tdb, odf) fabe: 
.g>mab gi3re mi? St^ benne 
mannen giJr mdng ititn, 

48, 'ioitt mt i^onom fd 
Htfma, bd tro atte )?d l)^^ 
nom; ocf) be fHomare fom:= 
ma, od^ taga feort mart 
lanb od) folf, 

49, SKen en af bem, 
mtb nawixi 6at^^ag, fom 
mar Bfmerfic ^refi j)d bet ^46 So^attttiS (Eap. 11, 12, dret, fabe till bem: 3 ^^^^ 
tctt ftttct; 

50, (gj ^effcr Beftnnen 
3, ait 0^ ax BSttre att en 
matt bBr fiJr folfet, an 
airt folfet ffurie fiJrgag, 

51* S^et fabe ^n idt 
af ftg fjetf; men efter l^an 
mar Bfmerfle ^refl om bet 
aret, ^3ro:p^eterabe l^an; t^ 
3@fu6 ffuITebBfiJrfotfet; 

52. Dd^ ej affenafl fiJr 
folfet, utan att (;an fix^ 
famla ffuffe ®ub6 Barn, 
font fiJrflriJbbe njoro. 

85. Sfta ben bagen rdb:= 
flogo be tmtUan fig, att be 
ffuffe biJba ^onom* 

54. @d manbrabe nu 
fife 3S'fu§ mer upptnbax^ 
K^a ffclanb Subarna; utan 
gicf baban t ben lanbSanban 
mib Bfnen, f en ftab fom 
^eter S^^rem; oc^ miflabeS 
ber meb fina Sarjungar. 

55. SDc^ tnflunbabe ba 
SubarnaS ^affa; od^man^: 
ge g{ngo utaf tanbet u^^3 
till Serufateni, fi3r ^pSffa, 
ait be ffuHe rena fig. 

56. ®a fi3fte be efter 
S6fum, od^ talabeS mtb 
enieHan fig, jldnbanbe item^ 
putt ^mab ft;ne3 eber, att 
|an Sr idfe tommen till 
^BgtibSbagen? 57. D^ ^abe Bfmerfle 
^reflerna oc^ be ^^arifecr 
Bubit pa, att ^mWen font 
\^i^tt ^mar ^an mDre,f!uHe 
I)an bet fungiJra, att be 
mdtte grf^a ^onom. 

12. ^apitUt 

^(^.\x\8 fmBrjeS, inribcr, ^jrcbifat 
om flu bob, om tro od^ ottp. 

@e): bagar fdr ^dff a f om 
Sefug tor ©et^anicn, 
ber Sajarug l^abe marftbob, 
ben l^an u:t?)jmacfte tfrd be 
biJba. 

2. ®er gjorbe be l^onom 
en nattmarb; od^ SWart^a 
tjente, men SajaruS mar 
en af bem font meb ^onom 
mib 6 orb fdto. 

3. ®d tog aWaria ttt 
punh fmSrjelfe, af fofteligtt 
oforfalffabt narbuS, cij 
fmorbe S®fu fritter, od^ 
torfabe ^an^ flitter meb fitt 
t)dr; odf) ^ufet u<j^}fi;llbe6 
meb tuft af fmBrjelfen. 

4. ®d fabe en af ^an6 
Sdrjungar, Suba6 @tmonS 
Sfd^ariot^, fom f^onom for- 
rdba ffutte: 

5. ^mi marbt tdfe benna 
fmBrjcIfen fdlb fBr tre(;un:= 
brabe ^enningar, odf) gffmet 
fattigom? 

6. ®et fabe ijan idfe^ %ap. 12- (Stjangelium. 247 aii ^Dttom itjdrbabe ndgot 
om be fattfga; utan fi3rt^ 
l^an hjar en tjuf^ od^ ^be 
:pungen, oS) Bar bet gifn^et 
ttjarbt 

7, ®afabeS®fug:Sdt 
^enne BItfma; ^on l^afmer 
bet fcettjarat tiH mm^ Be^ 
graftt)e(fe§ bag* 

8, S^ 3 ^aftreu attttb 
fatttga nar eber; men mtg 
^afmen S t*e alltfb. 

9, <^d fontam m^dfet 
folf af Subcirna, att ^an 
irar ber; oc^ fommo bit, 
tde attenaft for 3®fu ffulT, 
utan o£ att be ffuffe fe 
Sajarum, ben ^an npp- 
tvMt ^abe ifta be bBba. 

10, ®d tdbflogo be Uf^^ 
n^erfle ^reflerna, att be odf 
ffutfe brapa Sa^arum; 

11, S^^ mange af Su:: 
barna gtngo Bort for ^anS 
ffua,o*trobbe^)d3©futtu 

12, ®agen berefter, nSr 
folfet, fom bd m^tfet fom^ 
mti mar tttt ^ogttb^bagen, 
^orbe ait S®fuS torn iiU 
Serufalem; 

15. Stogo be ^almqmt:= 
fiar, oc^ gtngo ut emot ^o- 
nom, od^ ro^abe: tgoffanna! 
SBalftgnab ^an fom fom^ 
mer { ^@rran6 ^^amn, 
SfraelS ^onnng* 14. Oc^ ftdf S®fu6 ena 
dfntnno, oc^ fatte fig ber- 
nppa; fdfom ffrtfioet dr: 

15. 9idb§ tcfe, bu better 
3ton; fv bin doming f om^ 
mer, ftttanbeS pa en afntn- 
no§ fdlo. 

16. ®etta fi5rflobo ^An6 
fiSrjungar We meb bet for^ 
fla; utan bd S®fua ^ax 
fSrftarab, fommo be t^dg, 
att betta n^ar ffrtfn^et om 
^onom, od^ att be ^abe betta 
gjort ^onom. 

17. SSittnabe o* folfet 
om ^onom, fom meb ^onom 
toarit ^abe, nar ^an faHabe 
Sajarum utaf grafmenc, 
od^ njacfte ^onom upp tfrd 
be biibo. 

18. 8ri3rbenf!ua fom Dc! 
fotfet emot ^onom, att be 
^Brbe, ^an ^abe gjort bet 
ttdntt 

19. ®d fabe ^^arife^ 
erna emellan fig: 3 f^n, 
att S inttt tnnmn ff affa ; 
ft, ^ela iDertben I5per efter 
^onom. 

20. SBoro Dcf ndgre 
©refer, af bem fom npp- 
fame n^oro att ti(I6ebja i 
()Dgttbene ; 

21. S)e gingo tttt ^:p(;i=: 
(ip^)um, fom mar af !6et(;- 
faiba i ®attleen: od^ Bdbo 248 @. Sol^attttie (^ap. 12. ^Drtom, [(Sganbe: §erte, h3{|9^^amn, ®a font en rBfl wWii fe 3@fum. 

22, ^^tl{^:pug font, ^&j 
fabe bet fi3r SlnbreaS; Stn 
breaS oc^ ^(;tli^^jug fabe 
Ut dter tiff SSfunu 

23* S®^^ fiuarabe bcm, 
faganbeS: Siben fir font 
men, M menniffoneS ©on 
f!an marba fiJrHatab, 

24, Sannerltga, fanner 
(tga ffiger jag eber, utan 
^metefornet, fom faffer i 
jorbena, n^arber bBbt, fd 
Mtfii^er bet affena; men 
marber bet bBbt, fa Bar bet 
m^dfen frnft* 

25, l^miTfen fom filffar 
fitt Iff, I;an ffaff miflabet; 
Dtf) ^n^tllen fom ^atar fitt 
tif i benna n^erlbene, ^an 
ffaff fce^dlla bet tiff emin^ 
nerfigit (if. 

20, ®en mtg tjenar, 
^an fiStje mig; o^ ^ttjar 
jag ar, ber ffaU otf min 
tjenare mara* ^milfen mig 
tjenar, l^onom fPaff min 
g'abtr ara* 

27, ^u ar min fjal 6e^ 
brBfnjat); od^ ^n?ab ffaff 
jag faga? gaber, ^^\)? mig 
utn oenna ftunbene. ©oct' 
5r jag fBrbenffuff fonnnen 
i\\i benna ftunbena. af l^tmmelen, od^ fabe: S^g 
t)afttjer bet forffarat, cd) 
ffaff Snnu forffarai 

29, Sroffet, fom ftob oc^ 
^Brbe bet, fabe: ®et tuar 
en torbBm 8omItge fabe: 
Sn ^tngel tafabe meb ^0=^ 
nom. 

30, ©toarabe S®fu3, 
o(^ fabe: ®enna roflen torn 
itfe fix. mina ffuff, utan 
fBr ebra fluff, 

31, 9tu gdr bomen IJf=: 
luer benna merlbena; nu 
ffaff benna tuerlbene^ ^JBr* 
fie utfaflag, 

32, Oc^ om jag iwarber 
u|j|)()i}jb ifcd jorbene, fPaff 
jag braga affa ix\l mig, 

33, S?ten bet fabe ^an, 
ix\l att fcetecfna meb ^mab 
b5b f;an bo fBuffe, 

34, ®njarabe ^onom 
folfet: SBi (;afn)a ^Brt af 
tagen, M E^rifluS blifn^er 
en^innerliga; ^uru fdger bd 
bu, menniffoneo @on mdftc 
u^jp^bja^? ^0 fir benne 
mennip'one^ (Son? 

35,,, ®d fabe Sefu3 tiff 
bem : ihx fir gjufet meb ebcr 
i\\i en fort tib; tranbrer 
meban 3 ^afn?en Cjufet, 
^ii m5r!ret begn|jer cber 28, &aber,fi}rKarabitt|idfe, ^jn^ilfen fom njanbra^ (^ap. 12. @oangelium. 249 f miSrfrct, ^an met tcfe 
l^tvart ^an gar, 

36. Titian 3 ^afhjen 
gjufet, tror ^)d gjufet, ait 
3 man fcttfrna 8]ufen§ 
Barm ®etta fabe S@fu6; 
oc^ gftf 6ort, od^ bolbe fig 
f5r bcm. 

37. Dd^ finbocf ^tt 
gjorbe fd mang tctfen fl5r 
bem, Itfhjat trobbe be mtet 
))a i^onom; 

38. 8(tt bet tatet ffuUe 
futtfomnag, fom @fata6 
^ro^^eten fagt ^abe: ^@rs 
re, ^0 tror wax ^jrebtf an; 
od) ^mem ar $@rran^ arm 
up^jenbarab? 

39. ®erfi5re funbe be 
fcfe tro; t^ efata§ ^afrtjer 
dter fagt: 

40. ^an ^afmer fix^ 
Uinhat bera^ ogon, od^ fiSr^" 
l^drbt bera^ ^jerta; att be 
tcfe ffcia fe meb Bgonen, 
0^ ftfe fiSrfld meb ^jertat, 
od^ omirdnba ftg, att jag 
matte ^ela bem. 

41. <£)ttta fabe (gfatag, 
ndr ^an fdg ^an^ t;ar=: 
lt9(;et, o($ tafabe om ^o:= 
nom. 

42. £)odf Itfrudl trobbe 
odf mdnge af be ofi^erfia 
pa ^onom; men befeefdnbe 
bet ftfe, fBr be ^^artfeerS f?ua, att be fdfe fJuffe \xU 
faftaS af ©^nagogon. 

43. ^^ be ^offo mer 
af menntfforS pxi^^ an af 
@ub^ pxi^. 

44. S)d ro^^abe 3®M/ 
od^ fabe: ®en fom tror:pd 
mfg, ^an tror tdfe ^d mtg^ 
utan pa ^onom fom mtg 
fdnbt ^afnjer. 

45. Sbdf) ben mfg fer, 
^an fer ^onom fom mtg 
fdnbt ^afmer. 

46. Sag dr fommen i 
tuerlbena for ett fiju§, att 
i}Wax oS) ett, fom tror pa 
mtg, ffaff tdfe feltfma t 
miJrfret. 

47. Dd^ r^mtlfen fom 
{)i5rer min orb, od^ idt tror, 
tdfe biJtner jag ^onom; t^ 
iag (it xdEe fommen tiK att 
Soma merlbena; ntan ait 
iag ffaH fralfa werlbena. 

48. §tijt(fen mtg for= 
aftar, od^ tager tdfe mtn 
orb, l^an ^afmer ben ^lonom 
bi3ma ffaff; bet talet, jag 
tatat I;afmer, ffad bBtna 
^onom }?d t;tterfla bagen. 

49. i\) jag {jaftoer tcfe 
tatat af mtg fjelf; uian 
g-abren, fom mtg fditbtf^af^ 
mer, ^an t;afmer bubit in^'g 
(;h}ab jag ffal( fdga, oil; 
(;mab jag ffatt tala. 250 So^anttie Ka|), 12, 13. 50, Dd^ jag met, att 
]^vin§ 6ub ar ehjmnetltgit 
Itf ; bcrfdre, ^hjab jag talar, 
bet talar jag fdfom grabren 
^afmer fagt mtg. 

13. ^apitltt 

Siibc 6cta. ^ctri fall. 

^or ^df!apgttben, efter 
O ^5@fug n)t|te att ^an§ 
tib mar fommen, att ^n 
ga jTufle af benna mer(bene 
tiU %aixtn^ fafom ^an ^^ 
be afffat fina, [cm moro t 
mertbene, fd dtjlfabe ^an 
beni utt anban; 

2, Od^ bd SZattmarben 
mar gjorb, od^ bjefmuten 
^abe rebo mgifmtt ^nit @t= 
inong Sfd)artot^ t ^jertat, 
att ^an ffulle fi5rrdba ()o= 
nom; 

3, SSt^te otf SefiiS, att 
g-abren ^abe attt gtfmtt ^o= 
nom t ^dnber, od^ att ^an 
mar utgdngen af ©ubt, od) 
gt(f ttU ©ub; 

4. (Stob ^an u^^ af 
!i)Zattmarben, oc^ labe af 
tldben; od) tog ttt linnet 
flcibe, od^ fcanb om fig. 

5. Seban Idt ijan tvat- 
un i ctt fcddfen, o4 Begi;nte 
tmd S:ciriungarnag flitter, 

cl) torfabe meb b^t tinna Hdbet, fom l^an mar om- 
6unben meb* 

6. (Sd !om ^an bd titf 
®imon ^etruS. Dd^ ^an 
fabe till ^onom: §®rre, 
ffutte bu tmd minafdtter? 

7. S®fu^ fmarabe, od^ 
fabe till l^onom: £)et jag 
gi3r, metft bu idt nu; (;dr^ 
efter ffatt bu bet fd meta. 

8. ^etruS fabe tm r;o= 
nom: SUbrig fM bu tmd 
mina fiStter. 3®fug fma= 
rabe ^onom: Om jag icfe 
tmdr big, bd ^afmer bu in- 
gen bel meb mig. 

9* £)d fabe tiU tjonom 
®imon^etru6: ^(Stxt^ idfe 
allena^ mina fetter, utan 
o£ ^dnber od^ l^ufmub. 

10. S6'fwS fabe tia ^o:= 
nom: £)en fom tmagen dr, 
^onom gBr6 idt Be^of, utan 
att tmd fiJtterna; men ijan 
dr all ren; od^ 3 dren rene, 
bod^ idfe aUe, 

11. St\) ^an mi^te l;o 
ben mar, fom ^onom for= 
rdba ffulle; berfore fabe 
f)an: 3 dren idt rene aHe. 

12. ®eban ^an bd l;abe 
tmagit bera^ fotter, od^ ta^ 
git fin fldber )pa fig igen, 
od^ fatt fig, fabe f;an dter 
till bem: !iBeten 3 l;ii^ab 
jag ebcr gjort l;afmer? ©a)?* 15, (gtjangelium. 251 15. 3 taUtn mfg SWS^ 
flare od} ^(Bm; o^SfS== 
gen ratt ; ttf jag ar odB fl 

14. ^aftoer nu jag, fom 
ar eber .^®rre od^ SWaflare, 
tmagft ebra fiJtter, fa ff olen 
3 oS {n6i3rbe§ tmd ^mar- 
annate fetter. 

15. Sag ^aftrer gtfmft 
cber efterbiJmelfe, att, fd^ 
fom jag gjorbe eber, fd ff o* 
ten 3 od! giJra. 

16. (Sannerltga, fanners' 
Itga fSger jag eber, tjena* 
ren dr i£t fBrmer dn ^an§ 
^erre; irfe dr (;eOfer fdnba- 
fcdbet farmer dn ^an, fom 
^onom fdnbt ^afn^er. 

17. Dm S betta mim, 
faltge dren 3, mn 3 bet 
goren. 

18. 3*^ talar jag om 
eber aUa] jag met ^n^tlfa 
jag ^afber wtforat; mtn pa 
bet att @!riften ffaff mar=: 
ba fuUfomnab: ®en ber 
dter brbb meb mtg, ^an 
tram|)abe mtg meb fin fot 

19. 9tu fdger jag eber 
bet, forr dn bet ffer, att, 
ndr bet dr f^ebt, fFoIen 3 
tro aii bet dr jag. 

20. @annerfiga,fanner:= 
Itga fdger jag eber, ^wiU 
fen fomunbfdr ben jag fdn- 
ber, §an unbfdr mtg; mtn ^njf(!en fom tnfg unbfdr, 
^an unbfdr ^onom fom 
mfg fdnbt ^afmer. 

21. m&x 3efuS ^abe 
betta fagt, trarbt ^an U^ 
bri3fmab { Stnbanom, od^ 
6ett;gabe, od^ fabe: ^an^ 
nerltga, fannerltga fdger 
jag eber, ait en af eber 
ffaff fiJrrdba mtg. 

22. 2)d fdgo 8drjun= 
garna f)\vax pa annan, oc^ 
njoro tme(;dgfe, om i)\mm 
i)an talabe. 

25* SDd^ mar en af ^an8 
gdrjungar, fom fatt ujtb 
Borbet tntia 3efu Sroft, 
ben 3®fu§ ^abe fdr; 

24. iiti ^onom mtnfabe 
®tmon ^etru^, att ijan 
frdga ffuHe, Ijo ben mar 
fom ^an talabe om. 

25. 9Zdr ^an nu (dg tn=! 
ttir 3®fn Brofl, fabe f)an 
aa ^onom: ^@rre, ^tviU 
tm dret? 

26. Smarabe 3®fuS: 
£)en dret, fom jag rdd^er 
tnbop^abe 6rBbet. Odf) ndr 
^an ()abe fnboj.>)3at I^riSbet, 
gaf ()an bet 3ube ^tinon^ 
^idfaxicti)] 

27. SDd() efter ben bttan 
for Satan in t ^onorn. @d 
fabe bd3®fu^ ttU ^onom: 
®et bu giSr, gi3r fnart. 252 @. go^g tt tt i $ Saj). 13, 14. 28, 9Wen fttgen af bcm, 
fom mib borbet fdto, fiJr^ 
flob, tffl ^njab l^an fabc 
^onom bet 

29. ^^ fomnge mente, 
efter Swba^ ^abe )3ungen, 
att 3(gfu6 ^abc fagt ^o- 
nom: ^i}^ ^mab fce^of giJr^ 
tid ^BgttbSbagen; effer, att 
^an ffude gtfh?a be fatttga 
nagot* 

50» 9lar ^an bd tagtt 
^abe ben 6etan, gtcf ^an 
iixaxt ut ; od) bet mar natt. 

51* ®d i)an mar itt:; 
gdngen, fabe gSfu^: 9?u 
dr menntffonc^ ©on fiir- 
ffarab, oc^ ®nb ar fBr= 
Harab ( ^onom* 

32. sir nu ®ub fiJrffa^ 
rab i ^oncm, fd ffatt ocf 
®ub ferffara ^ononi t ftg 
fjclfmom, Dcf) ffall fnart 
forflara ^ononu 

33. ftdra barn, jag dr 
dnnu en ftten tib ndr eber; 
3 ffo(en f5fa mtg; od) fd= 
foui jag fabe Subomen: 
^it jag gdr, funnen 3 tc^e 
fomma; fd fdger jag od 
nn eber. 

34. (Stt n^tt bnb gtfmcr 
jag eber, att 3 dIfPen eber 
tnbBrbeg, fdfom jag f;afmer 
dlf^at eber; pd bet 3 otf 
fFoten dtffa eber inborbe^. 35. S)eraf ffola atte for^ 
fid, ait 3 dren mine Sdr^^ 
jungar, om 3 ^afmen !dr^ 
Ut tn6Brbe§. 

36. S)d fabe @tmon ^e= 
trua tttt ^onom: «&Srre, 
^mart gdr bu? ®marabe 
ijGmm Z(S\n^i ^it jag 
gdr, fan bn nu trfe friija 
m{g; mm ^Srefter ffall bu 
folja. 

37. @abe ^etrug tftt ^o^ 
nom: §®rre, ^mf fan jag 
ttfe nu folja big? 2«ittKf 
miff jag Idta for bfg. 

38. 3®ftta fitJarabe ^0^ 
nom: ®fuffe bu Idta bttt 
Iff fiir mtg? Sannerltga, 
fannerltga fdger jag big, 
^anen ffaff tcfe gala, fiJrr 
dn bu "^afmer tre refor ne^ 
fat mtg. 

14. ©a^itlet 

S@fu bobs u^tta. ^ro, farlcf, 
6cn. !5)en ^ctgc 5inbe. diatt frib. 

C*^d) i)an fabe tiff pna 8dr=: 
"^^ jungar: @bart ^jerta 
mare trfe bebrofmabt; tron 
3 ^3d ®ub, fd tror ocf pa 
mtg. 

2. 3 »n'nS g-aber^ f;ua 
dro mdnga tontngar; om 
fd itfe more, fdger jag bocf 
eber, att jag gdr 6ort, till 
att kreba eber rum. 6a^* 14» Stiangelium. 255 3. !D(^ om jag an gdr 
bort, tiff att Bereba cber 
rum, ffaff jag Itf ftjal fom^ 
ma tgen, od^ taga cber M 
mtg; att, ^mar jag ar, ber 
flolen 3 odE mara. 

4. Dc^ ^mart jag gdr, 
mttn S/ 0^ hjagen tue* 
ten S* 

5. St:^omaa fabe tiU ^o^^ 
nom: ^6rre, n)t njcte icfc 
l^toart bu gdr; oi) i)nxu 
funne tof tvtta tudgen? 

6. 3@fu6 fabe tilt f)Q^ 
nom: S<xfl at ttJagen, fatt= 
ttingen o^ lifipet; tngen 
tommer till g-abren, xxian 
genom mtg, 

7. ^dnben 3 mtg, fd 
!dnben 3 ju ocf mm g-aber ; 
0^ nu tdnmn 3 ^onom, 
od^ ^afmen fett ^ononu 

8. ^^at>^ug fabe m 
l^onom: ^K'rre, Idt og fe 
g-abren, fd r)afive njf nog 

a ®abe S@ftta tiff ^0^ 
nom: 3«g dr fd Idng ttb 
ndr eber, od^ bu fanner 
mtg tdfe; '^^iltppe, ben mtg 
fer, ^an fer S'^bren; o^ 
^uru fager bu: 8dt o{j fe 
^abren? 

10. 5^ror bu tie, att jag 
dr t Srabrenom, od) S'^bren 
i mtg? Orben, font jag ta- 
tar tiff eber, tatar jag tcfe ctf «tfg fjetf; grabren, fom 
dr t mtg, l^an gor gerntus! 
garna. 

11* Stror mig, att jag 
dr { grabrenom, o^ S'^bren 
t mtg; etjeft, tror mtg for 
gerningarnaS fluff. 

12. ©annerHga, fanner^: 
ftga fdger jag eber, ben 
ber tror pa mfg, be gcr- 
ntngar fom jag gor, f?aff 
orf ^an g6ra; od^ ffaff q^^ 
xa fliJrre dn be^a; t^ jag 
gdr titl g'abren* 

13. Oc^afftbetSbebjen 
t mlti 9lamit, bet ffaff jag 
g8ra; pa bet ait ^abren 
ffaff ^jrifab marba i ©one* 
nom. 

14. $mab 3 Bebjen i 
mitt 9tamn, bet ffaff jag 
gBra. 

15. Stiffen 3 mtg, fd 
t)dffer mtn tub. 

16. Dcf) jag ffaff bebja 
Srabren, oA) ^an ffaff gt> 
itja eber en annan »^ugfma- 
tare, att ^an ffaff Btifnia 
ndr eber enjtnnerftga; 

17. Sanntngene^ ?tnba, 
htn njertben trfe fan unb^ 
fd; t^ ^on fer ^onom ttfe, 
oif fdnner ^onom tcfe; mm 
3 fdnnen ^onom; t^ f)an 
fcltfmer ndr eber, o^ ffaff 
tuara t eber. 234 @. Sol^attttie ^ap. 14, 18. Sag ffatt idt lata 
eber njara fabertBfa; jag 
f!atl fomma tfU cber, 

19. Stn Sr en Itten ttb, 
od^ mertben fcr mfg tdf enter. 
2)?en 3 ffolen fe nng; h; 
jag (efmer; S ffolen orf 
fefma. 

20. ^d ben bagen ffolen 
3 fiSifld, att jag ar i mt:= 
nom g-aber; o^ S t mtg, 
od) jag t eber. 

21. ®en min 6ub ^af:= 
mer, od^ gaffer bem, i)an 
ax ben mtg SIffar; oc^ben 
nn'g alffar, ijan ffalt n?ar:= 
t)a alffab af mmomgraber; 
D^ jag ffafl alffa ^onom, 
D(f) f onom flatt jag u)3^en:= 
Bara mfg. 

22. @abe tiU ijonom 
Subag, iSt ben Sftf)artot^: 
^®rre, ^mab fir bet bd, 
ait bu ffaff u^penBara btg 
o§, oc^ tcfe njerlbene? 

23. ®n^arabe S®fw^/ 
0^ fabe tttt ^onom: £)en 
nug SIffar, ^an marber 
^dllanbe^ nn'n orb, otf) mm 
graber ffatt atf?a ^onom; 
ocf) mi ff ote f omma tilt (;o- 
nom, 0^ Btifnja Boenbe nar 
^onom. 

24. 2)?en ben mtg i^e 
afffar, ^an fatter tcfe min 
orb; orf) bet orbet 3 ^Bren cir ttfe mitt, utan gr^bren^, 
font mfg fcinbt ^afn^er, 

25. ^tita ^aftwer fag 
talat tfff eber, meban jag 
^afmer n^arit nar eber. 

26. 9Wen «g>ngfmataren, 
ben .gielge Stnbe, ^mflfen 
'Srabren \iaU fanba f mitt 
9?amn, ^an flfaU (Sra eber 
all ting, o^ :(jdmfnna eber 
aUt bet jag eber fagt ^f^ 
n?er. 

27. g-rfben fdter jag eber; 
mfn frfb gifmer jag eber; 
itfe gifttjer jog eber, fdfom 
merlben gffmer. @bart ^jer- 
ia mare fcfe bcbrcfmabt, ej 
f^efter rfibe^. 

28. S (;Brben, att jag 
fabe eber: Sag gdr 6ort, 
Dcf) fommer dter till eber. 
.gaben 3 mfg far, bd glab^ 
ben§ 3 ju, att jag fabe: 
Sag gdr iiU gabren; t\) 
gabren ar fti3rre dn jag. 

29. SDd^ nn fabe jag eber 
bet, forr fin bet f!er, att 3 
tro ffolen, nfir bet ffebt dr. 

30. .^firefter talar jag 
itfe mt;cf et meb eber; t^ ben= 
na merlbeneS giirfle fom= 
mer, od) f mfg (;afn?er ^an 
intct 

31. 9Wen pd bet att merl^ 
ben ffaa fiSrftd, att jag ()af=: 
mer gabren far, ocf) fd giir ^ap. 15* Stjangelium. S55 font fjabren mtg feubtt ^af= 
h^er, fiar u))|3, later d§ ga 

15. 6a<jitlet 

tdxUt, iaiamo't, 

^ag ax ztt fant irmtra, 
-O o(^ mm g'aber ^r en 
ttjingdrb^man* 

2. ^mar oc^ en gren t 
mtg, fom {<St Vdx fru!t, ben 
tager ^an Bort; od^ ^h^ar 
od^ en, fom 6ar fruft, ben 
renfar ^an, ati ^an met 
fruft 6ata fFalL 

5. 9lu aren 3 rene, fiSr 
bet tal^ ffull, fom jag (;af:= 
it^er talat meb eber* 

4. SItfttJer t mtg, cd) 
jag { eber; fdfom grenen 
fan ttfe 6ara fruft af ftg 
fjelf, meb mtnbre ^an Wf^ 
njer t tDtntrcit, fd funnen 
t^e feller S, utan S Bltf^ 
njen { mtg. 

5. S^g dr mintrdt, 3 
dren grcnarna; ben fom 
bltfmer t mtg, od) jag t ^o? 
notn, ^an 6dr m^cFen fruft; 
tt; mtg forutan funnen S 
tntet gora. 

6. ^mtXfen fom icf e tlif^ 
mer t mtg, ^an ffatt Bort^ 
faftag, fdfom en gren, od) 
fBrtorfaSj oc^ man Btnber bem famman, oc^ faftar { 
efben, od) be fcrinna. 

7. SDm S iliftt^m i mig, 
Qd} min orb Htfma t eber, 
aUt bet S tt?tTjen, mdgen 
3 6eba6, o^ bet ffaU fPe 
eber. 

8. ©eruttnnan dr min 
g'ciber i^rtfab, ait 3 6drcn 
mi;dfen fruft, oc^ ttjarben 
mine Sdrjungar. 

9. ©dfom Srabren ^af:= 
mer dlffat mtg, fd tjafn^er 
jag od dlffat eber; Htjrhjer 
t mtn fdrlef. 

10. Om S ^dden mfn 
6ub, fd filt'fn^en 3 f mtnont 
fdrlef ; fdfom odf jag ^af:= 
n)er ^dfftt mtngg'aber66ub, 
0^ fctiftoer t ^an6 fdrlef, 

11. ®etta W^^^ j«8 ta^ 
iai tilt eber, ati mtn gidbje 
ffall Bltftt^a t eber, o^ ebor 
gidbje fuHfommen it^arba. 

12. £)etta dr mitt Bub, 
ait 3 ffolen diffa eber tn^ 
Borbe^, fdfom jag ^afn^er 
dlffat eber. 

13. Sngen ^afiii^er fl5rre 
fdrtef, an ait en Idter fftt 
(tf for fina a^dnner. 

14. 3 dren mtna mdn:= 
ner, om 3 goren ^mab jag 
Bjuber eber. 

15. ^drefter fdger jag 
ttfe, att 3 drentjenare, t\) 256 K Sojattttie Sa)). 15. tjenaren tt)ti tdPe ^H)ab ^an6 
l^erre gBr; men h^Snner ()af:= 
tvtx jag fallat eber, t^ attt 
bet jag ^afnjer ^i5rt af mt= 
nom Saber, (;afn)er jag 
fungjort eber. 

16. 3 ^aftren (cfe ut^: 
foiat mtg; men jag ^aftuer 
utforat eber, oc^ ttllff itfat 
eber, att 3 ffoten gd, o* 
gora fnift, od} ebor fruft 
ffaa bltfma; ^d bet ait 
l^mab 3 6ebjen grabren i 
mitt Stamn, bet f?att f;an 
gtfma eber. 

17. £)etta fcjnber jag 
eber, att 3 diff'en eber fn== 
BBrbeS. 

18. Om ii^erlben (;atar 
eber, fd meter, att ^on 
l^afnjer ^atat mtg fiJrr an 
eber. 

19. SSoren 3 cif njerl= 
bene, fd alfFabe n^erlben bet 
l^enne^ more; men efterbet 
3 tdfe dren af merfbene, 
ixtan jag t^afitjer eber nt^ 
malt tfrd merlbene, bcrfiire 
f;atar merlben eber. 

20. ^ommer i(;dg min 
orb, font jag ^afmer fagt 
eber: tjenaren dr tcfe fiJr^ 
mer an ()an^ ^erre;(;afma 
be fi3rfoIjt mig, fd ff o(a be 
otf fiirfiiija eber; ^afma be ^dttft mfn orb, fd marba 
be odf l^dffanbe ebor. 

21. mtn aUt betta fFo:= 
fa be giJra eber fiJr mttt 
9?amn^ f?iiff; t^ be fdnna 
tdfe ^onom, fotn mtg fdnbt 
^afmer. 

22. ^abe jag tcfe fom:= 
mtt, od^ taiat meb bem, fd 
^abe be tcfe fi;nb; tnen nu 
^afma be tngen urfaft fdr 
ftna f^nb. 

23. £)en mtg ^atar, ^an 
()atar otf mtn S'aber. 

24. ^ait jag tcfe gjort 
be gerittngar i6(anb bem, 
font tngen annar gjort ^af:= 
mer, fd ^abe be trfe ftjnb; 
men nu ^afma be fett bet, 
Dcf) ^ata bocf tdbe mfg oc^ 
mtn Saber. 

25. ®odf dr bet ffebt, att 
bet takt fuOTomnag ffatt, 
font t berag Tag fPrtfmet 
dr: ®e ^afma ^atat mtg 
utan fat 

26. 9Wen ndr •g)ugfma:= 
(aren f ommer, ben jag jlfaff 
fditba eber af S'^brenom, 
fanntngene^ Stnbe, font nt- 
gdr af 5'^brenoitt, f;an flfalT 
Bdra mittne^BiSrb om mtg. 

27. 3 f?o(en otf be^Ittcg 
mtttna; tt; 3 f;afmen martt 
meb inig af i>cgi;nnerfen. ®a^?. 16, Stiattgelium. 2S7 16, ^apitUt 

iS^riflnaS tiuang. (Sl^rtfli Bott* 
gang. 5)cn ^^cfge 5lnbc8 cimBcte. 

^etta ^aftntx jag fagt 
'^^^ eber, pa bet 3 ftfe 
ffolen fBrargaS, 

2, ®e ff ofa utfFjuta eber 
af @i;nagDgDrna; men ben 
ttb ff all f omma, att ben eber 
braver, ffall mena ftg gBra 
®ub{ tjenfi bermeb, 

3, Od^ betta ffola be 
giSra eber; it) be ffinna ftfe 
g-abren, ej l^eller mfg, 

4, Tltn betta ^afmer jag 
fagt eber, ait^ mx ben tiben 
!ommer, ffolen 3 fomrna 
t^g, ait jag ^afn^er bet 
fagt eber, T)dia l^afmx 
jag tdfe fagt eber af 6es= 
g^nnelfen; t^ jag hjar meb 
eber. 

5, aWen nu gdr jag txll 
^onom, font mtg fSnbt ^af= 
iver; od^ fngen afeberf^^Br 
mtg, ^mart jag gdr, 

6, Tttn tftzx bet jag ^af:= 
njer betta fagt eber, dr ebart 
^jerta iworbet fuHt meb Be- 
brijfmelfe, 

7, ®otf fdger jag eber 
fanmngen: @ber dr n^ttfgt, 
att jag fcortgdr; t^omjag 
idt bortgdr, fommer tdfe 
^ugfmalaren tiU eber; men gdr jag t^ort, fd ffaH fag 
fdnba lonom tiU eber, 

8, Dd^ ndr ^an fommer, 
ffaff ^an flrajfa njerlbena 
for ft;nb, oSj fdr rdttfdr^ 
btgl)et, qS^ fi5r bom, 

9, f^Br ft;nb; t^ be tro 
icfe pa mtg, 

10, mm for rdttfdrbig:^ 
'^et; t^ jag gdr titt gfabren, 
od) ^drefter fen S mtgfntet, 

11, Tltn fiJr bom; ti; 
benna n^erlbeneS ^Brfle dr 
nn bomb, 

12, S^g ^afnjer dnnn 
mi;cfet fdga eber; men 3 
funnen bet fcEe nu 6dra. 

15, SWen ndr ^an fom^ 
mer, fom dr fannmgencS 
Slnbe, ^an fifatt (eba eber utt 
all fanning; t\) ^an f?atl tcfe 
tala af fig fjelf ; mm Ijtvai 
^an ^Brer, bet ffaU l;an 
tala, oil bet fom ffe ffaH, 
ffall l^an fBrfunna eber, 

14, ^an ffall ^rtfa mfg ; 
ti) af mino ffall ^an taga, 
oc^ forfunna eber, 

15, Stat bet Srabren ^af^ 
njer, bet dr mitt ; fBrbenff uH 
fabe jag, att ^an ffall taga 
af mino, oc^ forfunna eber, 

16, 9?dgon liten ttb, od^ 
3 fen mtg tntet; od^ dter 
en Itten ttb, od^ 3 fdn fe 
^^&i ^^ i^9 &^^ tiffgrabren. 12S8 So^attitiS ^ap. 16, 17. ®d fabe ndgre af 
]^an§ fiSrjungar enielTan 
fig: ^tuab fir bet ^an fcU 
gcr o§? ®n Itkn ttb, od^ 
3 fen mig ftttet; od^ dter: 
©tt Hten ttb, oc^ S fan fe 
mtg; od) att jag gdr till 
S^abren? 

18. £)d fabe be: ^mab 
fir bet ^an ffigcr: ®n Itten 
ttb? SBt mete fSe ^mab 
^an tafar. 

19. ®d mfirfte S®fu6, 
att be njtffe f^orja ^onom, 
oc^ fabe txd bem: ©erom 
frdgen 3 emeflan eber, att 
jag fabe: @n Kten tib, o(^ 
S fen mtg tntet; o^ dter:@n 
Kten ttb, Dd^ S fdn fe tntg. 

20. @annerliga, fanner^ 
liga ffiger jag eber, S f?D== 
ten grdta, o^ jfimra eber; 
mtn njertben ffaff gtfibja6. 
S ffolen hjarba fcebrBfira- 
be; men ebor forg ffaff 
njfinbag i gISbje. 

21. 9Zar qnjtnnan fober 
tarn, ^afiDer ^on forg; it) 
l^enne6 finnb fir fommen; 
mtn nSr ^on ^afmer fobt 
tarnet, fommer ^on fin ht^ 
broftwelfe initi t^dg; tt) ^on 
glSbg, att menntffan fir fi3bb 
i mertbena. 

22. @d ^afmen 3 o* 
nu BebriSfmelfe ; mtn jag fPaH dter fe eber, ocft ebart 
t)jerta ffaff glfibja^, o^ in^ 
gen fPaff taga ebor gifibje 
tfrdtt eber. 

23. Od^ ^d ben bagen 
ffclen 3 initi f))i5rja mt^. 
®annerlfga, fannerltga ffi^ 
ger jag eber, aUt bet 3 
Bebjen grabren f mtttStamn, 
ffall ^an gtfn^a eber. 

24. .gfirtta ^afroen 3 
tdPe 6ebtt t mttt 9?amn; be^ 
ber, oij 3 ffolen fd, att 
ebor gffibje md h^arba fuff- 
fommen. 

25. £)etta ^afmer jag 
talat tttt eber meb fortfid^t 
orb; ben ttb ffaU fomma, 
att jag tcfe ffaff tata meb 
eber meb fdrtfidft orb, utan 
u^|)en6arltga ff aft jag fiSr- 
tunna eber om mm ^aber. 

26. ^d ben bagen ffoten 
3 Bebja t mttt 9lamn; od^ 
jag ffiger fdfe eber, att jag 
ffall fcebja g-abren fiJr eber. 

27. Sr^'gabrenfjelf^af' 
ti^er eber ffir, efter bet 3 
!^aben mtg ffir, od^ trob- 
ben, att jag fir ntgdngen 
af ®ubl 

28. 3ag gtdf ut af %a^ 
bren, od^ fom t n^erlbena; 
dter ofmergtfmer jag h>crl= 
bena, oif gdr tttt §abren. 

29. @abe l^an^ fifiriun* (Bap. 16, 17. ©tjattgclium. fi59 gar till ^onom: ®{, nuta- 
lax bu it)3^ettBatttga, o^ 
fager tnga fortacft orb. 

30. 9Ju itjete hJt, att bu 
njctfl all ting, o* btg gorS 
We Belief, att ndgor f^^Br 
btg; bctfBtc tro itjt, citt bu 
aft utgangen af ®ubi 

31. (Shjarabe 3®fu6 
bem: sjlutron S? 

32. @t, ttben ttffflutt- 
bar, oc^ ar rebo !ommen, 
att 3 marbcn fBrflftngrabe, 
^mar D^ en tftt fitt, od^ 
Taten mtg titftoa attena; 
men jag Sr tcfe affena; ti; 
grabren fir meb mtg. 

33. S)etta ^afmer jag ta:= 
tat tueb eber, att 3 ffotett 
l^afn^a frfb { nttg; t mxU 
bene ^ajrn?en 3 thjang; tnen 
ii^arer mtb en gob trBjl, jag 
l^aftver ofh^erttjunntt merl:^ 
bena. 

17. ^apitltt 

St^ttflitS UUx for Pg, Sarjun 
gaxna C(^ fSrfamtingcn. 

<^tita talabe 3®fu^/ od) 
'^^^ I^fte npp ftn Bgon ttU 
^tmmelen, d(^ fabet^r^^ber, 
^lunben ar fotttmen; fi3rKa^ 
ra btn ©on, ait bin (Son 
fiSrHarar otf bfg. 

2. (Sdfom bu l^afmer gtfs= 
mit l^ottom magt Bfrtjer afft f iJtt, att aUom bem, fom bu 
^afh^er ^onom gffmft, ^aU 
tjan gfftua eh){nnerHgtt Itf. 

3. O^ betta Sr emtn= 
nerlfgtt lif, att be fauna btg 
affena/annan ©ub, ci) ben 
bu fanbt ^afujer, 3®fum 
g^rfftum. 

4. 3ag ^afmer fdrftarat 
bfg jjd jorbene; jag^afttjer 
fuOTorbat bet iverf, fcm bu 
mtg gtfmtt ^afnjer, att jag 
gBra ffuffe. 

5. Dd6 nu, fj^ber, for- 
flara bu mtg nSr bfg f jelf:= 
ujom, meb ben flar^et, fom 
jag ^it nSr btg, fiJrr an 
benna u^ertben n^ar. 

6. 3ct9 ^afn^er npptn^ 
6arat bttt 5ftamn mennfff o:= 
mtn^ fom bu ^afmer mtg 
gtfn^tt af luerlbene; be ujd^ 
ro bine, od) bu i^afmer gtf:= 
Ujtt m{g bem, oij be ^afn^a 
^dtttt bin orb. 

7. S^uM^abefrirftdtt, 
att attt bet bu mtg gtfh^tt 
^afttjer, ar af btg. 

8. k\) be orb bu ^afujer 
mtg gtfmtt, (^aftuer jag gtf^ 
tvit bem, oif be togo mtb 
bem; od^ l^ajba fannertfga 
fiJrfldtt, att jag ar utgdn^ 
gen af btg, od^ ^afira txM^ 
att bu mtg fanbt ^aftrer. 

9. Scifi ^cber fBr bem; 260 @. So^attttiS a^ap. 17, fiJr merlbene feebcr jag iSt, 
Mian fix bem fom bu ^af= 
irer mtg gtf^tt; t^ be Svo 
bmc, 

10. Od^ aUt miti ax bttt, 
od^ bftt fir mitt ; oA jag at 
fBrflarab { bciiu 

11. Cd^ nu Sr jag idt 
met { merfbcne; men be Sto 
t tDerlbtne, od^ jag f ommer 
tilt big. ^etge ^aber, fi3r^ 
hjara, genom bftt 9lamtt, 
bem fom bu mtg gifmft (;af== 
tver, att be Uifm tit, fa^ 
fom odf twi 

12. ??ar jag mar meb 
bem i merlbene, fiJrmarabe 
jag bem { bitt 9tamtt;bem 
bu mfg gifmit ^afmer, ^a^- 
mer jag fiirmarat, od^ in- 
gen af bem ar Bortta^^ab, 
utan bet fdrlorabe Barnet, 
aii ©friften fButte fuffBor^: 
baS. 

13. 9Zu f ommer jag till 
big, od^ talar betta t tvtxU 
bene; ^)d bet be ff o(a ^afma 
mina fuff!om(iga gISbje i 

fig. 

14. Sag ^afmer fdtt bem 
bin orb, 0^ merlben ^afmer 
f)atat bem, efter be idfe aro 
af mertbene ; fafom odf jag 
idPc ax af mertbene. 

15. 3dee fceber jag, att 
bu ffatt taga bem af ttjert= bene; utan att bu formarar 
bem ifrdn onbo. 

16. ®e aro idfe afmerU 
bene; fdfom odf jag idt ax 
af merlbene. 

17. ^elga bem i bin^ 
fanning; bttt tat ar fan^^ 
ning. 

18. Sdfom bu l^afmer 
mig fcinbt i merlbena, fd 
^afmer odf jag fdnbt bem 
i merlbena. 

19. Dd^ jag ^elgar mig 
fjetf fiJr bem; att be ffoh 
odf marba (;e{gabe i fannin=: 
gene. 

20. Wfltn idfe Beber jag 
affenaft fiJr bem; utan odf 
fUr bem, fom genom bera^ 
orb ffola tro pa mig; 

21. mt be ffola aae 
mara ttt^ fdfom bu, f^paber, 
i mig, odf) jag i big; att 
be odf flPoIa mara ttt i o^, 
pa bet att merlben f?att tro, 
att bu i^afmer mig fdnbt. 

22. Dd^ jag ^afmcr gif^ 
mit bem ben ^drlig^et, fom 
bu mig gifmit ^afmer; att 
be ffola mara ttt^ fdfom odf 
mi drom dt] 

23. Sag i bem, odi) bu 
i mig; att be ffola mara 
fullfomne uti ttt] o^ att 
merlben ffaH fBrfld, att bu 
mig fdnbt l^afmer, od^ dT* ^ap. 17, 18* Stjan^elittm. 261 ff abe bem, fdfom bu orf mtg 
atfFabe. 

24. S'cibcr, jag rtJtU, att 
ber jag ar, ^ofa ocf be ma^ 
va nieb mtg, fom bu nug 
gtfrtjtt ^afnjer; ait be ffola 
fe mtna l^arltg^ct, ben bu 
mtg gtfmit ^aftcer; ti; bu 
^afmer SIffat mtg, fdn: an 
mertbett tvax ^apah. 

25. 9^atthjtfe prober, 
ircrlben ^afmer tcfefantbig; 
mm jag T^afmer fant btg; 
od^ be^e ^afn^a forfldtt, ati 
bu mtg fSnbt ^afmer. 

26. Dc^ jag ^afnjer fun- 
gjort bem bttt 92amn, od^ 
ffatt fungSrat; ^d bet att 
ben farlef, fom bu ^afnjer 
dtff at mtg meb, ff all mara 
t bem, oc| jag i bem. 

18. Q^apiiltt 

©^rijliig liber i Sttagarben, ^o^ 

^d 3efu6 l;abe betta 
^"^^ fagt, gtcf (;an ut meb 
fttta Sdrjungar, ofmer ben 
Bdcfen Hebron; ber it^ar en 
Brtagdrb, t \)tviittn ^an in- 
gttf, od^ l^anS gdrjungar. 
2. ®d n^i^te orf Subaa, 
fom forrdbbe (^onotn, rum- 
met ; t^ 3@fug |)Idgabe of= 
id f omma bt'tmeb ftna Sdr^^ 
jungar. 5. ®d nu SubaS ^abe 
tagtt meb ftg ffaran, od^ 
be iSfnjerfta $reflernaS od^ 
^I;artfeernaa tjenare, fom 
i)an btt meb l^ftor, od^ Blog, 
0^ itjSrjor. 

4. D^ efter ^®\n^ tvi^^ 
it aUt betf)onom^eberfaraS 
ffuUe, gttf ^an fram, od^ 
fabe tttt bem: .&n?em fS^ 
fen S? 

5. ©marabe be ^onom: 
Sefum af 9Zajaret^. ^a^ 
be SSfu^ttHbenuSctg dret. 
@tob odf SubaS, fom ^o^ 
nom forrdbbe, meb bem. 

6. 5^dr ^n bd fabe tiU 
bem: S^g dret; flego be 
ttU'r^gga, od^ fiJUo m jor^ 
bena. 

7. ®d f^orbe ^an bem 
dter m: ©n^em fdfen S? 
®e fabe: S®fum af 5^a^ 
jaret^. 

8. 3@fugfmarabe:3ag 
fabe eber, att b:t dr jag; 
fi3fen 3 nttg, fd tdter M^ 
fa gd. 

9. spa bet be orb fluITe 
marba futtf omnab, fom ^an 
fagt l^abe: 2tf bem bu mig 
gt^i^tt ^afujer, 6ortta|>pabe 
jag tngen. 

10. ®d f;abe ®tmon 
^etru6 tit fmdtrb, od^ brog 
bet ui, odf; (;ogg tiff oftajer- 262 ®. Sol)onnie (^ap. 18. fla ^re^enS brang, oc^ ^Bgg 
^an^ Pgra ora af ; od() tvax 
brangfen^ namn Tlalifu^. 

11. ®a fabe SSfuS tttt 
^etrum: ®ttdE bttt fti^arb 
i ffiboua; ffaff jag ttfe brtc^ 
fa ben falf en, font niin g-a^ 
ber mtg gtfnjtt ^afmer? 

12. $OTenf£aran,od^W^ 
mttSmannen, o^ 3ubarna§ 
tjenare togo fatted 3®fum, 
0^ Bunbo ^onom; 

IS. Dd^ Tebbe ^onom 
6ort, fiJrfl tttt ^annag; t^ 
^an wax 6at:pf;efn5ar,^trt(^ 
fen t bet dret mar iSftuerfie 
^refl 

14. Oc^ 6at))^g mar 
ben font ^abe gtfmtt S^bo- 
men rdbet, att bet mar n^t^^ 
ttgt, att en menmffa biJbbe 
for folfet. 

15. Oc^ foljbe Simon 
^etrug SSfum, Oi^ en an- 
nar fidrjunge; ben famme 
Sdrjungen mar fdnber meb 
Bfmerfia ^reften, od^ gtcf 
in meb S®fu t iJfmerfta ^re^ 
flen§ ^atatS. 

16. 9Ken ^etru8 ftob 
ntanfBr bBrrene. ®d gtdf 
ben anbre Sdrjungen nt, 
font fdnber mar meb ofmer? 
fla ^refleit, ocf) talabe meb 
borramdrbinnan, oc^ ^abe 
^etruut in. 17. ©d fabe biSrramdr- 
binnan till ^etrnm: Siftic* 
f e Qd bu af bentta manfen^ 
Sdrjungar? ^an fabe: Sag 
dr bet irfe. 

18. 93? en brdngarna, od^ 
tjenarena, fom ^abe gjort 
en folelb, t\) bet mar fafft, 
jlobo oS) mdrmbe fig; itteb 
bem ftob ocf ^etm§, oc^ 
mdrmbe fig. 

19. ®d fporbe ijfmerfte 
^reflen S®fuJn om ^an§ 
Sdrjungar, oc^ om ^anS 
Idrbom. 

20. 3@fua fmarabe i)Q^ 
nom: Sag ^afmer upptn^ 
featltga talat fiir merlbene; 
jag ()afmer alttib (art i ^i)^ 
nagogon, od^ i templet, ber 
atte Subar f omma tittfant^ 
man; o^ ^emtiga ^afmer 
jag inttt tatat 

21. cgimi \ph bu mig? 
(^pQx bem tiU^ fom ^ort 
^afma, ^mab jag ^afmer ta= 
(at tia bem; ft, be meta^mab 
jag ()afmer fagt. 

22. 9lax i)an utia fabe, 
gaf en af tjenareita, font 
ber ndr flobo,3efu en finb^ 
pufi, fdganbe^: <ctaU bu 
fd fmara i3fmerfta ^refteit? 

23. ^i^]n^ fmarabe ^0' 
nont: ^afmer jag iUa ta\at^ 
fd mittna om onbt; men (Eap. IS. ©tjangeltMm. 263 ^afmcr jag mSt tafat, ^mt 
ffar bu mtg? 

24* 0(^ tgiannaS ^abe 
fanbt ^onom tttnbnan till 
bfttjerfla ^reflen Sai>f;a^« 

25* Tim (Simon ^etru^ 
flob oc^ marmbe fi'g* £)d 
fabe be ttff ^onom: ^tflftfe 
otf bit af ^an6 fiarjungar? 
^an nefabe, oc^ fabe: S^9 
cir bet ftfe* 

26. ®d fabe tfa (;onom 
en af Bfmerfla ^reflen^ tje:^ 
nare, ben^ fcanbe, fom ^e=: 
tru^ ^abe ^uggtt Brat af: 
®ag fdfe jag big meb ^onom 
i Brtagdrben? 

27. S)d nefabe dter ^e= 
trn^ bet; oc^ ftra^t gol fa- 
tten. 

28. ®d lebbe be 3®fum 
ifrd 6aip^a6 infer 9ldb^u^ 
fet; od^ bet mar om mor:? 
gonen; od^ be gingo i^zin 
i 9{db^ufet, att be i^e ffuffe 
marba Befnuttabe, utan ati 
be matte dta ^dffalambet 

29. £)d gitf ^ilatug ut 
till bem, oi^ fabe: ^mab 
ffagomdl ^afmen S ^wiot 
benna mannen? 

30. £)d fmarabe be, oc^ 
fabe iiU ^onom: 2Bore §an 
icfe en ogerning^man, fd 
6abe n)i irfe ofmerantmarbat 
big §onom. 51. ®d fabe ^ilatu§ titt 
bem: ^ager S ^onom, od) 
bBmer ^onom efter eber tag. 
®d fabe tiU ^onom Swbar== 
na: D§ dr icfe tofligit att 
bi3ba ndgon; 

32. ^d bet S@fu tar 
ffuffe futtfomnag, fom ^an 
fagt §abe, bd i)an gaf tiU= 
fdnna, meb ^mab bBb ijan 
bo ffuae. 

33. ®d gi* p(atu3 
dter in i 9^db^ufct, oi) taU 
tabt ^m}}m, 0^ fabe tiff 
^onom: Stft bu Subarna^ 
^onung? 

34. S@fu^f^arabe:®d:= 
ger bu bet af big fjeff, effcr 
^afnja anbre fagt big bet 
om tnig? 

35. ^ilatug fn^arabe: 
3dfe dr jag en 3ube; Uit 
folf, Q^ be afmerfle ^re^ 
jierna, ^fma big mig of- 
merantmarbat; ^trab ^afn?er 
bu gjort? 

36. 3@fu6 fmarabe: 
^Mitt rile dr icf e af benna 
njerlbene; om mitt rife njo- 
re af benna toerlbene, bd 
fdftabe ju mint tjenare ber:= 
om, att jag irfe morbe 
Subomen ofnjerantmarbab ; 
mm mitt rife dr icfe ^dban. 

37. ©d fabe ^ilatn^ 
tiff ^onom: @d dft bu botf 264 @. So^attttie ^ap. 18, 19. crt Sottung? S®fit6 fhjara^j 
be: ®u fager bet; jag ax 
tn .<lonung; bertfd ar jag 
fiSbb, od) ar berttH fommen 
t merlbena, att jag ]iati 
miina meb fannmgene. 
,^mar od^ en, fom ar af 
fanntngene, ^an t;orer mina 
rofi 

58. ®abe spilatua tfa 
l^onom: .gmab ar fanning? 
Dd^ nSr ^an bet fagt ^a:= 
be, Qid ^an ater till Sttbar^ 
na, oil fabe till bem:S<^9 
finner tngen faf meb^oncm. 

39. 3 ^afiijen febmanjD, 
att jag ffall gifma eber en 
m otti ^afla; n^iljen S 
ba i^e, att jag ffaff gifma 
eber Subarna6 ^onung log? 

40. alter rc^jabe be atte, 
oi) fabe: Scfe benna, utan 
Sara66am. Od^ 23ara6:= 
taS mar en rBfmare. 

19. ®apitlct. 

^xi^u§ b6mb, §ubfiangb, front, 
for^fclfl, bob od§ fccgrafiuen. 

^a tog ^f(atu6 S®fum, 
'^^ oc^ ^ubflangbe^onom. 

2. Dd^ t'rtg^fneftarna 
mrebo famman ena frono 
af tome, od) )atit pd ^an^ 
l;ufmub, o(^ ^angbe ett^^iir- 
^purflcibe pd l^ononi; 

5. Od) fabe: <g)el, Su= barnag ^onung! Dc^ gdf== 
njo ^onom ftnb^uftar. 

4. £)d gtcf dter ^tfatng 
xxi^ oif fabe till bem: Si, 
jag §afmer l^onom ut ttH 
eber, att 3 fiJrftd ffolen, 
ait jag finner ingen faf meb 
l;onom. 

5. ©d girf Sefua ut, 
Qij bar ena tornefrono, cd^ 
tit pnxpnxtVdiit. Oc^ ^an 
fabe till bem: ®i menni- 
ffan! 

6. 9^ar be i3fmerfle '^^^re^ 
flerna od^ tjenarena fdgo 
^onom, ropabe be, od^ fabe: 
^orgfcifl, forgfafl ^ilatu3 
fabe tW. bem: Stager 3 ^o^ 
nom, od) forgfdfler; t^ jag 
finner ingen faf meb^onom. 

7. 3ufc^^tta fmarabe ^0== 
nom: 2Bi ^afme lag, od^ 
efter mdr lag ff all ^an biJ ; 
t^ ^an ^afmer gjort fig fjelf 
tia ®ubS Son. 

8. ©d ^ilatu§ t;5rbe 
bet talet, fruftabe ^an dnnu 
mer; 

9. Dd^ gidf dter in i 
9ldbl)ufet, od) fabe till 3^?:= 
fum: |)maban dft bu? 3@- 
fu6 fnjarabe t;onom inttt. 

10. ■ ©d fabe piatu6 
till l)Dnom: Scalar bu intet 
meb mig? S^Betft bu icfe, att 
jag ^afmer magt ait tox^- ^ap, ±9. ©tjdttgelium* 265 fafla btg, oc^ ^afmcr magt 
ati ^ppa btg? 

11. 3@fug fmarabe: ©u 
^abe tngen magt i5fmcr mtg, 
more Bon big tc^e Qifwtn 
ofmanefter; fBrbenffutt ^af= 
mer ^an jli3rre fi;nb, fom 
mi'g ^afa^er btg 6fmeraitt= 
luarbat 

12. Dd^ tfva ben ttben 
fiifte ptatua efter att gtf^ 
tua bottom (iJ^; wen 3u:= 
banta ro^abe, odf fabe: ®ir> 
mev bit f)Qnom (i}§, fa aft 
bu tcfe ^ejfareng \mn] ti) 
ben fom ftg gi3r till ko^ 16* £)d Bfnjerantmarba- 
be i)an bottom bem, att f;an 
ffuae for^fafla§. ®a togo 
be 3®fw»t, od^ lebbe t)DnDm 
bort. 

17. Dc^ ^an bar fitt 
for^, od^ gtdf ut :pd bet 
rum, fom fallal ()ufmiib=' 
f0atta}?(atfen; pa ©breijTo 
®Dlgat^a. 

18. Der forSfdfle be 1)0:= 
nom, Oil) i\)ia anbra ineb 
(;onom, ^mar pa ftnafibo; 
oc^ S^fnm mt^t utt. 

19. £)a ffref fihin^ 
en ofmerffrtft, od& fatte ))d nung, i)an dx emot ,^ejfas|forfet Dd^ \mx fd f^rtf* 
ren. I met: 3®fu^ af 9Ta^arct^, 

13. 5?ldr ^^{(atuS ^iJrbe Subarna^ ^onung. 
bet talet, ^abe §an 3@fum; SO.SennaBfmerffrtfccita 
ut, oc() fatte ftg^dbomflosi.ldf^e mange af Sitbariia; 
len, :()d bet rum, fom fal:=,tt; rummet, ber 3(Sfug irar 
IxB St^oflroto^; j)d @bret:=lfoi6fdfl, mar f)arbt mib pa- ffo (3ahbati)a. ben; od^ bet mar ffrtfnet 14. Ocf) bet mar ^^d== pd ©bretflo, od) ©reftffo, 
ffa ttllrebelfebag, mtb fjettcjod^ Sattn. 
ttmman; od^ ^an fabetill| 21. Od fabe Subariia^ 
3ubarna:(St,ebar^onung. iJfmerfle ^^refler tt'K *ij3tla- IS. 2)dro|)abebe:^ag 
bort, tag 6ort, ?or^3fdft ijo^ 
nom. ^ilatug fabe ttd bcm: 
SfaH jag for^fdjla ebar 
^onung? Smarabe iifmer- 
fie ^^3reflerna: ^^i ^afme 
ingcn A'onung, ntan .Sej^ 
faren. 

m turn: Sfrtf icfe, !3ubainag 
tSonung; utan, att ^ax\ i}o.f^ 
mer fagt: Sagdr 3ubar= 
tta^ ^onung. 

22. ^tlatug fmarabe: 
§mab jag ^afmer flfrt'fiint, 
bet ^afmer jag f?rtfmit. 

23, ®d nu frigSfncftars 

(12) 266 ®* Solftatittis (Eap. 19, ita f)abc forgfap SSfum, 
togo be i)an^ Haber, od^ 
gjorbe fi;ra bclar, en bcl 
^ivarjont frig^fneft, od) 
tioitcleu mcb; men fjorte- 
fen iijar tcf e femmab^ utan 
Itjtrfab, ifrdn iJfn^erft od^ 
aftt tgenonu 

24, S)d fabe be emellan 
ftg: Sfarom ^onom tcfe 
fijnber, iitan faflom lott cui 
^LMiom, I^mcni f;an ffalltt[l:= 
l^ora; ait ®fnften fl'uUe 
n^arba fnUfcntnab, foni ffc 
ger: 'SDe ^aftua 6t;tt mm 
flaber emeKan ]iQ^ oc() fa- 
flat lott pa mtn f jorteL Dd) 
betta gjorbe frtg^fneftarncu 

25.' ©a ftobo ttJtb 3®:= 
fu fov^ f)ang mober, od) 
\)an^ mcbcr^ ft;ftcr, 9}laria 
kkopi)t ^ufirn, cdj SKarta 
SWagbalena* 

26, D^ ndr S@fu^ ptf 
fe mobrena, qA) fidrjungan, 
\im ^an dlffabe, ber ndr 
fidnbaube, fabe l)an ttTl fma 
mober: GiDtnna, fi, bin 
[on, 

27, ^eban fabe (;an tiU 
Sdvjungan: St, bin mober, 
S)d) ifrd ben tiben tog Sdr:: 
jungen ^enne till fig, 

28, Seban, efter S@fw^ 
tvi^it^ ait nu all ting n^oro 
fnttfomnab, ait ®friften ffuae fnafcorbag, fabe Ijan : 
ajfig tcrficr, 

29, ®d flob ber tit fd= 
ril, fnHt meb dttifo ; od) H 
m3)?ft;{lbe en \\mmp mcb 
dttifo, o(^ fringlabe i\op^ 
od) ^otto bet ^onom for 
munnen, 

30, S)d nu Z^^u^ ija^ 
be tagit dttif ona, fabe l;an : 
2)et dr fuKfomnabt; od) 
&o]be neb f^ufnjubet, od) gaf 
u|)^ anbcm, 

31, S)lm efter bet mar 
tittrebetfebagen, att f ro:p^)ar=: 
na idt ftuffe 6(ifma qiuar 
pd forfet iifmer ®a6bat^en^ 
t\^ famma SabBat^^bag tvax 
flor, bdbo Subarna ^^Mla- 
tum, ait bera^ ben f!utte 
fi3nberf[d6/ od^beborttagac, 

32, S)d fommo !rig6=: 
fneftarna, od) fonberflogo 
ben6 for^a^ 6en, odf ben^ 
anbra^, fom mar for^fdfl 
meb ^onom, 

33, 9lax be fonnno till 
3@fum, odj fdgo l;onom 
allarebo mara biib, jlogc be 
idt i)an^ htn fonber; 

34, Utan en af frigo= 
fneftarna ftad' npp ^anS 
fibo meb tit fpjut; od; flra^t 
gid' ut blob od) matten. 

35, Od) ben betta fdg^ 
^afmer betmittnat,od^^an^ ^ap. 19, 20, ©tjatigelium. 267 mittnc^fccrb ax fant; cd^ 
^an ti?ct, ati ^an fager fant, 
pa bet 3 od txo f£o(eiu 

36, Od) ffebbc betta, pa 
bet @frtfteu jlfuae fuirfcor^ 
ba^: 3 ffoten mtet ben fiin- 
bcrfla pa ^onom, 

57. Oc^ dter fdger en 
annor Sfrift: S)e flfola fe, 
t ^n?em be flungtt ^aftoa, 

38, ^erefter 6ab ^^t(a= 
turn 3ofe|j^ af 5(r{uiat(;ta, 
fom wax S^fw ^drjunge, 
borf lonttgcn, for S^barna^ 
tdbolo6 iluU, att i^an mat- 
it taga 3Gfu lefamen; otf) 
^ilam ttflflabbe bet, 5iat:= 
fd fom ]^an, oc^ tog 36'fu 
ietamen. 

39, ^oni otf be§life^3 
Sttcobemuei, fom ttdfdrene 
^abe Commit iiil Z^\um 
om natttna, odj hat en 
Blanbnmg af mt;rr^am o& 
atoe, wii ^m\t>xat)i |)unb, 

40, @d togo be bd S^*- 
fU' (efamcn, o^ fmc^jte ben 
i HnKdber, meb mdUuftanbe 
!ri;bber, fdfom Subarna 
plao^a fiegrafma, 

41, t)d) mar )}d bet 
rummet, ber ^an forofdfl 
wax, en ortagdrb, odj i or^ 
tagdrben en ni; graf, ber 
dnnu ingen ^abe ivaxit nti 
lagb; 

^2 42, ®er labe be bd 3®:= 
fnm, for SubcirnaS ttdre- 
belfebaga ffud, eftcr grof^ 
men mar ndr. 

20, ^apitltt 

S^h'iria, l^arjungonien, 5^("»Dnu. 

^d ben ena v^abbatl;cn 
V fom £)?arta9??agbalena 
om morgonen, bd annn 
morft mar, till grafmena, 
od) fdg flencn mara Soilo 
af grafmene, 

2, ©d lopp ^on, odj 
fom till Simon ^etrmn, 
0^ tiU ben anbra Sdrji*nsj 
gan fom 3®fu^ dlfface, 
od) fabe till bem: £)e ^of- 
ma tagit ^©rran bort ntaf 
grafmene, od) mi mete ide 
^mart be ^af)oa (agt ^c^ 
nom, 

3, £)d gid ^^etru0 ut, 
oc^ ben anbre 8drjnni"\en, 
od) fommo till grafmena, 

4, S3dbe lupQ be tidtta ; 
od) ben anbre Sdrjungen 
lo^i^ fi5re, fnarare dn ^e=: 
tru^, od) fom forfl tiU graf^^ 
mena, 

5, Dd) ndr ()an lutabe 
fig neb, fid ()au fe (afanen 
iagb; bod gid ()an icfe in, 

6, (Sd fom bd @imon 
^etru§ efter ^onom, od) 268 So^ttttitie iSap. 20, gi^ in t graftijcna, ocl) fag 
(afancn tagb; 

7, SDc^ fiDcttcbuten, fom 
(;abe iL>artt oni Ijan^ I)iif:= 
wnh, fcfe lagb ncir lafaucn, 
xxtan afftbc^ t ett rum ti\U 
^Dpaftucpt 

H. ®a gtcf odf ben anbrc 
gar jungcu in, fern forr tuar 
foumien tiU grafivena, od) 
fag bet, od) trobbet 

a St; be fiSrficbo tc!e 
(ill bd ®hnftena, ait l}an 
ffufle u:ppfla tfrd be biiba, 

10. t)^ Sarjungaina 
gtngo fiter ttnfio|3a igen* 

it. 8}ten Tlaxia ftob od^ 
gret utanfi3r grafmene, 28ib 
^on im fd gret, (utabe ()on 
fig in t grafn^ena; 

12. O^ fitf fe tn?d Sing:^ 
lai i i)\mi Kdber, fittanbe, 
ben ene mh {^ufn^ubet, o^ 
ben anbre n^tb fotterna, ber 
be baU lagt S®fu lefanten. 

13. SDe fabe ttfl f;enne: 
amtnna, ^mab grdter bu? 
?abe (;on iiU bem: £)e (;af= 
ma tagit hoxt min ^6tra; 
0^ jag met tcfe ^mart be 
(;afma lagt ^ononu 

14. 9lax ^on betta fabe, 
mdnbe l^on fig tiUfcafa, d4 
fitf fe 3®fnm flvinbanbe; 
od) mif^te itfe att bet mar 15. ®abe Sefug tttt 
()etutc ; S^mintia, ^mab gra- 
ter bu? .pmem fdfer 'bu? 
^un mcnte, att bet ^abe 
marit ijrtagdrb^maflaren, 
cd^ fabe ltd f^onom: ^erre, 
l^afmer bu Bunt ^oncm 6ort? 
®dg nn'g ^mart bu l)afmer 
(agt ^Duoni, od) jag mitt 
tagan. 

16. St^fu§ fabetiU^en^ 
ne: SJ^aria. ®d mdnbe ^on 
ftg om, od^ fabe tttt \)o^ 
nom: 9ta6Buni; bet dr, 
gWdflar. 

17. @abc 3®fua titt 
^enne: Atom ttfe mtb mtg; 
tx) jag Sr id c dnnu up^^fa^ 
ren tttt min %o!t)tx; men 
gatf tttt mtna 6ri3ber, oc^ 
fdg bem: Sag far upp titt 
min g-aber, od) ebar Sraber ; 
od^ titt min ®ub, oc^ ebar 
®ub. 

18. 23?arta 9J^agbal ena 
fom, od) bdbabe fidrjungo^ 
men, att ^on I^abe ]ttt^^x- 
ran, od) att ()an ^abe fagt 
(}cnne betta. 

19. Tim om aftonen, 
^d benfamma '®al?6at^en, 
bd borrarua moro (t;rfta; 
ber Sdrjungarna moro fi3r^ 
famlabe, for Subarua^ 
rdb^los^ fhitt, fom 3(5^fu^, 
G^ fiob mibt iblanb bem (^ap. 20, 21* Stjattgelium. 269 0^ fabe txU bem: grib mare 
ebcr. 

20. Dd^ ndt ^an ^abe 
betta fagt, ISt i)an bem fe 
^anberna, od^ fina fibo. ©a 
morbo Sftrjungarna glabe, 
ait be fdgo $erram 
I:: 21. ®d fabe S®fua ater 
tiU bem: grrtb mare eber; 
fafom Srabren ^afmer mtg 
fdttbt, fd fdnber otf jag eber. 

22. Ml ^an betta fagt 
^abe, Btdfle ^an pa bem, 
oil fabe tiU bem: Xa^n 
ben ^elga ^Inba; 

23. ^tpilfom S fotia= 
ten futtbetna, bem fdtlfi= 
ta$ be; od) l^toilfom S 
bel&Hen bem, bem (ito be 
(el^&Sna. 

24. Tltn 5^^omaS, en 
af be tolf, ^mtieen tatia^ 
Summing, mar tcf e meb bem, 
nar ^®\n^ toiru 

25. ®d fabe be anbre 
Sdrjungarna' tttt ^ouom: 
SBt fdgom $^rran. (Sabe 
^an tiU bem: Utan jag fer 
^dten efter f^jtf arna t ^an^ 
fdnber, oc^ fttnger mitt fins: 
ger i ^dlen efter f^ifarna, 
oc^ [linger min ^anb i ^an^ 
pbo, tror jag bet idfe. 

26. Sd4 dtta bagar ber^ 
efter moro dter ^an^ fidr^ 
jungar inne, o^ SftomaS tmh bem; bd torn 3(?fu6, 
mib bBrrarna moro \\)kia, 
0^ flob mibt ifctanb bem, 
od^ fabe: ^T^ib mare eber. 

27. ®eban fabe Ijan tiU 
Sr^omaS: di&£ p bittfin:= 
ger, oc^ fe mina fdnber, 
oif rdrf ^tt bina ^anb, odj 
flii ^mm i mina fibo; o^ 
mar ide tmifmelaftig, utan 
trogen. 

28. 3:^Dma6 fmarabe, 
0^ fabe till ^onom: SKitt 
«&®rre, od^ min ®ub* 

29. 3@fu3 fabe iiU ^q^ 
nom: @fter bu fag mig, 
^^oma, tror bu; falige dvo 
be fom td^e fe, od^ bod? 
tro. 

30. ©jorbe od* 3@fu3 
mdng annor tedPen, i fina 
Sdrjungara( dfi;n, fom t 
benna fcofene (dt dro ffrtfs= 
na. 

31. aWen bega dro ffrif* 
na, ph M S tro ffolen, 
att Sefue at g^riflus, 
®\\U Son; od^ att S, 
genom ttona, ffolen l^of= 
ttia Uf i ^attS ^amxu 

21. (Sa^jitlet. 

(SbrifluS tuib ®atiteif!a ^afiuet. 

^j^erefter u^jpentarabe d- 
''^ ter S(^'f«g fig \H 
Sdrjungame^,mib StiSeriaS 270 @. So^attttie ^ap. 21 ^af; 0^ upptnhaxat)t \)m 
ffg i \a matto: 

2, ®tmott ^etru6, od^ 

ftng, tuoro tttlfamman, od^ 
5^at^anacl, fom hjar af 
©ana i (Salftecn, od^ 3^^^' 
bef fBner, oif ttr^a anbre af 
^aug gSrjungar. 

3, (Sabe Stmon ^etruS 
till bem: Scig ^itt gd od) 
ftffa* ®e fabe till ^onom: 
2Bi gdrn orf meb bfg. ®e 
gtngo ut, oc^ ftego ftraxt 

6dten; oc!^ t ben mttm 
firtgo be tntet 

4. ®d nu morgon n^ar, 
flob S^fua ^)d flranbene; 
bocf mi^te Sdrjungarnatcfe, 
ait bet n^ar S@fu^- 

5, @abe 3®fu6 tftt bem: 
©am, ^fmen S ndgot till 
mats? ©efnjarabe^onom: 

6. 2)d fabe ^an tilt bem: 
ftaftet ut ndtet ^3d t)i3gra 
fiban om bdten, fd tt^ax^ 
ber 3 pnnanbe* ®d tafia- 
be be ut; od^ torn fd m^c^^ 
ten pff, att be fBtmdbbe bet 
idfe braga* 

7. ®d fabe ben 8drjun= 
gen, fom SSfuS dlfTabe, 
till ^etrum: .§6rren dret* 
^Mx 3imon ^-jietvu^ ()Di'be, 
att bet iwar «£)®n:en, banb ^an om fig tjortelen, t\) 
i)an tvax mhn, o^ gaf fig 
{ fj5m 

8* Wkn be anbre 8dr^ 
jungarna fommo meb fed- 
ten; t^ be moro idfe (dngt 
ifrd lanbet, utan hjib pa^ 
tu^unbrabe atnar; odf^bro:^ 
go fiffandtet* 

a SDd^ ndr be h^oro flig= 
ne ^d lanbet, fdgo be ber 
mara lagba glBb, od^ en fiff 
ber))d, od^ briJb. 

10. St^fud fabe m bem: 
^ager ^t af be fiff ar, fom 
3 nu fingen. 

11. Pinion ^^etruS fteg 
in^ od^ brog ndtet up|j ^)d 
lanbet, fuUt meb flora fiflPar, 
^unbrabe femtio od^ tre; od^ 
dnbod! be moro fd mdnge, 
gitf lifn^dl ndtet i£t fiJnber. 

12. (Sabe 3(8fug m 
bem: Sommer, od^ dter. 
Dd^ ingen af 8drjungarna 
bjerfbe^ tiU att f^jorja ^o^ 
nom: ^o dft bu? efter be 
tvi^tt^ att bet n)ar .p(^rren. 

13. S)d fom S^fu^, od^ 
tog briJbet, odj gaf bem ; od^ 
flften fammalebe(^. 

14. '^ttta mar nu trebje 
refou, att 3(§fu3 u|)pen== 
fearabeS finom 8drjuugom, 
feban \)an wax upjjftdnDen 
ifrd be biJba. Eap, 21* Stjattgelittttt* 271 15, ®a be nu ^abe dttt, 
fabe S^fuS till Stmon "ipe^ 
trum: (Simon Sotm, Sfffar 
bit mfg met an be§e? ^an 
fabe tttt (lonom: 3a, cg)@r:= 
re, bu metfl, att jag Slttar 
big, ®abe l)an tifl^onom: 
SrSb min lamK 

16, Ster fabe ^an tiU 
^onom: Simon 3ona, dl= 
ffar bu mig? ^an fabe tiU 
^onom: 3a, ^@rre, bu 
hjetfl, att jag dlffar big, 
@abe l)ar\ till ^onom:'^5D 
min far, 

17, ®abe ^an titi t)o= 
nom trebje refon: (Simon 
3ona, diffar bu mig? ^^ 
truS tuarbt bebrSfiuab, att 
l^an fabe, trebje refon till 
^onom: 5(Iffar bu mtg? o^ 
fabe tiU ^onom: .g)@rre, bu 
metft aU ting; bu metft, 
att jag dlffar big, Sabe 
3@fu6 tiU ^onom: O'ob min 
far. 

18, (Sannernga, fanners 
liga fdger jag big, ndr \>u 
n?aft ung, omgjorbabe bu 
^19 fi^ifr oc^ gicf ^mart bu 
miUe; men t}a bu marber 
gammal^ ffaH bu utrdrfa 
bina f^dnber, oc^ en annar 
f!:*all omgjorba Dig, oc^ le^ 
ba big bit bu irfe miU. 

19, SKen bet fabe ^an. gtfmanbeS tidfdnna, meb 
l^n^ab bi3b l)an ffuHe ^rifa 
@ub, D^ bd ^an ^abe bets 
ta fagt, fabe im\ tiU (?d= 
nom: S'^Ij mig, 

20, ^etrua mdnbe fig 
om, oc^ fdg ben Sdrjimgan 
fi3(ja, fom S^fu^ dlffabe; 
i)n)ilten od i ^^attmarben 
Idg inttll ^an^ br5ft, oc^ 
fabe: |)(^rre, ^twilfen dr ttn 
big fi3rrdber? 

21, ®d ^etru0 fdg l)0= 
nom, fabe l)an txil 3^fu»t: 
$(grre, ^tijab f^alX ha benne? 

22, Sabe 3^fu^ titt 
^onom: Om jag UJttte att 
l^an f^uHe blifn^a, tittbe^ 
jag Eommer, l)\vat) fom? 
mer tti big mt? f^otj bu 
mig, 

25, ^Dd gicf ett tal nt 
tbianb broberna: "^Denne 
\t'drjungen b5r itfe, Od) 
3(^fu§ fabe i£t txU (;onom : 
^an bi3r itfe; utan, om jag 
miile, att ^n f^uUe blifma, 
tilXbe^ jag tommer, l)Wia'^ 
fommer Ut big mib? 

24, ®enne dr htn fidr^ 
jungen, fommittnar^drom, 
oc^ ben Mta \2xif\\)it ^af= 
mer; oc^ mi mete, att ^an^ 
mittne^bprb dr fant, 

25, 5Cro ocf mdrtg an= 
rtor ting, fom 3®fu§ giDr- 272 9l<)oftla ^ap, i. be^ ^wilta om be, bet ena 
meb bet anbra, ffrefh^oS, 
trot jag ait rtjertben fifuHe fcfe txxnm Begtt^a be feBc' 
fer, fotti ffrifrtjaS tTuIIe: 
S(meiu ^f @. «itca Beffttfna. g^iijli C^immelefatb. S^^attljias! 

■^ttlfBrene ^afmer jag ta- 
^^ (at, nun gobe ^^eo^^f^ 
(e, om aUt bet 3(gfu0 be== 
gynte Mbe giJra od) (ara; 

2, Sntill ben bagen ^an 
m^^tagen iuarbt, feban l^an 
§lpofllottien, font ^an ut^ 
tt^ati ^abe, genom ben §tU 
ga 2(nba, ^abe gifrt^it 6e^ 
failmng; 

3; ^ti^illoni ^an orf ef= 
ter fin pino feetebbe fig (ef? 
njanbe^, nieb mdngat)anba 
fienjtoning, bd ^an (at fig 
fe af bem i ft;ratio bagar, 
0^ ta(abe meb bem om ®ub6 
rife. 

4. D(^ bd ()an ^be for:= 
farn(at bem, bi)b ^an bem, 
att be ttfe ffuHe gd utaf 
3erufa(em, utan fovljiba 
grabren^ (Bfte, ber S cif f)ort 
bafmen (fabe ^an) af mig. 5. ^9 So^anneS biSpte 
t fatten; men 3 ffD(enbi3p' 
te marba t bem «&e{ga ^U\- 
ba, tdfe mdnga bagar ^Sr=: 
efter, 

6. £)d be nu fi}rfam(a^ 
be moro, frdgabe be ()onom, 
fdganbe: ^(frre, ffaU bu 
t Unna tiben up]prdtta igen 
Sfrae(a rife? 

7. ®d fabe §an titt bem : 
£)et ^Brer itfe eber till ait 
tDeta tib oij ftunb, fom ^a== 
bren ^afmer fatt i finemagt; 

8. a»en S f^'o(en unbfd 
ben^ §e(ga ^2(nbao f raft, fom 
i3fmer eber fomma ffatf; 
od) ffo(en njara min tt>itt^ 
ne t S^^ufa(em, od) i ^e(a 
Subeen od^ ©amarien, od^ 
(feban) intittjorbene^Sdnba* 

9. 0(^ ndr ^an betta 
fagt ^be, marbt ^an t be:= 
ra6 dft;n u^jptagen; od) en 
ff t; tog ()onon bort utaf bc=: 
raS f»n. (Eap. I. ©erttittjat. 273 10, Dd> font be npp^a^ 
go t himmtUn cftcr ijonotn^ 
mtb "ijan nppfQx; ff, ttt?d 
mcin flobo mx bcm, ffabbc 
t ^wit Mber; 

11, ®e bcr orf fabe: S 
®alt(etffc utciiv ^^t fldn 
3 od) fen upp t ^tnimelcn? 
©enne 3(Sfug, fom u|)pta= 
gen ar tfrdn eber t ^{inme= 
len, ^an ffatt fd fcmma, 
fom 3 ^onom fett ()afmen 
u^pfara t ^tmmelett 

12, ®eban gingo be ttfl 
Serufalein tgen, iftd Berget 
fom (;eter SDIjofcerget, i)tviU 
fet Itgger ifrd Serufalem 
tvib en ^abiaii)^ refo; 

13, Dc^ bdbetntommo, 
flego be upp i falen, ber 
be flabtgt Wefii^o, ^etru§ 
o(^ 3aco6u^, So^anne^ oc^ 
5(nbrea^, ^()tTip|)u6 cc^ 
S^^oma^^Sart^Dlomeu^ oc^ 
aWatt^eug, 3aco6uef Sap^et 
0(^ (Simon 3^^ote^, oc^ 
3uba6 SacoBt, 

14, Me be§e moro fla:^ 
btgt ttII^D^?a, enbrdgttge i 
fciSner o^ fDrmanelfe;famt 
nteb qmmnomen, Dd§ meb 
©tarta, S®fu mober, od^ 
meb ^an6 Brober, 

15, Utt be bagar fiob 
^etru§ up^ iBlanb Sdrjun- 
garna, oc^ fabe; od^ njar ^o^en af namnen tfUfam* 
man mtb tjugu oc!^ fnin- 
brabe: 

16, 3 mSn od^ Brober, 
ben (SWften mdfle fuflbor^ 
jbaS, fom ben ^^elge ^ilnbe 
Idngo fagt ^abe genom ® a= 
Dtb^ mun, cm SubaS, fom 
berag lebfagare n^ar fom 
gre^o S®fu»t, 

17, '^i) ^an \mx rdfnab 
t mart tat, od) t)abe fdtt 
meb ofj betta amSetet, 

18, Od) t)an forivdrfbe 
en dfer for ordttfdrbtg Ion ; 
od^ u:p:t)I)dngbe fig, oc^ rem* 
nabe mtbt itn, odf atte ^an3 
tnelfmor gdfn^o fig uL 

19, Dd^ bet dr xxpptn^ 
Bart njorbet adom bcm 
fom Bo t Sernfalem; fd ait 
ben dfren fattaS ^^d bera^ 
mdl 3(Mbama, bet dr^ 
Blobs dfer, 

20, Sii) bet dr ffrifiijet 
i ^falniBofen: £)eraS Ijtm^ 
man marbe obe, od^ ingen 
ttjare, fom beruti Bor; od^ 
^anS dmBete fd en annar, 

21, @d mdfle nu en af 
be§a man, fom meb o\; loa^ 
n't f;afma, i allan ben tib, 
fom ^@rren SefnS ut od^ 
in gicf meb o§; 

22, Sfrd 3oI)amii6 bi3= 
^^elfe tiU ben bagen att 274 «I<)0ftla ^ap. i, «, i)^n ifrdtt o§ tageu iDatbt, 
mcb o§ ett iufttne marba 
ttfl ^anS u^l^flanbelfe. 

23, Dd) be fatte tn^ci i 
rtjalet, Sofc)^{), fom faUaS 
23arfafcag, mcb bet n^eber^ 
namnet S^f^w^/ od^ Tldi^ 
t^tam ; 

24, SDcf) babo, od) fa:= 
be: ©u C^(?rre, fom tdn^ 
ner a(Ia§ fijerta, iijtfa ut, 
^trtlfen af be§a i\v^h bu ut= 
h^aU ^aftver; 

25, ?(tt ^an ffaa fa 
bcnna tjenflen, od^ 5(pDft= 
(admtctet, ber Sw^^^ iW 
faffcn fir, aii ^an ffitlle 
Bortgd t fitt rum, 

26, Oc^ be faftabe lott 
berom, oc^ UiUn fill )?d 
a}Jatt^iam; od^ ^an h?arbt 
rafnab ttd be eaofma 51= 
}3Dftlar. 

iTrn $c(ga 5Inbe ntgjutce. spe:= 

tntc^ prcbifar. S^retufcnb om* 

ttjciiibc. 

C^c!)bd ^tngeSbagen fntt^ 
^^ fomnab n^ar, mcro be 
attc cnbragtettga ttflfam- 
man6, 

•i. SDc^ Juarbt t)afligt ctt 
bi3n af I)immelen, fdfom ctt 
uicigtigt flcrt iuaber fom= mit^abe; od) u|^pfvUbe aUt 
(;ufet, ber be fdto, 

3, Cd) bem fi;nteS [iw^ 
berbclaba tungcr, fdfom af 
etb; Dc^ Blef flttanbe§ ^d 
^n^ar oc^ en af bem. 

4, Od^ be toorbo aflc 
u^:|)fi,>I(be af bem ^e(ga S(n:: 
ba, od) Bcgt;nte iiU citt ta:= 
la meb annor tvmgomdl, 
efter fom SCnbett gaf bem 

5, @d Jvoro i S^^wfos 
(em bcenbe Subar, gub^ 
frufttge man af affa^anba 
fotf, fom unber (;tmmc:: 
fen dr, 

6, ®d nu benna riJflcn 
^di ^abe, fom tiUfammanS 
mt;dct folf, o(^ tvorbo frr- 
^d^ne; t^ be ^i3rbe bem 
ta(a fen^ar od) en meb fitt 
eget mdl; 

7, Cd^ morbo aKe \qx^ 
ffrddte, od^ fijrnnbrabe ftg, 
fdganbe emctlan ftg: Si, 
dro ide alle be§e, fom ta^ 
la, ekltletffe? 

8, |)uru^cremtbdl)n)ar 
od) en fitt tungojndl, ber 
n?t uti fobbe drc? 

9, ^artf)er od) SJicbcr, 
od) G'lamiter, od) be fom 
Bo Mix 9?icfo:potann'^n, cd) 
I Subccn, od) (^'ap^^abocicn, 
^onto od) ^21 fien; ©ap* 58. ctnittgar. 27n p^i)lkn, Sgt;))ten, od) i be 
SiB^e lanbSanbar mtb (^i)^ 
reneii, od^ be uttanbningar 
af 9iom; 

!!♦ Subar odj ^rofe:= 
ti;ter, ©reter o(^ StraBer; 
tvi Pre bem meb mdra 
tungor tala ®ubg brd))e= 
Kga mert 

12, Dc^ forffracfte be 
ftg ade, oc^ forunbrabe fig, 
fdganbe emeKaufig: -^wai 
xmnn betta milja mara? 

i3« Ddf) fomltge gjorbe 
gddf af bem, odf) fabe: ®e§e 
dro fuffe meb fi3tt tuiru 

14» ©d fiob ^etrua 
upp, meb be elXofma, oc^ 
pf u)j)i fin riJfi, ocf) ta(a= 
be tta bem: 3 Subif^e 
man, odf 3 ade fom Son 
t Serufalem; betta f^all 
eber metterltgit n?ara, oc^ 
anammer mm orb i ebor 
iiron. 

15, Stt; be§e dro tc!e 
brucfne, fdfom S menen; 
efter bet dr trebje timmen 
psi bagen; 

16, Utan bet dr bet 
fom fagbt dr genom ^ro- 
p^tttn Soel: 

17, ^d) bet \laU \h 
utt be i;tterfla bagarna, fd^ 
ger ®ub: Sag flfaH utgju= ta af mfnom ?lnba Bnver 
aat mt Dc^ ebre fdncr odf 
ebra bi3ttrar ffola ^)roV^()e^ 
tera; od^ ebre mtglmgar 
(Tola fe f^ner, odf ebre 
dibfle jToIa bromma brmm 
mar, 

18, ^df Bfix^er mtna tjcs= 
nare, oc^ ofmer rnina tje* 
narmnor \iaU jag i be 
bagar ntgjuta af minom 
anba; orf) be ffola pxv^ 
p^etera, 

19, D^ jag ffaU gtfa^a 
unber ofn^an t ^immclcn, 
odj ttdtn neber pa jorbe^^ 
ne; 6Iob od} elb, od} x'6h 
bam6, 

20, 2o{en ffatt \m\u 
ba6 i mi5r!er, oc^ mdncn i 
6Iob, forr an ben flore cd§ 
nppenbarltge cgSrranS bag 
fommer, 

21, Od& fCatt ffc, ott 
^njnr od^ en fom afaUat 
^grrane Stamn, l^anffott 
blifma falig, 

22, 3 mdn af SfracI, 
^rer be§a orben: S@nim 
af 5ta3aret(;, ben man, fom 
ndr eber af @nbt Semtfab 
dr, meb frafter, cd) unber, 
od) tetfen, fom @ub ^af^ 
wtx gjort genom f)oncm 
iblant} eber; fdfom 3 ocf 
fjetfnje tDtitni 276 «poftla ^ap. 2. 2B, ^Qnom^ eftcr ijan 
af ®ubi Betcinfta rdb otf) 
forftni ittc^tftDcn tuar, feaf:^ 
tueit 3 tagtt c^cnoni cnba 
mSn6 ^Siiber, for^fcifl od) 
blibaL 

24« 3:cn bafn^er @itb 
upjpmacFt, cd) Io§cit bi3b5= 
fert§ fU'eba; eftcr omcjcli^ 
git tDar, att l^an ftuKe Bc:^ 

25, Stt} S^ainb fiic^er 

atttib fdrcfatt ^^rtan for 
min iJ.qon; tt; t)an dr ntfg 
^d ^Dgra ^anbene, att jag 
tdfc ffatt rorb iuarba, 

26, B'BrbenffuU dr mitt 
f)jerta gtabt, oi) min tun- 
ga frojbar fig; ffall otffd 
mitt f ctt ^w^iM t for^o^^):^ 
ning, 

27, 5tt; bu ofn^ergifmer 
tcEe mina fjdt t ^clhjetc; 
cc^ tillftdbcr id'c att bin 
,g)cligc ft'ad fc fi3rgdngelfe, 

28, ®u ()afiucr mig 
fungjort Itffen^ mdgarjbu 
ffati u^^ft^lla migmcbfri3jb 
fiJr bitt anftgte, 

29, 3 man ed) brober, 
man md fritt tala mcb ebcr 
om ben ^atriard)en ®auib; 
^an dr bob od) bcgraftuen, 
odf ijan^ graf dr ndr o^ 

nttU benna bag. ao, @fter ()an nu n.^ar 
en ^rol^^et, oi) );))i^tt att 
©ub ^abe loftrat ^onom 
meb en eb; att^anaf^anS 
(dnbg fruft fPuae, efter fi3t^ 
ttt, n^}3n?drfa S^riftum, till 
ait \\ita )?d ^ng fdte; 

51, ©dg ^an betframs 
fi>redt, q^ talabe om (Sl)ri:= 
fti u^^jftdnbelfc, att Ijan^ 
fjdl \£t dr iSfn^ergifn^cn utt 
^etoete; td'e fetter t^anS 
fiJtt ^afmer fett forgdn^ 
gelfe, 

32, £)enna 3®fum \)a\^ 
wtx ©ub u^pnjdcft; ber n?t 
atlc mittne tiU dro, 

35, 9?ieban ^an nu meb 
&xxh^ ^Dgra l^anb u^)3^ojb 
dr, od) liifte fdtt ^afmer 
af grafc^^ttom om ben ^tU 
ga Slnba, ^afn^er ^an nt^ 
gjutit betta 3 nu fen o^ 
pren, 

54, Stt; idPe l^afn^er 2)a^ 
t^ib u))^)farit t ^immelen; 
men ^an fdger: tg)(Srrcn 
fabe till ttu'n ^©rra, fdtt 
big !pa mina ^i3gra (;anb; 

55, Stillbeg jag nebcr= 
Idgger bina omdnner big 
till en fota))all, 

56, ®d ffall nu ^ela 
3frael6 ^u^ ii^eta fi^rtvlfjo, 
att benna 3@fnm, fom 3 
forSfdfl ^afn^en, (;afmer (^ap. 2, 3. ©etttittgat. 277 37. ®a be httia ^orbe, 
fi'ngD be ett flt;ng t ^jertat ; 
od^ fabe tttt ^etrum, od^ 
tttt be anbra St^^ofllarna: 
3 niSn od) Btober^ ^iuab 
fMe tvi gora? 

58, (Sabe ^ctntS tt'a 
bem: ®over Battrmg^ od) 
^tt?ar o&i en af eber (dte 
fig ibpa i 3@fu (^Irtfit 
^Zanm, tfU ft)nberna^ fijr^s 
Idtelfe; oc^ S f^olen unb:= 
fd ben »g)elga ^fnba^ gdftvo. 

39. ZX) eber dr loftet 
gjorbt, oil cbrom Baruom, 
od) allom bem fom fjertan 
dro, ^mttfa {^erren, mdr 
®ub,^drttaeaaanbegtear^ 
ber. 

40. ^Bet^gabe ^an oc! 
meb nidng aiinor orb, orf) 
fiSrmanabe bem, fdganbe^: 
gdter ^dpa eber ifrd betta 
onba fldgtet. 

41. ®e fom bd gerna 
anammabe i)an^ ted, be 
Idto fig bi3|?a; o^ fommo 
till ()o))en, ))d ben bagcn, 
tr^it tretufenbc fjdlar. 

42. Dd^ blefn^D be fla:= 
bigt fldnbanbe uti ^ipo^^ 
larna^ Idrbom, od^ i belaf^ 
tig^ct, DC^ t brbbcf Br^tel- 
fe od^ t fciSner. 43. Od^ en ftulJtan f om 
uppa fctwar jo odb ena f jdl ; 
0^ mdng unber od^ ttc^zn 
gjorbe6 af ^l^ofllarna. 

44. Dd^ atte be, fom 
trobbe, ttjoro tiKfamman^, 
od^ ^te att ting menlig. 

45. @tna egobetar o^ 
^dftror fdlbe be, od^ be(a^ 
be bem meb aUa, fdfom 
l^njar od^ en te^iJfbe. 

46. Dd^ i))^ax bag mo^ 
ro be flabtgt od^ enbrdgte^ 
Kga t templet; od^ feroto 
6rob l^dr od^ ber t ^ufen, 
dtanbe6 meb ^marannan i 
friJjb; od^ toftwabe ®ub i 
bera^ ^jertan6 enfalbtg^et. 

47. Dd) be ^abet;nncfl 
ndr aUt folfet. Cd^ $©r^ 
ren foriJfabe (^n^ar bag fbr^ 
famltngen meb bem fom fa^ 
itge iDorbo. 

3. ©apitlet. 

(^dgingo^etrua od^So= 
^^ pannes tt(l^o))a upp 
i templet, tt^ib 6i3nefiunben, 
fom tvax ben ntonbe ttm- 
mtxh 

2. Od) ber mar en man, 
ofdrbig aUt tfrd fine mo^ 
ber6 lif, fom Idt fig Bdra; 
ben fatte be l^njar bag for 978 %|>oftla (^ap. S. hhxtna at UmpUtf foni 
i)it ben flona, att ^an ff itUc 
Seba^ atinofc af bcni foin 
ii^tngo t tmxpht 

trum ocl) So^anneni^ att 
be mille gd in i tcnn:(et, 
Bab ^an bem om alniofo* 

4. S)d fdg ^etruo ))d 
l?ouoiiv ttieb 3o(;anne, od^ 
fabe: ®e <)d o§, 

5. £)d fdg ^an pa bem, 
for^o^3))anbe^ att ^an ffutte 
ndgot fd af beuu 

a ®d fabe ^etrug: 
SUftuer od) gulb ^fmer 
jag trfe; men bet jag {;af:= 
njer, bet gifloer jag big: 
3 Sefu e^rtfit 9la^arent 
9^amn, flatt upp^ oi) gadf* 

7. Dc!^ tog ^onom mib 
^Bgra ^anbena, od^ rejle 
(^onom u:pp ; od^ flrajct njor- 
bo ^auS fBtter od^ ben fla^ 
big. 

8. ^an f^rang npp^ od^ 
ftob, od) gidf, od^ foljbe 
bem in i templet; gtdf oif 
ipxanc^ ijit od^ bit, ^jrtfan^ 
be^ @ub. 

9, ®d fidf aUt folf et fe 
^onom, att ^an gidt* od^ 
(ofmabe ®ub; 

10, Ddf) fdnbe l)onom, 
att ^an Wax ben famme, 
fom )3(figabe fitta eftei at*: mofo, toib ben f?i}na bor* 
rena for templet; odf) mots 
bo fuffe meb unberfam^et 
od^ forffrdtfelfe, ofivtx bet 
()onom n^eberfaret wax, 

a, ®dnu benne man= 
nen, fom ofdrbtg iuartt ()a= 
be, od) ^elbregbagjorb mar, 
()olI fig tnttH ^^etntm od^ 
So^annem, lopp allt foltct 
tia bem i for^ufet, fom taU 
la^ Salomon^, od^ fi3run:= 
brabe fig. 

12. S)d ^:petrug bet fdg, 
firarabe ^an tiU folfet: 3 
man af Sfrael, i)Wi un^^ 
bren 3 l)druppd? gllcr 
^wi fen 3 pa o§, Itta wi^t 
fom wi af itjdr egen fraft 
effer fiJrtjenfl l;abe bet d^ 
flabfommit, att benne t)af:= 
n^er fdtt fin gang? 

13. nUaijam^, oc^ 3^ 
faac§, od^ 3^co66 @nb, 
wha fdberg @nb, ^afn^cr 
forflarat fin Son 3@fntn, 
^njilfen 3 cfnjeranttoarbat 
(;afmen, od() fornefat infer 
^ilatno, bd f)an bi3mbe, ait 
Ijan fifuUe gifioa^ V6^, 

14. 9Jien 3 fi3rnctaben 
ben •g'elga od^ ^Idttfcirbiga ; 
odf) tdben, att manbrdpa? 
ren ffulle gifn^a^ eber. 

15. Dd) liffena g-5rfta 
brdpen3*®enl)afmer @ub (Eap. 5, A. ©cttiittgat. «79 nu u^^n^Mt tfrd be bBba; 
tiU ^tvUhi t\){ tvitint are; 

16. Dd^ '^afn^er genom 
trona ^d Ijm^ 9?anm, )3a 
benna, [cm 3 fen odj fan- 
nen, flabfafl jttt 5^amn; oc^ 
iron, font ar gcnom ijonom^ 
l^afmet gtfn^tt benna l^an^ 
^elBrcgba, t atta^ ebva dft;m 

17. 9lu, fare briJber, met 
jag ma(, att 3 bet gjort 
lafmen af fdhmntg^et, fd* 
fom otf ebre ofn^erfle* 

18. aJien @nb, fom ge^ 
nom alfa ftna ^ro^j^etet^ 
nam fi3refagt ^afmer, att 
g^riflug ffuHe liba, i)an 
^afmer nn fd fnUborbat bet 

19. @d Battrer eber nu, 
Oit; mdnber eber om, pa bet 
ebra f^nber ntdga afffra^^ 
^abe njarba; 

20. Utt treberqmi^elfen^ 
ttb bd fomnier fix «g@r= 
ran§ anfigte, ndr ()an fan^^ 
banbe^ marber ben eber nu 
ttCIforene prebifab dr, 3®- 
funi K^rifium; 

21. ^Mttn f)tmnielen 
tutaga mdfle, tiU ben tib 
att tgen u))))rdttabt luarber 
aiit bet ®ub fagt ^afmer, 
genom al(a ftna |e(ga ^ro^ 
p()eter6 mun, af merlbene^ 
l)evV;mne(fe. 

22. sr^ aWofeg t)afmer fagt tftt fSberna: ^^tttn, 
that ®ut>, ffatt eber npp= 
tmda en *^Jro<j]^et utof 
ebta htohtx, fafom mift; 
^onom flolen S ^ota i 
aUt htt ^an ebet fagons 
bes toaxbtt. 

23. Od^ bet ffaa i?e, 
att ^mar od^ en fjSl, fom 
trfe ()iirer ben ^ro^j^eten, 
^on ffaa utfaM tfrd folfet. 

24. Dd) affe ^ro^j^eter^ 
na, tfrd Samuel, o4 feban 
fd mdnge fom talat ^afma, 
^afma bdbat be§a bagarna. 

25. 3 aren ^xop^tttx^ 
naQ od^ for6unbfen6 barn, 
bet ©ub ^afnjer gjort meb 
tvaxa fdber, faganbe^ tiU 
Slbra^am: 3 bine fdb ffcla 
ail folf ^d jorbene n)d(ftg:= 
nab luarba. 

26. eber forfl o^ frdmfl 
^afmer ©ub u))^mdtft fin 
@on, 3®fum, Dc^ fdnbt ^o= 
nom till att mdfftgna eber, 
att ^njar q^ en af eber 
ffutte fig ommdnba ffrd 
fine onbjio. 

4. (S^apititt 

Sarjiingarna ta^a^ fafl, ffiti^d* 

rag, ^otag. ^orfamlingem^ 

66n, enbrcigt. 

^d be nu talabe tiU 
"^ foffet, fommo bertiU 280 %<joftlo (S^ap. 4. ^rcflerna, qA forefldnbaren 
i templet, oif be^Sabbucecv; 

2. SD(^ togo bet iUa tutb 
ftg, att be (cirbe folfet, orf) 
f^ifunnabc, i S^fu, u*)p^ 
ftanbelfen tfrd be bcba; 

3. Oc^ togo fatt p& bem, 
od^ fatte bem i ^aftelfe, tttt 
auuan bagen; tt; bet mar 
rebc aftonett 

4. aiten mdnge af bem, 
fom orben l^ort ^abe, trob- 
be; od) marbt tatet |?a mcins 
nenta mtb fetntufenb* 

5. (2d Begaf bet fig ba- 
gen berefter, att beraS Df:= 
merfle od^ dlbfle, od) ^frtft^ 
(drbe t S^^'wfalem; 

6. Cd) C'^aunag ofmerfte 
^refl, od^ (Satp^aS, oc^ 3o= 
i^anne^, od^ ^Uexanber, ocf) 
fd mdnge fom more af of^ 
merfta ^rejlaftdgtet, foiv- 
famlabe ftg; 

7. SD(^ ()abe bem fram 
for fig, od) frdgabe bem: 
Slf ^mab magt, etter t 
^mab namn, ^afiuen 3 bet= 
ta gjort? 

8. ^etrnei, full meb ben 
^elga 5lnba, fabe till bem: 
3 ofmerfie fiir folfet, od^ 
albfle t Sfrael; 

a ©fter mi i bag bltf:= 
me bombe fiir bemia mat? 
gerrttngen pa benna fjnfa mannen, genom ^milfa ^an 
dr f)e(6regba morben; 

10, @d ffall bet eber 
allom metteriigit mara, od^ 
aUo Sfraeig folfe, att ge? 
nom S@fu (S()rifli 5)k^a? 
renf ^Zamn, ben 3 for^fdft 
^afmen, ben ®nb npj^mddft 
l^afmer ifcd be boba, ftdr nn 
benne ^elBregba for eber. 

!!♦ .^an ar ben flenen, 
fom af eber, 6t)ggning^5 
mdnnerna, fdrfaflab dr ; odf) 
dr morben en ^ornflen 

12. Od^ i ingom an= 
btom at falig^et; t^ bet 
tit icfe l^eHec nSgot a«= 
nat Stamn nnbet ^imme= 
len menniffoutcn gifmct, 
i l^milfo UJi ffole faligc 

13. ^Idx be fdgo fdbas 
na al(marlig()et i $etro od) 
3ol)anne, od^ fnnno bodP^ 
att be more oldrbe od^ Iet'= 
mdn, forunbrabe be fig, odf) 
brogo fdn^Io pa bem, ait 
be ^abe marit meb ^(^fxu 

14. ^df mannen fdgo 
be fldnbanbe^ ber ndr bem, 
fom f)elbregba mar gjerbcr ; 
ti) be funbe ber intet emot 

15. lltan bobo bem gd 
nt af Sldbet, od^ (;anblabe 
feban eineHan fig; (^ap. 4. ettitttgat. 281 16* Saganbe: ^twab 
ff ole lut gBra at bc^a man- 
nenta? ^^ ett u^jpenbart 
tetfen Sr gjorbt af bem, o(^ 
cir funntgt attorn bem fom 
fco t S^tufatcm; od^ ujt 
funne tdfe nefa bet 

17. 9Wcn ^5 bet att bet i(fe 
ff att njibare utf omma tBIanb 
foffet, hjtlje kuf affmartiga 
f StBjuba bem, att be ^atef= 
ter idt tala i betta 9^amnet 
fiJr ndgro menntffo. 

18. SDcf) be fattabe bem, 
D(^ fcobo, att be mgaUmba 
mer tata effer lata f?uffe { 
3®fu ^amru 

19. ©d fn^arabe ^etruS 
oif So^anneS, od^ fabe tttt 
bem: Dm bet Sr rattfSrbtgt 
f5r ©ubt, att mt ^Bre eber 
met Sn ®ub, bevom man 
3 fjelfhje biSma; 

20. Stt; mi funne i£t 
fiSrttga bet mt fett oc^ ^M 
^afme. 

21. ^d ^otabe be bem, 
cd) tSto gd bem, tntet fin- 
nanbe6 ^uruIebeS be funbe 
pirn bem, for folfetaffutt; 
it) atte <)rifabe @ub fix bet 
fom ffebt n)ar. 

22. ^^ mannen mar &f^ 
met f^ratto dr, ^d ^mitf om 
betta |el6regba ttdmt fPebt 
mar. 23. @eban be tSto bem 
gd, fommo be tttt ftna, oc^ 
fungjorbe bem attt bet be 
ofmerfle ^reflerna od^ dtbfle 
tttt bem fagt ^be. 

24. ®d be bet ^iJrbe, 
up^^ofmo be enbrfigteHga 
ftna ri3fl tttt ®ub, oc^ fa^ 
be: ©erre, bu dfl ®ub, 
fom gjort ^afmer ^{mmet 
oSj jorb, ^afmet, oc!^ attt 
bet fom beruti fir; 

25. ®u, fom genom bin 
tjenareg ©atoibS miin fagt 
(;afmer: ^mf^afma ^eb= 
niitgarna u^^refl fig, gS^ 
foffet tagit ftg fiJre bet fd^ 
fangt fir? 

26. Sorberifea ^onun:= 
gar trabbe iiU^opa, od^ 
grorflarna fiJrfatntabe fig 
t^o^, emot ^Srran, o^ 
emot l^an^ (S^rifl 

27. ®annerltga fdrfam^^ 
(abe ftg emot bin ^eliga 
®on, S@futtt/ ben bu fmort « 
^afmer, 6dbe <gerobeS, oS) 
Routing ^tTatu6, meb ^eb:= 
ningarna oS) SfraelS folf ; 

28. Ziil att gBra ^mab 
bin ^anb oif rdb tittf^rene 
befluttt ^abe, att ffe flfutte. 

29. Cd^ nu, ^®rre, fe 
titt beraS trug, od^ gif bina 
tjenare, att be meb atta trBfi 
tata bin orb; 282 9l|)oftla Sa^j. 4, 5, 50« UtrddfanbeS btna 
^anb berttll, ait funb^et, 
od) tcdPcn, od^ unber ma^ 
ga gBraS gcnom bfn ^cfga 
®onS 3@fu 91amtt- 

31, Dc^ ba be fcebft l)a= 
be^ riJrbeg rummet, ber be 
uH fdrfamlabc troro; oc^ 
be morbo aUe fulle af bem 
,g)e(ga Slnba, oc^ talabe 
(gub§ orb meb trofl. 

32, Dc^ utf ^e(a l)o^?en, 
fom trobbe, n?ar ett ^jerta 
od^ en fja(; od^ fngen af 
betii fabe ndgot ttjara fttt 
af bet ^an Sgbe; utati all 
ting more bem menlfg, 

33, Oc^ 2l)?oflIarna bdro 
meb fiora txaft tufttneSbbrb 
till ^©rtana 3®fu g^rtfli 
uppfldnbelfe; od^ flor ndb 
njar Bfmer bem atta, 

34, S?d^ tngen tuar^eHer 
iblanb bem, fom ndgot fat* 
tabe^; t^ fd mdnge, fom 
dtrar eHer ^u6 dgbe, be 
fdlbe bem, od^ bdro mdrbet 
for bet fom be fdlt ^abe; 

35, O^ tabe fram fix 
Sl))oftIarna6 fi3tter; odt) be= 
labe^ ^hjarjom od) enom, 
efter fom l^onom be^of 
mar, 

36, ^Mtn Sofeef, fom 
ocf fattabeS af ^2(poft(arna 
*Z3arnaba8, bet utt^bt dr, ^gfmalelfeng fon, en S:ei?tt, 
BBrbtg af S^pren; 

37, ^^an ^abe en dfer, 
ben fdlbe ijan\ od^ 6ar fram 
njdrbet, od^ (abet fdr ^poft^ 
tarnag fitter. 

5, Sapitlet. 

5Inanie bob. ?(pofllarna fang^laS, 
foito§a9. @amaIie(o tab. 

Sft^en en man, benSmnb 
^•' Slnanta§, meb ®a= 
pljixa ftn ^uflrn, fdlbe fina 
dgor; 

2, Od^ ^abe lagt affibe^ 
ndgot af h^drbet, meb fine 
()nflrn6 metffap ; od^ en bel 
iax i)an fram, od^ labe fdr 
Sl^ofllarna^ fiJtter, 

3, ®dfabe^etrng:$lna* 
nta, Ijtni ^afmer ®atanaS 
uppf^rrt bitt ^jerta, att bn 
ffuHe (juga for bem ^elga 
2(nba, 0^ unbfltnga fomt 
af njdrbet fix dfren? 

4, ®u t)abe n^at fnnnat 
Be^dttan, bd bu ^onom tja^ 
be; odl) bd i)an fd(b mar, 
mar ^an odf i bitt mdlb, 
.gmarfBre ^afmer bn fdbant 
foretagit tbitt^jerta? ®n 
()afmer idfc (jngit fix nm\- 
niffor, ntan fix (^nbL 

5, ®d ?lnania§ ^l^rbc 
ht^a orben, fiU ^an neb, 
od^gaf u\>p anben; od^ en ^ap. 5, ettttttgat. 283 flor rfibb^age torn bftuct 
citia bem font betta ^5rbe» 

6, ®d flobo unge man 
upp ; togo ^onom af md:= 
gen, Bdro ^onom bort, od^ 
bcgroftDon. 

7, SBtb tte flunber ber^ 
efter torn otf ^an§ ^uflru, 
oc^ tvi^tt Itfe ()mab ffebt 
hjar, od^ gtc! in* 

8. ®d fmarabe ^:^^etru6 
^ennc: <Sdg mtg, ^aftvcn 
3 orf fdr fd mt;^'et fdlt 
dfren? ®d fabe t?on: S^/ 
^afitje mt fd. 

9. ®d fabc ^13etru^ ttU 
^cnne: ^ttjarfbre moren 3 
SftDcmtg, att 3 fi'uUen fre^ 
fta §@rran2l «nba? @i, 
betas fritter, font ^afma be^ 
grafh)tt bin man^ dro fBt 
bBrrene, oc^ be f^ola otf 
firajct Bdra big ut 

to. O^ ftrajct fm i)on 
neb for ^an6 fritter, oc^ gaf 
tt^j^) anbam S)d gingo be 
unge man in, oc^ funno 
^enne brib; od^ bare l;enne 
ut, oc^ jorbabe ^enne ndr 
^mnt^ matu 

!!♦ Od) en flor rdbb^ 
^dge torn Bfmer f^ela frir^ 
famlingena, oc^ rifmer alia 
beni fom beita l^orbe* 

12* Od) igenom ^2ipQ\t^ 
(arna§ ^nber gjorbeS mang^ tecf en oc^ unber ibtanb fot 
fet; o(^ be moro enbrdg- 
teliga aUe uti (Salomon^ 
frir^uS. 

15. aWen ingen annar 
bjerfbeS gifma ftg intidbem; 
utan folfet ^ritt mt)£tt af 
bem. 

14. Dd^ ^o^)en md)rte 
mer till, af bem fom trobbe 
§@rranom, bdbe man o^ 
qminnor; 

15. (gd att be ittbdro 
pd gatorna fjuta menni^ 
ffor, 0^ (abe bem t fdngar, 
odj pa bdrar, att, bd ^^-^e^ 
truS fom gdnganbeS, mats 
te dtminftone ^an^ f^ugge 
f^^gga ^d ndgon af bem. 

16. SDd^ frirfamlabe fig 
en flor ()op af ndfla ftdbers 
na tin S^^wfalem, od^ fots 
be bit fjuta, oc^ be fom be- 
fatte ttjoro meb be orena 
anbar; od^ be morbo alie 
(^elbregba. 

17. ^d f^ob Un rifrtjerfte 
*^reften npp^ o(^ alie be 
meb ^onom moro, ^milfe 
dro bet paxti^ fom faClaS 
be i^abbuceere ; od^ njorbo 
fuUe mtt nit; 

18. Oc^ togo fatt |3d 
^ilpolllarna, oc^ fatte bem 
nti aUmdnneligit fdngelfe 

19. a^en^ferranS ^2in^ 284 %|ioftla (S^ap. 5. gel idt bBtrena u))^) p& 
fdrtga^ufet om nattena, od) 
(;abe bem ut, oc^ fabe: 

20, ©dr, d4 flat t 
tem|)(et, od^ fager folfcna 
aa be orb, fom betta Itfmet 
tiH^iJrcu 

21, ®a be betta ^15rt 
^be, gmgo be bftttba om 
morgonen { templet, oi) 
hzQijnit m ait tSrcu ®d 
fom ben Sfmerfte ^reften, 
oc3^ be meb ^onom rooro, 
oc^ faffabe 9ldbet tia^o^^a, 
oc^ atta be dlbfla iUani 
Sfraelg 6arn; od^ fdnbe 
m fdnga^ufet, att be ff utte 
^emta bem. 

22, ®d tjenarena !om^ 
mo, oil funno bem itfe i 
fduga^ufet, tommo be tgen, 
Dc^ 6dbai>e bem, 

25. Sdganbe: grdngo* 
^ufet funne mt ju granne^ 
Itga tgenldfi, 0(^ mdftare^ 
na ftdnbanbe utanfor bor^^ 
veue; men bd n^i np^ldfle, 
funno wi bet tngen. 

24. 2)d iSfmerfte ^^re^^ 
flen, od^ tem^^iet^ f5reftdn:= 
bare, oc^ anbre ofwerfie 
^^ref^erna ^orbe betta tatet, 
begt;nte be n^arba tme^dgfe 
om bem, ^mab beraf marba 
tDfUe. 

25. £)d torn en, od) 6dbabe bem: ®, be mSn, 
fom 3 fnfatt ^ben f fdn:= 
ga^ufet, be dro t tem^jlet, 
fid od^ (dra fotfet 

26. S)d gi^ fiircfldnba:= 
ren meb tjenarena, oc^ ^a^ 
be bem fram utan mdlb; 
t\) be rdbbeS fbr folfet, att 
be ffuUe fiena bem. 

27. Dc^ bd be ^abe lebt 
bem bit, ^abe be bem fram 
fiJr 3ldbet; od^ ben ofmerfte 
^reften frdgabe bem, 

28. ®dganbeS: ^afn^e 
tvi tdfe en tib od^ annan 
bubit eber, att 3 tdfe ff uUen 
(drat betta ^Jiamnet? D^ 
rt, 3 ^afiDen npp\i)Ut 3e^ 
rufalem meb ebar (drbom, 
od^ miljen braga Bfmer o| 
benna manfenS 6tob. 

29. £)d fmorabe ^e- 
trug, od^ 5l|)oflIama, od^ 
fabe: WItan mfifle met it)t>a 
®ut). an menntffor. 

30. S3dra fdberg C^ub 
^afmer m^^Jitjadft 3@fum, 
Un 3 brd^^it ^aftuen, od^ 
upp^ngt pa trdb; 

31. ®en ^afmer (^ub 
mtt) fina l;i}gra ijanb up))^ 
^Djt, for en ^Bfbtng od^ 
grrdlfarc, till att gifnja 
Sfrael bdttring od) ftjnber- 
nao forldtelfe. 

32. SDd^ mi dro ^onom ©ap- 5, 6. ©etttingot. 285 fiJr mtttne tttt bet mf ]&:= 
gom; fa o(f ben .g>elge ^iln^: 
be, ben ®nb gifmit ^afmer 
bcm fom f/onom (t;baftt^ 
ge ciro. 

33« ®a be betta (;i}rbe, 
ffar bet bem i ^jertat, od^ 
be begt;nte rdbfld, M be 
uidtte txiipa bem* 

34* ®d fiob en ^^^artfee 
up^ 1 9ldbct, bendmnb ®a^ 
matiel, en lagflofer, ben 
iblanb afft folfet mt^d^et af^ 
(;dtten njar, o^ Bab att 
2t^?DfHarna ffulKe fom fna:= 
rafl gd afftbe^ ut; 

35. Dd^fabetiabem: S 
man af Sftael, fer till i)ivo!t) 
3 goren meb be^a man. 

36. S'i5r be§a bagar ^of 
^^cubag fig u^^?, fdganbe^ 
fig ndgon n^ara; ^onomfott 
en l;o}3 fol! till, n^ib f9ra== 
^unbrab; f^an marbt i(;jd(=: 
jiagen, od) aUt be, fom 
trobbe ^onom, n^orbo fiir? 
fftngrabe, oi} fommo tttt 
intet 

37. @fter ^onom ^of 
Subag fig u^^ af @a(i(e^ 
en, i be bagar bd Beffatt? 
ningen ffebbe; ()an afmdn= 
be mt;cf et folf efter fig; ^an 
tlef orf borto, oij atte be 
fom l^onom (t)bt (;abe, mor:= 
bo fiirffingvabe. 38. Od^ nu fager jag 
eber: ^ommer inttt tuib 
be§a mdnnerna, utan later 
bem 6etdmma; tt; dr betta 
rdb eller n^er! af menniff or, 
fd iuarber bet ival omtntet; 

39. SJJen dr bet af ®ubt, 
fd funnen 3 itfe fid bet 
neber, fdframt 3 mitjen tcf e 
finnag firiba emot ®ub, 

40. <£)d folio be affe in^ 
tiU ()an6 rdb; od) tallabe 
2l^ofllarna, Idto l)ubfldn=: 
ga bem, od^ 6iJbo bem, art 
be tcfe ffnlle tala i S^^fu 
91amn; od^ Idto gd bem. 

41. Tim be gingo meb 
friSjb ifrd 9ldbet, att be 
moro njdrbtge liba fmdief 
fi5r ^anci 9?amn^ ffull; 

42. Od) ^BUo ^njar bag 
up^d, ntan dtermdnbo, att 
Idra od^ ^rebifa @toangeli=: 
nm om 3®fw ©^vifto, uti 
ktnpkt, oi) i clU ^u6. 

®ju ftaffare. iStc^^auuei an?' 
flagaS. 

1 1 ti be bagar, bd ijopcn af 
^*' Sdrjungarna fi3riffa- 
be^, 6eg^nte be ©refer fnor:^ 
ra emot be ©breer, berfcre, 
ati bera^ enfor morbo fci^ 
aftabe nti ben bagliga tjen- 
flene. 286 9ipo\Ha ©ajj, 6, 2. ®d fattabc be tolf 
^cla ^c)pzn af Sar jungarna 
tittfamman, of^ fabc: ®et 
cir trfe tiHMrHgtt, att wi 
f?olc iJfivergifma @ubg orb, 
oil afta ^mab |)d 6orbet 
fomnia ffatt. 

o. @5fer forbcnjTuK ut, 
fare 6ri}ber, fju man af 
cbcr, fom gobt xi)ttt ^af- 
ma, od^ fuUe dro uieb bcm 
,g)elga Slnba ccfi Iiji6bem; 
bein mttje mi bcfalla betta 
drtubet 

4. Tltn wi tvilit atio, 
pa bhm\, oij att fi3rfunna 
®ub6 orb. 

5. Od) bet ta(et tdrftc^ 
mdl ^ela ^opeu; od) beut^ 
hjatbe bertiU @tep(;anug, 
fom trar en man full meb 
tro oc^ bem «&e(ga Slnba; 
0^ ^^^iH^i;ua, oc^ ^rod^O' 
rn£> Qif 9Jtcanor, ocf) Zi- 
mon, od^ ^armena^, odj 
9?icD(auS, fom \mx en ^ro- 
fefijt af ^ilnttod^ien. 

6. ®em ^abe be fram fiSr 
St<^o)lIarna. Z)d) be Bdbo, 
odf} labe ^dnber pa bem* 

7. O^ @ub3 orb fiir^ 
fofrabe fig, od) (;open af 
Sdrjungarna mar ganff'a 
flor i S^ntfalem; oc^ en 
flor ijop af ^t>reflerna mor- 
bo trone ti;baf'tige. 8* SJJen ®tepI)anuS, fern 
mar fntt meb tro od) ilart'= 
f)et, gjorbe nnbcr od) flor 
tccfen ifcfanb folfet* 

9. ®d rc]le fig ndgre upp 
af ben St;nagogDn, fom taU 
fabc^ be S:ifecrtinerv3, od) be 
St;rener'3, od) be^Uejcanbri^ 
ner6, Dd)be(SiIicer6,Dd)5(fi= 
anerg, od^ begt^mte till att 
bi^putcra meb ®tep()anu^. 

10. Ddi be formdbbe tcfe 
fid emot ben mi^bom, oc^ 
ben 5lnba, fom talabe* 

11. 33d unberfatte be 
ndgra mdn, fom fhtfle \a^ 
ga: 28i ^jafme bi3rt ()Dnom 
fdga ^dbifB orb emot ^D?o= 
fe^, od) emot ©ub. 

12. Dd/ be eggabe foU 
tet, od) be dlbfla od) be 
Sfriftldrba; od) gingo tiff, 
od) togo fatt ^d ^onom, oc^ 
()abe ^onom infi3r ^dbet; 

13. Dd) brogo framfalff 
tvittnc^ be ber fabe: £)cn= 
ne mannen mdnber tde igcn 
att tala ijdti\i orb emot bci:= 
ta ()elga rnmmet, od) emot 
lagen; 

14. :^t) m ()orbe ()Dnom 
fdga: 3^'fu^ ^if ^^la^arct^ 
ffaU hiUffd betta rnmmet, 
od) f^'all formanbla be flat- 
gar, fom SJJofc^ ^afmcr 
Ifdtt op. ^ap. 6, 7. ©etnittgttt* 287 IS. Od? ade be }?d dia^ 
bet fdto, fdgo pd t^onom, 
od^ fdgo ^an| anfigte Wa 
ivi^t fotn en ^2(ngeIo anfigte, 

7. ^ttpitlet 

Stc^j^ani prebifan, mart^rbob, 

^Nd fabe ben iifmetfie ^^re= 

ode fd? 

2, ®d fabe ^an: 3 
rndn, brober od) faber, ^ii* 
rer i^drtiU. «pdrlig(;eteneS 
@ub ft;nte^ mdrom faber 
Stbra-^am, uteban ^an tuar 
t 9J?efDpDtantten, fort dn 
l^an fcobbe t ^aran; 

3. Dd) fabe titi (;onom: 
©ad utu bttt tanb, od^ tfrd 
bine fidgt; oc^ fom i bet 
lanb, fom jag mill mtfa big* 

A. ®d for l;au ut af be 
(S^albeer^ lanb, o(^ 6obbe 
t ^aran; od^ bdban, bd 
^an^ fober mar fcBb, Idt 
i)an fiira ^onom ^it t betta 
lanb, ber 3 nu utt feon; 

5. Odf; gaf ^onomingen 
arfiuebel f;drinne, idt en fot 
brcbt. Oc^ ^an (ofmabe 
l^onoai, ait ^an ffutte ^o^ 
nom bet gtfma till ait be^ 
fitta, od^ (;an^ fdb efter 
^oncm, ben ttb ^an dnnu 
tnga barn l^abe* 

6, aWen &nt) \ahz aUu fd: ^in fdb ffaH marba 
frdmmanbe, utt frdntmanbe 
tanb; od(^- be flfola ^afma 
bem unber ftg t tratbom, 
odT) fara ttta meb bem, t 
f^ra^unbrabe dr. 

7. D^ bet folt, fom be 
tjena ffola, mid jag bbma, 
fabe ®\i^] od) feban ffcia 
be gd berut, od^ flfola tje^ 
na nu'g t betta ru nu 

8. Od^ ^an gaf ^onom 
omffdrelfen^ fbrbunb; od) 
()an fobbe ^]aac^ od^ om= 
ffar ^onom pa dttonbe ba^ 
gen; od^ Sfaoc fdbbe Sa- 
cob; od^ Sacob fbbbe be 
tolf ^atriarc^er. 

9. €)i} be ^atriardier 
fdlbe 3ofe^)(;, for afunbg 
ft'ud, in utt @gi;pten; i^d^ 
(^ub mar meb ^onom.| 

10. Dd^ ^an l^alp ^o^ 
nom utur aU bcino bebrbf= 
melfe, od^ gaf l)onom ndb 
od^ mi^bom infbr ^^arao, 
^onungen i @gi;pten; od) 
^an fatte ^onom tiff ^i3f= 
mit^man bfmer (gg^^jten, 
0^ bfmer aUt fitt ^u6. 

11. @d fom hunger i}f=: 
mer ^e(a ©g^ti lanb od) 
Sanaan, oc^ fior tmdng; 
od^ mdre fdber funno tngen 
fcbo. 

12. aJJen bd Sacob ^or= 288 9lpoftla ©a^?, 7. be, ait nil ©g^^^ten U)ax 
font, fanbe ^an kudra fa^^ 
ber fiirfla gangen ut 

i3« Dd^ bd ^an dter 
fdnbe bem ut, marbt 3o:= 
fe^^ fdnber af fmatrBbcr; 
od) ^()arao warbt unbcr:= 
\vi\i om 3ofe)?f)§ flcigt 

14. ®d fdnbe Sofe^t), 
od) faHabe fin faber SacoB 
titt fig, o4 cii^f fin fidgt, 
tiU fern od^ fjutio fjdlat. 

15. Ocf) S^co6 for neb 
tiff (?g^)?ten; oc^ 6(ef bSb, 
i)an octf mdre fdber; 

16. Od) morbo forbe tiff 
(Silvern, oc^ labe6 1 griften, 
fom Slbra^am fiJ^t^abe, fi3r 
^jenningar, af ^eniorS fcarn, 
fom mar Sic^emS (fon). 

17. ®d nu tiben tiffflxm=^ 
babe om loftet, om ijt\>iU 
fet @ub ^abe fmorit 2(Bra^ 
!^am, irdxte fotf et, o^ n^arbt 
fiJrofabtutiegwten; 

18. Stiffbeg ber np^^fom 
en annar A'onnng, ben in- 
tet tvi^tt af Sofepf^. 

19. .^an gicf mart ftdgte 
efter meb (ifi, od) for iffa 
meb mdra fdber, fd att be 
ntfafla nidfle fin barn, att 
be id'c ffnffe blifma lef^ 
manbe. 

20. ^anim<i tiben marbt 
ajJofe^ fSbb, oc^ ijan \mx ®ubt tdrfer; cif marbt fc^s 
flraber i (tn6 faber^ ^n§, t 
tre mdnaber. 

21. £)d ^an feban nt^ 
fafiab marbt, tog ^^arao^ 
botter ^onom npp, od^ fiSbbe 
^onom u^^3 fig fi3r en fon. 
^^ 22. Od) marbt SKofca 
Idrb i aff ben mi^bom, fom 
be ®g^^)tier ^abe; od) mar 
nidgtig i orb od) gerningar. 

23. ajien bd (;an marbt 
f^ratio dr gammat, fom (;o^ 
nom i ()jertat, att ^an miffe 
6efe ftna 6ri3ber, Sfrael^ 
6arn. 

24. Dd) bd ^an fdg, att 
enom af bem ffebbe ordtt, 
Ijcdp i)an l^onom, oi) ^'dnu 
nabe ijan^ ffaba, fom ordtt 
ffebbe, od) ftog hm ^c^\}p- 
ikru 

25. Dd) i)an mente, att 
i)an^ 6r5ber ff'nffe forfld, 
att @ub, genom ^an^ ()anb, 
ffnffe frdlfa bem; jnen be 
forflobo bet tntet. 

26. Dd) bagcn berefter 
fi;nte3 ^an tfelanb bem, ber 
be trdtte tiff^opa; od^ miffe 
forlifa bem, fdganbe^: 3S 
man, S dren Brober, l)mt 
goren S ()marannan ordtt ? 

27. S^cn ben fom ordtt 
gjorbe finom ndjla, \jan 
ftiJtte l)onom bort, fdgan:= 

be^; {S.ap. 7. ©etningat. 289 bc3: ^0 ^itjer fatt bfg tia 
^BfrnftSmait oS) bomare Bf* 

28, SJJdnn bu hjttja fid 
mtg t()jal, fdfom bu flog 
ben ©g^^Jticn t gdr? 

29, ®d fri;bbe aWofeS, 
fi}r betta taletS ffuff, o^ 
tvaxii en frdmltng utt bet 
tanbet SJfabian; ber ^an 
tmd fi5ner fobbe, 

30, SDc^ efter ft;ratto 
ax f^nteS ^onom cg>@rranS 
5ingel { bfnene, tutb bet 
Berget ®{na, utf en ixin^ 
nanbe Idga, utu Buffanom, 

31, ®d aWofeg bet fdg, 
fiSrnnbrabe ^an fig om ben 
ft;nena; mtn bd ^n gttf 
fram, ocI)f£uHe|1fdba,ffebbe 
«g@rran6 rofl ttd ^onom: 

32, Sag dr btna fdber6 
®ub, 2t6ra^am8 '@ub, 
3faac3 @ub, od) ^acob^ 
@ub, ©d marbt SWofe^ 
forfdrab, od) torbe icfe fe 
bit. 

33, ®d fabe ^@rren 
tiff ^onom: ScS btna ffor 
af btna fotter; ti; bet rutji, 
fom bu fldr n)ppa^ dx tit 
^eltgt lanb, 

34, Scig ^aftuet n^dl ]ttt 
min§ folf^ thjdng, fom dr 
uti &gt^ptm, odj ^afmer 
feiJrt bera^ [ucfan, od§ dr neberftigen tfff att frd(fa 
bem; fd fom nu p, jag 
njfff fdnba big uti @g^^)ten, 

35, Senna SWofen, fom 
be forfafabe, fdganbe? tg»o 
gjorbe btg ttff ()i3fiwtt§man 
oif bomare? ^onom (fdger 
jag) ()afmer @ub fdnbt for 
en ^Bfmtt^ttian od) forlo^a^ 
re, genom Slngelen^ ^anb, 
fom ^onom f^nteS i 6iif6a- 
nom, 

36, ^an fi3rbe bem nt, 
giSranbe^ unber od^ tedfen 
uti Sgt;pten, o^ xxti ri3ba 
^aftret, o<^ utt ofneue^ i 
f^ratio dr, 

37, "Dtmt dr ^Ufofe^, 
fom fabe ttff Sfrael^ Barn: 
gn ^XQpi)tt \iaii ^®rren, 
ebar ®ub, u^pmdcfa eber 
af ebra 6rober, fdfom mtg; 
^onom ffofen 3 pra, 

38, 'k)tnnt njar ben fom 
uti forfamltngen t iSfnene 
n^ar mel5 5tngelen, fom ta^ 
tabe meb ^onom pa ^ina 
6erg, o^ meb Jvdra fdber; 
()an unbficS tiffen§ orb^ ttfl 
ait gifira o^; 

39, ^mtif om ebre fdber 
ttjtffe tie It;baWge mara; 
utan brefmo ^onom tfrd 
fig, od^ njdnbe fig om meb 
fttt ^jerta tiU (Sgt)|)ten; 

40, ®dganbe tiff 2(aron; 

(13) 890 Wtooftlo Sajj. 7. ®i}r o§ (^ttbat, font ^afdr' 
o§; tt; ml mete ttfe ^mab 
bentia 9?ioft meberfaret Sr, 
fom o5 utfort l^afmer af 
(^'gl;)3tt (anb, 

41* Od^ gjC'tbe be en 
fatf, { be bagar; oif offrabe 
offer tiff afgttbar, oS} frBj^ 
babe pg Bftier ftna ^SnberS 
merf. 

42, ®a mfinbe ®ub fig 
oni^ od) gaf bem bet ttff, 
att be bt^irfabe ^tmmetenS 
hcirffa^; fafom ffrtfmet fldr 
t ^rD:pf)eterna^ 6of: S 
Sftaeig ^u§, ^afmen 3 otf 
i be fi^ratiD dr offrat mtg 
{ ofnene offer o^ fd? 

45, Od) 3 it^))tDgen 
9«Dto^6 taternafel, otf) 
ebar§ ©ub6 SlettH^^an^ 
fljertto; be fcelate, fom S 
gjort (;abetv tiff ati ttHBebja 
bem ; orf) jag ffaH Bortfafla 
eber utom Safc^Iom'en, 

44* SBdre fdber ^abe 
mtttne§6i3rbfen6 tafeernaM 
utt Ufneue; fdfom ^an bem 
forfficf at ^be, fdganbeg tttt 
9?? of en, ati ^an fMle gora 
bet efter ben efterft;u, fom 
^an fett ^abe; 

4 J), ^milfet ctf mdre 
fdber anammabe, orf) forbe 
ttt meb Sofua iiti bet lanb, 
fom ^ebningarna inne^abe, ^mOfa ®iib utbref fiJr md^ 
ra fdberS anftgte, fntiH ®a=^ 
Dfbg tfb; 

46, ^mttfen fann ndb 
fiJr ®ubt, od^ 6ab, ati ^an 
mdtte finna ett tafcernafet 
tm Sacofcg ®ub. 

47, 9Wen Salomon 6^gg=: 
be ^onom ttt i)u^. 

48, ®ocf ben Sttbra^ 
^Bgfle 6or itfc utf be tem- 
ptl^ fom meb I)dnber gjorb 
dro; fdfom ^xop^tim \d^ 
ger: 

49, ^immelen dr mitt 
fdte, oS) jorben dr min fota* 
paU. .&mab ^uS mtTjen 3 
bd Bt;gga mtg, fdger $®r^ 
ren ; etter l^mab rum dr tiff 
mina ^mifo? 

50, .g>afmer icfe min 
^anb gjort betta afftfam:= 
manS? 

51, 3 ^drbnacfabe, od) 
oomjiorne t ^jertat ocC) 
iJron, 3 fldn afftib emot 
ben «&elga Stnba; fdfom 
ebra fdber, fammalunba 

ocf 3. 

52, *g)miff en af ^rofj^e= 
tcrna ^afma itfe ebra fdber 
fiSrfiSljt? ®e ^afioa i^jdr=: 
Pagit bem fom fiirfunnabe 
bena 9idttfdrbiga6 tifffom^: 
melfe, ^milfeng fiirrdbare 
od; brd^are 3 nu moren; 6ai3. 7, 8* ®ctttttt80t 291 53* 3, fom unbftngcn 
\\x^txK genom ^tnglafFtSelfc; 
D^ ^iillen ben tntet 

54* S)d be betta ^iSrbe, 
ffar bet beni i bera6 ^jerta, 
oc^ 6eto famntan tanberna 
ofmer ^onorn^ 

55* aWen ^an, full af 
bem ^^elga 5tnba, fdg u^))) 
t ^tmmelen, ocf) fidf fe ®iib^ 
^arltg^et, ocf) Sefum fla 
)?d ®ubg ^cgra ^anb» 

56* Od) l^an fabe: (St, 
jag fer ^tmme(en o^:(?en, 
oc^ menniflone^ Son ftd 
)?d @ub^ ^iJgra f;anb* 

57» ®d ro^abe be meb 
l^iSga rUfl, o(^ (;o{Io fm or on 
titt, oc^ flormabe alte ttllifa 
till ^onom; 

58* SDd^ brefmo ^onom 
\xiVi flaben, od^ flenabe ^o 
nottu ©4 ^tttnen labe 
ftn t'faber af mib en ung 
mano fetter, fom ^et Sau:= 

59» Dd^ be flenabe ^it^ 
^^anum; oc^ ^andfaffabe, 
oc^ fabe: ^©rre %^\x, 
anamma mm anba> 

60^ O^ fd fcojbe ^an fin 
fnd neber, od^ ro^abe meb 
^i5ga riSfl: ^Srre, rafua 
bem itfe benna fi;nben. D^ 
ndr '^an (;abe bet fagt, af- 
fomnabe ^an. 
9t2 8^ ©apitlct 

(SauIuS forfoljcr, (Samarien 
famcrerarcn b6|?a§, 

C^cf) Sautug ^abe fam=! 
"^ i\)&i r;ang bi5b, a^en 
^d famma ttb njarbt en flor 
forfi3(jeIfe emot ben fiirfam^ 
ling, fom njar i Serufafem ; 
od^ be morbo affe forflriibbe 
omfring t Subee lanb, o^ 
i ©amarien, fi3rutan 5t^ofls 
(arna* 

2. Dd^ ndgre gubfruf:^ 
ttge mcin ff^tte @te^?l^a^ 
num, Dd§ ^abe flor grdt 
Bftter I)onom, 

5» aWen ®autu§ tog titt 
att fiJrBba fiJrfamKngena: 
gttf (;tt od; bit t ^ufen, oc^ 
brog fram man od^ qtxm= 
nor, od§ (dt \iii(x bem t 
fdngetfe. 

4.2«enbefomforflri3bbe 
moro, foro omfring od^))re== 
bifabe orbet, 

5. Dd^ ^^i(i<)|)ug fom 
neb utt en flab i Samarten, 
od^ Ijrebtfabe for bem om 
(S^rifto* 

6. yjien folfet gdftro aft 
np^d ^irab ^^ili^pua fv^be; 
^oranbe3( enbrdgtefiga, od) 
feenbe^ be tedfen, foir l)an 
fljorbej 292^ __ „__*^iJ?J"^^^ 

7* Si; be orenc anbar 
foro nt af mangom, foni 
mcb bem fcefattc itioro, ro= 
l^anbe meb ^oga ri5fl; oc^ 
mange fcorttagt-te od) ofcir- 
btge ti^orbo f)e(Bregba« 

8. Dd^ t ben flaben 
itjarbt flor glabje* 

9. @a it^ar ber en man, 
BenSmnb Simon, fom iilU 
fi3rene utt ben flaben ptS= 
gabe 6rufa trottbom, od^ 
^abe formtttt bet ®amatt== 
ttffa folfet, fciganbeS fig 
h^ara mtjcfet m^mbtgan^ 

10. sua ^onom ^Mo 
fig affe, 6dbe fma oc^ flore, 
fciganbe: ©enne ax ®ub^ 
fraft, ^witfen flor cir. Ka^. 8. fom { Scrufarem njoro, 
fingo ^8ra, ait ©amatien 
^abe anammat ®ubg orb, 
fanbe be till bem ^etrum 
od) So^cinnem- 

I5» 9?ar be fommo ber- 
neb, feabo be fi5r bem, ait be 
\fnik fa ben ^e(ga Slnba. 

16. 5t^ ^an mar itfe cin 
bd fatten ^a ndgonbera; 
ntan be ii?cro attenafl bb^>te 
t ^g'rrana S®fu ?fanm, 

17, S)d labe be f^anber 
^d bem, oc^ be jingo ben 
^etga Slnba, 

IB. 9?ar Simon fdg, 
att ben t^efge Stnbe gafl 
bermeb, att Sl^oflfarna labe 
I;dnber pa bem, 6i5b ^an !!♦ SSZen be ()i3[Io fig j bem ^enningar, 
ber fBre titt ^onom, att ()an I la Sdganbe^: ®ifn)cr 
i idng tib ^abefortt^itttbemlocf mig ben magten, ait 
mcb fin troHbom, \^\Mm fom f;e{ft jag fagger 

12. 9tar be nu trobbei^anbcr u))pd, ^an far ben 
^i^ilippQ, fom ^rebifabe oml^elga Sinba. 
®nba rife, o^ om S@fu[ 20. ®d fabe ^etru3 tiff 
K^rifli ^tanm, ti^orbo ber f)onom: ®et bu forbomb 
od) qan'nnor'morbe meb bina^jcnningar; jefter bu menar, ati ®nb6 

fd^ for pm- fcdbe man 
bo^^te. 

15. SD d trobbe ocf Simon ' gdfma fan 
meb; ocf) ndr ^an bopt njar,'ningar. 
tfiU ^an fig intiU ^t)i^\ 21. ^u (;afnjer f;marfen 
lil^^jum; od^ bd (;an fdg bel elTer lott i betta orbet; 
f dbvina te.f en od) f rafter fee, ti? bitt ^jerta dr itfe rdtt 
fSrunbrabe i)an fig floriiga. for @ubi. 

14. £)d nu ?(pefl(arna/ V.2. ©erfiJre fcdttra big -Eajj, 8* ©erttitigar 295 af benna bine Dttbffo^ oc^ 
Bcb @ub, ait big btn§ f^jer^ 
ta§ tanfar mdga fi3r(dtna 
n^avba; 

23* ^9 jag fer, att bu 
cifl futt ttieb Bitter gatta, 
od) befeunben i iijtang(;et« 

24* ®d f)i)arabe Simon, 
0^ fabe: Seber 3 ^(^rran 
for mig, att mig inid Df== 
mergdr af bet S faben- 

25. SD(^ feban be ^abe 
fiet^gat, od) talat .g)@rrang 
orb, mdnbe be om igen dt 
Serufalem; oc^ prebifabe 
©tjangelium i mdnga ftdber 
{ ®amarien. 

26. a«en $®rran^ txx- 
gel ta(abe tiU "^^iti^pum, 
od^ fabe: Statt u^^, od^ 
gacf fi3berut, ben itjdgen, 
fom fo^er neberdt ifrd 3e:= 
rufalem tiU @aja, fom 
Bbe dr. 

27. @d flob l)an u^p, 
od) gi^. ©4 fV ^» St^iotf 
pi^ man, en famererare, 
od^ mdlbig ndr ©rottning 
©anbaceo \xti ©t^io^ien, 
^ttilf en (;on ^abe fatt iJfn^er 
atta ftna ^dfmor, ^an mar 
f ommen till Sernfatem, ber 
att tittfiebja; 

28. Dd) for ^em igen, 
fatt pa jtn magn, odj la^ 
ben ^ro^^eten efaiaS. 

9V 29. ®d fabe 5lnben till 
^^^i%mg:®atf ftam, 0^ 
gif big iniiU benna magnen. 

30. £)d Upp ^^ilippn^ 
fram, od^ ^ovbe (^onom tdfa 
^vo^(;etcn ©faiag, d(^ fabe: 
gorfldr bu otf ^tvab bu 

31. X)d fabe i;an: .^uru 
ffuHe jag fi3rftdt, utan mig 
ndgor miftet? D^ Bab ^^i- 
iippu^, aii f)an jlude u^t'* 
ftiga, od) fitta ndr fig. 

32. O^ bet ^an M f 
®friftene mar betta: (Sa^ 
fom ctt far marbt ^anlebber 
tia att flagtaS, o^ fdfom 
zti lamfc dr tt^ft fiJr l;onom, 
fom !Ii^|3er bet, fd ^afmer 
(;an itfe i3p^nat fin mun. 

33. 3 ^an6 fornebring 
dr ^an6 bom Borttagen; 
men ijo fan nttala l^anS 
im tcingb? 5:t; ^an6 (if dr 
Borttaget of jorbene. 

34. ®d fmarabe fame- 
reraren ^(;iU>|30, odj fabe: 
Sag Beber big, om i)\mm 
r^afmer ^ro|3^eten betta 
fagt, om fig, eUer om nd^ 
gon annan? 

35. S)d a^j^^nabe W^ 
lippn^ fin mun, od^ Be=: 
gi^nte af benna (^friftene 
prebifa ei^angelium fi3r T;o* 
nom om 3®fu. 294 ^po^tla (Sa^j. 8,0. 36* Dc^ \vit be foro 
fmmdt iragcn, fommo be 
tiff ett hjatten; oij fame^ 
reraren fabe: St, hjattnet; 
l^ti^ab (;inbrar, att jag ftfe 
bope6? 

37. 2)afabespp{^^u6: 
SDm bu tror af afft t;jerta, 
fd md bet h?dl f£e. ^an 
fmarabe, ocf; fabe: S^9 tror 
S®fwm (S^riflum mata 
©ubS Son. 

38. Dd^ ^n m ^Ua 
h^agnen; od^ be flego neb 
i mattnet, 6dbe ^^flt^^ua 
od) famereraren; od^ t;an 
iopit ^onom. 

39. Dd^ ndr be gtngo 
upp utu n^attnet, tog ^(Sr^ 
ratt^ Slnbe ^(;tItp}Jum6ort, 
G^l f auiereraren fdg ^onom 
fntet feban; utan for ftn 
kvdg, od^ h^ar gtab. 

40. DdT) ^(;ilt>^)ug marbt 
^nmtn i Stjot; od^ man^ 
brabe omfrtiig, od^ :prebt:= 
fabe etoangelium t affa fla= 
ber, ttffbe^ ^an torn iiU 
Kefareo. 

9. (^apitltt 

©.luIuS omicaiib. (SncaS IJctab. 

SQ>en ®aulu6 ^abe dnnu 
^^ t jtnnet trug odf) flag 
^rnot ^evrariS Sarjungar; D^ gtcf Ml Bfmerfla ^\-c^ 
(ten; 

2. SDdC) ^an tJebbeS af 
^ononi tref ttff be S^na^ 
gogor t ©amafco, att^trem 
^an fttina funbe af benna 
hjagen, man effer qiDtnnor, 
bent ffuffe ijan fiSra 6unbna 
ttff Serufalem. 

3* O^ wih ^n mar f 
mdgcn, od^ natfabeo tnttff 
©amafcunt, bd frtngfFcn 
^onom ^afleltga ett fFen af 
i^tnimelen* 

4. Dd^ ^an fdff neb ^d 
jotbena, odf) ^Brbe ena rofl, 
fdganbe6 titi ftg: @au(, 
®aul, f)mt fi3rfo(jerbuniig? 

5. 2)d 'fabe ^an: |o 
dft bit, |)®m? @abe §@r:^ 
ten: Sag dr S®fu^, ben 
bn forfiSljer; btg dr fmnrt 
aii f^jerna etnot ubbem 

6. 2)d flPalf ^an, od^ 
fedfmabe, oi) fabe: <g)@rre, 
(^mab miff bn jag ffaff go^ 
ra? @abe ^(Srren tiff |d^ 
nom: @tatt n^))?, od^ gad! 
in i flabeit, od^ ber fPaff 
big marba fagbt, fimab bu 
giJra ffaff. 

7. Odf) be man, fom 
more i fdffff'a)) meb r;onDm, 
ftobo fBrffrddfte, ^Brrtnbeg 
md( riiftena, od^ bodP (if mdf 
fdgo be ingen. ^ap. 9. ©erttxttgar. 29S 8, T)d flob @aulu§ Up)) 
af jorbene, od^ npplat ftn 
iJgon, DC^ funbe boc! tngen 
fe; utatt be togo ^oxxqux h^ib 
^anbena, oc^ (cbbe ^onom 
in i ©aniafcutm 

9, SDd) ^an mar t tre 
bagar fd ait ^an fdg fntet, 
D(^ mtet dt, ej feller bracf* 

10, (Sd mar utt ©a^ 
mafco en Sarjunge, fce^ 
ndmnb ^Cnama^; ttff (;Dnom 
fabe ^Srren utt en fi;tt: 
^tnam'a, Dd^ l^an fabe: 
«g®rre, l^fir Sr jag, 

11, Dc^ $@rren fabe 
tiU ^onom: ^tati npp, oij 
gatf in pa ben gaton, font 
faffaS ben Slatta, od) fi3f 
utt Suba ^u6 en font ^eter 
® aulu8, af ^arfett ; tt) ft, 
^an bcber, 

12, ©d^ ^an ^afmer fett 
I f^nen en man, font l^eter 
5tnanta§, tnfoinma, od) 
(dgga ^nbcna pa fig, att 
^an f!ulle fd ftn ft^n tgen, 

15, ®d fmarabe 5(na- 
nta^: §®rre, jag ^afmer 
^iJrt af mdngotn cm benna 
mannen, ^uru mi;dfet onbt 
i}an gjort ^fmer bmom 
(^eltgom utt S^^wf^^^w; 

14, Od^ ()dr (;afn3er t}an 
nu magt af be ofmerfla 
^rejlerna, ttIT att 6tnba alia be fom ataUa bttt 
9?amn, 

15, 2)d fabe .gSrren 
tttl t;onom: ©ac?; ti) l^an 
dr mtg tit utforabt rebjTa)?, 
ait ijan ffaff Bara nittt 
f)?amn fnfiJr cgcbtttngar, 
oi) fix ^onungar, od^ fi3r 
3fraeI6 tjant, 

16, Dc^ jag jFaa mffa 
^onom, ^uru tn^dPet ^an 
Itba ffair for mitt ^lamn^ 
flPud, 

17, O^ ?lnattta§ gtdE 
dflab, Dc^ fom t '^ufet, la'tit 
^dnber pd ^onom, ocf) fabe: 
Sauf, fdre Prober, §@rren 
()afmer fdnbt nttg, 3(^fu6, 
fom fi;nteg big t mdgen fom 
bu fom, ait bu ffall fd bin 
ft;n tgen, oJ) u)3|3fi;I{a6 tneb 
bem tg^elga ^nba. 

18, Ov^ ^xaxi fiiao af 
han^ ogon fdfom fjdff, cij 
ijan firf fin ft;n, oi^ flob 
npp^ oij Vat Upa fig; 

19, Oc^ tog mat till 
fig, oc^ f6rftarfte ftg, Od) 
mar (Sautu6 meb be 8dr= 
jungar, fom t ©amafco 
moro, t ndgra bagar, 

20, Ot-^ ftraxt 6egi;nte 
^an i ®^nagogorna pxt- 
btf a (Sf^rtftum, att Ijan mar 
@ub3 @on, 

21, 'Ddf fBrunbrabe ftg 296 ^poftla ^ap. 9, aUt, fom ^onom ()brbe, od^ 
fabc: 5(r ftfe benne, fom t 
Serufalcni forf!i3rbe alfa be 
fom alalia betta 9famnet; 
odC) ()tt at fonttJien bcru:p^^a, 
ait han ffuUe fcra bem 
Bunbita till ofiijcrfla ^rc:= 
flcrita? 

22. ar?cn @autu§ fDr= 
fofrabe ft'g ju met ocf} mer; 
od) Bfii^erhjann be S^bar, 
fom Bobbe i ©attiafco, Be^-- 
iDtfcmbe^, ait benne ttiar 
(5r;riftu6. 

23. @fter manga bagar 
gtngo Swbci^'ttci till rdbS 
emeUan fig, ait be ffitUe 
brcipa ^mQXtu 

24. Mm (^anln^ \r)axU 
formarab om beraS forfdt; 
Dd) be maftabe f ^ortarna 
bag od) natt, att be f^uUe 
fd txapa ^onom. 

25. 2?kn fidrjungarna 
togo ^onom om naittn^ od) 
f(d:p))te l^onom ofn?er mxx- 
ten, od^ Idto (^onom neber 
ittt en forg. 

26. ^^dr (Sau(u6 fom 
tiff S^^ufalem, fei3b (;an till 
ait gifnja fig intiU 2dr= 
jnngarna; od) be iuoro alle 
tdbbe for t)onom, tde tro- 
cnbe^ att ()an ii^ar morben 
Sdrjunge. 

SII7. 9Wen 23arna6a^ tog ftonom till fig, od^ ^abe ^o^^ 
nom Bort HU ^I^ofllarna, 
Q^ fdrtdljbc bem, ^uru l^an 
^abe fett ^Grran i njagen, 
oc^ ait ^an ()abe ialai meb 
(^onom; od^ ^uru f;anl)abe 
manliga BehJtfl fig, 1 3®fn 
9?amn, xxii ©amafco. 

28. Ocfi mar ^an fcban 
meb bem t S^tufaUm, gtcf 
lit od) in^ 0* talabe triS- 
flclfga t §(Snan§ ^gfu 
^>?amn ; 

29. £)^ talabe od^ big= 
pnterabe emot be ©refer. 
mtn be fofte efter att brd^ 
^a ^onom. 

30. 2)d BrBberna bet 
fornummo, forbrabe be ^o- 
nom tntill G^efareen, od) W 
to ^onom fara iiU ^arfum. 

51. ^a ^abe bd nu for- 
famltngarna frtb iiftuer ^ela 
3ubeen, od) ®aliteen, od§ 
Samarien, od) fdrfofrabe 
fig, manbranbeS i .g>erran^ 
rdbb^dga, od^ u:()^)ft)UbeS 
meb ben ^elga 5lnba^ triift. 

32. ed ^dnbe fig att, 
bd ^etru6 manbrabe aUt- 
ftdba omfring, fom i)an 
od ti{i be (;e{iga, fom bobbe 
i ^t;bba 

35. ®er fann ^an en 
man, Bendmnb iS^ma^^ fom 
nu i aiia dr legat ^abe pa 6a}?, 9, 10. ®etnittgttt. 297 fang, Gi) ^an tuar ioxU 
tagen, 

34. D^ spetru6 fabe tia 
^onom: S'nea, iott big 

od^ 6abba dt big fjetftrom; 
od^ flrajct flob ^an u}})j. 

35. Dd^ ^onom fdgo 
affe, fom fcobbc t 8^bba, 
cc^ i ®arona, oc^ ti^orbo 
Duiti}Snbe iiU <^®rrait 

36. 9Wcn t So^e iuar en 
Idrjungmna, benamnb S^a= 
fcit^a; bet uttt;beg ©orcaS, 
bet ar, en rd ; ^on mar fuH 
meb goba gerntngar, oci^ 
atmofor, fom ^on gaf* 

37. ®d (;anbe fig i be 
bagar, ati ^on n^arbt fjuf, 
od) Mef biJb ; od) be ttudbbe 
^enne, oif (abe ^enne t 
faten. 

38. £)i> efter S^bba wax 
idt Idngt tfrd ^Gppt^ oij 
Sdrjnngarna ^iSrbe, att^e= 
tru^ war ber, fdnbe be tmd 
man tiU ^onom, oi) 6dbo, 
att i^an mtUe gi5ra fig bet 
outaf oc6 fomma till bem. 

39. £)d flob ^:petrua 
u)}^, oc^ fom ttU bem. Od) 
bd (;an iuar fommen, ^abe 
be {;onom in i fafen; ocf) 
fringom ()onom ftobo alia 
enfor grdtanbe, od) \m\iz 
§onom fjortiar o^ fldber, fom ®orca6 ^aU gjort 
bem, meban ^on n^ar meb 
bem. 

40. S)d bref ^etruS bem 
aila nt, od) fM neb pa fin 
tnd, d4 6ab ; oc^ manbe fig 
om till frD:p^en, oif fabe: 
STaBft^a, flatt up^. SDd 
i3).i)jnabe (^on fin 5gon; o^ 
fom ^on ftcf fe ^etrum, 
fatte ^on fig npp igen. 

41. £)c^ ^an rdtfte ^enne 
(;anbena, od) refte ()enne 
npp ; od^ f aHabe be f)eltga, 
od^ enforna, od) antttiax- 
babe bem ^enne lefmanbc^. 

42. o4 bet n^arbt fun= 
ntgt iSfu^er ^ela 3o|?})e: 
od^ mdnge fceg^nte tro pa 
.g>Srran. 

43. (3d fcegaf fig, ait 
f^an Blef t mdnga bagar t 
3o}j))e, ndr en fom ()ct 
eimon, fom n^ar en Kber- 
mafare. 

10. (§.apitUt. 

(Sornelii, $ctri fyn, famtal, 

11 tt Sefareen loar en man, 

^ fcendmnb ©ovneliu^, en 
f)ofioit6man af ben ffaran, 
fom f)et ben SBa(ffe; 

2. ©ubelig od^ gnbfrnf- 
tig meb alit fttt ^u6, gif- 
n?anbe6 foltena m^den a(= 298 ^IpoftU l£a|?, 10. mofo^ od) Bebjanbes ®ub 
airttb. 

5. ^an fdc^ utt en ft;n 
u|:;pe)il6ar(tga, mfb nionbe 
ttnmian )?d bagen, ©ub^ 
5(ngef tnfotnina ttU fig, od^ 
fdga tiTI fig: (Sornclu 

A. S)d fdg ^n uppa 
f^Duom, od) ix^arbt fiSrfarab, 
cd) fabc: ^luab ciret, ^cr- 
re? S)a fabe ()an tilt ^o? 
Item: S)ma boner od^ bina 
almofor dro u^^^fomne i 
dnuuiielfe for ®ub. 

5. Sd fdiib nu ndgra 
tndn till ^oppt, od) fatta 
till btg <Sinion, fom od 
faaaS spetrwo; 

6. .g5an gdflar ndr en, 
foui (;eter Simon (dber? 
ntafare, oij (;an6 ^u^ ar 
mib ^aftDet; ben [fall fdga 
big ^mab bu„ gora ffatt. 

7. £D^ bd Singelen, fom 
talabe meb Sornetio, n^ar 
Bortgdngen, f allabe (;an tiH 
fig tn^d fina tjenare, od) en 
gubfruftig frig^Sfneft, af 
bem fom logo n;ara pa ^d= 
nom ; 

Vu Dd) fcrtdljbe bem allt 
betta, od) fdnbe bem tiCl 

i). *^^d Den anbra t)agen, 
bd U n^oro pd ti^dgen, oc^ 
beg^ntc liba intill Paben, gid ^etrug npp I faten, titt 
ait tebja, iuib f jette timman. 

10. Dd) fom f)cin marbt 
f)ungrig, njitle ^n fd fig 
mat; oc^ luib be tillrebbe, 
fom en bnjale iJfnjer ^onom; 

11. Dd^ ^an )dg ()im:= 
melen cpptn^ oc^ neber== 
iomma iili fig ett fat, fdfom 
dt flort linnet fidbe, till:: 
(}o:pa6unbet i alia fi;ra ^or- 
nen, neberldtet pa jorben; 

12. llti i)tmtto it>oro 
atia^anba fprafiJtt bjur pa 
jorben, od) ii^ilbbjur, od) 
be fom fn;panbc dro, oc^ 
be fom fll;ganbe aro unbcr 
f)immelen* 

IS.Cc^enrBtlffebbetiU 
f;onom: ^tatt xt^)), ^etre; 
jTagta, oc^ dt. 

14. ®d fabe ^etrng: 
Sngainnba, ^6'rre; tt; jag 
^afiuer albrig dtit ndgot 
menHgit, efler orent. 

15. x)ci) riSflen fabe a\u 
bra refon till ^onom: ^ti 
@nb ^afmer rent gjort, bet 
fcet^ofn^er bn idt taUa men- 
Itgit. 

16. Dd) betta ffebbc od 
fd trebje refon; od) loarbt 
fatet feban igen n))))taget i 
i)immelcn« 

17. Od) )^a ^:petrna 6e= 
gt;nte 6efi;mrab njarba mib (^ap. 10. ®etnittflat. 299 ffuU'e mara, fom ^an fett 
^abe; ft, mannerna, fom 
fanbc itjoro af Sornelto, 
hjoro fiJr biJrrene, od) fras= 
gabc cfter ©imon^ ^u6; 

18. Dc^ !attabe be en 
ut, oc^ f^jorbe, om ^tmon, 
font od faffabeS ^etruS, 
ivar ber tiff ^crterge. 

19. Ddj njtb ^ettuS 
tcinfte ^d fi;nena, fabe Sttt:= 
ben tiff ^onom: @i, bcr 
ai'D trc man, fom fofa cfter 
big. 

20. (Sd flatt m u:p)), 
oc^ flig neb, od^ gacf meb 
bcm, intet ttuiffanbc^; t^ jag 
l^afiuer fanbt bem. 

21. @d fieg ^^ctruS neb 
nil mannerna, fom fanbe 
ttjoro af Sornelio tiU ^o- 
nom, 0^ fabe: @i, jag dr 
ben fom 3 fi5!en; for ^ti^ab 
faf dren 3 fomne? 

22. (StDarabe be: Sor^^ 
ncline!, ben ()ofmit6mannen, 
fom dr en rdttfdrbig oc^ 
gubfruftig man, oc^ ^afmer 
n^ittne^fcorb af afft SuWffa 
fotfet, ^fn^er fdtt kfaff:^ 
nino^ af en f;elig SIngel, 
att ^an fhiffc taiia big nti 
fitt ^n6, oc^ ^ora orb af 
big. 

23. ®d faffabe ^an bem in, 0^ Be^Bff bem ber iiU 
^ertjerge§* ®agen bereftet 
for ^etrug meb bem; od^ 
ndgra tri3ber af '^oppt fBIi=5 
be t^onom. 

24. SD^benanbrabagen 
fommo be in xxii Kefareen; 
oc^ ©ornetinS fBrtibbe bem, 
od) ^abe faffat iiUljopa fjna 
frdnber, ocf) fina 6dfla n)dn= 
ner. 

25. Dd) bd bertiff fom, 
ati ^etru§ ffnffe ingd, gi* 
Sornelin^ emot ^onom, oc^ 
fi5ff neb fi5r ^ang fotter, oc^ 
tifftab ^onom. 

26. 9JJen ^etrn3 refle i)o^ 
nom npp/ fdganbe^: ®tatt 
npp] jag dr otf en men^^ 
niffa. 

27. D^ fom ^an ^abe 
tatat meb {)onDm, gitf ^an 
in, oc^ fann ber manga, 
fom forfamlabc n.^oro; 

28. C^ fabe iiil bcm. 
3 njcten, att idfe ^(dgar 
lofligit n^ara, att en S^^bif? 
man md umgd effcr fomma 
t\U ndgon frdmmanbe ; men 
®nb (;afit3er mig nnbcrn^ifl, 
att jag inga mcnniffo ffaff 
rdfna utenliga effer orena. 

29. ©erfore dr jag odf 
otiDifa^etaftcIigen fonunen, 
feban jag tuarbt faffab af 
eber. ®d frdgar jag eber 500 ?l<)oftlo (£a^ 10. nu, fix ^hjab faf ^afmen 
3 taUat nifg? 

30* ®d fabc gorncHu^: 
g'^ra bagat fcban faflabc 
jag intftt benna flunben, 
0^ 6ab t ttutt i^m§ n^tb nU 
onbe tmimatt; od) ft, en 
man ftob fBr nu'g i f?tnan= 
be flabet; 

31. Od^ fabe: Sornelt, 
bin tiSn ax ^iirb, 0(^ ®ub 
i^afrt^er taiitt uijj^a bma 
atmofor. 

32. @a fSnb nu ndgra 
tiir 3o})^e, od) fatta titt 
big ©tmcn, fom oc! fallal 
^etru6; ijan gdflar utt ®i:= 
inen§ (dberntafare^ ^u^, 
utnieb ^afli^et; ncir Ijan 
fommer, (lad (;au tafa meb 
^tg* 

33. ^d fdnbe jag ocf 
flrajrt tiU big, od^ bu gjorbc 
a^dl att bu fom. ®d arc 
njt nu (;dr a((e fBi: @ub(, 
m att ^iita aKt bet big af 
®ubi kfalbt dr. 

34. ®d 8^))uabe ^etru^ 
fin mun, o^ fabe: Slii for= 
nimmct jag i fantiiuQ, att 
nar ®ut)i at intet anfc= 
cnbe tin ^jerfoncn; 

35> Utan i alla^anba 
folf ben fom frnftnt f)o= 
nom, od^ (jdr rattfatM()= 
^etcn, Ijan iir iynww tali. 36. 3 tveten todt om 
bet talet, fom ®ub utTdnU 
Ijaftvtx m Sfraetg Barn, 
6ebdbanbe§ frib genomS^^ 
fum e^riflum, (;miTfen dr 
I^Srre Bfmer aUi; 

37. Om f)ti?ir!et tat 6e^ 
rt)6tabt dr ofmer tjela 3^= 
biffa tanbet, oc^ fiSrfl 6e^ 
g^nt af (Salileen, efter ben 
biJ^^elfen fom So^anneS^jre^ 
bifabe; 

38. ^uru ©ub ^afnjer 
fmort S®fum af 9fajaret^ 
meb ben ^efga Stnba, od^ 
fraft; ^milfen n^anbrabe 
omfring, gi5ranbe6 mdl, od^ 
^jel^anbe^ aUom fom te^ 
fatte n^oro af bjefmulen; it) 
@ub mar meb t)onom. 

39. SDd^ ttn dre mittne 
m attt bet ^an gjort ^af:= 
mer i Swbiffa lanbet, odf) 
t Serufalem; ben brd^o be, 
od^ ^dngbe ^d trdb. 

40. ®enna ^afiuer nu 
®ub u]3^mddEt <)d trebje 
bagen, od^ fdtit f;onom njar- 
ba u)j:penBar; 

41. 3cfe aKo foltena, 
utan o§, fom @ub tittfiJrene 
till ivinm utivatt^abe; lui, 
fom atom odf) brudPom meb 
i)onom, feban (;an n>ar u^?)}== 
ftdnbcn ifrd be bi3ba. 

42. Od; i]an 6iib o§^ 6a^. io, 11. ©etningar, 501 ati tvi ffuUe pxtWa fix 
foffet, 0^ tvittm^ ait \)an 
CLX ben fom af @ubt iiU^ 
fftcfab ar, iiti en bomarc 
i3fmer lefmaubc ocf) biibcu 

43* ^ottom 6ara aHe 
^r0:p^eterna mfttneSBBrb, 
ati ^tvax Q^ en fom trot 
pa ^onom, f)an ffatt fd 
f^nberna^ forlatetfe genom 
^an^ 9?anut 

44. SBtb ^etru^ dnnu 
tatabe be^a orben, fM ben 
.^elge Slnbe ^jS attu bem 
fom talet ^iirbe. 

45. SDd^ be trogne af 
omffdtelfen, fom meb53etro 
fomne n^oro, forunbrabe fig 
ati ben $elga 5lnba§ gaf=: 
n^a n^arbt orf utgjuten bf^ 
njer ^ebnmgarna; 

46. ^^ be (;i3rbe bem 
tola meb tungomdt, oc^ 
pxifa ®nb. 

47. ®d flijarabe ^e== 
trnS: ^an ndgor fhhjnha, 
ait be§e fcfe bo^^ag f \))aU 
ten, fom fdtt ^afwa ben 
^efgn 5tnba, fd njdl fom 
njt'? 

48. D^ fd Idt (;an bi5)ja 
bem I tg>(Srran'3 9Jamn. 
£)d^ be bdbo ^onom, ait 
tjan fPu((e bitfma ndr bem 
i ndgra bagar. 11. ^apitUt 

spetri forfiuar. Orbet utf^ribt. 
6^rt|lnc namnaS. ^tgaSu^. 

^\a fingo Sl^ofllarna, od^ 
'^^^ be firobet fom meb 
bem \VDXQ i Snbeen, ^ha 
ait q£ ^ebnmgarne anam^ 
mabe ®ub6 orb. 

2. Od) bd ^etru6 fom 
upp tiU Serufalenv fceg^nte 
U fom njoro af omffdrel- 
fen ftfma meb l^onom, 

3. Sdganbe: ®u ^af- 
trer ingdngtt M be man, 
fom for^ub ^afma, oi) ^af- 
n?er dttt meb bem. 

4. ®d 6egt;nte ^etrng 
fiirtdfja bem af begt;nnet- 
fen, bet ena meb bet anbra, 
fdganbe^: 

5. Sag njar t ^oppt flab 
bebjanbeg; bd fom jag utt 
en bmala, od) fdg enaf^n: 
namltga tit fat neberfom- 
ma, fdfom tit flort Knne= 
flabe, f^ra^ornabt, neber- 
Idtet af l^tmmelen; orf) bet 
fom in till mig. 

6. Od^ ndr jag gaf 
ber aft nppa meb ogonen, 
marbt jag tijarfe, od§ fidf 
fe ft;rafiJtt bjur pa jorbene, 
orf) h^tTbbjnr, orf) be ber fri;* 
panit dro, oi) be ber fit;* 
ganbe dro nnber ^unmelen: 302 Stfjoftla (^ap. 11, 7. Cdfe ^crbe en r6fl,|Drb,6marmeb bu flPaU frSIfi 
fciganbea tiU mig: Stattjmarba, od^ afft bttt ^ug. 
up^/>)3etre; flagta, oci^ at 

8. Dc^ jag fabe: S^ga^^ 
lunba, tg)6n:e; it) tntet 
mendgft etter orent ^afitjer 
nagoii ttb fcmtnit i mm 
ninn. 

9. ©marabe mtg dter 
riJflen af (;tmmelcn: ®ct 
(3nt) ^aftucr rent gjort, bet 
md^e bu tcfe rafna men^ 
Ifgtt. 

10. Dd) bet jEebbe tte 
refer; o(^ n:arbt aUi dter 
u<?|)taget i ^tnunelen* 

i 1* D^ fi, t bet fauuna 
more tre man for fiufet, 
ber jag uti mar, be ber 
fdnbe more tiU mtg af Se=: 
fareen, 

12. ^^ fabe Slnben tHi 
nu'g, ait jag ffuKe gd meb 
bem, o&j tmtfia intet. ®d 
fof jbe mig ocf be§e fe;c 6r6? 
berna, od) mi fommo uti 
manfenS ^u^. 

13. SDd) ^an fortdljbe 
for o§, att i)an ^abe fett 
en Stngel i fitt ^uS, ben 
ber fi3r l^onom flob, c^ fabe 
tiff ^onom: ®dnb nt ndgra 
man tiff 3o)?^e, o* faffa 
tiff big ^imon, font od 
faffaa '^etruo. 

14* 2:)en ffaU fdga big 15. 9lax jag ^abe liegt^nt 
mttt taf, foff ben ^efga 
Sfnbe neb pa bem, fdfom 
^an od i fdrflone neberfofi 
pa 0^. 

16. @d fom mtg if;dg 
bet ^Srren fagt ^abe: So- 
^annea l§abe biJ^jt eber t 
matten; men 3 ffofen bo^jte 
marba t bent |)efga Sfnba. 

17. efter m @ub ^af= 
mer gifmit betn ftta gdfmo 
meb o§, font trobbom ))d 
.^©rran 3@fum S^riflunt; 
^0 dr jag, att jag funbe 
fid emot @ub? 

18. 9tdr be betta ^iSrbe, 
tigbe be, od^ |3rifafce ©ub, 
fdganbe: ®d ^afmer od itu 
®ub gifmit t^ebningomen 
fcdttriitg tiff fif^. 

19. Dd) be fom fiir^^ 
flri3bbe moro, fiJr ben 6e:= 
brofmeffen^ ffuff, fom :pd= 
fontmen mar fi3r @te^f)ani 
ffuff, manbrabe omfring 
afft inttff ^^eiticett, od) 
(St;|)reit, od^ Sfittioc^ien, ta= 
fattbe^ orbet fbr ingotit, tt= 
tan affenafl for gubonteit, 

20. Od^ moro ndgre 
ntdn ifcfanb bem, af (.vt;^ren 
od) (Stjrciten; ttdr befommo 
tiff 2fntiod;ien, tafabebeod 6a|?* li, 12. ©erningar, tiU be ©refer, ^jrebifanbee 

, 2±. Cd) •ggrrang ^anb 
tvax meb bem; ocfi en fior 
|o^ togo rtJtb trona, otf) 
omhjanbe ftg ttH t^Srran* 

22, ®d fommobdttbenbe 
^aroin fiir ben forfamltng, 
font tvax i ^ttuhkm; bd 
fdnbe be ^antabam, att 
^an \ixxUt fara tttt SlnttD? 
d^iem 

23* 9Mr ^an ber !om, 
0^ fi* fe &\M ndb, luarbt 
l)an glab; o^ fi3rmanabe 
bem aEa, att be af ^jertat 
ffuEe fafie bltfn^a, orf) ^dtta 
fig intiH .g)erran; 

24, 2:t; ^an h^ar en gob 
man, oc^ full meb ben 
^elga Sinba, oc^ tro, Od) 
en flor ^op meb folf fi5r^ 
cfabe^ intiH ^©rrmu 

25, ®eban for 23arna= 
ia^ till ^arfen, od^ n^iffe 
uppfiifa <^aulum. 

26. S)d ^an I^onom 
faim, tog f;an ^onom meb 
fig tilt Stnttoc^iem SDrf) fd 
feegaf bet fig, att be tit ijtli 
ax omgingo meb ben fi5r= 
famlingene, oi) (drbemi;cfet 
fotf; oc^ att 2drj«ngarna 
6egt;nte fi5r)l ber i ^Intio? 
c&ien MlaQ g(;riflne, 

27. Oc^ \xii be bagar ao5 

fommo ndgre ^ro^jl^eter 
txU meb af Serufalem iiU 
5(ntiod;ie)t 

28, Dc^ en af bem, it- 
ndmnb ^gabng, flob npp, 
Qdj unbermifle bem genom 
2lnban, att en flor hunger 
fomma ffuHe oftrer ^efa 
ii?er[bena; ijMhn fom ffeb- 
be unber ben^ejfarenSIau^ 
biu6. 

29, £)d fatte 2drjungar:= 
na fig fore, cfter fom ^n^ar 
formdbbe, ait fdnba ndgot 
tiU ^tip till be Brober, font 
fcobbe i 3iibeen; 

30, ^tmtttt be ocf gjor= 
be; od^ fdnbe till be dlbfla, 
genom 23arna6e ocf} '^anlt 
|anb. 

12. (^apitltt 

^acclj brakes, ^ctxn^ U'^^lim 
<gcrobc6 u|^|jatcg af matfat. 

SHd famma tib tog ^o- 
T nung $erobe§ fatt ^d 
ndgra af fcrfamlingene, till 
att pina benu 

2. £)(S) hxap i)an ^aco^ 
bum, So^annia t>rober,meb 
fujdrb. 

3. Oc^ bd ^an fdg, att 
Ut Be^agabe Subomenn^dl, 
tog f;anDdfatt))d^etru§; 
od) bet mar om 3i3te6riib§' 
bagarna. 504 9l|joftla ^ap. i% 4. £)a ^an nu flcf fatt, 
pa ^onom, fattt ^an ^onom 
t fangctfe, antn^arbanbeS 
^onom f^ra qrtjartcr frtgg^' 
fneftar, ttff att fdrtuaran;! 
aftanbe^ efter ^dffana ^a^ 
lua ^onom ut fi3r fclfet | 

rabe§ i fangetfei a?knfar^| 
famtmgcn ^abe 6i3n till 
@ub fBr ^onom, utan dter- 
hjanbo* 

6. 9?ar nu ^erobe^ UjtHe 
l^aft (;onom frire, t ben fam^ 
ma naikm fof ^etru^ 
emedan tmd frtgSfneftar, 
tunbcn meb th^d fcbjor; 
odf; maftarena hjoro for 
bBrtene, oc^ togo mara |?d 
fdngclfet 

„ 7, Dd^ ft, ,g»grran§ 
S(ngc( flob fi3r t^onom, odj 
tit ffen h;pe t ^ufet, od^ 
flottc ^etrum ^d ftbona, 
oc^ ttjdrfte f)onom u^p, fd== 
ganbcS: ^tati upp fnar= 
liga* D(^ febjorna fiJKo 
utaf f)an^ (;anbcr* 

8, Cd^ fabc 5(ngclcn tfll 
^Duom: Stnb om big, od^ 
tag bina ffor u)?^d; t)an 
ccf fd gjorbe, SDd) ^an 
fabe iiU ^onoui: Sag bin 
fjortel nppa^ oc^ folj mtg« 

9. Drf) fd gitf l;au ut, 
od} fiJIjbc (;onom; od^ iwi§tc icfe att bet ,mar fant, fom 
fFebbe af 2(ngelen, utan 
mtntt ait ^an ^abe fett 
en fi;n. 

10, Dd^ be gingo fram 
genoui ben fiirfla o$ anbra 
maften, od^ f ommo ttfl jern=^ 
^jorten, fom brog dt jlabcn; 
ben 6J)pnabeS bem af fig 
fjelf; od^ be gingo betut, 
braganbeg framdt en gato 
Idngt; od^ i bet famma Jom 
Slngeten ifrd ^onom, 

11, £)d ^etrug f om titt 
fig igen, fabe ^an: 9lu mi 
jag fiSrmigo, ai{ ^©rren 
lafnjer fdnbt fin 5(ngel, od^ 
iao^ii mig utu ^^erobi^ ^anb, 
o^ifcdnaaSubifSafoffen^ 
dflunbam 

12, ^S) bd ^an 6c fins 
nabe fig, fom (;antitt9J^arie 
^u^, fom mar So^anni^ 
mober, ben odE faHabe^ 
2)Jarcu§; odf) ber iooromdn^ 
ge forfamlabe, ocf) bdbo. 

15, ®d ^etrug flappabe 
))d porten, gidf en pi^a xii 
aii ^ora ijo ber mar, Be- 
ndmnb 9vobe. 

14, Dc() bd ^on fdnbe 
^^etri riifl, tdt l^on icfe upp 
portcn, fiir gldbje^ ffulf; 
utan Io)>^ in, odf? Ijdbabc 
bem att '^^ctru^S ftob fi3r 
pQxiiiu (^ap. 12, 15. ©etntitgat. 805 15. ®d fabe be tftt 
fienne: S)u cifl tdfe mib bin 
ftnnc. S)a i^ob ^on fafl 
bcr)3d, att bet hjar fd. ®d 
fabc be: ^an3 Singel aret 

16. SKen ^etiita f)bU 
up^)d att fla^^cu 5lar be 
bd it^3^IatD, fingo be fe ^o^ 
nom, D(^ fiJrunbrabe fig. 

17. ©d tcdfnabe I^an 
bem meb (^anbene, ait be 
f!uae tfga; oc^ fortaljbe 
bem, ^uru «§®rten '^abe 
frdlft ^onom ittufangelfet; 
c(f) ^an fabe: ©BrerSacofco 
odf) fctobetna Bdb ^drom. 
©eban gfcf ^an berut, oc^ 
brog 6ott pa en annan flab. 

18. Thn bdbagermarbt, 
mar td!e (ttet httijmmtx 
tblanb f nggfnef tarna, ^hjab 
af ^etro ffude morbtt. 

19* SDd^ ^erobeg ^abe 
6db efter bottom, oc^ faun 
^onom ttfe; t\) Idt ^an ran- 
fafa toafterna, oc^ l^afn^a 
bem bort Od^ for neb af 
Subeen iiU Sefareett, odi) 
bttjalbeS ber* 

20* D^ t&erobeS mar 
itta ttllfrtbg meb Urn af 
^9ro o(^ Stbott. 9Wen be 
fommo enbrdgtettga M ijo^ 
ttom, oc^ talabe mtb S3la^ 
flum, font ^onungenS ta- 
mererare mar, od& begdrabe frtb; tt) bera§ (anb6dtibe 
^abe ftn ndrmg af .tonutis 
gen6 tanb. 

21. ^d Befldmbe ^t^ 
robe^ en bag, o(^ Habbe 
fig ittt ^omutg^Itg fldber, 
0^ fatte fig pa bomflolen, 
o4 ^abe ett tal till bem; 

22. Od^ folfet ro^abe: 
@uba rBfl dr betta, oij ttfe 
menm'f?or6. 

23. D^ flra;j:,t flog ^o^ 
nom .g>®rran^ Stngel, ber- 
fi3re att ^an itfe gaf (Subt 
drona; odi (^an marbt upp^ 
fcdten af matfar, oc^ gaf 
u:()^ anban. 

24. S)?ett @ub8 orb md):== 
te D^ f6r&fabeg. 

25. $)Jfen ^arnabav3 D^ 
@aulu6 foro tgen iiU gc- 
rufalem, od) fingo ben unb=^ 
fdttning tfrd fig; od) togo 
meb fig So^anneS, fom otf 
fattabeS SWarcu^. 

13. ilapitltt 

spviuIit-3 later ^cbningarna, om* 

lucinbi^r SergtiiS, ^rcbifat i 

Slnttoc^i'a. 

C^d^ moro uti ben for^ 
^^ famling i S{ntiodr)ten 
ndgre ^xop^tttx od^ Sara- 
re; ibianb bem mar ^ar^ 
naba^^ oc^ (Simeon, fom 
fattabe6 9?tger; od^ Sudui goe ?l|)oftla ^ap. 13, af (F.9renen, od^ 5:Wana^cn, 
fom mar up^jfobb meb .^e- 
robe ^etrard^a ; o J) ®aulu§» 

2. 9?Sr be famnie tjente 
^Srranom, cci^ faflabe, fa^ 
be ben |)erge Slnbe: ®ft(:= 
jcr mfg ut ^arnatatn od) 
(Saulum, tfrr bet met!, fom 
jag ^afimx fattat bent tiU. 

3. ®d faflabe be^ qS) 
bdbo, o(^ (abe ^anber pa 
bem, od^ (ato bent fara* 

4. Dc^ fom be fanbe 
moto af ben ^^elga 5lnba, 
brogo be ttff Seleuctam; 
cif feglabe baban tntttl 
(E't^pxtn. 

5« Od^ ba be moro i ben 
flaben Salamtne, prebtfabe 
be ®ubg orb ittt 3ubarna6 
(St;nagogDr; Dcf)3o^ttnem 
^abe be for en tjenare* 

6. Dd) ba be BftDevfartt 
^abe i5na afit mtiir (ben 
flaben) ^ajj^um, funno be 
ber en trollf'arl, fom n^ar 
en falff ^ro^^l^et, en S«be, 
fom ^et ©argefuS. 

7. ^an njar meb tanbS^ 
^iSfbmganom, fom I;et @er^ 
gtu8 '»pauUt§, ^nnlFen en 
fiirfldnbtg man njar* ^^an 
faUabe till fig S3arnabam 
od^ (Sautum, od) Bcgdrabe 
i)ha @ub^ orb, 

8. a«en trottfatten m)s ma6, tt> bang namn ntti;^ 
be§ fa, flob bem emot, od^ 
iDtHe tvanba lanb^^Ufbin, 
gan ffrd trone* 

9, 9J?en ®auln§, ben 
odE ^an(u§ ^et, fnff meb 
ben t^elga 5lnba, fdg pa 
^onom; 

iO, Od^ ^an fabe: SD 
bu bjefii)nI66arn, full meb 
aUt "Bebrdgeri, o^ meb alia 
Iijl, fienbe tiff aUt bet ratt^ 
fdrbtgt dr, bu (dter idfe af 
ait forn^dnba ^SrranS rdt- 
ia mdgar* 

11. Odf) nu, n, ^(Sx^ 
ran6 t)anb dr ofii^er big, oi) 
bu ffa(( marba Blinb, od^ 
idt fe folcna en tib tdngt. 
DdT) flraxt fott pa f)onom 
tccfen od^ morfer; od^ (;an 
gtc! omPring, fofanbe^ ef- 
ter ait ndgor imitt ta^an 
ivii ijan'tma, odf) leban. 

12. ®d laitb^^ofbingen 
fdg ^mab ffebt mat, trobbe 
f;an, od) forunbrabe fig i3f= 
\mx $®rran§ Idrbonu 

13. ®d ^aulu^, od^ be 
meb ^onom moro, fovo ifrd 
^a^)f;D, fommo be till ^^er- 
gen i ^am^j^^fien; od^ 3d== 
^anneS ffiljbeS ifrd bem, 
od^ for tgen tiU Serufalent. 

14. ^JZen be brogo ge- 
nom be (anbSdnbar ifrd Sa^, 13, ctttiitgat. SOf ^crgeu, oc^ fommo till 
%tttoc^ten, I bet latibet ^t* 
ftbien; otf) gingo ht uti (S^^^ 
nagogon oni ^aBfeat^Sba^ 
gen, od^ fatte fig. 

15. Od^ feban lagett mar 
(cifen, o(l)^rD^l^eterna,fart' 
be be ofmerfle af ©i^Uvigo- 
gou tilt bem, faganbe: 3 
man dc^ Briiber, ^afmen S 
ndgot att tala tttt folfet^ 
fi3rmanelfe, fd tater. 

16. 3)a flob ^auIuS 
u^^j, od^ gaf tedPen meb 
^anbene, ati be fJuCfe mara 
tt;fle, D^ fabe: 3 uiSn af 
Sfrael/ od^ 3 fo^n fruften 
©ub, ^i3ver ^drtia. 

17. ©etta foIf§ Sfraeia 
@ub ^afmer utmalt mara 
fdber, odf) up^)t;Djt folfet, 
bd be framlmgar more utt 
@gt;^3tt lanb, od^ fort bem 
berut meb ^i3gom arm. 

18. Dd^ mib f^ratto dr 
Idugt leb ^an berao feber 
nix iifnen; 

19. Dd^ neberlabe fju^ 
{;anba fo(! utt 6anaan6 
lanb; odf) fHtfte bera^ tanb 
emettan bem meb tott. 

20. Dd^ feban, mtb fem^ 
tio od^ f^raT^unbrabe dr, 
gaf ^an bem bomare, mtttt 
^ro^^eten Samuel. 

581. Od^ bereftcr 6efld== rabe be ^onung; od^ @ub 
gaf bem Saul, ki^ fon, en 
man af Sen^amfn^ fidgte, 
{ ftjratto dr. 

22. Seban fatte ^an '^o^ 
nom af, od^ u:p^fatte Bf^^ 
mer bem ®at}tb tttt en 
^onung, ^mflfom ^an gaf 
mtttne^SBrb, od^ fabe: S<jg 
^afmer funntt ©atitb, S^ff^ 
fon, en man eftcr mttt (;jer^ 
tci] ^an ]taU giSra all mtn 
UjiTja. 

23. Slf ^ang fSb ^af:= 
mcr ®ub u^|)tagtt 3frael6 
fyrdlfare, SSfum, efter fom 
i)an lofmat ^abe; 

24. @dfom Sol;anne3 
))rebi!abe SfraeK folfe bi}^ 
j?elfe tiff fcdttrtng, fiSrr an 
i)an fceg^nte. 

25. 6d^ nar 3of)^nne6 
l;abe up^f^llt fttt lo)i}), fa== 
be l;an: ©en 3 ^dffen mtg 
fore, ben ar jag tdfe; men 
fi, ^an fommer efter mtg, 
^mtlfenS ffor jag tdfe mdr^ 
btg dr braga af ^n§ fiJtter. 

26. 3 ^'dn od^ 6rBber, 
3l6ra^am6 fldgteS 6arn, c^ 
be fom fBlanb eber frufta 
@ub, eber dr benna faltg^: 
l;ctene6 orb fdnbt 

27. ^t; be fom Bobbc t 
3crufalent, odt) beraS Sf* 
toerpe, efter be (dfe fdnbe SOS ^po^la (Sa^ 13. rofler, fom alia (SaBBat^er 
IcifaS, uppft)Uht be bent nicb 
fin bom, 

28, Dd^ anbo(! be {11== 
gen bobSfaf funno meb ^o- 
noni, BebbeS be iihmi af 
^ttato, att ^an ffulle bra= 
^ia ^onom. 

2a Od^nSrbe^abefuII^ 
borbat a((t bet fom ffrifiDct 
h^ar om ^onont, togo be 
^onom neber af trcit, od) 
tabe ^onom { grafmencu 

50, Tim @ub ^afiwer 
it^^jiuacft (;onom ffrd be 
biSba; 

31. Oc!^ ijan ^afn^er n3a== 
lit febbet I manga bagat af 
bem, fom nteb ^onom npp^ 
fomne moro tfra ©altleen 
tia 3tt:nfalem, ^tvitfe ^anS 
mittne aro tia folfet. 

32. Dd) mf fiJrfunnom 
eber, att bet IBfte fom m 
faberna gjorbt mar, bet f;af^ 
met ®ub fuUfomnat o§, 
berag barnom, f bet ^an 
u^^jmfitft ^fn^er S®fw»i, 

33. ©afomtanbra^fat^ 
men flfrtfmet ar: ®n aft 
mm @on, t bag ^afmer jag 
fbbt bfg. 

34. Tim att ^an ^5^= 
njfitfte ^onom ffrd be biJba, 
fa att ^an (tfe ffaa met tgenfomnta tftt fiJrgSnge? 
ftg^et, fabe I^an fd: ®en 
ndb, fom '^Datoib (ofn^ab dr, 
ffaU jag eber troliga ^dlla* 

35. ©erfore fdger ^an 
otf annorflabS: ©n ffatt 
i^e tittfldbja, att bin ^eltge 
ffair fe fdrgangelfev 

36. Z\) bd ©atotb { \U 
nom ttb ()abe tjent ®nb6 
tDtIja, affomnabe ^an, od^ 
tuarbt lagb iiU fina [fdber, 
oc^ fdg fBrgdngelfe. 

37. Tim ben fom ®ub 
m^piwdcft ^afmer, ^an fdg 
ingcn f!3rgdngerfe. 

38. (?d ffall eber nn 
iwetterltgit n^ara, 3 man 
Qi) BrBber, att genom t;D= 
nom tvarber eber forfnn^ 
nab ft;nberna6 forldtelfe; 

39. Dd^ af alio ber 3 
itfe meb funben rdttfdrbtge 
luarba, utt 9Wofe (ag; tmn 
^iufffen fom tror pa benna, 
^an marber rattfarbigab. 

40. 3d fer nu till, att 
eber icfe ofmerfommer bet 
fom fagbt dr {^top^eterna: 

41. @er t(C, 3 fiJraf- 
tare, od^ fBrunbrer eber, 
oil marber till fntet; t^ jag 
flfatt merfa t ebra bagar tit 
merf, bet 3 ic^e Iro ff'olen, 
om ndgor bet eber fiSrtdljer. 

42. ^dr n« 3w^«^^ {^ap. 15, 14. ®etnittflat. 509 hjoro gangne utu ®^nas 
gogon, 6abo .gebnfngarna, 
att be mttte l^afitja be§a or^: 
ben fdr bem pa nafla ^a6^ 
Batmen, 

43. ®d folfet mar at- 
ffttbt, fBIjbe faxilnm oSj 
S3arna6am mdnge Subar 
od) gubfruftfge ^rofer^ter: 
tiU ^tvilfa be tafabe, o^ 
rdbbe bem, att be fFuffe 
tlifma flabtge t ®ub§ nab 48. D(^ tgiebnfngarna 
^rbe betta mcb gtabje, od^ 
^vtfabe «&®rran6 orb; od^ 
trobbe fd mdnge font it^ 
ffdrbe njoro tiff enjinnerlis: 

git Iff. 

49. Oq §@rranS orb 
n?arbt utf^rtbt Bftoer alia 
ben fingben. 

50. 9Wen Swbarna togo 
iiU att egga gubeliga od^ 
arftga qtvimnor, od^ be of^ 44. a^en ))d naila Sa6== merfta t flaben; o^ u|j^: 
tat^en berefter fDrfamIabe|njdtftefi}rfi5fietfeemot^au:= 
fig fd ndr ^ete flaben, ttffjlum oS) Sarnatam, od^ ati f)Qxa @ub6 orb. ibrefnjo bem utu ftna (anbSs: 45. D(^ ndr Siibarna anbar. 

fdgo folfet, n^orbo be fxtffe| 51. 9Wen be ffubbabe 
meb ntt, od^ fabe trndrt^^jftoftet af ftna fritter ^d bent^ 
emot bet fom ^aufug fabe, 'od^fommo tiff Sconten, Od^ 
emotfdganbe§ od^ tafanbe^jSarjungarna njorbo upp- 
^dbelfe. |ft;ffbe meb friJjb od^ ben 

46. ®d togo ^aulual^elga Stnbo. 
od^ 23arna6a§ trofl tiff fig, 
Dc^ fabe: ©ber feorbe man 
forfl faga ®ub§ orb; men 
efter bet 3 brifmen bet ifrdn 14. ^apitltt 

tiod^ien, ic. eber, od^ ^dffen eber omar^^ (^a ^dnbe fig uti 3co= 
biga tiff en.nnner%'tnf, fi,j^^ nien, att be fommo 
fd milje n^i n?dnba o§ UK iiU^anman^, od^ ^rebifabe ©ebningarna 

47. Z\) ^iSxxm ijaftvtx utt SubarnaS ®i^magogo; 
fd aii en magtig flor ^op fd titbit o§: Sv^g ^afn^erjaf Subarna, od^ jemn^di af 
fatt big ^ebningomen f8r:®referna, fceg^nte tro, 
ett Sjug, att bu ffaff njarai 2. mm be Subar, fom 
fatig|etintiffjorbene^dnbavtdfe trobbe, it^pn?ddfte o^ 310 «|)oftIa ©a^ 14. rettc ^ebnlngarnaS ftnne 
emot briSberna, 

5, ®a Wefmo be bcr t 
lang ttb, o(^ ^anblabe fla:= 
betiga, i .g^grranom, fom 
mtttne^Borb gaf tiH ffna 
ndbS orb, oct) (at fife tec=: 
fen Dc^ unber genom bera6 
l^anbcr* 

4, D^ 6egi;nte ben nie^ 
nige man t ^aben (iJnbra 
fig; fd att fcmltge ^oHo 
meb Snbomen, q^ fomftge 
meb 2t))DflIomen» 

5. C)(^ marbt ett upp^ 
iopp gjotbt af ^ebnmgar? 
na, 0^ Subarna, od) beraS 
Bftoerflar, fd att be n^ftte 
iifmerfalla bem meb mdlb, 
oc^ flena bem; 

6. ^imlttt bd be fox^ 
nummo, fl^bbe be till be 
fldbcr i fi^caonien, S*t;flra 
od) ©erten, oij ben ang- 
t}tn attt beromfrtng; 

7, Dd^ ))rebi!abe ber 
©ijangeliunu 

8» Dd^ en man i St;flra/ 
franf t fina fetter, fatt ber 
ofdrbig ifrd fine moberS (if, 
cd) ^abe a(brig gdngit, 

9, £)enne (;orbe ^au= 
lum talo. ®d fdg ^an pa 
^onom, oi) fijrmdrfte, ait 
i)an ^be tro titt att fd fin-a 
^elbregbo. 10* St^ fabe l^an iiU ^O:^ 
nom meb ^iJga ri3fi: U^^j=: 
rdtt big ^d bina flitter* Dd^ 
ijan \pxat\o, npp^ od^ be= 
gi;nte till att gd. 

11. ®d folfet fdg bet 
^auIuS gjort ^abe, upp:^ 
ijofivo be fina riifl ]pd 89- 
caomfft mdl, faganbe: &u- 
bar dro fomne neb titt d§ 
i menniffotitnetfe* 

12. Oc^ be fattabe S3ar^ 
na6am3w})iter; men^au^ 
lum faffabe be SWercnrin^, 
efter ^an fiirbe orbet. 

15. Dd| 3u^iter6 s}3refl, 
fern mar fiir bcra^ ftab, ^a= 
be ojcar od) i'ranfar fram 
for biSrrena, od^ njiffe famt 
meb fotfet offra. 

14. ®d St^jofllarna, 
'^anluS 0^ SarnataS, bet 
prbe, refnjo be fin Kdber 
fi3nber, od) f^^rungo nt 
iWanb folfet, ropanbe^, 

15. Cd) faganbe^: 3 
man, (;n}i gBren S betta? 
•sCBi are odf ntennifEor, lifa 
fom 3, biibeltge; od^ fBr^* 
fnnnom eber Gi^angelium, 
att 3 ffolen ommdnba^ 
ifrd benna fdfdng(;eten in- 
titt Ufii?anbe3 @ub, fom 
gjort ^afnjer f;imme( od) 
jorb, od) t;afn^ct, od^ attt 
bet uti bem dr; ^ap. 14, i5> (Scrnttigat. 311 la ^tvHtm { framliben 
ttb ^afhjer lattt aHa ,&eb:= 
ntngar gd fma egna iragar ; 

17. %tbotf ^n tcfe lat 
fig fjetflijan tuara utan tD{tt= 
neelJiSrb, i bet Ijan gjorbe 
itjcil cmot og, gifmanbe^ 
c§ rcgn od) fruftfam ttb 
af ^tmmelen; u^)?fi;(fanbe§ 
wax l^jcrta meb mat, od; 
gtabje* 

18. Dcf) ba be betta fa= 
be,Ptatebefor!etmeb^?Iat§, 
att be idt offrabe tiH bem. 

19. @d fommo ber nd= 
gre Subar ttH wtaf Sttttto- 
^ten 0(f) Scomen; ^miffe 
fd 6e{ldm:|3labe nieb folfet, 
aii be flenabe ^auluui, oij 
fld^abe ^onom utu flaben, 
menanbeg att ^an mar bob. 

20. Dd^ mtb gdrjun== 
garna fiobo ber omfrtng 
r;onom, refle ^an fig it|)^^ 
od^ gtdf in i ^aben. O^ 
bagcn berefter fdrbabe^ t^an 
baban meb ^arnabaS HU 
£)er6en; 

21. Cd^ )jrebffabe eban=:i 
geimm t ben flaben. Ddt) 
bd be ber mdnga (art l^abe, 
fommo be tgen till :^i;jlra, 
od^ Scom'en, od^Stntiod^ten; 

22. @t^rfanbe6 8drjun= 
garnaS fjdtor, oc^ formats 
nanbeg att be ffulle Uif^ hja flabige { trone; od^ att 
tgenom mt;dfen BebrBfhjetfe 
mdfte \m ingd i ®ub§ rtfc. 

23. Dd^ nSr be ^abe ut- 
tt^alt ^refier fiJr l^tvar od^ 
en forfamlmg, od^ ^abe 6e^ 
bit od^ faflat, BefaHbe be 
bem .g)®rranom, ben be 
uppa trobbe. 

24. SDdf) be foro tgenom 
^tftbten, ocC) fommo fn utt 
^am))^^(tett. 

25. Od^ bd be prcbifat 
^abe i ^erge, foro be neber 
ttir (ben flaben) erttalten.^ 

26. Od^ bdban feglab'e 
be ttTi ^nttod^ten, bdban 
be utt ®ub6 ndb BefaUbe 
moro ttH bet njerf fom be 
utrattat ^abe. 

27. Oi) bd be ber fom^ 
mo, ^abe be ttff^o^^a fiJr^ 
famttngena, odj unbernjtfte 
bem, fn^ab ©ub meb bem 
gjort ^abe; od^ att l)anupp^ 
latit ^abe troneS bBrr for 
^ebmngomen. 

28. Od^ be Blefmo ber 
meb Sarjungarna ttt gobt 
fftfte. 

15. ^apitUt 

C^d^ fommo ndgre neber 
^^ af Subeen,^ oi) tdrbe 312 %poftla ©a^. 18. triSberna: Utan 3 Idten eber 
cmff ara eftcr SWofe fatt, [a 
futtiien 3 tcfe Blifma faltge* 
2« £)d hjarbt en tme:= 
bragt Q^ trata, tdfe ben 
mtnfla, fd att ^au(u8 od^ tfff ait ranfafa om bet 
drenbet 

7« Od^ ndr nu fafi ber^ 
om frdgabt mar, flob ^e^ 
truS u^:)), od^ fabe till bem: 
3 man od^ brBber, 3 me^^ S3arna6a^ foHo emDtbem;|ten, att nil forgdngen ttb 
oc^ berfiSre ffttfabe be att tfctanb d§ ^afmer ®ub ixU •^aulu^ cij SarnaBa^/ o^ 
ndgre anbre af bem, ffutte 
u^)?fara ttH Sl^iofilarna, od^ 
tttt ^reflerna i Semfatem, 
fiir betta f^iSr^mdlet^ ffua. 

B* Dci^ fd njorbo be fot^ 
forbrabe af fBrfamtfngene, 
o(^ foro genom ^^entcen 
od^ ©amarten, oij fortdljbe 
^ebntngarna§ omtijanbelfe; 
od^ gjorbe bermeb attorn 
trobromen flor glabje. 

4, 9?dr be nu fommo tt^alt^ ait .g>ebntngarna ^Br= 
be (Stoangetu orb, genom 
mm mun, od^ trobbe* 

S. 04 ®«^ fom ^jer^ 
tat fanner, twfttnabe meb 
bem, gtfmanbeg bem ben 
^etgaStnba, fd mat fom op ; 

9* Dd^ gjorbe tngen dt^ 
ffttnab emeffan og od^ bem; 
utan rengjorbe beraS ^jerta 
genom trono* 

10. ^m freflen 3 bd 
nu ®ub, att 3 ^tljen Idg== titt 3erufatem, morbo be ga bet of ^d SdrjungarnaS 
unbfdngne af forfamlmge^jlatS, bet ^marfen n?dra fd- 

ne, od^ af Stjjofltarna, od^ " '' ' '"^^ *. -<-o 

beSttbfta; od^ be fiSrf unna= 
be attt bet @ub ^abe gjort 
meb bem. ber etter mi 6dra funbe? 

11. Utan genom ^®r= 
ranS S^fu St^rifli ndb tro 
mi, att mi ff ote fatige mar= 5. ®d refte fig npp m^ ba, fdfom odE be* gre af be ^I^arifeerS )?artt, 
fom mib trona taQxi ^abe, 
fdganbe att man mdfle om= 
ffdra bem, odf) bjuba u^:* 
pa att man {^dtta ffutte 
9}Jofe (ag. 

6. ®d forfamlab? fig 12. ®d tigbe (;e(e tjo- 
ptn, od^ ^orbe ^d ©arna- 
:6a6 od^ ^auIuS, fom fi5r:= 
tdtjbe, t)mab ttdm odf) nn^^ 
ber ®ub genom bem iblanb 
.giebningarna gjort ^abe, 

13. 9idr be ti;ftnabc. 2tpofltarna o^ ^xcfterna,'fmarabe3rtcot>u$, od) fabe: 

3 man (^ap. 15. etntttgat. 515 3 mUn o(^ feriJbcr, ^i3rer 
mtg. 

14» €)tmcon l^afi»cr for=: 
talji, ^urufebea (Sub fiirfl 
fi5!t ^afh^er, od^ auaminat 
ett folf ttd fitt ^amn utaf 
^ebntngarna. 

15* Od^ meb l^ottom bra= 
ga iJfltjeren^ ^rop^eterna6 
orb, fafom ffrtfmet ar: 

16. ©erefter njtff jag 
tomma {gen, od^ dter up^^ 
!6t;gga £)ai?tb6 tafeeniafel, 
fom fBrfattct ar; od^ mill 
fcota be refmor, fom ber^jd 
aro, oc^ m^i^ratta bet; 

17. SUt bet font qmart 
ar af meumjforna ffola 
f^^Brja efter .g>@rran, od) 
be§li!eg atte ^ebnmgar, i)f:^ 
tuer ^milfa mttt 9tamn 
ndmnbt dr, fdger t^grren, 
fom aHt betta giSr. 

18. ©ubt dro aa ^an^ 
merf funntg, tfrd merlbe- 
ne^ Bcg^nnelfe. 

19. ®erfi3re tefluter jag, 
att man x£t ffa!I Bef^mra 
bent fom af ^ebmngarna 
ommdttba^ tm @ub; 

20. Utan aii man f!rif= 
iwer bent till, att be ^aftt^a 
dter^tt af afgubarS 6efmit= 
tetfe, oct) af 6o(ert, oc^ af 
bet fom forqttjafbt dr, od^ 
af Btob. 

O 21. S^ a«ofe§ ^afmer 
af diber f aUa jldber bcm 
font ^onom pxthita utt <S\)^ 
nagogorna, ber ^an pa aUa 
ea66at()er tdfen njarber. 

22. 2)d Bctefmabe 5l))ofl^ 
lama od^ ^reftertta meb 
^ela fi3rfantlmgeite, att matt 
utmalbe ndgra man af bent, 
od^ fdnbe titt §(nttod^ten meb 
^auto od6 SarnaBa; ndtn- 
ftga Sitbag, fom ^allabe^ 
BarfaBag, od^ (Stfag, fotn 
njoro t;)))3erf^e mdnnerna 
ifelanb Briiberna. 

25. C4 be f(ngo betn 
6ref t ^dnberna, ivtb betta 
ftnnet: 2Bt %po\iiax, otf) 
dtbfte, 0^ 6rober, Bnffotn 
bem fcrobrom, fom dro af 
.gebitingomen utt Stnttod^t^ 
en, od^ <St;rteit., od^ ©lict- 
en, ^elfo. 

24. ®fter mf ^Brt J;af^ 
tt)e, att ndgre dro utgdng= 
tie af o§, od^ ^afma fi5rs 
mUt eber meb Idro, od^ 
foritjdttbt ebra fjdlar, tju^ 
battbeS att 3 ffoten lata 
eber omffdra, od^ ^ciUa (a= 
gett, bem tai bet uf e Befattt 
()afme; 

25. ©erfore f^nte§ o§ 
eitbrdgteliga t mdra fi}rfam= 
(tng att taga ndgra mdn 
ut, odt) fditba tilt eber mefe 514 %)>oftU Ka^ 15. 0^ alfFettgom ©atnaBa o(^ 

26, ®Dm Sro be mStt, 
foni ftna fjalar utfatt ^af^ 

6()rtfli 9lamn. 

27, ®a faubc tut nu 
SubaS od^ @ila6, be font 
otf meb niunnen fPota fSga 
ebet bet famma. 

28, %i) bem ^elga ?tn:= 
M o(^ 0^ fi;nte6 tngen 
t;tt^rtnera htnga tSgga )}d 
eber, utan be§a f^i;c!en fom 
af niSbene Svo; 

29, 5RamIiga, att S ^^f- 
n^en atet^att af t{)i; fDm| 
afgubom offrabt ar, oc^ af 
tlob, oc^ af bet forqmafbt 
ar, 0^ af Boteti; fBr^n^tt^ 
fen ^^$t om S eber fix^ 
n^aren, fd giJren S ^^^SL 
g'ater mal 

30, ^ax be nu ^abe fdtt 
fin afffeb, fommo be tilt 
§(nttod)ien; 0(^ fdrfamtabe 
ben mentga man, oA) pngo 
beui Brefmet, 

31, Mx be bet (dfit ^a:= 
be, njDtbo be gtabc af ben 
troflen, 

32, ajfen Suba6 odj 'BU 
laa, efter be ocf tuoro ^ro- 
:p^eter, fiirmanabe be l?ri3s 
berna meb mdug orb, oif 
fl^rfte bem; 33, ^ij BleftuD bet { nd:: 
gon ttb; od^ n^otbo feban 
tgenfSttbe meb frtb tfrd 6rB- 
berna till 5(^ofl(atna, 

34, Dd) SitaS tScftea 
att ttifn^a ber, 

35, 9Ken spauIuS od^ 
23ama6aS n^iflabeS i S(n^ 
tfod^ten, tfiranbe§ od^ fi}r:= 
funnanbe6 tg>©rtan§ orb, 
meb mdngom anbrom, 

36, 9Wen efter ndgra ba- 
gar fabe ^auIuS till 23ar- 
naBaS: S®t mtlje fara ttff- 
fcafa tgen, od^ Befe mdra 
BrSber, t aUa ftaber ber 
iDt $(Srran§ orb fBrfunnat 
^afme, ^uru be ^aftva ftg, 

37, a}Jen23arnai»a6rdb- 
be, ait be fPuffe taga meb fig 
So^nnem, ben oS SWarcuS 
falfabeS, 

38, ®dmtactc!e^anln6, 
att ben ffuffe fBtja bem, fom 
^abe trdbt tfrd bem t ^^am- 
^^ijlten, od^ tdfe fiSIjt bem 
ttfl ivtxttt 

39, Odf) fd \i'axp njarbt 
beraS txata, att ben cne 
ffiljbeS tfrd ben anbro, Ddf; 
^arnaBaS tog SWarcum till 
fig, odf) fcglabe tiTI Sij|)ren, 

40, Tim spanlu'e nt= 
n?albe StTam, od^ for fina 
fdrbe, Befadber t ®ub3 ndb 
af triSberna; Sap. 15, 16. ©etttittgat. SIS 41, Od^ njanbrabc oms^ ment, af bem ^etga^lnba, 
frmg f ^^rt'en oc^ (Safcfenjtala orbct f Slftem f}i;r!anbc6 fiSrfamltngania 
16. 6a|>ttlet 

CSS) ^an torn tfff ©er- 
'^^ Bctt, od^ S^jira; oij fl, 
bcr iwar en gSrjungc, it^- 
namnb Stmot^euS, en 3us 
bif! qminnoS fon, ben bcr 
trogeit hjar; men fabren 
tvax ctt ®ret 

2* ®ett famnie ^abe ctt 
gobt r^ftc af be 6rBbcr, fom 
iDoro { 8t;flr{g, od^ Scontcm 

3, ©a miae ^autua, att 
^an ff uffc fara meb ^onom; 
od) tog oS) omfFar ^onom. 7. ©crforc foro be in i 
aW^fTctt, 0^ mo tiU ati 
fara in i ©tt^^nten; o^ 
5Inbett ttHftabbe bem irfe. 

8. aWen bd be ^abe fa^ 
rtt genom SW^flen, foro be 
neb iiU 2:roabem. 

9, Dd^ en fj;n f^nteS 
^aulo om nattena. 6n 
SWacebom^ man flob od^ 
6ab ^onom, faganbeS: S'ar 
in i SWacebonfon, oc^ ^jelp 
o§. 

10, Oc^ ftra^t ^an ^abe 
fett f^nena, tdnttt mf tiff 
ati fara m f SWacebonfen; 
od^ hjoro mi^e beruppa, att 
$@rren ^abe taUat d§ tiff fiir be SubarS f!uff fom att ]jrcbif a (Sbangelmm for moro { be rum: t\) be njt^tc 
cdh^ att ^an§ fabcr mar en 
©ref. 

4. Dd^ bcr be foro ge^ 
nom flaberna, Befaffbe be 
bem ijaUa be flabgar, fom 
af '2C)3oflIarna od^ ^reflerna 
t Serufatem bejTutnc n^oro. 

5. Dd^ n^orbo be fdr^ 
famltngar ftabfcifie t trone, 
od) forBSabeg pa takt ^wax 
bag, 

6. ®a be n^anbrabc gc=^ 
nom ^^r^gten od^ ®alatte 
lanbffap, ttjarbt bem fBr^ 

SD2 bem, 

11, £)d mi nu feglabe 
af Stroabe, fommo n?t n?dr 
rdtta fo3 ttff @amot(;ra^ 
cten, od^ bagen berefter ttff 
9^ea}joIt6; 

12, O^ bdban ttff ^^{^ 
iippoB^ fom dr i)pptx\it fla^ 
ben t SWaccbonten, od^ dr 
en frtftab, Dd^ !utftabe6 mf 
uti ben (laben ndgra bagar, 

13, Od^ om (BaUatl)^^ 
bagen gtngo n?t ut af fia- 
ben ttff dlfmcna, bcr man 
^jldgabc 6ebja; od^ fatte oji 5ie oft la Sa^). 16. neb, od) talabc meb qmrn^ 
nor, font ber ttfXfamman 

14. SDd^ en gubettg qtt)tn= 
na, Benamttb St;bia, en ^nt= 
j^urMmerffa, utaf be srf)i;= 
attrcrS flab, Ii;bbe M; qS) 
^(?rren B^j^nabe ^enneS 
^jerta, att ^on gaf att pd 
bet '^anluS fabe* 

15. Dc^ i)Qn Vdt ftg bi3^ 
pa, od^ afft fttt ^u§; oc^ 
fcab bent, fciganbeS: Dm S 
\)alUn nitg berfiire, att jag 
tvor ^?d t^erran, fd fom^ 
nicr t mitt l^uS, od^ Uxft\^tx 
ber. Dcf) ^on nobgabe d{i* 

16. Od) ^dnbe ftg, bd mi 
gingom titt Mnen, motte d§ 
en ^)iga, fom ^abc en fpd^ 
bomSanba, o(^ ^on brog 
fina ^errar mt>^en fcdtning 
tiU^ meb ftn fpdbom. 

17. ^on f5Ijbe ^autum 
od) o§ efter, od^ ro|3abe, 
fdgattbeS: ®e§a mannerna 
dro ^ogfta ®nb§ tjenare, 
be ber eber fBrfnnna falig- 
f;eteneS twdg; 

18. Dd^ M gjorbe f;Dn 
i mdnga bagar. 9}ien 
^^anlnS tog betta iKa tvih 
fig, ocf) mdnbe fig out, fd:= 
ganbcS till anban: S^g t jtt- 
^er big, mtb ^CYfn (,s(;rifii 
^Jiamit, att bn far nt af ^enne. Dc^ ^an for ut i 
famma flunb. 

19. ®d ^enneS ^errar 
fdgo, att l)oppd njar torto 
till b eras Bdtniitg, togo be 
fatt pa spauIuS od) SilaS, 
D(^ brogc bem pa target 
tiK be iSfnjerfta; 

20. Dd^ antmarbabe bem 
9ldb(;errarna { ^dnber, fd:= 
gattbe: ©ejje mfinnema g5:= 
ra tna hjttto t h)dr flab, ef^ 
ter be dro Sitbar; 

21. D^ rdra'bet fdtt, 
fom o§ ide pfmeS anam^ 
ma ettet ^dlla, efter mi are 
StomerfPe. 

22. Dd) foH'et (o^jp i(;o^j 
emot betn; oc^ 9ldb()errars 
na refmo beraS ftdber [on- 
ber, od) (dto ^nbfldnga bem 
meb rii 

25. SDd) ndr be ^abe 
m^det flagit bem, faftabe 
be bem i fdngelfe, odi 6e^ 
fallbe fdngatvattaren, att 
ijan ffnUe grattneliga taga 
mara ))d bem. 

24. ®d, efter (;an fid 
fd ftrdng Befallning, fafta:= 
be Ijan bem in i iitnerfta 
fdnga()ufet, od) ffog en ftod 
ofmer beraS fiStter. 

25, Cmmibnatt6tibmo= 
ro ^anlnS oc^ ^ila^ i fi- 
na biJner, od) lofmabe ©nb (Eap. 16. (Sttnin^ax. 517 mcb fang; o^ fangarna 
l^Brbe bciru 

26, Dcf) ttieb ^afl marbt 
en ftor iorbfecifnmg, fd att 
gruttbitjafcn i fanga^ufct 
fiafiDabc; od^ flrajct morbo 
affa biJrrarna i}^)3na, o^ 
aUa^ bcra^ Ijojor tuorbo 
tofa. 

27, ®d tuafnabe fdnga=: 
n^aftarcu, oif fid fc bBr- 
xaxm pa fdnga^xtfct 15)))}:^ 
ua, od^ brog jTtt fmclrb ut, 
njt(]anbe6 brd^a ftg fjelf; 
od^ mcnte, att fdngarna 
more Bortfl[i;bbe* 

28, S)d ro)3abe ^:paulu6 
nieb ^Bga rof^, fdganbe^: 
©iJr btg fje(fmom intetonbt; 
tt; txjt are alle ^dr, 

29, ©d 6ebbe3 ^an tit 
Ijua, ocf) gaf fig bcrin, o^ 
fiiff neb for ^>)3auli od^ ^ife 
fiStter, Odfloanbeg* 

50, Oc^ ^an (;abe bem 
ut, odi fabe: «g>crrar, I;mab 
^'<^^ i^B a^ra, att jag md 
Uif\m fatig? 

51, ©dfabebe::$:ro))d 
^©rran 3@fum, fd 6Ii> 
mer bu oil bitt ^u^ faltgt; 

52, 0(^ talabc for ^o^ 
nom §@rran^ orb, od^ for 
attorn bem fom ( ^anS ^ufe 
itjore. 

ZS. Od^ i fauima flun- ben oni jtatten tog f^an bem 
iiU fig, od^ t^odbbe bera3 
fdr; od| Idt fig flraxt bii^^a, 
oc^ attt fitt folt 

54, x)^ ^abe bem ^em 
t fitt ^ug, odf) gaf bem mat; 
friJjbanbe^ fig, att I;an meb 
attt fitt !)u6 trobbe ®ubi. 

55, I)d bager marbt, 
fdnbe ^)tdb^rrarna flab^^ 
tjenaieiui, fdganbe: SVdpp 
be mflnnerna ut 

56, ©etta talet fBrfuu:: 
nabe fdngamaftarcn^^auto: 
^db(;crvarna ^afma tubit, 
att 3 ft^olen fld^j^jaS; gdr 
fi3tbenffutt nt^ od^ faicr ( 
frib, 

57, S)d fabe ^^3aulaia titt 
bem: X)t tjafim r;ubfldngt 
ofj uppeuBarliga, utan lag 
odt) bom, dnbotf U?t are 9io- 
merfFe, od^ faflat o§ i fdu:^ 
gelfe; od^ mifja nu r;emltga 
^afma of; (;drut! 9?ej, icfe 
fd; utan fomme fjetfiue, odf; 
tage ojj I)drut 

58, S)d 6dbabe ftabatje:: 
narena &{dbr;erromen beofa 
orb, X)d n^orbo be fiJrfd^ 
rabe, (;i3ranbe att be luoro 
9tomevffe; 

59, Od^ tommo bit, od^ 
fiirmante bem; odf) togo bem 
ut, bebjanbe att be utgd 
ffutte af pabem 518 ^po^ldi 6a^* 16, 17. 40. ©d flingo be utu 
fciugelfct, od) fotnmo till 
Si;bia; oc^ mx be ^abe fctt 
kobcrua, qAj \it)xtt bcm, 
foro be ftna fcirbe. 

17. ©apitlct 

^^aiiluS i 3:§cffatDnica, 83cxca, 

C^d) bd be foro gcuoru 
'^^ iUnpijipQM od) ^)jdI:= 
lonfen, f ouimo be till 5j;^ef^ 
fatonica, ber en Subaf^na^ 
goga mar. 

2. ®er gitf '•^auluS tti 
till beni, cfter fom ^anS fe- 
ber mar; oc^ i tre ®db^ 
tatter tatabe ^an for bem 
utu ©frifterna; 

5. grorflarabe q^ ht^ 
mifte, att S^riflu^ indfte 
liba, G(i} xxppfta tfrd be bi3= 
ba; oc^ att benne dr (Sl)ri= 
ftug Sefu^, l^milfeu jag 
(fabe t)au) fiirfunnar eber. 

4. Od) fontlige af betn 
trobbe, o4 gdftuo ftg intill 
^autum Qd) ^ilatn; be§== 
lifeS 0* en mSgta flor 1;d^ 
af gubfruftiga ©refer, o^ 
bertitt be ^^^^jerfla qminnor, 
mdl mdnga. 

6. ®d morbo be otrog- 
ne Subar fulle meb nit^ 
od) togo till fig ndgra ar= ga ffalfar IB paxti] od^ 
fauilabe fig i en rota, od) 
gjorbe ttt xxppUpp i fla^ 
bcn,trdnganbe fig intill Sci- 
fon6 ^u6, od) mitle braga 
beni berut for folfet 

6. Od) bd be ide funno 
bent, brogo be Safon od) 
ndgra Brobcr till be BfJoer:= 
fta i ftaben, od) ro^^abc: 
©e^e, fom l)ela merlbetia 
fiirmilla, dro od nu l;it- 
fonme; 

7. Dd) bem l^afmer Sa- 
fonl;emliga unbfdngit; od^ 
be alle gBra cmot Aejfa^ 
ren6 6ub, oc!^ fdga af en 
annan Aonutig, fom dr 

8. Dc^ be u^jpcette fol=: 
fet, od) ofmerftarna i fta- 
ben, foMi fdbant l)Brbe. 

a SDc^ be anammabe 
en urfdft af Safon, od^ af 
be anbra, oc^ f(dp)?te bent. 

10. iy^cn BrUberna \ia\>p- 
te ftraxt om nattena ut 
^auluS od) ®ilaS, od; Id:^ 
to bem fara till ^crca. 
9Mr be fommo bit, gingo 
be XXX i SubarnaS 3t)na= 
flogo; 

11. ^^ be moro be db:= 
lafle iManb bem i Stl)cffa:= 
lonica; be anannnabe or^ 
bet ganffa miljeliga^ aljta (Eap. 17. ©etttittgat. 319 bagar fBfanbc i @frifiter= 
m, om bet odf fa ^abe fig. 

12. Od^ mano^z af bem 
trobbc, oc^ Mga ©reftffa 
qhjtnnor od^ m&n, tv&l 
mange* 

13. 9Wen nSr be Subar 
t ST^effarontca fBrnummo, 
ait ®ub6 orb marbt odf f 
©erea af ^aulo fi}rfun= 
nabt, fommo be bit, qS) 
nppxtik otffd ber folfet 

14. Oc^ flraxt lato 6rH^ 
bcrna ^autum ut, ait ^an 
gttf attt {tttiH ^afujet; men 
@i(ag od^ Stimot^euS 6Ief:= 
mo ber qmare. 

15. aJJen be fom fir^ 
forbrabe ^aufum, fiiljbe 
^onoin tiU ?tt^en; ocf) be 
fingo BefalWng ttff @tTa3 
od) Sttniot^eu^, att be fful- 
le nieb ^afl fomma tiU 
I;ononi, od^ foro fma farbe. 

16. Od) ba ^auhtg 
forbibbe bem i 5(t()ett, marbt 
^anS anbe tt))))tanb { ^o- 
nom, bd ijan fag flaben 
afgubab^rfan unbergifmen 
h^ara. 

17. Cd^ btg^uterabe tjan 
meb be Sw^^i^ od^ be gub^ 
fruftiga utt ^Spnagogon, 
oc^ ^d torget, ^tnax bag, 
meb bem fom fommo iiU 
^ouom. 18. Otf) ndgre ^Ijilo^ 
\op% nfimlfga be (tpkn^ 
reer odf) <StDtfer, beg^iite 
fam:paS meb f)ouom. Dd^ 
fomlfge fabe: ^tt^ab mttt 
benne fqitjaffraren faga? 
Od^ fomltge fabe : £)et ft;^ 
ne§, fom ^an iDiffe fi3r^ 
!unna ndgra n\)a gttbar; 
berfiJre att ^an fdrfunuabe 
bem ©toangeliurn om 3@= 
fu, od^ u))))fldnbelfen, 

19. Dd^ be togo fatt 
^d ^onom, odf) lebbe ^o^ 
nom pa bomjptatfeu, fd- 
ganbe: SJcdge \m itfe m- 
ta, l^mab benne nt;e ldr== 
bomen dr, fom bn tdrer? 

20. 2:t; bu gifmer wax 
iiron nt; fi^dfer fore; fd 
mtTje mt nu tiitia, ^tuab 
bet iuara ffaff. 

21. Oct) be af ^Ur;cn, 
odf) arte be frdmmanbc, 
fom ber miftabeS, af tabe ))d 
tntet annat an att fdga zX^ 
ler T;5ra ndgot nt;tt. 

22. ®d ftob ^aulng 
mibt pa bottH^Iatfen, odT) 
fabe: 3 mdn af iittjtn, 
jag fer, att 3 utt ait ftt;dfe 
omgdn meb n^antro; 

23. St^ jag ^afnjer gdn:= 
gft omfrfng, odf) ffdbat ebor 
gubSb^rfan, od^ fann ttt 
altaxt, ber})d ffrffmet fiob» 520 9l|joftIa ©a^j* 17. S)ert 3 "u bi)rfen Dtx^etan- 
be^ ^onom forfunnar jag 
ebcr. 

24. (^ub, fom ^afiuer 
gjort n^ertbena, od) aUt bet 
benittar, efter 6an cir ^®r- 
re i5fii)er l^iinmel od) jorb, 
6ov t;an (tfe utt be tein^ 
)je(, fom meb l;anber upp=^ 
6i;ggb Sro; 

25. @j pellet bt;rtag meb 
mertnififo^anber, be^Bfrnan^ 
e^b ndgon ting, efter ^an 
gifmer allotn (if, anba od) 

26. Dd) ^afhjer gjort 
aUt menutffofiagtet af tit 
btob, till ait 6o ))a ^ela 
jorbene; od) fatt bem fore 
lefMrba tiber, oif ffirfat 
^uru mibt od) (Sngt be bo 
ffota; 

27. ^^^d bet att be fro:= 
fa fbfa .g)(Srran, om be 
mdtte hmna fdnnan od) 
finnan, dnbodf ^an dr irfe 
(dngt ifrd ^ioarjom oc^ 
enoni af o§. 

28. Zi) i ^onoui (efloe 
t»i, riJrom§ oc^ f;afme ma? 
relje; fdfom ocf ndgre af 
ebra ^oeter fagt ^afma: 
%t) mi dre o* ^an^ Pgte. 

29. sire mi m ©ubS fidgte, fd ffote miidfetdn? 
fa, att (Snbonien dr lit 
mib gutb oif fitfmcr, ellcr 
flenar tonfleliga ut()nggna, 
etter mib mennifforS funb. 

30. ^^ dnbotf ®ub 
^afmer iSfmerfett ^drti(t:= 
bag8 fdbana fdmitft()etS tib, 
fi)rfunnar ()an bodf nu 
mennifFottien, ait affe allc=: 
fldbg ffola bdttra fig. 

31. St; fjan ^afmer ]ait 
en bag fi5re, pa l)\mttm 
ijan flPatt bflnia jorbene^ 
fret^ meb rdttfdrbig^et, ge:= 
nom ben man i ()miffom 
^an bet beflutit ^afmer, 
gifmanbeS alfom trona fi5:= 
re, i bet ^an ^onom upp:^ 
mddt i)aU ifrd be biJba. 

32. £)d be l;i3rbe ndm:= 
nag be bBbag n^}))ftdnbelfe, 
gjorbe fomlige ber gdrf af; 
od) fomh'ge fabe: 2Bi \mU 
je dn t;ttcrmera l;i3ra big 
berom. 

33. SDd) fd gid ^]^an\n^ 
lit ifrd bem. 

34. Od) ndgre mdn \)'6U 
(o f(g intiU ^onDm,o(!^trob= 
be; ib(anb i)iviita mar ©10= 
ni;fiua, en af ^^{dbet, od; 
en qminna, bendmnb S}a? 
marig, od) anbre meb bem. (Eap. 18. (Betttittgat. »2i 18. ^apitUt 

farca, Scrnfatem, 5tntiod^ta, 

^Nerefter for ^autu§ af 
^^ Slt^en, od^ fom till 
(s:ortttt^uS; 

2. Od^ ber farm ^an 
en Suba, fcenSmnb Slqtof^ 
la, 6Brbtg af ^onto, ben 
jt^Iigcn fommen toar af 
SBaffanb, oc^ sp^tfcttla, 
^an§ ^uflru; tt; (SlaubmS 
^abe Bubft u^pd, ait atte 
Subar ffulle fata ut af 
9lom; od^ ^bff ^an ftg ftt= 
till bem; 

3. ^9 ^an hjar af fam:= 
ma §anbtnjerf; od^ 6Ief 
nar bem, o(^ atfcetabe, oc^ 
irar beraS ^anbtmerf att 
gi5ra panlnn. 

4. 0(^ btS^juterabe '^an 
utt ©^nagogon )5d aHa 
©alJBat^cr, braganbeS ber? 
m Babe Subar o^ ®re!er. 

5. Od^ ba (SiM Dd^ 
Sttmot^euSfommo tfraSJfas 
cebouten, timngabe Stitbcn 
^au(u6 att Bettjga Subo? 
men, att S@fuS ^^^t ^IjxU 
flu6. 

6. Dd^ bd be fabe ber? 
emot, oif tafabe ^abelfe, 
ffafabe ^an fidben, odt; fa? be tftt bem: @bart blob 
H)are Bfmer ebart ^ufmxtb; 
^refter gdr jag nu ofl^I? 
bfg tttt r^ebmngarna. 

7. SDd^ fd gtdE ^an bd? 
ban, od^ fom utt en^ man6 
^ug, fom ^et SufluS, ben 
ber njar en gubfrufttg man, 
^mtlfen6 ^ug njar ^arbttuib 
®9nagogon* 

8. Tltn erif^uS, iJfmer? 
flen fiJr S^nagogon, trob? 
be .gSrranom, meb aUt fitt 
^u6; Gdj mdnge Sormt^ter, 
font pa ^Brbe, trobbe, od^ 
Idto fig biJ^a. 

9. Dd^ fabe ^©rren titi 
^aitlunt uti en f^n om 
nattmt g'rufta btg tntet, 
utan tala, oc^ tig tdCe; 

10. S^t; jag ar meb big, 
od^ ingen ffaff Bjuba tttt 
att gBra btg ffaba; t^ jag 
()aft»er m^Set folf i benna 
(laben. 

11. ®d Btef i)an ber 
ztt ax od^ fe^c mdnaber. Id? 
ranbe6 bem ©ub6 orb. 

12.9}}enbd®aatonnjar 
laitb^I^ofbtng i3fmer 5(d[)aja, 
refle ^wbarna fig u^)3 en? 
brdgteltga emot ^aulum, 
od^ ^be feonom fram fBr 
bomflolen, 

13. (Sdganbe: T)enne 
mannen gifn^cr menntffo? 522 ^<joftI(i ^ap. 18. nun in ait b^rfa ®ub c=: 
tjiot lagem 

14* Od^ font ^aufu6 
nu af tabe u^^jlata fin mun, 
fabe ©aHion tttt Sxtbarncu 
SBorc nagor oratt ffebb, 
ettcr nagor brd^ctfg qqzx^ 
ntng, hjore ivSt ttttbiSrKgtt, 
att Jag ^Brbc ebcr^S Sitbar; 

15* a}t en SrnagotfriJrg^ 
mat om orb od^ namn, 
od^ om cbor lag, bcr ma? 
gen 3 fjclfn^e fe cbct om; 
tt; berBfn^cr njftt jag tngen 
bomare tvaxa* 

16. C(^ l^an btef bem 
{frd bomflolem 

17. S)d togo affe ®re? 
ferna fatt :pd ®ofl^encJ, 
iSfmerflan fiJr ®t;nagDgDn, 
ndj flogo ^onom framfdr 
bomflolen; od^OalltonffBt:^ 
te ber (ntet onu 

18. @cban ^auhtS ^= 
be bd tvaxit ber t Idng ttb, 
l^elfabe ^an fcroberna, od^ 
fegtabe fina fdrbc tiff (S^:= 
rien, od§ fBIjbe ^onom ^xU 
fctfla od) Slqm'ta; oc^ ^n 
ra^abc fitt (^nftrnb t ^en? 
rf)rca, tt; ^an ()abc tit IBfte; 

19. Dtf) !cm bdban tiU 
(S')3^cfnm, od) bcr Idt l^an 
bem Mifiua; men ^an gtcf 
in i ®i;nagogDn, od) bt^^n:^ 
terabe meb Swbarna. 20. SD(^ be 6dbo l^onom, 
att^anffuaetlifh^aitdng? 
re ttb nfir bem; bd njifle 
^an ttfe; 

21. Utan ^n ^etfabc 
bem, fSganbeS: S^g wdfie 
jn dnbtefiga n^ara t Sern? 
falem t ben ^ogttben, fom 
tnflnnbar; men feban n^itt 
jag fomma tttt eber fgen, 
om Onb njtH. Dd^ fd for 
^an tfrdn @)j^efo. 

22. Od^ l^an fom tiff 
Kefareen; od) bd ^an ^abe 
marft u^^e, od^ ^etfat fi5r- 
famlfngena, for ^an neb 
till Stntt'od^ten. 

25. Od) feban ^an bcr 
t ndgon ttb tvaxit (;abe, for 
^an fina fdrbe, od^ hjanbra- 
be attt 6ortdt genom ®a- 
latiffa lanbet od^ ^^ti;gt' 
en, fl^rf anbcS alia Sfirjitn- 
garna, 

24. ®d fom tttt (Spljc^ 
fum en Snbe, fcendmnb 
Sl^offoS, l)Brbtgafmexan:= 
brten, en n^SItalig man, od) 
mdgttg t ©frifterno. 

25. ®enne n^ar unbcr? 
mifl t ^6rran6 n^dg; od) 
tatabe, njjjjtdnbcr i Stnba? 
nom, od^ fBrfnnnnabc tdfe 
lara bet .g>©rranom tifff)or' 
be, od) njt^tc allenafl fdga 
af Sotjannt^ bo^clfe. i a^ap. 18, 19. ©etttittgat* 525 26* O^ ^an beg^ttte 
brtfletiga tala nil ®9nagOi= 
gon. ©a^rtfciaaod^Srqtof:: 
la ijhit (;ottDm, togo be 
^onom tWr ftg, odf) uttt;bbe 
fi5r ^onom Snnu grunbelt 
gate ®ub§ mag, 

27. Od& bd ^an mtlle 
fcirba^ tt'K §t^aja, ffrefmo 
briSbcrna, od^ fiJrmanabe 
Scirjitngarna, att be fSuHe 
unbfd l^onont. Od^ ba ^an 
framf om, mar (;an bent font 
trobbe m\)£tt m tr&fl ge^^ 
nom nabetio. 

28. Z\) ^an ofmermann 
Subarna jlfar^eHga, aS) np^ 
:pcnBatttga fcemffabe meb 
^frifterna, att 3®fw^ ^^^ 
6^rt)lu§. 

19. ©apitlet. 

)toU, 83cfi»ar;arnca Udcx. 

C^i/ 6egaf ftg, meban 
^^ 3l)3oirD§ mar t 6o^ 
rtnt(;o, ati ^aulu§ matt:= 
brabe genom be Bfra laru: 
ben, od) fom titt ®:t?^efum; 
bcr fann ^an ndgra8drjuns= 
gar. 

2. Od) ^an fabe tt'H bent: 
«g)afmen S fdtt ben ^gelga 
8(ttba,febanStrobbeit?£)d 
fabe be iiU (;onont: 2Si^af= me ttf e en^ ^Brt, om ndgor 
^e«g Stnbe Sr ttff. 

5. D(^ ^an fabe iiU bein: 
^marnteb firen 3 bd Upk? 
®e fabe-: SWeb So^anniS 
bijijetfe. 

4. ®d fabe ^autua: 
So^anneS bB^^te ineb MtU 
rfngenea biJ^elfe, od^ fabe 
folfena, att be fPuffe tro ^d 
ben font fontma flfuffe ef^ 
ter l^onont, bet ar, pa (S^ri- 
ftuin 3®fum. 

5. Od^ ait, bd be bet 
^Brbe, tdto be V6pa fig t 
$@rrana S®fu ^cinin. 

6. Od^ bd spaulua tabe 
^anber ))d betn, font ben 
^eltge Slnbe ofmer bem; 
od^ be fceg^nte tata meb 
tungomdf, od^ pXQp^dt^ 
rabe. 

7. Od^ atte be§e more 
mtTj tolf man. 

8. D^ ^an gtdf in t 
(S^nagogon, oi} talabe brt= 
ftetiga t tre mdnaber, bt^- 
^uterabe, od^ rdbbe till ®ubS 
rtfe. 

9. Od^ efler bet ndgre 
af bem morbo fSr^arbe, od^ 
t^e trobbe, ittan tatabe tffa 
om ben magen for ben me^ 
ntga man, gfdP I)antfrdbcnt, 
od^ afffttjbe SSrjnngarna, 
bif^itteranbeS bageltga utt SM «})oftla (^ap. 19. cttS ttian6 f?ela, fom bet 

10. ^&i betta gtdP fd 
m i tu ar; fa att alle be, 
fom Bobbe i §lften, ^rbe 
^erratt§ S^^^'fw otb, Babe 
Subar o(^ ©re?er. 

11. Dc^ 6Htb gjorbe {dPe 
rhtga frafter genotii ^au(t 
(;anber; 

12. (Sd att be 0^ tcgo 
fit^ettebufar od^ fEBrte, fom 
mib ^an§ fro^3^) ^abc !om? 
intt, Di^ (abe pa be fjufa; 
ocf; fjufbomen g(cf utafbem, 
od; be onbe anbar foro ut 

15* @d moro ndgre Su- 
bar Befroarjare, fom foro 
DuiWng; be togo fig f6:= 
re dfatta ^@rranS S®fu 
^amn iJfmer bem, fom ^a- 
be be onba anbar, fdganbe: 
SBt Befmdrje eber ii^tb 3®== 
fum, ben ^3aulu6 ^rebtf ar. 

14. SDd) iBIanb bem, fom 
betta gjorbe, n^oro en 3u? 
beS fju fUner, Scebe, 3fmer=^ 
fta ^^refleng. 

15. Ta fmarabe ben on:= 
be anbcn, oi) fabe: gCSfmn 
fditncr jag iDdl, cdj ^an^ 
tnm tuet jag wiil ; men ^o 
dren 3? 

fi^. D(^ mannen, fom 
ben oitbe anben ntt mar, 
f}}rang nppa bcm, ocl) marbt htm Bfmermdgtfg ; od^ fa- 
flabe bem unber ftg, fd M 
be nafne od^ fargabe nnb- 
ff^bbe utaf bet l^ufet. 

17. ^i) betta marbt aU 
lorn metterligft, Bdbe 3n^ 
bom oil ©refom, fom 6ob=^ 
be t e^j^efo; od^ en rdbb(;d:= 
ge fbH Bfmer bem alia, od^ 
^erranS SSftt 9?amn 
marbt florltga pxi^aU. 

18. Dd^ mdnge af bem, 
fom trobbe, fommo od^ bc= 
fdnbe, od^ forhmnabe ^mab 
be utrdttat ^be* 

19. S^en mdnge af bcm, 
fom fi3rmetna foitfter Brn- 
fat f;abe, fcdro fram 6Bd^cr:= 
na, od^ Brdnbe u)?)) i ^marS 
manS df^n: od^ bd beraS 
mfirbc rdfnaot n)arbt,marbt 
bet funnet ttff femttotnfenb 
^ennfngar. 

20. @d fafl mSjcte bd 
^@rran§ orb, od^ fom till 
magt 

21. ®d betta ffebt mar, 
fatte ^anluS fig fore 1 5ln- 
banom, ait fara gcnom Wa- 
cebonien od^ Sld()aja till 3e:= 
rnfalem, fdganbeS: 9^dr jag 
(;afmcr marit ber, mdfte jag 
odf fe 9tom. 

22. ®d fdnbe ^an till 
99?acebonien ttva af bcm 
fom t;onom tjentc,ndmliga ^ap. 19. etttittgat. 325 3:tmDt^eum od) ©raflum; 
men fjelf Btef ^m qmar tftt 
en ttb ( Slftetu 

25. ^a ben tiben n^atbt 
ttfe ntet BnHer om ben tv&^ 
gen, 

24, ^i) bet mat en gulb:= 
fnieb^ 6enSmnb ©emettiu^, 
fom gjorbe ftlftem^^ef iiH 
®tana, ber be en flot totn^ 
ntng af ^abe, fom bet^anbt^ 
n^evf 6ru!abe: 

25. ^njtlfa ^an tiH^o^ 
^jaMIabe, od^ be ber flift 
artete ^tfigabe 6rufa, od^ 
fabe: S mSn, 3 ttjeten, ait 
tvi ^afme mdr ncivtng af 
betta ^anbtmerfet; 

26, Od^ 3 fen od^ ^i}:= 
ren, att benne ^autuS ^af- 
met Bebragtt, ej affenafl t 
g^^efo, utan fdnar i ^eta 
Slfien, 0^ fdrmanbt m^rfet 
folf, fSganbeS, att bet at 
ttfe gubar, fom giJraS meb 
nienniff'D^Snber, 

27. Dd^ njarber tdfe aU 
lenafl gcitlanbeS ben belen 
af iudrt ^anbtrt)erf, att bet 
neberlSggS; utan jemn^al 
odf att ben flora gubtnno^ 
ne6 £)tane tem^el tijarber 
fSr iwki ^dUet; Qij mdtte 
bd (Be, att ^enneS ^drttg^et 
affornmer, ben bodP^ela^lfi 
en od^ ^ela i^ertben b^rfar. 28. mx be betta f^iSrbe, 
morbo be fuffe meb mrebe, 
od^ ro^abe, fSganbe: Stor 
Sr be e^^eftcr§ ®{ana. 

29. SDd^ { ^efa ftaben 
njarbt tit u^j^jId^^j; od^ be 
friffo ^afleltga till, affe meb 
ett mob, fn ^d ff dbo^^tatfen, 
od^ togo fatt pa ®aju3 od^ 
Slriflard^uS, fom njoro af 
SWacebonfen, od^ af ^ault 

30. Dd^ ^autuS njiffe 
gdngft m i ^o^en iiU fol- 
fct; bd mtffe Sdrjungarna 
bet i£t ttttflabja. 

31. ®Snbe odf ndgre af 
be Dfluerfla f Stften, fom 
^an§ mSnner iworo, tfH (;o^ 
nom, od^ 6dbo, attl^anfful- 
le (dfe gtfnja pg fn ^d plaU 
fen. 

32. Dd^ anbre ro^jabe 
annat; t^ mentg^eten mar 
fiJrfciftrab, od^ mefla belen 
mtgte tdBe, fi5r l^mab fa! be 
itjoro fi3rfamlabe. 

33. Dd() fomltge af fot=: 
fet brogo2(le]canbruuifram, 
ben Subarna framftiJtte. 
£)d tedfnabe Sllexanber meb 
()anbene, ait be flfuHe njara 
t^fle, od^ aftabe fiirfmara 
fig fSr folfet. 

34. 5?dr be fbrnummo 
att ^an n^ar en Sube, ro^ 526 •Kpoftlfi Sa}), 19, 20, pabe be aUt meb en niun, 
fdufir t tma ttmniar, fSgan- 
be: ®tor fir be ©)3^efter§ 
®tana» 

35, ®d cmtceffeten ^be 
fliHat folfet, fabe ^an: 3 
man af @^(;efD, l^o fir ben 
ntenntffa, font idfe met, fttt 
e^^efierS flab bi^rfar ben 
flora gubmnan ®tana, od) 
bet telfite fom af l^imnielen 
ncberfommet fir? 

56. @a, efter ber ffiger 
tngen entot, maflen S fltHa 
eber, od^ tntet orabeltgtt fi- 
retago. 

37, S ^afujen bragft 
be§a mSnnerna fram, fom 
§n?arfen firo f^rforiifmare, 
etter ebor gubmnoS fiJrfmfis 
bare* 

58* Dm 5Demetrtn§, od^ 
be meb ^onom firo af ^an6 
^anbtn^erf ^afma faf emot 
nagon, fd (;afmerman9tdb, 
ocf) rfittgdng, od^ fogbar;j 
bcr mdga be Kaga od) \t\)a^ 
ra ^njarannan. 

39. SJtm ^afn^en S owi 
ndgot annat l^anbla, bd md 
bet dtffiTja^ uti ndgon tiTI^ 
MrHg famqmfinu 

40. Si\^ bet fir fara ati 
tvi fomme i flfulb, fi3r bet! 
uj)plo|3)j fom t bag flfebti 
fir, efter ingcn \at ^dffir-' be fir, ber n){ funne ndgon 
flffit af taga ttd betta upp^ 
iopp. SDc^ bd i)an bet fagt 
l^abe, Ifit ^an folfet gd. 

20. i^apxtUt 

^aiituS Icircr i ©rcHanb; iipp- 

wMcx (Sut^d^um; taUax ^rc- 

flerna ifran ®|j^efo. ^fSd nu u)3^Io)3^et iuarbt 
"^^ fltttabt, fattabe span= 
tn§ gfirjnngarna tiff fig, 
od) f)elfabe bem, odf) for ft^- 
na ffirbe, tiff att braga in 
utf SJJacebonten. 

2. Od^ nfir ^an (;abe 
n^anbrat genom be Ianb^= 
finbar, od^ frirmanat bem 
meb m^dfet tal, fom Ijan 
in i ®refetanb; 

3. Dd^ ^an 6Ief ber t 
tre mdnaber. Dd^ efter ^n^ 
barna ^abe fatt fiirfdt fiir 
^onom, nfir Ijan fFnffc fara 
in i ®t)rten, fidP ^an fiJr 
rdb att n^finba om tgen gc= 
nom 9}?acebonten. 

4. Dd^ foljbe ^onom aUt 
mtiff Stfien ^opattx af Se^ 
reen; odf; af ^^e^falonica 
S{riftardf)uS, od^ (Sccnnbu6, 
od^ ®ajn6 af S)erbe, odf) 
5ttmDt{;enS; od^ af 5lficn 
5^i;c^tcng, odf) i:ro)3(;tmii^, 

5. 3De^e foro framfiire, 
odf; Bibbe o^ t 5troabc. ^ap. 20. etittngai:. 527 6. 9Jfen h)f fcglabe af 
W^W^f ^f^^^ ^djlaba^ 
garna, od^ fommomtiKbem 
t Stroabe ixman fern bagar; 
o(^ tBfmabe ber f fju bagar. 

7. ^d en @a66at^, bd 
Sdvjungarna fommo ttH:= 
fammanS, tiU att br^taBriS- 
bet, ^abe ^aulug tit tal 
fi5r bem, efter ^an tviffe an^ 
nan bagen farbaS, cif fiSr- 
bri3jbe l^an taht tnttK mib:^ 
natt 

8. Dd^ mdng (juS tDo^ 
to m^^jtdnb t falen, ber be 
frirfamlabe ttjoro. 

a @d fatt ber en ang- 
ling ntt ett fenfler,6endmnb 
G'nt^d^uS, od^ njarfiSrt^ngb 
af fnjdr fiimn ; of) njtb ^au:= 
lu6 tfinge talabe, tog fi3m== 
nen ^onom fd fmdrltga, ait 
i)an foff neb af trebje bott:= 
nen, od^ marbt u^^^tagen 
biJber. 

10. ®d fleg ^aulua neb, 
0^ labe fig ^d l^onom, od^ 
tog omfrtng ^onom, od^ 
fabe: SBarer tdEe Bebriiftoa:: 
be; t^ fjdien dr dnnu utt 
i^onom. 

11. ®eban gtrf ^an n)))) 
fgen, odf) 6r5t brUbet, od^ 
dt; od^ talabe feban tdnge 
meb bem, tiffbe^ bet baga^ 
be^; od^ fd fdrbabe^ i)an. 12. Dd^ l^abe be ben 
^ngtingen fram (efmanbe^; 
od^ moroberaftdfelttettri}^ 
flabe. 

13. SWen njt flegom iiU 
ff e^^S, od^ forom bdban iiU 
^ffon, aftanbe ber intaga 
^aulum; t\) ^an §abe fd 
ffidfat, od^ ^an tniUt fara 
tanbmdgen. 

14. ^Mrmttfa^o^^atom^ 
mom f Stffon, togom tot ^o= 
nom tn, od^ fommom feban 
tttt 2«tti;renen. 

15. ®dban fegfabe iot 
od^ fommom bagen nSflef:= 
ter tn mot S^tnm; od^ fd 
bagen berefter fommom njt 
ifU (Samnm^ od^ tiJftoabe i 
^rogtffto; od^ ndfla bagen 
efter fommom hji tttt ^liU^ 
inm. 

16. ^\) ^aulug ^abe 
fatt fig fiSre att fegia fram:= 
om ®p^efn§, ^d bet ait ^an 
ttfeffulIefiJrtoftoaftgfaft. 
en; it} ^an ^afiabe ftg, om 
mbjeligit ^abe mar{t,att(;an 
fnnbe martt t Sernfakm 
om ^mg^bagarna. 

17. Dd^ fdnbe ^an af 
SWtleto bdb tttt S^jl^efum, 
od^ f attabe tttt fig ^reflerna 
t fBrfamlingene. 

18. ^dr be fommo titt 
^onom fabe ^an titt bem: 3^28 %poftla Ka)3, 20. 3 tttttm^ ^urulebci jag^af- 
iver ttiaxlt nSr eber attttb, 
(fra fiJrfla bagen jag torn 
in { Slfieti; 

19. Sjenanbea <g)®rra^ 
nom meb aH iJbmjuf^et, od^ 
ttieb mdnga tarar od^ fre^ 
fletfer, font mfg ttjeberforoS 
af SubarnaS fiJrfat; 

20. ®d att jag ^a^wtx 
tntet fBrfummat, bet ebcr 
funbe mara tfH n^tto, att 
jag ju l^aftrer frirfunnat 
ebcr^ od) Wrt cbct up:pcti- 
barliga oc^ fi^nnetltga; 

21. 23ct^ganbe8 6abefDt 
Subar Qi} ©refer ben iatU 
ring font ar infiJr (Sub, d(^ 
ben tro font Sr till srdr 
.g)erra SSfum g^riflum. 

22. Dd^ nu ft, jag, Bun- 
ben i Stnbanom, farbaS till 
Serufalem, itfe n^etanbeS 
t^n^ab mig ber Bftrerga 

23. Utan att ben ^efge 
9lnbe i aUa ftdber tjet^gar 
ocf) fdger, att fcojor od^ Be:= 
brBftwelfe fldr mig fiJre. 

24. £)odf aftar jag bet 
intet, ej feller ar nug fjelf^ 
njom mitt lif fdrt; ^d bet 
jag ffaK futtfomna mitt 
topp meb gfabjc, od) bet 
ambete fom jag anammat ^aftver af ^(Irranom Z^- dr, natt ocf) bag, icfeljafn^er fu, till att betliga ©Dange- 
tium om ®ub6 ndb. 

25. Oc^ nu fi, jag wtt, 
att ^Srefter fdn 3 idt fe 
mitt anfigte, 3 affe, ber jag 
fcamfarit ^afmer oSj jjrebi- 
?at ®ub6 rife. 

26. £)erfi}re 6ett;gar jag 
eber pa benna bagen, att 
jag off^Ibig dr fix altaQ 
Mob; 

27. sr^ jag ^afmer icfe 
fBrfummat, meb minbre jag 
(;aBi?er fdrfunnat e^er allt 
©uba rdb. 

28. ®d r^afmer nu aft 
)3d eber, od^ ^d affan l^jor^ 
ben, i ^^iffom. ben ^elge 
Stnbe l^aftoer eber fatt till 
Si^o^ar, att regera ©ub6 
fBrfamling, l^njilfa ^a\x Ijaf- 
mer fBrtt^drfn^at meb fttt 
6Iob. 

29. STi; jag hjet bet, att^ 
feban jag ffilj6 ifrdn eber, 
ffola fomma ifclanb ebar 
fmdra ulfn^ar, be ber ^jor- 
ben icfe f^jara ffola. 

30. Od^ af eber fjerf:= 
Ujom ffola mdnujj|)fonuna, 
fom tala ffola bet ordtt dr, 
od^ braga gdrjungar till 

31. ©erfBre n^afcr, odf) 
tdnfer nppa, att jag i trc iS^ap. 20, 21. ©etttiitgat. 329 dtermfinbt fBrmana fjtmx 
od) en tticb tdrar. 

32. Dd^ nu, BriJbcr, be== 
fatter jag cber ®ub{, od) 
i;ang nabS orbe, ^h:i(fcn 
tnagttg Sr u))^6t;gga eber, 
odj gtfma cber arfmebet 
tbtanb attcm bem fom ^e(s= 
gabe twarba. 

33. SngenS manS [ilf= 
n^er, etter gulb, etter flaber 
^afmer jag 6egarat 

34. Tim 3 ttidm fje(f= 
U)e, att be^a ^Snberna ijaf^ 
tva tjent tttt mm niSbtorft, 
orf) berag fom meb mtg 
tuoro. 

35. iiU ting ^afmer jag 
tDifl eber, att fd mdflc man 
arieta, od^ u))^taga be fma^ 
ga, 0^ tdnfa pa ^(Srran^ 
S®fn orb, fom ^an fabe: 
Saltgare dr gtfma an taga. 

36. Dtf) ndr ijan betta 
fagt f;abe, fiJtt tjcin pa fin 
fnd, Qi) Bab mebattombem. 

37. D(^ tijarbt en flor 
grdt meb attom bem; o^ 
be fiSffo ^anfo om ^aifen, 
Q^ tt)^it ^onom; 

38. ®i3rjanbe mef^ fiSr 
bet orbet^ jiutt, fom ^an 
fagt ^abe, att be jlntte itf e 
mer fd fe ^an^ anftgte. Dc^ 
fd fiJIjbe be ^onom till 
\iipp^. 21. ^apitltt 

i^autuS rcfet till ^ctufalcm j ic^ 
mx fig, fafltageS, fSteS { lagtet. 

(j^om nu ffebbe, att wi 
^^ tabe af bfiban, oij fo- 
ro ifrd bem, fommom \m 
xatta fofen tttt Soum; od) 
bagen nSfleftertittSt^obum, 
od} bSban tiff ^atara. 

2. SDd^ ber fingo mi ett 
ffe^)), fom aftabe fig titt 
^^enicien, ber flego \m uti, 
od^ labom utaf. 

3. Dd^ fom 6t;pren 6e- 
g^nte f omma o§ i ftgte, (d- 
torn mi bet )jd mdnflra ^an^ 
bene, od^ feglabom titt ^\)^ 
rien, od^ fommom titt StiJ^ 
rum; t\) ber lo§abe ffe^^et 
u))^} (abbningena.,^ 

4. Dd^ efter mi funjio 
ber Sdrjungar, bfefmo mi 
ber i fju bagar. Dd^ be fa^ 
be ^aulo genom Slnban, 
att ^an ffutte i*e fara npp 
tiU Serufatem. 

5. Od^ bd be bagar fiJr^ 
Ixxpnt moro, brogo mi md== 
ra fdrbe; odf) be fi3(jbe d§ 
atte, famt meb ^uftrur od^ 
barn, tittbe§ mi fommom 
utu ftaben; od^ )jd flranben 
fBtto mi pa fnd, od^ bdbom. 

6. Od^ feban mi ^abe 
^etfat §marannan, gingc 530 %poftla (Eap. 21. tut tfff ^tpp^\ Qif be gfttgo 
tiff fitt tgert 

7. aWcn mf ^BKo fcglat=: 
fen fram tfra St^ro, o(^ 
fommom ncbet tiU ^Jptofc:^ 
mat§| od^ bcv ()e(fabe h)t 
t>ri3bcrna, od^ Hcfmo bcr en 
bag mcb bcm. 

8. ®agcn berefter fom== 
mom mf, fom iDorom mcb 
^aulo, tttt Sefarcen; ocf) 
gtngom in utt ^^t'K^^jt 
©bangcltflen^ ^u§^ (;mtl!en 
mar en af be fjit, odj 6fef^ 
n^om nSr ^onom. 

9. Od^ (;att ^abe ft;ra 
bi3ttrar, iungfcur fom pxo^ 
:j?(;etcrabe» 

10. Dtf) mcban tvi mo- 
re m ber t mdnga bagar, 
fom ber en ^|3rD^f)et tfffutaf 
Subeen, Benamnb S{gal6u6. 

11. 2)d ^an mar fommen 
tttt og, tog ^an ^anU UU 
te^ od) 6anb fig fdtter cd^ 
l^cinber, od^ fabe: ®et fager 
ben $efge ^(nbe, ben man, 
fom betta bciltet tiff^Brer, 
ffola Subarna fa fefnba f 
Serufalem, od^ antmarba 
^onom i ^ebm'nga^anber. 

12. Mx m{ betta (^orbe, 
fcdbom mt, od^ be fom utaf 
ben flaben moro, att ^an 
idt fPuUe braga u^p till 
Serufatem. 13. ®d fmarabe ^an^ 
fnS, od^ fabe: «g>mab giken 
% grdtanbe^, od^ tebriif^ 
manbeS mitt ^jerta? Scig 
dr rebe6ogen idfe allenafl 
btnbaa, utan jemmSf b8 t 
Sentfalem, for .ggrran^ 
Sefu mamn^ f!ua. 

14. Dd^ efter ^an Idt 
tntet faga ftg, gdfmo m{ o§ 
tiKfrtb§, fdganbe: SBarbe 
^g)@rraMg mtlje. 

15. 6fter be bagar rebbe 
mt og titf, odT) forom n)))) 
tiff S^tnfalem. 

16. Dd^ fommo ndgre 
Sdrjungar meb o§ af ^t^ 
fareen, be ber meb ftg ^abe 
en gamlan 8Srjunga, fom 
mar af (S^^ren, Benfimnb 
9J?nafon, nar ^mttfom mi 
gdfla ffuffe. 

17. Odf) nar mi font- 
mont tiff 3erufa(etn, unb- 
fingo o§ brijberna gerna. 

18. ®agen berefter gicf 
^autuS nteb og in tilt 3a- 
coBum; odf) affe be dibfte 
fi3rfamlabeg. 

19. ^d i)an bem ^etfat 
^abe, fortdljbe ^an bem afft= 
fantmanS, bet ena tneb bet 
aitbra, font ©nb gjort f^abe, 
gettom ^an^ tjeitjl, t'BIanb 
i^ebningamo. 

20. ®d be bet ^Brbe, (Eap. 21, ©etttiitgat. 531 pxifaht be §@rratt, qS) fabe 
ttff l^onom: ®u fcr, fare 
Brober, ^uru mdng tufenb 
Subvir ciro fom tro; od) alle 
^afnja nit om iao^tn. 

21. Dd^ be Ijaftva ^rt 
af big, ati bu larer alia 
be Swbar, fom to tfilanb 
t^ebntngarna, att be ffola 
traba (fed SWofe lag; fagan- 
be^, att be ttf e ffola oniffa=: 
ra pit Barn, od^ tcFe it^anbra 
efter foiti ivani ar. 

22. ^mab ar bet bd? 
®cn menige man mdfle 
dnbtliga fiJrfamlaS; i\) be 
fd n)S( ^Bra, att bu ajl f om^ 
nten> 

23. ®d gBr mt, fom mt 
fdge big; loi ^afnje ^ar fi;^ 
ra man, fom (i5fte f;afma 
I^Sftg; 

24. S)em tag tiU big, 
Dcf) rena big meb bem, ocft 
tefofla bcr ndgot u^j?d, att 
be rafa fitt ^ufmub; odj 
beraf funna alle t\)tta, att 
bet dr intet fom be ijM 
^afiwa om big; utanattbu 
ocf fd ivanbrar, att bu ocf 
{;dtter tagen. 

25. 2}Zen be ^ebningar, 
fom tuib trona tao^it ^afma, 
bem ^afnje n)i tillffrifbit, 
Q^ feeffutit att be intet fd- 
bant te^fma att ^dUa; utan att be taga pg toara fdr bet 
afgubom offrabt ar, od) for 
6fob, oi} fix bet fom for^ 
qtoafbt ar, oi} fix toleri. 

26. ®agen berefter tog 
^aulu§ mannerna titt fig, 
ocf) ISt rena fig meb bem; 
oc^ gitf in i tem^jlet, fi5r= 
funnanbeS, att reningcfba^ 
garna moro fufffcorbabe, tiiU 
befj utoffrabt n^ar fdr ^mar 
oS} en af bem. 

27. ©d be fju bagar 
nSr ute moro, o^ be S^- 
bar, fom n^oro af 5tfien,pn^ 
go fe ^onom i temjjlet, xxpp^ 
rctte be afft folfet, o(| togo 
fatt ^^d ^onom, 

28. 9to|janbe: 3 man 
af Sf^^ct, ^jell^er; betta ar 
ben man, fom affa attepdb8 
fdrer, emot folfet, emot fa- 
gen, 0^ emot betta rummet; 
o(^ berutUftuer ^afii^er ()an 
bragit (Prefer in i tem^>tet, 
od^ gjort betta ^efga rum- 
met offdrbt. 

29. S:t; be ^abe fctt 3:ro^ 
))^imuS af &pi)t\Q i Paben 
meb ^onom, odf) mente att 
^auIuS ^abe ^ft ^onom 
in i tcm:plet. 

30. Od) i^arbt ett npp^ 
Upp i i)tla Paben, od^ fol- 
fet pirfamlabeS, od^ togo 
^aulum, od^ brogo ^onom 552 9lpo\tla ^ap. 21, 22. utu templet ©d^ flrajct 
Itjorbo jjortarna tfffafle. 

51. Dd^ fom be mtUe 
brapft ^onoui, pdE ben iJf^ 
tucrfle ^Bfmtteimannen fBr 
frtg^folfet tab, ^uru ^eta 
Scrufatem mar m)|)reft 

52» £)d tog ^an flrajct 
tiff ftg frigSfneftarna oif 
(;ofmtt^infinnerna, oc^ torn 
lopanbeS tiU bem; o^ nar 
be fingo fe (;ofm(t^ntannen 
od) frtg^fueftarna, mSnbe 
be {gen ait fid ^aulum. 

55, Dd^ gfdf ^i3fimtg:= 
niaunen fram, oif tog fatt 
pa l^onom, Qdf ISt Binba 
^onom nieb tmdfebjor; ocf) 
fporbe ^0 ^an \mx^ cfler 
i;tuab ^an gjort l;abe. 

54. SJJen itlanb folfet 
topabe ben ene fd, oij ben 
anbre fd; octf efler ^an fnn^ 
be intd pSrfara bet mi§t 
njar, for forteta (tuff, Idt 
^an fi5ra ^onom t Idgret 

55. Dd) nar §an fom 
tiff tra)))?oma, ^dnbe ftg att 
?rtg6fneftarna mdfle bdra 
^onom, frit ofnjernjdtbS 
ffnff, fom gtcf af folfeno, 

56. Z\) ber fiJljbe gan^ 
\U mi;cf et fotf efter, ocf) ro^ 
J^abe: ^ag tort ^onom, 

57. ^d) fom nn ^an^ 
luS tegtjnte f omnia in ildg- ret, fabe ^an tiff ^Bfnjita^ 
mannen: SWd jag odf tafa 
meb big? ®d fabe (;an:^an 
bu tala ©refifFo? 

58.2iftidebuben(?gi;))^ 
tiff e mannen, fom for be§a 
bagar gjorbe ett upplopp, 
od) ^abe ut t Bfnena f^ra- 
tnfenb miSrbare? 

59. ®d fabe ^antu^; 
Sag dr en Snbiff man, af 
2^arfen i ©tlicien, en tor- 
gare i ben namnf nnniga fta= 
hm] jag teber big, ftdb tiil 
att Jag md ta(a m folfet, 

>40. O^ f)an tiffftabbe 
bet ®d flob ^anlua ^d 
trappone, oc^ tednabe tiii 
folt'et meb ^anbeite, ^a mx 
marbt en flor ti;fla, talabe 
f;an tiff bem pa etreiftt 
mdl, fdganbeS: 

22. ^apitltt 

^Jauli iitt, parti, scvinbcl, borgcta 
ffap. 

^ man, trBbcr od^ fdber, 
V ^iirer min urfdft, fom 
jag nn gBr fix eber. 

2. Od) bd be ^Brbe, ait 
i)a\\ talabe ))d ©treiffo till 
bem, be§mer (jub gdfiuo be 
t;onom. Od^ (;an fabe: 

5. Sag dr en Snbiff 
man, fiJbb i Sarfen i mti^ 
cien, men upjjfBbb §dr i (Sap* 22* ©ctttittgat. SSS flaben, mtb ® amattelS fiJtter, 
gtanneltga Ifirber utt faber^ 
nag tag, ^aftuanbeS ttit om 
®ub, fafom otf 3 aae t 
bciina bag; 

4. D(^ ^afmcr forfdljt 
benna h^agen aUi tntCtt biJ:= 
ben, ljmbanbc6 oi) faflan- 
be6 { fSngelfe Babe man od^ 
qn^innot* 

8, @afom otf Bfmerfle 
^rcflen mfg irfttnc Sr, otf) 
^c(e ^optn af be albfla; af 
^mtlf om jag ^abe tagit Brcjr 
tiU fcriJberna, oc^ for ttff 
©amafcum, att fiira odf 
bem, [om ber more, 6unb= 
na till Serufalem, att be 
[fnfle fclifn^a naj^fle. 

6. ®a (;anbe ftg, mtb 
jag Ujar )pa itjagen, od^ fom 
tn mot ©amafcnm, hJtb 
nn'bbagSttb, att ett flort ff en 
af ^tmmelentjnngabefrtng:= 
om mtg ^afteltga* 

7. Dc^ jag foil neb ^^d 
jDibena, od^ ^iJrbe ena toft, 
faganbeS ttCC mtg: ©aut, 
@au(, ^Ii3t forfoljerbumtg? 

8. Dd[) jag [iuarabe: ^o 
aft bu, ^erre? @abe (;an 
m mig: Sag arS@fuSaf 
9?ajarett), ben bu forfoljer. 

9* ©4 ^^/ f"^^^ ^^^ ^^^5 
tDoro, [ago jTenet, oci^ njor= ^rbe be fntet, ^an§ fom 
talabe meb mig. 

10* ®a fabe jag: ^^x^ 
re, ^mab f?all jag gBra? 
®d fabc §(?rren till mig: 
'3tatt u)?]5, ocf) gacf in i 
©amafcum; oc^ ber ffaft 
big fagbt marba om attt 
bet big forelagbt Sr till aii 
gora* 

11* Dc^ efter jag fag 
tntet, for ben ftar^eteng 
ttua, fom gideafbetjT'enet, 
n^arbt jag (ebb luib t)anbe- 
na af mina fBIjare, fom meb 
mig tooro, od^ fom in i 
©amafcum. 

12* Ddf) ber mar en gnb=: 
fruftig man efter (agen, 6e- 
namnb ^{naniaS, tit gobt 
rt)!te (;afmanbeg nar alfa 
Subar, fom ber Bobbe* 

13. ^an fom till mig, 
od^ ftob, od^ fabe titi mig: 
Saul, fare Brober, l^af bin 
f^n igen* SDd^ i famma 
ftunbene pdf jag nn'n ft^n, 
oij fdg ^onom* 

14* £)d fabe ^an: 2aBd= 
ra fdberS ®ub I;afioer te- 
rebt big, aii bu ffaff Unna 
i}an^ ^ilja, odf/ fe ben ^dtt- 
fdrbiga, od^ ^Bra ri3flena 
af i)an^ mun; 

15* ^i; bu ffaU n^ara ba forfdrabe; men roflena ^onom tit luittne fBr alia BS4L «poftla ®a^ 22. mertttfflPor, cm bet bu fett 
od) t}M ^afmer. 

16, Oc^ itu, ^iDab ti3f^ 
mar bit? @tatt upp^ od^ 
ISt btg bi3^a, odf) imd ajr 
btna ft;nber, dfaHanbe^ 
^^rran6 ^amn. 

17, ®d ^anbc ftg, att 
ndr jag mar fommctt tgcn 
till Serufatem, od^ tab { 
tctttj^Ict, att jag marbt ta^ 
gen ittt cna f^n; 

18, SDd^ fag t^onom, fa^ 
gattbc6 titt mtg: 8dt Itba 
big, cdj gad? fnarltga utu 
SerufaUm; t^ be marba ttfe 
ananimanbe bitt mIttneS:* 
torb om tittg. 

19, Dd^ jag fabe: $®r^ 
re, be mcta fjelfme, att jag 
brog t()afteIfe,D(^^ubfrdngs 
be atteftabS { ©t^nagogorna 
betn fom trobbe ^^d big. 

20, Dd) bd btnS mitt^ 
neS @te)3^attt Mob ntgjutet 
marbt, mar jag ocf meb, 
od) famti;rfte l^an^ biib, o^ 
maftabe beraS fISber fom 
ixapQ ()onDm. 

21, ^^ Ijan fabe tim^BfrnttSniannen till (;onont, 
nttg: ®arf, ti; jag mi(( fdn^'od) fabe, 3dg uitg, dft bu 
ba big f jerran bort till ,g)cb' en 9\Dmare? ®d fiibe ()an : 
ningarna. 

22, Tim be {)i3rbe ^o^ 
nom a((t mtiU betta ovbct. 
®d u}3|j(;DfmD be ftnari5ft/!i3pt betta tjorgerff apet meb od) fabe: ^ag 6ort fdbana 
menmffo af jorbene; t^ bet 
dr fde tiaBBrlfgit, att Ijan 
flfatt tefma. 

23. Dd) bd be fd ro^a=: 
be, oc^ faflabe fin ffaber af, 
oi) ^ofmo floft npp i md- 
bret, 

24. 2dt ^BfmttSmannen 
teba ^onom in i Idgret, od) 
Mb att ^anffuae^ubfldn:^ 
ga6, od^ ranfafaS, att ^an 
ntdtte fd meta fdr ^mab faf 
be ^abe fd ro^l^at ^d (^ononi. 

25. SDd^ bd ^an Ijmxmn 
Bunbtt l^abe meb tdg, fabe 
^auIuS till unbert)Bfmit6^ 
mannen, fom nar ftob: Tla- 
gen 3 od i^ubfldnga ndgon 
SvonierfP man, od^ obBm- 
ban? 

26. ©d unber^Bfmtt^^ 
mannen bet (;i}rbe, gtd Ijan 
tin Bfiuerfta ^iifrntt^man^ 
nen, od^ Bdbabe f^onom, fd:= 
ganbeS: .^mab \mll bugi3= 
ra? t^ benne mannen dr en 
Slomare. 

27. ®d gtd iSfmerfte 28. ®d fmarabc H^f- 
mit'^manncn: Sag ()afmer Sa^. 22, 23, ©ctttingat. BSn m flor fummo. ®a fabe 
^axxluBt Sag Sro*fi5bber 
(ctt Slomare), 

29. Od^ jlrajct gfngo be 
ifra ^onom, foin flulle ^af- 
'ma tanfafat ^onom;Dc^^Bf:= 
hJttSmanncn fccg^nte fruf== 
ta, fcban ^an fitf mta, ait 
^an \r)ax en SRomare, ocf) 
ait ^an ^abe 6unbtt ^onom* 

30, ©agen betefter ujtlle 
^an n^eta fdrhjt^o, fiJr ^tvab 
faf ^an hjat Beflagab af 
Subomen; oc^ IBfle bottom 
ittit fcanben, od^ lat ijfnjcr^ 
fJa ^reflertta fomma tills: 
^o^a, od^ \}tla ^abet, od^ 
(dt ^awlum fomma fram 
for bem. 

23. ©apitlct 

spaiituS for 9tabct, flagcn, tr6flab, 
fralfi, f3rb titt ^ettcem. 

^a fag ^anhxB ^a 9ta^ 
'^^ bet, Dc^ fabe: S man 
odf) 6rBber, jag ^afn^ernjan^ 
brat f5r ®nbt utt tit gobt 
famn^et, aHt tntiU benna 
bag, 

2, ®d Bob ben iJfmerfie 
^reflen S(nanta6 bem fom 
ber ndr flobo, ait be f!nBe 
fid ^onom ^)d munnen, 

3, ®d fabe ^^aulua tffl 
^onom: ®ub f?att ffd btg, 
bu ^mitmenabe todgg, Sit- ter bn od^ fFafl biJma mtg 
efter tagen, od^ Bjnber f(d 
mfg emot lagen? 

4, Od^ be ber ndr fto=: 
bo fabe: SSannar bu ®ubg 
bfitjerfla s|3reft? 

5, ®d fabe ^aulu3: 
Sag nji§te{d!e,fdre6r»ber, 
att ^an mar Bfmerjle ^refl; 
ti; bet dr ffrifluet: ®u ffall 
td!e Banna bin6 foIf§ Bf^ 
iDerfla, 

6, SDc6 efter ^auIuS l^dl 
mt^te, att en ^art af bem 
moro @abbuceer, od^ annan 
paxtm ^^artfeer, ro^jabc 
^an fnfBr Stdbet: 3 mdn 
od^ brober, jag dr en ^Ija^ 
rifee, od^ en ^^artfee^fon; 
jag barber biJmber fBr i}Gp^ 
pets od^ be bBbaS u<)pfidn- 
belfea fFutt, 

7, Dd^ bS ^an bet fagt 
t)abe, ii^arbt en tnjebrdgt 
emelian be ^^rifeer od^ 
be (Sabbuceer; od^ ^optn 
n)arbt fBnbrab, 

8, ^i; be "Sabbuceer fds: 
ga, att tngen u^)|5fldnbelfe 
dr, od^ tngen 5(ngel, od^ 
ingen ^nbe; men be ^I;a- 
rtfeer feefdnna Bdba, 

9, Dd^ fd marbt ett ftort 
ro^j, d4 fee Sertftldrbe, 
af bet ^^arffciff a partt, fto=: 
bo up^), od^ Beg^nte fdm^ 556 ^po^tla (Eap. 25, pa^^ oc^ fabc: SBi finnom 
ftttet onbt meb benna man- 
nen; om fd tan ^anba, att 
Slnben ^afmer talat meb 
^onom, effer en Stnget, fd 
tdt og tc!e flriba emot 
©ub, 

10, K)(i} efter bet 6egi;n- 
te matba ett flort u^^tD|)^, 
frnftabe iSfn^erfle ^Bfi^itg:: 
mannen, att be fEuIIe f8n^ 
bcrPa ^^autum; oc^ Icit 
frigSfneftarna gd neb, od^ 
x\)da ^onom fcort tfrd bem, 
DC^ fiira ^onom t Idgret, 

11, Om nattena bereft 
ter flob .&®rten nar^onom, 
D(^ fabe: 2Bar mib tit gobt 
mob, ^aule; it) fdfom bu 
^afmer mtttnat om mtg t 
Serufafem, fd mdfle bu o^ 
n^tttna t dlcnu 

12, ®d bager marbt, 
ffogo Pg tttr^opa ndgre af 
Subarna, od^ fortiannabe 
fig, att be (^marfen ata effet 
bvidfa ft'uHe, tidbe^ be (;abe 
brdpit ^aulum; 

15, Oc^ n^oro met an 
fi;ratiD man, fom fd ()abe 
fmortt fig tttt^o^^a. 

14, ®e§e gingo tilt be 
ofmerfta ^tefterna, od) till 
be dtbfta, od^ fabe:®3i()af- 
nje ti)ib fottannelfc bejjlig' 
tat o§ fjetfma tngen ting fmafa, tfffbeg n)f ^afioebar^ 
pit ^autum, 

15, (Sd mdn 3 nu for^ 
f unna ofmerfla ^Bfnjtt^man- 
nenom od^ 9{dbet, att ^an 
^afmer ^onom fram fi5r d§ 
i morgon. Iff a fom ivf njitte 
fd n^eta ndgot mtgare om 
^onom; mzn fiJrr an ijan 
^ommer fram, Ste luf rcba 
tiTl att brS^a l^onom, 

16, 5)d ^antt fi^fterfon 
^rbe fdbana fSrfdt, fom 
^an, oiHj gitf tn i lagret, 
0^ Bdbabe bet ^auto. 

17, ®d faKabe ^aufuS 
till fig en af be unber^iif^ 
tvitSmdn, oi) fabe: §af ben:= 
na ^nglmgen Bort tttt Bf- 
n^erjla ^13fmtt6mannen; i\) 
I)an ^afmer ndgot unber^ 
mifa ()onom, 

18, Od^ \)an tog ^onom 
meb fig, od^ ^abe (;onom 
tttt iJfmerfta ^ijfmit6manncn, 
od^ fabe: ^aulu6, fom bun- 
ben ar, f attabe mig tili fig, 
od^ tab att jag ffuffe I)af- 
\va benna i;nglingen tittbig, 
fom ndgot ^afn^er fdga big. 

19, ®dtDgbfn3erflat)cf= 
mitSmannen ()onom nn'b 
fjanbena, od^ gicf affibeSmcb 
^onom, od^ frdgabe ()onom: 
^mab dr bet fom bu t;af* 
njer unbertwifa mig? 

20. ^ap. 23, enunaat 337 20, ®a fabc ^am 3u^ 
barna ^aftra famfdHt ftg, 
aii be mifja 6ebja big, 
att bi; ffatt t morgon lata 
^autum tomma ut fi3r 
Slabet, fdfom be hJiHe uts= 
frdga nagot lut^are om ^o- 
nom, 

21, aWen U;b bemmtet; 
tt; mer an ft;ratto man af 
bem mtlja ti^ara t fdcfvit for 
^onom, be fig fi3r6annat 
i)aftm^ att be i^t ^oia ata 
effer brtdfa, tiffbe^ be ^afma 
bra^jit ^onom; oi} nu aro 
be rebo, oc^ mdnta att bu 
bet xxtUfm ffalL 

22, ^eban iat oftuerfta 
^6fn)it6maunen ^nglttigen 
gd ftna fdrbe, od^ 66b l^o^ 
nom, att ^an fiir tngom fd^ 
ga ffutte, att ^an ^onom 
fdbant unbermift ^abe; 

23, Od) fadabe titt fig 
ttva unber^bfmit^mdn, oc^ 
fabe: @ln-er rebo tvi(;unbra? 
De !rtg66neftar, att be fara 
tifl ©efareen; od) fjutto re^ 
fendrer, od) tu^unbrabe 
(fi;ttar, till trebje tixnman 
pd natten, 

24, Od) ttttreber ndgon 
Faru;g, ber man fan ^atta 
tPauInm up)3d, att be mdga 
•ora ^onom cffabban till 
;anb^3^6fbingen ^elicem. 25, Dd^ ffref ett 6ref 
njtb betta ftnnet: 

26, SraubtuS g^ftaS, 
bem mdgttga fanb6^Bfb{n:= 
ganom §eKci, ^etfo, 

27, ®enna mannen §a^ 
be Subarna gn>tt, oi) \mU 
U bBbat ^onom; o^ ber 
torn jag tiff meb friggfof:= 
fet, od^ tog ^onom tfrdbem, 
efter jag fiSrnam, att ^an 
tuar en ^tomare, 

28, D^ ndr jag miffe 
tr)tta fafena, fom be ^abe 
emot ^onom, iat jag ^onom 
hmma infix berag 9idb. 

29, @d fann jag, att 
f;an ff^ffber marbt om na^ 
got f))i5rgmdl i bera§ lag; 
od) boc! ingen ffulb ^abe, 
fom bBb effer ^dftelfe li^drb 
mar, 

30, Od^ marbt mig nn^ 
bermijl om fiJrfdt, fom 3u^ 
barna ^abe tefidfft fix ^o- 
nom; od^ ftra^t fdnbe jag 
^onom tiff big, oc^ feBb^an^ 
dftagare, att ^ioab be ^af^ 
nja emot Sonom, bet ffofa 
be fdga big, grar \ml 

31, "Dd togo friggrnef^ 
taxna ^^aulum^ efter fom 
bem feefalbt luar, oif) firrbe 
^onom om natttna tiU ?ln^ 
ti))atribeni> 

32, Od^ bagen berefter 

(15) 538 «t)oftla (^ap. 23, 24, lato be rcfcncircrna fiJIja 
l^onotn, o(^ be fonimo tgen 
i Icigret. 

33. 9Mr be foninio m 
Ccfareen, cdT) fingo lanb^- 
l)ofbtngan 6refmct, (;abe be 
odP be§li!e6 ^aiidtm frani 
fi5r ^ononu 

34* ®d tanb§(;ofbtngcn 
^abe lafit brcfit?et, od) ^d:= 
gat ^onom af ^mab (anb 
^an twar, od) ^abe forfldtt 
ait ^an wax af gfHcteiv f<^= 
DC t;an: 

T 35, Sag tinU ^Bra btg, 
nar btnc dffagare fomma 
o.f ttHfldbcg. bd) m for= 
luara l^onom utt ^erobiS 
diam§, 

24. ea^itlet 

5:ettuttt ftagan. ^auli f&rfrtJar, 
f^clir fBrftracet. 

^fter fern bagat for Bf? 

a§ neb, meb be albfla, oi} 
♦iicb en fi3refprdfare, 6e= 
ndmnb 5i:ertitUug ; be§e gin^ 
go iiU lanb^^ofbmgen emot 
^anlnm. 

2, Oc^ bd ^an mat fB=: 
refallab, fceg^nte ^ertuttug 
flaga, odj fdga: 

3, 5at mt (efive I mt;c:= 
fen roltgkt unbcr big, ocfe 
mdng tmg fceflddaS t goba maiio^ i be§D folfe, genom 
btna fdrfigttgf;et, (;Dgmdg= 
ttgc ^diXf bet anamme tvi 
afittb odj affcfldbg gerna, 
meb all tacffdgelfe. 

4, Tim pa bet ait jag 
tdfe afftfor Idnge f^atl for^ 
ijaUa big, Bcber jag big, 
ati bu ()i3rcr o^ ndgor ^a 
orb, for bin b^gbS \t\xU, 

n. S3i (;afme funnit ben^ 
na nuinnen ivara fIBabcIig, 
ben npi^Iopp up:pmdrfer ai^ 
ioni 3ubi?niDfiver^c(an?erI= 
bena, cdj ax en nidflare for 
be 9lajarener6 parti; 

G. ®cn odP tiUBubit ^af:= 
njer gora templet offdrbt: 
ben tvi od gripit ^abe, oc^ 
mUt biimt l^onom efter rrdr 
lag. 

7. 9Jfen ()Dfmit3mannen 
8i;fta6 font bcrtiH meb flo:= 
ra magt, odj tog ^onomntn 
n^dra ^dnber; 

8. SjnbanbeS, ait ^ang 
dflagare ffnlle fomma till 
big, af ^n)iIfom bn fanfjelf:: 
iwer utfrdga odj iata big 
nnbertrifa om ati drenbe, 
ber mi flage I;onom fore. 

9. ^dj Snbarna fabc 
ocf bertttt meb, ait fa wax. 

10. ®d fivarabe ^an=: 
(u6, ndr lanb^ljofbingen 
tetfnabe ^onom ati ^an (^ap. 24. ©ctningar* 539 ffuttc tala: (Sftcr jag mt 
ma( tuct, ati bu nu t mdng 
dr ^aftrcr boniare iuartt for 
bctta folf, an'H jag mcb bc^ 
friarc mob f5rfmara nug. 
It. St^ bu fan rtjdt mar= 
fa, att icfc ax mcr ait tolf 
bagar, feban jag !om u}?^ 
ttTI Scrufalcm, till att bcb ja« 

12. Dd) i)\mxhn fiinno 
be mtg t tcnn?(et bt^^jutcra 
mcb ndgrom, cUcr gora m^ 
got uppro)?p tblaiib folfet;. 
^tx^arfen t ®t;nagogorna, 
cfler i flabcu; 

13. D^ ttfe f;eaer turx:^ 
na be Bctrtfa be fli;cfet, ber 
be ftaga mig fore. 

14. S)ocf Befanner jag 
for btg, ati jag fd bt;rfar 
mtna fdbero ®itb, efter ben 
h)dgen fom be taUa partt, 
att jag tror aUt bet i lagen 
ocf) ^ro^^eternaffriftDetdr; 

15. Dci^ ^fluer famma 
poppet tftt ®ub, ber be ocf 
fjetfn^e efter mdnta, fom 
ar, ati be boba^ u|?p|ldn=: 
beffe ff ad ff e, bdbe be rdtt=: 
fdrbiga6, od^ ordttfdrbtga6. 

16* 3a, fi3r famma fa!6 
flPulI tdgger jag nu'g minn 
oin I^afma ctt oSefmittabt 
fa?nmet, tnfor @ub od) iiu 
for mcnntffor allttb. 

17* ^JJen nu, efter mdng 
^2 dr, fom jag, od^ ffullc fi5ra 
ndgra almofor till mttt fotf, 
od^ offer; 

18. 3 t^txn'lfom be fun- 
no nu'g, att jag Idt vena 
mtg t tem)?let,utanalTtu^^^=! 
icpp od) duller. 

19. ®ien ndgre ^ntax 
wcxo af 5lften, (;mtrfe nu 
feorbe h^ara ^dr ttHfldbe^ 
for btg, oc^ flciga, otK be 
ndgot l^abc cmot mig. 

20. (5fler fdge bef^e fam^ 
me, om be funno ndgor 
offdl meb mtg, meban jag 
fldr l;ar fl3r dia^tt] 

21. lltan for bctta cna 
orbct^S ffull, bd jag ftob 
tSlanb bem, oc^ ro:pabe om 
be boba^ u|?^}fldnbelfe, bD= 
me§ jag af cber t bag. 

22. '®d Sreltx bctta l)Dr:= 
be, fBrl^alabc ^an bem, mdl 
metanbe§ iBuru fatt irar 
om bcnna tt^dgett, od) fabe: 
Ta ^ofmtt^manncn S^fta^ 
fommer f;driteb, mill jag 
mig uitbermifa Idta om cbra 
faf; 

23. Dd) befallbe unbcr- 
^ofmit^maitnen, ati i)an 
ffulle forroara ^aulum,oi^ 
lata ^onom (;aftua ro, oc^ 
ingcn af ijanQ forufcna att 
waxa l)onom till tjcnft,, cl^ 
ler gd tiU t;onom. MO 

24* @ftct iidc^ra bagar 
fom 'Self;, meb fin ^ujhru 
®rufi(Ia; oij ijcn wax en 
Subtnna, ®a faUabe (;an 
^aittuni fore, oc^ ()i3rbc 
^onom om trona )pa g^rts 
flnm. 

25. SKcn ba ^autuS ta^ 
tabe oin fattfdrbigf)et, od) 
out f^f^'^et, od^ om ben tttt:= 
foinnianbe bomen, mavbt 
g-ettx fi3vffratft, oc^ fabe: 
@acf bina fdrbc i benna re^^ 
[one; nat jag far Beldgfig 
ttb bertiH, njtD jag Tata taU 
la big. 

2fi. 2)ien f)an fcrf)op|?a:= 
be^ o^fa, att ^an ftuKe fd 
^cntu'ngar af ^aulo, pa bet 
^an ffuffe giftt^a f^onomlBg, 
fiSr Wlta fafg ffutt (;att 
odf ofta fallabe ^onom iiU 
ftg, od^ talabe meb (;ononu 

27. ®d nu tu dr n^oro 
fiJrlnpna, fom ^orciu^ %t- 
ftna t 8rc(ix (lab; men ^'t^ 
iix wittt gora S^tbomen tiK 
h)if j'a, od) Idt ^anlnm Blif^ 
tua cftcr fig fdngen, 

25. ®Q|)itlet. 

H3iuihig anflagae infct i^cfio, 

itjxitn fig tiU .^cjfarcn, t?e? 

fatlc:< 5(gripv^^- 

'5'^d nu g-eflu^ wax hm^ 
^'^ men i (anbet, for f;an ^Ifoftla Saj). 24, 25. efter tre bagar ujj}) ifvd 
(jefareen till S^^ufalenu 

2, ®d fommo ben i;f= 
mcrfle ^reflcn od) be 1;^?:= 
)3er^c af S^barna till 1)0- 
nom emot ^aulnm, o(I)fcr= 
manabe ^onom; 

3. D4 ^abo om t^nneft 
emot ^onom, att l^an tuide 
falla ^onom ^iSi Serufalem; 
lod) be fatte fdrfdt fdr (;o= 
I nom, tiff att brd^^a ^onom 
|i mdgen. 

I 4. ®d ftijarabe S'^f^"^/ 
I att Waning ffuffe mdl Tcr^ 
Imara^ i (Jefareen; men in- 
Inan en fort tib iwiffe ^an 
;braga bit igen. 

5. ®e fom nu tunna 

iBIanb eber (fabe ^an), 

fomme bitneb meb o§; od) 

iflage bd pd ^onom, om be 

|l;afti?a ndgot emot ^onom. 

■ 6. ^&) feban (;an ^abe 

tofn^at ber ndr bem mer an 

i tio bagar, for (;an neb \SSi 

Pcfareen; o(^ bagen bereft 

ter fatt ()an fiir ratta, od) 

Vai ^aulum ?omma from. 

7. ®d ^n framfommen 
jiuar, flobo be Subar fringe 
jom (;onom, fom af Scrufa:= 
jlem neberfomnc moro: cd^ 
jbdro mdng od) ftudr flago- 
|md( fore emot ^aulum, fom 
be ide beh^ifa funbe. Sap. 2S, etiu 8. Od^ ^an fBrfmarabc 
fig, att ^an tntet bruttt ^a^ 
be, ^marten emot Subala=: 
gen, eHer emot umpkt; tU 
let emot ^ejfarem 

9. ®d tviUt gefluo 90^ 
xa Subomen till ujiija, oc^ 
ftuarabe ^aulo, oc^ fabe: 
2Sia bu fara upp ttC Se= 
rufalem, att ber l;drom fid 
till rdtta for mtg? 

10. @abe ^aulu^:Sa9 
ftdr fi3r ^ejfarerdtt, od^ ber 
fciir mi^ bbma^; Sitbomeu 
^afmer jag ingen oratt 
gjort, fdfom bu otf fjelfmer 
bdft metfi, 

!!♦ aJleu l;afmer jag 
ndgrom gjort ffaba, eller 
ndgot, bet bbben marbt ar, 
begdtt, bd lueberfatar jag 
itfe bB. 2tr bet q£ inttt fd^ 
bant, fom be dtlaga mig 
fiSre, fan ingen gifn^a mig 
titm fd bort; jag ffjuter 
mig till ilejfareiu 

12. £'d ^^abe geflu^ 
famtal meb 9ldbet, o^ fma- 
rabe; Sill ^ejfaren ^afn^er 
bu ff juttt big, till ^ejfaren 
flfaU bu orf fara. 

15. Dd^ bd ndgre bagar 
iworo framlibne, foro ^0^ 
nung ^Igrip^^a oc^ Sernice 
neJ) till (Eefarcen, od) ft'ulle 
^etfa geflum. ugar. 54i 

14. SDc^ meban be bmal= 
be6 ber i mdnga bagar, fiir- 
tdljbe g-eftu^ ^onungenom 
^auli \at^ fdganbeS: g-elix 
^afmer Idtit ^dr efter fig 
en man fdngen; 

15. Oml)tmlten, bd jag 
t'om tiU Serufalem, unber^ 
mifte mig be ofmerfte ^re^^ 
flerna, o^ Subarna^ dlbfle, 
begdranbe^ bom emot l^o^ 
nottu 

16. Oi} jag fmarabe 
bem: £)et dr icfe be 9iomer* 
\ta^ ]zt) bortgifma ndgra 
mennifJo till att fiJrgora^, 
fBrr an ben, fom aniflagab 
toarber, ^afnjer dflagarena 
jemte fig, od^ fdr rum till 
att fiJrfmara fig i fatene; 

17. 2)erfi3re, bd be l;it 
fommo, utan all fi3rbrojcU 
fe, bagen berefter fatt jag 
for xatta^ 0^ l;abe mannen 
f5re. 

18. 2)d dflagarena font- 
mo fore, bdro be ingen faf 
fram, ben jag ^abe tdnft. 

19. SWen be ^abe ndgor 
fpi3r^mdl meb l;onom om 
fma mantro, od^ om en fom 
eattabe^ 3^fu^, ben bob 
mar, oc^ ^^aulu6 ftob ber* 
nppa att l;an lefbe. 

20. 'JJhn bd jag irfe fcr= 
ftob mi^ i \aUm, iatt ing: S42 ?lpoftla (^ap. S25, 26, oui l;an milt fara HH 3e^ 
rufatciii, od) ber fla tiU xaU 
ta beronu 

21. Dd) cfter spauluo 
^abc fFottSnunl, attilcjfarcn 
ffuttc fauna cm I;an6 faf, 
Ut jag fomara ^onoui/ 
tiflbef; jag funbc fcinba (;o= 
nom iiU ^ejfarcn. 

22, S)d fabe «grtp^a 
tttl 8'eflum: Sag iDtTIc ocf 
gerna ^ora nianuen. 3 mor? 
gun, fabe f;att, ff'atf bu fa 
^iiraiu 

25, Dageii cftcr torn 
Stgrip^^a oc^ Serntce, meb 
ftott flat, od) gtngo m pa 
9tdb^ufet,meb (^Bfrnit^man- 
ncrua, oij be i;))perfla t 
flaben; q^ waxU ^aulu§ 
cfter %t\ii 6efaIInmg frani- 
(;afber, 

24. Od) fabe geftu^: 
^onung Stgri^^^a, od) 3 
man aHe, foni meb d§ tt(i? 
fldbeS aren: ig)arfen3ben 
mannen, om ^n^iTfen ^ele 
^open af Subarna ^afmer 
Bcbit mig, babe i S^tufafem 
od; ^ar, ropanbe^, att ^o- 
noiu 6orbe icfe lefma Icinger. 

25. 9?ien jag fann ^o= 
nom intet bebrifioit I^afn^a, 
bet boben mcirbt luar; 

26. dJlm eftcr ijan ffot 
fig t{a itcjfaren, fa aftar jag od fcinba ^ononu a?ten 
^it»ab fPaU jag fFrifitja ^cr- 
ranom om f;onom, bet iDtf]t 
Sr, ^afmet jag tcfe; ^\mx- 
f6xt f;afn^et jag nu (^onom 
ijax fram fSr cber, od^ mefl 
for big, .ftommg 5(grtp)ia, 
ati, mx berom ranfafabt 
Sr, ntvi jag "^afnja ^mab 
jag ffrifnja ffatt- 

27. ST^ mtg fi;ne§ ordtt 
mara att fanba nagen fdn= 
gen, od^ fde bermeb gifuja 
fafena tttlf'anna, fiJt lj\m\fa 
Ijan anHagab ax. 

26. (Eajjitlet. 

^auluo berattar for ^Igrippa, 
fin omlcdnbctfe. 

<yNa fabe Stgvippa ttU ^au=: 
'^^ lum: ®ig tiKftabjca, 
att bu tatar fiir big, T)a 
radte ^aulu^ ftna ^anb ni, 
od) tatabe fi3r fig: 

2. Sag ^Her mig uu 
lt;dfa(igan, att jag ff all for- 
fmara mig t bag tnfiJr big, 
ftonung Stgrip)ja, i all be 
fit;der, ber jag Bfmer an^ 
hagab luarber af Subo? 
men; 

3. Stibramefl meban jag 
met, att bu cifl forfl4nbig 
pa be fcbiudnjcv od; \ph^' 
uidl, fom iOlanb S^ibaina 
dro; l;marfiire beber jag ^ap. 26. enuttgar* 345 btg^ att bit mitte \)ha uit'g 
tdleltgo. 

4. SWttt lefJDcrne ifrdn 
uncjbomen, ^uru bet af fee^: 
g^nnelfen iOIanb betta folf 
t Serufafem martt ()afii3er, 
meta alle Subar, 

5. @Dtti mtg forr fant 
^aftua, om be iDtlja l^efldt; 
t^ jag \jaf\mx waxii tn^^a= 
rtfee, tymittt ax bet flrdn- 
gcfta paxti uti h)dr @ub6== 
tjenft. 

6. Cd) nu ftdr jag ^dr 
f5r rdtten, for I^o^^pet^ iiuU 
iiU bet liifte, fom fPebt dr 
tttt \mxa fdber af @ubt; 

7. STttt fymiht be tolf 
h)dr fidgte fi3v^Dppa>5 fig 
f onima ff o(a, tjenanbe @ubi 
fiabeliga, natt D(^ bag; fi3r 
betta ^opp'3 jlt'ull, .ftcnung 
Slgrtppa, n^arber jag aii= 
ftagab af gubomem 

8. ^\vi marber bet I^dttet 
af eber ottoltgtt, om (Sub 
u))pmdcfer be biSba? 

9» Sag mentc tudl ()o6 
tt^t'9 fj^^f/ ^tt jag mt;cfet 
gcra ffuffe, ftttbanbeS emot 
S^fu Slajareni 9tamn; 

10, @om jag oc! gjor= 
be t Serufalcut ; oc^ mdnga 
^etiga fa)iabe jag i fdngel== 
fe, bevtitt jag magt tagtt 
t)abe af be Bfmerfie ^re? fierna; od) bd be hxdpnt 
h)orbo, forbe jag bomen. 

!!♦ Oc!^ I atfa @t;nas 
gogor pmabe jag bem ofta, 
od) nBbgabe betn tilt ^ds 
belfe; od) tvax bem ]a mt?cs 
!et onbftmtig, ait jag ft^rs 
fi3Ijbe bem ocf nti be frdnt= 
manbe fldber* 

12. ^ox ^tviiU fat, mi 
jag for tiil Samafcum, meb 
ofmerfla ^refterna6 magt 
odf ffirlof: 

13* Wih mibbagsittb, o 
^^oitung, fdg jag t ti^dgen 
tit )hn af ^immeten, tia^ 
rare an foljlenet/ fFutaitbee^ 
fringom mtg^ o4 bem fom 
meb mtg foro. 

14» 50d; ndrnjtallef5(lo 
neb tttt jorbena, t)i5rbe jag 
ma riifl tala tttt ntig, o^ 
fdga pa e&reiffo: @aul, 
®aul, ^mt forfi}(jer bu 
mtg? ®ig dr fmdrt att 
f^jerna emot ubbeu. 

15. ®dfabe jag: «go dfl 
bu, ^®rre? @abe t)an: 
Sag dr 3@fua, ben bu fi3r- 
fbtjer. 

16. SWen re^ big npp, 
0^ flatt pa bina fi3tter; tt; 
bertitt ^afmer jag uppm^ 
baxat mtg fiJr big, att jag 
ffatt \tida big tttt en tjc^ 
nare, oc^ mtttne om bet bu 544 9l|)oftla ea|). 26, fett ^afwer; od^ be^Hfe^ om 
bet jag big dnnit up))en6a=: 
ta ftaU; 

17. SDd) mia fralfa big 
for fotfet, oc^ fi3r ^pebniu^^ 
garna, till ijmiU jag nu 
fdnber big; 

18. Sltt tu ffall Dppm 
bera^ Bgon, ait be f^ola 
ommdubag ifrd mortret ttU 
Ijufet, od^ ifrd @atan^ magt 
tiU(^ub;attbepolafdft;n= 
berua^ fortdtelfe, od) lott 
ibiant Um foni ^elgabedro, 
geuoni trona tiii mig, 

/19. @d tDar jag ict'e 0^5^= 
tig ben ^immelfta f^nena, 
ilonung Sigri))^?a; 

20. Utan begt;nte fi)r- 
funna fi3rfi fiir bem \Qm 
moro i ©amafco od) S^^w- 
faleui, od) ijfnjer alii Su^ 
bijl'a lanbet, oc^ feban be^- 
lifeS ^ebningomen, att be 
fi'uUe bdttra fig/ oc^ om- 
mdnba fig till ®ub, giJ- 
raube^ fdbana gerningar 
fom bdttriug tili^orbe. 

21. %Qx ben fafen^ ituli 
grepo Subarna niig i tern- 
)3let, od) biibo till att txdpa 
niig. 

22. 2)otf ^afn?er jag 
njutit (^ub6 l;jelj) bertili, 
att jag dnnu )tdr i bentia 0^ flora; intet anmt fd= 
ganbeS, dn bet ^ro^f^eter- 
na fagt l;afioa att ffe f!ulle^ 
oc^ SJ^ofei^: 

23. Hit e^riflua liba 
ft'ulle, oi) toara Un fi3rfte 
af be biJbaa n^j^fldnbelfe, 
Qiif forfunna tit lju6 fol- 
fena, od) ȣ)ebningonien, 

24. ^d ^an nu fdbant 
fi5r fig fmarat ^abe, fabe 
g-eflu^ nieb biJga ri^fl: S)u 
dft rafanbe, ^-jiaule; mt;tfen 
t'onfl ^afiuer gjort big ra- 
fanbe. 

25. Od^ fabe ^an: mn 
gobe S'efle, jag dr intti ra= 
\anU^ utan talar fann od) 
fiirnuftig orb. 

26. % ^lonungen met 
betta mdl, for ^^milifom jag 
otf trijfteliga talar; it) jag 
l)dUer bet fd fiire, att mitt 
beraf dr l;onom fcrbolbt; 
ti; bet dr irfe f^ebt liJnliga. 

27. Sror bu ^rop^e^ 
terna, M:onung 2lgri|jpa? 
Sag met, att bu tror. 

28. Dd fabe ^ilgri^|)a till 
^43auluni: g'i^go ting |attaS, 
att ta talar fd fUr niig, att 
jag loarber (£l)riften. 

29. Od) fabe ^^iaulu^, 
:^ag babe mdl af (^ubi, 
el;ioab ber ^atta^ fiigo eller bag^ bet^ganbe^ bdbe fuidlm^tfet uti, att ej allenafi ^ap. 26, 27* ©ermngar. 345 t>u, atan oc! adc be, font 
mi^ ^ora I bag, iDorbe fds: 
bane fom jag at, unbaits: 
tai^ne befia Banben* 

30. Dd^ ndr 6an betta 
taiat ()abe, flob .^ominc^en 
u|)^, od) (anbo^ofbingcn, 
od^ ©erntce, od) be fom 
fdto ber tneb bem* 

31. Cd) iinb De gt'ngo 
affibe^ talabe be emeHan 
fig, fdganbe: ©enne nian^ 
neu (;afti)er tutet gjort, bet 
biSben etter 6anb mdrbt dr. 

32. SD^ fabe §(grt>^3a 
till (ycftum: ®enne man^ 
nen matte ivdl ttjorbit 113^ 
gifrtjen, (;abe ()an tcf e ft jitttt 
ft'g tiU A'ejfaren. 

27. ©opitlet. 

^auli SWcmcrjIa rcfa, fjoncb, 
fbtlofning. 

n^eban im fceflutct tuar, 
^"-^ att mt ffuae fegla tiU 
SBattanb, antmarbabe be 
^aulum oc^ ndgra anbra 
fdngar unber^ofn^tt^man- 
nenom, fern ijtt Sultu^, af 
ben ^ejferliga f^aran. 

2. Dd^ fom im flego uti 
ett ^2lbrami;ti|!t ^tpp, odj 
ffulle feg(a utmeb ^2(fien, 
(abe tDi af ; o^ nieb o§ B(cf 
^itrtflard)u6, en SWacebcntff 
man, af ^^effalontca. 3. Dd) bagen berefter ia^ 
be n^t tiff (Sibon. Oc6 3u= 
ItuS for irdt meb ^aulo, 
od) tttlflabbe ati ifan gttf 
tiU ftna mdnner, od) (dt 
gBra fig ttti gobo. 

4. Sbd) ndr itjf labe bd* 
ban, feglabe mt utmeb (S^*. 
:t3ren; it) mdbret mar og 
cmot. 

5. Dd) feglabe toi ijficer 
^afn?et, fom dr emot (ExiU 
cten od) ^am:pl)i)Iten, od^ 
fommom tntiff 97Jt;ra, fom 
dr t g^cfen. 

6. Dd) ber fitf ^ofn^ttS^ 
mannen tit \ttpp^ fom n^ar 
af Sdexanbrta, od^ fegia 
fpulle tttt SBattanb; ber 
fatte l^an of; m. 

7. Dd^ bd n)i Idngfam^ 
(tga fegtat l^abe t manga 
bagar, od) fom nogaft font- 
ma funbe in mot ©ntbum, 
fi3r motn)dber^ ffuff, fegta:: 
be tot in unber Sreta, h.M'b 
^atmone; 

8. SDd) fommom fom 
iiogafl framom, od) tntttt 
ctt rum, fom fadabe^ @fo:= 
na I;amn; od) loar flaben 
S;afea idt Idngt berifrd. 

9. T)o nu mijdtn ttb 
toai forlupen, od^ feglatfen 
6egi;nte mara farlig, ovrfore 
att odf faftan tt)ar afferebn 546 «|)Oftla ^ap, 27, fiSrHben, fdrmartabc^^auluS 
bem^ 

10* Orf) fabe till bem: 
S mSn, jag fcr, ait feg^ 
latfcn mtH vwara mcb h^e= 
bermiSbo, o* [tor ffaba, icfc 
affcnafl ttH \ftpp od) gobS, 
utan jemnja( pa tt^axt Hf 

ti« SWen WNt6man:= 
tieii trobbe ^tppaxtnom^odj 
flvrmannenom, met an bet 
^auIuS fabe, 

12, Oc^ efter ber mar 
i$i ^amn iiU ati Itgga t 
mtuterWge, fotto be mefla 
parten ^a bet rdbet att Idg=: 
ga baban, att be, om nd= 
gorhmba (Ye fimbe, matte 
fonuna ttH ^^enicen, ccij 
Itgga ber i mmterfdge; ben 
^ainnen ar pa Sreta, for 
f^bmefl orf) norbmefl 

15, Dd^ fom nu fnnnan=: 
maber 6egi;nte 6(dfa, tnente 
be (;afma efter fin mitja; 
0(f) ba be (abc ifrcin ^Iffon, 
feglabe be utmeb 6reta, 

14, 9J?en irfe (dngt ef- 
ter ftadf fig up)^ emot b^ui 
tit ih'gt tudber, foui taUaQ 
norbofl. 

15, Dd^ bd ft'e^^^et marbt 
hzc\xiptt^ od) hinbe icfe be- 
gd fig fi3r mdbret, Idto tvi 
brifma fl^r mdbret; 

16, SDd§ fontntoni nnber cna ij, |om fallal iSIauba, 
Qd} funboin meb plat^ fd 
in fcdten, 

17, 5)d be tagft ben 
npp, fcriifabe be ()]et^, ccf) 
6nnbo ffe^pet; oc^ bd be 
frnftabe ati bet ffutfe f otn= 
ma ^jd fanbrefmeten, fa- 
flabe be nt tit ^inbcrfat, 
Qdf Idto fd rordfa, 

18, .Od) fom ftormen gic! 
o§ fmdrltga nppa^ faftabe 
be bagen berefter gobfct ut, 

19, Dcf) trcbje bagen ^a^ 
ftabe mi fFe))^)rebffa^en nt 
meb mdra ^dnber, 

20, ^d) bd ^marfen fot 
etter fljernor fi;nte6 man- 
ga bagar, odj ftormen Idg 
D§ fmdrliga n^^d, mar o| 
alii ^op)} torto om mdr 
mdlfdrb, 

21, ^d) bd be nn i 
(dng tib initt aiii ^abe, flcb 
^an(tt6 u^l? mibt iManb 
bem, 0^ fabe: 3 man, bet 
t)abe mdl til(t^i3r(igit marit^ 
ait S ^^ben ^Brt tntg, oc^ 
icfe (agt ifrd (Sreta, odj icfe 
Commit o§ benna mebertncs^ 
bon oc^ ffaban uppa. 

22, SDc^ nn formanar 
jag, ait 3 maren mib ctt 
gobt mob; ti; ingom afcber 
fFall ndgot fl'aba till (ifiuet, 
ntan aUma \ttpptt. (S^ap. 27. ©etttittflot. 347 23. Stt) i,/tenna nattenc 
flob @ubg ^ingel nar mtg, 
ben jag till^Brcr, od) ben 
jag bt^rfar, ocl) fabe: 

24. g-rufta big tutet, 
^aule, bu mafic fomma 
frani fiJr ilcjfaren; od) fi, 
®ub ^afa^cr gtftutt big atta 
be fom fegia nieb big. 

25. S)erforc hearer rinb 
iti gebt mob, 3 man; ti) 
jag tror 65ubi, ait fd ffer, 
fom mtg fagbt cir. 

26. It^^jd cna B ffole 
\vi mrdtne ti^arba. 

27. ®d fjortonbe nat^ 
ten fom, od) tui forom uti 
?Xi?rta, mib nnbnatt6tib, 
tt;c!te6 ffe))p^^mdnnerna att 
bem fi)nte^ ett lanb; 

28. Oc^ faflabe nt k^ 
bet, 0^ fimno tjugu fani:; 
nar bjn^j; od^ fommo Hid 
(dnger fvam, od) faflabe 
dtev lobet, oc^ funno femton 
famnar bju^. 

29. SDd) fd fruftabe be, 
att be ffurte fomma ^d nd^ 
got ffar^t grunb, od) fa:= 
ftaDe fvra anfare ut af hah 
f!e)>pet, oc^ i3nff abe att ba= 
ga^ ffuffe. 

30. ®d fBfte ^zpp^^ 
mannerna efter, l?urn be 
ffnfle fomma ftna fdrbe ntn 
^Upptt, 0^ faftabe ut U^ ten t tjafWid, unber bet ffcn 
att be mtHe fora nt anfar, 
af ftamf?ep)?et. 

31. ®d fabe ^an(u3 
till ^i3fiutt6mannen od) titt 
frig^fneftarna: Utan bejle 
fclifma i ffeppet, fd mavben 
3 tde be^dllne. 

32. ^d ^oggo frigS^ 
fneftatna af fciftona titt 
fcdten, oc^ Idto ^onom fata* 

33. Dc^ fom bagen ht^ 
gi;nte f^naS, rdbbe $au(ug 
bem attom, att be ffnfle fd 
fig mat, odj fabe: ^tiia 
ax fjortonbe bagen, att 3 
^fn^en forBibt, od^ Slifan't 
fajianbe, oc^ f^afmen intet 
tagit tiU eber; 

34. «g)marfDrc rdber jag 
eber, att S f^^^ ^^^^ ^^i^^t; 
ti) bet ^iSrer ebra mdlfdrb 
tili ; t\) ingen^ ebarS ttt ^dr 
ffatt falla af ijan^ ^ufiunb. 

35. Dd) ndr f)an bet 
fagt {)at}t^ tog ^an ferobet, 
od) tadabe (^ub t alia 6 
bera§ dft;n; oc^ bd Ijan 
bet Brutit ^abe, beginite 
^an dta. 

36. ®d morbo be atte 
mtb ttt fcdttre mob, od) ht^ 
gt;nte od be dto. 

37. Od) im moro i ffc)}:= 
pet, atte tittf)opa, tu^un* 
brabe fex od^ fjutfo fjdiar* 348 %|)oftla Sa^j, 27, 28. 38, Od) bd be nioro 
mStte, Wttabc be fFep^et, 
od^ Faflabe ut hvtk i ijcif^ 
tvet. 

;>9, 9?Sr backer n?arbt, 
fanbe be tntet (cinbet; men 
be ivcrbo ti^arfe eiia tint, t 
^h)tTfo en pranb n?ar, bit 
be mente itr-tlja lata brtftvn 
fFepl^et, Dtti be funbe. 

40. 0(^ mx be !)abe 
u^ptagit anfaren, gafmo 
be fici ttfl fjo6, od) u)i^4cfle 
robcrBanben, od^ ^abe u^^? 
feglet ttll n^ober^, ocf) laic 
gd dt flranbene. 

41. ®Dtf foumiD be :pd 
en refn^ef, od) ffe^pct flct^ 
te; od) framffep^et Hef 
fldnbanbe^ fafl orMigit, 
men fcafffe^^et lo^abe^ af 
njdgcne. 

42. gjfen Wg§fneftar:= 
na t^cf te rdb maro fid fdn^^ 
gavna il)\al, ait, bd be ut= 
fummo, icfe ffullc ndgor 
unbfTi;. 

43. aj^en (;ofmiteiman= 
nen wilk fi3rn)ara ^an? 
Inm, od) finite bem ifrd bet 
vdbct, od) Bab ait be, fom 
fimma fnnbe, jlPnUe gtfiua 
fi\3 forft ut dt tanbet; 

44. 5^d) be anbre, fom:: 
tige pd Stviber, od) fomlt= 
ge pd ffev)?6mi-afet. Dd) bermeb ffebbe, att be unb^s 
flujjiJD alle Befidffne f lanb. 

28. Sapitlet. 

fabcr, fcmmer tiO ^om, ^rcbi* 
far ^ubomen. 

^f^d) bd be unbfomne ^0== 
^^ to, fingo be mia, ait 
en ()et a^eltte. 

2. Dd) foTfet Betrtfle o§ 
tde (tten arc, nnbfdngan^ 
bc6 of^ alia; cd) it^pti'nbe 
en gcb elb, fcr regnetS fFuE 
[cm ofi Bftuerfommet tvax^ 
od) for !i3Iben6 fPuH. 

3. Dd) bd spa-uluci Bar 
tiUBo^^a en ^op meb rt^, 
od) labe ^d etben, Mp en 
r^uggorm ui tfrd marman, 
od) f^adf f;an6 l^anb. 

4. 5men bd folfet fdg 
ormen fidnganbe§ mfb fiani 
I?anb, fabe be emeftan fig: 
S^ennc mannen mdfle irara 
en manbrdpare, ()n)tT!en 
()dmnben tde tttlfldber lef^ 
n^a, dnbod' ^an nu unb- 
fonimen dx fiJr f^afiuet. 

5. 9??en ^an fFnbbabe 
ovmen t elbcn, od) ijoncm 
ffabbc ber tntet af. 

6. 9}? en be mentc flPe 
flE'oIa, ait ijan \hiUt upp- 
\\miia^ dkx ftrart faHa ne= 
ber odj bii. ®d be Idnge ^ap. 28* ©ettttngatr* 349 tt^antt berefter, ci} fdgo ait 
^onom intzt onbtmeberforS, 
hjfinbe be % uti di annat 
(ttttte, oi} fabe att 6an mar 
en gub. 

7. Dcfi bet tde Idngt tfrd 
^abe ben i^fmerfleofn^erona, 
knfininb ^uBI(u3, en af 
njcISgarb; ben unbftcf d§ 
ttH ^etfeerge^ oc^ for mal 
meb o§ t in bagar, 

8. Dc^ l^cinbe fta, att 
^uBtti fabcx lag fju! ifFd(f= 
iDofot cd^ fcufref; ttU ^o= 
ncm gitf ^aulu6 tn, od^ 
ndr l^an l^abe tebtt, labe 
^an {/anbcr pa ^onom, oc^ 
gjorbe T^onom t)eIBre,qba> 

9. SD(^ ba bet mx ffebt, 
fommo otf anbre^ be fom 
fjufbom ^abe ber ^d iJne, 
odj gtngo fram, od^ morbo 
^e(6regba. 

10. ^tutffe o§ gjorbc 
ttn;dEen dro ; od^ ndr n^t fo^: 
torn tudra fdrbe bdban, Idto 
be fomma in meb o§ (nt)ab 
nobtorfttgt n^ar. 

11. ©fter tre mdnaber 
fcglabe tvi mdra fdrbe utt 
ctt \itpp tfrdn ^(eranbrta, 
fom ber nnbcr h\ (;abe le- 
gat i n)tnter(dge; uti IjwiU 
htB Baner flob Saflor odf) 

12. Dd[} ndr mi fDm:= mem till <St;racufa, Blcfluo 
mf ber f tre bagar. 

15. ®dban fegtabe mt 
omfrtng, od& fommom ttU 
^tegium. Od^ en bag ber- 
efter Hdflc fnnnanmdber 
n^:p, fd att tni fommom 
ben anbra bagen berefter tttt 
^uteolo^. 

14. Dd^ efter mf funno 
ber BrBber, morbo wi feebne, 
att mt flpulle biifiva ndr 
bem t fju bagar; odf) fd 
fommo mt tiff 9tom. 

15. Od^ bd fcri3berna 
pngD l^ora om og, gtngo 
be emot o§ hitiff %ippii fo- 
rum, odB ttff ^retaBern. 
9^^dr ^aulu6 bem fdg, tac^ 
fabe ^an ®nbt, o($ tog 
trofl m ftg. 

16. D^ ndr mi fom- 
mom in i diem, ijfmerant^ 
marbabe unberl^ofmitSman* 
nen fdngarnaiifmer^Bfmit^:^ 
mannenom; mm ^a»(o 
marbt ttffftabt mara for fig 
fjelf, meb en !rig6!neft fom 
tog mara ^d ^onom. 

17. @fter trebje bagen 
faffabe ^aulug tiHf)o^a be 
i^^ypl^erfla af Subarna. Dc^ 
ndr be fommo, fabe l^an 
tiff bem: 3 man od^ brobcr, 
dnbod^ jag intet gjort t;abe 
emot mdrt folf, effcr emot 550 «[|joftla (^ap. 28, fdbcrnae ftabgar, marbt jag 
iihvdl 6unben i}fmcrant:= 
ttjarbab utur Scrufalem i 
be ^lomarc6 ^cinber; 

18» ^tx>tTfe, ba be mig 
ranfafat ^abe, tviUt be 
ffappt ttitg, efter ingen 
biib^faf fans meb mtg. 

19. 9?Jcn efter Subarna 
fabe beremot, niibgabeS jag 
flfjuta uiig tin ifi^ejfaren; 
tcfe fd att jag nagot ^af= 
njer, bcr jag tt^iU anffaga 
mitt folf fdre, 

20, %6x benna fafenS 
iTuH ^aftDer jag f altat eber, 
att jag matte fe eber, od^ 
tala meb eber; tt;for3fra^ 
eia ^op)^6 fPufl fir jag om= 
bunben meb benna febjon, 

2L ®d fabe be tiH Ijq:^ 
nom: XGf ^afn^e ^marfcn 
fdtt bref om big af 3ube:= 
en; cj ^efler ^afiuer ndgor 
af brBberna bdban fommit, 
od) bebabat o§, eller talat 
ndgot onbt om big. 

22. Dc!^ begdre \vi nu 
af big ()Bra, ^uru bn bet 
^afmer fere; tp om betta 
paxtii dx o§ metterligit, att 
aricfldbS fdg6 beremot. 

25, Dc^ bd be (;abe fatt 
^onom en bag fore, fommo 
be en )lor bop till (;onom 
i t^erberget^ (;n)iltom t;an utt^bbe odb bett)gabe ®nb8 
rife; odj gaf bem fore om 
3®fu, ntaf aj^ofe (ag, oc^ 
utaf ^xop^tttxna, ifrd mor= 
gonen oij intiU aftonen. 

24. Dd^ fomlige trobbe 
bet fom fabeS; o^ fomlige 
trobbe icfe. 

25. SDd) fom be idt 
brogo iJfnjerenS, gingo be 
baban, bd ^anfnci bem zti 
orb fagt ^abe, att ben ^c(ge 
2(nbe rdtt iaiat (;afmer tiU 
mdra fdber, gcnom ^^jro- 
pi)dtn ^faiaS, 

26. ®dganbe6:@acf titt 
betta fottet, od^ fdg:3fro= 
kn tjha meb i3ronen, odj 
irfe forfldt; odf) fe meb i}go== 
nen, oAj idt funnabefinnat. 

27. ^^ betta foffa ^jerta 
dr fiSr^drbt, ocf) be tfixa 
fmdrliga meb fin i3ron, cc^ 
fin ogon ^afma be igen(i;rft; 
att be ivfe ndgon tib flola 
fe meb ogonen, oc^ bora 
meb iironen, oc^ fiJrftd meb 
f;jcrtat, att be mdtte om=: 
ludnbaS, att jag bem bcla 
mdtte. '' 

28. ^d ffall eber nn 
luettertigit luara, att benna 
®nbg fa(ig(;et dr fdnb till 
^ebningarna, ocf) be ffofa 
biSrat. 

29. D(^ ndr ^n ^abe Saj)» 28. ®entitt8ot. 551 fc^^ f^9^/ Q^^^BO Subarna xxi 
tfrd ^onom, od^ ^abe ^met 
tan fig m\^£tn btS^mtertng. 
30. ®tcn «Pautu6 Hef 
t ^eta tu ax utt bet t)uS 
^an (cjt ^abe, oc^ unbfirf atta be fotn tngingo ti'U ^o= 
nom; 

31. ^rebtfanbc§ ®ubg 
rife, od^ larbe om .g>@rran 
Sefu, meb aU ttiJfl; od) 
ingen fiirtBb ^onom bet. e. ?»>ault <gptftel till be 9tomate. L (§.apitltt 

^Jauli petfon, ^ftening. (Sann 

tcittfarbig^et. ^cbna afgubcri, 

f^nber. 

q\aulu6,3(gfur^rifiitjc= 

afPb tta ait pxMa ®ub6 
®t»angelmjn; 

2. ^wiiht i)an ttTffdrene 
utlofmat ^aflver, genom 
fina ^^rop^etcr i ben ^^elgvi 
^frift, 

3. Dm ftn Son, ben fi3bb 
avafSDoto(bgfab,efterfottet; 

4. .^milfen dr traftetiga 
bcmifab @nb^ ^on, efter 
5(nban foni ^elgar, beraf 
ait ^an ftob u^|) ifrd be 
t)'6ha, ndmliga 3®fu6(S^ri' 
ftu^, wax ^6vre; 

5. ©enoni ^n?tT!en \vi 
f;afn;e fdtt nab, Dd)^Iipo)ila:^ 
dmbete, tiU ait nppxdtia 
ixmxt^ U;bnD i6tant> afla 
•Ipebningar, i ^an^ 5Jamn] 6. 36Ianb i)Mta 3 oc! 
dren faKabe af S^fu g^ri^ 
flo; 

7. Slllombem fomi^icm 
dro, @ub§ fdreflom, taUa- 
bout (;eItgom. 9?db tuare 
meb eber, orf; frib af @nbi 
ii^drom (yaber, od^ ^SiTa- 
nom S@fu e^riflo. 

8. 3 forflone tadfar jag 
min ®ub, genom 3@fiim 
Sf;riflum, for eber aCta, ait 
i (;ela h^erlbene talaS om 
ebra tro. 

9. sr^ ®ub dr mitt 
n^ittne, (^n^flfom jag tjenar 
i mtnom anba, ntt &\2an=: 
gelto fom dr om ^anS Son, 
att jag utaji dtermdnbo 
tdnfer pd eber; 

10. ^ebjanbeS attttb t 
nnna BiJner, att jag bodE 
ndgon tib mdtte fa en U;cf o^ 
[am njdg, om ®ub tviiit, 
an att fomma till eber* 352 @. ?PauH e^jiftel (Eap. i il, ^^ jag dflxmbar fe 
cber, )3d bet jcig mdttc na^ 
gra anbeltga gdftuo bela 
mcb eber, tiH att fttjrfa 
eber; 

12. ®ct dr, att jag, 
fault meb eber, mattz fa 
^ugfit^alelfe gcnom Begged 
tvaxa tro, cbra od) mma* 

13. Sag ti^tlf idfe bolja 
fi5r eber, 6rBbcr, att jag 
^aftwer ofta t^aft t finnet 
tomma tiU eber, dnboi' jag 
()aftDer marit for^tnbrab 
aUt ^axtiU; pa bet jag 
mattt od ndgon fru!t ffaffa 
iManb eber, fdfom t'Manb 
anbra c^ebningar, 

14. Sag dr |?Itgtig bdbe 
©refer oc^ ©artarer, bdbc 
ivtfa od^ onjtfa* 

15. ©erfcre, fa tut^d'et 
mig ftdr till goraitbcS, dr 
jag rebebogen att jag oc! 
i?rebttar eber (5i:angeltun], 
fom i divitii dren, 

16. 2^1) ing ffammcs 
itfe Jiub S^rifti ®t)augc= 
liiim; t^ bet at ®ub6 
fraft, allom bcm tiH falig= 
I) it fom tro; Subomcii 
forfl, fa orf ©refomen; 

17. S^trfcre, att berut= 
tnnan marber @ub^ rdtt^ 
fdrbtg()et up^eubar, af trc riiltfarbige ffaU lefjoa af 
fine tro* 

18. ^t; @ub6 mrebe af 
r^mtmcleu hjarbcr it^^^enBar 
oftDer alia meniitffornaS 
ogiibafttg^et od) ordttfdr=: 
btg^et, be ber fcrt)dfla fan:= 
umgeua t ordttfdrbigl^et. 

19. ^t) bet fom^fDrffdg 
fan om ®itb,drbemu^^en== 
Ijart; ti; ®ub (;afmer bein 
bet up)jen6arat; 

20. ©ermeb att tjan^ 
oft;nIiga lt)dfenbe, od) ijan^ 
etwtga fraft od^ ©ubom 
h^arber beffdbab, ndr be 
fcefinna^ af gerningariia, 
ndmliga af ii^crlbeneS fPa^ 
^elfc; fd att be drc utan 
urfdft; 

21. 9Jteban be forflobo 
@ub, od) ijafwa tde prtfat 
I;DnDn: font en @nb, cdj 
ej (;eUer tadat; utan n^orbo 
fdfdngelige t fina tanfar, 
od) bera^ ofi3rnuftiga ()jerta 
dr ioorbet nicrft. 

22. ®d be Wio ftg fcr 
\vi]a^ dro be ivorbne bd^ 
rar; 

25. Od) l)aftua fcv=: 
tuanblat beno oforgdngeliga i 
@ut»^3 l)drltg()et utt beldte, 
bet ej allenaft gjorbt n^ar j 
efter fLugdngeltga inejini=: i tro; fom ffrifti)et dr: JDen ff or^, utan jemmdt efter I i^ap. 1, 2, till be gtomare* 353 foglarS, o&f ft;rafbtt^ od^ 

24* £)erfiJre ^ateer otf 
©ub Bfbergifmtt beni I 
beraS ^jertan6 (uftar, utt 
Drenlig^et, ttH att jtamtna 
fin letanicn inborbe^; 

25* ^Mtt foxtmnUai 
l^afn^a ®ub§ fanning tI6gn; 
od) ^afnja dxat od) b^tfat 
be ttng, fom \tapcit) dro, 
ofiver ^onom fom bem 
^apat ^afnjer, f^njtlfen ax 
ii^dlftgnab enjumerliga: ^U 
mttu 

26. ©crfbre ^afmer ocf 
®ub Bfmergifmit bcm t 
ftamltga luftar; t^ berae! 
qnjtnnor t;afn)a formanblat 
ben naturltga brufningena 
utt ben, fom ax emot nets 
turen. 

27» (Sarnmalebe^ od^ 
mdnnerna ^afiua ofmer*: 
gtfmit ben naturliga qn)m- 
noiici^ brufning, od| ^afma 
hmntxit i fin lufta titt^mar^ 
auiian; man meb man be^ 
brtfmft fiem^et, od^ fdtt, 
fom tidbBrligit mar, bera6 
tviUo^ xatta ibn i fig fjelf^ 
njottu 

28. D(^ fdfom be intet 
aftabe ^afma (Sub i fdnflo, 
l^afmer (Sub iJfmergifmit 
bcm i ett mrdngt finnetiu' att bebriftDa obeqlt^dmltg 
ting; 

29. S'utte meb all ordtt= 
fdrbtg^et, boleri, argl;et, 
gtrig^et, onbffo; fulle meb 
afunb, morb, !tf, flDcf, 
otuft; 

30. Drnataglare, baf= 
bantare, (Sub6 foraftare, 
tudlbSmcrfare, ^Bgfdrbtge, 
flolte, illfunbige, fbrdlbro' 
men ol^btge; 

31. Dfbrnuftige, orb-lbfe, 
ofdrlige, trolbfe, obarnu 
^ertige; 

32. .gnjilfe, dnbd be 
(Snbg rdttn^ifo meta, att be 
fom fdbant g5ra dro njdrbe 
b5ben, littvai gi3ra be bet 
idt attenafl, utan orf.^dffa 
meb bem fom b^t gbro. 

2. (Eo^itlet. 

©ubS bom Sfiuei ^ebningar 
0^ Subar. 

'^Nerfore dfl bu utan nx^ 
'^^ fdft, menmffa, e(;o 
bu dft fom bBmcr. Sti) meb 
bet famma bu bBmer en 
anmn^ fBrbiSmer bu big 
IW/ ^ft^^ ^w gor bet famma 
fom bu bomer. 

2. 3:9 m njete, att (SubS 
bom dr rdtt iifmer bem fom 
fdbana gBro. 

3. (^Uer menar tin, dS4 ®. Vauli e^jiftel Ka^j, 2. inennifPa, fom burner bem 
fcin fdbana giJta, oc^ got 
betfamtna, att bu ffaff fun^^ 
na uttbfl^ ®ub6 bom? 

4.eaerfBraftarbu^ana 
gob^etg, tdlfam()ctg od^ 
tdugmobtg^ctS rifebom, itfe 
fi3r|ldnba»bc6, att ®ub6 
milb^ct (ocfar big tiU 6at= 
tring? 

5. Utan cfUr btna ^drb= 
'^et, 0^ ofeotfdrbtga ^jcrta, 
famfar bu btg fjclfwom 
torebc, ^3d n)rcbenc6 bag, 
ndr ®ubS rSttttjtfa bont 
bliftucr ii^)?enbar« 

6. tpmttfen gtftua ffad 
^marjom od^ enom eftcr 
i).m^ getningar; 

7. 9^SmItga pxi^ od) aro, 
od) oforgangeltgtt mdfenbe 
bem, fom mcb tdtamob, 
uti goba gcrnmgar, fata 
efter emigt tif, 

8, Wlm bem fom en= 
trStne dro, od^ ftfe mttja 
l^ba fannmgene, titan U;ba 
ordtt^etene, ogunfl od^ 
turebe; 

9, aSebrBfrtjelfe oc^ dngefl 
Bfiuer ^mar od) en menni- 
ffo§ fjdi, fom ffla gor; 
fBrfl 3Subatna6, ©refemaS 
otffd. 

10, Tltn ^eber, od^ dra, 
od^ frib ^luar jom od^ cnom, fom rt)dl gov; fbrfl 3ubo= 
men, ©rcfomen ocf fd, 

11, St\) (Sub fer idc 
efter ^erfonen. 

12, Mz be fom utan 
lag ft^nbat f^aftua, be luarba 
ocf utan lag forta^^jabe; 
DC^ aHe fom uti (agcn ^af= 
tva ft)nbat, be n?arba mcb 
lagen biJmbe; 

13, ^^ be dro idferdtt:= 
fdroige for @ubt, font l^ora 
fagen; utan be fom gor a 
efter lagen, be t^arba rdtt? 
fdrbige ^dHne, 

14, ©erfore, out ^eb= 
ningarna, fom itfe ^afn^a 
tagen, giJra bodE af naturen 
bet lagen inne^dffer, be- 
famme, dnbodf be idfe I;af' 
\va lagen, dro be lifmdt 
fig fjelfiijom lag; 

15, ^njil!e temifa lag= 
feno toerf twara f!riftt)et ( 
bera^ l)jertan, ber beraS 
fammet 6dr bem mitttte, odt) 
bera^ tanfar, fom fig iti^ 
BBrbe6 anflaga, eBer odf 
urfafa; 

16, ^d ben bagen, ndr 
@ub mennifPornaS VMuy 
^eter biJma ffall, geitom 
3(Sfum S^riflum, efter 
mitt @t)angcliuuu 

17, ®i, bu fallaS en 
Sube, od& fiJrldter big pd ga|). 2, 5, till be SRomate. 55S (agen, od) betbniuiet bfq 
af ®ubi; 

18. Oc^ metfl ^ang mi(= 
ja; od^ eftev bu a]i unbei- 
njifler i lagen, ^jrcfmar bu 
i^ii^ab bcifl ar; 

19. Dd^ 6etro|ler bic^ 
njara en Ubarc bcrn fom 
Ijttnbe civo, od) bctn tit (juS 
fom i morfret arc; 

20. ©em en tut'torndftas 
re, fern bdrafttge dro; beni 
en (drare, fom enfalbtge 
dro; oil ijafiva formenttU 
bet fom rt)etanbe§ od) rati 
ax i lagen. 

21. 9ln Vdxtx bu anbra, 
oc^ Idrer btg intet fjelf. 2Du 
^rebtfar: man \taU itfe 
ftjdla; oil bu fljdi. 

22. ®u fdget: aJJan 
ffaff idt gBra ^or; oc^ bu 
fcebriftuer ^or. £)u tli;gge6 
iDib afgubert; od^ bu be^ 
rBfttjar ®ubi ^tt Ijonom 
tia^iJrev. 

25. ®u 6er5mmer big 
af tagen, od^ man^ebrar 
@ub meb (agfeng b^tvtx^ 
trdbnmg; 

24. Sti; for ebra flfua 
hjarber @ubS 9?antn for^ 
fmdbabt i()Ianb ^ebnmgav:: 
ua, fdfom ttrifmet dr. 

25. SDmfPdrelfen boger, 
om bu (jdller lagen; men l)d(Ier bu idt lagen, fd dr 
bin omjldrelfe morben en 
fi)r-^ub. 

26. Dm nu fBrl^uben 
I^dfler lagfen^ rdttfdrbtg^et, 
mdnn idt ^an§ fi3r^ub b(tf= 
\Ma rdfnab fiir omffdrelfe? 

27. Dd^ bermeb ffer bd, 
ait bet fom af naturen dr 
fiirl^ub, od) fuHfomnar la- 
gen, ]^aU bi3ma big, fom 
unber feofftaftDen o^ om= 
flpdretfen bn;ter lagen* 

28. :^i; bet dr irfe Su^e, 
fom utmdrte^ dr ^xm* ej 
fetter bet omf£dreIfe, fom 
utnjdrte§ flPer pa fottet; 

29. Utan bet dr 3ube, 
fom inmdrte^ bolber dr; oc^ 
^jertanS omfFdrelfe dr om= 
ffdretfe, ben fom ffer i an= 
banom, o^ idz efter bof? 
ftafmen; ^»utl!en6 pxi^ ide 
dr af mennifPom, utan af 
©ubt. 

3. ^apitltt 

i^uba fSrnidn. !Den fanna 
rattfSrbtg^eten. 

lf\n)ab forbel ^afma bd 
I <^ Subarna? ©ffer ^mab 
jdr omffdrelfen n^tttg? 
I 2. So, ganfFa mt;d'et. 
jgorft, ait bem ^afiuenua^ 
|rtt betrobt M (^ub talat 
it)afn)er. 556 @. ?Pauli (S^jiftel ^ap. 3, 3, v^mab magt ligger 
bcrpa, att fouitige af bem 
tvfe trobbe? (Bfutte bera6 
otro gbra @ub^ tro^et om^ 
intet? 

4, %3ort bet ^are 
]^clt>te ®ub fannfatbig, 
od) ijwai: o(^ en meuuifia 
lognaftig; fofom fitifjpet 
av: pa bet bu blifiuet 
rdttfarbig i bin orb, o^ 
ofn^eeniinnet, nat bu bd= 
tued, 

5, Sir ttt nn fa, att 
wax crattfarbig^et ))rifar 
©ub^ rattfarbig^et; l^raab 
lutije mi fdga? StrbaC^ub 
Dtattfdrbtg, fom mrebga^ 
berofmer? Sag tatat efter 
uienmjTt'Dfatt. 

6, 'Soxt bet; t^ ^uru 
tuiibe ®ub bd bBma merl? 
bena? 

7, Stt; om (^ubg fanmug 
morbe t)ppaxt af mine logn, 
ijoimn till })ri^, ^mi ft'uUe 
jag bd dnnu biimaS fom 
en ft;iibare; 

8* Od) icfe l;elbre gora, 
fdfom n)i iuarbom forfmdb:= 
be, oil fom ndgre fdga, att 
\m ffole fdga: ^dt o^gora 
onbt, pa bet ber fommer 
gobt af« ^miltfa^ forbbmelfe 
dr aU rdtt, 

»« ^uiu dx bd berom? tgiafme tvi ndgon fbrbel fiir 
bem? SlU^ingen* 2:^ n;i 
(;afn)e bet nu bemifat, att 
babe Subar ot^ (Prefer dro 
aUe unber ft;nb; 

10, Som jlfrifmet flat: 
©en at irfe tiU fom tatt= 
fdrbig at, i(fe en* 

ii* Sngen dt od ben 
fom fotfldnbig dt; ingen 
de fom altar ®nt>. 

12, nUt ^afma afmi= 
fit; aUefamman dro on9t= 
tige morbne; ingen dr 
fom gobt gor, irfe till en. 

13, £)era6 jlrupe dr 
en oppen graf ; berae tun= 
gor brnia be tiE fme{; 
^nggormaetter unber be= 
ra6 Idppar* 

14, ©erae mun dr full 
mtt> baiinot od^ bitterl^et; 

15, £)era$ fotter fnare 
tiE att nt^inta blob; 

16, gdrtr5(felfe oc^ ttie= 
bermdba i berae mdgar; 

17, Oil) fribfens mdg 
jueta be irfe* 

18, ^uH rdbbl^age dr 
irfe for bera$ ogon, 

19, Sd mete mi, att 
aUt t>ct lagen fdger, bet 
fdger l)on tiE bem fom 
unber lagen dro; attl)mar 
o4j en mun ftaE tiEftov= 
pad, oc^ aE merlbeu {laE (^ap. 3, 4. till be SBomate* 357 fdr ©nbi brottslig tt?ar= 
bo; 

20, ©ftfore, ott intct 
tott fan af lagfcns 9er= 
ningat ttjatba rattfatbigt 
for ^ouom; t^ af lagen 
fannet man ftttbcita, 

21. Tim tm ax ®«bs 
tattfatbig^et, utaii lag= 
fcn0 tiUM^ll), mj^jcnbar 
luorben, bcwiff gcnom la= 
gen 0^ ^rop!)eterna; 

22* ©en ®nbs tatt= 
farbig^et, faget jag, fom 
fommct af S6f« (i^^tifli 
txo till aUa, o^ ofwet aHa 
be fora tro; tQ §at ar 
ingen atffilnab* 

23. Slttfamman dro 
be f^nbare, oc^ Ijafttia in= 
ttt betomma fig af for 
®ubi; 

24. £)(^ ttjatba tdtt= 
fdrbige ntan fdrffijHan, 
af ^ane mt>, genom ben 
fdrlofning fom i K^tijio 
S@fu ff ebb at; 

25. f>n)ilfen ®nt> ^af= 
tt>er fatt for en nabajiol, 
genom trona i ^an$ blob, 
i ^mitfo ijan later fc fina 
rattfarbig(;ct, t tl;^ vitt ^an 
fBrldtcr f^nberita, fom blef^: 
na tuoro unber @ub^ tdfe 
«iob; 

26. StiU ait lata fe i benna ttben fina rdttfSrbtg:^ 
i)d] pa bet l)an aUtna jiaff 
n?ara rdttfdrbig, oij Qha 
ben rdttfdrbigan, fom dr af 
S®fu tro. 

27. .g)mar dr nn hin 
berommetfc? .^on dr utc^ 
U;rft. S3?eb (;njab lag? 5^cb 
gerningarna^ lag? 9?ej; 
utan mcb trouei tag. 

28. @a pBe mi nn 
bet, att menniflan njarber 
rdttfdrbig af trone, nton 
lagfene gerningar. 

29. etter dr ®nt> afit= 
na{l Subarna^ mnt>^ ^r 
^an ocf irfe ^ebningarnae 
^nb^ So wiferliga, od 
^ebningarnas; 

30. @fter bet en ®ub 
dr, fom gor omffdrelfcn 
rdttfdrbig af trone, o^ fdr= 
^ubena genom trona. 

31. ®5re mi bd (agcn 
omintct meb trone? Sort 
bet; ntan mi n^j^rdttom 
lagen. 

4. eapitlet. 

§(6raf)ame rattfarfcig(;ct, tro. 

^t\^ah fdge mi bd \mx 
^ faber SlBra^am eftcr 
fiJttet ^afma fnnnit? 

2. S)et fdge mi: ^Ir 
3l6ra^am rdttfdrbig morbcn 
af gerningarna, fd l^afmer 3S8 e* ^flttli e^iiftcl ©a}). 4, ^an bet ^u ind fecrBntnia 
ftg af; mcti ttfc for @ubu 
5. S)?cn toab fdgcr 
(^friftcn? ^bra^mttobbe 
®nbi, od^ bet toaxbt ^o= 
ttoni rdfnabt titt rattfdr= 
biO^ct 

4. 93?cn ^cnotn, foin 
^Aflct fig ti)tb geruhtgarna/ 
tvar^tx loncn icfc rcifnab 
af ndb, utan af pitgt, 

5. 9J?cn ^cnom, font icfc 
pallet ftg mtb gcrmngarna, 
utan tror pa (^onom fcm 
ben ogubaftiga gbr rfitt;= 
farbigan, I;att^ tro ivarber 
^onem rdfnab ttH rdttfSrs 
btgljet; 

G, ^dfom Dcf ®abtb 
f^Hger, ait faligl^ctcn dr 
bens raenniffoe, ^milfo 
®ub tiEtdfnar xatt^at= 
big^etcna, ulan getmti= 
gat, 

7. @aligc dro be, fom 
betas otdttfdtbig^etet dto 
fdrlfitna, oc^ htva^ ftnbet 
dro dfjuetfftjlba* 

H. Salig dt ben man. fom ®nb ingen f^nb tin=|rdttfdrbtg^et marbt tron rd!nab ttd rcitt* 
fdrbig^et 

10. ^uru Mcf \)Qn ^o= 
noni ba tt'arafnab? 9^cir 
^an tvax i Din|Tare(fcn, ellct 
ndr ^an tuar t fDrl)ubcnc? 
Scfc { Dmftdrelfcn, tttan t 
fdr'^ubene. 

it. SKcn ()an tog cm^ 
ffdrclfcnS tecfen for ctt in- 
fegel tiff troneS rdttfdrbtg= 
()ct, ^tt?tl!a 6an (?abe t fbr:^ 
^nbcne; ait ^an ffuffc mara 
aiia^ berag faber, font t fcr= 
^ubcne trcbbe, ait fdbant 
ffuUc odf rdfnaS bem fi3r 
rdttfarbtg^ct; 

fBdretfen^ faber, tcfe bem 
affenafl fom dro af cm= 
ffdrclfeu, utan oc! bem fern 
manbra t troneS fotf^dr, 
fom njar i tnax fabcr65IBra= 
^am§ for^ub. 

15. Sty bet loftet, ait 
i)an ffuffe marba tuerlbenc^ 
arfiDtngc, dr icfc f(?cbt5lbta:= 
i)t ocfe han^ fdb tgencm 
lagcn, utan igenom trone^ tdfnat. 

9. SWdnn nn bcima fa^^ 14. St^ om be^ fom l^ba 
iiU tageu, dro arftvtngar^ Itgfjcten affenaft mara !om:= fd dr tron ont^tttg morbcn, 
men ofa^cr omffdrelfen, el-'jod) loftet dr hiifwtt om- 
Ux od cfmer for^ubena? fntet. 
3B{ fdge ju, ait 5(6ra(;e' 15, Z\) lagen fommet ^ap. 4, 5. till be Slomate. 359 wrcbc fijiab; t^ bcr mgcn 
ia(\ cir, bcr dr itfc "^c&cr 
Sftvcrtrdbetfc. 

16. ^erforc mafic bet 
tvaxa af tronc, ati bet ffall 
hjara af ndb, c^ ibftd fafl 
Bttfira ado fdbcne; td^c ^o* 
ttom aflcnafl [om dr af ta=: 
gen, utan orf f^onom font 
dr af S(6ra^am6 tro, ljiv\i^ 
fen dr aUa^ tt?dra faber; 

17. Som ffrtfnjct dr: 
Sag ^afmct fatt big tiajjlua, fom bet otffd ttHrdt. 
en faber ofmer manga|nabt marber, ndr nji trom 
^ebttingat, for ^nt>i, t>tn\pa ^onom, fom hjdr $@rra 
t>n txott ^afiocr, (;mtTfcni3@fum up|?mdrfte ffra be 21. Dc^ mar fullm{§ 
ber^>d, ati ben fom lofn^abe, 
^an njar otf mdgttg bet 
ait ^aUcL 

22. ©crforc tuar bet od 
rdfnabt (;onom till rdtts* 
fdrbig^et. 

23. ®d dr betta icfe 
allenafl ffrtfn^et for tjan^ 
fPua, att ^onom tiflrafnabt 
njarbt; 

24. Utan odP for tr^axfi be bBba gi3r lefmanbe, o^ 
fadar be ting, fom icfe dro, 
lifa fom be moro. boba; 

25. ^milfen for toaxa 
f^ttbers f!utt ax utgifmrn, 18. Dd^ Ijan trobbe pa\oi) fot njfita tattfdtbigs 
bet ^o<j^, ber intet ^o^^jl^ets ffiiH u^j^iwarft. njar, att ijan ffuffe marba 
manga *&ebntngar6 faber, 
fom fagbt hjar till ^onom: 
@d fifall bin fdb mara. 
19. ^df ^an marbt icfe 5. iS^apitUt 

9^attfarbigl;ct§ fruftcr. ^2Ibam 
tcncS itrfpniMg. fn^ag i trone, oc^ a!tabeid!e SSV>cban mi nu rdttfdrbige 
fin ^alfbSba tx^pp, ti; han\ ^*' morbne dro af trone, 
mar ndr^unbrabedragamsj^aftue mi frib meb ®nb, 
mal; ej ^ellar ^ara^ ^alf=: genom mdr ^@rra 3@fnm 
boba qmeb; i^^rifium; 

20. Sti) ^an tmiflabe' 2, ®enom ^mtTfcn mi 
iittet pa @nb6 IBfte meb ^fme otf en tiDfgdng i trone 
otro; utan marbt flar! i tiU benna ndb, fom mi nti 
trone, gifmanbeS ®ubi dro* fidm, o^ Berommom ofi af 
««; poppet, \om mi ^afme,"tia 360 ®. ?Pauti ^pi^tti 6ap. 5. ben ^cirltg^ct fom @ub 
gifhja ffaCi. 

3. Od^ tdfe bet aKenafl; 
utan njt beriSmmom o§ odf 
i 6ebri3fit^e(fen, n^etanbe ati 
bebrofluelfe gor tdtamob; 

4> £>^ talamob gBr for^ 
faren(;et; forfaren^et giJr 

5, 2)^en f)op^3et later (cfe 
foinma ^d ffam; t^ ®ub§ 
iaxUt dr utgjuten i h^dv 
^jerta, genoni ben §efga 
Stnba foni o§ gtfttjen dr* 

6, Z\^ od 6^rtflu§, ben 
flunb n?t dnnu fn^age iui^s: 
rem efter ttben, ija^tvtx libtt 
boben fox 0^ f^nbare, 

7, 9?u mill nd))^t{ga 
ndgor bi3 fiJr bet fotn rdtt 
dr; fo^ bet fotn gobt dr 
tocbe ttlldfu)enti;r^ ndgor 
biS. 

8* ©erfore be:prifar ®ub 
fin edrlef tiU d§, aii ^xi:^ 
flu§ dr bob for o§, ndr m 
dnnn n^oro ft;nbare, 

9, ®d njarbe \m jn nu;c=: 
!et mer be()dKne genom ^o- 
noni for wrebene, efter tvi 
are rdttfdrbige gjorbe i^an^ 
blob. 

10, ^^ efter mi loor&om 
fBrlifte meb @nbi, genoui 
ijan^ 2>on^ bob, ben finnb 
wi dnnu mt)£ti mer, efter mf dre 
frirlifte, Blifme tvi nu Be- 
^dffne genom ^an^ lif. 

11. Scfe allenaft bet; 
utan mi beri3mmom o§ odf 
af ®ubt, genom mdr §&x^ 
xa Sefum (S^riflum, ge^ 
nom f;milfen mi nu forlif- 
ningen fdtt ^afme. 

12. ®erfi:re, fdfom ige:= 
nom ma menniflPo dr fi;u:: 
ben fommen i mcrlben, od) 
fi3r ft;nbeneg jfuff bBben; 
od) dr fd bi3ben fommen 
Bfmer alia metntiflfor, efter 
be alle f^nbat ^afmo. 

13. $i; f^nben mar mdl 
i merlbene allt inttH lagen ; 
men ber fngen lag dr, ber 
aftas idfe f^nben; 

14. Utan bBben mar 
mdlbig, aUt ifrdn Slbam 
intiK SWofen, Bfmer bem 
orf, fom idt l;abe f^nbat t 
fdbana i3fmertrdbelfe fom 
51bam, ^milfen dr ^cin^ iih 
nelfc fom tillfommanbe 
mar- 
is, ajten bet ^afmerfig 

itfe fd meb gdfmone, fom 
meb fi;nbene; it) omigenom 
en^ (mennijifo^) fi;nb dro 
mdnge biSbe, fd dr mi;cfet 
mer ©ub^ ndb od) gdfiva mdngom rifeliga meberfa= 
more omdnnerj'ren genom S®fw»^ ^^xU ©a^* 5, 6, till be 9loraate. 561 flum, font ben tna mennt^ 
ffan tuar I nabenc* 

16. Oif ax tdfe gdfhjan 
attenafl iJfmer ena ftjnb, 
fdfom forberfmet ar !om= 
met fiJr bcng tm ft;nbaren3 
tm f^nb; t^ bomcn ar 
f'ommen af ene f^nb tiH 
forbiSmelfc, men gdfban af 
manga f^nber tiff rattfar^ 
btg(;et 

17. ^\) om biSbcn ^af^ 
njer, fi3r cn^ f^nbg ffull, 

jmdibig n^arit tgenom cn;| 
mt)dfet mer ffoia be, foml 
unbfd ndbene^ od^^ gdfiuo5=| 
neo futt^et tiUrattfdrbig^et,' 
tvara tuatbtge t ((fmenage^^ 
nom en, S®fum K^rt^ 
fium, 

18. St) fdfom, fBr en^ 
ft;nb6 ffutl, dr f^rbSmelfe 
t'ommen iifmer alia mcnnt^ 
ffor; fd fommer ocf,tgenDm 
enS rdttfdrbtg()et, (iffen^ 
rdttfdrbning ofmer a((a 
menniffor. 

19. Z\) fdfom, fi5r ene 
menniffoS o(i;bno,dromdn= 
ge njorbne f^nbare; fd mar? 
ba otf, for enS [i;bnog ffutt, 
mdnge r at tfdrbige. 

20. 2JJen tagen dr ocf fd 
^drmeb intommen, ati ft;n= 
beuffutte iifmerfloba; men 
ber f^nben iSfmcrflobbc bcr BfmerflBbbe bd ndben m^c- 
fet mer; 

21. ^d bet att, fdfom 
ft;nben ^aflDer Ujdlbtg martt 
till biJben, fd ffude odf nd? 
ben mdlbig njara genom 
rdttfdrbig^etena titl mm- 
nerttgit Iff, genom S^fum 
K(;rtjluuu 

6. ^apitltU 

5^V §Srfam(;et fotbra§ af en 
rvittfarbf^an. 

^n^ab Mli mi bd fdga? 
<^ Sfole mi fclifma t |\;n' 
bene, ^d bet natizn ffatt 
i3fmerfri3ba? 

% Sort bet; mifom are 
bi3be ifrd ft;nbene, ^urn 
ffuHe mi dnnu (efma i 
^cnne? 

5. 28eten 3 i^e, aii 
affe mi font are bo^te till 
S^riflum SSfum, mi arc 
biS^jte m t;an§ bob? 

4* 3d are mi ju te= 
grafne meb l^onom, geiiom 
bo))et, i boben; att, fdfom 
S^rifluS dr u^^^mdtft ifrd 
be bBba, genom Q'^brenS 
i)drlig^et, fd ffole orf mi 
ivanbra i ett m)ti icfiucvne. 

5. Zi) om mi, famt meb 

^on m, in^^lantabe marbom 

till en lifa Dot>, fd roarbe 

mi otf uppfldnbcffen life; 

C16) se^ «. fault tpiftel ^ap. 6. 6. S}ctanbe, att mar 
QamU ttienni'fFa at forSfafl 
mcb f)Dnom, pa bet att f^n^ 
bafrop|.^en ffaff mavba om=^ 
intet/ ati \vi tcfe f)arcfter 
fpolc tjcna ft;nbene« 

7, ST^ ben font bober 
at, ^n ar rattfSrbigab tfra 
ft;nbcne. 

8, sire tvi nn biSbe meb 
e^rifto, fd tro mt, att n?t 
orf ffC'le leftua meb ^onom; 

9. 2Betanbe, ait e(;rt= 
fiuo, fom tfrd be boba u^^- 
tvMt ar, biSr intet mer; 
biJben far intti mer niac^t 
iifmer {;onom* 

10. ^t; bet ^m Hef 
bi3b, Blef i)an f^nbene biJb 
en gang; men bet f;an lef- 
n^er, lefber ^an ®nbi 

11, (£a MUer oc? 3 
eber berfiire, ait S S^^« 
bobe ft;nbene, od) tefmen 
®nbt, geiiom S^rtfium 
Sefwtti, mar ^(grra> 

12. 2^d (atcr nu i£t 
ft;nbena mdlbt'g mara t ebar 
bobeltga lefamen, fd ait 3 
^enne efterfcljen nti ^ennc^ 
Infiar. 

13, SDd} gifmer tcfe f^n^ 
bene ebra Icmmar ttll orcitt^ 
fdrbtgf^ctenc^ ma^jen; ntan 
gifmer eber fjelfma ®ubt, 
lifa fom be bcr bi3be(;a[ma marit, od) nu (efma; ed) 
ebra (emmar ®ubt, ttlif rci tt= 
fdrbtg^eteneS tr^aptxi 

14. S^ fvnben ffatt id^ 
marba malbfg iifmer eber,, 
efter 3 Sren icfe unber la^^ 
gen, utan unber ndbene. 

15 ^uru bd? @fotc^ 
mi f^nba, meban mi are 
tde unber (agen, utanunbcr 
ndbene? ©ort bet 

16. 2Beten 3 (*e, att 
(;mem 3 gifmen eber fi3r 
tjenare tiff att l^ba, ^anS 
tjenare aren 3/ fom 3 t^- 
bige dren^ e'^mab bet dr 
mer fi;nbene, iid bSben,eHer 
(^bnone, iSl rdttfSrbig^c^ 
ttnal 

17. aJIen lofmab mare 
®ub, att 3 ^afmen marit 
f^nbeneS tjenare, oc^ dren 
bodf af ^jertat I^bige morb- 
ne, uti ben Idrbomg eftcr- 
ft;n, fom 3 aren gifne iili. 

18. 9JJen nu, meban 3 
dren friabe ifrd f^nbcnc, 
dren 3 rdttfdrbigf)etene§ 
tjenare morbne. 

19. 3^8 talar ^drom 
efter menniffor^ fdtt, fi3r 
ebra fBtt^Hga ffro|3(igfKt6 
ffuff. S:ita fern 3 ^afmcn 
ebra (emmar gifmit orenltg^ 
^etcne od) ordttfdrbtg()etenc 
tiff tjenft, ifrd ben ena ordtt= ga}j. 6, 7» till be fftomatt. 563 farbig^ctene tiff ben anbra; 
fa gtfmcr odf nu cbra lem* 
max rattfcirbtg^ctcne till 
tjenft, att be mdga marba 
^eltge, 

20« ^9 bd 3 moren ft;u:= 
beneS tjenare, bd h^oren 3 
frie tfrd rdttfdrbig^etene* 

21. §twab gagu T^aben 
3 bd af bet, ber 3 nu 61^^ 
genS n^tb? S^ tia fdbant 
dr boben dritali^tUn. 

22. 9}ten nu, meban 3 
dren frte morbne ifrd fi;ns: 
bene, od^ morbne ®ub6 tje- 
nare, ^afmen 3 cbor fruft, 
att 3 ^diQt marben; oi) 
tttt dnbafi^ft, ettjtnnerd'git 

23. Z\) f5ttt)ene$ Idn 
iit bobcn; men ®ube 95f= 
loa (it bet eujiga lifwet, 
gcttom S^ripum S6f«m, 
mat ^®tta. 

7. ^apitltt 

%xo\K§ fri^ct. Sagcns n^tta. 
^ottfenS oc^ STnbanS ftrib. 

?VOeten 3 t*e, fdrebrober 
"^ (t^ jag talar meb 
bem fom (agen t))tta)^ att 
fagen regnerar ofmer men* 
ni|fona, fd Idnge ^on k^^ 
tt^er? 

2, 2:9 en qminna, fom 
i \mn^ rudlb dr, fd Idnge 
€l9 mannentefmer, dr ^on fcun^s 
ben tiU lagen; men om 
manmn biir, fd 6(tfiwer ^on 
lijg ifrd manfenS Tag. 

3. 93ten om (}on dr meb 
en annan man, meban ^cn* 
ne§ man lefiuer, bd tuarber 
(;on fadab en ^lorfona; men 
bi5r mannen, fd dt ^on fri 
ifrd lagen, att ^on itfe n?ar- 
ber en ^orfona, om ^on dr 
ndr en annan man. 

4. (Ba dren ocf 3/ ^nfnc 
triJber, bobabe ifrd lagcn, 
genom 6f;rifti tefamen; att 
3 fFoten mara ndr enom 
anbrom, ndmfiga ndr l^o- 
nom fom dr u^jpfldnben 
ifrd be boba, pa bet \m ff ole 
gora ®ubi fruft. 

5. Z\) bd mi morom 
fiJtt^fige, bd njoro be f^n^ 
biga 6egdretfer, fom lagen 
npptvadtt, mdgtig i todra 
lemmar, att gora biSbenom 
frutt. 

6. Tim nn dre mi fri- 
abe ifrd tagen, biibe ifrd 
^enne fom o^ ^bU fdngna; 
fd att mi ffole tjena uti ttt 
n\)tt mdfenbe, efter anban, 
odj ttfe uti bet gamla md== 
fenbe, efter fcofflafn^en. 

7. ,^mab mifjel^mi bd 
fdga? sir lagen fi;nb? 23ort 
betj imn f^nben fdnbe jag 564 «. fPoMliepiftel ^a^ 7. We, ittan af (agen; t^ jag 
"^abe tntet ii^i^t af ficgarel- 
fell, (;abe idfe fagen fagt: 
®u ffafl i(Je fcegara* 

8. <Da tog fi;nbcn tttt^ 
fafte af Buborbet, d(^ it|?^= 
)^:)MU { mtg aH BegSrelfe; 
tt; utan lagen mar ft;nben 
biSb. 

a Oc^ jag lefbe forbovn 
\xi(\\\ (ag; men nat Bubor^ 
bet ?om, jiitf ft;nben lif tgen; 

iO» Dd) jag marbt bob ; 
fa fan^ ba, (xii buborbet, 
fom mig mar gtfmet ixll 
lifS, bet mar mtg m Vm. 

11, %)c) fi;nben tog tt[(:= 
fdffe af fcuborbet, oc^fcefmef 
mtg, oc^ bra^) mtg bermeb* 

12, @a ar mal lagett 
()e(tg, 0^ feuborbet ^eltgt, 
Dcf) rcittfarbtgt, oc^ gobt, 

13, ^^(r ba bet, fom gobt 
ar, ttjorbei mig till biJba? 
Sort bet; men ft;nben, ^d 
bet ^lon ffuffe fl;na^ mara 
ft;nb, §afmcr meb bet gobt 
ar mertat biSbcn t itiig; |3d 
bet fiinben ffntte marba iif- 
mermdtton f^nbtg genom 
Buborbet, 

14, ^t; mi mete, att (a= 
gen fir anbetig; men jag 
ar f'iJtt^lig, fdlber nnber 
ft;nbena. 

15, ^t; jag met irfe(;mab H gj*^; ^9 H 98^ tcfe 
^mab jag miff, utan bet 
jag ^atar, bet gSr jag, 

iQ. Dm jag nu gBr bet 
jag icfe miff, fd famt^tferi 
jag, att lagen fir gob, 

17, Sd giJr itfe nu jag 
bet, ittan ft;nben fom Bor 
t tttig, 

18, Stt; jag met, att i 
mtg, bet fir, i miii fiJtt, 
Bor [$t gobt; miljan ^af= 
mer jag, mtn ^ii gora gobt, 
bet pnner jag tcfe, 

19, Si; bet goba, fom 
jag mtff, bet giJr jag inUi*^ 
utan bet onba, fom jag itfe 
miff, bet giJr jag. 

20, Dm jag xxm gBr bet 
jag tcEe mtTt, fd giJr tcEe nu 
jag bet, utan f^nben fom 
Bor i mig, 

21, Sd ftnner jag nu 
mig en lag, jag fom miff 
gora bet gobt fir, ^ii bet 
onba Idber mib mig, 

22, %\) jag (;afmer (ufl 
i\{{ ®ub^S lag, efter ben in^ 
mfirteg mennijTona; 

25, Tltw jag fer en ait- 
nor lag i mina temmar, 
fom flriber emot ben lag, 
fom t mtn (;dg fir, pd) gri:= 
^er mig fdngcn uttft;nbejte6 
lag, fom fir i mina lemmar, 

24, S^ifl ^t»»c menniflfa ^ap, T, 8. till \st aiomate* 56S (;o ff aff liSfa mfg tfrd beitna 
biSbfenS !rc)j<i? 

25» ®ubt ta*ar jag, 
gcrtom 3®fum S^rtflum, 
tuar .g>(?rrcu Sd tjcnar jag 
nu ®ubS fag meb (^agen; 
xmxi meb fottet tjenar jag 
f^nbcneS lag. 

8. ©apitlet 

ntjtta. «&o)J^, tatam^be anfar. 

^^d ar uu tntet fdrbBnte- 
^^ Itgft t bcm fom Sro t 
e^rtflo Sefit, be fom fcfe 
manbra efter tiiiiti, utan 
efter 8tttban* 

2, ^9 5lnbanS lag, fom 
Itf gifti)er { g^riflo 3gfu, 
^afmer gjort mfg fri ffrd 
f^iibeneS o^ bBbfeng tag* 

3- 2^ bet fom lagen 
irfe fttttbe Sflabfomma, i 
bet l^ott matbt fotfroagab 
af lottet, bet giotbe ®ub, 
fanbanbes pn ®ott i f^ttr 
belifl fotte lifnelfe, o(^ 
fotbombe ftnbena i fottet 
genom ftnb; 

4. ^d bet ben rattfar:: 
btgt^et, fom lagen dffar, 
fiPutte hjarba fufffcorbab ( 
o§, fom tcf e manbrom efter 
fiSttet, utan efter Slnban* 

5. $9 be fom Kttaitge 
iiro, be aro fattSKga ftn:= 

a* nabe: men be fom anbeltge 
I arc, ce aro anbeltga finnabc. 
I 6. %\) fiittfenS finne dr 
Ibbben; men 5tnbanS f?nne 
|dr Iff od) frfb, 
I 7. ^t; !i3tt§rtgtt ffnne dr 
!en ficnbffa)) emot ®ub; 
I efter bet dr idfe ®ub3 lag 
unberbdntgt, tdPe ^<xxi bet 
l^etter* 

8,2rjenbefomdrofi}ttS:= 
Kge, !unna icf e n^ara @ubf 
tdcfe. 

aSWenSarcnfdTefiStt^^ 
Itge, utan anbelfge, om 
(Subg Stnbe ^yx\\^x% 6or i 
cber; t^ "^mtlfen tdfe ^afn^er 
S^rffH 5lnba, \)^\\ ^orer tdfe 
^onom tftt. 

10. 2)len om g^rtftuS 
dr t eber, fd dr mdl lefa== 
menen bob, for f^nbeneS 
ffuH; men Stnben dr tffmet, 
for rdttfdrbfg^eteneS ffuH, 

11. Dm nu ^n§ Slnbe, 
fom 3@fum u|)^mdtfte tfrd 
be bi3ba, Bor { eber, fd fJalT 
0^ ben, fom S^rtflum u^^^ 
mdcfte ifrd be biJba, gSra 
ebor biSbetfga fefamen lef== 
tuanbe, fiir ftn Slnba^ ff uU, 
fom ( eber 6or* 

12* @d dre mf nu, fdre 
6riiber,ff9rbtge,{drefi3ttena, 
att mt jlole (efiua efter 
fiJttet; 1566 ®. ^anlx api^ttl Sa^. 8. 13. Z\^ om 3 Itfwtn 
cfter fBttet, fa ffotcn S b8; 
mcit om 3 biSben fiJttfenS 
gernmgar meb anbanom, 
fd ffolcn 3 reftta. 

14. Sti) alU be font br{f:= 
ma§af®uba?Ittba, be arc 
®ub§ Sam. 

15. sr^ 3 ^afttjen ftfe 
fdtt trafbomfenS anba, dter 
till rSbb^aga; utan 3 ^^f- 
ttitn fatt utforaba 6arn6 
Slnba, f ^hjiTfom tvt ro))e: 
Sl66a, fare grciber. 

16. ®en famme Slnben 
mittnar nieb ttjir anba, att 
lut Sre @ub§ 6ani. 

17. S(re itM' nu tarn, 
fa Sre \v\ ocf arfmmgar, 
ttdmttga ®ub^ arfiijingar, 
ccf) S^rtflt mebarfttjingar; 
om itjt annarS Kbom meb 
l^ortom, att hjt otf meb ^d= 
nom fomma mdgom till 
l^arttg^eten. 

18. ^\) jag ^aHer bet 
fd fBre, ati benna tibfenS 
mebermBba dr tffe (tfa emot 
ben ^Srltg^et, fom pa og 
u^})en6araS ffaff. 

19. Zi) freaturenS ^Bge^ 
Iiga dflunban hjantar efter, 
att ®ub^ 6 am ^folaupptn:^ 
Bara$; 

20. @fter freaturen dro 
10 art ffefia^etene unberf afla^ be emot fin tt'flja; men fov 
ijan^ f?u!I, fom bem unber- 
U^at ^fh^er, pa en for^^ 
^opl^nmg. 

21. St^ freaturen ffota 
off n^arba frtaffrirgdngettg= 
^etenc^ trdlbom, tiff ®ub6 
"Barnao Mrffga frt^et. 

22. S^ \vi wttt, att 
i)\\iaxt o(^ ztt freatur fucf ar 
od^ dngSlaS meb o§, afft 
^drtiff. 

25. Dcf) idfebeaffenaft; 
utan ocf njf fjetfnje, fom 
f)afh5om StnbanS fdrftltng, 
fudfom odf n^ib d§ fjelfnja 
efter BarnafPa^et, od^ irdn^ 
tom mdr frop:(isfBrto5ning. 

24. Sr^ nn' are mdl fa= 
(tge morbne, bocf i ^opptt*^ 
men ^o|)|)et, om bet f^ne^, 
dr bet tdfe ^opp] t\) ^uru 
fan man tjoppa^ bet man 
fer? 

25. Om nji nu ^o^^^ag 
bet njt idEe fem, fd mdnte 
tvi bet meb tdlamob. 

26. @ammatebe§ ^jel^er 
off Stnben mdra ffri}})(ig- 
^et; t^ njt n^ete (ffe ^n^ab 
mi ffolom Bebja, fdfom bet 
BBr Pg; utan fjelfnjer ^In^ 
ben manar gobt fBr of, meb 
ofdgelfga fuffan. 

27. 9Wen ^an, fom fPd:= 
bar ^jertan, ^an met^rtjab ^ap. 8* tin be JRomate. 5tn^an9 flnne ar; t^ ^an 
manar for ^elgonen, cfter 
®ubS Be^ag* 

28. 2»ett wi njctc att 
bem, fom 5<ifH>a ®ub far, 
tietta all ting till bet Bafla, 
be fom cfter up)3fdtet Sro 
fallabe* 

29. S^ ^iiJtTf a ^an ^af^ 
irer fiSrefett, bcm ^afmer 
^an D* BeffSrt, att be ffutle 
tt^uxa ^att§ ®onS feefate 
Itie; pa bet ^an jiaff mara 
ben fcrftfi3bbe tSlanb mdnga 
6r5ber. 

50. SWert bcni fom ijan 
l^afttjer Bef!art, bem (;afmer 
ijan odP fadat; od^ bem ^an 
^afmer fallat, bem ^afmer 
i)an odf gjort rattfarbtga; 
men bem fom ^an ^aflroer 
gjort rattfSrbiga, bem ^af* 
itjer ^an otf gjort ^arftga. 

31. §\va\) njtTje tvi nn 
faga ^artttt? %t ®nh for 
of, 1^0 fan Joara emot of? 

32. ^njilfen otf i^e 
^afttjer ffonat jtn egen 
@on, utan gifwit ^onom 
ut for of aHa; §urn ffuKe 
l^an irfe ocf gifnja of att 
ting meb ^onom? 

33. ^tt)ilfenn>ittfiflap 
bem fom (3nt> §afmer nU 
forat? (Sub ar htn fom 
rWtfdrbijat. ^67 

34. ^ujilfen ar ben 
fom will forbdma? @^ri= 
fine ar hen fom libit §af= 
iner boben; {a, ^an at od 
ben fom nppimit dt*^ ben 
Off fitter ph ®nb$ pgta 
^anb, 0^ manar gobt for 
of. 

35. §0 !an ffffja d§ 
tfra S^riftt farle!? ScbrBf.^ 
melfe eller dngeft, eKer fi3r* 
fi3(jcffe, effer hunger, ellei 
na!enf;et, effer farltg^et, 
effer fmSrb? 

56. Safom ffrifiu.t kt 
^or bina fifnff ttjarbom wi 
bdbabe f^cla hat^tix] mi 
marbom tjSffne fafom flag= 
tofar. 

37. Tim i aUt Mia of= 
toernjinne tin genom bo- 
ttom, fom og alfFat ^af^ 
njer. 

38. %i) jag vir mt§ bcr> 
pd/ ait ^marfen bBb, effer 
af, effer ^Inglar, effer 5'i3r== 
flabome, effer mcirbfg^etcr, 
effer be ting fom mt dro, 
effer be ting fom tifffomma 
ffola; 

39. ©ffer r;Dgf;ct, etlcr 
bju|.^()et, effer Uvigot an^ 
nat freatur, \faUr \Hlla og 
ifrd ®ub>3 fdrlef, fom dr 
t 6(;rti^o 3@fu, marom 
^(xrra. S68 @. ?PauH (fjjiftel (Sa^, a 9- ©apitlet 

Utfcrctfen f!er ej cfter tcfamltg 

^rman, men cftcr ®ubs nab 

od^ orbntng. 

^^ag fSgcr fanntngen ( 
'O (s;(;r{flo, od^ Ijuger fcfc, 
fom miii famh?ct 6St mtg 
ber \mttm tfd t bent ^cTga 
5{ttba, 

2. §(tt jag ^afhjer cna 
flora [org, o* fbfcKga pino 
X mitt ^jerta, 

3. Zi) jag ^afmer fjelf- 
mer Bttffat mfg fiortfaflab 
tfrd (S^rtjlo, fiJt mfna 6ri}s= 
ber§ ffutt, fom mtg tUt^^ 
Itga (T^rbe Sro; f«b; tttan i Sfaar ffall big 
faHa$ fftbcn; 

8, ©ct Sr: 3*e Sro be 
®itb8 6artt, fom Sro Barn 
efter fiJttet, utan be fom Sro 
Bartt efter IBftet, be h^arba 
rSfnabe fBr fab, 

9, Sft) betta fit IBfteSs 
orbct: Sag ftaU tomma 
I bcttna tibett; o^ @flta 
ffall l^afma ctt fon, 

10, ©d^fcfeaffenapbet; 
utan DcB SteBedfa n?arbt en 
gang ^afn)anbe§ af Sfaac, 
n^drom faber* 

11, 2:^ fiSn fin Barnen 
n^oro fiJbb, oi} ^abe ^mars^ 
fen gobt effer onbt gjort 4. ©mfffe firo af Sfrael/C^jfi bet ®ubg u^))fdt ffuae 
6ii3tTfom Barnaffaj^et tiff-'blffma fldnbattbeS efter ut:= ^iJrer, od^ ^firltg^eten, o^ 
forfcmtbet, od^ tcigen, od^ 
©ubStjenflen, o^ Wften; 

5, i^tvlim firo ffiberna, 
ber C?(;r{flu8 af fobber fir, 
^jd !Bttfen§ mfignar; \)toiU 
ten at ®nh ofmet ott 
ting, lofttjabmitinetliga: 
Slmem 

6, S)etta ffiger jag ttfe 
forbenffua, att @ub§ orb 
firo omtntet njorben; t^ be 
firo idt aUt ^^xatUtzx, fotn 
firo af Sfrael; 

7, 3tf e firo be ^ellcr aUe f orelfen, fdfe for gertimgar* 
na§ ffufr, ntan af faUarenS 
itdbe), 

12. SBatbt benne fagbt: 
©en pdttc ffaH tjcna brm 
minbte; 

15. ®dfotn ffrifn^et fir: 
3a(ob alffabe jag; men 
6fau f)atabt jag. 

14. ^njab mftje tvi bd 
ffiga? ':ix ®ub orfittffir^ 
big? Sort bet 

15. Zt) i)an ffiger tttt 
S^ofen: ^milFom jag fir 
ndbeltg, i^onom fit jag itd^ fiiner, att be firo Sttta^amS betfgj od^ Bfnjet ^mtffen jag ^ap. 9. till be 9lomat(* 569 fBrSarmar mfg, Bftrer f)o^ 
nom fdrfcarmar jag mtg* 

16. @a fiar bet nu tcfe 
till nagorS manS Itjilja eller 
lo)}^, utan tfll ®ub§ 6arm- 
l^crHg^ci 

17. S^Sfrtftenfagcrtta 
^^arao: ©crtfll ^afmer jag 
u:t)^toficft big, ait jag ffaH 
Bemffa mtna magt pd btg; 
0^ att mitt 9tamn f!aff 
marba forfunnabt i all tanb. 

18. ®d fortarmar ^an 
nu fig Bfhjer \)ttizm i)an 
tviU; od) ^trem ^an it)ill, 
fi}rl;arbar ^atu 

19. @d md bu fSga till 
mig: »&mab ffi;llar l^an bd 
00 ^0 fan fid emot f)an^ 
hjitja? 

20. D mcnniffa, ^o dfl 
bu fom n^iff trdta mcb ®ub? 
Srfe fdger bet ting, fom 
gjorbt at, tid fin maflare: 
^mi ^afluer bu gjort mig 
fdbana? 

21. ^afwer i*e en ^30tto= 
maf are magt aii gora af en 
tUinp tit tax txd ^eber, oif 
bet anbra till hjan^eber? 

22. ©erfore, bd ®ub 
njille Idta fe njrebena, od^ 
fungiJra fina magt, t;afn?er 
l^an meb ftot tdlfaml;et li^ 
bit mrebfen^ far, fom aro 
tillrebb m fiirbometfej 25. «pd bet f)an ffulle 
fungiJra ftna l^arligl^etS ri- 
febom pli 6arm^ertig^ete= 
ne§ far, fom ^an t)afnjer 
tillrebt m ^firlig^et; 

24. ^ttiUta ^an otf f al== 
tat l^afn^er, nSmltga o§, i£t 
allenafl af Subomen, utan 
orf af ^ebningomen; 

25. ®dfom ^an ocf fd:= 
ger genom DfeaS: ©et fom 
lit toat mitt folf, bctfifaH 
jag fatta mitt folJ; od^ 
bm mig intet fat max, 
flail jag faHa min faro. 

26. fOd) t>tt ftaU ffe, 
att hn fom l^afmer marit 
fagbt till bem: 3 ^tren icfe 
mitt folf; bet ffola be 
matDa lataht Icfmanbed 
®ni^ hatiu 

27. Tim ©faiaS rD|?ar 
for Sfrael: Dm talet pa 
Sftaels battt an more fom 
fanben i Ijafmet, ffi ffola 
borf be igenlefbe marba 
falige. 

28. Zi) ()an ffaa ii^dl Id= 
ta forberfuja bem, od^ botf 
lifiodl flifla bet fiSrberfmct 
till rdttfdrbig^et; t^ .g)@r:= 
ren ffalt Pifla forberfti^ct 
^d jorbene. 

29. Dc^ fdfom Sfai'aS 
fabe tiafiJrene: ^abe idt 
|)@rren 3^6aotl§ igenlefe 570 «. ^Paiili epiftel ea^9,lo;. o§ fab, bd ^abe h?{ marft 
fdfom ©oboma, od^ Itfa 
font ©omorra* 

50. .^mab tinlje tvi ba 
fdi^a? ^ct fac^e n^t: .geb? 
ntngarra,fom f#c fartt l^afs 
tua eftcv vattfarbig^eterte, be 
^afma fatt rattfarbtg^etcn ; 
ben rattfdrbtgr^ctmcnar jag, 
fom af trone tommtx. 

51. S}?en Sfrael, fom 
fcr efter rattfdrbtg^ctcneS 
tag, fom fcfc till rattfar^ 
btgf)etcnc6 fag. 

32. ^h^arforc? ^^erfiJre 
att be icfe fSfte bet af tro= 
uc, utan fdfom af (agfen^ 
gerningar; tt; be fliitte fig 
pa fiJrtoviieffeflenen; 

35. 8dfom ff'rifti^ct fir; 
@i, jag logger i Siott en 
fortornelfefiett, od^ cnn 
\6xat%tlfttlippo*^ od^^iuar 
ot^ en fom tror pa l^onom, 
jiatt irfe fomma p& ffam. 

10. ^apitlet. 

trench rnttfatbfg(;et. ^toncc 
iirfprung. 

|5^ri3ber, mmS ^jertai^ 6e- 
"^-^ gcir o:^ 68n hT( @ub 
ar fi3r SfracI, att be mdtte 
marba falige; 

L*. ?9 jag bar witim 
incb bcm, att be ^afii^a nit cm (Sub; bocf (df e hJtS^ 
Itga. 

5. S^befi}rfldt*e@ub3 
rattfarbig^et; utan fara ef- 
ter att nppxatta ftn egen 
rattfarbtg^et, od} aro fd icfe 
@ub6 rdttfdrbig^et unber- 
gtfne. 

4. X^ (Sl^rifliiS ot lags 
fens anbe, titt t(ittfat= 
big^et l^njariom o6^ enom 
fom tror. 

.^, ajJofeg iTrtfmer cm 
ben rdttfarbtg^et fom fcm= 
mer af lagen: att l^n^ilf en 
menniff a fom bet gor, l^on 
lefttjer bernti. 

6. Tltn ben rdttfdrbig=: 
^ct, fom ar af trone, fager 
fd: @ag ide i bitt 5ier= 
ta: $0 toitt fara upp i 
Ijimmelen? S)et dr, att 
(;emta 6t)rtftum l^drneb. 

7. ©Her, ^0 luiH fara 
neb i binpet? £)et dr, att 
^tmta S^riftum u))p tgen 
tfrdn be bi3ba. 

8. Tltn ^luab fdgcr 
(®frtften)? fOtbct dt 
^arbt nar big, niimliga 
i binom mnn, oc^ i hitt 
l^jerta; betta dr bet orbct 
om trona, fom tyfj^rebifcm. 

9. S^ om bu befdnner 
meb binom mun S^^fvnn, 
att i]an ax §Prren, od) tror Ka^j. 10, !!♦ till ht Stomate* 371 { bttt ^jerta, att (§ub ^af=: 
ti^er u^jptradft ^onom tfra 
be^biSba, fd hjarber bu \a^ 

tig. 

10. '^t^ meb ^jertanS 
tro marber man rSttfarbtg, 
oi) meb munfcn^ BefSn- 
ncife marber man fattg. 

11. ^^ Sfrtften fager: 
^toar oti^ en, fom trot ph 
l^onom, flail icfe fomma 
pa ffanu 

12. £)ct dr htgen dt:^ 
ffihiab cmeHan S^ba od^ 
®ref; t^ en ^(grre dr i3f:= 
tuer aUa^ xittx oftrer aCfa 
bcm fom ataUa ^onom. 

13. 2^tl l)J^<Jt od^ en, fom 
af attar ^6rran6 namn, 
fEatt n^arba falig. 

14. 9}ten "^uru ffola be 
dfaHa ben be ^afn;a idt 
trott |jd? Dc^ (;nru fBola 
be tro ^onom, fom be f;af= 
ma intet (;ort af? t)d^ (;u= 
ru ffofa be (;ota, utan pre= 
bifare? 

15. Dd) ^uru ft'ola be 
prebita, utan be marba fdn= 
be? ^dfom ffrtfn?et dr: D! 
l^urn linflige aro berae 
fdttcr, fom frib fdrfnn= 
na, beras fom gobt for= 
fuuna. 

16. SWen be dro fcfe alU 
^^angelto l^btge; t^ gfafaa fdger: ^@rre, l^o trot lofit 
prebifan? 

17. ®d dr Iron af pre^ 
btfanen; men^^reWfanenge^^ 
nom @ubS orb. 

18. ®d fdger jag nu: 
^aftua be icfe yixi bet? 
^txa^ Ijub at [n ntgfitt= 
get i all lanb, od^ berae 
orb tin ttjerlbenes anbar. 

19. 9Wen jag fdger: ^af^ 
trer bd Sfrael bet idt fdtt 
h^eta? Sen forfle SSlofeg 
fdger: Sag flatt nppmadfa 
ebcr titt nit meb bet folf, 
fom irfe ar folf; orf) meb 
tti galet folf ffatt jog 
reta eber. 

20. ©riflar odf ©fata^ 
fig ttff, oil fdger: Sag at 
fnnnen af bem, fom intet 
fofte mig; od^ ar morbcn 
nppenbar htm, fom intet 
f|3orbe eftet mig. 

21. mm tat Sfrae( fd^ 
ger (;an: ^ela bagen l^nf= 
mer jag ntracft mina i)a\u 
ber titt \>tt otrogna od^ 
genjlottiga folfet. 

11. (Eapitlet. 

t^tamr;arban i tronc. Utfcrft- 
fenS gruiib. 

(^d fdger jag nu: ^af:= 
^^ toer bd @ub bortfa=: 
flatftttfotf? Sort bet; t^ 572 e. Vatili apifttl (Sal?, it. fag ar qS m Sfraeltt, af 
3l6ra^am§ fcib, af SenSos: 
mfttS ffcigte* 

2, ©ub f)aftvtx f(f e fcort:^ 
taflat fttt folf, fom tjan ^a^^ 
be fdrefctt ttaf8rcne. eiTer 
hjetcn 3 tdfe l^n^ab ©frtftcn 
fager om 6I(a6? ^uru^an 
gar fram fiJr ©ub emot 
Sfraef, od^ fSger: 

5, .g»®rre, be f;afma bra? 
|)it bfna ^ro^j^cter^ oc^ ^af:= 
ma flagtt neb bin aftare; od^ 
jag Sr affena fgenfcfifiven, 
0^ be fara efter mitt Kf. 

4, 9)Jett l^tiHib fager ^o- 
ncm @ub§ fti^ar? S^g^^f- 
h^er mtg igeuleft fjutufenb 
man, fom ttfe ^fn?a Biijt 
fin fnS fiJr Saal 

5, @d cir bet ocf i ben== 
na ttben meb be tgenlefba, 
efter ndbene^ utforelfe, 

()♦ sir bet nu af ndb, fd 
ar bet tcfe af gerningom; 
qnnarg irore ndb idt ndb, 
sir bet odf af gerningom, 
fd Sr bet nu icfe ndb; an? 
nar§ Sr gerntng tcfe ger? 
niiig, 

7. ^urn dret bd? £)et 
Sfrael fiJfer, bet fdr ^an 
irfe; men ntforetfen fdr bet; 
be anbre Sro forHinbabe; 

[], ^dfom fhtfrtKt dr; 
@ub i§afn;er gifnjit bem en fdrbfttrab anba; Bgon, att 
be fdfe fe ffofa, o^ Bron, 
att be ttfe ^Bra ffota, aUi 
^drttttbagg, 

9. D(^ ©arn'b fdger: Sdt 
bera^ Borb mara en fnaro, 
0^ m Befajelfe, oc^ tiU 
fBrargelfe, o^ bem i{ti be? 
rag rdtta IBn. 

10. SSarbe beraS Bgon 
forblmbab, att be tc!e fe; 
otf) ibl beraS r^gg attttb. 

11. ®d fager jag nu: 
^afnja be bd fBrbenffutt 
flottftg, attbefBuIIefaaa? 
Sort bet; men af bera^ 
fall t;dnbe ^ebningomen fa? 
itgt;et, pa bet att ^an bcr? 
meb ffuffe u^jj^mdcfa bem 
titt nit ,. 

12. sir nu berag fall 
UjerlbeneS rifebom, ni) be? 
rag forminffelfe ar ^^eb? 
ningarnag rifebom; l^uru 
m^tfet mer berag fullt;et? 

13. ©ber ^ebningomen 
fdger jag; efter bet jag dr 
(g^ebningarnag S())ofleI, |jri? 
far jag mitt dmfcete; 

14. Dm jag funbe nd? 
gorlebeg u|.^)3njdtfa bem, 
fom mitt fott dro, till nit, 
oc^ gBra ndgra faliga af 
benu 

15. Zt) om berag Sort? 
f aftetfe dr tverfbeneg fBrfo? (Sap, li. till be Slomate. 573 ning, ^itjab Uiftvtx bd be* 
ra6 up^tagetfe annat 5n Iff 
tfra be bi3ba? 

16* ^r firfUmgen ^eltg, 
fd at of luat ^ete begen 
^ettg; odj om roten Sr ^e* 
Itg, fd aro otf qh)tflanta 
l^eKge, 

17, Om nu ndgre af 
qiDtilama dro af&rutne, oc^ 
bu, fom tuar ett njilbuljo? 
trd, Hef ber m^m^jaij tgen, 
cd) dfl morben belafttg af 
otjotrfinS rot ci) fetma; 

18, @d fceriJm btg We 
emot qhJtflarna, Oni bu 
fceriSmmer big, fd Bar ju 
xdt bu rotena, ntan rotcn 
Bar btg, 

19, ®d fdget bu bd: 
Q,mtflama Sro afBrutne, 
pa bet jag ffuHe m^mpa^, 

20, Sant fdger bu; be 
aro afBrutne fiJr otroue^ 
ffutt, mm bu a)l flduban* 
be^ genom troua, 5Sar trfe 
fBr ftolt t bttt fiuue, utau 
ttiax i rdbbfedga, 

21, -^t) ^aftvtx @ub be 
naturftga qtuiftar idt ffc> 
uat, fe tfff, att f;au i£z 
^efler ffonar big, 

22, @d fenu^dr®ubS 
gobbet oc^ flrdttg^ct; |lrdng= 
^tkn pa bent fom folio, od) 
gob^eten J.^d big, fd frautt bu titfmer { gobl^etene: ans= 
nar^ hjarbet bu otf af^ug* 
gen; 

23, D(^ beitt^mj)a§tgen, 
otn be fdEe Btifnja t otrone; 
it) @ub Sr magttg dtet in^ 
^nt^ja bent, 

24, Sti Sjlbu afettna^ 
turligit milboljotra af^ug* 
gen, od^ firutan naturen 
tn^m^jab uti tit fannff^I- 
bigt oljotrS; l^uru mij^et 
mer mdga be, fom natur= 
liga qhjiflar aro, in^m^jaS 
uti fitt eget oljotrfi? 

25, ^are6ri}ber,jagioiir 
tie forbBIja eber bennat;em* 
lig^et, )3d bet 3 itfe ffolen 
^BgmobaS njib eber fjelfma, 
att blinb^eten at Sfrael en== 
bel^ njeberfaren,tt1[Ibeg$eb- 
ningarnag fuHfiet infDm:^ 
men dr; 

26, 0(^ fd marber ^ele 
Sfrael fatig; fdfom ffriftoet 
dr: 9lf 3iott ffatt htn 
fomma fom fria ffaH, od^ 
afmanba ogubaftig^etett 
af ^atob. 

27, Ct^ ittta at mitt 
a^ejlament mcb bem, bfi 
iag borttaflet berae ft)tt« 
bet* 

28, ©fter ®tjangelium 
^dtfer jag bem for on)dn:= 
ner, fi5r ebra ffull; men 374 e. panli ©piflel ^ap. 11, 12. efter utfordfen ^afn^er jag 
bem far, fix fabcrnag ffutt* 
2a sr^ ®ubS gdfmor 
oi} taUti^t Sro fdbana, att 
f)an fan bem tdfe dngro* 

30, Z^ fdfom odE 3 for^ 
bom tdfe trcbben ^d (Sub, 
od^ ^afmen botf nu Bfhjer 
berag otro fdtt 6armf;erttgs 

31, Sd ^afma ocf nu 
be idt tvdai tro pa ben 
fcarm^ertig^et, fom eber t\)t^ 
berfaren dr, ati bem mdtte 
otf barm^ertig^et meberfa^ 
xa^. 

32, St) ®ut> ^afiDer 
attt bcflutit unber otro, 
pa bet ^an ffaH forbarma 
]t8 dfioer aUa. 

33, D! ^tijtlfen bjupf^et 
af ben rtfebom, fom dr Mbe 
i (Subg mt^bom ocl) fun= 
ffa^; ^uru oBegrt'ijelige dro 
\)m^ bomar, o(^ oranfafe= 
Itge ^an^ mdgar. 

^ 34. Zi) ()o ^fmer fdnt 
^®rran3 jtnne? iSUa f;o 
^aflver marit i)an^ rdbgtf^ 
mare? 

35. ©tier ^0 ()afmcr gtf:= 
njit ^onom ndgot ti(Ifi3rene, 
bet ^onom \iaU betalabt 
marba? 

36. !$:^ af ^ononi, od^ 
igenom ^onom, odj i (;o= nom dro aH ting; ^onom 
marc dra i emfgl^et: 5lmen. 

12. ^apitltt 

fJSrmaning tiE 6robct(ig fiirlrf 
i aCt umgangc. 

^sd fiJrmanar jag nu eber, 
^^fdre6ri}ber,mtb®ubg 
barm^erttg^et, att 3 utgtf^ 
men ebor lefamen tilt dt 
offer, fom dr lefmanbe, ^e- 
Itgt o(^ ®ubt bel^agcitgit, 
ebra ffdliga Oub^tjenfi. 

2* Di^ ^dller eber tie 
efter benna merlbena; utan 
formanbler eber meb ebar6 
ftnneg forn^etfe, att 3 wtd^ 
gen fiirfara, ^mab @ub6 
gobe,Be^ageltgeod^ futtfom^ 
Itge mtlje dr. 

3. Z\) jag fdger, igenom 
"t^tn ndb fom mig gifmen dr, 
I;marjom od^ enom af eber, 
att ingen ^dUe mer af fig, 
dn ^onom Bor ^dlla; utan 
I)dIIe fig fd, att ber dr mdt:= 
ta meb, efter fom @ub I)af:: 
mer utbelat ^marjom ocf) 
enom troneei mdtt. 

4. %t) fdfom mi nti en 
lefamen Ijafme manga lem- 
mar, men aUe lenunar I)afs 
ma idfe allt famma dm- 
bete; 

5. @d dre mi nu mange 
en lefamen i 6I;rifto, men ^Cip. 12* till be Stomare. 378 {n&iJrbeS arc ttii fymxan^ 
nax§ Icmmar; 

6. Crf) ^afme dtfftrit^a 
gdfhjor, cfter ben nab fom 
o§ gtfhjcn ax. ^afmcr nd= 
got ^rDp(;cttam, fd tx^are 
^on en§ meb tronc* 

7* ^aflret ndgor tti am- 
6ete, fd atU Ijan bet^d; Id? 
rcr ndgor, fd afte l)an po, 
Idtona, 

8. giirmanar ndc^or, fd 
attt ^an pa fdrmanfngcn; 
giftuer ndgor, fd gtfn?c nil 
cnfalbig^et; regerat ndgor, 
fd regcre meb cmforg; gi5r 
ndgor fearm^ertig^ct, fd 
giire bet meb friijK 

9. ^drlefen n^are utan 
ffri;mtan; f)aUx bet onba, 
Htftranbe^ n^ib bet gebt ar« 

10« SJarer ^n^ar meb 
annan li^dnttge, uti Brober- 
Itg fdrlef; ben ene fiires 
fomme ben anbra meb hu 
6i5rbe^ ^eber, 

11, SSarer i^e tri3ge uti 
bet 3 ^aftuen fiir ^dnber; 
nearer Bnnnanbe t ^ilnba? 
nom; fftcEer eber efter ttben. 

i% SBarer gfabc t i)op^ 
ptt^ tdlige t bebrSfmclfe; 
^dUer )3d bebja. 

13. S)eler ebart tfU be 
^ettgag niSbtorft; ^erSerger 
gerna* 14, ^aler ttjdl om bcm 
fom gd efter ebart argafla; 
taler mal, oi} onfl^cr bem 
ttfe onbt. 

15, ®fSbjeng meb bem 
fom gfabe dro, odj grdter 
meb bem fom grdta;, 

16, en§ till finne§ meb 
(;n)arannan, ^alUx idt m^c- 
fet af eber fjetfma, utan 
f)dller eber lita mib bem 
fom rtnga dro; ^dller eber 
tie fjelfma fi3r flofa, 

17, ©orer tngom onbt 
fi3r onbt; minnldgger eber 
om bet fom drltgit dr, in^ 
for ^n?ar man. 

18, Dm mBjeltgtt dr, fd 
m^^et fom till eber ftdr, fd 
^aftuer frtb meb atta men^ 
ntffor, 

19, tg)dmneng eber Icfe 
fjelfme, fare tudnner; utan 
later (@uba) mrebe ^afa>a 
rum; i^ bet dr f?rifiret: 
Win ax ^aranben, jng 
ffaU mhtv^aUat, faget 
^ertcn. 

20* Dm nu bin omdn 
l;ungrar, fd gif l;onDm mat; 
tijrfter ijan, fd gif ^onom 
bri^'a; ndr bu bet gBr, fd 
forfamlar bu globanbe fot 
}jd f)an§ ^ufnjub, 

21. &at big idfe Bfa^er^ 
ujunnen marba af bet on^ 876 ®. ^fliili ©iiiftcl ^ap. iS. ba; Mian Bfmermfnn bet on^ 
ba meb bet goba, 

13. ^apitUt 

-^cfnab cmot fcftrcr^etcn, Pn 
ncifla od§ fig fjclf. 

Jf^toar od^ en mare SDf^ 
<^ kwerl^etene, fom ii^al 
bet ^aftoer, unberbanig; t^ 
mgen Ofhjer^et at, utan 
af @ubf; ben Ofmer^et, 
fom Sr, ^on Sr fStdfab af 
@ubu 

2. ©erfore, ^o ftg fatter 
emot Ofnjer^eten, f)an ^aU 
ter ftg emot @ub§ ffidfelfe; 
men be fom fatta fig ber^^ 
cmot, be ffola fd en bom 
iifmer ftg. 

3. i\) be fom njatbet ^af= 
nja, aro tdfe bem ttU rabbs= 
l^dga fom njdt giSra, ntan 
bem fom ttta giSrcu SStXt 
bu idt frufta for Dfmer^e=: 
ttn, fd gor bet gobt dr, fd 
fdr bu pxi^ af ^onom; 

4. Sri^ t;an dr ®ubg tje^ 
narc, big till gobo. SJicn 
gi5r bu bet onbt dr, fd md 
bu rdbag; tt; i}an bdr tcfe 
fmdrbet fi5rgdfn^e^, utan 
^an dr ®ub6 tjenare, en 
t;dmnare ^onom tiU firaff, 
fom ilia gi3r. 

5, 5:i3rbenft'ul( mdfle man 
rnara unbcrbdnig, itfe aUe= naft fdr fkaffetSffuff, utan 
ocf for fammetet§ fPuff. 

6. ©erfore mdflen 3 oi 
gifnjaffatt;t^bedro@ub§ 
tjenare, fom fdbant ffola 
ffiJta. 

7. ®d gifmer nu ^mar^ 
jom od^ enom bet 3 pU^- 
tige dren; bem ffatt, fom 
ffatt Ux] bem tua, fom 
tuff fcBr; bem rdbfel, fom 
rdbfel tiffprer; bem l^ebcr: 
fom ^eber ttTI^Brer. 

8. SBarer ingom ndgot 
ff ^Ibige, utan att 3 dlff en^ 
inSiirbea ; t^ ben fom dtff ar 
ben anbra, ijan ^afmer fuff^ 
fcorbat (agen. 

9. Sp bet fom fagbtdr: 
®uffaffitfegi}ra^or: S)u 
ffaff idPe brd^a: S)u \t;iU 
idt fljdla: ©u fM itfe 6d= 
ra falfft mittne: S)u ffaff 
itfe Begdra; od^ annat fd^ 
bant bub, bet Beflute^ i 
betta orbet: ®u ffaff dlffa 
bin ndfta fom big fjelf 

10. ^drlefen gBr fin nd= 
fta intet onbt. ®d dr nu 
fdrlefen lac\\tm fuffborban. 

11. Od^ emeban wi fd= 
bant n^ete, ndmliga tibcn, 
att nu dr flunben tiH ati 
xipp^a af fomnen; efter tvax 
falig(;ct dr nu ndrmcr, dn 
bd n^i trobbetj Sa^lS, 14. till be aiomate* 377 12* Stattcn Sr framfo^ 
rett, 0^ bagcttSrfommen; 
bcrforc fdter o§ Bortfafla 
mBr!fen§ gernmgar, o^ 
tflSba o§ IjufenS ma:pett« 

15- gdtct o§ arlfga njan= 
bra, fdfotti om bagen; ftfe i 
frd^erf o^ br^*ettf?a^; i£t 
i taxnxax oif o!^f?^ct; iSt 
I fif 0^ ntt; 

14, Utan tflfiber eber 
^emnSefumg^rfflum; 
od^ fotbrer Wttet, bodP Mc 
tin fSttjcu 

14. 6apitlet 

t5r3t^a!Ianbe emot be fjtaga i 
trone. 

^fNcn fmaga i trone tagcr 
'^^^ u^^, od^ tcf^mrer idt 
famhjctet 

2. ®en ene trot, ait 
f)an ma atla^anba &ta] 
mm ben fom fitjag Sr, ^an 
ater fdl. 

3. ®en bet Ster, ^an 
fUrafte fcfe ^onom font icfe 
ater, oi} ben fom tcfe dter, 
^an b8me fdPe l^cnom fom 
Ster; t\) ®ub ^afmer ^o^ 
nom u|)^)tag(i 

4. ^D afl bu, fom bBs 
mer en annarg tjenare? 
®tttom egnom ^erra fldr 
^an effer fatter^ 9Wen ^an 
fan toSI njarba fldnbanbeS; t^ @ub St mSI mSgtfg iiU 
att gBra l^onom fldnbanbe. 

5. ®en ene gBr dtflPtts^ 
nab emellan bag oif bag; 
ben anbre ^dffer aUa bagar 
Iff a; ^mar oc^ en njare mig 
{ ptt ftnne, 

6. ^mftfen fom aftar 
ndgon bag, bet gBr ^an 
^©rranom; oif ^irjftfenfrfe 
aftar ndgon bag, ^an gBr 
bet otf i&Srranom. ^mflfen 
fom Ster, ^an Ster $®na« 
nom; t^ tjan tatfar ®ubt\ 
®en ber tcfe Ster, ^an tcfe 
Ster ^©rranom, od^ tacf ar 
®ubu 

7. St^ fngen af o^ tef* 
n^er (tg fjelfn^om; od^ fngen 
bBr ftg fjelfnjom. 

8. gefitje iDt, fd (efme mi 
^®rranom; bB njf, fd bB 
mi $@rranom; e^mab mi 
nu tefme effer bB, fd ^re 
mt §®rranom tiH. 

9. S^ (S^rlflua Sr ber^d 
fcdbe bBb oc^ u^^fldnben, 
od^ dter (efmanbeS morben, 
ati ^an ffaff mara •gSrre, 
6dbe Bfmer tefmanbe od^ 
boba. 

10. 9Wen bu, ^m{ bBmer 
bu bin Brober? @ffer bu 
anbre, ^mi fBraftar bu bfn 
ferober? Zt^ mf mdfle oHe 
(laframfBr6:^rfflibomfio(, 578 @. ^auU gpiflel Sajj, 14,15. 11, edfotti f!rtfmet ftdr 
®fi font fom jag lefiDCt, 
fagct ^(Sttctt, mig f!o(a 
att fitri boiae; or^ allatuu= 
gor ffola befanna ®nb. 

12, @d mdfJc nu (;mar 
Dc^ en af d§ gi3ra @ubt ra:= 
fcnjlPa)) fi3r fig fjelf. 

15. ©erfiJre, Idt d§ nu 
{dfe mcra bBma ^tt^aran= 
nan; utan bomer l;clbrcfd, 
ait mgen fortiJrnar fin fero^ 
ber, effer jUrargar. 

14. Sag met twdl, od^ 
ar be§ mi^ t .g)6vranorn 
3®fu, ati {ngen ting dro 
^f Pb fi^ff «^^^%; wtan ben 
fom ^dffer bet for menlfgit, 
^onom ax bet nienligit. 

15. ^ocf, om bin Bro- 
ber Jtjarber Bebri3fmab Bf^ 
wtx bin mat, fa manbrar 
bu affarebo idfe efter fdrle- 
fen. Sotberfnja irfe, meb 
bin mat, ben fom ©l^rifln^ 
l^afmet libit bobcn fdte. 

16. ©erfiire fl^r bet 
fd, att ebart goba tdPe mar- 
ber unbergffmet menniflPor^ 
fiJrtal. 

17. Z^ ®nH tile at 
itfe mot cllet br^cf, uton 
tottforbig^et, oii) ftib, oti^ 
frdib i bem ^elgo ?lnbo. 

18. ©en berutt iltxxax 
^xi^Q, \)an ax @ubi tdiS, D(f; menntfifomen Be^rof== 
mab. 

19. (2d Idt D§ nu fara 
efter bet fom m frib6 tje^ 
nar, oc^ bet foni tjenar tiTI 
fi3r6dttring tntorbe^. 

20. g'Srberfma td!e, for 
mat§ ffull, ®ub6 merf. Stff 
thtg arc mdl ren; men^o^i 
nom ar bet ttfe gobt, fom 
ater meb fftt fammetS for= 
frdnfelfe. 

21. ©obt dr big, att bu 
dter fntet fStt, effer briber 
mtet n?tn; ej ^effer ndgot 
ber bin Srober ftSter fig 
pa, effer forarga-S, effer fix^ 
fmaga^. 

22. §afmer bu tron, fd 
^af f)tnnt ndr bfg ffelf for 
@ubi. ®afig dr ben, fom 
fig intet fammet giJr om 
bet ^an hzpxofiy^ax, 

23. Tltn ben fom tmif^ 
meiaftig dr, dter l^an, fd 
dr ^an forbiSmb; ti; i)an 
dter fcfe af tron; t\) oflt 
t>tt idt gfir of tronc, M 
at fpttb. 

15. 6o|)itlet. 

^auIuS fBrmanat till faftmobig» 

^ct, talamob, cnigl^ct. Sofumr 

fin vinfcmfl. 

^Rfole oif mi, fom flarfc 
^^ dre,bragabera^ffr8|)s Sa^. 15. tilt be JRomate. 379 Ti^T^et, font fmage Sro, o^ 
tc!e iMa§ o§ fjelfmom. 

2, Sd fficfe ftg l)irar 
oij en af o§, att ^an radtte 
td(faS ftn nafla tttt gcbo. giSra be Wften, font m fa^ 
berna f?ebbe; 

9, Tltn att •gebnmgar- 
na ffola Sra ®ub, fBr 
fcarm^ertigl^etcii8 ffuff; fd^ 
fom ilrtfh^et Sr: ^dtbftt= tin fdtBdttrmg, , 

3. Zi) 0* K^rifluS tacf^ ffuD ffaK jag ^jrifa big 
te6 fcfe ftg fjetfn^oni; utartiiblanb ^cbttittgatna, o(i^ fdfom ffrtfltjet fldr: ©eta6 
fdrfutabelifet, fom big fdr= 
fmriba, l^afma falfit dfwcr 
mtg. 

4» St^ ^mab fotn ^elfi fiunga bino Stamttc* 

10, Dd^ dter fager ^an: 
©labiene, 3 ^ebningnt, 
uteb |ane folf. 

11, Od^ Sttbd feban: fbreffrtfrnet dr, bet dr ffrtf^ 6oftt)er ^(Srtan alle $cb= met o§ ttTI Idrbom; attmt, 
genom tdlamob od^ ®frtf- 
tetteS triJfl, fFoIe ijaftva en 
fiir^o)3pnmg. ningar, oii^ ^Jtifer ^mom 
aU folf, 

12, Dd) dter fdger 6=: 
fafaa: ©et ffatt ttjataScffe 5, SJ^en ®ub, fom td= tot, oti& ben fom ixpp^h 
lamob od^ triJfien gtfmer, ffatt, att tSba ofmet ^eb= 
gttoe ebet/ att 3 dren m^ ningatna; pfi l^onom ffo* 
MrbeS cn?^ tiff f[nnc6, efter la ^ebningatna l^oppas. 
e^rtftum 3®fum; | 15, SJJen ®ub, fom^c|j:= 

6, Sltt S tneb enom^g,;:pet gifmer, u^)j)ft;He eber 
od^ meb enom mun, md^lmeb affa friJjb oc^ frib t 
gen ^rtfa ®itb, od^ mdrS trone, att 3 ^afmen tit fn(T:= 
§)®rra§ S^fu (Sl^rtfli gras^ fonimeltgit ^op)3, gencm 
ber, ibenS $etga S(nba§ frafl 

7, ®eifi5re, m3ptager| 14* ^me BrBber, jag 
^mat ben anbra, fdfom ocf n^et n^dt fjetf af eber, att 3 
g^riftng l^afmer m)}3tagtt!dren fuffe af gobbet, upp^ 
o§ ttff ®ub§ dro, jf^abe meb aU tm^ap, fdr^ 

8, 9Ken jag fdger, attjiudenbe fiJ rmana ^mar ben 
36fu§ (5^rfflu§ n^ar om* anbra, 

ff drelfen^ tjenare, for ®ubg 15. ®ocf Iff mdl, 6ri3bcr, 
annfngS ffnll, ttff att fafl'^afmer jag ffrtfmtteber en^ 380 @. ^Pauli (S^iftel (^ap. m bcIS brfflcHga m, ait tmn^ 
mat eber tttt ftnneS, fcr ben 
nabs fluff, fom m(g gtfn^cn 
cir af @ubf; 

16. mt jag ffaff toa^ 
xa 3®fu S^rtflt tjenare 
ffclanb ^ebmngama, off- 
ranbc8 @ub3 (Steangclfum; 
att |)ebmngarne f!oIa \mx^ 
ba tit offer, ®ub{ anam- 
mettgft, ^elgabt genom ben 
§e(ga ?Xnba. 

17. ®erfi3re ^aftoer jag, 
ber jag ma BeriJmma nng 
af, {genom (S^rtfbm 36== 
funi, I bet ©ubi ttff^Brer. 

18. %t) jag brtftar i*e 
nagot tata, bet fdPe S^rtfluef 
merfabe fgenom mfg, tiff 
att gBra ^ebnfngarna It;b^ 
aftfga, genom orb od^ ger- 
ntngar; 

19. ©enom tedfenS oc^ 
unberS fraft, od^ genom 
©ubS 2tnba3 fraft; fa ait 
tfran Serufalem, oc^belanb 
beromfring Itgga, afft tnttff 
Sff^ricum, ^afmer jag u|}^:= 
f^fft meb (S^riftf ®i)ange^ 
imm; 

20. Oc^ fcepat mtg att 
pxtiKa (StoangeKum, ber 
g^rifluS {(fe eng ^abe \m^ 
rft nSmnb, pa bet jag (dPe 
ff uffe t^gga pa enS annarS 
fltunb; 21. Ittan, fafom flPtff^ 
met fidr: ©em fom intct 
l^afttjet fungiotbt Juatit 
om l^ottom, be ffola bet 
fe; od^ be fom af ^onom 
itttet l^ort ^afttja, be ffola 
bet forjlfi. 

22. ®et Hx odP fafen, 
^n^arfiJrc jag ofta ^afn^er 
n^arft fiSr^inbrab att fomma 
tfff eber. 

23. 9Zn, efter jag {dfe 
mer rum ^afn^er t be§a Ian=: 
ben, od^ ^afmer botf t mdng 
dr dflunbat f omma t\tl eber; 

24. ®d jag refer ut t 
^tf^anfen, n^iff jag f omnia 
tiff eber; 0) jag ioppa^ att^ 
bd jag refer bertgenom, ffaff 
jag fd fe eber, od^ feban 
n^arba af eber ^ut^jen bit 
att f omnia; bodf att jag ju 
forfi ndgon lufl ^afnjer ^aft 
af ebor umgdngelfe. 

25. Tltn nu far jag ^^ 
ban tfff Senifalem, tiff att 
gBra bem ^eligom tjenfl 

26. 2^1; be fom Bo utt 
a^acebonien, od^ ?td^ajen, 
^afn^a 6elefn?at gBra ndgon 
unbfSttntng bem fattigom 
^eligom, fom dro ( Serufa^ 
(em. 

27. Z\) be ^afn^a fd6e= 
lefmat, od^ dro bem odf pttg^ 
tige; fBrbenffuff, att efter ®a^. 18, 16. till be ^lomatt. 581 be ^aftva bctat meb .^ebntn:^ 
garita fin anbettga tfng, Sr 
ttfftBrtigit, att be arc bem 
iiU tjenfl meb berag UUm^ 
Itga ting, 

28^ ®d jag nu Beftafft 
(;afmer, oiH} fbrfegfat bem 
benna fruft, mttt jag fom- 
ma tiHtafa tgen, ocf) genom 
ebax (flab) fata tiTI ^i\pa^ 
nien. 

29. 2?Jen jag met, nar 
jag fommet till eber, n?ar* 
bet jag fommanbeS meb 
6f)rtilt ©Dangelu futtf om(t5= 
ga matftgnetfe. 

50. a^len, !Sre BriSber, 
jag fbrmanar eber genom 
t\)ax .©©rra SK'fwm S^rt 
flum, Qif {genom SlnbanS 
fartef, ati 3 mtg utt mitt 
arfcete ^jelpen, meb ebxa 
BBner for mig till ®ub; 

31. sat jag ma frafft 
njarba iftd be otrogna i 
Subeen; o(^ ait min tjenfl, 
fom jag gi5r i Serufalem, 
md anammefig t»arba bem 
^efigom ; 

52. Sltt jag ma meb 
gtabje fomma iSi eber, ge= 
nom ®ubS milja, o^ tDe== 
berqh^itfa mig meb eber. 

55. a^en fribfen6 ®ub 
njare meb eber attom: ?(= 
men. 16. Sapitlet. 

(Blnta^ meb ^claning, trarniug, 
ta(!fagclfc. 

^ag Befatter eber mdra 
O ft;fler ^^efce, ^hjitfen 
dr i fBrfamlingeneS tjenfl i 
^tniixta] 

2. Sttt S ^enne unbfdn:= 
gen i ^©rranom, fdfom 
^etgon ^BftueS, o^ gSrer 
^enne tifldnb t all drenbc, 
ber ^on eber te^Sfhjer; ti) 
^on ^afmer mdngom, od§ 
jemtodl mig fjelfmom, n^a* 
rit m gobo. 

5. heifer ^rifcitta, o^^ 
Stqtjila, mina ^jelpare i 
gl)riflo S@fu; 

4. §njitfe fbr mitt tif 
^afma tudgat fin ^al^; bem 
tatfar icfe allenafl jag, utan 
cdf alia i^ebningarSfBrfam- 
lingar. 

5. ^elfer odf fiJrfamltn^ 
gena i bera§ l§uS; ^elfer 
®)?enetug, min atfSetiga, 
^milfen mar ben fiirflafntft 
i Sld^ajen, i S^riflo. 

6. ^elfer Sparta, ben 
ber mt;tfet arfcete for o§ 
^aft ^afmer. 

7. ^elfer SlnbronicuS, 
oc^ Sunta, mina frdnbcr 
o4 mebfdngar, be ber mdr= 
Mige dro iWanb Sl))ofHar= 382 ®, ipaiiH ejiiftel ©a}?. 16. na; be ber ocP fi3r mig hJ0== 

8. .^elfer ^(m^jlta, nitn 
alflPefiga t ^©rranortu 

9. t^elfer Urtanu^, wax 
^jet^jare 1 6f;rtflo, oc^ ^ta^^ 
d){Q^ min dlffeitgcu 

10. tgclfcr Stpcffen, ben 
ber 6e)}ri5fmab avt6f;riflo; 
:^elfer bcm fom arc af 5Iri:: 

11. ^^elfer §erobton, 
min franba; ^etfer bem \mn 
arc af 9?arci^t I;ug, i ^©r* 
ranonu 

12. ^eifer Zx\)pi)tm Q<ii 
Zx'i)pi)oia, be ber arfeeta f 
^©rranom; ^elfer ^crfiben, 
mina diffeltga, fom mi;rfet 
arfeetat ijaftvtx i ^(Sxxa^ 
nortu 

13. .^elfer 9tufum, ben 
utfovaba t »g)@rranom; odj 
ijan^ mober, odj muia. 

14. tgielfer 2(fi;ncritum, 
^^^Icgontem, German, ^a- 
tro6an, ^ermen, o^ be Pro- 
ber fom meb bem dro. 

15. .&e(fer ^(;tfotogum, 
oc^ Sulian, ytcreum, od) 
I;an^ f^fier, od^ Oh;m)}an, 
od) att i^etgou udr bem. 

16. ^elfer ebcr in6i}rbe6 
meb en l;e(tg h;fi: i)ti]a eber 
gf;rifl{ fiirfamlingar. 

17. ildre brijber, jag fi3rmanar eber, att 3 ^af:* 
iven n})^^fcenbe pa bem, fom 
tn?ifl od) fdrargclfe ajlab^ 
fomma, tmot ben larbom 
fom 3 f)aftx)en fart; oi) tvi:: 
fer tfrd bent. 

18. Zi) fdbane tjena tcEe 
'gGrranom 3(?fu (Sf^rijlo, 
utan finom buf; od^ tge- 
nom fdt orb od^ fmefanbe 
tal fdrfcra bera§ ^jerta,fom 
menliSfe dro. 

19. Zi) ebar ti;bafttg(;et 
dr ntfommen tiK^lxiarman. 
£)erfdre frfijbar jag mtg 
C'fn^er eber; men iag njitt, 
ait 2 area luifc })S bet 
Qoha, o(^ enfalbige pa bet 
onba. 

20. 9Ken fribfeng ®nb 
fi3rtrdbe ®atanam nnber 
ebra fiJtter fnarligo. SSdr6 
§(^'rra3 3@fu Sf;rtflt nab 
mare meb eber. ^Untti 

21. ^elfar eber 2^imo=: 
t^eng, mtn meb^jel^are, od) 
fiuctu^, 0^ S^fon, od^ Sos 
fi|)ater, mine frdnber; 

22. ^etfar jag ScrtinS 
eber, fom brefmet ffrtf^ott 
I;afmer, i <g)®rranom. 

25. C^elfar cbei* ®ajn3, 
nun od) ^c(a forjamltnges: 
ne^ lodrb^ (;elfar eber @ra- 
flu^3, Pabfen^ rdntomdflare, 
od; Qiuartud, firobren. (Fay. 16, till \>t momatt. 583 24. SBdr^ ^©naS $s®^ 
fu ©(;rtflt ndb tuare meb 
cbcr aHom. Snien* 

23. SWen ^onom, fom 
inagt ^af^wer att ftabfcifia 
.eber, cfter mtttetjangeltuin, 
oii) pniitan af 3®fu S^rt:= 
(Id, efter ^emltg^etene^ uy^ 
j^enBarelfe, ben af emig ttb 
t)arttll ^afmet fdrtegab ma- 
rtt; 

26. Tim nu up:pcn6a- 
tab od^ fungjorb, tgenom ^ro))^eterna^ fFrifter, af 
eitjiga ©ub^Befaflning; ))a 
bet iron ]iaU fd U;ba!tt9l;et 
tijianb aUa ^ebntngar; 

27. ®ubt, fom dr atle^ 
na \vi^, tvaxt pxi^ q^ dra, 
genom 3@fum (S()rtflum, 
i emtg^et: Stmen. 

2^iH be Slomare, 
fiinb ifrfi ©orintl^o, mtt> 
^^thc, fom i forfamlitti 

genee tjenp war i ®* ^auU epiftel fcen fptra till 1. ©apitlet. 

Bflrottator, ®gen tmg^ct. fRatt 
Setom, 

maulug, fatlab m 3(5fu 
V g^rtfit ^I^oftel, genom 
®ubS hjtija, od^ Sofi^eneS, 
brobeteti ; 

2, ®ub6 fDrfamlmg, 
fom dr t Sormt^o, bem ^el- 
gabom genom K^riflum 
3®fnm, faffabom ^eltgom; 
famt meb aEom bem, fom 
dMa n.dr6 ^©rrag ^v(gfu 
E^riflt 5^amn, nix ^mart 
0^ ett mm, bera3 od^ todrt. 

5. 9Idb mare eber, od^ 
frtb af ®nbi mdrom i^aitx^\ odf) ^grranom S®fu (S^it:^ 
flo. 

4. Sag tad^ar mm ®nb 
aattb for ebra ffua, fiJr ben 
@ub^ ndb, fom eber gtfmen 
dr genom 6^rtfiumS@|um; 

5. mt 3 utt air flt^tfe 
rt!c morbne dren genom ^0== 
nom, { aU orb, od^ ad !un:= 
tTa)j; 

6. ©dfom^jrebtfanenom 
E^rtflo t eber frafttg mor^ 
ben dr; 

7. Sd att eber tdfe fat^^ 
ta^ ndgon gdfma, oc^ mdn^ 
ten mdra ^grraS S^fu 
(S^rtflt u)?|>en6areffc. 584 ®. 5pattli e^iftel Sa^. i. 8^ ^tvHttn ebcr o£ flab* 
fcifler tntttt anban, att 3 
oflraffeligc aren )}d mdr^ 
^®rrag S©'f^^ E^rtfH bag* 

9. S^ @ub Sr trofafl, 
genom ^njtlfen 3 faltabe 
aren tttt l;an^ Song S^fu 
g^rijlt, marg ^S'rrag, bcl:^ 
aftig^et. 

10* aWcn, Uxz fcrSber, 
jag fiJrmanar eb^r, tvii 
t»arg^®rrag3@fue^rifH 
9Zamn, att 3 talen atte ett, 
Dc^ att tfelanb ebcr tngen 
tn^ebrSgt 5r; utan aii 3 
aren futtBorba utt ctt (tnne 
oci§ ene mening^ 

11* 2^9 mig ar f6re?oms 
met, mine triJber, om eber, 
nteb bem fom tjena S^toe, 
att itianb eber arc trcitor* 

12. Tim jag fager, fom 
^wax od^ en af eber fager: 
3ag ar ^aultf?, jag ar 
Stpottiff, jag ar ee^j(#, 
d4 i^9 S^ K^rtflift. 

13. 2)?dnn S^rtfluS ma^ 
ra fiJnbrab? 2«ann ^auIuS 
mara for^fafl for eber? QU 
ler Sren 3 biJ^^te i ^auli 
namn? 

14. 3ag tatfar ®ub, 
att jag tngen ebra bo^t IjaU 
mer, utan ©rif^um, ocf) 
©ajum; 

15. Sltt iuiitn fan fdga, att jag ^afnjer t mftt namn 

16. ®e§tite^ biJ^jte jag 
®te^^ane ^uc^folf; feban 
met jag ttf e, om jag ndgon 
annan hopt ^afnjer. 

17. Stt} S^rtfluS ^afmer 
idt fdnbt mtg tiff ait biJ^ja, 
utan m ait fiSrfunna (S^ 
tjangeltum; tc!e meb floft 
tat, ^d bet 6(;r{fit !or8 i*e 
ffutte omtntet marba. 

18. Z\) bet tat om for^^ 
fet dr en gatenflfa^ bem fom 
fdrta^)}a^; men of), fom fa:= 
iige trarbom, dr bet en 
@ub6 fraft 

19. S:t; fifrifn^et dr: Sag 
ffaH omiittct flora be tvu 
fas wiebom, oci^befdrjldn= 
biflae forjlSnb ffatt iag 
fotfafla. 

20. ^ttiar Uxo be flo^ 
fe? ^toat ixxo be Sfrifts 
Idrbe? ^Juat ato brnna 
njerlbenee n)ife? |)afn?cr 
i£t ®ub benna njerlbe- 
ne^ t\)i§i)d gjort titt galen* 
ffav? 

21. Stt; efter merlben fcfe 
funbe gcnom fin mi^bom 
fdnna (Sub i ()ane njt^bom, 
fd tdcftea ®ubi meb bdr^ 
aftiga ^rebifan frdlfa bem 
fom tro. 

22. ©ftcr bet Snbarna 

tefldra (Eap. 1,2. t>tn L till be dotiiit^iet. S«5 ebor fce^ara tecfen, odf) @tef erua 
fi3Ca efter rtjt^^ct; 

23* Tltn tDt ^jrebtf c ben 
foreifafla S^riflum, 3ubo=s 
tneu en fiirarcjelfc, od^ @ves 
fomctt en galenffa:p« 

24. S)kn bem famma, 
Suborn oc^ ©refom, fom 
fadabe Sro, ^jrebtt'e n^iKl^rfs 
flum, ®uba !raft,Dd^®ubS 
n){6bom, 

25. sr^ OubS garcnjTa^ 
ar njtfare an mennfff or, o^ 
®ub§ [magnet ar flarfare 
an mcnntffor. 

26. Mxt ferBber, fcr ^d 
faMfe; tcfe mdnge 

fiittSltga mife, icfe nidnge 
niagtige, fcfe mdnge dibltn- 
gar aro faffabc^ 

27. Tim bet, fom galct 
njar for n^erfbene, ^aficcr 
®ub uth^alt, pa bet I^an 
ffuffegorabemffatfafFam; 
od) bet frtjagt n^ar fi5r njerl= 
bene ^afmer ®ub utmalt, 
^d bet ^an ffude gora bet 
tttt j?atn foui flarft dr. 

28. Dd^ bet, fom mar 
odbla od^ foraftabtfBrmerl:: 
bene, ^afmer &xxh nhmit^ 
od) bet initt dr; pa bet (;an 
fif ulle gBra bet titi initt, fom 
ndgot dr; 

29. ^a bei intet fiJtt 
91 ffad l^unna 6eri3mma fig for 
^onom. 

30. $If ^mitom S 0* 
dren t (5()rtfto S^fu, ben 
o# af ®ubi ar gjorb tin 
wiebom, od) tin tattfdr= 
bigl^et, 0^ tia ^elgelfe^o^ 
titt fdrlofttiug; 

31, «PS bet, fomiTrtf:: 
met fldr: ©en fom btt(^m= 
met fig, ^an berdmme fig 
i $®trattom. 

2. Sapitlet. 

Dtbct^ cnfalbig^ct Sfiucrgar 
mcnniffosbjupPnnig^ct. 

CNd^ jag, fare Brober, bd 
'^^ jag fom m eber, fom 
jag t^e meb l^i3g ocb, eUer 
^og mi^Dom, ait fiJrfunna 
eber @ub^ mittne^feorb. 

2. ^i) jag ^ott mtg idfe 
berfiSre, att jag ndgot mt^^ 
te tfelanb eber, uU\n 3@fum 
iS^rtflum, 0^ ^onom for^* 
fdftan. 

3. SDdf) jag mar meb 
eber i fmagI;et,od^mebrdbb= 
^dga, od^ meb m^dfet fedf^ 
manbe. 

4. Oc^ mitt tal od^ min 
prebifan mar tdfe i fonf^e= 
tig orb, efter mennijTPor^ 
mi^bom, ntan utt Slnban^ 
od^ fraftene^ bemi^m'ng; 

5. Sltt ebor tro idt ffaH 

(17) d86 @. ^Panli e^jiftel (Eap.2,S. utan pa ®ub§ fraft 

6» 9Jfeu bet \m iak om, 
dr n^teibom ndr be fudf onis: 
lic^a; botf ict'e benna iDetl? 
beneS, eUcr benna n)erlbene§ 
Sfmerflat^ mi^bom, ^itJille 
fi3tgdg* 

7* SJten iDt tale om ben 
l)eui(tga fbrbolba ®ubcJ njtS= 
bom, ben ®ub for mertbe- 
neS begt;nne(fe fDr|1Pttfat(;af= 
met, till mdra ^drltg(;et; 

8. tjptotlfen tngen af ben= 
na merlbene^ t^brfiat fdnt 
^afmer; t^ om be ben fdnt 
l)abe, fd ^abe be albrig torS^ 
fdfl t^dtltg^eteneS 4)@rra; 

9, Utan fdfoni f^'rtfmet 
dr: ©et inttt dga fctt ^af= 
tt)tt, ot^ inttt ora ^(irt, 
oc^ uti ittgeii meimijTos 
^jetta jiiflet iir, bet ]^af= 
ttier ®ub betebt bem font 
l^onom alfla* 

10* S)ien o§ ^afmer @nb 
bet up))en6arat genom fin 
§(nba; t^ SInben utranfa^: 
far att ting, ja, orf ®ubS 
b]up()et. 

it, Z\) ^miTfen mennu 
ffa kwet l^njab t mennifPonc 
dr, ntan menniffonecJ anbe 
font dr t Ijtnnt'^ ^d njet 
orf t'nacn ()mab t @nbt dr, 
utan 4^uba ^nbe* 12* 9Wen njt ^aftoe ttfe 
fdtt benna n)erlbeneg anba, 
ntan ben 5(nba fom dr af 
®nbi, att tvi iDtta funne, 
^mab 0^ af ®ubt gifmet dr, 

13, ^tt)iitit njt otf tale, 
{(fe meb fdbana orb fern 
menntffltg mt^bom tdrer, 
utan meb fdbana orb fonj 
ben '^eltge ^'(nbe tdrer; oc^ 
bbmom anbeltga fa!er an=> 
bettgen. 

14, SWen btn nntutUgo 
menniffan fdrnimmer itt= 
ttt nf btt ®nH 9lnba tiE= 
looter; t\) bet ar ^onom 
en galenffap, od^ fan icfe 
begtipat; t^ M mSflc att= 
beltga bdmad, 

15. SWen ben anbelig^ 
bbmer all ting, oc^ n^arber 
af tngom biJmb. 

16. ^^ ^0 ^jafnjer fdnt \ 
^©rrang finne? ©Uer l)o 
mill unbermtfa^onom? 9)? en 
lui ^afme e^rifli finne, 

3. ^an^itUt, , 

Drfeet* planta. whxU i^vH I 
tem^el ^eligt. I 

C^(^ jag, fdre ferbber, ' 
"^^ tunbe trfe tala meb 
eber, fdfom meb anbeltgem ; 
utan fdfom meb f btt^Iigom, 
fdfom meb barnom i (S^^rtfto, 
2, aWjblf ^afmer jag €ap. 3. bett L till t>c Soriittl^ict. sm ^tfmtt cber brtc^a, oc^ icfc 
mat; ti; 3 formdttcn M 
I'dBe, ej ()cller dunu forrnds^ 

5» 'SorbeufruU S circn 
aunu !i3tta({ge; tt; meban 
t'Hanb ebet dr ntt, od) fif, 
od) tmebrd^t, dren 3 itfe 
bd fott^Itgc, cidi manbreu 
cfter menuitl^Dfdtt? 

4, %\) bd en fdger: 3^9 
dr ^auUfiP, oc^ ben anbre 
fd.qer: Sag dr ^|)DlIt|t; 
dren 3 ttfe bd fiittgltge? 

5« $0 dr nu ^au(u6, 
^D dr Sl))orio^, annat dn 
tjenare, genom ^njtlfa 3 
()afn)en anamniat tron^ odj 
tod foin »&(Srren ^afmer 
l^njarjom oc^ enomgtfmtt? 

6. 3^9 I^afmer plantain 
^ipoUo^ \)aftvtx tr^attnai] 
tnen @ub ^afmer gtfmit 
mdjcten. 

7. (Sd dr nn i)an tntet 
fom )3lantar ; id!e l)eUer ^an 
foni wattnar, utan (^ub 
fom mdxten gtfmer; 

8. Mtn ben fom p(an:= 
tar, oc^ ben fom n^attnar, 
ben ene dr fom ben anbre; 
men ^mar od) en ffall fd 
fin Ion efter fitt arBete* 

9. '^i) \\)i are ©nbo meb= 
Djet^are; 3 dren (S^nbe* 
dfertwerf, ©ubo B^ggning* 

9t2 10, 3ag, af (^uba nd=^ 
be, fom mtg gffmen dr, ^af*= 
mer lagt grnnbmalen, fd^ 
fom en mi^ 6t?ggomdflare, 
en annar Bagger bern^j^d; 
men ^toar o^ en fe till, 
^ru i^an Bagger bern^j^^d, 

n. I^ en annan fttuttb 
fan ingen liifiga, iin brn 
fom lagbet at, ^luilfcn at 

gefue e^tifiui. 

12, «!pmar nu ndgor 
Bagger ^d benna grunb, 
gulb, ftlfmer, dbfa jlenar, 
trd, ^15, flrd; 

15, ®d marber ^marS 
od) en^ mer! u)3)}enbart; 
ti; bagen ffaK gi3rat ftart, 
^millen t elben up^cnfear 
n^arbei; odj ^urubana ^mar^ 
od^ enS toer! dr, ttt flfaU 
elben Be^riifiua* 

14, SBarber ndgor^ mer! 
6ltfiuanbe6, fom ban ber^ 
u^^jd B^ggt ^afmer, fd fdr 
^an IBn. 

15, 9Jten njarber ndgorS 
mer! fiirlbrdnbt, fd iwarber 
l;an flraftab; men ^an fjclf=: 
mer n^arber falig, bocf fd* 
fom genom elb, 

16, «Beten 3 idt, ait 
3 dren @ubc( tem^^el, odj 
ati (^ubg 5lnbe Bor i ebei ? 

17, ^tvilhn @ubg tcm^ 
^3el fiJrberfmar, ^onom ff all sm @. ^anli gpiftel ga^ 3, 4. ©ub fi3rberfma; i\) ©iibg 
tem^pel ax ^cligt, ^H^ilf et 3 
arciu 

18. Sngcn bebxage fig 
fjclf. |)mtffcu tbianb cbet 
later ftg tt;dfa att ()au ar 
)i}i6, i)an marbc galen t bcus= 
na merib, att ^an ma mar=: 
ba mi6. 

19. S^ benua n)etlbe= 
itee iDisl^et at galenffa^j 
for ©uS)i; efter foni ffrif^: 
met Sr: ^an griper be mi^ 
fa uti berag flof^et; 

ao. £)(^ dter: ^K'rren 
met be mtfaS tanfar, att 
be aro fdfangetige. 

21. @d berBmnte fig in^ 
gen af menniffor; aHt Sr 
bet ebart; 

<22. 2Bare ftg ^:pau(u6, 
eller ^IpoUQ^, mare fig Se^ 
^j()a6, eKer merlbeu, mare 
fig Hfmet, erter bBbert, ma^ 
re ftg bet iiu ar, effer bet 
fomma ffatt; al(t ar bet 
ebart 

23. Tim 3 Sreii 6t)ri:= 
fti, o(^ (S^riflua ar ®ubg. 

4. ©apitlft. 

tucrtbcu. 9^Abfr i (£f)viPo. 

^er ffott man f^aUa of 
'^^ f dte, att lui rite 6l)ti= fti tjcnate, o^ ffaf ate till 
®nH ^emligl^et. 

2. 91u fiJfer man intti 
ibianb (Taffarena annat, an 
att be finnaS mdga trogne, 

3. 3)ten mig ar bet en 
ringa ting, att jag mcirber 
biimb af eber, elfer af men^ 
nifWig bag; biJmer jagnng 
icfe fetter fjelf. 

4. Sag met intet meb 
mig; botf berutinnan fir jag 
irfe rattfarbigab, mm ^(^r= 
ren fir ben mig biJmer. 

5. ©erfbre"^ bBmer itfe 
fBrr an tib ar, fd tange att 
tg)6rren fommer, i^miCfen 
otf (tall Idta fomma bet i 
Ijufet, fom t miirfrena fi5r= 
bolbt ar, oc^ u^j^jenbara 
^jertaS anflag; oc^ bd mar- 
ber ^marjDin od^ enom pxi^ 
af ©nbi, 

6. Tim betta tjafmer 
jag, fare brober, ntti;bt pa 
ntig, od) pa SlpoHo^, for 
ebra ffnU, att S af o§ la^ 
ra mdtten, att ingen ^dfife 
ttier af fig, an fom nn fhif- 
met ar; ))d bet 3 idt ]^cg=^ 
mobene emot (^marannan 
for ndgorg man^ ffad, 

7. ^^ ^0 framfatter big 
eHer ^mab f;afmer bn, tci 
buirfe nnbfdttt;afmcr? ^af. 
mer bubet nnbfolt, (;mi bc^ gap- 4» bett L till t>t ©oriut^icr* 389 rBmuicr bu btg ba, H!a [cm 
bu bet tc?c unbfatt ^abe? 
. 8* 3 ciren nu tudtte, 3 
arcn nu rife morbne, 3 
regueren utan o§; od) gdf:= 
me @ub fttt S vegneraben, 
p^ bet ivt otf iitvitte regne= 
ra meb cber. 

9. 2Ren nitg tt^cfer, att 
©lib ^afhjer utgtfiutt o§ 
^2()?ofHar fi3r be afbraringiV 
fta, fdfom be ber bobeiiom 
aro amuabe; ti; iuidretuorbs 
ne ett Jutbunber mcrlbene, 
oAj Singlomeiv od^ menni:= 
ffomeu* 

10. ffii are bdrar^ fi3r 
(S(;iiftt flPu((, men 3 dren 
flofe t iSf;rifio; tm fiwage, 
3 flarfe; 3 (;drlige, \vi 
fiiraftabe. 

11. mti intiii benuatib 
Itbc tin' bdbe tnmger od^ 
ti3rft, od) dro nafiie, q^ 
U)arbe t'inbpuftabc, od) bafs= 
tve iutet mt^t ()euunan; 

12. Dd) arBetom, mer- 
faube meb mdra egna ijaxx^ 
ber. 2Dd t\:i Uiftvt hanna^ 
be, tud(ftgue \vi; bd mi blif:: 
me fcrfiJljbe, libe mi, 

15. ®d mi blifme ^db^; 
be, bebje^ mi fore; fdfom 
meilbeue^ af\hap dre mi 
morbne, ^mar^ man^ afs= 
6uaa, tiff benna bag. 
91* 14. ^etta ffrifmer jag 
icfe forbenffufl, att jag miff 
ffdmnia cber; men jag fcr^ 
maiiar cber, fdfom ntin ta^ 
xa Barn- 

15. Zx) om 3 dn ^aben 
tiotufenb tuftomdflare i 
6f;rifto, fd t;afmen 3 bocf 
icJe manga fdber; jag ()afs 
mer fcbt eber i S^rijio 3®== 
fn, genom @liangelium.| 

16. DerfiSre fiirmanar 
jag eccr: SBarer mine efter* 
fotjare. 

17. g-or famma iaU 
\tnU l)afmer jag fdnbt tiU 
eber ilimot^eum, ^milten 
dr min tare fon, od) trogen 
i ^(i:rranom; att ^an ft'aff 
braga eber till un'nnei^ lui^ 
ixa mdgar, fom dro i (^^ii:s 
[to, \a\Qixx jag atleftdbo vd) 
i alia fi3i'fam(ingar Idiet. 

18. *Somlige af eber dro 
fd up))bldfte, lifa fom jag 
ide ffuffe t'omma tiU eber. 

19. a^ien jag miff iixxxaxx 
en fort tih fomma,om^(^:r' 
ren mill; oc^ bd ff'aff jag 
rcna, tde bera^ orb, fom 
\a u^^bldfte dro, utan f raft. 

20. X\) ®iib$ rife ftar 
itfe i orbom, utan i ftaft, 
_2i. ^mab miljen 3? 
Staff jag fomma meb ri§ 390 ^|)aiili ©ijiftel Sa^ 5. Hit cDcr, clier meb tdrletf 
od) fafhiiobtaoin anba? 

23oleri od^ afl furteg l>annlvfU 

^r*\ct gar ttt aUnuimicltgit 
''^^ n;fte, att boleri cir t^ 
fclaub eber; od) fabaut bole= 
ri, bcr otf tcf e ^ebnmaaruc 
wtta af fciga, att en ^af:= 
ti^cr fiufl fabcr6 ()u[tnu 

% Dd) 3 area u^j^jbld^ 
flc, ber S iH^ct'et ^;elbrc \tnU 
Un ^afma fcrjt; ^d bet att 
t)tn fdbant bebrifmit ^afmer, 
mdtte utfafta^ ifrdu ebei\ 

3* S?ieu jag, fdfom ben 
incb frcp^jen frdumaraubeeJ 
ar, bodf mcb anban ndrma^ 
raube^/ l)afmer atlarebo fd:= 
fom ndrmaraube^ bejlutit, 

4, S ^av^ ^e^i^tta^ S^'^ 
fit (£i;rifti 9^aimi, uti ebor 
focfaniHug/ »t^b muiotn aii^ 
ba, od) [amt nub iudrcJ 
^^rraciS^lu(£^riftitfraft, 

5» Sltt ben, fom Det fd 
bcbrifii^it ()afmtr, ffall gif'* 
\Vi\^ (Satane i ludll?, till 
tfottfcn^ forberf i pa bet an^ 
bcu nid fattg bltftua ^d 
.plSrvanS 3(5fn bag, 

6. (5bor btromnielfe dr 
ich gob. ffieten S icfe, 
att litet fucbeg f^tfyrcr l;e^ 
la bcgen? 7. 5)tenfer fbrbenft'uU ut 
ben gamla fnrbegen, att 3 
mdgen blifiwa en nt^ beg, 
fdfom 3 od' dren oft;rabc; 
ti; njt t;afiue od ttt %^a\t'a^ 
lamb, fom dr (Sf;ri)ln^, off* 
raber for o^* 

8. ©erfore Idter o§ ^dl* 
la ^^idffa, tde uti ben gam= 
la furbegen, od) ide nti 
onbffone^ od) arg^ctencS 
fnrbeg, utan nti renl;etes 
ne^ od) fanningcne^ oft;^ 
rabe beg, 

»♦ 3cig l;afioer ft'rifmit 
eber till uti brcfioena, att 
3 tntet fi-'nUen l;afma fl'af^ 
fa meb bolare, 

10, £)et menar jag {(it 
om benna merlbeneef bola- 
re, eller om giriga, ellcr 
om rijfware, eller om afgu- 
babi)rt:are; annar^ mdftcn 
3 ri;mma utu n^erlben. 

IL ^JJitn nu l^afioerjag 
flPrtfmit eber, att 3 fl'olcn 
intet l;afnja fl'ajfa meb bem, 
ndmliga om ndgor ioorc 
fom tallai^ en brober, od) 
dr en bolare, en girig, en 
afgubabl;rfare, en ft'dnbare, 
en biintare, eller en riif- 
loare; meb fdbana ffolen 
3 od idt dta, 

12. ^t; l;ioab fommer 
mig ttii^ biima bem, fom (^ap, s,6. ben L till be ©orintl^ier^ 591 ute arc? ®5men idt 3 
bem, fom fnnc arc? 

15. 9Wcn bem, fom nit 
aro, biimcr @ub; brttocr 
Dcf fjclfiue ben ut tfran 
cber, fom onber ar* 

6. ^apitltt 

Xx'Ma f3r6jubc§. f^5rb5mcrtga 
tajtcr. 9?otcri« (tarn. 

rj^ttter nagor ebra, fom 

banbeS meb en annan, fig 
bbma lata unber be oratt:= 
farbtga, oc^ I'tfc (;e(bre itn^ 
ber be ^eftga? 

2. SBeten 3 i*e, att be 
^eltge fFoIa boma merlbe^ 
na? ®faU nu mertben bo= 
ma6 af eber, Sren 3 ^^ 
tcfc gobe nog tiU att boma 
be rtnga fafcr? 

3. 'ffieten 3 icfe, att mi 
ffole bSma Mngfarua? §u^ 
ru mi;cf et mer timiu elig ting? 

4. mm % mx 3 (;af= 
men uvigra fafer cm tim^: 
melig ting, fa tagen 3 bem 
fom fovaftabe aro i fcrfam^ 
(ingcne, oi^ \atkn bem tifl 
bomare. 

5. (Sber tia Btygb fciger 
jag betta: ^r ber ju platt 
tugen mi* tSIanb ebev, etter 
en fom fan bSma emetfan 
Rtt Prober o^ 6rober? ' 6. Utan ben ene trobren 
trciter meb ben anbra, ocf) 
bertirr infdr be otrogna* 

7. ©et ax aHarebo en 
Brtft meb eber, att 3 gan 
meb ^marannan tiff ratta; 
^mi Idten 3 i*e T^elbre gBra 
eber oratt? §mi faten 3 
icfe (;efbre gi)ra eber flfaba? 

B* 3a, 3 giSten orcitt 
ocff ffaba, od) bet 6ri3bro- 
men. 

9. ^ttm 3 i*e, att be 
orSttfdrbige icfe ffota arf- 
ma ®ub3 rife? ^arer icfe 
miCfe; ^marfen 6o(are, cffer 
afgubab^rfare, ctter ^or^ 
tarfar, efler be meffingar, 
etfer brangaffanbare, 

10. effer tjufmar, eHer 
girige, etier brinfare, elfer 
f^abare, eKer rofmarc ffola 
cirfma ®ubS rife. 

11. SDd^ betta moren 3 
fomltge; men 3 Sren af* 
tmagne, 3 Sren (;efgabe, 3 
ciren rdttfdrbigabe, gcnom 
-&erran6 3®fn 9^amn, oc^ 
genom mar ®ub^ S(nba. 

12. 3^'ig t^afmer magt 
tiff aUt, men bet ar icfe afft 
m^ttigt; jag ^afmer magt 
tiff afft, men ingen ting 
ffaff taga un'g fdngen, 

13. a«aten tiff ^ufen, 
oc§ Ijufen tiff matenj men 592 @. sp.auli (g^jiftcl (^ap. 6,7, ©ut) ffall bdbc mat od) but 
till tntct gcra; men txop^ 
ptn icfe tin bokrt, utan 
.g'CSrranom, oc^ §©rrcn 
fi'O^jpenom, 

14, a)^teu @ub fjafiwet 
u^^pmcirft <!p(frraii;(;anft'all 
otffd u|):ptt)dcfvi 0^, gcnom 
fina fraft 

15, SBeten S icfe, att 
cbrc froj^j^ar axo (S(;vtfli 
tcinmar? SfuHe jag mx ta- 
ga (St?rifli lemmar, oi^ go- 
ra beicffi3folemmaraf?S3crt 
bet, 

16, iSUer tcetnt 3 tcte, 
att ben fig ^tter ttU en fl'o^^ 
fo, l}an bltftuer en fro^^^ 
mcb ^cnne? £t; be ivarba, 
fdgec l;an, tu uii tit Utt 

17, a?ien Un fom (;dl:= 
!er fig till ,pl^rran, i^an dx 
en ^(nbe meb (;onom. 

18, g-a;r boleii m\ 
I'^nb, fom nicnniffan get, 
dr ntan fro^^jen; mtn tm 
fom bebiifiwer boleri, ^an 
fi;abar pa fin egen txQpp* 

19, (E'Uer iucten 3 ict'e, 
att ebar fi*o|)^ dr ben^ ^tU 
ga ';Hnba6 tcnU^el, fom dr 
t eber, l;lutlfcn 3 (;afiuen 
af CSnbi; od^ dren irfeebre 
egneV 

ao, S^v S ciren bi;rt t'D)?:= 
te* ©crfore Jjrifer r\u @nb utt ebar fro))|j, oc^ i ebrom 
anba, ^n^ttfe (Subt tiaC;iJra, 

7, (§.apxtUt 

S\>u, ber 3 mtg om f?ref^ 
^^ men, fn^arar jag. S}et 
dr mannenom gobt, aii ijm 
intet befattar fig meb^nftrn, 

2, ®otf Ufnjdl, tm att 
nnbfl^ boleri, f)afme l^n^ar 
od) en fina {;nftru, od) ^mar 
0^ en fin man* 

3, aWannen ft'aU lata 
fd ^nflrune f^^lbtg mdlmiU 
jogl^et, od; fammalnnbat^n- 
ftrnn mannen, 

4, .g>nftrun ^aftuer ide 
fjelf magt ofnjer fin egen 
txopp, utan mannen; fam- 
malnnba mannen l;afwer 
ide magt iifn^er fin egen 
fro)?^, utan f;uftrun, 

5, ®rager eber idc un? 
t)an fi3r l;marannan, utan 
bet ffcr meb beggeef ebra 
|amti;do, till en tih^ att 3 
mdgen (;afn^a tom till fafto 
od) biiner; oc^ fommer fd 
igen tillfauunan^, att bjef- 
mulen kU ffalt frefta eber 
fi3r ebor ofi;ffi;ct^ ft'uU, 

6, Thn fdbant fdger jag i 
eber eftcr till ftdbjelfe, od; | 
ide efter bub; i 

7, Utan jag n^itte l)iU \ Sa^j, 7. ben 1. till be Sottttt^icr. 395 hxt, ati aUa menuiff or iDD= 
ro fafom jag St; men t)\vax 
oij eu ^afmcr ftna cc^na 
gdfmo af ®ubi, ben ene 
fd, ben anbre fa* 

8. ®em Dgtftoni oc^ txv 
torn fager jag: ®obt ar 
bem^ om be Hlfma fdfom 
ocf jag* 

9. Tim txxnna be idEe 

r^arra fig, fa gifte fig; t^ 

bet dr Battre gifta fig, hx 
iximxci* 

10. SJfen bem giftom 
Bjuber itfe jag, xxtaxx $6rs: 
ten: ^uflrun fftlje (tg idfe 
tfrd mannen. 

11. @mje8 ^onotftfrd 
^onom, fd 6Hfme ogift,effet 
fiiriife fig uieb mannenigen; 
odj mannen iSfmergifme tcfe 
t;ujlrnna. 

12. ®em anbrom fdger 
jag, i#e ^erren: Dm fd 
dv, att en ttober (;afn)et 
ena otrogna t)uflru, od) 1)g\x 
^afiuer nn'tja till att Bo meb 
^onom, ft'ttje bd I^an itfe 
(;cnne ifrd fig. 

13. Dc^ om en qirinna 
()afiuer en otrogen nan, od) 
i)a\x ^afmer ttnfja ti(l ati 
Mifiua ndr ()enne, f!i(je icf e 
bd (;onom ifrd fig. 

14. Stt; ben otrogne man- 
nen ax l^etgab genom §n= (Irnna, od) ben cttogna ^n:= 
ftrnn 6'r ftelgab genom man- 
nen; annarS morbo ebor 
6atn oren, men nn ato be 
^elig* 

15. Om odf ben otrogs 
ne \mU Pjag, fd (dt ^o:= 
nom fFiTjaS. (?n brobcr el= 
ler fyfler dr icf e fennben titt 
egenbom i fdbana faHom; 
ntan i frtb ^afmet ®ub fa(= 
tat o§. 

16. Stt; ^ntu metfl btt, 
qn^inna, om bn fan gora 
mannen falig? Slier ^nru 
n^etfl bn man, om bn fan 
gBra ^nflrnna faliga? 

17. £)ocf fdfom ®ub 
(^afmer (^n^arjom od) enom 
ntbelat, ()mar oc^ en, fd^ 
font ^Srren ^onom faliat 
i)afn)er, fd manbre ijaix, Dd) 
fd flabgar jag i alia for= 
famiingar. 

18. ^'(r ndgon omffo^ 
ren fafkb, ^an begdre icfe 
for^ub; dr ndgor fallab i 
fort^uben, ^a\\ Idle ide om^ 
ffdra fig. 

19. DmfPdrelfen dr intct, 
od^ fi5r^nbe!\ dr intet, ntan 
ijalia ®uba tjub. 

20. ^n^ar orf) en Wif- 
mc nti ben fallelfe, i ^tviiU 
ta ^an faKab dr. 

21. tfl bufaffabitrdl. S94 @. Panli^px^ttl (S.ap. 7. botti, ^af ber ingcn fotg 
Din; borf fan bu frt tvax^^ 
ba, fd Brufa bet ^elbtc* 

22* ^i; ben font t ixdU 
boui fadab fir i «g)@rra:= 
nom, (;an cir ^(^irane fri; 
fammalunba otf ben foni 
Mab Sr t frt^et, i}an ax 
'^t)xi^i egen iuorben* 

25, 3 dren bytt %te; 
tfifnjer irfe nienniflPor6 trci^ 
Iai% 

24, ^wax oA c)i, !are 
IjrBber, ber ^an uti faffab 
dr, ber fclifiue l^an ntt ndr 
@ubu 

25* 9JJen om jungfrur 
i^afintx jag ttfe |)6rran6 
bub; utan jag fdger ttii= 
na mentng, fafom ben ber 
fcarm^erttg^et fatt ^afn^er 
af .^©rranom, iili ati t»a= 
ra trogen. 

26, (Sd nienar jag nu 
fdbant luara gobt, fi3r ben 
nob fom forl^anben dr, att 
;inennt|1pDne ffad gobt \va^ 
ra fa bli^fma. 

27, Stfl bu \m^ (;uftru 
fcunben, feegdra I'^e ffiljao 
tuib fienne; d[i bu cc6 utan 
()uftru, fd 6egdvatct'e()uflni, 

2H, a)?en gtfter bu big^ 
fi;ubar bn intet, cd) oni en 
jungfru giftcr fig, fi;nbav 
l;cn intetj boct iDarba fd- bana Itbanbe lefamttg ht^ 
h;mnier; men jag ffonabe 
eber gerna. 

29. 9?ten bet fdger jag: 
^dre Briber, ttben dr fort, 
SDfiuer betta: ©e fom l^u- 
flrur ^afma, njare fdfom 
be inga l^abe; 

30. Ddf) be fom grata, 
fdfom be tntet greto; oc^ 
be fom friJjba fig, fdfom 
be frBjbabe fig tntet; od& 
be fom fbpa, fdfom be i>e^ 
ifoilo bet tntet; 

31. Dcf) be fom truPa 
benna hjcrlbena, fdfom be 
Brufabe ttfc; it) benna )^txU 
benee tudfenbe fBrgdS. 

32. Mm jag mide ger- 
na, att S itjoren utan om^ 
forg. 2)en ber ogtft dr, 
i)an aftar bet ^erranom 
tid^iSrer, ^uru ^an fPaff 
tdtfa^ tg)@rranom. 

33. 93ien ben fom gif- 
ter fig, ()an aftar l^iDab 
n^erlbene tilII)orer, att Ijan 
ffall bef^aga ^uflrune. 

34. Od) bet dr fFilnab 
pd en qJoinna od) en jung* 
fru; ben fom ogtft dr, bon 
altar bet ^(5'rranom iiU:: 
^orer, ait Ijon ffafl hUftva 
(?elig bdbc ttU txopp od) tlU 
anba; men ben fom giftcr 
fig, (;on attar bet njertbene ga^7,8. bctt L till bt dotitttl^ict. 595 Mja^a manncttom* 

35» SJJett betta fciger jac^ 
ttff bet fom eber fan gag- 
ttcltgtt ivara, orf) tjfe att 
jag \viU fafla Battb ^jd e^ 
bcr; utan ^d bet 3 ffolen 
eftcrfi3Ija bet firltgtt dr, od^ 
blifma tutb «5®rran, utan 
aflt ^tnber* 

56* 5Wen om ndgor Id^ 
tcr ftg tt;dfa, ait bet t*e iudt 
fftcfar jTg mcb ^ariB iung- 
fru, feban ^on mdl man^ 
h)a;t Sr, od^ bet mfff tdfe 
annarS njara, fd gi5re fom 
\)cin iDiH, ijan ft;nbar tntet; 
Ijan Idte ()enne gifta fig, 

57. 93?en oni en fStter 
fig fafl fore, efter ^an onBbb 
ar, o(^ ^afmer ftn frta njtl 40. a)?en fattgate fir ()Dn, 
om f)ott fd 6«fmer, efter 
mitt ftnne; jag menar, att 
jag o« ^afmer ®ub6 Slnba. 

8. (Etn^itlet. 

tifgubaoffcr. S^rtfleltg fxiXjci. 

JJ^n om afgubaoffer nje^ 
♦'^*' te tut; t^ tut ^aftijc 
atte fcrfidnb. f^iSrftdnbet 
np^6td6; men f arlcf en flSr^ 
fcattrar. 

2. Dm ndgor (dter ftg 
ti;cfa, att ^an mt ndgot, 
^an met aitnu tntet, ^nru 
()onom 6Br tvtta* 

5. 9}fen ben fom atft'ar 
®ub, ^an ar fdnb af ^o^ 
nom. 

4. @d irete H^t ttu om 
ben mat, fom offraS afgu^ ja, oi) 6efluter betta i fttt bar, att afguben dr fntct 
Ijerta, att lata ftna juttg^lt merlbene, od) att tngcn 
fru fdHtfma, l^an gor mdLjOub Sr, utan en* 

58. S)en nu utgtfter 5. SDd^ finbocf ndgre Sro, ^enne, ^an gBr ti^dl; men 
ben idt utgtfter ^enne, 
^ait gor tatter. 

59. «g>uflrun Sr fcunben 
tiff lagen, fd (Snge ^enne6 
man Icfmer; men nSr f^eus^ 
nc3 man Sr affomnab, Sr 
f)on fri att gtftoa fig enom 
an'crom, (;ii:cm ijmx itnff; 
bodf att bet ffer t Jp(?r:= 
ranom. fom fatfaS gubar, ^tvab bet 
Sr t ()immelen, effer pa jor^ 
bene; fdfom mdnge gubar, 
od^ mdnge ^errar Sro; 

6. ®d l^afn^e mi bodf 
affenaft en ©ub, gabren, 
af ^mOTom aU ting Svo, 
od) mt nti ()onom; od) en 
.&(Srra, S®fwtn S()riftum, 
gcnom ijtvUtm att ting Sro, 
i oij mi gcnom I;ononu 396 @. f aiili g^jiftcl Eap. 8, 9, 7. Tim l)\mx man {;af= 
wer {dfc fiirfldnbet; i\) fom^ 
Hqe gbra ftc^ mum fammct 
om afgwbanivV atanbc bet 
for afgubaoffcr; cd) cftcr 
bcra3 fammct ar fmagt, 
marbcr bet bermeb Beflac? 
fabt, 

8. ajfen nmten frcinijat 
c§ intet fcr ®xibu Site h^t, 
fd marbe lin intet bdttre 
bcvnteb; att \m (de, fd h^ar^ 
be n?t otf ic!e be§ fdinre. 

9. ®cr ttir rifli^dl, ait 
beitna ebor fn(;ct tcfe toni^ 
met bem tttt forargelfe, fom 
fnjage arc* 

10. Si; om ndgor far 
fe Dig, bu [cm fStfldnbet 
(;aftuer, fitta oc^ cita t af^ 
gubal;u§, iwarber bd ttfe 
t;an^ famitjet, fom fjvag 
dr, biaget bermeb till att 
dta afgubaoffer? 

11. S)d) fS njatbec ben 
ftoa^c bxobreu ofmer bitt 
ft)rjiaub fdtta|)|)al), ben 
©ijtijIiU l^afJDCt libit b(i= 
bin fotc. 

12. 9Jdr S fatebc6 fi;m 
ben ^)d fcvoberna, od) fargen 
beiac^ fnjaga fmmuet/ bd 
ft;ubcn S ^^'S (^l)i'tflunu 

15. ©erfore, om maUn 
fBtvirgar nn'n brober, \mlit 
Jag albvtg dta f ott tifl etuig tfb, ^d bet jag itfe fFaB 
ttjara mmom fcrobev tiU fiJr= 

argclfe. 

9. ^.a^jitlct 

a**r jag tde en Slpoftel? 
sir jag t(f e frt? |)afn)er 
jag tcEe fett mdr ^(^vra 
S^fntn (5.^rtflunt? Shen 
id e 3 mitt tuerf i c§p:rra= 
noni? 

2. Str jag tde anbrom 
en Sfpoflel, ]a ax jag dtniin- 
flone ebar Stpoftel; t^ in^ 
feglet iiil mitt St^ofttadm^ 
Utt aren % nti «g)®rra- 
nom* 

3. ®em, fom mig fvd- 
ga, Sr betta mitt fmar: 

4. cpafii^e n^t ide magt 
till aii aia od? brida? 

5. ^afn^e tvi idt magt 
att omfora meb o^ en ijn- 
flrit, fom en fi;fter dr, fd= 
fom be anbre S()3ofttar odj 
|)@rran3 Prober, od) Ee= 

6. (glfer ()afti3er jag od} 
S3avnaOac( allena i^t magt 
fammafebee gora? 

7. po tjenar iiU frig ^nn 
fin egen folb ndgon tit? 
.g)D planterar en mingdvb, 
od) iXt dter af ()ano fruf t? 
(?I(er l;o luaftar en (;jorb, (Eap. 9. bttt h till be ©otitttl^iet. 397 

Dcf) aitx tdfe af (;jorbfen6iff6ta altatet, be tvatba o* 8. aJJann jag iaia fdbant 
efter mcnniiTofatt? Sagcr 
erf tcPe lagcn bctfamum? 

9. Sr^ utt ©Jofc lag at 
fFrtfmct: ©u jTatt irfe bin- 
ba munnni till |j5 oyan, 
fom ttdfEan S^dnn @ubi 
mara cniforg om oxar? 

10* <£Sget (;an trfe bet 
arrtfi3n»araf£ua? ^t; fi3r 
mara ffull ar bet ffrtfmet, 
ait tm fom ^5li3jer, i)an 
ffatl ^3(oja ^}d en fcr^oj^p* 
nt'ng; od) ben fom triJffar, 
i)an ffaK trijfTa pa en for= 
^Dppntng, att f}an ma af 
iitt ^opp belafttg matba* 

11. ^afme mt nu fatt 
eber bet anbed'gtt Sr, ft^nee 
eber bet m^dfet n^ara, att 
\vi upp^'dxt ebor (efamltga 
ting? 

12. tiro anbre tvorbne 
bela^ttge i bcnna magten 
ncir eber, i)\m tcfe mt;cfet 
mer njt? Tltn njt ^afn^e 
fdbana magt tcfe fcrnf at; 
utan mt (ibum ada^anba^ 
att \in tcfe nagot f;tnbergSra 
ffcfe e^riftt etoangeliD. 

15. aSeten 3 tcfe, att 
be fom offra, be ^afma fina 
nartng af o^vet od) be fom altaret atnjuianbe? 

14. B&i)a^tonodf>(St: 
ten flitfat, att be, fom f6r= 
futttia ©tjangelinm, {Tola 
orf l^ofuja fina ttiiting af 
gtjangelio. 

15. a)ten jag t^afirer 
be§ intet Brnfat* Sag ffrif= 
tuer odf tcfe forbenff uH ber:= 
om, ott \a f!e fFaH meb 
mtg; jag more f^elbre bob, 
an ait ndgor ffulle min 
BeriJmmelfe om ttttet gora. 

16. ^t; att jag forfun^ 
nar euangeltutn, beraf md 
jag tie Bcriimma mtg; tt; 
jag mdfle bet gora, od) tvt 
tntg, om jag St^angefium 
ttfe forfmtnar. 

17. ®i3r jag bet gcrna, 
fd marber mtg ISnt; men 
gi3r jag bet nobigt, fd dr 
mtg borf bet ambefetkfalbt. 

18. ,g)ti:ab dr bd nn 
mm Icn? S^dtnitga att jag 
prebifar Sf^riflt ©uangclt- 
utn, oij giir bet for tntet; 
pa bet jag tdfe ffair mt§^ 
6ritfa iittna tnagt, fotn jag 
^afmer utf gfcangelto. 

19. STerfcre, dnbocf jag 
dr fri for Iju^ax man, l^af- 
mer jag (tfmdl gjort nttg 
ttH i)imx^ mang tjcnare, pa 
bet jag md mtnna be^flera* 5d8 @. !pauH apxfttl (Sa^B, 10. 20. Suboitieit ar jagj 
tuorbctt fafem en Sube, 
^)d bet Jag fPall ii^tntia 3u=: 
barna; bem, font unbetlas 
gen ciro, ^r jag morben Ufa 
foin jag unber fagen ruore, 
j^d bet jag ffall ivmna 
bent, forri unber lagen Sro. 

21. ®em, fom utanlag 
dxo, ar jag h^orben Ufa 
fom jag utan lag njore; am 
bocf jag tcfe Sr utan ®ub^ 
lag, utan ar i S^rtfli lag; 
i?d bet fag bem luinna nta, 
jom ntan lag dro. 

22. ®en ftoagcm dr jag 
fmag morben, pa bet jag 
n^tnna ntd be ftt?aga; jag 
dr ^luarjoni manne n^or- 
ben aUaijanha, pa bet jag 
ffaff ju ndgra faltga gbra. 

25. a)?en fdbant giir jag 
for etoangelii ffutt, p^a bet 
jag {fall marba beg bel= 
aetig. 

24. SScten icfe 3, att 
be fom Vipa pa mdbjoba- 
nan, aiU Vipa be; men en 
far liSnen? giiper fd, att 
S fan bet. 

25. %i) ^mar od) en 
fom fdmpar, f;an l^afmer 
dterf)dll i all ting; be ber- 
up)3d, att be ffota fd en 
forgdngclig frono, men \v\ 
en ofiJrgdngelig. 26. 9}fen jag Viptx ttfe 
fdfom tiff ndgot owi^i] fd 
fdm^^ar jag ifte, fdfom ben 
fom 'Rugger i n^dbrct; 

27. Utan jag fpdfer min 
tefamen, od) unberhifmar 
(^onom; ^)d bet jag icfe )3re=: 
bi!ar anbrom, od^ n^arber 
fjeffn^er flraffefig. 

10. SaiJitlet. 

^acramcntcn o^ci^na oBotfarbigom 

@dre BrBber, jag miff itfe 
*^^ bSfja for eber,' att mdre 
fdber njoro affe unber ff i;n, 
affe gingo be genom (;afmct; 

2. O^ affe morbo be 
imber 9??ofe bi3^3te, i \i\)^ 
nom, od) t ^afmet; 

3. C^ ()afiua affe ena= 
(;anba anbeftg mat atit] 

4. SDcf) affe enat^anba 
anbclig briidf brud'it; tp be 
brudo af ben anbefiga fli)}- 
^3an, font bem mebfiitjbc; 
f)n3il?en tiippa wax 6()ri* 
jlu6. 

5. 9??en mdnge af bem 
luoro icfe (Subt fee(;agelige; 
ti; be iDorbo neberflagne t 
i5fnene. 

6. a^?en betta dr of; ffebt 
till txmptl^ att m icfe ffolc 
()afiua begdrelfe till bet onbt 
dr, fdfom be Begdrclfe^abe. 6a^ 10. ben L till be Sorintl^iet. 399 7. 2Barer idfe pellet af^ 
gubabi;rfare, fdfom fontlts: 
gc af betti, fom ffrffluet 
cir: Sroffet fatte ftg neb 
ait ma orf) brtdfa, o^ flD:= 
bo u^^3 tor ait Uta. 

8. 8dtcr og tcfe fetter 
brifltja l^orcri, fdfom ^oxn^ 
Itgc af bem Ijefmtttabc fig 
incb ^orcrt; od) fiSIIo pa en 
bag tre ocf? tjugu tufcnb. 

9. Sdter og otf ttf e frefla 
K^n'flum, fdfom fomttge af 
bem freflabe ^onom; oc^ 
n^orbo bra^^ne af ormar. 

10. ft'norrer ocf Me, 
fdfom fomltge af bem !nor:= 
rabe; oc^ n^orbo brfi^ne af 
fiJvberfiuarenom. 

11. mt fdbant njebet:^ 
forS bem tiff tit ejcem^jel; 
men bet Sr o§ ffrtfmet ttff 
en fbrmarnmg, pa tjimita 
mertbeneS dnbe fommen ax. 

12. ©etfore, ben fom 
(dter ftg i\)da ^an fldr, i;an 
fe tiU ait "^an tcfe fatter. 

13. ®ber ^aftrer mgen 
freflelfe dnnn ^df omnu't, \xr- 
tan ben menntflpttg dr; men 
(^nb Ht trofafi, fom irfe 
later eber frcflas dfmer 
ebra formago; ntan gdr 
meb freftelfen en ntgang, 
fa ott 2 funnen bragat. 

14. ©erfore, mine ta^ re^e, fl^r ifrdn afguba* 
b^rfan. 

15. S^B ^^^^^ fdfom 
meb fi3rfldnbtgDm; fcetraf^: 
ter 3 l^mab fag fdger: 

16. aSBalftgnelfene falf, 
ben tt)i mdljigne, ar icfe 
lian e^ripi blobe belof= 
tigljet? ©et brobet, fom 
nji brtjte, ar irf e M (S^^xU 
fti lefamene belaftig^et? 

17. Stt; bet dr ett btob; 
fd are n.n mdnge en leta^ 
men, efter nji affe af eno 
Brobe belaftige are. 

18. ®er pa Sfrael efter 
fiJttet; be fom dta offrcn, 
dro be i^t belaftige af aU 
taret? 

19. ,,^iDab feaff jag bd 
fdga: Sir afgnben ndgot? 
6ffer Sr bet ndgot, fom 
afgnbom offrag? 9?ej. 

20. Tim bet fdger Jag, 
ait l)loab ^ebningarna of^ 
fra, bet offra be bjeflom, 
odj irfe ©nbi. 9lu n^iff 
jag icfe, att S fl'olen belat- 
tige n^arba meb bjeflcmen* 

21. S fnnnen itfcbricfa 
|)@rrana falf, od) bjef* 
larnaS fa(f ; 3 fninien icfe 
belaftige mara af ^iSx- 
rang borb, odj bjeflarna^ 
borb. 

22. eUer mitje \vi reta 400 @. ^anli (^pifttl Ka^, 10, lf< ^@rran? 9Mnn mi waxa 
flarfare an ()an? 

25, 3^9 tjafmer magt 
tia airt, men bet at ttf e attt 
ni;tttgt; jag ^afiver mao^t 
tiff attt, men bet fonaner 
tcfc aUi tiff fiirtattrtng. 

24. Sttgctt fdfe fttt, 
«tan mmars bajJa, 

25. Mt bet faft at i 
fUttfeoben, bet ater, ocf) fxa- 
get intet berefter fdr fam^ 
tvetctS ffuff; 

26. %\) iotbcn (it ^grr 
tans, Oii) aUi bet bfH)a at. 

27. 9?dr nu en otrogcji 
ijubcr eber tifl gaft, od} S 
h^ifjcn ga tiff ^onom, fa 
ater afit bet eber fiSrefaggcS, 
ocC) frager intet berefter fi3r 
famn^etet^ ffufU 

28. 9Ken om ba nagor 
fager tifl eber: ®ctta ar 
offrabt afgxtbont, fa fitcr 
itfe, for ^anS jTnff fom bet 
unbermifle, ocf) for famn^e- 
kt^ ffnff; ti; jorben cir 
t^^rran^, od) afft bet ber= 
pa cir. 

29. ^ammctct, fager 
jag; itfe bitt, ntan beng 
anbra6. :^i; f^marfiirc ffnffe 
jag fata biJma mina frif^et 
af cn3 annax^ fammet? 

30. ^l; om jag ater 
beraf meb tadfagetfe, f;n^i flfuffe jag ba faftab marba 
fi3r bet jag tatfar fiJre? 

31. ^mab 3 nu dten 
effer bricFen, cffer l^ttjab S 
gdreit, f5 gotet aUt ®ubi 
till aro. 

32. SBarer fdbane, ati 
3 ingen forargen, ^marfen 
Suba, eflcr ®ref, effer 
®ub§ fBrfamfing* 

33. Safom odE jag i aff 
ting dr affom tiff mif [a, icPe 
fBfanbeS min, utan mdng6 
tnang ni;tto, att be mdga 
marba faf^ge. 

IL ^apititt 

mtt f!{£f t fStfamtinfjni. mci\U 
itjavbenij x'Aiia ixut. arer mine efterfBffare, 
fdfom Dcf jag (Sfirifti. 

2. ^dre 6ri3ber, jag prt= 
far eber, att 3 tdnfcn ^^d 
nng i afl fli;cfe, oc^ f^dffen 
bet fdtt, fom jag eber fote? 
fatt fniftner. 

3. @d miff jag M 3 
lueta ffofen, att g^riftu^ 
dr (;mar6 odj en§ man^ 
f)ufmnb; n^n mannen dr 
qminnone^ ()ufmub; men 
@nb dr ei)rifti f)ufmub. 

4. ^^\mx od) en man, 
fom bebcr etier pxopljttc^ 
rar, od) fjafmer ndgot pa (Eap. n» bctt L ttll be ©otintl^ict. 40i l^ufh^ubet, l;att fFSmnter fitt 
(;ufmitb» 

5« 9?}cu en qminna, forn 
fceber ctter ^ro|?(;cterar meb 
oI;oIjbt ^iifmitb, ^on |fStn:= 
uicr fitt ^ufiuub; t^ bet 
mere trfe annarS, an foin 
^on more rafab, 

6, 2Bia ^on tdfe (;BIja 
ftg, fd flare otf ^dret meb 
af; nu, efter bet fldr ffla 
citt ^emte dr ^dret affforet, 
etter afratabt, fd (?5(je fig* 

7, S3ten inannen ffall 
tcfe Wia fitt ^ufmub; tt; 
l;au dr ®ub^ beldte o4 
dra; men qminnan dr man=: 
feu^ dra. 

8, Zi) mannen dr icfe 
af qminnone, ittan qminnan 
af mannenom. 

a Od^ mannen dr irfe 
ffa})ab for qminnoneS ffnd, 
utan qminnan fi5r manfen^ 
f^uir. 

10. ^erfBre ftall qmin= 
nan ^afma cna,^ magt pa 
l;nfmnbet, fiir 5(nglarna^ 

if. ^£)i}tf dr ()marfen 
mannen ntan qminnona, 
e((er qan'nnan utan man- 
nen, i ^(Srranonu 

12. Zi) fdfom qminnan 
dr af mannenom, fd dr otf mannen genom qmin^^ 
nona; mtn at(tfamman§ af 
(Subi. 

13. ®Bmer mib eber 
fjelfma, om bet dr bdgetigit 
att en qminna Beber @ub 
o^eijb? 

14. teller (drer icfe m^ 
turen eber bet, aii tmm 
man dr man^eber, om ^ar 
^afmer fdngt ^dr; 

15. Tim qminnone dr 
dra, att ijon ^afmer tdngt 
f;dr? §dret dr ^enne gifmet 
m att flvla fig meb. 

16. Sir ber orf ndgor 
ifclanb eber, ben i betta dren:^ 
bet entrdten dr, ^an mete 
att mi ^afme icfe ben febcn; 
od^ idfe ®nb6 fiirfamiingar 
feller. 

17. Tim betta mdfte 
jag fcefaffa: S^g ^^^ i*^ 
|>rifa, att 3 tiU^Qpatonu 
men, itfe tiH fiSrfcdttrtng, 
utan till fBrmdrring. 

18. 3 fi3rftone, ndr 3 
fommen titt^o^ja i fi3rfam=: 
lingene, ^Brer jag att ibtanb 
eber dr ffiljattig^et; bet jag 
orf mdl enbeB tror. 

19. ^9 ifclanb eber mdfte 
ju mara paxti^ pa bet be 
rdttfinnige ff c(a marba u^^ 
peniare i6(anb eber. 

ao, i^idr 3 nu tia^ojja::' 402 @. ^anli epiftel ©a^, li. fommcn, \a ^dUer man bd 
trfc .g)(SrranS 9Zattn)arb» 

21, ^9 bd man ffatl 
l^drta nattnjarb, tagcr {;ivar 
ocf) en fin cgcn nattmarb 
framfore dt; oc^ ben ene 
i;ungrar, ben anbre ax bruc* 
fen. 

22, ^afnjen 3 nu idfe 
]^na, ber 3 ntt ata eUcr 
brief a mdgen? Coffer for:= 
aftcn S ^^^ubS f^rfauiHng, 
od) ffdmmen bcm fom in- 
tet ^afma? ^mab ffaU jag 
fciga eber? @faa jag pxi^ 
fa"eber? .gidrnti pxi\ax jag 
ebcr inttt 

25. S:^ iag (lafwer 
uu^fatt af |>ettanom, 
t>tt iag 0^ ebet giftoit 
^afioct; ti) ^®trcH S@= 
fus, i ben nattcn t>a ^an 
fdrtSbbct maxht, tug ^an 
itobct; 

24. 2:arfabc, brot bet, 
Oil) fabc: 2:agcr, (iter; bct= 
ta ar min (cfanien, fom 
for ebcr brt)tee; betta 90= 
rer titt min aminnclfc 

25. ®ammaluuDa ocf 
falfeu, efter nattmarben, 
oc^ fabe: ©enue falf dr 
bet nt)a Xeflamentet i mi- 
ttom blob; betta gorer, 
fa ofta 3 bricfctt tiH 
mitt aminuelfe. 26. ^i; fd ofta 3 ^"itcn 
af betta bri5b, od) bridfen 
af benna falf, ffolen 3 
fiJrfunna .gSrranS bbb, 
tidbe^ t)an fommer. 

27. pt\ii{ttn nn omar:^ 
beliga ater af betta brob^ 
etier brirfer af .&@rranS 
talt, ^an Uifmx fa!cr pa 
.§(f rranS lefamen od) Blob. 

28. ^JJlm pxbft\)t men- 
niff'an fig fje(fn)an, od) ate 
fd af bet brobet, od^ bricfe 
af ben falfen. 

29. ^^ ben omarbeliga 
dter od^ brider, ^an ater 
ocf) brider fig fjelfmom bo- 
men, icfe dtffiljanbeg .&(5r- 
ran^ lefamen. 

30* S)erfi3re dro odf 
mdnge fmage oc^ franfe 
ibtanb eber, od^ en ftor 
bet fofmo. 

51, !^i; om m fjclfiue 
bombe d§, fd morbc wi 
idt bombe. 

52. Thn bd mi bi)mbe 
marbe, fd marbe mi ndpfte 
af giC^rranom; pa bet mi 
idt meb mertbene ffole f5r= 
bombe marba. 

55. 2)etfiJre, mine tare 
brbber, ndr 3 ti(lt;ova 
t'ommen titt att dta, fd 
bibe ben ene ben anbro. 

54. 9Jien t;imgrar ndgor. 6a).\ 12. ben L till b e (Sotint^iet. 4 05 

oni fiJrftdnb, af famiiia 
^Inbanom ; 

9. (^noui anbrom trcn^ 
af fammaSlnbanom; enom 
anbrom ^elbrcgba gdftua, 
af fannna ^(nbanom; 

10. (Snom anbrcm tttt=i 
bcrlig ttng gora; enom an- 
brom |)ro))(;ctia; enom an^ 
brom dtffiTja anbar; enom 
anbrom mdnga()anba tnn= 
gomdl ; enom anbrom tnn= 
gomdl^ ntti;belfe. 

11. 9A'en allt bctta twcr^^ 
far ben famme ene ^in^en^ 
belanbc6 ^marjom fitt, fd- 
fom ^onom tdrfc^. 

12. S^t; fdfom en UU^ 
men Sr, ocf) ^afn^er bctf 
manga lemmar; men alle l^an dte i^emma; pa bet ^ 
tcfe tiT^^o^afommen titt fi3r= 
bomelfe. 2)et anbra \mU 
jag jTicfa, nSr jag fommer. 

12. Sa^jitlet 

'2lufceiiga gafii?oi6 tat, btuf, 

C^m be anbeliga gdfmor 
*^ WiU jag, !dre 6rober, 
itfe forbcija cbcr. 

2, 3 meten, att 3 f;af:= 
n^en waxit ^gicbningar, od^ 
gdtt till be ilnmrna afgubar, 
eftcr fom S forforbc moren. 

3. 5}erfore gor jag ebcr 
ircttcrltgtt, aii mgen for? 
Ijannar 3®fwm, ^^m ge- 
nom (^nb^ 5tnba radr; 
ocf) I'ngen fan UUa S^^ fnm en .g»^rra, ntan gc:= j lemmar af en lef amen, an: 
nom ben ^elga ^^(nba. ibotf be dro mdnge, dro be 

4. (Sdfmorna dro mdn='botf en lefamen; famma- 
gaf^anba; men %ibcn dr en. (nnba ocf S^riflu^. 

5. Od) dmSeten dro 15. ^t; toi dre uti enom mdnga(;anba; men |>^^= 
rcn dr en; 

6. X)d) frafterna dro 
mdngal;anba; men ®ub dr 
en, fom adt n^erfar t aUom. 

7. lltt (;n:arjom od) 
enom beim'fa fig ^Inban^ 
gdftoor txU gagn6. 

8. S)cm tna n^arber gif- 
met af Slnbanom tala om l^lnba ade bi3j)te till en (e= 
famen, djivai mi dre Su= 
bar eller ©refer, tjenare 
cfkr frie; od) f;afme adc 
brudit tiii en iUxta. 

14. St\) (efamen dr irfe 
en (em, ntan mdnge. 

15. ^idr nn foten mille 
fdga: ^ao^ dr td'e ^anb, 
berfiire dr jag icfe af (efa= mi^bom; bem attbra tala menomj ffutle ^n fBrben- 404 ®. ^anli ®^jiftcl ^ap. 12, flfutt ttfe mara af tcfame:^ 
nom? 

16. Dd) oiii Brat h^tllc 
fciga: 3^9 cir tdfc iiga, bcr=: 
fi3rc fir jag {tfe af lefanie- 
nom; ^uUt bet fiirbeufhttt 
tcfc mara af lefaincnom? 

17. Dm ^elc fefamen 
WQxz iSga, ^mar 6Iefme bd 
t;DrfIen? SBore (;an a(fcr 
I;6rfcl/ (;mar fclcfive luftcu? 

IB. Tim nu^aftvcr(Sub 
fatt (cmmartta (;iuar for fig 
fcirbclc^ utt lefamcU/ fafom 
^an n.nTU. 

19. Dm nu aHe Icmmar 
more en Urn, ^mar bleftuc 
bd (efamen? 

20. 97Jen nu dro lcm=: 
mavna mdnge, od^ Icfamen 
dr en. 

21. Dgat fan ttfe fdga 
till ^anbcna: 3^g be^5fii)er 
big intet; elTcr f^ufn^ubet 
till fBtterna: Sag bc^oftoer 
eber intet; 

22. lltan mt;dfet mer be 
!roppfen6 (enmiar, foui ft;^ 
na^ l^vig^'ifi mcira, dro d§ 
mefl af ni5ben* 

25. Dd^ be m IjaUt 
btt;geliga mara, bem Idggc 
mi nidfla dron up^d; oc^ 
be o§ fniJplige [i;na3, bem 
J3ri;be mi atbrameft 

24. Zi) be^ fom bdgctige dro, 6e^i3ftDa intet; men 
@ub ^afmer fd tiUftoj^a* 
mdngt (efamenen, o^ be 
femmar, fom ndgot fatta- 
be^, be§ mer)5n;be(fetil)fagt; 

25. ^d bet i lefamencn 
ffaH ingen f!itjaftig^et ma= 
ra; utan cdh (enunar ffo(a 
ben ene fi3r ben anbra enS 
omforg (;afma. 

26. D(^ om en km liber 
ndgot, fd (iba atte (emmar^ 
na meb; oij om en (cm 
marber ^drliga (;dHen, fd 
fr5jba fig alk lemmarna 
meb* 

27. mm ;5 dren 6(;rifli 
(etamcn oc^ (emmar, ^mar 
efter fin bel. 

28. Dd) ©ub l;afnjer 
\att i fiirfamlingene forft 
Vl))ofilar, bcrndfl ^)^xopi)t^ 
ter, feban Idrare, feban 
fraftmcrt'are, feban l)elbrcg- 
bo gdfmor, l;jcl|?are, rcgera^* 
re, mdngal;anba tungomdt* 

29. Siro be aUe ^Ipoft^ 
(cir? 3(ro be aUc^^3ro|)l;eter? 
*^iro be allc Idrare? ^Iro 
be alle frvaftmcrt'are? 

30. cg)afma be aiU IjcU 
bregba gdfmor? ^ata be 
aHe mdng tungomdl? ^lun- 
na be alle ittti;ba? 

51. Tim farer efter be 
^{jjjerfia gdfmornaj od) jag gap. 13, 14. t>tn L ti,H be (Sotittt^iet. 405 mill annu mifa ebcr en 
fofleligate h)Sg. 

13. ea<jitlet 

^cirlcfcnS |3ri§, art. 

C^m jag talabc lueb men- 

tungor, oil ^abe tdPe fdr^ 
lefen, fd more jag en Iju^ 
banbe malm, etter en tUn=^ 
ganbe fcjettro* 

2. Dm jag funbe ^jro* 
)3^etera, oc^ mt§te att ^em^: 
lig^et, od^ attt fiJrflanb, o^ 
(;abe alia tto, fd att jag 
fiJrfatte 6erg, od^ ^abe itfe 
fdrtefen, fd more jag intet 

3. ©4 om jag gdfme 
atta mina dgobelar be fat^s 
ttga, o(^ Idte nttn lefamen 
t>vmna, od^ l;abe itfe fdr^ 
lefen, fd more bet mig tntet 
n^tttgt. 

4. ,ftarlefen dr tdlig od^ 
milb; fdrlefen afunba^ m^ 
tet; fdrlefen ffaltaci tntet, 
Ijan uppUait^ idfe; 

5. ^an ffttfar fig tdfe 
Dpfmeliga; i)an fbfer tdfe 
fttt, ^an fiSrtBrnaS idfe, ^an 
tdnfer inid argt; 

6. $an gldbel idt i)fmer 
ordttfdrbig^et; mm ijan 
frbjbar fig ofmerfanningen. 

7. ^an frirbrager aH 
ting, (;antror att t{ng,f;an ^oppa§ att ting, ^an liber 
att ting. 

8. fdrlefen mdnber at== 
brig dter, dnbodf pxopijt- 
tkxna ffola dtcrmdnba, odC) 
tungomdlen fFolaaffonuna, 
odf) forfldnbet flPatt dtcr= 
mdnbo. 

9. 51^ mi fiSrfld enbeia, 
od^ |)ropl^etere enbel6; 

10. Tttn bd bet fom^ 
mer fom futtfomligit dr, 
fd tudnber bet dter fom m- 
belS dr. 

11. ®d jag mar tit 
barn, talabe jag fom tit 
l)arn, odf) ^abe ffnne fom 
tti barn, odf) ^abe 6arn^= 
liga tanfar; men feban jag 
marbt man, labe jag bort 
bet barn^ligit mar. 

12. ^9 mi fe nu gcnom 
en fl^egel, uti ett mBr!t tal; 
men bd anflgte emot an= 
figte. ^^^u fdnner jag en= 
belg; mtn bd ffatt jag !dn:= 
mt^ fdfom jag odf fdnb dr. 

13. Tltn nn blifmer 
tron, ^opptt^ fdrlefen, be§a 
tre; men fliirfi iblanb bem 
dr fdrlefen. 

14. Q^apitUt 

Zim^omaU utti;bning8 n^tto. 

Sarer efter fdrlefen ; minn= 
Idgger eber om anbeliga 406 ^auU e<)iftel Sa^ 14 gdfmor; borf mcjl, ait 3 tfid fic^, orf) bocf tntet lif 2. ^i; ben font talar 
nub tungonidl, {)an talar 
trfe nicnniffom, utan ®ubt; 
t\) in^tn ^orer bcrtiU, utan 
i;)an iaiax ^emltg^et t 5ln^ 
banom. 

5» SPi'cn ben font ))ro^(;e^ 
terar, ()an talar nienttifBo^ 
men tiU forbdttring, oij ttH 
forntanelfe, od^ titt trBfl, 

4. ®en font talar meb 
tungomdl, ^an fBrbdttrar 
fig fjelf ; men ^m font ^ro^^ 
p teeter ar, ^an fbrBdttrar 
focfamltngetu 

8. Sag ti^itte n)dl, att 
S ade tata Juttben meb 
tungomdl; men mt;cfet(;el? 
fcre, att 3 ^)ro)3()eteraben; tt; 
ben fom ))ro^f?eterar, ()an dr 
ftorre dn ben fom meb tutt^ 
gomdl talar; utan i^an bet 
uttt;ber, poi bet fijrfamlm^ 
gen fdr ndgon forbdttrtng. 

6. a^en nu, Mre fcrBber, 
cm jag fomme till eber, od) 
talabe meb tungomdl, ^mab 
more jag eber nl;ttig, utan 
jag talar meb eber, antin= 
gen meb uppenbarelfe, eller 
meb forfldnb, ettcr meb pxQ^ 
pijtiia, eller nteb Idro? 

7. .pafmer fig bocf fd 
meb be ^ting, fom Ijub gi3ra l)afioa, fdfom en pipa eller 
en ijaxpa] ^a be idt gifiua 
dtfhTjeligit Ijub tfrd fig, 
()uru fan man \vicia, ^toab 
ptpabt eller ^ar^^abt dr? 

8* ®d odf, om en 6afun 
gifn^er en omi^a rBfl, I)d 
g»r ftg bd rebo m flribS? 

9, ®d 0^ S, om S ta-^ 
len meb tungomdl, oc^ irfe 
talen bet fom fbrfldS fan, 
liuru ffall man ivda ijWiat 
talabt ar? %\) 3 talen i 
mdbret. 

iO» @d mdngat^anba 
flag dr pa roflerna i merU 
bene, odb ingen af bem dr 
ot^beltg. 

IL 9ldx jag nu idt 
met uttt^bntngen pa rofleit, 
bltfmer jag l^onom, fom 
talar, Barbartff; od) ben, 
fom talar, blifmer fbr inig 
barSarifB, 

12. ^ammalunba od 3/ 
meban 3 f^i^^i ^f^^^ ^w* ' 
beliga gdfmor, minnldgger 
eber out forfamlingene^ bd* 
fla, att 3 nog l^afmen, 

13. ©erfore, '^tn fom 
talar meb tungontdl, l?an 
bebje, att ban md orf fun- 
na bet utti^^ba, 

14. y^^r jag nu beber 
meb tungonc, fd beber min \ (S^^ 14, ben L till t>t (Eotiitt^ier. 40* antt] men mitt ftnne ax 
utan fruft 

15. |)uru ffatl bet ba 
ga tttt? 91am«9a fd: Sag 
\taU 6cbja t anbanom, jag 
flBatt odf bcbja mcb finnct; 
jag flatt fjuitga i anba*: 
nom, jag fFatt otf fjunga 
ttieb ftnnet 

16. ^&x bu nu n3d(fig= 
rtar t anbanom, ^utu \taU 
bd ben, font fldr t ben6 
DldrbaS flab, fmara big 
^mm pa bin tadtfdgelfe? 
efter ^an ftfe fbtfldr ^mab 
bu fdger. 

17. ®u fSgct mat en 
gob tacffSgelfe; mtxx ben 
anbre njatber betaf tntet 
fiJrbdttrab. 

18. Sag tarfar mm ®ub, 
ait jag talar met meb turii^ 
gomdl, an S «tte. 

19. mm jag tvili ^tU 
bre tala t f6rfam{tngene 
fern orb meb mitt ftnne, 
pa bet jag unbemifa ma 
anbra, an eljefl ttotufcnb 
orb meb tungomdl. 

20. ^cire BrSber, n)a= 
ter trfe barn t f5rfldnbet, 
utan njarer fearn i onbf£one; 
men t fbrfidnbet marer fulls 
fomltge. 

21. S lagen dr firtfmet: 
Sag mill tala meb anbra' tungor, o^ meb anbra 
lafipar till Mia folf, od^ 
be jTola t>od irfe &n fa 
^dra mig, fftger f>®rrcn. 

22. ^a dro nu tungo^ 
mdlen f5r ttt tecfen, tcfe 
bem fom tro, utan bem 
fom trfe tro; men :prop^c^ 
tten dr tnjdrtemot, idt bem 
fom otrogne dro, utan bem 
fom trogne dro. 

23. ^ttjar nu ^ela for:^ 
famlmgen tiC[^o:paf omme pa 
en flab, o^ talabe alia nuti 
tungomdt, oc^ ber fommo 
ndgre oldrbe eller otrogne 
in, mdnbe be irfe ffola fd- 
ga, att 3 ^aben mifi ftnnet / 

24. $mar 3 nu aUt 
:pro<)]^eterabcn, od^ ber ^onts: 
me ndgor otrogen etler o^ 
Idrb in, i:fan tuorbe firaf:^ 
fab af bem allom, od^ bomb 
af aUom. 

25. Od^ fd morbe bet, 
fom (Bnligit dr t l;an6 ^jer:^ 
ta, u^})3en6art; od^ ^a folle 
(;an pa fitt anfigte, HUM- 
be ®ub, od^ Betdnbe, att 
fannerliga more (Sub t 
eber. 

26. ^uru dr bet bd^ 
fare 6ri3ber? mx 3 m:= 
fammatig !ommen, fd t;af^ 
njer ^mar od^ en af eber 
en ^falm; l;an l;afmer Idrs 408 ^anlx e^)iftel Kap. 14,.15 bom, f)(m f)aftvtx tungo- 
mat, ^att ^afwti uppen? 
Barclfc, l^an t;afii)cr utti;:= 
beffe; (atcr bet aat ffe tttt 
fiSrBattrmg* 

27* ^rtjar nu ndgor ta= 
lar nub tungomal, bet gi}:^ 
re ^an fjetf aniiar, eUer <)d 
bet ttiefta fjelf trebje, oc^ 
bd ^mfom; od^ en tt;be 
bet nt 

28. sir ^an tcfe en xxU 
t^bare, fd tige t fiirfamttn- 
gene; men tate n^ib fig fjetf, 
od) m ®ub, 

29, SWen ^ro^j^eterna 
tate tmd elter tre; oc^ be 
anbre biJme beronu 

50* aWen Ijtr^ax fd f)an:= 
ber, att bem, fom fitter, 
tDarber ndgot m^penbarabt, 
fd tige ben fdrfle, 

31. S mdgen mat aKt 
:|3ropt)etera, ben ene efter 
ben anbra, pa bet aHe md= 
ga tara, od) atte marba 
fijrmanabe. 

32. D(^ ^ro^3t)cterna6 
anbar dro ^rojj^etomen nn^ 
beibdntge; 

33. ^^ ®nb ar trfe o- 
fftcfetig^etene^, ntan frtb- 
fenel ©ub, fdfom nii atla 
be ^eliga6 fcrfamtingar. 

34. (5bra qminnor tige 
uii fiJrfamtingarna; tt; bem Sr ic!e titlflabt att tata, n= 
tan att be dro unberbdni= 
ga, fdfom ocf fagen fdger. 

35. Tltn mitja be nd^ 
got tdra, fd fPota be frdga 
fina man t;emma; bet )ldr 
tdfe qiDtnnor mat, att be 
tata i fiJrfamtingene. 

36. g-tter dr ®ub§ orb 
utfommet ifrdn eber? iiU 
ter ar bet atlena fommet 
titr eber? 

37. ®er nu ndgor td= 
ter fig tt;ffa att ^an dr en 
^ro^j^et, etter anbetig, ^an 
tjefinne ^mab jag fhifmer 
eber; t^ bet dro $6rran^ 
bub. 

38. 9Jfen dr ndgor ofi3r= 
fldnbig, ^an mare of5r= 
fldnbtg. 

39. ®erfi5re, tdre 6ri5* 
ber, tagger eber minn om 
att 3 <jro^)^eteren, od) fiJr^ 
mener tde att tata meb tim= 
gomdt. 

40. fiStct all ting at= 
liga 0^ ffirfelifta tillga. 

15. (S^apitlct 

ting. S)5bfcne nbb. 

e)dre brober, jag minner 
■^^ eber ))d (5i^ange(ium, 
fom jag eber fBrfunnat ^af^ 
mer, t;n)itfet 3 otf anam= 

ma Ea^. 15. ben L till be Soritttl^iey. 409 mat §aftDcn, t ^trtlfo 3 
0^ fidn; 

2, ®cnom ^iDftfet S 0* 
fattge marben, ^urulcbe6 
jag eber bet forfunnabe, 
om 3 ^afujctt bet lie^attit; 
utan fd at, att 3 fBrgaf^ 
meg trott ^afwen^ 

3» ^9 jag ^aftijer i fBr^ 
floue eber foregiftuit, bet 
jag otf unbfdtt ^afmer, att 
6C)rifiu6 dr biSber fiir md- 
ra fi^nber, efter Sfrifterna; 

grafmen; od^ att ^anu))^3== 
fldrtben at ))d ttebje bagen, 
eftet Sfrtftetna; 

5. Od^ att ^an matbt 
febbet af Ke))^a, feban af 
be tolf. 

6. Seban matbt ^an 
febbet af met an fem^un- 
btabe Btcbet pa en ttb, af 
^mtTfom dnnu mdnge Ief=: 
ma, mzn meflebeten dto 
affomnabe* 

7. ©eteftet matbt ^an 
febbet afS^coto; oif feban 
af affa St^ofltatno. 

8. ^d ftflone eftet adorn 
matbt ^an o^ febbet af 
mig/ fdfom af en ben bet 
otibig fobb dt* 

9* Zt) jag at ben xin^ 
gaftettlanb ^^l^^ofttatna, fd 
att jag at ide mdtb faffaS St^offet, betfote att jag 
Vfmet fi5tf5tjt ®ubg fi3t= 
fam(tng» 

10. mm af ©uba ndb 
dt jag bet jag iix] oc^ ^anS 
ndb ^afmet tcf e fdfdng ma- 
tit t mtg, utan jag ^afmet 
met atbetat, an be aUe; 
bod tcfe jag, utan @ubS 
ndb, fom t mtg dt. 

11. ®et mate nu jag, 
ettet be, fd ptebtfe mt, oc^ 
fd ^afmen 3 trott. 

12. ^t m 6()tffiug ^re:: 
bttab fiJt ebet, att ^an dt 
u))^fidnben tftd be bi^ba, 
()matfi}te fdga bd fomttge 
t6(anb ebet, att be bBba^ 
u|)|)ftdttbe(fe dx tntet? 

13. ilx nu be bc^aB 
u^j^fldnbelfe tntet, fd dt 
ok (S^ttfiuS tde pellet upp^ 
fldnben. 

14. Sit mjxi^u^ m 
u^j^ftdnben, fd fit mat |jres 
btf an fdfdng; fd at ocf i^ 
bot tto fdfdng. 

15. Dc^ mi matbcm 
funne fatf? @ub6 mtttne, 
att mi emot (Sub mittnat 
^afme, att f;an (;afmct npp^ 
mddt S()tifium; ben f;an 
idt up^mddt ^afmet, om 
be bSbe tcfe up^^d. 

16. % om be biSbe irfe 

(18) 4i0 «. H^ttwH ®|>iftel (Sa^). 15, npp^a, fd at t*e fetter 
g^riflxt^ u^^flanbcn, 

up|?fidnben, fd Sr cbor tro 
fdfdng; od) fd drcn S cin- 
nu uti ebra ft^nbcr. 

18, @d arc ocf be fh^ 
tappait^ fom t ©^riflo af^ 
fomnabe dro, 

19, Dm \m attenafl t 
betta (ifmct ^afnje ^o^^et 
tiff S^rtfluin, fd are tvi 
uflafl ifclanb atta mcnuiff or, 

20, mm m ax g^rt 
jluS up^^jldnben tfrd be bi}= 
ba, o4 ixjorbcn forfHingen 
t6(anb bem fom fofmo. nera, tiTIbeg ^an tdgc^eratta 
fma ftenbar imber fina 
fbtter, 

26, S)en i;tterfle pcn^ 
ben boben ffafi n^arba 6Drt:= 
tagen, 

27, Sti^ an ting ^afhjcr 
i)an lagt unber Ijaxx^ f(it= 
ter; fd, nar f)an fSgcr, att 
ad ting ^onom unbergif- 
men Sro, dr nog uppzn^ 
Bart, ait ^an nnbantagen 
dr, fom i^onom aK ting 
unbergtftuit ^afmer, 

28,' £)d nu aU ting ^o=: 
nom unbergifn)cn dro, fd 
iiijarber odf bd Sonen fjelf 21, ®ftcr bobcn atjunbergtftoen ^onom, fom 
genom en menniffo, orfj^onom att ting unbcrgif- genom en menniffo be W 
bas m)^)f}dnbelfe, 

22, 3:9 fdfom ntte bo 
uti 9lbam, fd ffola orf 
allc i ®l^ti(lo marba lef= 
Jt^^ttbe fliorbe, 

23, i^mar od^ en uti 
fin egen orbning; forfltin- 
gen 6^riflu6, feban be fom 
(S^riflo tttt^i3ra uti ^an6 
tittfommetfe. 

24, <Seban dnben, bd 
i^an i3fnjerantn?arbar @ubi 
oc^ g'^brenom rifet; od) 
apgger att ^errabome, oc6 
atta Bfnjer^et,oc^ mdlbigf^et, 

25, ^^ t;an mdfte reg- ti)it ^afmer; pa bet att @ub 
Mifn^er attt i attom, 

29, §mab g5ra be tU 
jefl, fom fig biJ^ja lata i3f=: 
Ujer be bi3ba? Dm be bi3- 
be ingalunba u^j^jfld, i)tvi 
lata be fig bd b5|ja bfiuer 
be boba?' 

30 Dd) (;nji ftd m aU^ 
tib uti fara? 

31, 28ib mdr berbm^^ 
melfe, fom jag ^afmer i 
g^rifto 3©fu mdrom ^Qx^ 
ra, bor jag i)\vax bag. 

32, ^afmer jag cftcr 
mennif^'omening uti (?p(?efo 
firibt meb milbbjurj i)tvat) ^ap. 15* belt 1* till t>t ©otintl^iet. 411 ^jelper nitg bet, om be bo^: 
be icfe m^^fld? &CLt o§ Sta 
od) brief a; it) t morgon 
mdfle mi b5, 

53« Sdter idt forfora 
eber; onbt fnarf fdrftdu= 
fer goba febcr* 

34. SSafer ii^))) rdtte:= 
tiga, od^ f^nber tcfe; t^ 
fonilige tueta intet af ©ubi; 
tiH BU)gb fciger jag eber 
betta, 

35. W^attz nu ndgor 
faga: .puru ffola be biJbe 
u))pfld? Dc^ meb ^utuba^^ 
naletamen ffola be fomnia? 

36. 2)u bare, bet bu 
far, bet far tde Itf, utau 
Det bltftuer bSbt 

37. Dd^ bet bu far, dr 
ju icfe ben fro^^en fom 
rtjarba fEatt, utan tit blott 
fom, ndmliga ^mete, eder 
annat fdbant 

38. SMen ©lib gifnjer 
tr;i; en !ro:(3^), fdfom ^n 
rtjill, oc^ t)n3arjo od^ eno 
af fdbene fin egen fro^^. 

39. Stfe dr atlt fott 
ena^anba fi5tt; utan mtn^: 
niffor^ fott dr annat; an^ 
nat dr fd^, annat dr fiffg, 
oc^ annat dr fogeB. 

40. Oc^ bet dro ()tni- 
melf6e txGppax, oc^ jorbiff e 
frop^ar; men en annor 

®2 ()drltg^et ^afn^a be ^m^ 
metffe, od^ en annor be 
jorbiff e. 

41. ©n annor f target 
^afnjcr fo(en, od) en an- 
nor flar(;et C;afnjer mdncn, 
odf) en annor flar^et fijer^ 
noma; tt; en jljcma gdr 
ofn?er htn anbra i tiar- 
i)ttin. 

42. ^ammalebeS ocf be 
bobag u^pfldnbelfe ; bet bar- 
ber fdbt forgdngeltgit, od^ 
ffatt npp^a oforgdngeligit. 

45. ®et njarber fdbt 
i fni}))lig^et, odf) ffatt upp^ 
ftd i ^drlig(;et; bet marber 
fdbt i flTro^lig^et, odf) ffalT 
u^pfld xiti fraft. 

44. ®et marber fdbt tit 
naturligtt lefamen, oc^ ff all 
u|}^^fldett anbeligit Icf amen. 
Tlan ^afnjer ctt naturligtt 
lefamen, man ^afn^er odf 
tit anbeligit (efamen. 

45. (Sdfom ffrifmct dr: 
©enforftamenniflPan 5{bam 
dr gjorb till naturligit tif; 
od^ ben ^tterfla S(bam till 
anbeligit lif. 

46. S)?en ben anbelige 
lefamen dr idt ben fcrfte, 
nian ben naturlige; fcban 
ben anbelige, 

47. ®en fix^a mentii== 
ffan dr af jorbme jorbiif j 412 ®> Vanii epiftel Ga^ 15, 16. ben anbra mcnmjTan ax 
.&@rren af ^inimclcn^ 

48« §uiubana ben for* 
bijTa cir, fdbana arc otf be 
jorbtffe; od) ^iirubana ben 
l;i{nuiel]Ta cir, fdbana dro 
ocf be ^tmmelflPe. 

49. Dd) fom mi l)afn)e 
tnnt ben^ jorbiffa^ htnetfe, 
fd f?o(e n.n o£ 6dra ben6 
^inunelffag lifnelfe. 

50. 2}2en betta fdger jag, 
fare fcriibcr, aii tott od) 
Btobfunna tdfe drfma ®ub5 
rife, od) bet forgdngeltga 
fE'aH tde axfwa oforgdnge- 
Iigt/et 

51. (gi, jag fdgev eber 
en l^endtg^et: 28t jtole ide 
atta affofn^a; men alle md? 
fie mi fiSrmanblabe marba, 

52. Utt en pxintt, iiii 
tit lignaBIfd, meb t;tterfla 
Bafnnen; it) fcafnnen ffatt 
Ijuba, od) be bobe ffola 
uppfld ofiirgdngeltge, oc^ 
miffote fiJrmanblabe marba, 

53. '^X) betta forgdnge--^ 
ti>3a nidfle iT(dba fig ofiir- 
gdngelig^et, od) betta bD= 
betiga mdpc ifldba fig obo- 
beltg^et. 

54. mm bd betta f6r:=| 
gdngeliga iftdber fig ofor- 
gdngeUg(;etcna, ocK) betta 
Wbettga iftdber fig obiibe- iig(;etena, fd marber bet or= 
bet fuafomnabt, fom ffrif^ 
met ax: £)dt)cn at npp: 
fnjolgctt nti fegren. 

55. ©u bob, ^toat at 
bin ubb? £)« f)tltt)ttt, 
f)t\)at at bin feget? 

56. ©obfens nt>t> at 
fijnben; ft)nbene$ ftaft at 
lagen. 

57. Whn ®ubi njare 
tacf, fom of fcgren gifmit 
^afioct, genom tvat ^@r= 
ra S@fwm 6^rijlnm. 

58. SDeiforc, mine tare 
fcrober, marer fafle, omif^ 
fige, oc^ rife uti ^grranS 
mer!arrtib;efterbet 3 me^ 
tm^ att ebart arfcete dr ide 
fdfdngt i .^grranom. 

16. (§.apiHet 

^Srmaning tiK olmofor, 6cfiar. 
btgt;ct. (S^ri'l^f fartcf. 

SQn om ben nnbfdttning 
^^ till be ^eliga, fdfom 
jag i be forfamlingar uti 
©alatia befattt f;afmer, fd 
gcrer od 3. 

2. 3^1 |?d ben ena vgaB:= 
batt;en (dgge l^mar od) en 
af eber ndr fig fjelf, od) 
famte tiU^o^ja ^mab \)an 
dftabt'ommer; pa bet, bdj 
jag tommer, ide ffola bd' 6a<3. 16. bett i. till be goritttl^ier. 413 forft fanilaS famma unb^ 
fattntttgar. 

5. a)len bd jag !om:= 
men Sr, be fom 3 ba meb 
ebart Bref berttll ^afnja 
njtljen, bem tuttl jag fan^ 
ba^ ait be framfBra ebra 
gdfhJDt tfd Senifatem, 

4. Dm fd Be^Bfmea, att 
jag odf far btt, bd mdga 
be fi3Ija mig, 

5. Tim jag itntt torn- 
ma ttCf eber, ndr jag bra- 
get gettom Sftacebonten; i\) 
genom SKacebonfen flaff 
jag braga. 

! a 9Wen ndr eber trat^ 
bet jag ttirdfmettt^r§ tBf^ 
manbeS, effer ocf Sftuer 
mtntten bttfnjanbeS, att 3 
mtg fBrforbra mdgen, t^ 
^mart jag refanbeS marber* 

7, Sag tufd fntet nu fe 
eber iitt nitit fi-amfdtb; it) 
jag ^o^3^3aS, att jag fdt 
ttdgon t{b bhjdIjaS ndr eber, 
om t^^rren bet ttttfldber* 

8, mm jag mH Uif^ 
m i e^J^efo, intiU ^iriQ^^ 
baga, 

a St^ mtg dr B^^juab 
en i^or od^ fraftfg bBrr; 
c^ mange motftdnbare dro» 

I0» Om ^tmot^euS fom* 
mer, fd fer tiU att ijan dx 
Mian fara ndr eber; t^ ^an merfar orf ^(SrranS nnr! 
fdfotii Dcf jag, 

11, ^a fBrafte nn in* 
gen ^onom, utan forbver 
feonom t frtb, att ijan ma 
fomma till mtg; t^ jog 
n^dntar ^onom meb BrB* 
berna, 

12, aWen om SI^jdIId 
fcrobren toeter, att jag of* 
ta ^fmer formanat ^o- 
nom, att ^an f?ulle !om= 
mattd eber meb BrUberna; 
men ijan^ mtlje mar tnga* 
lunba pa benna ttb fomma; 
bod? marber ^an (tfii^dt 
fomtnanbeS, bd ^onom fd 
Beldgeftgft marber, 

13, aSafer, jldr i tro= 
ne, 6rufer eber tnantfga, 
nearer flarfe, 

14, Sttt ebor ttng liter 
ffe t fdrtefenom, 

15, S^S fBtmanar eber, 
!dr*e Brober, 3 fdnnen (Ste- 
^^ane ^nSfoIf, att be dro 
fBrflttngen t ^td^aja, od} 
att be ^afma flfitfat fig 
fjelfma bem (^etigotn tttt 
tjenft; 

16, ^^d bet 3 od fd* 
bana menniflPor ffolen un^ 
berbdntge mara, od^ ^n^ar* 
jom od^ enom, fom meb* 
merfar oc^ arktar. 414 *PouU (Spi^ttl Sa^. 1, 17. Sac^ frojbar mig 
of ^tc^j^aiie ttTXfommelfe, 
ocf) '^ortitnatt, oc^ ^(c^atct; 
t\^ ^mab mic; fattabco i 
eber, bet ^afma be itppft;IIi 

18. ©e ^afma oc! hje- 
betqmftft mtn od^ ebat ans= 
ba. @a fantteuS nu tmb 
fab ana. 

19. ©bet ^elfa be fbr^ 
famttngar utt Slfta; ^elfa 
eber tm;tfct { ^©rranom 
§tqt)iTa oc^ ^rtfciffa, nieb 
ben f5rfani(tng fotn dr t 
beraS ^uS. 

20. ^elfa eber alle hx'6^ 
berna; ^etfer eber infciJrbe^ 
meb en f^ettg ti;§. 21. Sag ^au(u6 f)(U 
far eber meb mine ^anb. 

22. ^h^OTen ^erran 
S®f«ni (Sl^rifluni tcFe ^af= 
\mx fcir, ^an mare flna- 
t(;enia, Tlaxan 8(t^a. 

23. ^grrang 3@fn 
e^rtfli ndb mare meb eber. 

24. Min Uxkt mare 
meb eber affa i ^^riflo 
Sgfu: %nen. 

£)en farta @|jipcl till be 

6otittt^ier,fanb af ^l^i^ 

lip^)is Qcnom ©tc^jl^a- 

nu6, ofi^^ortunatud, 

liraotl^eue* <S. ^auU ^fitftet ben onbta tttl L i§.apiiUt 

'^auii (ifcanbf, trSfl, talamob, 
fannfarb{g{;ct. 

HnanlnS,3@fu6^rifli Si^ 
■r poflel, genom (^ubS 
milja, ocl) fcrobren ^tmo^ 
tt)txi^, ben ®nb^ fiirfams* 
(ing font ax i (Sorintl^o, 
famt meb all ^elgon fom 
(iro utt i}tla ^Id^ajen: 

2, 'i)lcLi) marc meb eber,' 
ocfe frtb af ®ubi mdrotn' 8raber,oc^ ^(5rranom 3®:= 
fu S^rtflo. 

3. SBdIftgnab mare @ub 
oil mdrS ^(SrraS 3(^fu 
S^riftt graber, 6arm^erttg= 
^eteneS Qraber, od^ ail ^ug= 
fmalelfe^ ®ub; 

4. ©om o§ ^ugfmalar 
t all mdr fcebrofmelfe, att 
mi orf ^ugfmala funnebem, 
fom t allal^anba bebrofmclfe 
dro, meb ben l)ugfma(elfe, 
ber ®ub o§meb^ugfmalax. (S.ap.i. belt 2. till be Kotittt^iet* 415 5, srt; fafom ^xi\ii lU 
banbc Sr nti;cfet fomtnct 
i3fmev d§, fd fomnier ocf 
ntt)cfen ^ugfh^atelfc ofmcr 

6, SWen litvab tut ()af^ 
ivc feebriJftDelfe cffer ^ug^^ 
fhjalelfe, fd fPer bet cber 
Hit gobo, 2(r bet ^ebriJf:: 
ttjctfe, fd fPcr bet cber HU 
^itgfiualelfe orf) faligfiet; 
^iDtTfen falig^ct dr frafttg^ 
out 3 ^ben tdlcltga^ i ben 
mdtton font n?f Itbe; dr bet 
l^ugftvaletfe, fd f^er bet od 
eber tiU ^ugfnjalelfe ocS fa^ 
ttg^et; dt ocf n^drt ^opp 
flabtgt fBr eber; 

7, @fter njt mctc, att, 
fdfom 3 dren belaftige t 
itbanbet, fd marben 3 odf 
belaftige t ^itgfttjalelfcn. 

8, St9 m{ milje tc!e fdr^: 
bi3I]a eber, fdre fcrober, mdr 
tebrUfnjelfe, fom o{j n^eber^: 
faren dr uti ^flen; ti; mi 
tDDrofortungabcBfrner mdt=: 
torv DC^ iifmer rnagten, fd 
att mt od thjifTabeomltftiJet; 

9, Od) fatte 0^ fd fo^ 
re, att n^t fFulIe mt^erlts 
ga bB; bet fBebbe fiJrben^ 
ffutt, att mi ingen trBfl ff d:= 
te fdtta pci D§ f jetfma, utan 
pa ®ub, fom uppmddfer 
be biJba: 10. ^mitfen o§ af flif 
bi3b friat ^fmer, oc^ ixn^ 
nubagliga friar; oc^ Ijop^ 
l^omS pa ^onom, att ^an 
\taU D§ dnnu f)drefter frta, 

11. ®enDm ebra Soneri 
^jelp for o§; ^3d bet att af 
mdnga perfoner md ffe 
nn;c!en tad f6r o§, fBr ben 
gdfmc fom op gifmen dr. 

12. ^^ mdr berBmmeI=^ 
fe dr betta, ndmliga mdrt 
fammetg tDittneSborb, att 
mi itti eufalbigl;et oc^ ®ub6 
renkt, idfe itti f Btt^Hg mi§^ 
^et, utan i ®ub6 ndb, 
^afme manbrat pa merlbe- 
ne; men albrameft ndr eber. 

13. %\) mi fPrifme eber 
inttt annate dn bet 3 Vd^ 
fen, od) tiflfBrene meten. 
97Jig ijQppa^, att 3 fpoten 
o£ fd Beftnna (o§) aUt 
intifl dnban; 

14. @dfom 3 ^afmen 
D§ enbelS Befunnit; t\) mi 
dre ebor BerBmmelfe, fdfom 
Dcf 3 S^^^t ^dr feerBmmet== 
fe, pa .g®rran^ S®fu bag. 

15. Dd^ pd Den for^^ 
trSftning miffe jag fommit 
tin eber tfttfBrene, att /o'g 
mdtte eber bu6be(t mara 
till milja; 

16. Dc^ genom eber 
forbenffap fdrbaS tiff SWa^ 416 I ^anVi (Spxfttl Sap. 1,2. cebonien, oA tfrd 9WaccbD= 
ttien fnmma iiU cbet tgen, 
0^ af eber forbra^ tiil 
Subeen. 

17. ®d jag betta fd 
tanftc, nidnbc jag bet gB^ 
ra af ndgon loSfinmg^et? 
ettet mdttn mm anffag 
mxa fBttSHg? 9lej; utan 
nar mig at ja la, o^ nej 
(ir nej. 

18. Tltn @ub Si tvo* 
fa]!, att mart orb tttt eber 
ar irfe ii^orbet ja q6^ nej. 

19. Sit; ®nU Son 36:= 
fu^ S^riflu^, fom tfaCanb 
eber ar ^^rebtfab af o§, 
namliga af mig, od^ SiU 
Dano, 0^ 2;imot^eo, ^af=s 
n^er idfe marit ja od) nej, 
ntan bet mar ja i ^onom. 

iSO* St^ aU (Subfif titt^ 
fdgelfe dro ja i ^onom, 
0^ dro ^4men i ^onom, 
@ubt titt dro genom o§. 

21. 2)Jen (^ub dr ben 
o§ fiabfdfler famt mth e^ 
ber t iS.^rt|b, oc() ^afmer 
fmort of; 

22. Dc^ forfegtat of, 
D^ gifnjtt ntt mdr ^jerta 
^nbanei pant. 

25. Sag eaUar (^ub ttU 
mittne pd mm f jdl, bet jag 
ktfe annu torn till (&orin== tf)um, bet dr ffebt fBrben^ 
fhttt att jag ffonabe eber. 
24. S^e att mf drei 
^errar iifir^er eber pd tro=: 
ne§ magna, utan mi dre 
{)jel)5are till ebor gidbje; it} 
S ftdn i trone. 

^n 6annl^fi aflBfl. ^auli nit. 

5tt>en jag ^afmer bet fee- 
^^^ tdnft meb mtg fjelf, 
att jag idt dter meb dn^ 
gefl mill fomma tiU eber. 

2. St^ om jag bebrbf^ 
mar eber, l;o dr bd ben 
fom frBjbar mig, utan ben 
fom marber af mig feebrbf* 
mab? 

3. Dd) betfamma l)af^ 
mer jag ffrifmit eber, att, 
ndr jag fomme tiU eber, 
jag itfe ffutte fd forg af 
bem, ber jag l^elbre ffuUe 
fd gidbje af ; efter jag ^af:: 
met ben trbft till eber alia, 
att min fr5jb dr aUaS ebra 
frojb. 

4. %\^ jag ffref eber till 
utiftor bebriifmelfe od^ l)jer:= 
tanS dngeft, meb manga 
tdrar; irfe ))d bet 3 fful:: 
ten bebriifma^, utan ^jd bet 
3 ffuUen fi3rftd Un fdr^ 
let, fom jag entannerliga 
bafmer iili eber. (S^ap. 2, 3, ben 2. till be ©otitttl^iet. 417 5. ^tvax nu nagot ()aftf 
njer bebrcfmelfe dftabfoms 
mtt, ben f?aflt^cr tcf e bcbrof^ 
tvat mig, utan cnbe(6; pa 
bet jag tdfe ffad betunga 
eber alia* 

6» 9Ken bet dr nog, att 
ben famnie af mdngom fa 
ftraffab cir; od) mtg u:^^Idten toarbt en 
bi3rt t ^STtancm, 

13. »g)abe jat^ tngen ro 
uii min atiba, berfbre att 
jag tdfe fann nnn brober 
S$:ttum; utan gjorbe ber 
nun aff^eb, oc^ for tiU Tla^ 
cebonten* 

14» Tltn ®ubt mare 7. @a att S nu ^(^\^°^' [''X^'^<lf%°^ ^% 
met tlvcirtemot fPoTcn of»lfl« ^'^"^ta « 6^nflo, oc^ 
ttJcrfetmfcr,cnom,D* (,uq:=!"W"t6arar (uften af ftn 

ft«a(a ^onom, pa bet ^an!^V"f ^ 9"'""' °^ ""'= 
idfe ffaa uppfTufcn marba ''"'^^. , „ ^ ^. 

utt fcr mtjljen Bebtofmcffc ! *^^ ^i*.;" ,T?11;/ '. 
o rtv r' ra i iqobSfirifltluft.babefDlanb 

s * ?/t'.' S'^T ^'^^ fcem font faltge n^arba, ocf. 
eber att 3 temtfen ^onomi^. Manb bem fom fikta)^. 

^* . S^.. ^f '^?^^ l^^^^^ ! 16. ® e§om en biibS luf t 
jag oc! f!rtfn^tt eber ttU, att'^^^ b6ben,men bem anbrom jag ffulfe be^riSftwa eber, 
om S t^t)btge aren t att ting. 

10. ®en 3 forldten nd:= 
got, ben fiirldter ocf jag; 
t\) ijtr^tm odf jag forldter 
ndgot, bet fbrldter jag for 
ebra jlfuH, I (Sf;rtftt flab; 

11. ^d bet njt tcfe ffo:= 
le marba Bebragna af ©a^ 
tana; t^ o^ dr tcfe omet- 
terltgit, ^mab t;an t ftnnet 
(;afmer. 

12. Tltn bd jag fom 
till ^roabem, till att ^re- 
bifa e^rifli ©toangetium, Itffeng tuft m li% $0 
dr nu ^dr bogfe till? 

17. %\) tvi dre icfe fd- 
fom mdnge, be ber fiJrfal^ 
ffa (3ut}^ orb; nian af ren- 
ijzi^ odf fdfom af @ubt, ia^ 
k im fiir ®ub i ©(^rtfto. 

3, ^apitUt 

spauli ^riobrcf. (Suangelit ocf; 
tagfenS cimktc. 

^^fole mi bd dter begvn= 
^*^ na prifa o§ fjelfma? 
eHer 6et)ofme mi, fdfom 
ndgre anbre, ^jri^tref tiU 418 e. fJauli 6<jiftel (Sen?* 5. eber, eller orf ^rtSbrcf ifrdn 
cber? 

2. 3 dten mart ixtf, 
Beffdfmet uti mar ^jertan, 
l^mttfet ffinbt od^ Idfct mar^ 
ber af aUa mcnntfFor; 

3. @fter 3 feemtfen, att 
3 drcn ^l^rtfit 6ref, ^erebt 
genom mdr tjenfl, ocf) fFrif:^ 
met fcfe nieb Hdcf, utan 
meb (efmanbe^ ®ub6 S(tt:= 
ba; i$t i taflor af flcn, it- 
tan { ^jertang taff or af f Btt 

4. 9Jfen en fdbana trBfl 
^fme mt till ®ub, genom 
(S^riflum; 

5. Stfe att m{ 6eqmfim:= 
(tge are af d§ fjelfmom nd? 
got tanfa, fdfom af d§ fjelf:= 
mom; men Sre mt titi m- 
got Beqmamltge, fd ax bet 
af @«bt; 

6. .^mtlfen ocf o^ 6e= 
qmdmltga gjort ^afmer tttt 
aii fora be§ 9Zt;a 2:efta:= 
mentfenS dmfcete; utt ioh 
ftaffen^, utan Slnban^; ti; 
tofftafmen bobar, men 9tn? 
ben gor lefmanbe, 

7« cg)abe nu bet dmbe- 
tet flar^et, font genom hc)U 
flafmen bi3bar, oi) i ftenar 
utgrafmet dr, fd att Sfract^ 
barn icfe t'unbe fe ^d 9Jiofe 
anfigte for I;ano anftgte^ Har^etg jfuH, ben boc! d^ 
termSnber; 

8, §mt ffttffe ttf e m^cf et 
mer bet dmfcetet, font ^In^ 
ban gtfmer^ ^afma flarfict? 

9, Sti) om bet amfcete, 
fom fi^rbomelfe |)rebi!ar, 
^afmer flar^et^ mt;tfet mer 
gdr bet dmBete ofmer i Har- 
l^et, fom rdttfdrbig^et pre= 
bttar. 

10, Dd^ bertitlmeb bet 
fom fiirWarabt marbt^ mar 
botf t benna mdtton hfa 
fom tntet forfhrabt, emot 
benna iSfmerfmlnneltga flar- 
^eten- 

11, sr^ f)abe bet flar:= 
^ct, fom dtermdnber, m^cfet 
nter ^afmer bet War^et, fom 
maraftigt dr, 

12, ©fter mt nn fdbant 
^Dpp f;afme^ are mf tn^cfet 
brtfitge; 

15, Od) gore idfe fdfom 
2)?ofe^,benctttdtfeIfc ^dng^ 
be for fitt anfigte, fd att 
Sfraef^ Barn trfe fuitbe fe 
nppa be§ dnba, fom dter^ 
mdnber; 

14, Utan bcrao ftnnen 
dro fiJrftorfabe; tt; allt tit:: 
till benna bag Blifmer fam^ 
ma tddPelfc oborttagct of? 
met' gamla Scftamentet, ndr (Sa)). 3,4. ben 2. till be SottttJM^ict* 419 be Ififat, ^mttfct { g^ttflo 
dtcrhjSnber, 

15. 9?Jcn mtiTI bcmia 
bag, bd 9Wofe6 ISfen mar^ 
ber, ganger tdrfetfet for be^ 
ra6 ^jerta. 

16. SJfen om be om^ 
hjcinbc fig tOI ^@rran, fa 
tuorbe tSdfelfet Botttaget. 

17. St^ ^^rrcn Sr en 
5lnbe; bet nu ^@rrang§In= 
be fir, bcr fir frt^ei 

18. aWen nu flPabe \vi 
atte, fdfom uH en fpeget, 
^Strang !(ar^et meb up^::= 
tdd!t anftgte; C(^ n)i tuarbe 
forflarabe utt famma fcelfi* 
te, tftd ben ena Harfeetene 
an ben anbra, fdfom af 
,g)ertan6 5{nba. 

4. ©apitlet. 

^ault ntto tPcrfan, fBrfoU 
jelfc, trBfl, 

^^erfiSre, meban mi ett 
''^^ fdbant dmBete "^aftue, 
efter fern og barin^erttg^et 
meberfaren dr, fd marbe n^t 
idt fbrfummeltge; 

2. Uian ffiim oc! l?eni:= 
Itg (lam, Dcf) farom tcf e meb 
ff aie^et, forfalflfDm ej feller 
®ub6 orb, utan meb ujp^ 
^jenbara fanning bettjifom 
D§ md( for aKa mennifforg 
famtvet, i ®ub6 df^n. 3. 

gelium fortdcft, fa fit bet 
fottatfi for bem, fom fdt:^ 
ta^pabe marba; 

4. 3 ^mitfombennanjerti 
bene6 gub ^afmer forHtns 
bat be DttDgna6 finnen, aii 
bem i*e ffatt U;fa (§\ian^ 
gelii Iju6 af S^tifli flatlet, 
i^njtTfen ®ubg Betfite fit. 

S. ^ti mi ))tebi!e itfe e^ 
f jelfma, utan 3®fw»t S()tt:= 
flum, att han fit .gStten; 
men mi ebte tjewate fbt 
S(gfu f!uff. 

(5. ^l; @ub fit ben fom 
BBb Ijufet utu mBtftet I^^ 
fa, od) I^fle uti mat ^fer=: 
ta, att igenom o§ matte 
u^))?h)§nina ffe af (Sub§ 
flatlets ftinffap, i 3(5fu 
E&tifli anftgte. 

7. arjen mi ^afme be§a 
^dfmot uti letf at, pa bet att 
ben ftota ftaften ffaK mata 
af ®ubi, od) icfe af og. 

8. m matbe aaefifibS 
ttfingbc, men mi fingffeB 
initt; mi 6ef^mte§, men mi 
gifme 0^ ic!e Bfmet. 

9. m libe fotfBIjelfe, 
men mi matbe icfe Bfmet^ 
gifne; mi fclifme unbettt^cfs: 
te, men mi fbtgdS i^e. 

10. SBi omfrite alltib 
^Sttana Sefu biSb pa 420 ®. ^auli (gpiftel ©a^4,8. hjdr lefamcn; pd bet att 
oc! %^'\xx (if ind ^d Wax le^ 
!amcn u^^iicnBarabt njarba. 

il» si:t) >ut^ fom (cftt^c, 
ivarbGm afUtb cfiucrc^ifnc t 
biibcn for Sefu feull ; <3d 
bet ati otf S6'fu (if ffaH it^= 
^^eubart iwarba J)d wait 
bi3bc(iga Utt 

12. @d dr nu bi}bcn 
mdgtic^ i o§, men tifn^et i 
cber, 

13» (Sfter h?i ^aftua belt 
famma trone^ anba, foni 
ff dftt^et ax: S^O trot, l)cr= 
fdte talat {ag; fd tro mt 
otf, berfcre tale hji ctf ; 

14. 233etanbe6, att ben 
fom l^afiTi^et u^^njdtft |)(?r== 
ran 36'fum, ()an ffatt orf 
u^pmdcfa o§ genom S^'= 
fum, oc^ fldUa o^ meb 
eber. 

15* St^ bet iter allt fi3r 
ebta fhtH; pa bet ben Df:= 
ireiflDbtga iydlgernmg/ ber 
mange tacfa, ft'all rtfeliga 
fouuna @ubi till pxi^. 

16. ©erfiire fortrotte^ 
Wi intet; utan dnboc! wax 
ntiudrted menniffa forgdo, 
fd ic-arbcr bocf ben inmdr^ 
teS fornt)ab bag frd bag. 

(7. ^i) wax bebri3fn}e(^ 
fe, ben borf timmelig odj 
tdtt ar^ fober i o§ en twig od^ Sfmer afia matiQ nrtg^ 
tig i^drltg()ct; 

18. ^t fom ttfe fe efter 
be ting fom f^na6, utan be 
fom fdt'e fi^naS; t^ be ting, 
fom ft)nao, dro timmelig; 
men be^ fom ioEe fl;naS, dro 
eioig. 

5. daiJitlet. 

men. ^ItcrlDoniiig, 

Sft^en wi mete, att omben- 
^^ na (;^bboneg todrt jors^ 
biffa ^n6 neberflaget n?ar= 
ber, fd i}afwt wi ena b^gg- 
ning af ®ubi B^ggb; tit 
i)\\^, Idt meb ()dnber gjorbt, 
bet etDigt dr i f^immelen. 

2. Dd) Sfmer betfamma 
futfe wi ocf, efter mdvt 
^emman fom af l^immelen 
dr; od) o^ Idngtar, att m 
bermeb mdge Bfloerfldbbe 
Ujarba; 

3. 2)Dcf om wi fldbbe, 
od) icfe nafne finned. 

4. Zi) meban wi are utt 
bcnna ()i;bbone, furfe lot, 
od) are betungabe; efter wi 
wiiit icfe aft'ldbbe, utan 
()elbre ofioertldbbe njarba, 
pa bet att bet biJbeliga mattt 
u|)i)fn)oIget marba af tifnjet. 

5. 9Ken ben o§ bertiH 
bereber, dr (^ub, t)tn o§ iEap. 5, ben 2. till be ©orintl^iet. ^2U\ian ttU pant gtfn^it fiat- 

6* @d are mt forbcn- 
ffiid mtb j^oba ttofl atttib, 
od^ luete, ait fd Idnge mt 
^aftwe ^cmman uti Icfamen, 
fd arc nji td!e ^emma ndr 
^®rranom« 

7. S^^ hjt roanbrom i 
trortc, od) fe ^onom tntet 

8. Tim tvi Hftvt trofl, 
o(^ ^aftuc m^tfet mcr lufil 
ttd att ute manbra tfrd lt^\ 
famcn, od) l^emnia itjara' 
ndr .g)@rrancm. | 

9. ©crfore, f;iuab tvi Sre! 
l^emma, eUer utemanbrau^ 
be, mtnnldgge rut o^ otf, 
att ujt nidge |onom tdcfa^* 

10. a:i) m rndfle atte 
uppenbarabe njarba for 
e^rifli bomflol; pa hct 
f^mat od) en ffott fd, eftcr 
fom ^an ^aublat l^afmer 
meban ^an lefbe, t})tt)at> 
hct at gobt eller onbt. j 

11. d^er njt nu mete,i 
att tg)@rren dr fruftanbe^,| 
fare mt fafta nieb mcnni:=l 
flforna, men ®ubi are tvi\ 
u^^jcnbare; jag ^o:p|}a6, att\ 
mi od' arc nppmhaxz uttj 
ebor famnjtt | 

12. ffit ^rtfe o[; icfe dtcr 
fiir eber, men njt gifme eber | 
ttCtfdtte tilt att berbmma 42 i 

eber af o^; pa bet 3 nd=: 
got ^afma ffolen emot bcm, 
fom fig efter anfeenbet, oc^ 
idfe efter ^jcrtat 6eri)mma. 

13. '^i) are hji for flrdn- 
ge, fd are \m bet ®ubi; 
eUer are mi mdttelige, fd 
fire mi eber mdtteligc* 

14. 2:^ (S^rifli fdrle! 
tmingar o§ fd, efter mi bet 
i^dlle, att om en dr bi3b for 
atla, }a dro be affe biSbe; 

15. £)(^ l^an at for= 
benffntt bob for oUa, att 
be, fom lefma, ffola idPe 
nu lefma ftg flelfmom, 
ntan l^onom fom for bem 
bob odj u|)pflanben iir. 

16. @d fdnne mi nu 
ingen ifrd benna ttb efter 
fottet; od) om mi dn ^afme 
fdnt e^riftum efter totttt, 
fd t'dnne mi ()DnDm bod:' nu 
intet mer. 

17. $mar nn ndgor dr 
i S^rifio, ia dr f;an ttt ni;tt 
frcatur; bet gamla dr fi3r- 
gdnget, ft, aU ting dro 
n^ morben. 

18. Tim aatfamman 
dr af @ubi, ben o§ meb fig 
fjelf fijrfonat ()afmer genom 
S@fum (s;^riflum, od) gif:= 
mit o§ anxbdzt att pxtiita 
famma forfoning. 

19. X\)&nt>toati^^tU 422 g. yattU g^jiftcl 6a^5,6. flo, od^ fotfonabe njctlbc= 
no meb ftg fjelfttjom, oc^ 
fotcbrfibbe htm inttt bc= 

ff icfat iblanb o^ fdrfonin= 
gene$ orb* 

20* ®d cite mt nu fdnb- 
tttngabdb t &)xi\ii flab; t^ 
@ub fBrnianar (^cnom ofj* 
@d bcbje mtnuiS^rifltflab, 
Idtcr fdrfona cbcr meb ®ub* 

21. 2:^ ben bcr of in= 
gen ftnb m^tt, l^onom 
^afnjer ^on for of gjort 
tm ftnb; ijfi betttjiffntte 
niarba ®nbs tattfdrbig= 
l^et genom ^onom. 

6. ©apitlet 

Vef cbtottSlig, ialiQ, &Iy S^c;* 
Ua(6 rota, 

3a, mi fdfom mcb^jcl^arc 
formanc eber, ait 3 
tdfe unbfdugcn ®ubg udbj 
fdfdngt ! 

'2. %i) Ijan fdgcr: Sag^ 
^afn»er bon^dtt big i be=l 
^agelig tit>, 0(^ jag ^af= 
luct ^nipit big |)d falig=, 
l^etcncs bag; fi, nu dr 
ben bet^ageltga tiben, ft, nui 
dr falig^ctcnc^ bag. I 

3« ^attx o§ tngom t nd^ 
gon nidtto fiJrargelfc gif=: 
hja, ^3d bet mdrt dmkte 
md ofiraffabt btifnja; 4. Utan (dter o§ { att 

ting ten^ifa o^ fdfom ®nb§ 
tjenare; i f^ort tdlaniob, t 
BebriSfiijetfe, i nBb, i dngefl; 

5. S flag, i fdngelfe, i 
u^j^ror, i arbcte, i mafo, t 
faflo; 

a 3 rentefnab, i f5r=: 
fldnb, i (dngmobig^et, i 
milb^et, i ben ^elga §(nba, 
i ofh^mtab fdrlef; 

7. 3 fanningene^ orb, 
i ©ub§ fraft, genom rdtt^ 
fdrbigl)etenc^ n)a))en, till 
^iigra fibon, od) iiU ben 
njenflra; 

8. ©enom dro od} fmd^ 
(ef, genom onbt r^fte cc^ 
gobt ri;tte; fdfom bebraga= 
re, 0^ borf fannfdrbige; 

9. ®dfom ofdnbe, od) 
bocf fdnbe; fdfom be ber bi?, 
0^1 fi, mi tefmom; fdfom 
ndpj^e, od) bod idfe brd^^ne; 

10. ®dfom bebrofmabe, 
od) bod adtib glabe; fdfom 
fattige, od^ bod mdnga rifa 
goranbe; fdfom intet I;af^ 
manbe, od) bod aU ting 
dganbe. 

11. D 3 (Sorint(;ier, 
mdr mun ^afmer o^j^jnat 
fig till eber; mdrt ^jerta dr 
glabt. 

12. Js'or mdra fhiU be^^ 
t;iJfmen 3 ide dngfla^; men 6a^6,7, ben 2. till be gotiittl^iet* 423 ait 3 Sngflctt^, bet gBren 
3 af en ^jertelig mening^ 

13» Scig talar meb eber 
fdfom meb mm barn, att 
S o(f fd fldHen eber emot 
mig, cd) nearer od! fd glabe. 

14* ©rager tcf e utt frdm^ 
manbe c! meb be otrogna; 
i\) ^n^ab ^afmer rdttfarbtg? 
i)titn Sefldlla meb ordttfdr=: 
btg^etene? 6ffer l^tvab bet 
afttg^et i^afluer (jufet meb 
morfret? 

15. eHer f;nru fi3rltfa 
ftg g^riflua Q^ ©eM? 
©tter i)tvah bet ijaftvtx ben 
trogne meb bem otrogna? 

16. ©Her l)uru fommer 
®ub^ tem^^el iifiuerenS meb 
afgubar? Zi) S Sten lef^ 
n^anbeS ®ub^ tem|3el, fd- 
fom @ub fdger: Sag ujitl 
bo uti htm, od) manbta 
uti beta; o^ iag miH nia= 
ta berae ®nt>, od) be ff o= 
lo luaro mitt folt 

17. ©erfote gdr nt ifrS 
bem, od^ ffiljene ifta bem, 
fager ^(Srren, oe^ !om= 
met intet mib t>ct orent 
at; o(^ fa ffatt iag nubfa 
eber; 

18. IDti^ mara ebar Sa= 
ber, or^ S f^olen mara 
mine fouer oct) bottrar, fa= 
get aUsmSlbige ^®rrem 7. Sa^jitUt. 

^diQ Icfncib. ^anii ^ugnat. 
^oxQ cfter ®ubS flnnc. 

^fter n^t nu i)a^tvt fdba- 
^ na lofte, mine fdrefle, 
fd gBrom d§ rena af aU 
fi3ttfenS o(^ anban^ befmit^s 
tetfe, fuHborbanbe ^elgetfen 
i @ub6 rdbb^ga. 

2. fatter o§; tut ^ftue 
ingom gjort ffaba, \vi ijaj^ 
roe tngen bebragtt, tt)i l;afs 
nje fngen beftutftt. 

3. ®dbana fager jag tdfe 
tin ait forboma eber; it) jag 
fabe eber tiHfiirene, aii 3 
dren i njdr ^jerta, ttU att 
biJ od^ (eftua meb eber. 

4. Sag ^afiuer m^cfen 
trBfl iiU eber; jag berBm^ 
mer mig mt)£ti af eber; 
jag dr n^^jf^Kb meb ^ug:: 
fnjalelfe; jag dr nix ofdge- 
Itga gidbje, t aU wax be* 
briJfmelfe. 

5. ^^ ndr tvi fommom 
utt 9Jiacebonten, bd ^abe 
mdrt fiitt tngen ro, utan 
ad^dbeet tuorom mt utt be- 
brofmelfe; utmdrte^ flrib, 
mnjdrte^ rdbb^dge. 

6. 93ten ®ub, fom bugs: 
fmalar bem fom fiJrtr^cfte 
dro, r;an ^ugfmalabe o^ ge* 
nom 'Ziii tifffotnmelfe. 424 @. ^auli epiftel 6a^ 7. 1. ®odP tcfe allenafl ge=: J^ag, rdbb^dga, dilunban, 
ttom(;angtitt!Dmmclfe,utan,mt;, ^dinnb; t^ S ^afn^en 
jcmwal genombcn^itgfh3a=,6cti>ifat t all fn^cfer, aii S 
leffe ^an fdtt ^abe. afeber; Irene dren uti ben fafen. 
DC^ fiirfunnabe d§ ebra d5=| 12. ®erfore, dnbctf jag 
ftnnban, ebar grdt, ebartlfl'tef eber till, fd dr bet Iit= 
nit ont mig, fd oii jag b(ef|mdl ic!e ffebt fi3r ^an^ fluU, 
dnbd ^ttermera gfab* jfom ffaban gjort ^abe; id'e 

8, 2:^ bet jag bebriJfs; feller for ^ancf fPult, fom 
mabe eber meb mitt Bref, Iff aban ffcbb mar; ntan for^: 
bet dngrar mig tntct; o^benftuU, att mdr flit till 
om bet an dngrabe mig, j eber ffulle u^)?en6ar tuarba bocf, meban jag fer aii fam^ 
ma bref ^aftt^er tilldfmens 
tt;r^ en tib Idngt bebriifs 
ttiCii eber; 

9. @d frfijbar jag mig 
nu itfe bcraf, ^ti 3 mors ndr eber fi3r ®ubi^ 

13, S)erfi3re ^afme mi 
nu fdtt ^ugfmatelfe, beraf 
Qiii 3 ^ugfmalabe dren; 
bo»f dn m^tfet mer ^afme 
mi glabt o§ for Stiti frojb^ ben bcbrofmabe, utan attiffull; tt; ^anoi anbe marbt 3 morben bebrofmabe M 
bdttring; tt; 3 dren bebriifs 
mabe morbne efter @ub^ h^eberqmitft af attorn eber« 

14. cpmab jag ^afmer 

beriimt mig om eber \qx finne, fd att 3 ingen ffaball^onom, bet bh;gc^ mig in= libit t)afmen af d§ i ndgor 
mdtto. 

10. 3^1) ben forg, fom 
at efter ^\xt>^ jinne, ^om 
fomuier djlab biittring till izi] utan fdfom mi att ting 
i fanningen ^afmc eber fagt, 
fd dr o5 mdr beriinunelfe 
for ^ito \<\\m morben, 
15* Dd^ l;ano ^jerta dr falig^et, ben man irfedn=|i3fmermdtton mdltitt finned 
grar; men loerlbenesfotjv lorn eber, bd l;an tdnfer ).^d 
§ou fommet h^ah boben.jatta^ ebraIi)bno, ^nrulebc^ 
11. 3i, betfamma att|3 unbfingen l)onom mcb 
3 bebriifmabe morben efter |rdbbl?dga od^ bdfman. 
(^ubd finnc, l^milfen om=:| 1(>. 3ag fri3jbar mig, 
forg bet ^af mer gjort i eber; I att jag aUt gobt md fi3iK 
ja, fannerliga,ur fdtt, mi§' I mig titt eber. ^ap.S. ben 2. till be Sotittt^ietr. 425 i 7. mm fdfom S uti att 
ifltidfcr rtfc Srcn ttro^ od^ t 

^IniDfot^ n^tta, art. ^iti &erSm,|o^,^om, od^ t fbtflaub, od^ l 8. (Sapitlct ^ag got ebet funm'gt, 
O Mrc 6r5t)er, om ben 
®ub6 nab, font gtfitJen at 
nt{ be fdrfamltngar font dro 
i SKaccbonfen. 

2» ^9 betas glSbje dt 
offigeHg, bd be genom m^c^ 
fen BebtBfmelfe be^jtSfmabe 
njotbo; Dd& dnborf be gan* 
f£a fatttgc n^oto, ^aftwa be 
litwal tifeltga gtfnjtt f all 
enfalbtg^et. 

3. ^^ be moto n}(!i(n)ft- 
joge eftet alio fine magt, 
o4 Bftwet fina magt; bet 
Ut%at jag; 

4* SebjanbeS o§ meb 
mt^dE'en fotmaning, att njt 
anamma njtDfe malgetntn- 
gen, od^ tjenflene6 belaf^ 
ttg^et font f^tdfab n?at tfff 
l^elgonen. 

5. Dd^ idt font tot ^abe 
^oppatS; ittan be gdftoo fig 
fjelftoa fBtfl |)(5ttanom, 
od^ feban og, genom ®ubS 
toilja; 

6. mt mi mdflom fiJt^ 
mana S^itum, att fdfom f)cin 
^abe tffffBtene Beg^nt, fd 
jinae ^an ocf nu fuafiJlja 
fdbana gobtoiljog^et ndt 
ebet* air flit, od^ i ebat Mtle! tiU 
0^, fd fl^t bet fd, att S ode 
i benna ebot unbffittning 
ttTe dten. 

8. S^e fd att jag bjn:= 
bet ebet ndgot; utan eftet 
anbte fd mtnntfigga fig, fBt= 
f6Ux q£ jag ebat UxUt, 
Dtn f)an fannf^^lbig at. 

9, a:^ s mttn ^et= 

rans 2Sf« ©l^rijli gobs 
miljogl^et, att mt>od ^an 
toar tit, toaxht i^an lif= 
ttjal fattig fdt ebta ffnH, 
p& bet 2 genom ^an^ fat= 
tigbom ffnUen rife Joatba* 

10* mat tdb gifmet jag 
fjatuti: t^ bet at ebet n^t* 
ttgt, eftet S fir tit dt fe^ 
ban ^abcn beg^nt idt aU^ 
enafi gijta, ntan jemtodl 
totlja. 

!!♦ g'nUfBljet nn tneb 
gttntngene, fdfom 3 beg^n* 
ten; att, fdfom toiljen mat 
tebebogen, fd futtfBljet odE 
af bet 3 fiJtmdgen. 

12. S^ bd tottjen dt fbtft 
gob, fd dt ^an tad^ndmltg, 
eftet ben bel ^an ^aftoet, 
od^ {£t eftet bet ^an idt 
^aftoet, 

13. SdTe ffet betta i ben 426 ®» ^aiiH g^iftel Ea)3, 8, 9. incttfng, att anbre ff o(a ^af^ 
tva nog, oc^ S trang, xxtan 
att bet ffaa ga (ita tfll; 

14, 8(tt ebar rifcbom tje:^ 
nar beraS fattfgbom f bctt= 
iia (b^ra) ttb, od^ bervt§ 
rit^bont ^fef^jer ebra fatttg^ 
bom,pdbctrtfatttrgafFa[r; 

iS. @afom ffrif^et cir: 
£)ni ber ttttjtfet famlabe, 
^an ^ttbe ititetofmctldpfc; 
oc^ brn bet litet fomlnbe, 
l^onom fattabee iittct, 

16. 9Wen @ubt \mxt 
tacf, fom fabana fftt gffmtt 
^afmet utt STttf ^jerta tftt 
cbcr. 

17. Stt; \)an togbettfi}rs= 
manfng pa Pg; ja, fanner^ 
Itga, ^tt mar fd ffttfg, ait 
^an tog Pg fBre fjetM^ 
janbe8 fara ttll ebcr. 

18. aWctt tt)t ^afhje fdnbt 
ttteb bottom en brober, ben 
pxi^ ^afmer { ©uangeffo, i 
alia fdrfamlfngar. 

19. D^idfe bet aHenafl; 
utan ^an dr ocE fFidfab af 
fBrfamltngarna, till att ma^ 
ra tijar fiJIJeflagare tiU ben^ 
na unbfSttntng, foni fceflSt:- 
leS af o§, |)®rranom tiff 
firo, o(^ ebar goba mffja 
ttfl prf6. 

20. Dd^ frirmarer, att 
oil tngen flraffafanfiSr ben^ na xita unbfSttntngS flPitff^ 
fotn af 0^ Beflfiffb marber; 

21. Dcf) fer ber^d, att 
bet rebcliga ttffgdt, (cfe affc^ 
naft fiir ^^xxanmn, utan 
orf fSr menntffoni. 

22. Od^ ^af^e n){ ffinbt 
meb "^onom hjdr Brobcr, 
ben tut ofta 6epri3fttjat ^af:= 
h3e I mdng fl^cfe, att Ijan 
fitttg at, Dcf) nu mt;cfet met 
flittg; od^ fi3rfe wi d§ flor= 
iiga HU eber; 

25. g^njab bet dr ffit 
sritffrua,6tt3tTfenmfnftaa=: 
Brober od^ meb^jel^jare dv 
ndt eber, effer fiJr hjdra 
brbberS <lPuff, fom dro fiJr- 
famltngama§ ^(^oftfar, cd^ 
K^rtflf dra. 

24. gdter nu f?fna nd^ 
gon BetDiSntng titt ebar !dr:= 
tet, od^ njdr BcrSmmelfe af 
eber, ^d bem; fa od upj^en^ 
Barlfga fiJr fdrfarnHngartta. 

9. ©apitlel. 

®taba gtfrtjare atf!ar ®itb. 

CNm ben unbfdttn{itg,fom 
^^ ffer ()eIgonen, dr fdPe 
6et)of att jag ffrffmer eber 
tai 

2. ^^ jag met ebar gob- 
milja, af ^mfffen jag 6e^ 
rBmnter m{g ifelanb bem f 
SWaccbonfen, att Sld&ajen 6a^ 9. bett S. till be (Sorint^ict. 4*^7 \mx rcbo fjJr ett dr feban; 
oc^ ebart efterbome up^- 
njcidfte manga, 

3, ®otf ^afmet jag fdnbt 
be§a t^riJber, berfcrc aii wax 
berBmmelfe om ebcrtdPcf^'aU 
fafcing hjara uti bctta arctic; 
be; o(^ ait 3 6!rcn rebo, 
fdfom jag ^afmcr fagt om 
cber; 

4. ^d bet, om be af 
S^Zacebom'en meb mtg fom^ 
ma, o(^ Pitna ebcr idfc re- 
bo, att mi (jag tviti tcfc 
faga 3) We bd fToIen fd 
en Bt^gb af fdbana berSm- 
melfe. 

B. ^\^nM mfg otf af 
nBben mara att fdrmana 
trBberna, att be fBrft foro 
tttt ebet, oif ttHrebbe ben 
unbfdttnmg, fom tillfi^rene 
utlofn^ab n^ar; att f)on Uq^ 
ger rebo, fdfom en gob unb= 
fdttnfng, octf <tfe fom nd* 
gor farg^et* 

6. 5^en bet fdger jag: 
®en fom f^^arliga fdr, "^an 
ffall otf f)3arltgau^|}(lara; 
od) ben fom fdr t malftg^ 
nelfe, \)an ^aU otf upp^a^ 
xa i n?dlfignelfe. 

7, ^tt^ax od) en fom ijan 
fjelf \mU] ide meb ohifl, 
eller af tii^dng; t\) en 9(0= 
ban gifiDare aljlat ®ub* 8, @ub dr mSgtig fd (a= 
gat, att aHa^anba ndb ti= 
Mtga Blifmer t ebcr; ciit^ 
nil \U ting allttb nog f»af= 
ti>cn, nog mSgtfge titi aiia 
goba gerntngar; 

9, @dfom fidfiuet dr: 
f>an l^afnjer utjttdtt, ctl) 
flifnjit be fottiga; l^ans 
tattfatbig^et blifwet i 
mi% tib. 

10, 9Wen ben fom rdc- 
!cr fdbc6mannenom bet ^an 
fdr, ^an fPaU ocf rddPa ebcr 
trobet tor att ata, od) fPall 
fBroea ebra ffib, od) (dta 
njSjca ebra rdttfdrbig^etS 
fm!t; 

11, mt 3 rife bliftuen 
{ aU tfng, ntt all enfatbtg= 
()et, ^mtlfen i og merfar, 
ait @nbt ffer ia^. 

12, %\) benna nnbfdtt= 
ntng fde affenaft uj^pf^Her 
ben trffl, fom ^elgonen 6af= 
uja; utan jemma( BftDer= 
flobar bertitt, aii mdnge 
ia^a ®ubt, be fom benna 
^jelp h)dl tade§; 

13, Dd^ prffa ®ub fBr 
ebor unberbdntga Befdnnel? 
fe ( (S^rtftt ®i?angeno, oi) 
fdr ebra enfalbtga mebbetan 
meb bem od^ atlom; 

14, SDd^ be^Iifeg i beraS 
feBner f5r eber; ijttiilta od 428 ®. «Pauli g^Jiftel Sap, 9, 10. \anc\ta eftcr eber, fi3r ben 
ofmcrfmmnanbc @ub6 rtdb, 
fom dx i eber. 

\n. 9Wen ®ubi marc ta* 
for fina ofagettga gdfmo. 

10. (Sa|)itlet 

Orb 0^ gerning* ^anli ttja^cn. 

5fV>en jag ^auhtS fiSr^: 
•^'' manar cber, genom 
K^rtfli faftitiDbtgliet oc^ 
mtlbfiet; tag font rmga dr, 
mx jag cir nar eber, men 
frdnmaranbe§ dr jag brifltg 
mfb eber. 

% Thn jag beber eber, 
aii jag tdfe ftaff nBbgag 
ndrmaranbeg (^anbla brtfle^^ 
Hga, od^ fcrufa ben bjerf= 
^et, fom man mfg tittdg^ 
ger, emot ndgra, fom o§ 
rdfna fdfom ml manbrabe 
efter tUttt 

3. ^^ dnbocf mf manbre 
i !Bttet, Ittmdl ftrtbe mt ttf e 
efter tattet 

4. ^^ mdr trigSmapen 
dro tc!e fottSttg, ntan mdg== 
tig for @ub, att neberfld 

5. 9Web ^mato tvi tnU-^ 
fid be anflag, od^ att ^5g^ 
^et fom ffg up^)^fmer emot 
@ub§ funffa^; oc^ tta== 
fdngatage oXii fiJmuft un= 
ber (S^riftt I^bno; 6. Cd^ fire rebeBogne att 
^dmna§ alia oIt;bno, nfir 
ebor h)bnab fullfcorbab fir. 

7. ®i3men 3 efter an^ 
ftgtet? Ottt ndgor frirldter 
fig ber^d dii ^an ^Brer 
(Sfiriflo tiir, ^an tdnfe bet 
ocf meb fig fjetf, a% fdfom 
^an ^orer S^riflo m, fd 
()i5re oc! mi K^nfto tiff. 

8. Dm jag otf ndgot 
mer feerBmbe mig om mdra 
magt, I^milfa ^®n:en o§ 
gifmit ^afmer, eber tiff fdr^ 
ibdttring, od) idfe ixU fiJrberf, 
miffe jag Snbd icfe H^ga^. 

9. 2Wen betta fSger jag, 
|)d bet S <cfe ffolen tfinfa, 
aii jag ^abe melat frirffrficfa 
eber meb Bref. 

10. S^t) Bref^en, ffiga 
be, dro fmdr od^ flarf ; mm 
lefamliga nfirmaretfen dr 
fmag, od^ orben fbraftelig. 

1 1. S)en fdbana dr, ^aw 
tdne, att fdbana fom mi 
are meb orben \ Brefmen 
fcdnmaranbe, fd fire mi odE 
mat meb gerningen ndrma^ 
ranbe* 

12. %)C) mi tore xdt [di- 
id effer rfifna o§ iBIanb 
bem, fom fig fjelfma prifa; 
men efter be mfita fig mib 
fig fjelfma, od) ^dlla allena 
^ffi9fi^^f^^/f«i^*fi<^^^ ^"^^^* eoj). 10,11, ben 2. till be ^otxnt^itt. 429 13. Tim \vi 6er5ttime 
D§ tdfe iSfmer mdtton, utan 
a&ena efter reglone^ mdtt, 
ineb ^tDilfo ®ub ^afmer 
c§ afmattt ett matt tftt ait 
^nna oS attt mtttt eber* 

14. sr^ mi forfiracfom 
D§ tdf'e Bfmer matton, Itta 
fom nji tcEe ^int ^abc intilt 
ebet; t^ mi are ju otf fom* 
ne attt intitt eber, mcb S^ri^ 
fit ®uangeIio; 

15. Sdfe 6eri3mmanbe6 
Dj3 Bfmcr mdtton af annar^ 
manS arBete; for^o^jpanbe^ 
att ffc ff att, bd eber tro be^^ 
gunner md;ca utt eber, att 
mi efter mdra regto twilje 
miiJare fomma; 

16. D^ ^jrebifa ocE bem 
@t}angetium, fom 6o utom 
eber, 0(^ idfe fceriimma o§ 
af bet genom frdmmanbe 
reglo iiUxtbt dr. 

17. 9Wen ben fig 6eri}m? 
mer, ^an berSmme fig i 
^(Srranom. 

18. S^ benfomlofmarffg 
fjelf, ()an dr idfe 6e:()rofmab; 
utan ben $@rren lofmar. 

IL 6a<jitlet, 

iJauli nit, Icira, faxa. ?^alj!e 

^ag mitte, att 3 mig m^ 
•V got titet (iba mitten uti min fdmitffo; botf 3 ^iben 
mig mdl. 

2. 5t\^ jag nitdtffar eber 
i ®ub6 nit] t\) jag (;afmer 
fdft eber enom man, pa bet 
jag ffutte fit; S^rifto en ren 
jungfru. 

3. aJten jag fruftar att 
tittdfmentt;r6 icfe ffer, att 
fdfom ormen befme? 6toa 
meb fin ifffunbigl^et, fdmar^^ 
ba q£ ebor finne formdnb 
ifrdn enfalbig^eten i®{)rtfto. 

4. Z\) Qxn ben, fom utt 
eber fommer, prebifar eber 
en annan 3®fum, ben mi 
icEe ))rebifabe; etter om 3 
unbfdn en annan 2tnba,ben 
3 ic!e unbfdtt ^afmen; etter 
tti annat (Sbangelium, Ut 
3 itf e anammat ^afmen, fd 
liben 3 bem meb rdtto. 

5. ^^ jag fatter mig 
icfe ringare, an be ftiJga 
St|)of}tar dro. 

6. Dei) dnbodf jag dr 
enfalbig i tafet, fd dr jag 
bodf irfe enfalbig i fiJrfldn= 
bet; bodf mi dre nog fdnbe 
atteftdbS ndr eber. 

7. etter ^afmer jag fi?n= 
bat, att jag ^afmer forne- 
brat mig, pa 'lid 3 ^x^Um 
n^^^^Bjbe marba? ^t; jAg 
^afmer forfunnat eber (lt}=^ 
angelium utan Ion. 450 e. ^anli 6t>iftel Sap. it. 8. ^nbra fiJrfamlmgar 
ijaftvtx jag bcroftuat, oc^ 
tagit 15n af bcm, bcr jag 
cbcr mcb tjente. 

9. SDd^ bd jag mar mx 
ttzx, od^ mig fattabeS nd= 
got, fdrtungabe jag mgcn; 
it) f)mab nitg [attabc^, u)?^^ 
fpUbc be fcrober, foni fomne 
moro af SKacebomen; od^ 
t aff ting ^BU jag mig, att 
jag ingom mar ttH tunga; 
od^ mill annu fd ^dffa mig* 

io» @d mt§t fom S^ri=: 
fli fanning dr i mig, fd flPatt 
bcnna 6er5mmelfc mig idfe 
fi3rtagen marba nti Sld^aje 
tanbsdnbar* 

;. li. &Br^mabfaf?®er=: 
fBre, att jag i(Sz dlfFareber? 
@ub met bet 

12. fOltn bet jag g5r, 
bet mid jag ocf giSra, ^d 
bet jag ffatt fortaga bem 
tiUfatten, fom tiafatte fofa 
tilt att beriJmma fig, att 
be dro fdfom mi; 

13. Z\) fdbane falffe 
2()3ofi(ar, oc^ bebrdgelige 
arbetare, taga fig up^a 
e^rifii St)Jofllar6 ^?erfon. 

14. SD^ bet dr ocf icfe 
unber; tt; odf fjelfmer Sa- 
tan fiJrf£apar fig uti Ijufen6 
5(ngel. 

15. ©erfiJre dr icfe un= bet att ^ang tjenare ocf fd 
forffai^a ftg, lita fom be 
ber moro rdttfdrbig^etene^ 
Ijrebtfare; ^mtlfa^ dnbeflTaa 
marba cfterberaSgerningar. 

16. ^'(ter fdger jag, att 
ingen ffaff tdnfa att jag dr 
fdmitff; annarS tager mig 
otf an fdfom en fdmitfl 
man, att jag odf ndgot litet 
md 6eri3mma mig, 

17. ®et jag nu talar, 
bet talar jag idfe fdfom i 
^gjgrranom, utan fdfom t 
fdmitff ^et, efter mi dre fom.= 
ne uti fieriJmmelfe. 

18. Sfter nu mdnge 6e= 
riJmma fig af fiJttet, mitt 
odffd jag berSmma mig. 

19. S^ 3 fiJrbragen'ger^ 
na be fdmitffa, efter 3 dren 
fjelfme mife. 

20. 3 f5rbragen, om 
ndgor g5r eber tiU trdlar, 
om ndgor eber u^jpdter, om 
ndgor eber ifrd tager, om 
ndgor fiJrpfmer fig 5fmcr 
eber, om ndgor eber fidr i 
anfigtet. 

21. £)et fdger jag efter 
fmdtig^et, fdfom mi more 
fmage morbne. ^mab nu 
ndgor uppd briflar (jag ta- 
iax i fdmitffo), bcrjpd bri- 
flar jag ocf. 

22; ®c dro ©breer, fd ©a^).il,i2. ben 2. till be Sotittt^iet. 431 

cir jag ocf; be firo Sfracli? 
ter^ jag ok] be arc ^bra:^ 
^aml fab, jacj otf« 

23. ®e (Sro e^rtflt tje=: 
nare (jag talar t fatt?ttff o), 
jag ar fafl met; jag ^aftrer 
mer arfeetat; jag ^afmer 
mer l^ugg fdtt, jag ^afmer 
oftare martt fdngen, ofta 
martt { biSbSniSb, 

24. ^If Subomen ^afmer 
jag feni refer fdtt f^ratto 
flag, ttt mint)xt. 

25. Stre refer ^afhjer 
jag tvaxit (lu^jab meb rtei; 
ena refa flenab; tre refor 
^afmer jag n^artt t \ttpp^^ 
fcrott; watt oif bag ^aftwer 
jag irarit t ^affenQ bjup. 

26. Sag ^afmer ofta far 
bat6; jag ^afmer toartt t 
farltg^et t flober, i farttg 
i^et iBIanb mBrbare, t far? 
Hg^et tbfanb Subarna, t 
farlfg^et tbtanb ^ebningars 
na, t farltg^et t fldberna, 
t farttgl^et t ijfnene, i far=: 
Itgf;et ^d ^afmet, t farltg^et 
tfclanb falffa brSber; 

27. 3 wtBbo oc^ arbete, 
t rtii)rfen ivafo, t hunger 
od) t8rfl, t m^cfen faflo, t 
frofl oc^ naf en^et; 

28. S'orutan bet fom 
eljetl patommtx, ndmltga 
ait jag bagltga iSfrtjerlu^en ttjarber, oc^ 6dr omforg fSr 
aUa firfamltngar. 

29. ^0 dr fii^ag, oci^ jag 
rtjarber tcfe fmag? .^o fBr^ 
argaS, oc^ jag brtnner Itf e? 

30. ©fter jag ju (latt 
Uximma mfg, fd miff jag 
Bercnima mtg af mm fmag- 
^et 

31. ®ub oc^ mdrS $@r:= 
rag S@fu e^dilt Sraber, 
^mttfom mare )3rig t emtg^ 
^ct, met att jag itfe Ijuger. 

32. Sanb^^Bfbmgen utt 
S)amafco, jjd ^onung ^Ire* 
te magna, fBrmarabebeSas^ 
mafcener^ flab, o^ mtffe 
grt^jtt mtg; 

33. Dd^ jag marbt i en 
forg genom di fenfier i3f:= 
mermuren neberfld^jpt, od^ 
unbfla)?^ ^ang (;dnber, 

12. (&apxtUt 

tan tt?ib atcrfomften. 

Stt>tg dr ju ftfe n^tttgt att 
^'^^ Seriimma mtg; bocf 
miff jag nu fomma ttlff \xj^ 
ner od^ §@rran6 uppenba- 
relfer, 

2. Sag ?dnner en xwan 
t 6()rtflo fiJr fjorton dr. 
2Bar i:ja\K t (efamen, \iit 
met jag tdfe, effer utan Te^ 
famen, met jagodf idfe;®ub 452 @. ?Pauli e^jiftel ©ap, 12. bab tre refor ^erran, att 
^an (lutte f omma tfrd mtg* 

a Oc^ ^an fabe tflJt mtg : 
8dt big nBja at mine ndb; 
t^ min fraft dr mdgtig i 
be fhjagcu £)erfore mid jc\g 
albra^elfl BerBmma xnig af 
mine ftxjag^et, ^d bet 6^vi:= 
fli fraft ffatt bo i mig. 

10, ©erfore dr jag mib met bet ®en famme marbt 
uppxi)Xt intill trebje ^im^ 
melem 

5. S)en famma mannen 
fanner jag; om l^an t le^ 
famen, etter utan tefamen 
mar, bet met jag idfe; ©ub 
met htt 

A. *^an marbt vippxt)dt 
till ^arabi^, oif ^iJrbe outs ^ ^ ^ 

[dgeliga orb, ^mftfa tngeniS^^bt mob, t jmag^et, t fcr= 

menniffa fdga md, ^ \^^^^^J I^^^JW^]^^ 

5. ®eraf mill jag ^4^^^^ ^^'^^'f f.^^i 
riimma mig; men af migl^,^ ^\f f^ '^^^ ^^^ ^^ ^^ 
ftelf mitt jag intet berBm==l>^*^^,r^a; - ^°.'.r£.^ 

^^ ^ -, . , ^ ,,, l^afmen 3 nobgat mig: tt; 

6. Od) om jag mtaei: ^^^^^ ^^^^^^ p^fab af 
beriJmma mtg, fa gjorbeljij^. ^ft^^ ^^^ j^. ^-^^ j^ 
jag iiUetfdmitffIiga;t^ jag! I ,^ an ndgor afbe()i3= 
mttte faga fanntngen; men sj^jofMar, dnbocf jag dr jag ^afmer bet lifmdl for* 
brag, pa bet ingen ffaff 
pgre afta mig, an fom 
^an fer ^?d mig, effer ^Brer 
af mig. 

7. Dd^ pa bet att jag 
mig itfe af be ftora u^)))en- 
baretfer for^dfma flPutte, 
marbt mig gifmen en ^dle 
i fottct, SatanS ^itngel, ben 
mig finb))ufla ff utle, |)d bet 
jag icf e ffulle fBr()dfma6 Bf:^ 
met mdtton; 

B. %h §milfa faf jag mtet. 

12. Zt) en 5l^)oflel§ tec= 
fen dro ju ffebb iilani eber, 
meb attt tdlamob; meb tcc= 
fen, oc^ unber, o4 mdgtiga 
gerningar. 

13. Uti fimab bet ^afmen 
3 marit ringare dn be an^^ 
bra fBrfamlingar, annat 
dn bet, att jag fjelf intet 
^afmer marit eber titt tun- 
ga? 5BrIdter mig ben ordt= 
ten. 

14. 2i, jag dr re^ebo- 

gert (S^ap. 12,15. belt 2. till bt (S^otint^itt. 435 gen trebje refon fomma tiU 
eber, o4 ^ttt fntct l^effer 
fcetunga ebcr; t\) jag fiSfer 
tie ebart, utan eber; berfiJ* 
re att fcarnen ff ola idf e bra^^ 
ga tiH^opa fiSralbromen, 
utan fiJrStbrarna tarnomen. 

15* 9?ien jag mitt gan^^ 
f!a gerna utgifma mtg, o^ 
utgifmen marba for ebra 
fjalar; anba 3 littt atffen 
mtg, ben bodf ganjia m^c* 
fet atffar eber* 

16* Tltn later nu fd 
mara, att jag tntet ^afmer 
Betungat eber; Itftodt, me* 
ban jag mar ttflfg, ^afmer 
jag fangat eber meb Itfi 

17* ^giaftoer jag Beflfat* 
tat eber meb ndgrom, fom 
jag Vfnjer fanbt till eber? 

18. Sag bab ^ttum, od) 
fdnbe meb ^onom en bro* 
ber. ^afrner od Sttu^ 6e* 
^attat eber? ^afvtje mi tdEe 
manbrat utt enom anba? 
^afme mi icfe manbrat i 
famma fptf^jdret? 

19. ^ter, mtmn 3 ait 
mi urfafe op for eber? 28i 
tale i @ubgdft;ni6^rifto; 
\mn, mint fdre^e, attt bet? 
ta tier eber tiCt fortattring. 

20. ^t; jag fruttar att, 
bd jag fommer, md ff e att 
jag finner eber irfe fdfom jag mitt, oc^ 3 ftnnen tcfe 
mig fom 3 mitjen; att ber 
dr i ndgon mdtto trdtor, 
nii^ mrebe, fif, frirtat, 
iirnata§Ian , mj^jfildSning, 
u))^?ror; 

21. 2(tt jag dter fommcr, 
oil min ®ub Betr^dfer nu'g 
ndr eber; o(^ mdfte forja 
Bfmer mdnga, fom tittfote? 
ne f^niai ^afma, oc^ idt 
(;afma gjort tot fiJr bera^ 
orentigt)et, ffiSraftig^et od) 
otuft, fom be Bebrifmit ^af:* 
ma. 

13. Sapitlet. 

SDSotfdtbigc ^otaS, tabafi tin 
Wiring* 

@ommer jag trebje gdn^* 
^^ gen m eber, fd ffcla 
nix tmd effer tre mdn§ mun 
atta fafer Befld. 

2. Sag ^afmer bet fagt 
eber tifffi3rene, oif fdgercber 
bet tittforene, fdfom ndrma? 
ranbeS, i ben anbra rcfon; 
od^ ftrifmer bet nu frdnma? 
ranbe^, bem fom tittforene 
f^nbat ^afma, od) attorn 
bem anbrom: Om jag dter 
fommer, ff att jag intet ffcna; 

3. efter 3 fofen att 3 
en gdng itolen fBrniuuna 
^onom, fom t mig talar, 
ndmliga 6(;riflum, ^mitf en 

(19) 454 «. |)«»li ®piUtl 6a^ 1^, ndr eber (ntet fluag ar, utan 
Sr ntagttg t6(attb cber» 

4» S^t; cinbotf ^an tuarbt 
f orgfafl i ftuag^eten, fd lef- 
n^er ^an tiftuat t ®ub^ 
fraft; oc^ Subotf lutorfatc 
fhjage t ^onom, fd (efmc 
tut Itfn^dl meb l^onom, utt 
©ubS fraft, nar ebcr. 

5. S'Brfof er eber fjelfma, 
cm S dren ttrDne;6e^rof:s 
hjet eber fjelfnja* ®ffer f dn:= 
nen ^^ eber ttfe fjelfiua, att 
Seftt6 6^rtfiluSdr utt eber? 
Utan fd fwnbe mara, att 3 
obugettge dren. 

6. SJien jag l§o<3|ja§, att 
3 tt^dl ffolen !dnna, aii njt 
idz obugeltge drom, 

7. Dc^ Bnffar jag af 
(Subt, att S tntet onbt gi}^ 
ren; icfe ^d bet lui ffutte 
f9ua6 bugeftge, utan att S 
ft'olen giira ^n^ab rebeltgit 
dr, 0^ t])i Bttfme bd fom 
mi obugeltge morom. 

8. ^^ n^t funnom tntet 
emot fanntngene, utan meb 
fanningene. 

9. 2^en nji frijjbe o§, ndr toi fn^age dre, od^ 3 
mdgttge; o^ bet famma 
Bnffe n?t ocf, ndmltga ebor 
fufffomltg^et 

10. ©erfore ffrifn^er jag 
od betta frdmwaranbe^, pa 
bet, bd jag dr tittfldbe^, 
jag tdfe ffatt flrdng n^ara, 
efter tm magt fom ^©r- 
ren f^aflrer mtg gtfmit tttt 
forfedttrtng, o^ ttfe ttU for- 
berf. 

11. spd ftflone, tdre brB:: 
ber, frbjber eber; njarerfuK^ 
fomne, triJfter eber, tuarer 
enS finnabe, nearer ftrtbfam^ 
me; fd fcltfnjer fdrlefen^ odf 
frtbfenS ®ub ndr eber. 

12. ^elfer eber tit^Brbc^ 
nteb en^eltgf^§;^e(faeber 
all ^etgon. 

13. SBdrs ^©traeSfe: 
fu e^rijli m\>, oti& (3nH 
Utltf, od^ t>tn ^clga ?ln= 
ba6 belaftigljet mare meb 
eber aUom: Slmen. 

©en anbra ©piflel tiU be 

©otitttl^ier, faub af ^I6i= 

li^j^jie i 2){acebonien, 

meb Zito oi) Suca ®a}j. 1. tin be ®alattt. 45S ®. ?0attlt @<>tftel tilt &e ©alatet. 

1. 6a|jitlet |Sr; uian aii nagrc firo be 
^auii rata fsrjes; St «f ®«bu ebet (8x1)^010, 0^ njffjafcr^ ^ menntffor, (ie t)cffer 
genom mennfffo, utan ge:= 

©ub ^aber, fom ^onom 
up^mSdft ^afmet tfra be 
bBba; 

2, Od^ affe Briiber, font 
nSr mfg firo, be fdrfamlfns: 
gar { ©alatfen: 

B. 9?db mare meb eber, 
oif frtb af ®ub Sraber, od^ 
iijarom $®rra 3®fM ®^rt 
flo; 

4. ®Dm fIgfjelffBrhja* 
ra f^ttber gffhjtt ^afiuer, 
)3d bet ^ait ffulle xiitaa^a o| 
tfra benna nSrmaranbe on^ 
ba tuerlb, ef^er ®itb§ cij 
mar§ graberS itjtlja; 

5* ^n^iTfom mare ^rt^ 
tfran emtg^et iiU emfg^et: 

6. aWfg fiSrunbrar, att 
3 fd fnarttga tdten eber af* 
mdnba tfrd ben, fom eber 
fattat ()afmer utf g^rtftt 
ndb, tin tit annat^i^an^t^ 
Itum, 

7» Sinbotf tntet annat 
22 manba S^rtfH ©tjangerfum, 

8* SJlen om odf mf, etfcr 
en singe! af ^tmmefen, an- 
norlunba ^jrebffabe ©ban- 
geltum fiJr eber, dn mt eber 
^jrebtfat ^afme, ^an mare 
forfiannab* 

9* ©dfom mt nu fabcni, 
fd fdge mi Sn en db: Tm 
ndgor more ben eber prt^ 
bffar ©Dangeimm anncr:^ 
tunba, Sn 3 unbfdtt ^af:= 
men, ^an mare fiirfiannab* 

iO*^reb(farjagnu men:: 
nfffom effer ®ubf tiU mtt 
ja? eaer fiSfer jag i&Ha^ 
menntffom? $abe jag Hjh- 
tfttbagg melat t&da^ mtxx^ 
niflfom, fd more jag tcfe 
(S^riflt tjenare* 

!!♦ Tim jag giir eber 
mettetltgtt, fare BriJber, ait 
bet ®tjangettum,fomdr))re- 
btf abt af mfg, dr itfe men* 
ntffltgit 

12* %\) jag ^afmer bet 
trfe fdtt af menntjIPo, tdfe 
fetter tdrt; utan genom 
3®fu S^rtflf mj^jenfeavclfe, 

13, 'i;i; 3 W^mw mdr 
Mrt unn umgdngeffe for^ 453 ®. ^auli 6|jiftel Ea}).!, 2. bom { Sufc^ff^^t, att jag 
i}fuernidttonfi3vfoIjbe6ubg 
fiJrfainling, od) fiJrftiirbe 
l^eime; 

14* Dc^ mcijctc tiH incr 
oc^ nier i 3ubaf!a)?et, ut- 
Bfmer mdnga nitna lifar t 
mitt fldgtc; od) ^oC mtg 
flrdngeltga h^tb fdberna^ 
flabgar* 

16. Tim bd @ubt tdcf=^ 
te^, fom mtg af min6 mo^^ 
bcr§ Itf afiTiljt ^aftijer, q^ 
taUai mtg genom fina ndb 
bertt'a, 

16. 8ttt ^an totlle \ip^ 
ptnbaxa fin ®on genom 
mig, att jag ffutte genom 
eoangetium fiirfunna ^o^ 
nom t'Hanb .^ebmngarna; 
flraxt fott jag m, o^ 6e== 
frdgabe mtg mtet berom 
mcb mt Qif Hob; 

17. O^ fom tcfe fetter 
tiii SerufaUm tgen, till 
bcm fom n^oro Sl^oftlar for 
mig; Mian fox tort t Sira= 
Wn, oil torn dter tttt ®a:= 
maffunu 

18. ©eban efter tre dr 
torn jag igen tttt S^tufa^ 
tern, till att fe ^etrum; 
od^ 6tef ndr bottom i fem== 
ton bagar. 

19. Tltn af be anbra 
Stpofllar fdg jag ingcn u= itan 3aco6um, ,&6naitg 
fcrober. 

20. Tim bet jag ffrtf^ 
toer eber, ft, @ub met, att 
jag ttfe Ijuger. 

21. ©erefter !om jag tn 
utt be lanb, (g^rtcn cd) 
Giftcten. 

22. Tim jag tuar ofdnb 
till anftgtet fiir be K^rifie^ 
(tga fiJrfamlingar i Snbecn; 

23. Utan be ^abe aHe:= 
nafi ^i5rt, att ben fom fcr^ 
bom fiSrfiJIjbe o^, ^an ^re^ 
bifar nn trona, fom ^an 
forbom fdrflBrbe. 

24. Dd^ be ^rtfabe @nb 
fix mina fluff. 

2. 6apitlet 

im, mn rattfarbtg^et. 

r^eban efter fjorton dr 
^^ for jag dter up)) tiff 
Serufalem meb Sarnafca, 
od) tog Zitnm o£ meb mig, 
2. D(^ for jag bit npp 
efter en up^^enbarelfe, od) 
Befrdgabe mig meb bem om 
(Soangelium, fom jag for= 
funnar ifclanb »g)ebitingar= 
na; bef^nnerliga meb bem, 
fom for ndgot n^oro rdf:= 
uabe; pd bet jag idc fluff e 
iQ)pa fdfdngt, effer rebo 
lupit (;afma. (Eap. 2. tin 3. dJUn Icfe rtjvirbt ijtUtx 
Xitu^^ fom tticb tntg tvar, 
nobgab titt ait lata omft'dra 
fig, ^nbotf i^cin wax en 
(s^ref. 

4. ^t; bd ndgre falfte 
6r5ber fig meb intrdngbe, 
oc^ meb intomm njoro, till 
att befpeja tvat frt^et, fom 
mi ^afme i S^riflo 3^fW/ 
|)d bet be f^uCle fomma o^ 
i trdlbom; 

5- ^ISttom \vi for bem 
irfe en (lunb till unberbd- 
nig^et; pa bet gtjangelti 
fanning ftulle bliftva bes 
ftdnbanbe^ ndr eber. 

6, Si^^en af bem fom 
Hdgot rdfnabe moro, \)uxn^ 
bana be forbom matit \)att; 
bet fommer mig intet mib; 
(^ub aftar icf e menniff oneo 
anfeenbe; mm be fom ndgot 
moro rdfnabe, Idrbe mig 
intit] 

7, Utan ^elbre tttjdrt^^ 
emot, bd be fdgo, att mig 
betrobt mar ^ijangelinm 
tiU fi3r(;uben, lifafom'^^etro 
till omfi:drelfen; 

5. (^\) Un fom meb 
^etro mar era|tigtiU^l|3oft= 
ladmbetet iblanb omffdreU 
fen, ben l;afmer orf meb 
mig fraftig marit Iblanb 
.^ebninaarna;) be Oalatcr* 
9. 457 Oc^ fiJrnnmmo ben 
ndb, fom mig gifmen mar, 
rd^te )3«cobng od) (i^e^^^a^ 
oc^ 3ot;anneS, l^milfefdfom 
pelare rdfnabe moro, mig 
Qdf Sarnabe ^anbcna, oc^ 
fbrenabe fig meb og, fd att 
mi ffntte prebifa iblanb 
^ebningarna, od^ be iblanb 
omffdrelfen; 

10, ^ilUenaft att mi ffuUe 
tanta p^ htfattia^a] ^milfet 
jag ocffd ^afmer minnlagt 
mig att gbra. 

11, Sl^^en bd ^jpetrug fom 
till Slntioc^ten, ftob jag ^o* 
nom n)?penbarliga cmot; ti) 
flagomdt mar fommen Bf* 
mer ^onom. 

12, ^9 fiirr dn ndgre 
moro fomne tfrdn Sacobo, 
dt t^an meb ^cbniugarna; 
men bd be fomm^, unbbrog 
i}an fig, od^ ffiljbe fig ifrd 
bem; ti; ^an fruf tabe Urn 
fom moro af omfPdrelfen, 

13, Oc^ be anbre Snbar 
ffrt;mtabe ocf mtt ^onom^ 
\a att ^arnaba^ marbt oi 
bebragen till att fl'r^mta 
meb bem» 

14, ^Mtn t)a jag fdg, 
att be icfe rdtteliga manbra^ 
be efter (^ijangelii fanning, 
fabe jag till *-petrum np^ 
t^enbarliga fBr allom: ^JJU^ 438 ®. ^anli (SiJiftel Sa^ 2,5. ban bu, fom fifl en Swbe, 
kfnjer fom en ,g)et'ntng, od^ 
icf e fom en 3ube, ^njatfiJre 
tmingar bn hd «^ebntngar? 
na till ait lefnja efter Swba- 
fattet? 

15. Slnbod! njt af natu* 
ten dre Swbar, od^ ttf e f^n^^ 
bare af ^ebningomen; 

16. iiiUml, eftet njt 
totttf ait menuiffan itfe 
tpatbet riittfitrbig genom 
lagfene gerningar, utan 
genom ttoxxa p& S^futn 
^^riftum, (& tto tpi 0(f 
|)a (^drijlum Sefum, ait 
toi ffolc rattfari)ige n)ar= 
ba genom ttona pix d^tu 
Pum, ot^ irfe of lagfene 
gctttingat; ^erfore att in= 
tet fott iparber tattfatt)i= 
gaOt genom lagfend get^ 
mngat. 

17. ^JJUn fPuUe n^i/ fom 
j6U marba rdttfdrbige ge- 
nom (S'^rtftum, oc^ dnnn 
fjeifwe finna^ mara f^n- 
bare, fd more i^^riftu^ en 
ft^nOatjenare. 56ort bet 

18. 5^9 om jag b|;gger 
bet famma upp tgen, fom 
jag neberftagit ^abe, fd g5r 
jag mig fjelf till en Ufn^er 
trdbare. 

19. Mm jag dr genom 
lag b5b tfrd lagen, ^d bet jag flPatt leftra @ubt; jag 
dr eorgfdft meb (Stjrtj^o; ' 

20. SJten jag lefwct, 
borf irfe nn iog, ntan 
6l)rijln6 lefluet i mig: 
ti) bet jag nn leftuet i 
Utttt, bet Icfttjer jag i 
®nH @on6 tto, ben mig 
alffat ^afttJer, ot^ gifmit 
ftg fielf nt fdt mig. 

21. Sag bortfaftar icfe 
®nbg ndb ; t\) om rattfat= 
biglieten f ommer af lagcn, 
faatCS^ripnsffifftngtbob. 

3. dapitltt 

%XBn, men itfc lagcivrdttfdtbtgat. 

£\ 3 ofi3rfldnbtge i^a\a^ 
^^ ter, ^0 ^afn^er tjnft 
cber, att 3 ttfe f^nlien l^ba 
fanningene? ^njtll'om SCS- 
fu^ i£^rtjl:ufi( for iJgonen 
mdlab n^ar, od^ nn tblanb 
eber for^fdjl dr. 

2. SDetta njtd jag alle^ 
naft tt)tia af eber: ^afn^en 
3 nnbfdtt ^Inban genom 
lagfen^ gemtngar, eUer ge^ 
nom trone^ )3rebt!fan? 

3. $lren 3 f^ ofbrftdn^: 
btge? 3 ^ftt^en beg^nt t 
^iinbanom; njiljen 3 «u 
l^hat t tiittet? 

4. ^aftDen 3 bd fd 
m^tfet libit fdfdngt? Dm 
bet eljefi fdfdngt dr. dap. S. till be Oalatet. 439 5, <2Den font nu gtftver 
cber ^nban, od^ g^r fdbana 
frafter tbianb eber, giJr Ijan 
bet genom (agfenS gerntn- 
gar, eHer genom trmxt^pxt- 
btfan? 

6, ©dfom SlBra^am ^af:: 
met trott ®ubf, od^ bet at 
ra!nabt ^jonom tttt rdttfSr^: 
btg^et; 

7, ®a tveten 3 ju nu, 
ait be fom arc af trone, be 
aro ^6rar;amg haxtu 

8, aWen ®friften ^aftuer 
fett framfdre at, att ®ub 
gor ^ebnmgarna rattfdr- 
btga genom ttona; berfiJre 
fiSrfunnabe ^on Uhxaf)t: 
S big ffola aUe $ebttitt= 
gat waljignabe toatha. 

9, @d tDatba nu be, 
fo.n af trone dro, mdlftg^ 
nabe meb ben trogna %bxac 
l^am. 

10, St^ atte be fom meb 
Iagfen§ gernmgat umgd, be 
ato unber fbrOannelfe; t\) 
bet dr ffrtfmet: ^dtbannab 
njatc ^mat o^ en, fom 
i(Ee blifnjet mib aUt t>tt 
fom fftifnjet at i lag^ 
bofcn, fa att i)an htt 
flot. 

11, 9JJen att mgen mat:: 
ber tdttfdtbig f6t ^ubt ge^ 
nom lagen dt u^jpenfeattj tp ben tatt^axt>iQc ffaU 
lefttia af (jtne) tro. 

12, SFfen lagen dt tdfe 
af trone; ntan ben mennijTa 
fom fd g5t, ^on lefmet 
betaf* 

±5. ©l^tiflue ^afipet 
f^rlofat of iftfi lagfens 
fdtbannelfe, bfi ^an maxH 
tn fotbannelfe fot of; tt) 
t>tt at fWfJoet: %6than= 
nat> at ^toat ot^ en, fom 
^an^tt p& ttab; 

14. 4^d bet mta^ama 
mdlftgnelfe fommaf^ulleiif^^ 
met tjpebntngatna t (S^tiflo 
Sefu, oc^ mi fd unbfd 
mdtte ^nban§ tofte genom 
txona^ 

15. itdte 6ti3ber, jag 
mtd tala eftet menniffofdtt: 
^Man fotaftat ju tcfc ene 
menmffo^ teftamente, ^^Ut 
gtUabt dt; man Idgger tdfe 
pellet ndgot UxtiU. 

i6. ^tn dt ju $l6ra^am 
0^ ^an^fdbloftettiafagbt; 
i)an fdget irfe, utt fdbetna, 
jdfom i mdngom, utan, fd= 
fom uti enom, uti hint fab, 
fom at (S:i|tiftu0, 

17. a^^en M fdget jag : 
Set ^ejlamentet, fom tili^ 
fiStene af (iJubi faft gjotbt 
mat pci (£§riftum, matbet 
tie ogiaabt, fd att Wftet 440 @. panli e>iftel (Eap. 3, 4, ffuilc ummtet marba mcb 
lageu, ^;ii?ilfen gifmcu Juar 
ft;ra(;uubrabe o^ tretio dr 
berefter. 

18. Z\) om arftuet fdr 
tjetite^ genom lagen, fd 
tworbe bet i(St gifluet genom 
loftet; men (^ub ^aftuer bet 
^liji:at;am genom loftet frt 
ffanft, 

i9,.g)wabfiraUbdIagen? 
$cn dr fommen bertiU f5r 
iifiwertrdbelfernag jlutt,tiU 
be§ fdben fl'uUe fomma, 
§ivilfo loftet feebt mar, od) 
dr f^itfab af Slnglarna uti 
^Jfeblareng i;anb. 

20, mm Sieblaren dr 
ide en^ ^Jfeblare; men ®ub 
dr en* 

21, ^2ir bd (agen emot 
®uba (often? a^ort bet; 
men om en tag n^ore gif? 
men, [om hmbe lefmanbc 
giJra, fd more rdttfdrbig= 
i;eten famierliga af lagenj 

22, mm ©ftiften tiaf= 
wcr adt bejiutit unber 
fijub, pa bet loftet ffuUe 
bmma genom S@fu6l)ri^ 
fti tro, t^em fom tro. 

25. !:Uten forr dn tron 
t'om, moro mi formarabe 
nnber iagen, od; beflutne 
till Un tro tom npjjenbarae 
ffutte. 24. igd ^afmer nu lagen 
marit mdr tnftomdftare titt 
(S^rtftum, ^d bet mi f!oIe 
marba rdttfdrbige af tro^ 
ne. 

23. 9^n, feban tron fom* 
men dr, are mi idt tdnger 
unber tnftomdflaren; 

26. X\) 3 aten a\lt 
®nbs barn, genom trona 
pa e^riftum Sefnm. 

27. 2:9 3, ffi mange 
fom bopte aten tiU g^ti= 
ftnm, ^afioen eber iflabt 
(^^riflnm. 

28. ^^dr dr irfe 3ube 
etter ©ret, t;dr dr icfe tje^ 
nare eder frt, pr dr icfe 
man etter qminna; aHe drcn 
3 en i (S^riflo 3(f fu. 

29. ?lren 3 m iEi}xi\ii, 
fd dren 3 jn ^Ibra^am^ 
fdb, od) arfmingar efter 
Wftet 

4. (Eapitlet. 

(Sn trogcn fri fran lagen. iJvig 
oc^ (Siwngcltum ffil^c. 

SQJen jag fdger: <Ba Idnge 
^^ arfmingen dr barn, 
dr ingen dtffilnab emellan 
(;onom od) en tjenare; dn:= 
bod (;an dr l;erre Bfmer alia 
dgobelarna; 

2. Utan dr nnber fiJr- 
m^nbare oc^ fiJrefldnbare, ffa^ 4, ttll be ®0later* 441 fnHD' bctt Hbett font af fabre^ 
nom fdrcfagb fir. 

3* ®amntatimba ocf \vi, 
bS U){ njorom iam, hjoro 
n?t th^fnc^abc unbcr uthjfir? 
te6 (labc^at. 

4. aWen b8 ttben njfltbt 
fuCfomtneit, faitbe ®«b 
fin ®ott, fdbban of qujim 
no, giotban nnbet lagen; 

5. ?pa bet ^an \tixUt 
fdrlofa bcm, font nnbet 
iagen tooxo, ait mi ff uffom 
fa iaxm^aptt 

6. efter S wu Sren f^^ 
ner, l^afmer ®ub ffinbt ftnS 
(gonS 9tnba ut( cbot ^{er^: 
tan, ^tt3t(fcn roj^at: SlBBa, 
fare graber. 

7. @a fir i^Sr nu trfe 
nier tjenare, ntan fon; ar 
I;an fon, fd fir ^an ocE®ub6 
arfnjfnc^e genom E^rtflum. 

8. Tim ben ttb 3 mtet 
fanben ®nb, tjenten S bent 
fotn af natnren ttfc firo 
gnbar, 

9. 9Wen nn, meban 3 
©nb ffint fiafiren, ja mt;c:^ 
f et nter !anbe Sren af ®ubt, 
l)\v\ njfinben 3 eber bd om 
iiU be fmaga oSj iueber- 
torfttga fiabgar tgen, ^ti^iU 
torn 3 pa n^tt tjena tt^ii^ 
jen? 

to. 3 ^dUen bagar od; wdnaber, ^Bgttber cdi orgs 
tfber. 

11. ^a(\ frnftar omebcr^ 
att fag ttKIcifment^rS tcfe 
^afn^er fdfangt arBetat pS 
eber. 

12. SBarer fdfom jag 
fir, efter fag ocf ar fdfom 
3. ^are BrBber, fag Beber 
eber, 3 ^ofn^en mtg tntet 
emot gfort. 

13. 3 meten, att jog 
genom fiSttfenS fmagfict t 
forftone prebtfabe eber (S\^^ 
angelinm. 

14. Dd) mm freflelfe, 
fom jag leb ^d fi3ttfcn6 
mSgnar, ^afn^en 3 t'ntct 
fdraftat,frfe(KfferfBrfmdtt; 
ntan anammaben nn'g fd- 
fom en ®nb§ ^ingel; ja, 
fdfom Ctfiriflnm S®fnnt. 

15. $nrn faltge moren 
3 bd? 3ag ar ebart mfttne, 
ati om bet ^abe mBfetfgft 
h^artt, "^aben 3 ^bor ogon 
nttagtt, c^ gtf^tt mtg. 

16. sir jag bd nn mor^ 
ben ebar oman, att fag fa^ 
ger eber fanitmgeit? 

17. ®e nttdiffa eber tcfe 
ratteftga, ntan wiifa braga 
eber tfrd mtg, att 3 ffolcn 
nitStffa betn. 

18. (Sd ar mt wal gebt 
itttdtfFa, bd bet ffer om bel 442 ®. ^anli epiftel ®a^. 4, 8, gobt at aKHb, ocf; fcfe aUt- 
mn b5 jag tfrrflSfceg &x. 

19, aKtn fara 6arn, 
^ttjfffa jag |jd n^tt fiJbcr 
nicb dngefl, ttTIbe^ (5^riflxt6 ben frfa; ^on 8r aUaS ivdr 
mobcr* 

27. St; bet Sr ffrtftvct: 
aSBar jinb, bu oftuEtfam= 
ma, bu fom intet fdbct; fomiricr tiff ftabga uti eberJbrifl ut oi) xopa, bu fom 

50. Sag y^iffe mat att irfe at ^afwanbes; tt) ben 

jag nu wort ndr eber, o(^ cnfamma^afmerflctafcain, fi3rn?anbfa funbc mtna reft; 
t^ jag ti:ti ^arnaft mgen 
rab uicb eber. 

21. i^figer mtg, 3 fcnt 
tvtfjen mara itnbct fagen, 
^a^mn S t*e ^Brt tagcn? 

22. St\) bet Sr fgnfmet, fin ben fom man l^afnjcr. 

28. mm njt, fare 6ri3^ 
ber, arc fi3ftfen6 6am eftcr 
Sfaac 

29. SWen fdfom ben, 
fom ba fiJbb tr^ax efterfiSttet, 
fiJrfrifjbe ^onom fom fcbb att ^bral^am l^abc tmfijtrar efter 5(nban, fd gdr 
foner; en af tjenjic(|ttjitt= bet otf nu. 
none, ben anbra af bcni 50. 93?en ^njab fSger 
fria. |®friftcn? ©rif nt titn^c= 

25. Tim ben fom n^aijqnjinnona mebl^enncefon; 
af tjenfteqtin'nnone/f;an tvax^tt) tintfteqn)innottc$ foil 
fi3bb efter fottet; men ben ^ff all itfe blifma atfjpinge 
af be frfo, Ban tvar fcbb mcb bene frios fon. 
genom fofteL 51. ^d firo tvi nu, fcive 

24. $n?tTfa orb bet^^ba trBber, trfe tjenfteqn?tnno^ 
ndgot; ti; be§a aro be tu'neS foner, utan benS frio^. 
Sleflamenten, tit af bet 6erg 

gtna, fom fiJber tiff trfif. 5* (Sapitlet. 

bom, ^njtffet fir SIgar; miljtt^ 6ruf« ^Bttfend, ^InbanS 

25. Zi) Slgar ^^eter i! ^'^"^^^^♦ 
^fraBien bet terg ®tna, od^-^^d 6ftfn?er nu ftdnbanbe 
ftratfer fig emot Scrufafemj^^ utt ben fri(;et, mcb 
bet nu fir, oij fir itfe fri;^mfffo 6f;rtftu6 o§ friat 
m:h finom Barnom. j^afjrer; oi) Idter eber icfe 

26. ^WenbetSerufafem pd m;tt fdngag unber tvo'I^ 
fom ofniantiff fir, bet fir'bomfenS of. 6a^. 5, till bi ®alaitu 445 2* ®{, Jag ^au{u6 fa:= 
gcr eber: Dm 3 tdten cber 
cuifFSra, ar eber K^rtfluS 
intet n^tttg* 

3, 9?ten jag fcet^gar diet 
^marjom oi) enom fom 
fig Idter omffara, ati ^an 
dr )3ltgttg ttU ait ^dda ()ela 
lagen* 

4* 3 ^ftt^en mift ®^rt^ 
fluui, 3 fotrt genom (agen 
rtjtTjen rattfdrbtge matba, 
c^ 3 dren fadne tftd nd== 
bene. 

5. Tim wi tvanU utt 
^fnbanom, genom trcna, 
ben rdttfdtbtg^et fom matt 
t^op^ag fFad. 

6. sr^ t e^rifto sefu 

dr ttttet tehjdnbt, ^trarfen 
otnf!dre(fe efferfor^ub^utan 
trott fom trerfar genom 
fdrlefen. 

7. 3 fu:penn?dl; (;o 6af== 
h.^er ^iiibrat eber, ait 3 tc^e 
ffntlen tro fanmngene? 

8. ®dbana ttttff^nbetfe 
dr tdfe af ^onottt/ fom eber 
faffat ijaftvtx. 

9. Sttet af furbeg fix^^ 
fi;rer f;ela begeiu 

10. 3^g fii^f^^ »»9 tttt 
eber I $@rranom, ati 3 
tagen eber icfe annai finne; 
men ben eber fiirrtJitfar, ^an )taU braga fin bom, ef;o 
^an dr. 

11. Dtn jag dnnu, fdre 
6rober, prebifar omffdret^' 
fen, i)\m Itber jag dnnu for*: 
fBtjelfe? ®d more forfeit^ 
fdrargetfe omtntet morben. 

12. ®dfn:e ®ub, ati be 
0^ afffortte njorb^, fom 
eber 6ef^mra» 

15. 9}Ien, fdre 6r5ber. 
3 dren fallabe ttd frt^et; 
affenafl fer ttTI, ait 3 i^e 
Idten frt^etena gtfma fottet 
ttTIfdtte, utan genom far- 
lefen tjener ben ene bem 
aitbra. 

14. S^ all (agen marber 
fuffborbab nti tit orb; bet 
dr: ^Ifla bin nrijla, fom 
big fielf. 

15. SWen otn 3 »ieb 
()n:araitnan 6iten3 0(^ frd=s 
tens, fd fer tttt ati 3 icfe 
t)ntfom af f^n^arattnan upp^ 
atnt marben. 

16. ?Jcen jag fdgcr: 
28anbrer t Slnbanotn, fd 
futlfomnen 3 i^t !i5ttfcn3 
begdrelfe. 

17. 2;^ fBttet ^afnjer be^ 
gdrelfc cmot Shtban, od^ 
Slnban emot fiSttet; be fam- 
ma dro emot ^martannat, 
fd ait 3 icfe gi^ren ^trab 
3 tt^iljen* ' 444 ®. ^auli e^Jtftel ©a^ 8, 6. 18* Dm 3 tec^ercnS af 
Slnbanottt, ffi Srcn 3 frfe 
unber fa.qetu 

19. 9Wcn 68ttfcn§ cier^ 
n{«,qar Srt np)^mMxa, font 
fir 6di, fcoleri, orciitig^et, 
resaftta^et; 

20. §Ifgitbcrv trollbom, 
omanffaiv W, tttt, n^rcbc, 
tr^'tor^ thjebrfigt, parti] 

21. Slfimb, niorb, br^C:= 
fcnfFa^, fra^cr{, c* fabaitt 
nicr; ber frtc^ cbcr ttlffBrcnc 
nf fagt ^afmcr, orf) ffiger 
finnu ttffftitenC; att be, font 
fdbanci gBra, ffda We firfs= 
m (^ubS r{fe. 

22. 9>fcn S(nban§ fruft 
fir ffirlcf, friijb, fvtb^Iaitg^ 
inobfgf^et, nttfbt^et, gobbet, 
tro, 

23. ®af tmobtg^et, f i;f?:: 
l^et; cinot fabant fir trfe 
lagen. 

24. SJfcu be, fom ©^rifto 
tiapra, for^ffifla fttt !ott, 
famt uicb lujlar od) fccgS= 
relfer. 

25. Dm mi nu leftuc i 
Sdibanom, fd Idler og ocf 
hjanbra i Slnbanom. 

26. Sdter o§ tcf e begfira 
fdfangelig pxi^, till att for=^ 
tenia nd) ()ata ()iuaraunan 
iubiJrbe^. 6. ^apitltt 

S!:tf ialiQ, tacffani, from, ctt 
n^tl heatur. 

©fire BrSber, om en men^ 
"^^ mfFardfabefattaind^ 
gen f^nb, 3 fom anbeltge 
firen, u^):prfitter l^onom meb 
faftmobtgom anba; oi) fe 
nppa big fjelf, att bu tcfe 
otf freflcib h^arber. 

2. 3n6i5rbe§ brager 
^iwarannarS fcSrbo, od^ [d 
fuWterben 3 (S^rifli lag. 

5. ©erfiJre, om ndger 
tdter ftg tt)tfa ndgot iuara, 
finbedf \)an intet fir, i^m 
fccbrager ftg fjelf. 

4. 9}?en f)n.>ar oc!^ en 
fcepriJfnje fin egen gerning, 
0* fd fFatr i)an attenafl 
uti fig fjelf I^afn^a beroms= 
melfe, odj tdfe uti anbrom. 

5. Z)^ ijtvax ed) en fFaff 
braga ffna tBrbe. 

6. ®en fom unbermifnb 
marbcr mcb orbom, \)an 
bcle aUt flobt mcb l^onom, 
fom l^onom unbetmifar. 

7. ^-arer irfe ivifle, ®nb 
later intet gficfa fig; ti; 
^toab mettJtiflPait fdr, bet 
ffati (;en ocf up^^fFfira. 

8. ®en fom fdr i fitt 
t'iitt,(;anffaflaffi3ttetn^^:: 
fffira fi3r9angeHg(;etj men Sap, 6. till be ©alatet. 448 ben fom fit f Slnbanom, 
^an f?aff u^^f!Sra af ^n^ 
banom eh?htncrl{gtt Iff, 

9» Od& nSr mt .qBrc .qobt, 
Idt og td?e lebaS hjtb^t^hjf 
ffolc otf f ftnorn ttb upp^ 
f?ara utan atcrmonbD. 

io. SWcban hjf nu ttb 
l^afite, lat o§ gora gobt 
emot ^\mx xnan, men als: 
bramefl emot bem, fom 
W^xt mebfcrBber firo t ttone, 

11. @er l^uru flort 6ref 
jag eber tiffffrtftt^tt ()aflDer 
meb mm egen ^anb, 

12* S)e fom tDtlja iMa§ 
efter !Bttet, be nBbga eber 
ttH omfFSrelfen, allenafl 
fBrbenff'nir ait be t(!e ffola 
fBrfcf jbe n^arba meb (5^rt:= 
fli forS. 

13* S^ odf be famme, 
fom lata omf?ara fig, ^aUa 
tntet lagen; utan be n^tlja 
ati 3 1?o^en lata omfESra 
eber, p& bet be mdga Be^* 
rBmma fig af ebart Uit 14. STOen Bort bet, ait 
fag af nagon tfng ffude 
BerBmma mfg, utan af 
h)5r8 |^erra8'S@fu 6W^ 
fit !org; genom fenjfffen 
njerlben dr mfg for6fSfl, 
o(^ jag merlbene. 

15. S^ i 6^tifto26= 
fii c^aUn inittr l^marfcn 
omflarclfe tUtt forl^ub, 
utan tit tttjtt freatnt* 

16. Dc^ aUt be fom ef:^ 
ter benna regto mattbra, 
Bfn^er betn h^are frfb od^ 
tarnt^erttg^et, oc^ Bfn^er 
®ubg SfraeL 

17. Sngen gBre mfg 
merBefi;mmer; t^ jag bra^ 
ger pa mfn fro^^^ hjdrS 
^erra3 SSfu tedfen. 

18. SBarg ^grra§ S®:= 
fu Kl^rtftt nab mare meb 
ebrom anba, fare BrBber: 
?tmen» 

XiU be ©alater, fiinb af 
9iom. h ©afjitlet. Utfcrelfcn. 5tuban0 txaft. e(;ci= 
l^i t;c8^)Ct. 

q\au(u6,Sefu61;rifli iU 
r poflcl, genom @ub^ mttja, bem ^eltgom frm 
nti S^^efo aro, odf) trog^ 
nont t Sefu 6r;rtfto: 

2. 9?db njare meb eber, 
Qi) frib af ®ubi n?drom 446 ®. fPauU Spiftel (S.ap, i. fu ^WH 

3. aSciljignab mare ®ub 
D^ mare ^®rrae S^fu 
Ef;rifK Qfaber, ben o§ maf? 
ftgnat ^afmer meb all an- 
beftg mSIftgncIfe, t be f;tm^ 
nielffa tmg, genom K^rf= 
flum; 

4. @dfom ^an o§ ut:= 
maft (;afmer.t ^onom, forr 
cin meribenc^ grunb (ag^ 
ber mar^ aii tvi ffole ma=: 
ra ^eftge oc^ oflrajfcltge 
fiJr ^onoin utt Mrfefen; 

5. Dd^ l^afmer tagit d§ 
fig fjelfmout iiU 6arn, ge:= 
worn 3®fum Ef;rtflum, ef- 
tcr jln6 mtTja6 goba 6c{;ag; 

6. @tna l^arliga nab ttff 
tof, genoni ^wilia ^an f)af= 
mer o§ tacfa gjort utt ^o- 
nom, fom farfotnmen ar; 

7. 3 ^mtlfom mi ^af:= 
mom fiJrfognmg genom 6an3 
tfob/ f^nberna^ fiSrldtelfc, 
efter^ang ndbS rifebomar; 

8. Slf f;mafa ^an o^ 
runbeltga betafttga gjort 
^afmer uii all mi^bom odj 
flof^et; 

a Cd) ^afmer of; (dttt 
fd meta ftn6 mlljaS f;em= 
tigf^et, efter fitt goba Bc^ 
^ag, oi) fiafmer bet fram:^ 
^aft igenom ^onomj 10* 2ltt bet fFutte |)re^ 
btfabt marba, bd ttben futl=5 
fonutab mar; pa bet aK 
ting ffutte fammanfattab 
marba i ©^riflo, 6dbe bet 
i '^immelen oi) pa jorbene 
ar, genom ben famma; 

11, ®enom ^milfen mi 
otf fonme dre iik arfmebe- 
(en, fceffdrbe efter ^anS 
u^pfdt, fom aU ting mcr^ 
far efter ftn egen miljag rdb; 

12, ^Ut mi ffolc mara 
Ijan^ (;dr[igf;et tffi (of, mi 
fom linforene ^o^^aboiuS 
^d E{;riftum; 

13, ©enom ()milfen cdC 
3 ^i5rt ^afmen fanninge- 
ne^ orb, fom dr ebor fa- 
Iig(;et2i ©toangelium; utt 
t;mittom 3 otf, feban 3 
trobben, dren Befegtabe 
morbne meb liSftfeng ^elga 
Stnba; 

14, .g>mtlfen mart arf6 
^ant dr, till mdr p}rlD§= 
ning, ait mi ffuHe marba 
t)an^ egenbom, Ijan^ Ijax^ 
lig^et tifr ))rt6, 

15, £)erfi3re ocf jag, 
efter jag f;crt (;afmer af 
ben tro, fom i eber dr till 
^©rran 36fum, ocf) ebar 
fdrlef till aU fietgon; 

16, 2Bdnber jag irfe d= 
ter att tacfa ®ub for eber, Sa^. 1, 2, till be (ipi)tftt* 447 aUtfb t5nfanbe§ pa eber t 
mina BBner; 

17. mt marg §©rta6 
Sefu g(;rtflt ®ub> I;ar^ 
(tgr)etenc§ g-aber, h.nl[e gif- 
tva eber iriobomfen^ od^ 
u^^cnBarelfeng 5lnba, till 
fin funf£a|?; 

18, 0(^ u^?))U;fa cbarg 
fBrflanbS iSgon, att 3 fiJr^ 
fid funnen, f^mab ^o^.i)j 
T^an l^afmer faffat eber utt, 
od^ ^ru lit ^ax\^ arfg (>ir:5 
(tgl^et dr utt ^efgonen; 

19* Dc^ ^uru 6fii3er= 
fhjtnncrltga flor ^an6 fraft 
cir titt og, fom troni efter 
^an6 ntaf tiga flarf^etg tvtx^ 
fan; 

20* §iuiTfa ^an merfa? 
be i 6(}nflD, ba ^an xxpp^ 
wMk ^onom tfra be b5ba, 
od) fatte ^ononi ^d fin ^og^ 
ra ^anb t l^tmmelen; 

21, Dfmer aU giSrfla^ 
biinie, n^dlbe, magt, ^tx^ 
rab5me, oc^ aUt bet fom 
ndmna§ fan, idt affenafJ 
i benna n?erlbene, utan od 
i ben ttttfommanbe; 

22, Dd^ l^afttiet aE 
ting la^t unber ^ans fdt= 
tcr, o(i^ ^afujcr fatt §o= 
nom fdrfamlingcne tiU ctt 
^nfnjub oftpet aU ting; 

sji,3, ^tpillen iii: i^ane Ul\t, fom aEt i oEom 
Hppft;Eer» 

2, ©o^itUt, 

W fobaS lurcbcneo, men 6(i(it?a 
nSbcneg 6arn i ©^rtflo. 

£^c^ eber ocffd, bd S biS^ 
^^ be njoren genom iif^s 
mertrdbelfer ocf) f^nber; 

2, 2^er 3 utt forbom 
ti^anbraben, efter benna 
merlbenea lopp^ efter ben 
S'crjlan, fcni magt ^afmer 
t ii^abret, ndmltga efter ben 
anban, fom nu merfar utt 
otrone^ tarn; 

5, Stianb ^rvtlfa nn 
Qd aUt forbom manbiat 
^afme, utt njdrt fiJttS 6e^ 
gdreffer, od^ gjorboin ^n^ab 
fiSttet od^ ftnnet l^fle; od^ 
ttjorom af naturen njtrb= 
fcne barn, ffifoni odf be 
anbre, 

4, 9}Jen ®ub, fom dr 
rtf i 6arm^ertigf)eten, fi5r 
fin flora fdrlefa ffuE, 
ber ^an o§ nteb dlff at f;af^ 
mer; 

5, S)en ttb mi dmm bi3^ 
be worom i fi;nberna, ^afs 
mer fen ofj famt meb S^ri- 
fto gjort lefnjanbe; (genom 
ndbejia drcn 3 fi^^^ftc;) 

«. Dc§ I;afhjer famt IAS ®. ^Sanli epiftel (^ap. 2. meb ^onom up^tijfirft og, 
oif famt tticb ^onom fatt 
c^ f bet ^fmmerfPa h^Sfcn^: 
bet I efirfflo Sefu; 

7. «pa bet ^an i t«r:= 
fommatibe ttb Ben^ffa ff ulle 
fine nJb§ Bftterftrmnerlfga 
rtfebom, genom ftna nifTb^ 
l^et Bfn^er o^, { S^riflo 

8. S^ af ttSbcne (itctt 
S ftalfle, ftcttom ttotta; 
o(ft bet irfe of thn, ®ubs 
gSfjua (It bet; 

9. Stfc af fletntngar, 
}j8 M infictt ffaE berdm= 
wo fifl* 

10. S^^ iDt fire ^an6 
hjer!,f]pa}3abefS^r{flo3@= 
fu tiff Qoba geritmc^ar, ixd 
^tDtm'Oub D§ tirifdrene 
Betebt (^atoct, att h^f utt 
bem manbra fFoIe. 

11. ©erfBre, tMtx ber^ 
jjd, att S fom forbom ef^ 
ter f5ttct ^afn?en h}artt*g>eb^ 
ttm.qar, oc^ njorben !alla:= 
be fBr^iib af bem font taU 
Ta§ omflParerfc efter fBttet, 
ben meb l^anbenc ffer; 

12. SItt S P^ ben tfb 
n^oren utan S^rtflO/ frSm- 
manbe o^ utan SfraelS 
Borc^areffa^), od^ framman?: 
be {fra (iSftfenS Steflament, 
intet i)opp ^afivanbe, cdj ttjoren utan ®ub f luetic 
bene. 

13. 3J?en nu, 3 fom { 
K^riflo Sefu firen, pif 
forbom fjerran n^oren^ a- 
ren nu nSr it^orbne, ge- 
nom E^riflt Blob. 

14. ^t? ^an Sr n?ar 
frfb, ben af Babom l^afirer 
,qfort tit; od) Baf^^er ne= 
berBruttt mebelBaffen, f bet 
ati ^an fp^enom fJtt tM 
Borttog on?anfFa^en. 

15. 9?amltga lagen, fom 
{ Buborbom ftob; pa bet 
^m flPulIe af t^oam fiapa 
etia n^a menntf?o ( ftg 
fjeffbom, oif frfb giSra; 

16. SDd^ ati ijm \f\iUt 
fi3rfonabem Baba meb ®ubt 
utt en fro^3^, genom for- 
fet; oc^ B^f^er bHbat o- 
minffa^jen genom ffg fjelf: 

17. O^ Sr fommen, cq 
Baftrer tgenom Si^angelt^ 
urn Bdbat eber frib, 3 fom 
fjerran moren; fd otf bem 
fom nSr n^oro. 

18. Sti; genom ^onom 
l^aftDe mt Bdbc tiHgdng utt 
en 2(nba tiTl ^^abren. 

19. ®d dren S tcfe nu 
mera gdfler od) frdmmaus 
be, utan ^elga manna meb= 
Borgare, od; ®i:be (;uSfoff ; 

20. U|?i3Bi;ggbe pa Sl^ ^ap, 2, 5, till be ejjljefet. 449 pojllarnael Qdj '^prop^eter^ 
na^ gruub/ ber ^iS{n^ 
S^riflua iJfmerfle §ornefle= 
nen fit; 

2i, ^a i^mUn f)tia 

tr)dxtx ttli tit l;cHgt tem^pel 
i ^©rrmiom; 

ttieb m:|j6t;ggbe marben, 
®ubt till ett t;emman, ge^: 
nom iinhatu 

3. (^apitlet* 

^Jauli fimbetes fiJtmaning, bfim 

^SiJr benna \aU flull dr 
O jag ^anlvL^ e(;rifti 
S^fu fdnge for eber, ^eb* 
ntngar; 

2. Om 3 eljcfi ^Brt 
^afmen om (i)ub^ ndbS 
dmbete, fom mtg gtfmet dr 
till cberj 

5. Hit benna ^emng(;ct 
dr mig genom up^jenba* 
rclfe fcrfunnab, fdfom jag 
tiUffircne mt^ fd orb ffref; 
^^ 4. ^f ^mtieo, oni 3 bet 
tdfen, 3 mdgen mdrfa mitt 
f5rftdnb i i&^rifti {;emltg^et; 

5. ^njilfet itfe funnigt 
gjorbt dr i fiirtiben mtnni^ 
fior6 barnom, fdfom bet 
nu uppenbaratJt dr i)am 
^eliga ^Ipoftlar oc^ ^^ro=» 
Ip^eter, genom ?(nban; I 6. yedmltga att ^eb- 
jntngarna ffola njara meb:* 
;arfmingar, od^ fanmia le^s 
famen^ oc^ ^^n^ (ofteS beU 
attige i i^^^rtflo, genom 
©toangelinm; 

7. ^milteta tjenare jag 
njorben dr, efter Un gdfitjo 
af (Subs mt^ fom nu'g 
gifmen dr, efter i)an^ fraftg 
merfning. 

8. ^^ig, fom dr ben aU 
braringafte ihianh all ^el^: 
gon, dr benna ndb gifmen, 
att jag ffall ihlant ^eb== 
ningarna fbrfunna be obe^^ 
grunbeliga (S^rif^i rifebo=: 
mar; 

9. Od) i Ijufet frambd:^ 
ra fiir l;mar man, ^uruba- 
na belaftig^et dr i Un ^em- 
lig^et, fom ^drtillbag^ i 
merlbene^afmerfijrbolb ma^ 
rtt i (^ubi, ben all ting fTa- 
pat ^afmer genom S^fnm 
iS^^riftum; 

10. ^]^d bet nu fTuUe 
funnigt marba S'^rftabij^s 
men odj .Iperrabomen i \)\m- 
melen, pa fiirfamlingene, 
(ii^ub^ margfalbeliga mto^et ; 

11. ii\Ux Un fiirfvn af 
loeclbene^ begt;nnelfe, t)mU 
taijan bemtfi ^afmer i ^\)xi^ 
fioS^fu wdrom ^i^rra; 

12. ©enom ^milfen ip* MO @. ^anli gpiftel Sa^ S, 4. ]^aftt?e brifttg^et odj tiTlc^dng 
tiieb af! fdrtrofliimg, gcnont 
trona ^?a t^onom. 

15. ©erfbte feeber Jag, 
ait 3 tcfe it^^gtfitjcnS for 
nu'na Bcbri3ftt3elfet§ ffuH, 
four jag Itbev for ebcr, ijW^iU 
fa Sro eber tttt ^rt6, 

14. f^orbenfPuII BBjer 
jag mm fna ttTI mdrS $@r:= 
ra'? 3@fu g^rtfli ^abcr; 

15. ®en ber rattc g-a^ 
brcn ar cfhjer edit bet S*^- 
ber ^etet ( ^Immefctt Dd& ^d 
jorbcne; 

16. mt Ijan wiik gtf^ 
hja eber fraft, efter f?ne 
l^ar{{g^et§ rttebomar, ait 3 
j^arfe ttjarben geitom ^an6 
Stnba, ttH ben mmarte§ 
mermifFan; 

17. ?Xtt ^xi^nQ md Bo 
genom trona i ebor t^jerta, 
fiabelfga totabe od^ gnttt^ 
babe t fdrlefeitom; 

18. ?rtt S mdgen 6e^ 
gtipa meb aff ^elgon, ^mab 
fcrebben, od^ (dngben, oc^ 
bjit^jet, Dcfe ^Bjben ar; 

19. Oid^ bermeb fdnna 
g^Wflt fdrlef, ben aff fun== 
f?a|?BfhJcrgdr;)?dbet3md= 
gen uppft;(rbe h^arba meb 
affa^anba ®ubS fud^ct. 

20. Tltn ^onom, fom 
ri6et(gafi}rmdr giJra, Bftwer iaUt bet mt bebjom, cUcr 
'tdnfom, efter ben fraft fciit 
njerfar t o§; 

21. .g»Dnom n^are dra t 
fBrfamltngen, genom ®^rt= 
flum 3(?fum, t allan tib, 
tfrdn emtg^et till emlg^etj 
5Imen. ^ 

^.^ttfle(tg tefnab. 

^^d fiJrmanar jag nu eber^ 
^^ jag fdngen t cg)@rra= 
nom, att 3 ^anbren fdfcm 
tarBiJrltgtt ar, t ben faffet^ 
fe, ber 3 uti faflabe aren; 

2. Tlti aUa Bbmjitf^et 
lod) faftmobfg^et; meb td^^ 
'(amob, unbbraganbe6 ben 
lene ben anbra t fdrWenom; 

3. SBmnldgganbevS eber 
att Ijoila 5(nban§ enl^ct ge^ 
nom frtbfen^ 6anb; 

4. (?n txopp, od^ en §ln== 
be, fdfom 3 ccf faHabe aren 
utt ett ebar6 faMfe^ ^^PP] 

5. Sn |i©rre, en tro, 
ttt bop, en ®ub, gS} alla^ 
njdra graber; 

6. .g)n}il!en ar 5ftuer eber 
alia, genom eber alia, od) 
i eber alio. 

7. 9?fen ^iuarjom odj 
enom af og dr gifmen ndb, 
efter K^rifli gdfmoS mdtt. Ka^4. ttir be (ipf)tftt. Ui H. C)erfbre f^gcr \:)an: 
^ntt ax npp^iqttt t ]^6i= 
ben, od^ ^afmct fdrt fan= 
gelfet fSitgct, od^ i^afn^er 
gifiDtt mcttttifTotiiett gof^ 

9. a)?cn bet ^ati u^^^fa^ 
ten St, toab at bet annat 
an ^an for fBrfl t^firncb, utt 
be neberfla jorbene§ rum? 

10. ©en ber neberfor, 
f)an Sr oc! ben ber u^))for 
Bftuer aUa ^tmlar, pd bet 
l)an ffude ait tfng up|):= 

li, ^an "^afnjer odf fom- 
Itga fatt m ^tpofllar, fomr 
Itga ttH ^rop^eter, fomltga 
ttS ©bangettPer, fDmltga 
tiU ^erbar od^ (cirare; 

12. mt be ^ettge ffola 
fftcfelfge njara m amitU 
feng merf, genom ^tvtlfet 
E^rtftt lefamen ma upp^ 
B^ggb marba; 

13. SttUbe^ ait tvi atte 
fommom tiU ma tro, od) 
©ub6 ®on^ fuwffcip, od^ 
marbom en futtfommen 
man, ben ber Sr utt g^ri= 
ftt fudfeorbtga dIberS mdtt; 

14. ^d bet hjt trfe mer 
ff olom tDara barn, od^ Idta 
D§ 6en?e!a od^ omfdrag af 
attal^anba IdrbomSnjSber, 
genom mennifforS ffalf^et c^ t'nfunbtg^et, meb hmU 
!a be faffa tTO, att be tnd^^ 
ga Bebraga of. 

15. Tim marom rdtt- 
ftnntge t fdrlefenom, cc^ 
it>axom ttU t all fl^tfe i fio- 
nom, fom ^uftvubet ar, 

16. Hf ^itnTfom ^ete 
froppen ttff^opafoga^, oc^ 
en lem "ganger tntCd ben 
anbra genom all lebamB^^ 
tm^ ber ben ene tjenar bem 
anbra, efter bet h^er! fom 
I)n?ar (em ^afmer t fittmdtt, 
aS) gBr att fro^^^^en mSrer 
fig pelf m forBattrtng, ge^ 
nom' ?drlef en. 

17. @d fdger jag nu, 
cd) Beti;gar bet t .g^^rra- 
nom, att 3 ttfe tner tuan- 
bren fdfom be anbre ^eb^ 
nmgar njanbra, t berag 
finneS fdfdngetfg^et; 

18. ^mtlfag fiJrpdnb 
fdrmi5r!rabt ar, oif be fcort- 
fomne tfrd bet Iff fom af 
@ubt ar, genom ben fd- 
mitfPo fom t bem ar, o^ 
genom beraS ^jertaS Hinb^ 
^et; 

19. ^njflfe, feban be 
morbo fiJrftocfabe, gdfnjo 
be fig fjelfnja utt etuft, tiU 
att bebrtftr^a all orcnligl^et, 
jiamt meb gtrtg^et. 489 €5. qJauU gpiftel Sa^j. 4, 5. 20. ^JJJert 3 \)afmm icfe 
fa Idrt (^^rtftum; 

21. 50m is amtarcl ^0=^ 
nom \)i^xt ^afmen, oc^ uti 
^ouom lari)e dten, (;uru 
ett rdttfmntgt mdfenbc dr i 

22. <^a tdggcr nu bort 
ifrdn eticr ben gamla men^ 
ni|faii, t?er $5 forra ineb 
umgingen, l;milifcn genom 
lujtar t miUfarelfe ftg fi^n^ 
l:>etfmar; 

23. Oc^ fiirn^er eber i 
eDar ftmiecf ^ni^a; 

24. €>cl^ itfldi^er tUx Hn 
n^a mermijifotta, i^en efter 
(^ut) fi^a|)aO dr, t fauuft^U 
Ijiga rdttfdr^tg^et oc^ ^e= 
lig^et. 

25. ^ecfore, Idggcr bort 
lognen, oc^ taUr tanmngen, 
{)\vax oc^ en meiJ fin na)ta; 
efter mi drom inbor^e^ lemss 
mar; 

26. ^-di5rebgenS oc^ f^n^ 
Ux icfe; later icte folena ga 
net) ofmer ebra mre&e. 

27. m\t\2tx Qd idfe la* 
ftarenom rum. 

28. £)en ber jlulit ^af:= 
tvtx^ ^an ftjdle ict'e mer; 
utan ^elOre arbete meb fina 
^dnt^er Ut goJ)t dr; pd bet 
i)an ndgot \tali ^afwa J^ela 
meb ben [om niSbtorftig dr. 29. 3ntet o^ofmijirt tat 
gdnge utaf ebar mun; utan 
bet nt;tttgt dr till fbrbdtt^: 
ring, ber M be^bfme^; att 
bet md bem, fom bet ^5ra, 
till tatfa mara. 

30. Oc^ bebriifnjer irfe 
(Subc^ |)elga ^Inba, ber 3 
meb bejeglabe dren tiU fbrs^ 
lopningeneo bag. 

31. ^U bitterl)et, od) 
gn;ml;et, oc^ mrebe, oc^ 
ro^, od) ^dbelfe mare Idngt 
ifrdn eber, fatnt xnit alia 
cnbjTo. 

32. ^ien marer inbiir- 
bed till ^marannan mdnli- 
ge, gob^jertige; oc^ fiJrld^ 
ter ^txx ene bem anbra, fd^ 
fom OC0 (^ub genom i£^ri* 
ftum ^afmer fiJrldtit eber. 

5. (^apitlet. 

^cognaS iefnab. ii^ta foU. 

I^^d marec uu (Subel ef^ 
^^ terfiiljare, fdfom dU 
jifetig banu 

2. Oc^ manbrer i fSrle^ 
Cenom, fdfom ocf (Sl;riftud 
^afmer dlfifat o§, oc^ utgif- 
i^it fig fjelf f«3r o§, tiU gdf^ 
mo oc^ Offer, (^ubi till en 
fi3t luft. 

3. '^aoleri od^ att flem^et, 
etter girig^et later ibfanb ea^ 5. till be ®p^t\tu 455 eber Ht en6 namnba njar* 
ba, fafom ^elgon tiH^Brct; 

4. ^(tf flcm rrb, eCcr 
gadferf, cffer ffSmt fom tcEe 
IfiftoeS; utan l^elbrc torfs' 
fagetfc 

5. Z\) 3 fforen mcta, 
ait fngen bolare, eller orcn, 
eder gtrigcr, ^totlfen Sr en 
afgubabt;rfare, ^afhjer arf^^ 
n^ebel utt gl^rtfii oc^ ®ubg 
rife. 

6« Sdtcr eber tngen fh^ 
fixa meb fdfSng orb: t\) 
fix fdbana ^jldgar ®ub^ 
mrebe tomma Bftoer otro* 
neS 6artu 

?♦ ©erfiire, nearer tdfe 
beraS flallBrBber* 

8, St^ 3 njoren forbom 
tniJrfer, mm nu aren 3 
IjuS t ^Srranom; mattes 
brer fdfom Ijufen^ fcanu 

9, S^ Stnbang fru!t dr 
uti all gobbet, oi} rdttfdr:= 
btg^et, o&i fanning* j 

10, Od^ pxbfimx ^mab 
•^©rranom tadt ax. \ 

a. Dd^ l^afmer ingen 
belafttg^et meb be cn^tttga 
mor!fen6 merf ; utan flrAf? 
fer bem ^elbre* 

12. Zi) ^njab ^emltga af 
bem ffer, bet dr orf tfam= 
tigit att fdgo. 

15. SWenafftbettamar^ ber m^^entart, ndr bet af 
Ijufet j^raffabt marber; t^ 
aUt bet n^j^enfcart marber, 
bet dr Ijug. 

14. ®erfi3re fdger ^an: 
S&ata npp, t)u fom fof= 
ton, 0^ ftatt u)))) ifr^ be 
boba, fd marbet @^riflu$ 
big nppl^^anht^. 

15. ®d fer nu tffl, i^n^ 
ru 3 twanbren mfgltga; tdfe 
fom be omtfe, utan fom 
h^ife. 

16. Dd^ (ffdfer eber ef:= 
ter ttben; it) tfben dr onb. 

±7. £)erflJre, marer tdfe 
ofirjldnbfge, utan fBrfldnbi* 
ge ^twab ^Srran^ totlje dr. 

18. Dd^ brtdfer eber tdfe 
brudfna af ttjfn, af ^hjflfo 
ett offtdfeHgit n^dfenbe Eom:= 
mer, utan u^j^f^ffenS af 
bem .^elga Stnba; 

19. ^atanbe^emettaneber 
t p^almtx, Qi} loffdnger, od^ 
anbeltga mifor; fjunganbe^ 
od^ f^jetanbeS ^©rranom 
nix ebor ^jerta; 

20. Siatib tarffdganbeS 
®ubt 0^ gabrenom fi3r 
^n;ar man^ utt mdrS ^Gx^ 
raa 3efu 6I;rtflt 9iamn; 

21. g)mfom unberbdnt^ 
ge, ben ene bem anbra, i 
©ubo rdbb^dga. 

22. ^uftrurna n^arefina AU e. ipoMli ®|)iftel (5(1^ n,6. forbrar bet, fafom ocf »&P'i 
ten fiirfatnKngen. , 

30« ^t; mt cire (ebanic^ 
ter af ^an^ frop^j, af ^aiio 
fott, od) af ()an^ Bcnom. 

31. 8'Drbenitua ffafl 
menniffan Bfmergifma fin 
faber ocf) mober, oc^ bltftDa i 
wit) fin^itflru, od^ af tiijdm I 
njarber tit Uit 

32. Senna ^emlig(}et j 
ar flor; men jag talar om 1 
(S^riflo od^ forfamKngen, 

53. Sod otf 3, ^ttjar 
t fin flab, alff e ftna ^uflru^ 
fdfom fig fjelf ; men ^ufirun 
t;afh)e mannen t njBrbning, 

23atnS, fciberS, timaxt^, ^crrar mSn unberbantga, fdfom 
•g>®rranom> 

23. 2^^ mannen dr ^u^: 
flrnna ^ufmub, fdfom odf 
©^ttflu6 ar fiSrfamIingene6 
^ufmub; oif ^an dr ocf fin^ 
fro^j^jS ^elfa. 

24. ®dfom nn forfam- 
fingen dr unberbdntg S^rt* 
flo, fd f?oIa q£ (;uflrurna 
nti att ting mara ftna man 
unberbdniga. 

25. 3 man, differ ebra 
^nflrur, fdfom ocl S^rtfluS 
dtfFabe fiSrfamlingen, od^ 
^afn^er utgifmtt fig fjelf fiJr 
^enne; 

26. ^d bet ^an i)mm 
^elga ffutte, o^ ^afroer 
gjort ^enne rena i watin^ 
fettS tab, genom orbet; 

27. ^d bet ^m ffnffe|f^6arn, marer^iJrigeebra 
fccftdda fig fjelf ena fdrfam^l'O fMfbrar i «&erranom; 
ting, ben ^drtig dr, bentn-|t^ bet dr rdtttuifl 

gen fldtf etier ffrpnfo (;af:^| 2. ^ebra bin faber ocf 
mer, etter annat fdbant;:mober; ()mitfet dr bet frirfta i 
ntan att ^on ffutte iuarajtub, fom IBfte mebfig^af^^ ' ^efig odj oflraffelig. 
28. ®d ffola ocf mdn^ n^er: 
3. ^d bet big jlatt mat nerne dlffa fina f;uftrur, gd, od) bu md bttfma tdng- 
fdfom fina egna fro))^ar.!lifwab pa jorbene. £)en fina ^uftru dlffar,i 
^an dtffar fig fjelf 4. 3 f^ber, reter idt ebor 
barn titt mrebe, nian upp^ 29. S:^ ingen ^afmerjfBber bem i tuft od) $(Sx^ 
ndgon tib ijatat fitt egetjran^ fiJrmaning. 
fiittj utan ^dtbre fober o^l 5. 3 tjenare^ marer ^h dap.e, till be @<)liicfet. 455 rtge ebtom (cfamltgom ^er^^ 
rem, meb rcibbl^dga od^ fiaf:= 
iran, t ebor ^jertaS enfal= 
big^et, fdfoni gl^rijlo; 

6. Scie tjenanbe aUcna 
fcr iJgonen, fafoni inennt^^ 
ffom tttt ttJtTja; utvin fdfom 
gf;rtflt tjenare, gi3ranbe bet 
©ub tviU utaf r;jertat 

7. 2«eb hjattotljog^et Id^ 
ter eber t^rfa att S tjencn 
.^(Srranom, oc!^ itfe mens: 
ntffom; 

8. 2Betanbe, ait ^mab 
gobt ^mar od§ en got, bet 
flatl ^an t'genfd of t^x- 
ranom, e^tuab ^an at tjes= 
nare effet fri 

9. d) 3 f)erraip, g5rer 
cdf betfamma emot bem, 
Q^ Bfnjergtfnjer trug; ttje^ 
tanbe, att od ebar ^®rre 
dr { ^tmmelen, oif for ^o^ 
nom ar tntet anfeenbe tiU 
i^erfonen. 

10. ^d bet fttla, fare 
6r5ber, marer flarfe i ^©r- 
ranom, od^ t ^an^ flarf^et^ 
magt 

11. 3!Iaber eber aUi 
®uba ^anieff, ^d bet 3 
mdgen fid tmot bjeftxniIenS 
lifttga anIo|)}?. 

12. 5^^ lui ^aftoom ic?e 
firtb emot fBtt oc^ fclob; 
utan emot grorflar od^mdl^ biga, ndmltga emot merl- 
beneS ^errar, be fom rege^ 
ra t benna njerlbene^ mor^ 
fer, emot be onba anbar 
unber ^tmmelen, 

13. ©erfore, tager ^d 
eber afft ®ubg ^arneff, ait 
3 mdgen emotfid i ben on- 
ba bagen, od} att ting mat 
uixatta, oi} tefldnbanbe 
bltfnjo. 

14. @d fldr nu omgjor- 
babe frmgom ebra ISnber 
meb fanntngene, oi) ifldbbe 
rattfarbtg^etene^ Mfmeto; 

15» O^ fiJtterna (lobbe, 
att S mdgen rebo \naxa tiU 
fribfenS ©tjangelium. 

16. mtn Bfnjer att ting 
tager troneS ffBIb, meb 
^mitfom 3 funnen wtfldcfa 
att ^in6 onbag gIBbanbe 
ffott 

17. Od) tager pd e^er 
faKg^etene§ ^jetm, od) ^In:^ 
ban^ fnjdrb, fom dr ®ub^ 
orb; 

18. 3 att biJn oc^ ataU 
Ian, atttib 6ebjanbe i Stn^ 
banom; oc^ loafer bertitt, 
meb att tbfe(ig^et, od^ Sen 
fijr att ^efgon; 

19. Od) for mig, att 
mig matte gifnjet marba 
tala brifiettga meb »p)?en 
mnn, ait jag mdtte tun- 456 ®> Vault S^jiftel 6ai3. f. tttga gBra @toange(tt ^tnu^ 
(tg^ct; 

jag fir t benna febjon; pa 
bet jag beruti md frt tala, 
font mfg BBr tata* 

21. mm pa bet 3 ma:« 
gen odf meta, l^uru meb og 
tidfldr, cd^ l^tvab jag got, 
ffaCt S^d^tcuS, mm al^tli^ 
ge brober od^ trogne tjena^ ffinbe m eber, att 3 fBolen 
fa meta, ^uru meb mfg tiU» 
ftar; o^ att ^an ffuHe triS^ 
fla ebor ^jerta, 

25. g'ttb toare brBbcr* 
na, od^ ffirlet meb trone, 
af ®ub 5'aber od^ ^©rra: 
nom 3®fu e^riflo, ' 

24. 9Zdb njare meb aU 
lom, fom mdr $@rta 3©^ 
fum g^rtflum rattflnnettga re i ^®rranom, eber m:' f^^ ^afma: Stmett bertoffrt; 
22* ^rnafen jag berfrire @attb af Slom till be 
(g^jl^efet, meb S^d&ico.- ®* ^^anli &piiUl till t>e h ^apitltt 

$auli f&gnab cd^ nit om 
^uangetio. 

il\autu8 od^ Stmot^eug, 
r 3@fu g^rtfli tjenare, 
affom ^etigom t ©t^rtflo 
3®fu, fom dro i ^(^tli))^ 
^3(8, famt meb ©iffo^^ar 
od^ tjenare: 

2. 9?db mare meb eber, 
ocf) frib af ®ubt, mdrom 
gaber, odt) ^©rrauom 3®= 
fu e^rtflo. 

5. 3ag tarfar min @ub, 
fd ofta jag tdnfer )3d eber; 

4, ^milfctjag alltibgiJr i aUa mina bBner fdr eber 
alia, od^ gBr famma Un 
meb gidbjet 

5. mt 3 Sren belafttge 
hjorbne t ©toangefio, tfrd 
forfla bagen fntttt nu; 

6. D^ fiJrfer mtg bet:= 
famma, att ben utf eber ett 
gobt merf 6egt;nt ^afmer, 
^an ffatt bet odE fuHBorba, 
tntia 3efu e^rijlt bag; 

7. ®dfom mig rdtt dr, 
att jag ben mentngen ^af? 
mer om eber atta; berfiire 

'att jag i minom 6ojom, t 
J;n.nltom jag forfluarai od^ 
flab^ ( Eap. L till be y^iliyyet. 4S7 

flabfcifler (Stjangetium^ ^af:^ 15, '^oniltge ^rebtfa v>^ 

(^^rtflum fi}r afunbS od^ 
tratog ititfl, cd^ fomlfgc utt 
ctt gob ttienmg. 

18, i:)e f5rre <3rebffa 
(Sf^rtftuui af ?{f, od^ tdTc 
rcultga, tnenanbcS bcrnicb 
fiJriJfa bebrofiDclfen till tntn 
faugclfe; 

17. SWen be fcbttatc af 
farle!^ )i3ctanbe§ att jag 
ijdx (tggcr till (^bangeltt 
f5rfmavc(fe. 

18. amab arct ba? ^tt 
ju i5^nflu6 f5rfunnab h3ar=: 
ber, { Ijtvab nuitto bet flPe 
fait, anttngen af tifffaffe, 
cfler famtffi)Ibe(tga, beraf 
frojbar jag mtg, ccf) jcmmcit 
frojba tiJtU. 

19. Sti; jag met, att bet 
t'ommer mig tttt faltg^et, 
gettom ebra bou, od) 3C?fu 
iS^riili 5£nbag ttd^jel^j; 

20. '^dfom jag tt)i{jer= 
liga mantar od) fox\)oppa^, 
att jag utt tttgen tittg ffatt 
titt fel^gb fotnma; utatt ineb 
all fri^et, fafom aUttb, fa \mx eber t nittt f;jei'ta, fd 
fotn be ber aih iitcb niig 
belafttge firen t udbene. 

8, Sli) ®ub ax mitt witt^ 
ne, l)urit jag aftuttbar eber 
afla af ^jertait^ grunb t 
Sefu ei;rtflD; 

9, Dd^ beber, att ebar 
taxUt ju nter od^ met tnd 
xit marba t afl futtjTap, ec^ 
i aUi fBrflanb; 

10, mt 3 mdgeu 6e^ 
proftua f)iDab 6d|l dr; pa 
M 3 mdgen mara tenc, odT)! 
iagom tiH forargetfe, tntill 
&)xi\ii bag; 

11, Uppfi;IIbe nteb xati^ 
fdrbig(;eteneg fruf t, \j\mihn 
genoni 3®futn fe()riituin 
fontmer, till ®ub3 pxi^ od) 
lof. 

12, Sag mia, att 3 ti^e^ 
ta ffolen, fare briSber, att 
bet tneb nttg ffebt dr, bet 
dr tncr fomtnet ^'tiaugelto 
tin fraingdng; 

15, @d att mina bojor 
dro up^jeubara morbua t (S^riflo, ofmer ^ela S^db^^jod^ mt, ntdtte g(?rtftug af= 
^ufet, od^ udr ada aut)ra;-i)dllen JDarba i rntnont le- 
14, ^6:} att mange briJ-lfatnen, e^mab betdr genom 
ber i .^^rrattont, ft^rtte af (if, eller genotn bBb, 
tninottt bojotit, dro be^ brt=: 21, St^ e^r{ftu3 dr mitt 
fligare tDorbne till att tala Uf, cd^ biJben dr min mim 
orbet utatt rfibb^aga, 'ning, 

U (2^) ^ 4S^ @. ^ttuU gpiftel (Sa^j. i, 2, 22. 9Jlm cftct bet, att 
(tfiva t tiittet, tjenar met 
tta att ai3ra ftuf't, fd met 
jag tie ^wiihi jag uttuaU 
ja [fall; 

23. ^i; Bdbe belarne ttg^ 
ga nttg l)drbt u\ipcu Sag 
dfluiibar ffiljaS f^dban, od) 
mara ndr (^l)riflo; I)Jij{(fet 
orf mi;cfet fcdttre njore- 

24. aWen bet dr mer 
n5btorfttgt ttiftua i tottet, 
fiir ebra f£uU, 

25. Dd) luet jag miger:^ 
(iga, att jag ftaU bitfma, 
oi) meb eber alloin mara, 
eber till gobo, od) till tro^ 
ne^ ftijjb; 

26. ^d bet S mdgen 
ftorliga beromnia eber af 
mig i (S^rifio SSfu, genom 
mill tgenfomnielfe till eber. 

27. ^Uertvaft iuanbrer ia^ 
foni (Sl)rifli(^t)angclioii^drbt 
dr,att,^njab jag feller foim 
mer od) fdr eber fe, eHer 
frdntuaraiibes fdr ^5ra om 
eber, att S BHfrtjen fldnban- 
be nti enom anba od^ ene 
fjdt, famt meb o^ fdm^an^ 
be nti ©uangeltt tro. 

28. Dd) utf tngen tfng 
fBrffrddfen eber fBr ebra 
motfldnbare; ^lt)i(!et bem 
&r ettte*ettt{afUrta)j))erfe, men eber till fa(ig()et, od) 
bet af ®ubi. 

29. ^i; eber dr giftuet 
fi3r (s:^rtfto, ide attenafl att 
S tron ))d ^Duom, ntan 
jemiudl Itben fiir ^aitS ffufl; 

30. «g)afmanbe famma 
ftribcna, fom 3 fdgen t nitg, 
od) 3 Hu Pren om mig. 

2. 6a|)itlet. 

£'cf enig, Bbrnjnf, It^big. 3^iinc* 
t^euS. (Spa^(;r0bitud. 

Qix im ndgor formanijig 
^ iidr eber t ^^rtfto, dt 
ndgor triifl i fdrtefenom^ 
dr ndgor 5lnbanS befa!tig= 
^et, dr ndgor l;jertelig tlix^ 
tef oc^ 6armt;erttg^et, 

2. '®d u^^^f^ffer mina 
gidbje, att 3 dren en§ till 
(inne^, h'6a fdrlef r;afnjan= 
be, cnbrdgttge, fam()dfligc; 

3. ^(tt intet ffer meb fif 
eder fdfdng dro; utan meb 
i3bmjuf()et rdfne ^tvar ben 
anbra t^ppaxt an ftg. 

4. @er tde ^mar pa \\tt 
eget 6dfta, utan ^njar ed; 
en pa en^ annar6 tdfta. 

5. ^n?ar od^ en n^are fa 
till finned, fom od (5I;rifiu6 
3@fua mar; 

G. I^milfcn, dnbd ^an 
mar i @ub8 jfepe(fe, rdf* iBap. 2. till be ^^ilipptt. 4S9 nabc Ijan tc£c fi3r rof (Subi 
jcmltf h^ara; 

7* Utan fornebrabe fig 
fjelf, taganbe^ pd ftg en 
tjcnarco f£ef effe, ocf) tuarbt 
[{fa font en annor mcnnt^ 
ffa, 0^ t dtl^dfmor funnen 
foui en^menntffa; 

8. Obmjufabe fig fjelf; 
marbt {^big tntiU boben, ja, 
iniiU forfenS bob. 

9. ©erfore ^afhjer otf 
i^3ub foxifojt I;Dnom, odj 
gtfiint (^onom tit ^amn, 
bet ofii^er ad nantn dr; 

10. $(tt t ^(S]u mamn 
ffola jTg feoja all fnd, be- 
rag fom i ^imnielen, pd |Dr:= 
bene, od) unber jorbene dro; 

1 1. Od) ada tungor fFo= 
la 6eFdnna,att3@fug (S:^rt= 
flu3 dr ^igrren, @ub ^a-^ 
bcr till drc. 

12. (Sd, nn'ne dlf^eHgc, 
fom 3 alltib I;afiwen marit 
Ci;bigc, ic!e allenafl i mitte 
ncirmaro, utan od nu m^C:^ 
t'ct mcr i mine frdnmaro, 
f£affer uteb fruftan oij Bdf? 
njan, att 3 fah'ge marben. 

15. St^ ®ub dr ben fom 
merfar i cber babe mtija o^ 
gerntng, efter fttt goba be- 
§ag. 

14, @i3rer ad ting utan 
tnoxx od^ tmefan; 15. ^d bet 3 mdAfU 
mara of5rtafabe oij rcne, 
Qi!l ®ub6 6arn ofiraffeltge, 
nu'bt ibianb tti ^Danarttga 
cd) mrdnga fidgtet; iHaiib 
'i)t\)iita U;fer fdfom tjuS t 
n^erlbcne; 

16. 5(tt 3 fetifmen rrib 
(iffen^ orb, mtg till en tc^ 
rBmmelfe pa (S^rifti bag, 
att jag ide fdfdngt (u|?t't, 
eder fdfdngt arfcetat (nifn^cr. 

17. D(^ om jag an cff:= 
ras iSfmer ebra tro^ offer 
0^ Oubatjenfl, fd gfdber 
jag mtg, od^ friijbar mtg 
meb eber aUa. 

18. g'Br bet fammaS 
]lnU ffolen 3 od gfdbjaS, 
od^ ffolen gIdbjaS meb mig. 

19. Wm jag i^o^^jae t 
.g)®rranDm 3@fU/ dtt jag 
tnnan fort marber fdnban^ 
bc6 tiU eber Stimot^etun; 
att jag od md marba Jttb 
tit gobt mob, bd jag fcr^ 
nimmer ^uru meb eber ttd* 
fidr. 

20. Z\) jag ^afnjer in- 
gen, ben fom fd adbelcS It's 
fa meb mig till finned dr, 
ben fd ^jcrteIigaomforg^cf= 
njer fi3r eber. 

21. Zt) be fi)fa aUt ef^ 
ter fttt eget, idc bet gfjvifto 
3®fu tid^Brer. 460 @. ^attli (gyiftel (Eay. 2, 3. 22, 93^?en 3 mcten, att.noni t ^(yrranoni mcb ada 

^au Bcprcfmab civ; tt^i f^fDmiglabjc; od) be fdbona aro, 
ett Ijarn meb fabi'cnonty t;af^ bem tjaftmr i morbninc^: u^cr (;att mcb mtg tjent uti 
(Suaugclio, 30. ^t; for g()rtftt mxU 
fhttt mat Ijan bobcuom fa 25. ^onom i)cppa^ niig ncir eonniteiv att ijan fi3so 
nil fauba,bctf5rtla jac^(}af-''" '=■ " ^'* ■ — - 
tucr bcfctt tnfn arenbe. 

24. S^9 troflar ccf pa 
giSiran, att jag otf fjclf 
fnart 6ommanbc6 marbcr. 

25. 9?{tg^afttJcrc^f9ntS 
niibtorfttgt mara fanbo till jtmiftc pd (tfmet; pd bet (;att 
f?uHe tjeua niig t ebar flab., 

3. ^apiiltU 

iiagfcne, troncS rattfarbigl^'t, 
m'ait, faiff tcanbct. bven, mm meb^jelpare od^i ^^^^ ' ^|,, , tt5btorft tjtnar; 

26. efter i}an ^abe eii 
dilunban till eber aUa, o^ 
W)ax ftorliga beft^mrab ber? 
af, att 3 fpo^t l;aben ijo- 
noin fxantaw] 

27. (Som ^an oc! mi6 luom. 5(tt jag eber ju aflt 

tna ftrifmer, bet fiir- 

tn;ter mig intet; men bet mcbflribare, od) cbar 5(^0.1 tfamma ffrifmer, bet for. 
flcL ben od mfg utt mme^ ' ■ ' - ' ' gi3r eber be§ mi^are. 

2. ffiafter eber for be 
6unbat^ matter eber for be 
onba arbetare, matter eber 
fiJr aff!drelfen. 

3. ^i) mt are omflarels: fevtiga mar biJbSfjuf; men fen, mt fom tjene ®ubt t 
Sub fiJrbarmabe ftg ofmerf^^nbanom, od) berBmmcm 
^onom; od) ide altenail of^jD^ af^xi\lo 3(^fu, oi) fdt:^ 
mer ^onom, utan od ofmer'tom irfe trc^ pa t'i3ttet; 
mig, att jag tde ffude fd! 4. ^tnbod jag od mcil 
[org pd forg. jmd triifta pd fi3ttet. $mar 

28. Sag ^afmer nu fanbtjcn annar fig ti)da (dter, att 
ijmxmn be| fnarare, att S^^an md fortriJfla fig pd 
ffo(en fd fe ^onom, oc^ be§ Uttd, jag mt;det mer; 
gtabare marba fgcn, od) 5. ^om pd dttonbe ba* 
(ag bt5 utinbre forg ^afma. gen omflPorcn ar, en af 3fs 

29* <Sd unbfdr nu ^Ds|rae(S folt o^ ^Ben^amtnS Sa^ 3, till t>t 5P5ilijj|jer. 461 flac^tc, en ©tree af e6rcer, 
eftcr la.qen en ^^artfee; 

6. efter nitet fSrfdrjan^ 
be6 fiJrfamnn.qen, eftcr ben 
rattfSrbtg^et fom at af \a^ 
gen, oflraffeltg. . 

7. Tim bet nitg en tahu 
ntng mar, bet f;afiuer fag 
rSfnat ffir fFaba, fdr ef;rt^ 
Rt ffnir, 

8. Sci/ {fig rafnar bet 
alTt fBr ffaba emot ben cf- 
merfmtnnerltga mfn6 §(Sr^ 
raa S^riflt 3(^fu !nnfTa^; 
fiJr ^mOTeng fFnff jag adt 
^afmer fSr fFaba rSfnat, od) 
fiaCfer bet f5r trficf, p& M 
ia^ mS tDinna (S^riflnm; 

9. Dd^ luatba funncn 
i l^onom, icfc ^ofjnanbee 
niina rattfdrbio^ct, fom 
fommcr of Ingrn^utan ben 
fom af S^riffi tro fom= 
met; ncmlit^a ben ratt= 
fdrbi(|^ct, fom af ®nbi 
fommcr grnom txona*^ 

10. XiU ait fonna ^o= 
nom, o(^ ^one n})})ftSnbel= 
fc6 froft, oc^ f)am ;jino6 
bclflftif^l^et, Hf worbcn 
(jan6 Ht>; 

iU Dm iag od matte 
fomma emct l^onom i be 
bobae n|):p(lSnbelfe» 

12. 3*e att jag aHarebo (arebo fnOTonmien ar; mm 
fag far fafl bercfter, oni fog 
bet odP fatta ma, fom fag 
ocf fattab fir af g^irtflo 

sefu. 

15, ^tfire BrBber fag 
tan tdfe fSga, att Jag finnn 
ffelf bet fattat ^afmcr; men 
tit fagci jag, fag fSrgfiter 
bet iili n)gga ar, ocf) firac- 
fer mfg tiTI bet font frames 
mantill ar; 

14. S^aganbeS efter nid:= 
let fom forefatt ar, iiU ben 
(on font f6rel)affee ofnjan=: 
efter, af ®ub§ earTeffe i 
e^rifto Sefn. 

15. ^d nidnge mt nn 
fnflfomne are, marom ^a 
finnabe; oi) cm 3 ndqot 
annorlnnba Wta fPoIen, fd 
(dter ©ub eber bet ni?,^en:= 
6ara. 

16. ®oc! fd, att mi Jttt 
bet,ber mf adarebo ttTI foni^ 
ne fire, manbrom efter ena 
regie, ocf) fire en§ finnabe. 

17. 'ffiarcr ocf, fa're Pro- 
ber, iiitne efterfolfare, ocfi 
fer }jd bem fom fd ivanbra, 
font 3 D§ for en efterbomcl:^ 
fe f;afmen. 

18. :^i; mange manbra, 
af ^milfom jag eber ofta ^afmer J5et fattat, eller aU \(iQi ^afmer, mennn ffiger jag oc? (^rdtaiibeS, pcnbar m CVf;nfti fovg; 

19. .g^mtffaa cinbc arfiir- 
tap|)ctfe, od) bera6 6itf be- 
ra§ ©ub, od) bera6 ara iiii 
ffvini, be ber afta {;mab jor- 
bcue ttU^orer, 

gdfe dr i f)(nuneUu, bdbau 
m ocf mdnte grdtfaren, 
.g)15'nau 3@fuiu S^dflutti; 
21, |)it)t(fcu mdr ffrof c=-- 
tt.^a Ictauieii ffafl fiJrflara; 
pa bet [;au ffaH gora f;o:^ 
nom Hf nieb fiuoni fcrfla- 
rabe lefameu, af beii fcaft 
bcf ^ati ineb fiiruiar fig all 
ttug uiibecldgga, 

^jfdittiaiiafi till b^gb; tarfae. 

:^d, {lime fare od) Bnffa^ 
^^ be Orcber, nilti fri3jb 
od) lain froiia, tliftuer fd 
fidtibanbe i .g^C^rranoui, 
mine dfffeltge. 

2. (Sbobtam fiirmanar 
jag, ocf) 'S^nti;ii)en forma:^ 
Uvir jag, att be dro en^ till 
filmed i ^(?rranom, 

5. ^i\f jag beber ocf 
bivg/ min rdttfiimiga mafe, 
luar bem fce^jetlJelig, fom 
meb mig ofmer (St^augelhim 
jlribt (;aftuay famt meb (5le*= ment, ocf) anbra mina mcb:^ 
ar6etare, (;milfa§ uamu dro 
uti [iffen6 to!. 

4. g-rBjber eber i ^JSi^ 
ranom adtib; od) dter fdgcr 
jag, fri3jber eber. 

5. ebor faftmobig()et (d^^ 
ter affcm menniffom tuw^^ 
nfga iuarba. ip(?rien dr 
ndr. 

e>4 .g)afmer iugen cjh= 
fcrg; iitan ebart begdriuaie 
tumtigt infBr (^Htb, t all 
ting, meb IJiJn, dfalfan, ocf) 
tacffdgeife. 

7. Dd) &>ub^ frib, foui 

ofii^ergdr allt fi3rftdiib, for= 

mare ebor f;jerta, ocf) ebart 

ifinue, t Sf;rifto Slgfu, 

I 8. jyttermcra, fdre brc= 

I ber, l)mab fant dr, ^tuai: 

drltgit vir, l;ioab rdtt, ijivat 

h;ff't, l;mab Ijufltgit, l;mab 

mdl h;ber; dr udgor b^gb, 

od> dr ndgot lof, tdnt'cr 

berefter. 

9. .^mab S Oct' Idvi, 
ed) iuibfdtt, od) l;Srt, od; 
fett l;afmeu pa mig, bet 
gorer; od) fd marber frtb=^ 
fcuo ©ub meb eber. 

10. l>tcn jag dr ftorliga 
fri3jbab i ^(S^rrauom, att 3 
dreu dter fomne bcrttlf, att 
3 f;afmeu omforg om mig; 
dnbocf 3 )m\ alleftdbc^om' (Eap. 4. till be ^^ilivpet. 465 forg ^aft ^afmen; men ttbcn 
fabe ttfc fa hX 

11. ^tttci fSger jag trfc 
bcrfiJrc, ait nn'g ndgot fat 
ta^; t^ jag ^afmcr ISrt, 
i6(aub bem jag itingar, lata 
mig noja. 

12. !3ag tan lag hjara, 
jag fan ocf r)i3g mara; aflc^ 
ftaba od^ t all ting dr jag 
fftclXtg, fedbe mditt od^ 
bungrtg ^uara, 6dbe nog 
l^afnja od) niJb (tba. 

13. M ttng fiJvniar jag 
gcnom (S^rtflum, fom mig 
mdgtigan gSr. 

14. 2)otf ^afhjen 3 rStt 
c^jort, ait 3 Ijaftvm tagit 
ebcr un'n 6ebrbftoclfc tttt. 

15. 'Btim 3 oc! mdl, 
';5 VWm^f ^tt af fbrfla 
(ybangefit Bcgi^nnclfc, bd 
{ag brog utu ^Racebonien, 
ingen forfamling ^afmcr 
ndgot belat meb mig, efter 
xattn\iap^ i ntgift o^ u^^:= 
6orb, utan 3 adcna; 

16. %i) 3 ffinbcn cna 
rcfo, o(^ fd anbra, till mig 
t i^cffafLMu'ca, t{(( min nDb=» 
torft. 17. 3cfc att jag fiJfcr 
fdbana fFdnfer; utan frffer 
bercfter, ait nii cbar tvifen- 
flav fFalX en Bfn^erflBbig 
fruft finna3. 

18. Zi) jag r^afmer allt, 
od) ofiuerpbar, odj dr up^^ 
fi;flb, fcban jag unbfid? meb 
@)^a)?^rDbitug bet fom ifrdn 
eber fdnbt war, en fi3t (uft, • 
ett offer, @ubt tdc6t o^ 
anammeligit, 

19. mtn min i3n\> ffatt 
eber n()pft)(Ia ada cbra ni3b^ 
torft, efter fina rtfebomar t 
^drltgf^etene, genom (S^rt^ 
flnm 3®fum. 

20. Tim @ubi oc^ md- 
rom 5'aber mare prtS af 
en^ig^et till emigr;et:?(mcn. 

21. ^elfer all ^efgon i 
(S^riflo 3®fu. (^ber t?elfa 
be &ri3ber, fom meb migdro. 

22. C^ber t)e(fa all l)tU 
gon, enfannerliga be fom 
dro utaf ilejfarencf l;u3, 

23. !^Bdrg .g)(5rrag 3^= 
fu (^(;riflt ndb mare meb 
eber adom: ^ilmen. 

Sfrifjpcn af Stom, meb 464 @. «Pauli epiftel (Sa^ 1. <S. ^anii &piitcl tiil &e ©plpffen ®ub tacfaS, ^ebce. (Sf^rifiuS 

V 5l^)ofle(, gcnoin @ubg 

2> ®c ^elgon^ Dci) trogna 
BrBbet i S^rifto, fom dro i 
(SotoiTen: ^Mb mare tncb 
eber, o^ frib af @ubt md- 
torn ^"Vcibcr, oc^ $(5'rranDin 

5. SBt ta*Dm ©ubi^ od) 
mdr6 ^®rra6 3(^fu Sl)rifti 
fyabct, od) feebjom allttb 
fi3r cber, 

4, ^9 mi f;afmc fport 
cbra tcD t (Sf^rifto S@fu, 
0* (ebar) fdrlef ttK all 

5, &i3r bet f)oppQ fhill, 
fom cber dr fbcmarabt i 
i)iuunelcn; af f;mi(f et 3 ^i^- 
fi3vene ^i3rt (;afmeu, c^eitom 
iSt^an.qelu fauna orb; 

6, <SDm tin eber 60111:= 
met dr, fdfom ocf i atla 
merlbena, oc^ dr fruftfamt, 
fdfcm orf i eber, ifrd ben 
bag S t;i3rbcn ocfe fi}rnum= 
mm ©iibg ndb f fannin^ 
gene; 7. (Som S oc! Idrt ()af:= 
men af @^apf)ra,mdr dlffe=: 
V\c\c\ mebtjenare, '^milfen dr 
en trogen (Sf)ri(li tjenare 
fiir ebcr; 

8. ®en ocf o{i nnber=j 
mtfi ^afmer ebar tdrlet t 
5(nbanom. 

9. ©erfore ocf mt, ifrd 
ben bag mi bet ^Brbom, 
mdnbe mi icfe igen Bcbja 
fiJr ebcr orf) Bnffa, ati 3 
mdgen n))|)fi)llbe mvirba 
mcb ()auo mitjaS funffap, 
uti all anbeltg mi^boui cd) 
fbrfldnb ; 

10. 5itt 3 mdgen man= 
bra mdrbeliga .^C^rranom 
titt allt Be^ag, 0($ dren 
fruFtfamme i alia goba ger- 
ningar, oc^ mdjccn tiU t 

11. Dd) fidrfte tuarbcn 
meb alio traft, efter ^anc^ 
f)drttga magt, uti allt td(a= 
mob od) fdngmobig(;et, meb 
gldbje; 

1*2. Dd) tacfen /vabr?:^ 
nom, fom ofj ijaftmx be^ 
qmdma gjort tifl att be[= 
attigc mara i be f)engaS 
arfmebel i tju fet; 

13. <£)mi(fen 06 utta^ii ®ap. i. till be Koloffer. 46S ijafmx ifxa m3rffena mdt^ 
btq^et, Dd^ ()afmcr fBrfatt 
cfl tttt fln^ alffeltcja @on6 
rife; 

lue fiJtto^ntng genotn ^an^ 
6(ob, namliga fi;nberna§ 
fi3rlaterfe; 

ttja ®ub§ Bclatc, fi3iflfi3b^ 
ber for att freatur. 

l(>* ^i; gcnom fionom 
dro ad tt'tig ffapabc^ font 
t ()t!timclcn ocf) pa jotbcne 
v^ro, fmt({ga od^ ofi^nltga, 
mate fig t^ron, etter ()evr= 
flpaj^v eitcr S'Dtflabome, d- 
tec Ofnjcrl^et; afft at ffa^ 
)?abt geuom ^ouom, oc6 tiH 
bottom. 

17. SDd^ ^an dr for alia, 
Oct) all tmg Beftd i l^ouom. 

18. Od^ f;an dr ()uf= 
iDitbct ttTI fropj^en, ndinltga 
till fiirfamltitgetia, ()h3t(fcii 
dr Ijeg^ttnctfen, fbrflfobb 
tfrvi be biJba, pd bet t)ati t 
all tiitg ffatl ()afma fbre- 
gangeti. 

19. Sti) 6e()agc(tgit l)af^ 
n^er n^arit (ig-abrcnoni), att 
all futt()et fhide 6o t f^oncin; 

20. Oc^ att (;an ge:= 
ttoni 1)0110111 all ting for= 
fona ffulfe nieb fig fjelf; 
tittfribSfldllanbeS, geuom Mobet pa Ijan^ fora, fcdbe 
bet pa jorbenc odj t (^im- 
tnelen dr; 

21. Od) eber, fom for^ 
bom itJorett frdmnianbe, odf) 
fienber meb finnet t onba 
gernfngar; 

22. Tltn nu ^afmer Ijan 
fiirfonat eber meb fin§ !i3tt6 
icfamen, genom bobcn; pa 
bet Ijan ^wUt fldlla ebcr 
(;eltga, o* oflraffeliga, od) 
o6efmittabe, t ftn dfi;n; 

25. Dm 3 amiarg feltf:= 
iven t trone, grunbabe, ocft 
fafle, 0(f) ororltge tfrd bet 
Ijopp, fom t ©tjaugelto dr, 
Iju^mt 3 ^Brt f)afmen, cdj 
prebifabt dr fi5r all !reatitr, 
fom unber '^n'mmelen dro; 
l)mtl!et6 jag ^autuS dr en 
tjeitare ii^orben. 

24. 9?u frojbar jag mtg 
nil mttt Itbanbe for eber, 
oc^ u|3}3fl;ller t mttt fott 
(^t-oab fotu fatta6 t (S(;rtflt 
Itbanbe, fl3r ^an6 leFamen, 
fom dr fi3rfamltiigen ; 

25. ^iDiTfen6 tjettare jag 
morben dr, efter (%tb6 pre- 
btfodmOete, bet mtg gifn^et 
dr tfclanb eber, att jag®ub3 
orb rtteltga prebifa ffall; 

2(k 9idmltga ben l)em^ 
llgBet, ijWiiiUn fbrbolb Ijaf- 
mx waxit ifxa tverlbene^ m @. ^aulx (ipiUtl Sa^ 1, 2. Bcg^nnelfc, oc^ cting ttb, 
m?tt nu Sr iH^^^enBar mor^ 
ben ^an6 ()e(gon; 

27. ^tt^tlFom @ub miire 
funntgt giJra, fymlhn ben* 
na f)Ctti(tg^etcne§ ^rltga 
rtfebom ax {Manb .&ebnm== 
ganm^ ^miTfen at (S^rt^ 
flri6 utt eber, (^arlig^etencS 

S28. <Dcn \m fSrfuHuom, 
formananbe ^iDarnicnntflPa, 
Dcfi faranbe ^lt>ar menntffa 
t ad hjtgbom; pa bet mi 
fFoIe f^Stta (^mar mennifFa 
fuflBorbaba i e^rtflo S^fu; 

29. ®er jag odf ^a ar:= 
fcetat oc^ fain|jar,efter^an§ 
mxUn fotti frafteliga tuer- 
f far f mfg, 

2. dapitUt 

if^lc fatff tara od^ tSrare. 

^a h)t(T jag ati 3 njetaj 
^"^ fFoIctv intn'(!en fantpj 
jag ^aftucr ont eber, od}\ 
Din bem foin dro t 8aDbi::| 
cea, odft om alia bem fomj 
mm pzxfon i titkt tdfe fctti 
i)aftva] I 

2. ^a bet berag l)jerta| 
maga fa nagou ^ugnab, od)i 
fammaiifogabc tvarba t fdr:^; 
ielenom, ttll all rifebom wii 
futrfomrigitBrRanb^ ttdatt' tnnna beftntia (^«b^ ^cm* 
Itg^et, feabe f^abrenS cc6 
S^rtftf; 

3. Uti r^lijOTom fcrbolba 
It'gga aUa twt6bom§ od^ fBr= 
flanb^ ^dfhjor. 

4. STfen betta fdger jag, 
pa bet ingen f!all Bebraga 
eber meb !Io! orb. 

5. ^t; Snbocf jag Srifrdti 
eber efter Titkt^ Hx jag beef 
ndr eber t SInbanom, frcj== 
bar mtg, od) fcr ebor flPidcI- 
fe, od^ ebar troS flabtgfjet 
pa ©f)rfflitm. 

6. <Safom 3 nu anam= 
mat ^afmen .g^C^rran (Eijxi- 
flitm S®fi*ttt, fd n^anbrer 
t (;Dnom; 

7. Od^ ttjarer rotabe od^ 
it^^^bljggbe t l^onom, ccf) 
nearer fafte { trone, fdfcm 
3 Idrbe dren, ocf; marer t 
^ennc riMiga tacffamme. 

n, (Ser ttit, ati eber icFe 
ndgor bortrBfmar meb ^hu 
U^opijia od) fdfdngt feebrd:= 
gert, efter menntffDr^ [tab- 
gar, o(^ efter n^erlbencS 
^abgar, od} tdte efter (^brU 
flnm; 

9. Zt) i l^onom bor aU 
(Bnt>om\cm fiitt^ct (cfom= 
liga. 

10. SDd) 3 dren t ^e- 
nom fiiflfomne, I)ii3ilfen dr (Sap, 2. till be ^oloffet. 467 {;ufmubet otoer all fViirftas^mat, tUtx btijcf, ellct of= bBnte Dc^ hjcilbtgl^et; luer bcflambfl ^flgcbnftat, 11. 3 ^h^flfom 3 ocficlIetmjmSnaber,eller®a^= 

oniffDnte arm tneb ben om^ibatl^ct; 

ffarctfc/ fotn ffer utan Ban==j 17. ^\mlht at \hmtn 

ber, ba 3 aflabcn ft)ttba:= af bet fom tiafommanbc 6rD)?))en i tottct, namltga 
nicb 6()rtflt omtTSrelfe; 

12. 3 bet att 3 meb 
t)onom Begrafne Sren ge^ 
uom bopet; t ^mflfom 3 
D(f upvP^t^^^^ ^^*^^^ geiiom 
trona, ben (3x1^^ mttax, 
fninXfcn r)DnDm u^pn^cift 
ftaftuer ifrd be boba. 

15. ^an^afeer D^gjort 
eber lefmanbe meb (^oncm, 
t)a 3 ^obe njorentf^nberna^ 
od) xxii ebar6 tUt^ for()nb; 
cif) ^aftyet f5r(dtit o^ alia 
fmtber; 

14, Od) af^tdnat ben 
()anbf6rift, fom og emot 
tuar, f)n3t(!en af flabgarna 
fom, od) mar of; emot; od) 
ben liafiuer l;an tagit ofi af 
tudgen, od) naglat wih 
forfet. 

15. Od) bafiuer Uoiiat 
^ihftabomen/ cdj n)d(big=^ 
()cterna, od) fort bcm x\p- 
penfearltga, od) gjort en 
()drlig feger af bem, gcnom 

!6. ®n later nu inQrn 
gora ebet fatntnct ofwcr jMt; men ftop\itn ftflf 
at i ^.Ijtifto. 

18. 2;dter tngen ta(\cx 
eber (Bnen ifrd, ben fom 
ttjanbrar efter egen gob:s 
t^do t 5(ngIal3bmju!T)et od) 
anbeligfiet, t be ting ^an 
albrtg fett ^fmer, od) cir 
fi3rgdftDe§ u^^^Bldft t fitt 
fottSltga finne; 

19. Od) Wtx fig tcfe 
iDtb fiufmubet, af fjmtTfo 
()ele lefamenen genoin (eber 
adj lebamot !raft far odi 
tillfamman^ Ij^nc^tx^ od) 
ttTItufix^i^ t ben fBr5feIfe fcm 
@ub gifiDer. 

20. ©ftct S nn bobe 
arm meb (?^tiflo, ifta be 
mtlbeliga flabgnr, i)n)x 
Idten S eber bS begrqme 
meb bcffrefnaflobgarjifa 
fom S ftnnu lefben i merU 
bene? 

21. ^c ber fdga: £^u 
ffon icfe fomma ti?ib M, 
icfe fmafa htt, ic^e ()aifb- 
tern My 

22. l^tuUfet boff attt 
!ftiv(|ft$ i bru!ningene, oc^ 468 @. Spanli (S^jiftel i^ap.2,?,. it eftec meuuiffore bnh 
od) I'dxHrn; 

tit ffen of Juiebom, gcnom 
firlftagcn atibcligljct od| 
dt^mjiif^et, ctt bettgeuDin 
ati be {c!e fl'ona txopptn, 
ocf) giira ttfe fBttena be§ 
arc tin be{3 niSbtorft 

erBvbBmcIiga lapct. S^tifleriga 

C^tn S nu drcn u|?)3flaub= 
^^ ne nieb Kf;rijlo, fd [6^ 
fer bet ofiyantill cir, ber 
Kf)ri|lii3 dr fittanbe^ pa 
©ub6 ^13gra ^anb. 

2. graver efter bet fom 
ofti^autid dr, idfe efter bet 
fom pa jorbene dr. 

3. Ti) S Sren bBbe, o^ 
ebart {(f dr fiJrbolbt meb 
Kbrtfto i ®ubu 

4. a)?cu ndr ebart Itf, 
K()rt|lu5/ uppenbarab inax^ 
ber^ ba ji^arbeu ocl* 3 x\p^ 
peiiBarabe uiebI)OHoui t (^dr^ 
tig^etcn. 

5. 3d bober nu ebra 
(emmar, fom pa jorbene 
dro; bolert, oren(igl;et^ In- 
fta, on.b Bcgdrelfe od) girig- 
^et, l;tu(lfeu afi]ubabi)rfan 
dr; 

0. ^»r (jmiTfa fli;cFerS jiull ®ubg mrebc tomnicr 
i3fmer otroneS Barn; 

7. Utt ^imiU 3 ocf fcr= 
bom manbraben, ha 3 ber= 
utt fefben. 

8. 2)?en (dgger otf nu 
3 6ort a(Itfamman6,n,^rcbc, 
gtt;m§et, onbfBo, fSrfmdbeU 
fe^ft'amltg Drb,af ebar mum 

9. Sjuger itfe fBr l^mar- 
annan; affldber eber ben 
gamla menntffan meb (;anS 
gerntngar; 

10. Od) iHdber eber ben 
ni;a, ben ber forni;a§ till 
i^am funffap oSj beldte, 
font ^onom f?apat ^afn.ier. 

11. S)er m ®rcf od) 
3ube div omff drelfe od) fBr^ 
(;ub,S3arl3artf?o^@ct;t(;if6, 
tjenare od) frt, utan allt i 
allom Ef)r{flu6. 

12. (Sd fldber eber nu 
fdfom @ub§ ittForabe, ^tU 
gon od) cilfiPeltge, utt Ijjer- 
tan6 barm^ertigbet^ tudn= 
ftg(;et, 5bmju!t;et^ fa?tmo= 
btg()et, tdngmobtg^et; 

13. Od) utibbragert)aHir' 
annan, od) forldter t;mar= 
anbrom, om ndgor t)afn.^er 
ndgon tlagonuil emot ben 
anbra; fdfom ad Ci(;rtfin6 
eber f5rldtit l)afn)er, fd go- 
rer od^ 3* 

14. Wm oftwer afUbetta (Eap. 3, 4. till be ©oloffet* 469 ten &x fuUfctttltg^etcne^ 
banb. 

15. Oc^ ®ub6 frib re:: 
gcre t ebot t)jcrta, ttff (;mtl' 
Un 3 otf fallabe fircn utt 
ctt IcFamcti; od^ luarer ia$^ 
fanime. 

16. ^ater (£§riflt orb 
ntettga bo ittt eber meb 
aff migbom; (arcr od) fbr^ 
maiicr eber tnborbe^ meb 
^^falmer od^ loffdnger, oc!^ 
aubcliga atfor i ndbeue, 
Dc^ fjunger ^©rranom t 
ebart l;jerta. 

17. D^ adt bet 3 96^ 
ren meb orb etter germ'ng, 
bet gorer aUt i ^(§rran3 
3(Sfu 9{amn; od^ tadfer 
©ubi odf) Srabrenom genom 
I;ouom. 

18. S (;uflrur, marer 
ebra man unberbdntga, fd= 
fom tia65rltgft Sr, t $©r^ 
ranom. 

19. 3 mciit^ a(ffcr ebra 
r;u|lrur, od^ Jr>arer tdt'e bt'ttre 
cmct bem. 

20. 3 fc^^'H/ ttjarer ebra 
fovdlbrar U;btgc i all ttng; 
t^ bet tM'ea 'md( ^l^rra=: 
ucm. 

2!. 3 fdber, reter i^t 
ebor bvuii, |)d bet be idfe 
ffota ^t^ara ftcnmobtge. 22. 3 tjenare, nearer 
(t;btge ebra f ott^Iiga ^errar 
t aU ttng; idz meb tjenfl 
for figonen, fdfom mennt^ 
ff'om tiii tvtlja, utan meb 
^jertanS enfalbtg^et, od) 
meb ®ubSfru!tan. 

23. mt l)m\) 3 fliJven, 
bet giJrer af l;jertat, fdfom 
.gerranom, oc^ ttfe men- 
niflPcm. 

24. Dd^ n^eter, att 3 
af ^©rranom ffolen fd arf= 
fena (i3n; t\) 3 tjenen $(yr= 
ranom Sf^rijlo. 

25. 93len ben fom oratt 
gor, (;an fM unbfd ^n^ab 
Ijan ordtt gjort t;afmer; odT) 
marber tntet anfeenbe tilt 
^erfonen. 

4. (Eapitltt 

i56rmanae till 66n od^ fbrflgHg^f t 

^ (;errar, I^mab (tfa od^ 
'O rdtt dr, bet benjtfer iic- 
naromen, tvetanbe att 3 
^afmen odP en §(?rra t Ijinx' 
melen. 

2. I^dllcr Mppa bebja, 
od) luafer berutt meb tad'= 
fdgelfe; 

5. 'jSebjanbe od'fd f5r 
o§, att ®«b luille n}3pldta 
o§ Drbfen6 borr, tin att tala 
S^rlfti (;emltg^et, f5r tj\mU 
Ui jag otf bunben drj 470 a PanVx dpifttl Ka^ 4, 4. mt jag nta bet u^3^ 
^jenbara, fafoni mtg 6Br 
att tala. 

5. S5anbrer mt6Itga nteb 
Ccm foui utanttll arc, od^ 
fFicfcr eber eftcr ttben. 

6. ©bart tat iuare allttb 
(jufltgtt, oi) tneb fait for^ 
maitgbt/ att 3 hjcten ^uru 
3 fl'oleii flvara ()h?arjoju 
od) cnoiH. 

7. .^uru meb im'g gar, 
ffall Zi)i^kxx^, mm cilffe^ 
ligc brobcr, odj trognc tjc^ 
nare od) mcbtjcuaic t ^iix:^ 
ranom, cber afft fuugora; 

8. ^ii^iTt'cii jag ijafwtx 
tiU eber fcinbt, fiirbeiifhdl 
att ^an ffatt fd iDeta, ()imi 
bet ()aftuer fig meb eber, 
Dc^ att i)m md fiugfmala 
ebor {)jerta; 

9. ^amt meb Dneftmo, 
mtuom trcgua od) di|teliga 
brober, (^milfen en af eber 
dr; be ffoia eber uubertutfa 
aUt, r;itru {;dr tillfidr* 

10. .£)elfar eber ^2(rtftar= 
d)H6, milt mebfdtige, cdj 
::Warcu6, ^ariiabe fi;§ting, 
af (^mtTfom 3 f;afavn fdtt 
ndgra befafdtiugar; fcm- 
mer ijcin tilt cber, fd uub= 
far ()Dnom; 

11. Od) 3efuc^, [cm taria^ SuftuS, btDilfe dvc 
af omfFdrelfen; bcfK dro 
aUena mme mebfijel^iarc till 
®ub^ rite, be mig odP tua^^ 
rit t;aflua tiU ()ugnab; 

12. ^elfar eber ocf ^pa^ 
^f)ra§, ben en af eber St, 
iEW\ii tjenare, aUttb arBe^^ 
tanbe9 f5r eber i bi3ner, pa 
bet 3 mdgen Bltft^a fldn- 
banbe fnII!omItge, odj u^^^ 
ft;abe t att ®ubg n^iTjo. 

15. Sag Bar iuittne^- 
t>i3rb meb ()cnom, ait fian 
(;afti^er mi;rfen omforg om 
eber, od) bem t gaobtcea, 
od) bem t .^kra^)olt. 

14. .g^elfar eber Sitcaei^ 
(dfaren, ben dIfFeltge, odj 
'Scma^. 

15. I^elfer be fcrBber i 
Saobtcca, od) ^??i;mp(}am, 
cd) ben fcrfamlmg \o\v t 
t)an6 ()n^ dr. 

16. ^d? bd C5').nftelcn 
dr (dfcn ndr eber, fd be^^ 
ftdflcr att han nmrber cd 
id)m for ben forfamltng t 
&Tobtcea; odj att 3 od* ben 
gaobiffa Cv^^iftelen (dfen. 

17. Dd) fdger ^2(rd)iv= 
)>d: (Se pa dmbetet, fcm 
bu fatt baftocr t .^^(^rra- 
nom, att bu bet ntrdttar. 

18. "iVlina ftcti^ntng meb 
mine ^I>an(t fjniib. Tan- ^oy. I. ben L till b e a:^rff alonicrr. 4^1 

marc mcb eber: ihnm* \ St)rf|ifO oit) Ditcfimo, ©♦ ^auU ©ptftel 5en fptra till 6e 
^l^effalotttcet* L ©apitlet 

?:a(fa0. (StStibafttg(;ct 6cr6mb, 

V ^intotl^cuS, ben for:: 
faulting t ^(;cffa(ontca, ntt 
(^ub g-abcr, od) ,)p(5rra=: 
nom Sefu S^rtflc: 9Mb 
njarc meb cber, od^ frtb af 
(^ubt n^arom §abcr, odj 
$@rranom 3(§fu (Sf^inflo, 

2, SBi tatf om ®ubt aa= 
tib f6r ebcr alia, oc^ ^afs 
njoni eber ( dmmnelfe i )va- 
xa boner, utan dtern^finbo; 

3, S^dnfanbcS pa ebart 
mer! t trone, odj pa ebart 
arfcete t l^arlefen, ocf) pa 
ebart tdlaniob t i'jQppti, 
^MUi ax n^dr $^'rre,3^=: 
fug ^(^rifluS, for ®ubt cdj 
marom g-aber, 

4. STi;, fare 6rober, af 
(^ubi dljlabe, mi mete (;u= 
ru 3 dren utmatbe; 

5. 5ltt mdrt (5:\^ana,t:^ 
lium^afmer marit ndreber, 
ict'e allenafl meb orbom, 
utan bdbe i traft, oc^ i bem 
pelga 5Inba, od^ t fufia mi^^et, fdfom S i^cten ^u= 
rubana mi morom ndr eber, 
fiJr ebra ffult* 

6. D(^ 3 dren morbnc 
mdre efterfoljare, oc^ $>i^x^ 
rang; odj ()afmcn anammat 
orbet ihlanh ntdng bcbrbf- 
metfe, meb ben ^elga §tn== 
bag fr5jb;* 

7. ^a ati 3 dren morb:= 
ne en efterbiSmelfe allom 
trognom uti ^D2acebDnia,od) 
^lidfaja. 

8. Sr^ af ebcr dr ^(5r^ 
rang orb utgdnget ic!e afle- 
nafli a^aceboni'a, odf) ^dja- 
ja, utan od i aU rum dr 
ebor tro, font 3 l)afmcn 
ttK @ub, ut^onmien; fd 
|att of? dr idc Mjof att fd^ 
'ga ndgot 

9. ^t) be fjelfmc for^ 
funna om eber, t^urubana 
ingdngmi (;abom till eber; 
od) ^uru 3 ommdnbe mors 
ben till @ub ifrdn afgu:= 
barna, till att tjena ben 
lefmanbe od; fauna ®ub; 

10. ^dj m aii mdnta 472 @. ^axtVx (S:pifitl (^a^ 2. ^nn§ Bon iif f^immelen, 
i)\^{lhn ijan up|.ni}acFt ^af== 
ii^cr tfra be boba, SC?fum^ 
bcu ofj frcilfvu ifra ben tiCt- 
fonnnanbe h^rcbc. 

^cite brobcr, 3 iuetcn 
•^^ fjctfme tudr tngving ttT( 
cbcr, att ()an war irfe fvi= 

2. titan, fafmn wi tiiU 
fih'cnc ()abc Kbit, od) fi3r= 
fincibbc martt uti ^inlipjjtS, 
foni 3 meteu, luorotn lot 
finbvi mfb gob tri3ft t it)a:= 
roni @ub, tttt att tala nar 
eber ®itb§ Sbangclmm, 
mcb m^cfen fant^ning* 

5« 2^1; tt^at forniaiimg 
mar ftfe tiff iiJtTffarclfc, icfc 
f;cr(cr iiti orenttgf^ct, fcfc 
(;cUcr nicb Hfl; 

4. Utan, fafoni mi af 
®vibi t4ui3fmabc rnoroin, 
att D§ (^'l^aitgclutin bctrobt 
ar tia att ^rebifa, fa ta-^ 
(dim mt; icfc fdfotn mi mil::= 
(c tdcfa^ mcnniffom, utau 
©ubi, bcii ber priJftoar mdr 
^jcrta. 

n, t:i; mi (^afmc icfc unt--^ 
gdtt ineb ftiienigoni ovbont, 
fdfotn 3 ivcfcii, irfc (;cflcv incb titlfdrrc tia gidglKt; 
©«b dr bcfj mittnc. 

6. £)afmDm idfc ^cffer 
foft :prig af nicMuiffom, 
f)marfen af cbcr, cller ati= 
brom; ^ 

7. 5(nboc! mi mdl ()a:= 
bom f)aft magt att fiJrtmt- 
ga eber, fdfom 6(;rifli ^U 
pofltar; men mi morom 
mtibe ndr cber> lifa font en 
antuta foflrar ftn 6arn» 

8. ®d ^afmom mi f^jcr- 
tan3 lufl r^aft tin eber, att 
Ma ntcb cbcr icfe aflenaft 
(Subd (S'Uangetium, ntan 
q£ \mxt eget Iif; tl; 3 «:= 
ren ofj fare morbne* 

9. 3 minnen^ mdl, fd:= 
re ferober, mart arbete cij 
mdr niBbo; t\) bag od^ natt 
arbctabe mi, pa bet mi in- 
gen af eber ffnOfe fiirtnn^^ 
ga; od) prebifaboin iblonb 
eber @i(b6 (.^toangeHunu 

10. ^>cf^ drcn 3 mitt=: 
ne, orf) iSub, f)nru ()etiga, 
f)nru rdttfdrbetiga od) o^ 
ftraffeliga mi nnigingoui 
mcb eber, fotn trobben; 

IL Sdfoni 3 metcn, 
att mi, fdfcjn en fabcr fin 
barn, bafmc fiirnianat od) 
tri5ftat t;mar ocT) en iblanb 
cbe ; 

12. Cdj bcttigat, att 3 6a^2,5. ben L till be 3:^cffalotticer. 473 marbeltga ffuttcn mvinbra 
fi3r ®ubt, ben ebcr taUai 
^afmcr m fitt rffe oc^ ^Sr^ 

utan atcrmanbo tatf om®u:s 
bi, att^ bd 3 anammaben 
af of} bet prebtfabe orbct 
om ©ub, anammaben 3 
bet t#e fdfom mennifforg 
orb, utan, fdfom bet fan^^ 
nerlic^a dr, fom ®ub6 orb, 
())utf!en ocf merfar t eber, 
fom tron, 

14. Zt) 3 dren morb^ 
nc, fare 6ri3ber, be ®ub^ 
fovfamlin.qar^ efterf5Ijare, 
fom utt Subeen dro, t (Sl^rt- 
fto 3@fn, att 3 betfauuna 
tibtt f;afmen af ebra tc\,na 
frdnber, fom be af 3nbo5 
men; 

15. ^milfe otf |)@rran 
3C5'fum brdpo, od) fina eg- 
na ^rop^cter; oc^ l^afiua 
fBrfotjt og, od) tdcfaS tdPe 
©ubi, oc| attorn menni- 
ffom dro be etnot; 

16. S'orfcjuba o§ un= 
berhjtfa .^ebningomen, ber:= 
meb be fEota fattge marba, 
pd bet be ffoia futtfomna 
fina fi;nber atttib; t^ n)re= 
ben dr fommen ofi^oer bem 
tntttt dnban. 

17. 2«en mO tdxt 6r3- ber, fcban tvi HU ndgon tib 
^abe mifl eber efter anfig' 
ttt^ 0^ tdfe efter I)jertat, 
^aftoc wi be§ mcr f;aftat 
tttt att fe ebart anfigte, 
meb flor 6egdre(fe. 

18. ©erfore (;abom wi 
melat fomma titt eber (jaj^ 
"ipautug) tlud refor; od) 
Satana3 ^afwer o^ fiJr- 
()inbrat. 

19. Zt) ^loab dr mdrt 
1)0^, ctter frojb, etter fro= 
nan tiff mdr Seriimmelfe? 
5(ren o* tcfe 3 bet, fBr 
mdrouT <g>(5rra 3®f« K^ri^^ 
flo, t f;an^ ttfffommelfe? 

20. 3 dren ju mdr pii^ 
oi^ fri3jb. 

3. (§.apxtUt 

^jinot^cuS fcinb, fijmmer igfu. 
Bon om troncS fBrfofting. 

'^^erfi3re funbom tot tcfe 
^^^ fdnger f)afmat fi3r^ 
brag; od) og fi;nteg, ati 
wi utt "^Kt^tn affena ffutte 
qmare bd'fma. 

2. Od) f}aftvt fdnbt srt:= 
mot^eum, mdr brober, oc^ 
®ub^ tjenare, od) lodr f)ltU 
pare t ©oangelio (S^riftt, 
m att flt;rfa od) triSfla 
eber t ebra tro; 

3. ^d bet tngen ffutte 
(dta \nita jig uti benna 6e? 474 

brSf^oeffc; tv; Sluetcn, ati 
n)( cironi berh'K fattc, 

A. S^i; ncir wi morcui 
ncir cber, fabc tut ebcr bet 
tidforcnc, ait Wi nuifte (tbvi 
6cbrofrucIfc;fdfom ocf ffebt 
rtt^ od) 3 meten. 

5, ©erfcre funbe jag 
cd idPe ISugcr (;aftuat fSr^ 
biag, utau fcinbe dflab; 
)?d bet jag f(^u((e forfara 
ebva tro, att tiT(dfment^)r6 
fieftviren irfe ^abe fiSrfoft 
eber, ocf) mart arfcete ^abe 
bd fdfdngt ioorbtt, 

6, Mtn nu ni;liga, fe- 
ban $:ttnotr;eu6 fomrneit 
Wax tilt o§ tfrdit eber, oc^ 
unbertmfte o§ ebra tro odj 
fdrfef; o^ att S ciKttb 
tanfen pa c§ titt bet 6a^ 
fta, ^^ dftuiibeu ati fe d§, 
fdfom ocf tin eber; 

7, !fflcrboni itn', fare 
fcrober, f;ugfmafabe pa eber, 
uti all tudr 6ebri5fu)e(fc ecf) 
lu^b, geiiom ebra tiu 

8* '^i; tui (efme nn, ef- 
tcr 3 f^dn t .g)erranouu 

9. .g)Vuab tacf fuiuie \vi 
i5^ubi fdga fi3r eber, for all 
ben gldbje fom \vi ijaf\m 
af eber, for mdr @ub? 

10, 'M feebje bag oc^ 
uatt gauflPa u\\)dtt^ att \vi 
mdgom f: cbart annate, ocf} @. ^Panli e^jiftel ©a)>, 3,4 it^^^fiitta bet f ebra tro 
fatta^. 

11, Tim ®ub fjeffmcr, 
0(^ mdr '55'aber, oc^ hjdr 
mxxt Sefiig 6(;rtflu0 
fficfe mdr h)dg tiT( eber. 

12, 9J{en .g>@rren for^ 
ofe eber, od^ (dte fdrtefen 
iSfmerflBba htbBrbeS od^ titt 
ijimx man; fdfom ocf \m 
cire tili eb-er; 

15, 5ttt ebor f)]erta indga 
ftt;rft, Dcf) oftraffefig hii^m 
i f;e[tgf;et, fi3r @ubt od) md- 
rom 3raber, utt imxQ ig)(?r= 
rao Stvfu (5t;rtftt tiUtom^ 
uielfe, meb ad ^ancf ()etgon. 

4, (Bapitltt 

diatt mnUl ^tSfl af upp^ 
finnbctfcn. 

SJ\ttenneia, fare brober, 
dJ Gebje it)t eber, orf; for= 
mane genom 'max ^^iyxxa 
3($'fuin, fdfom 3 I;af^ven 
utibfdtigit af o^, ^uru 3 
iDanbra ffolen, ocl) tdcfae! 
(^iibi, att 3 ju mer fu(^ 
fomltge tuarben, 

2, ^t; 3 iycten (;)uab 
6nb lot gdfmom eber, ge- 
nom .^(^rran 3^^'f»ni, 

5, ^i; betta dr (3nU 
mflje, ebor f)e(ge(fe, att 3 
fl^n Boleri; 

4, Od) t)U)ar oc^ en af Sa^j, 4, ben L till t>t S^^effalonicer, 475 ebcr luct Ui)aUa \iit fat t 
fecfgctfe Dc^ arc; 

rclfe^ fdfoni cgtebumgar, be 
fom af @ubt tntct tweta; 
G. SD(^ att tngcn fi3r- 
tn;dfer clfer fmtfer fin 6ro^ 
ber t ndc^on l^anbel; tt) 
ii^li'rrcn ar ^aumarcu of- 
tuer aili bctta; fdfoin mt 
ocf ebcr ttttforenc fabont 
od) 6ett;gabouu 

7, ^'y t^htb l;aftDer ttfe 
fallat o§nU orcnlig(;et,utaii 
ttll ()e[geffe, 

8, S)en ber nu fSraf- 
tar, ^an foraftar trfe nd- 
gon inenntft'D, utan @ub, 
beu fin <g)e(ga '^(nba f;afiuer 
gifmit t eber« 

9, ^Mm oni brobedig 
tdtUt goreJ ict'e 6e(;of att 
jvig ffrtfiyer eber; t^ 3 dren 
fjctftyc (drbc af ®ubt, att 3 
ft'olen dlffa eber in65rbe5* 

10, Oc^ bet g5ren 3 
ecf ^3d alia Brobcrna, foni 
i(;cla 9}tacebonien dro; men 
\vi foruianc eber, tdre W6= 
ber, att 3 ju uier fuf(fo«i= 
lige njarbem 

1 1, Ocf) iuinnldggec eber, 
att 3 dren rolige, oc^ ffB^ 
ter ebor egen ftt;rfe; odf) ar= 
fceter uieb ebra pnber, fd- 
fom yM eber (>ub{t i)(\^Wi\ 12. ^Ut 3 ^afioen ebcr 
drftga nteb bem, fom utau=^ 
an dro, oc^ att 3 b^^^-^ 
tntet betorftuen, 

15. Tim hjt n^ilje icfc 
biifja fi3r eber, f dre Br^ber^ 
om bem fom affomnabe d= 
ro, att 3 t^c fBrjen fdfom 
be anbre, be ber tntet ijopp 
(;afma. 

14. Zi) om mi tro, att 
3^'fu6 dr bober odj app^ 
ftdnben, fd ffall odT @ub 
bem, fom affonuiabe aw, 
genom 3^fuin fram()afma 
meb f;onom. 

15. Zi) betta fdge tvi 
eber, fdfom .g)(5iranS orb, 
att mi, fom (efme od) tgen:= 
6Hfme ntx .g^rranS tifl:= 
fonunelfe, ffole icFe fore- 
fomma bem fom fofma. 

16. Sti) fjelfmer t^lFcrcn 
ftatt ftiga neb af fjimmcfcn 
meb f;drfhn, odf; Ofmerdn- 
gcl6 ro(t, oc^ meb (^3nb^ 
Oafun; ocf) be bobe i 6f;rif(o 
fMa n)?pftd i fi3rflone; 

17. 5)erefter mi, fom 
(efme ocf) igenHifiye, mar^ 
bom tinifa meb bem 6ort= 
tagne i ^t}n emot ^Srran 
i mdbret; ocf) fd fPoIe mi 6Iif= 
ma ndr $(?rranom afftib. 

18. ^a trUfter eber nn 
meb bc§a orbcn inbiJrbei. 476 ®. «Pouli e<)iftel Ka^ 5. 5. (Sapitlct 

Domcbagen. 23crcbeIfo bcrtiH. 

5tt>en om ttbcr orf) flun^ 
*^ bcr, fare triSber, ar 
icfe 6c()of ait ffrifma cbcr. 

2. STt; 3 ^eten h)a(, att 
§Srran6 baq ffalt !oinina 
fvifcm en tjuf cm nattcna. 

3. ©crfBrc, nSr be tvax^ 
ba fagcinbe: ®et Sr frtb, 
oil att Hnc^ utan fara, ba 
ffatt bcni ()afle%{t fgrberf 
Bfmerfomma, (tfafom fBb- 
flopinan qminnonc pafom^ 
met, fom fjaftranbeS ar; 
od) be ffota icfe funna 
unbflt;. 

4. gjhti S, fcire trBDer, 
aren tcfe utt mMxd, att 
ben bac^ctt fafom en tjnf 
f!att fa^eber fatt. 

5. ?(tte S Sren IjufenS 
fcarn, cc^ bac^fenS 6arn; 
mi ijixmn icfe nattene titt, 
tcfe fetter uxMxtt 

6. @d later d§ nu tcfe 
f'jfma fafom be anbre; n^ 
tan tdter ofj mata od} m;!- 
tre njara; 

7. '$^1; be fom fofma, 
be fofma om nattenn; od) 
be fom brucfne Sro, be ciro 
brudfne om ncvttena* iTObbe troneg od) Mr(c^ 
fenS !rafmeto, od^ faltgk^ 
teneS ^o^?^ fiJr en ^jetm. 

9. Sti) ®nb f)afmer icfc 
fatt o§ iiU n^rcbe, utan att 
ac\a fafic\f)et, c^enom mdr 
^(?rra S^fum (S^iiflum; 

10* ®en fiir c§ beb 
dr; ^3a bet, e()iuab nji n^a^ 
!e etter fofme, ffole m tef:= 
n^a famt meb ^onom*, 

11, ©erfiJre fiJrmaner 
eber tni»i3rbe6, oc^ n)3p6tvi"\= 
c\er ()mar ben anbra, fdfom 
3 o(f c\i3ren, 

12. Tltn mi 6ebje eber, 
fare 6ri3ber, M S fdnnen 
bem font arBeta iblanb eber, 
oi) f{d eber fere f $grra== 
nom, od) fBrmana eber; 

15. $dtter bem be§ fci= 
rare, f»r berag merf 6 ff utt; 
od^ marer frtbfamme meb 
bem. 

11. OTcn mi fcebje eber, 
fare brbbcr, fdrmaner be 
ofebti^a, triJfler be f(enmD= 
bic\a, l)ie(per be fma^a, ma- 
rer vdnc^mobic^e mtb ^mar 
man. 

15. ®er titt, att tnc^en 
meberc^dtler ndc^rom onbt 
fiJr onbt, utan atttib farer 
efter bet cjoba inbBrbecf, 8. Tltn mi, fom baf^en oc^ meb ^mar man.' 
titt^Bre, ffole n^ftre \nau\J^ 16. XSarer atttib glabc. Sa^ 1, ben 2. till be S^effalonicct. 477 17. il3ebjcr utau atcr^ 
tuaubo, 

18. ^2Sarcr tatffainme i 
att ting; ti; bet cir @ixb6 
luitjc out cbcr, gcucnt S®- 
fiuii (£l;ri[tuut. 

19. lltffdd'cr ict'c ^ilnbau. 

20. S'oraftcv tcfc ^^iro^ 
pijciitx. 

2U WHtn pxb^tDtt aU 
ting, ot^ bc^Sflct bet gobt 
at, 

22. g'l^t afit bet fom 
oubt ftnes. 

23. Mtn fjctfmer ]xi^- 
fcu6 ©lib l;elge cbcr i3fmcr 
afit, att cbar ^ele anbe, 
od) fjal, od^ fro))p, mdtte 
tuara be(;affctt xiian ftraff, fit tidfornttidfe. 

24. ^an ax trofafl, fom 
cbcr Mlat ija^wtx] beti tet 
Dcf \ml fitdbovbar. 

25. SXaxc hi'6t;tXf 6cbcr 
for o§. 

26. ^clfer aHa 6robcr= 
ita utt en (;e(tg h;g. 

27. S«9 befmdr cbcr 
mtb perron, att 3 bcuna 
@^(ftc(eit lafa (dtcn for alia 
ijtio^a bri3berna. 

28. SBdrS ^(grraS S®^ 
fu (S^rifli itdb mare iiieb 
cbcr: 5lmen. 

2:ill be Sl^cffalonlcer brtt 
forra, [frifujctt af ^t^eu. ®. ^aiiU @t)tfte( t>cn aniva till t>e 
^l}ciialf>iticev^ h (S^apitltt 

%ada8, trBjlao, Bcbcs. 

Sl\aulu§, od) ^ilbattu6, 
V od) S^ttttot()cu6, ben 
forfainling i ^(jeffalonica, 
t ®ubt mdrom ^abcr, od) 
.^(5rranotn 3®fu (S^rtfio: 
2. 9Mb n^arc mcb eber, 
od) frib af ©ubt n^drom 
g-aber, od^ .^©rranotn 3®- 
fu e^rtflo. 3. m ffolc tatfa @ttbt 
attttb fi3r cbcr, fare tjriibcr, 
fdfotn ttttborltgtt dr; ti) 
ebor tro f5ri3!aS f^orftga, 
0^ aUa^ cbra fdrlcf 6f= 
merflobar tn65rbc6; 

4. (Sd att mt fjelftuc 
6erl3tnmc d§, t ®ubS fcr:= 
famltngar, af cbart tdfa= 
mob 0$ tro, utt affa cbra 
fiJrfdrjetfer od^ UMftvtU 
fer, fom 9f ttbenj 478 @. ^ouli g|3iftel (Ja^ i, 2, 5» 2dfo»i ett U\vh3 Htl 
'^^ubci rattimfa bom; pa 

bigc ttT( @ubS ntc, for gobI;ctcnc6 up|3fat, od) tto^ 
iic6 ii^erf I fraftcnc; 

12. ^a bet marS ^(5-r=: 
raa SCrfu ef^rifh' 9?amn 
nid )3rtfabt i^arba pd cbcr, 
Dd) 3 pa ijonom^ cftcr mdr 6. (Sftcr bet cir xati\m]i 
fi3r @ubt gtfnja bem 6e:= ®ub'3 od^^gertan^ SC^'- 
brofmelfe ic^cn, fom eber 
tebroftya; 

7. 37ien cber, fom 6e- brBfmciiS^ toItgI)et meb og; 
bd ^erren 3®fu6 it)3|)en fit 6(;rtfli ndb, 

5Intt(i^ri)lu«3. ©life ntfotar, t?:l- 
gar, jl^rfcr. fault meb fine fraft§?i[uglar;i ^^ re 6ri3ber, fi3r ii^drS 
8, Od} meb eIb6Id9a,l|)Grra6 ^(S}u S.^rifli ttfi:: 
tiU att ijdmna^ i3fmer bemjfommelfe, od) for mdra fom ide fdmia ®ub^ od^ 
ofiDer bem fom ide U;btge 
dro mdra .g)@rra8 '^iS]u 
<S^xi\ii ©bangelto; forfamlingS ffuH t imxmn^ 

2. 5(tt 3 ide fuarltga 

IdtenfieiueBaeber ifrdn cbart 

finne, tde (;effer forff'rdda, 9. ^gtrndf e pmo Itba ff 0:= f^marfen genom anba, eUer 
[a, ^d cmtga fDrberfmct^lgenom orb, effer genom 
af ^Srrang miffgte, od) afibrcf, Iita fom betfdnbtiuo- ijan^ (;drltga magt; re af ofj, fdfom d^I^rifli bag 10. ®d f)an ]taU fom^-- fi3r ()anben ii^ore* 

ma tiU att forflaraS { fm 3. £dtcr iiigcu for for a 
^elgon, o^ unberlig mar-!cbcr tndgon mdtto; ti; ijan 
ia i allom bem fom trD;;t'Dmmer tde, utan ttflfore- 
tt; mart mittuc665rb tiWnt ft'er affati, od) up).^eit= 
eber om ben bagen (;afiDen Bar marber fi;itbene^ mcii= 
;\ trott. 

11. SDd) forbenfeuU beb^ ntffa, fbrta|)|.^elfeit§ bant. 
, 4. ^imlUn dr en mots je mi od atltib f5r eber/ ^anbate, od) npp^d^ton 
att tvax ®nb wiiU gi3ra'jtg ofwcr attt t>ct ®«b 
eber mdrbiga till benna falsjjeUet ©nbetjenfl faUae; 
(elfen, o^ u:p))fi;lla aUt ffi att ^an fatter (tj i Sa^ 2. bcti 2. till be ^^effalotticcr. 479 i^nH ttmptl ffifom en 
®«b, od^ difJtjet jtg fore 
fom ^an wore &nt>. 

5, a)h'uncug S i^e, ait 
jag fabc eber betta^ bd jag 
diinu mar ndr ebcr? 

6, SDd) ()mab dnnu ^ui^ 
brar, njctcn 3, att 'i)an loiUforelfe, fd att be ffo= 
la tro lognette; 

12. *pa bet be ffola 
aHe bombe Joarba, fom 
idt ^afJoa trott faunin= 
gene, utan Ijaftua Infl tifi 
ordttfdrbig^eten. 

15* aWen hJt ffole all:: ftallmarba u}))3en6ar t fm I ttb tatf a ®ubt fdr eber, !d:= 
tib, re Prober, dlfFabe af ^(5r= 

ranom, att ®itb l^afmer 
eber utiualt till fa(tg()et af 
tjegi;nnelfen, gciiom ^2(u' 
bans t)elgelfe, o^ i fan^ 
nmgeneg tro; 

14. 3 ^iuOTo ^an ebcr 
fadat ^afmer genom mart 
et?angcltum, tttl mdr§ .p(^r= 
rag 3@fu (S(;rifti ^drliga 
cgenbom. 

15. ®d tldr nu, fare 
Brober, od) ^dUer eber \v\h 
be flabgar, fom 3 Idtt 
f)afmcu, e()mab bet dr (Tcbt 
af mdrt orb eder Brcf, 

16. Wflm fjelfmcr mdr 
$@rre, ^(^nx^ (Sl;r{flu§, 
od) ®ub oc^ mdr grabei^ 
ben o§ dlfFat l)afmer, o^ 
gifmit en emig triijl, oc^ 
tit gobt ijQpp genom nd= 
bcna; 

17. «g)an l;ngfma(e ebor 
^jerta, od) fti;rfe eber ntt 
aU Idrbom, o(^ goba gerf 
nfngar. 7. ^9 ^ati merfar aUa^ 
rebocnbt1Ponal)emItga; alle- 
nafl ben ber nn T)tnbrar, 
i^an nidfie fomnia af md^ 
gen. 

8. 0(^ fS warber bS 
ben Dnbe n^jjjenbar, t)tt}iU 
fen ^®rren ffall brd^ja 
meb fxm mnn$ ?tnba; od) 
ffaU gora en ant>a meb 
^onom, genom jtn tiHfom= 
melfe$ nppenbarelfe; 

9. .^milfens tiafom= 
ttielfe ffet eftet @atan6 
metfan, meb alia logm 
aftiga ftafter, oc^ tecfen, 
oc^ nnber; 

10. Cd^ meb att fdr= 
fotelfe tin ovdttfdrbig^et, 
ihlant> bem fom fdrtfl<j= 
|)abe watba; berfore, att 
bt icfe anammabe fdrle= 
fen tiE fanningena, att 
be mStte falige worbit. 

11. tdfbenflua fPatt 
ijinh [dttba bem fraftig 480 (g. ^anli g^jiftel (Eap. 3, 3. (§.apititt 

§6pb for orbete fram^ang. %l\^ 
oflicf, K. 

'^ttcrmera, fare brobeiv 
if/ bebcr for q^; ait §@r= 
rauS orb md ^afma frani^ 
gang, oc^ pttfabt marba, 
fdfom orf ndr cber* 

2. Dd| att h^t mdgom 
frtabe marba ifrd t)imaxti^ 
ga o(^ arga mcnnifFor; ti; 
tvon dr itfe ()morg matiS. 

5, 9J?cn .^©rrcn dr trc= 
fafl, ben eber ftt?rfa jTafl, 
od) bch^ara fi3r bet onba. 

4. SJien iDt fi3rfe d§ tttl 
eber t ^(grranoni, att Z 
gSren od) giJranbe marben 
^\\3ab iDt eber Bubit ^fme. 

n. SKen p®rren fl^re 
ebart ^jerta titt ®nbg fdr:: 
kt Q^ tiii e(;rtflt tdlaniob. 

6. SDdC) Ibjnbom mi eber, 
fdre Prober, t n)dr6 ^er:=| 
ra3 S®fu 6()rtfli 9Jamn, 
att 3 bragen eber ifrd t^mar 
od) en brober, fom Dflfttfe=: 
tiga manbrar, oif idfe ef:^ 
ter ben flabga foni tjan 
^afmer fdtt af d§« 

7, %\) S ^ften fjelfmc, 
r;uru S i^iJ^^^it D§ efterfi3()a; 
fbrbcnflPnll mi ()aboni og 
itfe offitfeliga ibianb eber; 

8. 5Srfe t)e(Ier tac^it hx6^ bet till gdfmes af ndgrom; 
utan mcb arfccte ocl) nio=: 
bo, natt od) bag, \)af\m 
\m hxxifat d§, pa bet \m 
ingen af eber fhdle mara 
tiU tunga; 

9, Sd'e berfi3re, att lui 
be§ tde ntagt (;abom; ntan 
att n)i ffutle gifiva og f jc(f= 
wci eber till efterb5nie(fe, 
att efterfiiija d§, 

10, Dcl^ bd \m tuorcin 
ndr eber, bi)bo mi eber fd:= 
bant, att {)o ber id'e milfe 
arBcta, ijan ffnKe irfe (kI^ 
ler dta. 

11, Stt) \m ^ore, att 
fonilige i6(anb eber nnigdS 
offitfeliga, oi} arlieta in- 
ttt^ xxtan brifma fdfdngo, 

12, 93Jen bent, font fd- 
bana dro, bjnbe mi ocf) fiJr^: 
mane, genom mdr ^^r=: 
xa 3©fnm (Sr^rijlutn, att 
be arbeta meb ftifU^et, od; 
dta fitt eget brob, 

15, Tim 3, fdre 6ro= 
ber, fiJrtriJtten^ idt gi3ra 
bd gobt dr, 

14, SDm nn ndgor td'c 
mide U;ba mart orb, I^o- 
noni tedner npp i ttt bref, 
oc(; l)afmer ingen nmgdn^^ 
gclfe meb ^onom, pa bet 
Ijan feaa Bl^ga^, 

15, Oocf fatter ^onom (Eap.i. ben L till Simot^ettm. 481 i£t fdfom en otuan; utan 
fiSrmaner ^onom fdfom en 
fcrober^ 

i 16. 2)Zen fjelftuer frib^ 
fen^ ^@rre gtfme eber frtb 
allttb, t atta^anba mdtto. 
^@rren mate meb eber aU 
lorn. 17, .^et^ntng meb mtm 
^auK ^anb, ^mtlfet ax ttd-^ 
net t aa bref* ®d ffrif^^ 
met jag* 

18. ajdrS^emgSefu 
S^rifit ndb mare meb eber 
affom: Stmem ®. ^auli @|>iftel &en f6tta till 
Ximotl^euim 

L ©a^jitlet. ibe mgen Snba ^afma, odj %abUxs, lagcng, ©tjangclii art 

q\auIuS, 3©fu g^rtfli ^2t. 
*^ poftel, efter ©ub^ mdr 
^ralfareS od^ §@rrang S®^ 
fu S^rtflt feefaUntng^ ben 
mart ^opp dr, 

2. ^imot^eo, mtnomrdtt= 
finniga fon t trone: 9ldb, 
ibarm^erttg^et, frib af ®ubt 
mdrom %ciitx^ od^ af 3@fu 
S^rtflo mdrom ^(5rra. 

3. *Sdfoir; jag 6ab big, 
att bu flullc 6(tfma qmar 
i e^J^efo, bd jag for m i 
9Jlacebonten/ fd gor otf; att 
bu md bjuba fomltgom, ait 
be ingen annan (drbom ef:= 
terfiJtja; 

4. x)S) ingen aft gifma 
ijd fabler od^ flcigtiegt|ici, 

as dfiabfomma f))i3r^mdl, mer 
an fdrbattring till (Sub, t 
trone. 

5. X\) i^ufmu^fumman 
af hnbtt at tdxhhn af 
tit rent f)ittta, o^ of ctt 
gobt fammete, o^ af en 
offr^mtab tto; 

6. Sf^d ^milfen fomli^ 
ge ^afma farit mtUe, cc^ 
dro ommdnbe tiii ont;ttigt 
fqmatter; 

7. Od) milja mara nid:s 
jlare i ®friflen, od^ forfia 
icfe f;mab be fdga, eltei 
^mab be ^dtta. 

8. m mete mdl att \a^ 
gen dr gob, bd man ^enne 
rdtteliga 6rufar. 

9. 28etanbea, aii l)em 
rattfatbiga ax ingen lag 

(21) 482 «. VattU iSpi^ttl ©cH)^ 1, fatt; Mian orattf^rbtgom, 
od) oliibigotii, ogubaftigom, 
oci) ftjnbatotn , ol^eltgoni , 
cc^ oanbcltgom, faberniDr- 
barcm od^ mobcrinorbaroiii, 
manbra^^arom, 

ffci lib atom, dt fommrn i ttjctlbctta, tiB 
att ftalfa ft^tibare; iblotib 
^n)ilfa jag iir ben fdtttam= 

16« 2Rcn mig or loe^ 

berfarcn batm^crtig^ct, 

pa btt Sefus ©f)ri^iie 

mcnnif!Dtjuf==|fluHc fjo mig f6rndmli= ti^oni, Ijugarcm, mcneba^ gaj! bcmifa alio lfingmo= 
roin; ocl) ^tt^ab aunat fd==ibig]^ct, bcm till eftctbomc, bant cir^ bet en t^elfofam 
L'-irbom emct fatter, 

!!♦ eftcr beng faltga 
@ub^ ^arltga (Sbangclmnv 
^a>tllet mtg betrobt fir. 

12, Od) jag tadar n)d= 
rom §erra el)rtflD S^fu, 
fom nitg l^aftDer gjort mags: 
tta, Dc^ rafnat nn'g trogen, 
oc^ fatt t bet cimSetet; 

15. Sag/ font tlHfBrene 
irar en forfnicibare, od^ en 
fcrfoljare, cdj en mdtb^^ 
merfare; men mtg dr barm^^ 
i^erttg^et meberfaren, it) jag 
^afn^er bet gjort onjetanbe^^ 
t Dtrc. 

14. a)ien njdr^ |)(^rrag 
ndb ^fh)er be§ mer i3fmer^ 
ffiibat, genom trona od) 
far(e!en, t (S^riflo SSfu. 

15. ©ct or ctt fop 
orb, o(^ i oKo mStto toixl 
xodtht ait man t>tt ananu 
mat, ati f^Miitm S^fus fom pa l^ononi tro ffulle 
tiE enjinncrligit Uf. 

17. SJtctt ®ubi, htn 
ctm%a Sonungenoni, ofdr= 
gongligom, oftjnligom, ol= 
Icno ttiifom, more pvi^ 
ot^ dro, i otto enjig^et: 
%men. 

18. ^tita bubet befatter 
jag big, mm (on Sttmotbee, 
efter be forra ijrop^etter 
om btg, att bu brutar big 
bentti fom en gob ftigg=: 
man; 

19. $afmanbe§ trona, 
oc^ gobt fanuijet; ^njilfet 
fomlige t^afn^a bortbrifn?it, 
od^ dro ffepp^brntnc tv^^xt^ 
ne i trone. 

20. 5(f ^itn'tfom dr ^i)^ 
menen^, oc^ 5llexanber, 
(;njilfa jag @atane ant^ 
trarbat ^afnjer; pa bet be 
ffnttc Idra tdfc mer fotr 
fmdba. ®<tp» 2. bett L tin Simotl^eiim. 485 2. (S^apitUt 

©cb fSr aUa, ®ube \v\\\a. 
Eitui'nnopt^bnab. 

^^d fiSrmattar jag nu, 
^^ att man fi3r off ttng 
^afmcr 6i3ncr, dfallan, fdr- 
BiJticr cd^ tatf fagelfe, for 
alia mcnntfFor; 

2. g'or ^onungar, od^ 
f5r ada Ofmerl^et; pa bet 
mt mdgc Icfma utt ctt ro^ 
(tgtt oc^ fltlla tefmcrtte, t att 
©ubafttg^et o^ driigf^ci 

3. Sr^ fdbant dr gobt 
Dc^ tadfndmltgtt fix Oubf, 
lt)drom S'^dtf^rc; 

4. @om tDitt ott alia 
mcnniffot ffola frdlftc 
matba, oc^ titt fanninge= 
ncs fwttjTap fomma, 

5. $^ bet (it en ®ub, 
ot^ en SRcblare emeHan 
®nb od^ mettnijTor, n(im= 
liga ben mennifTan (§^1)n- 

6. ^niiffenfigfielfgifr 
njit l^afmet fdr atta tiff a= 
terlofen, att ffibant ffnffe 
i jin tib prebifabt marba. 

7« ®er jag otf uti )tk:= 
fab dr en ^tebtfare od^ 
^I^?ofieI; jag fdger fanntn:= 
gen t 4^rtfio, od^ tjuger 
tdPe, ©cbntngarna^ Idrare f 
Irene odfe fannmgcne. 
2D2 8, ®d njfff }ag nn, 
att mdnncrna fcebja { all 
xnm^ oif u^l^I^fta l^etfga 
^dnber, utan tvrebe od^ 
itr^dan. 

9. ®ammalnnba odf, M 
qtijtnnorna px^ha fig t Mf^ 
ttjeltgom fldbetonab, nieb 
BI^ga?tfg^et oij f\)]i^tt\ tcfe 
ineb fldtabt ^dr, etlcr gulb^ 
efler ^jerlor, eflcr fojlelig 
fldbnab ; 

10« IXtan^ fvifom be qwim 
nor PfmeS foni gxtba!tig= 
\)tt 'Ben^tfa, meb goba ger^ 
ntngar* 

11, 6n qminna laU tora 
fig t fltKf^et, uieb all urn 
berbdntg^et. 

12, SWen qhjinnone f^d^ 
bcr jag idfe, ati ^on antra 
(drer, od^ td^e ^effer rdbcr 
Bfmer mannen, ntan n.iare 
t fliff^et- 

13, :^v ^^^^^ ^^^^^ f'^^f^ 
flfa^ab, od^ feban @ba. 

14, D^ 5(bam marbt kh 
Bebragen; utan qtutnnan 
marbt tebragen, od^ fern 
ofnjertrdbclfen dflab. 

15, aJlen i)on njat^ 
bet Hfjodl falig, genom 
batnsborben, om l^on blif^ 
ttjet i ttone, oc^ fdtlefe* 
ttom, of^ i t^d^tlfc, meb 484 @^ yauli ©piftel Ea^ 3. 3. (S^apitUt 

ScirarcS cgcnf!a|jer, ®ub0 ^cm* 

^et ar ju ctt fafl orb: 

©ifFopaambetc, ^an aflun::= 
bar en c^ob gernmg. 

2. ®a ffall nu en St:: 
ft'op rt>ara oflraffeltg, cue 
^ujlru§ man, n^afanbe, 
ni)ftcr, febtg, gdftgtfmarc, 
laraftt,q; 

3* Sngen brinfarc, idfe 
Bitter, idfe fntfen efter flem 
n^inning; utan mtlb, trfe 
tratofam, i£t gtrig; 

4. ©en fttt^^ua n)SI fi3:: 
refldr; ben ber t^btg barn 
l^afmer, mtti aUa arlig^et 

5. ^tvax nn ndgor ttfe 
fan fiirefld fitt eget ^u§, 
^urufraa^anfBrefid®ubg 
fBrfamlmg? 

6. Stfe -^^^^riflen: ^d 
bet f)an tdfe flPaH u)3))6Iafaa, 
01^ fatta i laflarenS boim 

7. ^an mdfle ocf f;af:: 
ma ett gobt mtttne^biSrb af 
beui fom utantttt dro; pa 
bet ()an idt ffall faUa utt 
laflaren^ fiJrfmabelfe oij 
fnaro. 

8. Sammalunba otf tje^ 
narena, ffola drlige n^ara, 
irfc titjctalige, icfe brinfare, trfe fm'fne cfter flem njin= 
nmg; 

a ȣ)dttanbe3 troneS^cm:^ 
Itg^ct meb tit rent famn^ct. 

10, Dd^ be ffola fiJvft 
fdrfiJfag; o^ feban flfola 
be jtjena, ndr tngen fan 
flraffa bcm, 

11, S)era6 ^nflrur fams 
malebeg, ffola orf firltga 
mara, trfc fortalcrffor; nvf= 
tra, trofafia i all ting. 

12, ^jenarena ffola nja= 
ra cne ^uftru^ man^ be fin 
Barn \mi fi^refid, oi) fin 
egcn ^u^, 

13, Sti) be ber n?dl tje- 
na, forttjdrfma ftg ett gofct 
up|3fleg, oc^ m^tfen triifi 
t trone, fom dr t S^rifio 

14, ^dta ffrifmer jag 
big, for^Dp))anbeS ffe ffola 
att jag fommer fnart tiU 

15, £)i} om fd l)dnbe 
att jag fortiSfmar, att bu 
nid imia ^nrnlebe^ bn urn- 
gd ffall utt ®ub^ ^u^, fcui 
dr leftraitbe^ ©ub6 fiirfam^ 
ling, en pelare, od^ fanning 
geneS grunbujal, 

16, Dc^ utan tmifiuct 
dr @ubafttg(;etene^ ^cmlig- 
l)et ftor: ®ub dr u^^^enfcar 
njorbcn i Utttt^ rdttfdrbt- ^ap. 4, bett L till Ximot^tnm. 485 gab i ^lubanom, fi;nt "4ng^ oc^ gob tclrbom, meb \)\mU 
(omcrt, ^)rebifab .gjebningo^ ifen bu aUttb mavit ^aftwer, 
men, trobb tmerlbenc, itpp'l 7« ^Jien oanbeltga cdj 
tagen i ()Mtgl;etetu jt'drlmgafabter ldtfara;n'cn 

1 ««Htrr.f jofrua big fjetf till gubaf:= 

^ntit^riftud, ^attldrate0drn»i9.| g, :^^ Ufamlig SfntUg 

5W>en 5^nben fagcr riar:=|arfiJga till nt;ttD; men gitb:= 
^^ liga, att i i;tterfla ti* aftigl^et ar nt;tttg ttE all berna ffola fomlige faUa 
ifrd trone, ^dHanbe fig in^ 
tiU bebrdgeliga anbar q6j 
bjeflaldrbom; 

2. (Senom bem fom meb 
ftr^mteri tala (bgn, od^ 
t}aftt)a brdnbt itdtn i fin 
fammet; 

3. Ocl| fdrbjuba agtett= 
f!a(i; bjuOa ffona maten^ 
fom ®ub ffafjat ^afmer 
tia ott taga meb tarffos 
geife bem ttognom^ oc^ 
bem fom ^afma forflitt 
fannittgenm 

4. Zt) aUt bet (^ub ff a--. 
pat ^afmer dr gobt. od) in* 
tet bortfaftanbe^, fom meb 
tarffdgelfe taget marber* 

5^ ^9 bet iuarber (;el^ 
gabt genom ^nt^ orb oc^ 
biJnen* 

6, y^dr bu fdbant gif:* 
mec btbberna f5re, fd blif* 
mer bu en gob S^fit ^W- 
fti tjenaie; fdfom bu up))s 
fBbber aft i troneS orbom. ting, 0^ ^afber (Bfte cm 
betta lifmet, od^ ttt tiiitom^ 
manbe* 

a ^'et dx ju ett faft orb, 
od) i alia matto mdl rtjdrbt 
att man bet anammar* 

10, ^t; ber|)d arbete mi 
Dct, oc^ marbom fiirfmdbbe, 
att mi \)Qppa^ pa lefman^ 
beel i^ni^ t0J« ^^ ^"^^^ »ien- 
nif^or^ grdlfare, mtn bt- 
f^nnerliga berai;^ fom tro. 

11* Sdbant bjub, od) Idr , 

12, 3»3^tt foratfte h\x\ 
ungbom; utan mar ben* 
trognom en eftcrfyn, i orb, 
i umgdngelje, i fdrlef, i 
^ilnbanom, i trone, i f9if ^et, 

13, ^dU pd att Idfa, 
fi}rmana, Idra, tillbcg jag 
t'ommer, 

14, ^orfumma td?e ben 
gdfmo, fom i big dr, ttn 
big gifmen dr geiiom pro^ 
p^etien, meb ^^3refterna^ 
^dnberd dldgguing. 

16, 2)etta afta; blif ben? 486 @. ^anli (f|)iftel (Eap. 4, 5, utt; pd bet bin fi3r6dttrtug 
ma ijtvaxjom mannc \ipptn= 
bar marbcu 

16. ^af aft pa hio, fjelfs 
njan, o^ pa Idrbomen, bltf 
t bc^a (l^ct'er; tt; om bu fd 
gor, frdlfar bu big fjelfhjan, 
oti; bem font big ^i3ra, 

5. (Eapititt 

^ati fdrmaning. (Infer, ^^rcfier. 

\^m gamla ffaU bu idt 
^^ ^^drbeliga llrajta, utatt 
fiJrmana fdfom en faber; be 
unga fdfom brober; 

2, ®e ganila qminnor 
fdfom m5brar, be unga fd* 
fom fi;ftrat:, meb aU f^flf^et 

3. ^ebra entovna, be ber 
rdtta enfor dro* 

4, Om ndgon enfa ^af^: 
mer barn, eller bamabarn, 
fdbana ff ola fbrft (dra mdi 
regera fitt eget ^u^, od) ^t^ 
xa fdfom fiirdlbrarna bem 
gjort ^afn^a; tp bet dr n)d( 
gjorbt, 0^ (Subt tac^ndms 
iigtt. 

5. ^)M\\ "titi ax en rdtt 
enfa, fom enfam dr, ben 
fitt l)op)) fdtter till (^ub, 
orf) bliftuer alltib i bi3ner 
o4 dfailan, natt oc^ bag* 

«♦ l^ien ben fom tefmer 
i wdlluft, bon dr lefiuaus: 
bed b5b« 7, ^^dbant bjub, ati be 
dro oftraffeliga. 

8» ^mar nu ndgor fina, 
befi;nnerliga fitt \)\i^^M, 
irfe forfi^rjer, U\\ ^afnjer 
fiJrfato trona, oc^ dr ar:= 
gare an en ^ebninge. 

9» ^dt inga enfo utmdl^ 
jae^ t;ngre dn fejrtio dr, ben 
fom l;afmer njarit enS man^ 
i;uftru; 

10. Od^ tDittne^borb ^af^ 
ruer om goba gerningar; 
om l;on ^afn^er \xpp\M 
barn, om ^on ^afiuer ^er- 
bergat, om ^on l;afmer ma- 
git be ^eligag fotter, om 
^on ^afmer pulpit be ht^ 
brijfmaba, om ^on i alia 
goba gerningar ^afkwer tb- 
feltg marit 

11. ^Mtn be unga enfor 
Idt fara; t^ ndr be begt;n' 
na fdttja^ emot (5^riftum, 
\a luilja be gifta fig; 

12* JOd) bcifma fin bom, 
aii be ben fbrfta tron bru? 
tit ^afma. 

15. ^ertillmeb dro be 
fdfdnga, od^ Idra liipa om- 
fring i l;ufen; ja, irfe aU 
lenaft fdfdnga, utan orf 
fqmaUerfulIa, q&j fbrmetna, 
oc^ tala bet fom tcfe borbe, 

14* ^a mili jag nu, att 
be unga cnfot gifta fig, ®a)j. 5,6. belt L till Xixa otfjtnm. 48 7 fi3ba barn, fid ^u^ f5rc, 
tntet tiUfdlie gtfma moU 
ftdiibarcnom till atttalailla* 

15. ^9 nagra ^afiua aU 
laretjo mdnbt tillbafa efter 
^atanam. 

16. ^\mx nn uvigor tro= 
geii mart eilcf qmturta t^af- 
met crttor, ijan fbvfbrje 
bern, od) Idte icife fbrfaui^ 
Imgcn fbrtungac^; att bet 
md bem tiUrdcfa, foni rdt- 
ta ertfor dro. 

17. £)e ^4)retlet, fom 
wdl fotejtd, [tall man ijdU 
la iuata ^nbhti i)tt>tt imx- 
ba; mejt be, fom arbeta i 
orbet od^ latboaietu 

18. ^9 ^t'riftcn fdger: 
S)u ftaU i(fe bitiOa mmi= 
nen tiU <)i Ojrati fom trd= 
flat; o(^: (En arbetare at 
jtn Ion iodrb. 

19. 2:iattdb iiigen tia= 
gomal emot mpu]t,utan 
meb in ellet tie wittne. 

20. £)e fom f^nba, jtraf= 
fa for aaom, att anbre 
fEola o(f frutta> 

21. :;iag beti;gar for 
^ubi, oc^ ^i^iranom S^- 
fu iS:^rtfto, oc^ for be ut^ 
iforaba ^iingiar, att 'on ^dU 
ler betta, utan egeu gob 
t^dJo, oc^ got intet efter 
mdlb. berna ^d ndgon, od) gbr 
big idct feller belaftig i an- 
nar^ man^ fi;nber; ^dll big 
fjetfman fi;ff» 

23. Dricf icte Iduger 
matten, utan bruta ndgot 
fbgo mn^ [6x hin maga^ 
ffuU, oc^ att bu ofta fjutdr. 

24. ^omliga menniftor^ 
ft;nber dro uppenbara, att 
man bem tiliforene bbma 
tan; men fomtiga marba 
feban uppeubara. 

25. c^ammaiunba dro 
oct' fomliga goba gerningar 
u^penbara, od) be anbra 
bltfma oct intet fbrbolba. 

6. (Eapitlet* 

^taltti, Orfcatrcitor. (^:tigl;<jr 

jj^rdlarna, fom unber of 
'^ dro, f^ota ^dlla ftna 
t)errar alia dro mdrba, pa 
Det (^ubg ^^amn odf Idr- 
i)om icfe ffali fbrfmdbb 
marba* 

2. yJlen be fom (;afma 
trogna ^errar, be jTola tcfe 
fbraha bem, forbenffuU be 
dro brbber; ntan mara be§ 
met tjenftatfttge, att be trog^^ 
ne, oc^ dlffaDe, od^ belaf- 
tige uti mdlgerningene dro. 
<Sdbant Idr, oc^ fiirmanci. 488 ®* ^auli ®piftel ^ap. 6,/ 5, .po Ux annard later, 
DC^ irfe bltfmcr luib tt^dx^ 
^Q^xxa^ Si^fu iS-l;riftt (;cU 
fofamma orb, odj tr^it) ben 
Idrbom, font dr oin (^ub- 
aftig^eten, 

4* «!pan dr fbrmbrfrab, 
odf met intet; utan dr fjut 
t f)5ore^mdl od^ orbatrdtor, 
af ^tuiltom fi3beei afunb, 
fif, fiirfmdbelfe, onba mi^=' 
tanfar, 

5^ JL)m;tttga bic^puterin- 
ar emellan be mennift^or, 
bm i fitt finne fbrberfma 
be dro, tfrd ^miita fannius 
geii dr borttagen, be ber 
mena att gubattigt;eten dr 
en luinning* ^Drag big ifrd 
fdcancu 

6* i^ten loatra guoeitg^ 
0fX^ lata ftg ttoia, dr iuiu= 
ning nog. 

7. £9 lui i)a^mt intet 
fdrt in i ipcrll>cna; der= 
f(^re dr t>tt tiaxt, att mi 
idt ^eUet tnnnt ndgot 
fdro ^drnt* 

8. Utan t)i lui ^afjue 
fobo o4i fldbet, fd Idiom 
of bermeb ndia« 

9. i^ien be (om luilja 
rite marba, falla nti i(xt^ 
jtelfe, oc^ i fnciro, od) i 
mdng bdraftig oc^ ji?abelig 
feeftdrelfe, be bee jdnta men* mt^orna uti foibert odj fbr^ 
bbmetfe. 

10» Xx) girigljet dt en 
rot tiU ant onbt; tiU 
f^ioiita fomlige i)a^t\)at)C]t 
Inft, oc^ dro bermeb mat 
fame iftd trone, oc^ ^af= 
joa giort jtg fielfma mtje* 
Un Oebrotioelfe* 

li. Whn bu, (§^ub^ mens: 
nift'a, fl^ fdbant; ^ax efter 
rdtt|drbigi;eten, (^ubattig- 
^eten, trou, tdrleten, tdla- 
mob, fattmob. 

12. ^Idmpa en gob tro- 
neef tamp] fatta eminnerli? 
git lif, tiU l;mtieet bu orf 
tallab dft, oc^ bddnt ^af*: 
mer en gob betdnnelfe fbr 
mdng mittne. 

13* S^g bjuber big for 
v^ubi, fom alit ting gbr let- 
ttjanbe, odj fbr (£^ri)to ;;3(^- 
fn, fom nnber ^l^ontio ^\5i^ 
lato bett;gat ^afmer en gob 
befdnnelfe, 

14. ^tt bn bdlier bubet 
obefmittabt, oftraffelig, in? 
tiU mdr^ .pi^rraef ^{s\n 
i£i;rifti np^jenbarelfe. 

15. ^milta c|^ bete ftall 
I fin tio Un falige oc^ aU 
lena mdlbige Atonnngen bfs 
ttjer alia M-onnngar, odj 
^i2:rren bfmer alia .perrar; 

iki, Dm ber aUena ^af* Ka^j. 1* ben 2. till Ximot^tnrxL 489 h)cr obcbeltoiftet; ben bcr 6cr 
utt ett If It 6 ber tnc^en tiff 
f omnia fan ; ben t'nc^en men- 
niff'a fett Wwzx, trfe ficUcc 
fe tan; fionom tuare ara ccfi 
tti)\p,t rife: §lmen. 

17. ^jnb bem fom rife 
ciro i bcnna twctlb, att be 
tc!e arc fiorftnte, trfe ^effer 
fcitta fttt 6o^^ ^d be omtf^a 
rtfebomar, utan )pa (ef= 
hjanbe @ub, fitDtlfen o§ 
aff ttng rtfeltoia ,qtteer ttff 
att nt»ttja: 

18. ^it be c^Bra h?at, 
D^ rife ttjatba <ja c^oba get:: 
ntngat, gerna oitftva, ato 
ofiJrtrutne; 19. (Sammanfamfa ftg 
fferf!>rom enc^Dbc^mnbfram== 
bele§, att be mdcia fatta 
ettjtnnerttc^tt ttf. 

20. SD STtmotfeee, Kx^ 
ivaxa bet Mc^ Betrobt ax; 
D* fl^ oanbeltg oc^ Dnt^t:= 
ttc^ orb ocfi trdtot, fom 
c^d af falffeltc\a ktomb 
fonfi; 

21. .?>milfa fom(t;qe fB^ 
regtftt^a, od) fara n?tffe om 
ttona. 9?db tuate meb bfg : 
5(men. 

@attb af gaobicea, ^itjil*' 

fen at l^nfmnbflaben i 

^l^rtjgia ^acatiana* (S. ^autt (Spiftel t>en ant>ta till 
^imvt^ettm. h (§.apititt 

5^tmot^ct tro, gaftva. (5'^rifli iwcrf . 
spmiluS fangen. Dncfip()cruS. 

Q\au(ug, Sefu6^riflt5l. 

V poflef, genom ®ub6 

tinTja, tiff att ^^rebtta Iff- 

fctt^ lofte, f ^^riflo S(5fu, 

2. SWinom Uxa fon S^i^ 
niot^co: 9^db, barm^erttg^ 
t;et, ftib af ®ub ^rabcr, 
Dc^ 6^ri(b 3@fw njdrom 
^©rra* 3. Saci tacf at ®ubt, ben 
ja.9 tjenar tfrd mina fi3r- 
atbrar, utt ttt rent famtuet^ 
att jac^ utan u^^je^dff ^af^ 
mer bin dmtnnelfe t mina 
biJner, watt od) bac^. 

4. Dei) mig iSngtar ef- 
ter att fe big, nar jag tan=' 
hx pa btna tdrar; ^^d bet 
jag meb gidbje mdtte u^)^- 
ft;ffb marba. 

5. SDd) jag brager mfg 
tiff minne^ ben offr^mtabe 490 €5. ^aHli (g^jiftel ©o^. 1, tro fom { b{,9 Sr, ben ttd^^ 
fBrene bobbe utt bmc fabcr? 
mober 8otbe, oc^ i bine tno? 
ber Sbntca; fit jag h^ffi att 
fautmalunba orf t btg. 

jag fiJrmanar big, att bu 
up^^matfer @ub§ gdfiro, 
fom { big at, genoni mtna 
l)anbet8 ^atciggntng, 

7. Zi) ®ub ^a^ijet tcfe 
gtfu^ft of; tabb^agan6 anba, 
utan ftaftene6, oc^ tatfc- 
fenS, od^ tufttg^eteneg. 

8. T)txf6xt ff dm bfg ttfe 
mtb n^atg ^®tta§ tvittm^^ 
fciStb, tdfe ^effet mtb mtg, 
fom at ^an§ fdnge; utan 
tvax belafttg utt ^"bangeltt 
BebtBfnjetfe, eftct ®nb6 
^raft; 

9. ©fn of ftalfat ^af= 
ujrt, oA faHat meb en f}t= 
li<) fallclfe; icfe eftctn)a= 
xa gcrningflt^ ntnn eftet 
fttt npp\at, o(t) nSb, ben 
of gifivcn ax i ©l^rifto 
S®fn, fot eioig tib. 

10. a^cn nu at Ijon up:: 
ptnhax motben genom n^dt 
^tdlfateel 3(Sfn'(S()tifli ^5:= 
pcnbatelfe, ben bet bobcn 
Botttagft l^afiuet, odj (ifn?et 
oc^ tit ofotgdngeligit \m^ 
fenbe ftambudt i tjufct, ge=: 
nom (StoangeliuHi; 11. Utt t)iMM |ag dt 
fattet iiU en ptebtfate, od^ 
^:pofieI/ ccl^ .f)ebntngatnaS 
(dtate. 

12. %h ^Wiita fa!^ 
fFud jag C}£ betta libet, od) 
ffdmmeg bocf intet; it) jag 
tret :(?d ^n^em jag ttot, oc^ 
dt nji§ att l^an fotmdt fot= 
n^ata mitt fcetrobba gob6 \n^ 
ttTI ben bagen. 

15. ^dtt big eftet be 
^etfofannna otb^ eftetfiin, 
fom bu ^i)tt ^afn^et af 
nug, om ttona orf) fdt(e= 
fen i g^tiflo SSfu. 

14. i)etta goba fcettobs: 
ba gobfet bemata genom 
ben «S>eIga 5(nba, ben utt 
0^ 6ot. 

15. ©u njetfl att aOe 
be, fom i 5(fien dto, ^afwa 
h?dnbt fig tftd mig; tSIanb 
{jivilfa dx ^(;i;geflug, cdj 
<^etmogcnei3. 

16. |)©tten gtfme SDne^ 
ft^^oti (;ufe batm[)ettig()ct; 
it) (;an ijafwtx ofta n^ebct= 
c\\mi$i mig, od^ ffdmbe^ id't 
Wib mtna febjo; 

17. Utan, bd i)an wax 
i 9iom, fofte t)an fliteliga 
eftet mig, ocl) faun mig. 

18. ®ifive fionom ^^i5:x^ 
ten, att ^an fiwnct batms 
^cttigf;ct ndt .^CSttanom Sa^j- 2* ben 2. till Simot^eum, 491 pa ben bagen; od^ t Ijuxu 
mdng fli)tfe ^an rntc^ till 
tjenfi hjar t ®^(?cfo, h^etfl 
bu 6a^ 

2, ea;)itlct 

^ib, loatna, trojla, Iro. 

^^ [on, genom ndbena, 
fotii dr { (SftrtflD 3@fu. 

2. SDct) 6mab bu af nilg 
^5tt ()afmer, Cicitom ntduf^ 
tt)ittne, bet befada troc^na 
menntfipDr, foni oi 'tuc\ziU 
ge dro aii tdra anbra, 

3. Sib od^ imigdtt, fd=: 
foin en gob S®fu ^^riflf 
flrtb^mam 

4. Sttgcn f^rtb^inan ht^ 
fattax ftg mcb ndrmg6^an:= 
be(; pa bet ^an flfatt tdcfag 
^onom, fom fjonom tttt en 
flnb^man u)3ptagtt fjafnjer* 

5. ^mar orf nu ndgor 
fdnipar, ^n frone^ tie, 
utan ^att rebeltga !dtn:par. 

6. 5(fcrmannen, fom 
dfren brufar, ^onom 65r 
forfl fd af fruflene. 

7. a>tdrf f;mab jag fd^ 
,i\cr; men «g)(grrcu ffatt gtf* 
ma big t all ting fdrfldnb* 

8.idnPpdS^fumS^ri= 
ftum, fom dr u^^^fldnben 
ifrd bcb5ba, af ®abib6 fdb, 
efter mitt ©loangetium* 9, llti ^milfet fag be* 
brijflDelfe fiber, intilt bojor, 
fdfom en ogerning6man; 
men ®ub6 orb dr icf e bnn* 
bet 

10, ©erfdre (iber jag 
bet aitt^ for be utForaba^ 
itufr, att be ffola ocf fd fa* 
(ig^et i (S^rifto 3®fu, meb 
eiDiga bdrlig()et. 

H. ®et dr ju tit faft 
orb: ®d ini meb, \a )^oU 
tvi kfwa meb; 

12. 8ibe h:t, fd ff ofe \m 
meb regnera; om h)i fdr* 
fate ^onom, fd fiSrfafar ocf 
^an 0^. 

15. ^ro njt ^onom icfe, 
fd bliftwer f^an botf trofafl ; 
\)an tan ktt ntta fig fjelf, 

14. Sdbant fdrmana, 
orf) betvga fi3r ^©rranom, 
att be itfe trdta om orb till 
ingen nt;tto, utan tiil att 
afmdnba bem fom pd ^ora. 

15. SBinnldgg big ait 
bemifa big ®ubi en be^jrof* 
mab o(f; oflrafjelig arbetare, 
fom rdtt belar fanningenc^ 
orb. 

16. SJJen oaubelig od^ 
ont;ttig orb fafla bort; t^ 
bet ^jel^jer mi;cEet till ogub* 
aftig^et* 

17. ^df berafi talfrdter 
omtring fig, fdfom frdf* 492 ®. ?Pattti e^jiftcl ^cip. 2, 5. hjctan; tBlarib ftmfffa ax 

18, ^S)c bet om fannms 
qen hlat ijaftva^ ffic^anbc 
u)^t?fianbc(fcit rebo ffcbb 
irara; ocfc ^fma form^tibt 
fcmltc^a nienntfFDr6 tro, 

19. fPictt ben faflc (S5iib6 
qrunb fclttocr flattbanbeS^ 
od) ^afn?er \:)ttta mfe.qcl: 
.p^rven fcimier ftim; od) 
iiWCix ocf) en font atallax 
6l)rtfft 9ia«uv c^anc^e tfrd 
crattfarbtA^ctcne* 

20. &itn xxii tit flort 
l^uQ arc fdfc allenafl .q^^' 
bene oc^ ftfffat, utan jent^ 
mcil trSfat orf) (erfat; od^ 
fomltg tin ^eber^ od) fDnilig 
tiU n)an()eber. 

21, rgiiDar nu mc\Dx 
xmax fig tfra fabant fol!, 
l^ati n^arber ett ^efgabt fat 
tttt ()cber, ()u6]^erranDni 
trufeHgtt, Berebt tiU aiit 
gobt h)cri 

22* fvtt) nngbonifcnS 
luflar; men far eftcr vdtts= 
fcirbtg^eten, trcn, farlefcn, 
frib nteb adoni beni, fom 
af rent ()jerta a^aUa ^t^:x- 
tan. 

23. 9Wen fovt'afta bdr^ 
attig od) ofn^erbdbig f)?org= 
mal, njetanbeS ati be fi3ba 
trato af fig. 24. a^en $(grtan« tje* 
nare ficil icfe h)ara ttdto^ 
fam^ ntan Ifufltg tuib ^trar 
man, ISraftfg, ben be onba 
Itba !an; 

25. SDd) meb faftmobtgs 
()ft flraffa bent fom emotfid; 
om ®nb en gang n^iUgtfma 
bcm BSttrtng, txil ait fiJrftd 
fanningen; 

26. SDd) fcefinna pg tfrd 
bfeftmilenS fnaro, af ^njil^ 
futn be fdngne arc efter 
^ait6 njtija. 

3. Sapitlct. 

25am6rc6 SriJbcr. ©ubclig lefnob. 
!5)cn ^elga €hift. 

SiV>en betta ffatt bn \mta, 
^^^ ait Mix ^tterfla ba:= 
garna tiCftnnba far(tga ti^ 
ber. 

2. %\} ber marba fom:? 
rnanbc menntjTtor, fom dtfl^'a 
fig fjetfma; gtrige, ftorta^ 
lige, ()i3gfdrbige, forfmd^ 
bare, fi3rS(bromen ot^btge, 
otadfamtne, ogubafttge, 

5. SDfdrlige, prbnacEa:^ 
be, ffdnbare, ofpffe, omilbc, 
l)ataitbc bet goba, 

4. 5yi^trdbarc, Ufmerbd- 
bige, n^j^^SIdfte, be ber mer 
dlffa njdlluft dn (§>nb; 

5. 4^afjuanbe6 tit fhn 
ttU ©ubaftig^et; men be^ {^ap. 5, 4. ben 2. till Zimot^tnm. 493 fraft Brfafa be, t)* fit? 
fdbana, 

6. £lf bein arc be fom 
V6pa utu bet ena ^ufet t bet 
anbta, octf fota qitjtnnfolf 
fdtt^na, fom meb fi^nber 
Betuttc^abe dro, ocift brtfmag 
af mdnc^al^anba ixx^ax. 

7. mtit tfiraS be, od) 
funna bocf albrtc^ fomma 
till fanmngeneg tun^ap. 

8. g)^en fafom 3<^nne^ 
od^ 3amfcrc6 flobo emot 
9«Dfe, fa fia otfbc^eemot 
fanntnoiene; bet dro mennt^ 
ffor, fijrbcrftuabe t ftttftnne, 
obugeltc^e till troncu 

a aWen be ffola itfe 
Idtti^er l^afma fcamgdnc^; tp 
beraS galenffap matber 
aUom upptribax, fdfom cd 
be fiSrrag mar, 

10. 9JJen bu ^aflver f6r=: 
nummit min Idrbom, mitt 
fdtt, mitt u^^jfdt, mina tro, 
mitt Idttgmobig^et, mittfdr* 
le!, mitt tdlamob; 

11. 9JJitta fbrfoljelfer, 
mttta BebrBfmelfer, fom mig 
iSfttjergittgo i 3lntiDcf)ien, 
Scottio, £t)flriei, ^urubaua 
fovfiSljelfer jag ber leb; odj 
af allt ^afmer ^@vrett for^^ 
lo^at mig, 

12. 6d) aU, ht btt 
fiubeliga, tQilia lefiua i mvifto m% mdftc rum 
forfoltclff, 

IS* Tltn meb ottba men- 
tttff or Dd& Bebragare marber 
bet fu Idttger fu argare; be 
fi3rf^ra, oi^ matba fijrfbrbe. 

14. SWett bu, tlif lutb 
bet bit fdtt ^afmer, ois bet 
big Setrobt Sr, h^etattbeS af 
^tt^tm bu bet (art Baftwer. 

15. Dd^ efter bu afbartt- 
bom ^afmer futtttat bett 
|)elga ®frift, !att ^mx big 
mtbertuifa till faligl)et, ge^ 
ttom trotta pa S^riflum 
S®fum. 

16. Zx) aU @!rift af 
®n&i utgifmen iit ntjttig 
m latbom, tin fttaff, till 
bdttriiig, tiD tuftanitatt= 
fdrbigl^et; 

17. ?ltt ett®ub5mett= 
nif!a (fall toata f«llbor= 
bab, tiE aUa gobo gets 
ninnar ffitfelig. 

4. Sapitlet. 

^rebifa orbct. ^auIuS offrao, 
forlatcg, frtae. 

^^d beti)gar jag tut fbr 
^^'^ ^iibi, od) |>®rrattom 
Sefu^^riflo, bett ber b5ma 
\faU (efttjattbe ocf) boba, i 
fttt tiUfommetfe, o^ i fitt 
rife; 
2. ^|3rebifa orbet, ^dtt 494 e. ^auli (Si^iftel Sap. 4. | nppa i ttb D^ i ottb, fhaffa, 
truga, fbrmana, meb a(I 
faftmobig^et oc^ Idrbom. 

3. Stt; ben ttb ffatl foin^ 
ma, att be icfe ffola fuuna 
Itba Belfofam (Srboni; ittan 
flPola, efter fina to^na (uflar, 
fainla fig (Srare; eftcr bem 
fliot i otonett; 

4. Dti^ ff ola luanba pn 
dton ifrfi fanningen, od) 
toanha fig tiE fabler. 

5. 9J{en bu, mar mafen 
t att ting, lib odj unigcitt; 
g5r en6 dwangeltff ^rebt^ 
f are§ mer!, utrdtta bttt din^ 
bete rebetiga. 

6. Sti; jag offraS nu, cij 
ttben tittflunbar att jagfFaH 
ffiljaei ^dbait, 

7. Sag ^afmer tdmpat 
en gob iamp^ jag ^afmer 
futtborbat iopptt^ jag ^af^ 
hjcr ^dttit trona^ 

8. ^arcfter at rnig fdr= 
loarab rottfdrbig^ctcnes 
frona, \)mlta ^®rrcn 
mig giftt^a ffoll ph ben 
bagen, ben rattfarbige bo^ 
maren; men icte mig alle= 
ttaft> ntan ocf oUom hem 
fom alfta ()and n^penba^ 
telfe. 

9. ^innldgg big, att bif 
fomuicr fnarliga till uiig. 

10. %t) 'A)t\m^ ^afn?er i3fh)ergifh;it mig, od^ fdtt 
fdrle! till benna merlbena, 
Dc^ dr faren till ^effalD= 
nica, Srefceng tiU ®alatien, 
Sritug tiU Datmatien. 

11. Suca6 dr allena meb 
mig. ^ag SWarcum tiH big, 
oi} ^af ^onom meb big; t^ 
^an dr mig mi;cfct ntjttig 
tiU tjenfl. 

12. stij^kum ftafn^er jag 
fdnbt till i$pl}t\\mh 

13. ®en mantel, fom 
jag tillfcataldt i Stroabe ndr 
6ar))u6, f)af meb big bd bn 
fommer, oc^ bi3rfema, o^ 
enfannerliga be pergamen^ 
ten. 

14. ^illexanber, foppar:^ 
fmeben, ^fmer mig m^cfet 
onbt ten^ifl; »&@rrcn betale 
^onom efter ^an^ gernin- 
gar. 

15. 3tag ocf bu big mara 
for l;Dnom; tt; l)an ^fmcr 
fmdrliga fldnbit emot wax 
orb. 

16. llti min fbrfta for* 
fiuarelfe ftob ingen ndr mig, 
ntan aUt iifmergdfnjo mig; 
bet marbc bem i^c tillrat- 
nabt. 

17. mtn ^&xnn ftob 
meb mig, od) ftyrfte mig, 
:pd bet genom nn'g ftulic 
)?rcbifancn ftabfdft hjarba. 6a|)* 1< till Zititm. 49$ ffuttc; Dc^ jag Sr frtab af 
tejonetS mutu 

18, mtn ^errcn ^aU 
fMo^a mtg af alt onb ger= 
ning, od^ frdtfa mig tiK 
ptt ^tmmelfBa rt!e; l^n^tlfom 
hjave cira ifran cmtg^ct tttt 
eiDtg^ct: Slmem 

19, ^elfa ^^rtfcam, od} 
ii^Siiiam, o* Dnefip^ort 
^u6folf, 

20, (^raflu^ 6tcf t go^ 
rttit^o; men ^ro^^^imum 
(dt jag qtvai 1 9Jttlcto f jut 21. SBInnldgg big, att 
bu fommcr for hJtntrett. 
®ig ^clfar @u6u(u^, od^ 
^ubcnS, oc^ 8muS, od) 
dtaubta, oif aUt brbberna. 

22.,g^(Smtt3^fu66^r(:= 
flu§ hjarc meb but anba. 
9?db mare meb eber: ^l^ 
men. 

©en anbta 6<)ijtelen titt 

limot^enm, fftifmen nf 

9lom, ba ^aulus &ttt 

^abee fram for Sci^ 

fat Sletonem. ®^ ^auU eptftel ttU Sttum. 1. ea^jitlet. 

^au(u§, ®nb^ tjenare, 
Vmen3®fn(s;^rtfltapD^ 
flel, tiU att pxtiita ®nb^ 
ntmalbom trona od^ fans 
ningenc^ tunffa^, l^n^ilfen 
till @nbatttg()et forer, 

2. S Oc^^et ttU enjin^ 
nerh'gtt Iff, bet @nb, fom 
id'e Ijuga fan, for emig lib 
ntlofn^at ijafivtx; 

5. 9?ten i ftnom tib 
()aftoer ^an n)^)jenbarat 
fttt orb genom prebifan, 
Un uiig betrobb dr, efter ®ubS njdr 8'rdIfareSbefaa:= 
nmg; 

4. ^JJlinom rdttfinniga 
fon S^ito, efter begged hjdr 
tro: 9Mb, Barm(;erttg(;et, 
frtb af ®nb g-aber, oc^ 
4)©rranDm ^dju S^rifto, 
todrom tyrdlfare. 

5. ^orbenfenE (dt jag 
big qmar t (S:reta, att fymt 
fom dnnu fattabe^, ffnile 
bn fntlfomliga befldHa, oc^ 
befdtta f^dbenia ^dr od) ber 
meb ^refter, fdfom jag big 
befaUt ^fmer; 

6. ©en fom ax oftraffes 
Ug, euc ibuflrue man, htn 496 I !PouU e<)iftel (Sa^j. 1, 2. bet ttofien barn ftafjocr, 
obett?ftab for ofn)erfldbig= 
l^ct odb f^ettftortinljet* 

7, Si) cti ^iffop bor 
njaro oflraffrlif^, fSfom en 
®ub6 ffaffare; icfe ettptt= 
ttij), icfc jlitfctt^ingcnbriiir 
fare, icfc bitter, itfe fni= 
fen ffter flem winning; 

8. Utan i^dftr^ifttiare, 
od^ aljlar btt gobt ar; 
tnftin, rdttmis, ftelifi, 

a ©d^ fatter ftg h?tb 
bet orb, fom li^t^t ar ocf) 
Idra fan; pa bet "^an md 
mac\tt(5 mara att fortnana 
genom ^etfofaui larbom, 
Dc6 5fn?ertt)mna beni fom 
beremot faqa* 

10. ^t; mange arc c\^m^ 
flDrttge,Dnt,^ttigefqtual(rare, 
orf) bebra,qare, beft;nnerltga 
be af omffareffen; 

11. ^tviitom man mdfle 
ttUfto^pa munnen; be foui 
Ijda ^ufen fiirn^anba, oc^ 
tcira bet tntet boger, fiir 
flern hJtnnmg^ ffutt, 

12. (5n af beni ()afmcr 
fagt, berag egcn ^^rop(;et: 
S)e (Sreter dro aQtib fjn:= 
garc, onb bjur, od) (ate 
bufar, 

13. ®etta iDtttne^bbrb 
ar fant. £)etfBre flraffa bent ffar^cltga, att be fire 
ratte t trone; 

14. Dd) td'e afta pdbe 
Snbiffa fabler od^ mennt's 
fCors bub, fom ftg braga 
ifrd fanningen. 

15* ©em, fom rene dro, 
dro alt tinO) ren; men ttm 
orcuDm od) otrognom dr 
tntet rent, utan bdbe beraS 
ftnne od^ fammet dr orent.i 

16* S)e fdga fig fdmia 
©ub, mtn meb gerntngar= 
na nefa be bet; efter be dro 
fli;ggeltge for ®ub, o(^ ol^- 
btge, 0^ tiff affa goba ger^ 
ntngar obugeltge. 

2. ^apitltt 

^ivaxt ftanbs Icfnab. ©ubfi nab. 

giV>en tala bu, fdfom ttff^ 
^^ bi3r(igtt dr, efter cu 
l;elfofam Idrbom; 

2. ©e ganda, att be dro 
ni;t'tre, drltge, tutttge, rdtte 
i trone, i fdrlefenom, i td- 
lamob; 

3* ®c gamla qti^tnnor 
be^ltfe^, att be ftdUa fig 
fdfom l;eltgom ^ofioec^, td'e 
f^rtalerffc'or, ide brint'eift'oi, 
goba Idrerjtor; 

4. %tt be nnga qmin= 
nor Idra tuft af bem, dl= 
(fa jtna mdn, ^afnja (tti 
barn fdr; Ka^. 2, s. tilt Xitnm. 497 5. mata febiga, f ^ffa, 
^ueaftiga^ fromma^ fxna 
man uitoetbauiga; |)d bet 
(2)ulDei orb itfe [fall fbrfmdbt 
ttjarbcu 

6« (Saminaluttba fiirina^ 
na Dd* be itnga man, ait 
be dro tufttge* 

7. Utt aU ting ftdU big 
f jclf fi3r en efterf^n tiU goba 
gerntngar, m^ ofbrfaltTab 
Idrbom, meb drltg^et; 

H. Mio ^elfofain oc^ 
oflrattelig orb; pd Ut ^an, 
fom emot ftdr, ma bl^gaef, 
intet onbt ^afmanbeef bet 
i)an om o^ fdga ifan* 

9. ^jenarena, att be dro 
jinom i^errom unberbdnige, 
od) utt oU ting bt^agelige, 
ict'e genfwarige; 

10* ^dt otrogne, utan 
alia goba tro^et bemifanbe; 
pa bet be mdga ^r^bai^ubsf 
todr g-rdtfare^ Idrbom i all 
fti;cfe. 

11, a:^ (^ube ttab, i^el^ 
fofam aUom menniflom^ 
at nppcnbatab*^ 

i% D^ iaxtt 0^, att 
mi ffole fotfafa alia ogub= 
aftig^et odi) n^etlbelig lu= 
fta, 0^ Icfwa tufteliga, 
tdttfat))eliga, oc^ guOe= 
Uga i Hiina lucrU^en; 

13. &i4 toattta bet fa^ Uga ^opptt, 0^ ben ^ota 
^uH 0^ xvHt gtalfatee 
3(^fn ^IjtifH ^atliga n^)^ 
pcnbatelfe; 

14. ©en fig ficlf gaf 
fdt 0^; p& bet ^an ffntte 
forlo^a op ifedn att oeatt^ 
farbigl^et, od) una of ftg 
fielfjoom ttt folf titt egen= 
bom, t>tt ftg om goba get- 
ningar beflitat. 

15, edbant tola, od^ 
fonuana, oc^ ftraffa meb 
fuUt aUitjar, ^dt ingen ftir= 
atta big, 

3, (£a|3itlet, 

Siirmana titm^ att be dro 
g'ijrjtarna oc^ Ofmer- 
^eten unberbdnige oc^ l^^ 
bige, rebebogne till alia 
goba gerningar; 

% Om ingen fHa taia, 
x£t trdtofanuna; utan mil* 
be,6etoifanbe^ all fattmobige 
^et till alia mennijtor. 

3. ^i; m WQXom od 
forbom omife, o^i}rige, mill^ 
faranbe, tjenanbe begdrel^ 
fom oc^ mdngal;anba in- 
|tom, oc^ manbrabom ionbs 
\tQ Qdj afunb, ^dtjfe, oc^ 
^atabom ^marannan in^ 
biirbeS. 

4. ^en feban ®ui>^ 498 ^auli eiiiftel ^ap. 3. mitt %i^i\atu ^ot>i)tt 0^ 
faciei tiU mcnniffotna 
ufjpenbataOee; 

5. Srfc for rattfartJi9= 
^etenee gcrniuge ffuE, 
fom tt)i gio tt ^at)e, utau 
effcr ftna barm^ertigljet, 
9iort>e ^aix o^ faliga, ge= 
Hottt l>ett ttt)a fooclfeue 
baO, ot^ bctt ^eliga *^tt= 
bae fornpeifc; 

6« ^loilfcn l|au oftuet 
oi^ cifeUga utgiutit i^af= 
mec^ geitorn luai: %tai\axc 
S@fum (SiSirijlum; 

7. *pii t>tt wi ff ole i:att= 
farDige tQatbageuom^ane 
nd^, o(^ arfmingat biiftoa 
till eminnerligit lif, eftet 
^op|)et 

8« ©et at ill ett faji 
orb; betta toW jag att bu 
(drer, fdfom bet ber tot^t 
av, att be, fom @ubt trott 
t;afrtja, mmnlagga fig i 
goba gerniugar forcga; t^ 
fdbant dr menniffomeugobt 
od^ u^ttfgt 

9» ^Jku bdrattig |>ore(^ 
md(, oci) fldgtrcgifter, oc^ 
trdtor, odf tfdmpning om lagcn forfafta; t^ be dro 
on^ttig oc^ fdfdng. 

10, gl9 en fatter jl 
mcmiiffo, t>a ^an tn gSng 
oc^ aunan formaiiab ar; 

IL :d3etau&efi(, att en 
fdbaua dr fijrmdub^oc^ i^n^^ 
Oar, idfoiii ben fig fjelf fur? 
t)6mt ^afmer, 

12, '£)a jag till big fan? 
Der ^rt^einan, elier ^^d^i- 
cum, \a jl'^nba big fnart 
till uwg tili ^hco^joli^; t^ 
jag ^afwer fatt mig fi3re 
att biifma ber bfmer mn^ 
txtru 

15, .cienau, ben lagt'lota, 
oc^ ^iipoUo forbra meb flit, 
att t>tm intet fattad. 

14, 9Jltn lat otf bem, 
fom mdre dro, Idra t goba 
gerningar fijregd ber ttt 
be^ofme^, att be tc!e dro 
ofruftfamme* 

io. .pclfa big alia, fom 
meb mfg &xq* ^elfa bem, 
fom op dlffa t trone. ^Mt 
ioace uieb eber allom: 
^men, 

^frifmcu af }]fli(oyoli$ ^ 
i 3>(aceboni(u« Sap. 1, HU ^^tlemoti. 499 e. ^auli @ptftel till ^littemPtL 

L (§.apititt. ii^afmcr t (E^rtflo en ftor 

m^on for SDncfi.no. ttijft, ttU att bjuba ^Ig bct 

bu bot Qora: 

9* T)od Itfnjdl, fbr !dr- 
(e^en^ f^itU, Seber jag t|c(- 
bre, jag fom en fdbana dr, 
ndmltga ben gamlc ^^au^ 
(u^, orf) dnnu berntiiftuer 
en S^^fu ^ijri\ii fdnge. 

10* ^d formanar jag 
big, fbr min [on Onefinio, 
ben jag fobbe t unnoni ban- 
bom; 

11. *£)en tiio^ forbom 
Qxw^iiXQ mar, men nu batt 
big 0^ mig tud( n^ttig dr; 

12. .^milfen jag nntgen- 
fdnbt ^afmer; men anatn- 
ma bn ^onom, (dfom mitt 
^jerto. 

13. 3cig ^abe melat Be- 
^dtta ^onom ndr mig, att 
i^an ffnUe tjent mig i bin 
[tab, nti (S'bangelii banbom; 

14. Tttn jag mille intet 
giJra utan tiitt famt^rfe; pd 
bet bitt goba icfe ffuttemara 
nobgabt, ntan fjetfmtljogt. 

15.. mm berf5re tiU^: 
dfment^r^ for ^an fin mdg 
m en tib, att bu j^uUe id 
^onom emigan igen: 

16. 3c!e ttu fafom en sHautuS, e^rifli S^'fu 

T fdnge, od^ Stimotl^euo, 

bcobren, bem dlf^eliga od) 

mdrom ()jel^jare ^^ilcmon; 

2. D^ be dliTeliga 51^^ 
:pBie, od^ ^xijippo, tvax 
mebflribare, oc^ ben for= 
famiing fom i bitt ^u6 dr: 

5. ^Mb n>are meb eber, 
o(^ frib af @nbi mdrom 
§aber, oc^ ^^rranom 3®^ 
fu (s:^rtfto. 

4. Sflg tatf ar min @ub, 
odf bafmer bin dminnelfe 
alltib i mina BiJner; 

5. @fter jag t^ijrer af bin 
fdrtef, od^ ben tro fom bu 
^afmer till ^(grran 3@* 
fum, oci^ emot att ^elgon; 

6. iitt bin tro, font n^i 
^afnje meb fenjarannan, md 
fraftig i^arba, genom I'uns^ 
fl^apen pa attt gobt, fom S 
^afmen i (S^riflo 3®fu- 

7. ^p nji tjafn^e ftor 
gldbje od^ ^ugnab af bin 
Mrte^, att belgonen dro 
l)jerteliga ioeberqmirf'tc af 
big, fdre brober. 

«. ©erfiire^ dnbocf jag soo ©ett (Spi^ttl (^ap. i. tjeuare, iitan riier dn en 
tjeimre; ja, fdfom en dtfh- 
l(Q broDer, bef^nnerltga 
nitg; l;uru mi;ct'et uier big, 
baoc efler tUttt^ oi) efter 
^(yrran? 

17. JQWai Oil nn ^dilcr 
mig for ^iti mcbbrober, fd 
anamma l^onom iita fom 
mig. qmttf mitt ^jerta ( |)(§rra' 
noin. 

21. Sag tjafnjer ff rtfnjtt 
big till, fi^rtriJftanbeeJ ))d 
bina l^batttg^et, metanbe^ 
att bu gbr n)dt met, dn Jag 
fdgct. 

22. "SDermeb bereb mig 
()etberge; tt; jag ^o^jpaS att 
jag, meb ebra bonerel i)itip, IB. Om t;an bigndgonieber gtfnjen marber. 
ft'aba gjort Ijafmer, eUer| 25. »petfa big (^^jop^raeJ, 
ndgot i?9lbig di> bet rdfna min mebfdnge I d^rifio mig ttU. 

ii^. S«g ^'paulusi t;afn)er 
betta jlt'dfn^it meb mine 
^anb, jag miU betalat; att 
jag icte ffali [dga, att bu 
big I jelfman mig ))ligttg dft. 

20» ^a, tare brober, 
ftdb till att jag ^aftuer luft 
af big i ^^rranom, n^ebers^ 24, 9Jkrcu9, ^riftar- 
ct)u^, ^ema^, iiucaS, mine 
^jeH^are, 

25, 'Bixx^ ^ISrraej 3^^ 
fu (§:i)rifti ndb mare meb 
ebar anba: ^^Imem 

®dnb af 9lom, meD One:: 
flmo ticnaten. aDeit tgpiftel till De @&teet* 1 (^apitlet 

(S§tiftu6 jamier (^ub, oc^ l^iigrc 
&n ^iinglatnc. 

Sorbom talabe (Sub ofta, 
0(3^ t mdngal)anba mat* 
to, till fdbenia, genom^^irc* 
l^l^eterna, 

2. ^^d Hi ^tterfta i be^a 
bagar ^afiuer ^an taiat ttU 
o^genom ^onen; ^milten ^an fatt ^afmer till arfs 
minga ofmer all ting; ge- 
nom t^miifen i)an od merU 
Una gjort t^afmer; 

3. .g)milfeny efter ^an 
dr banef t;drlig^eti^ fhn, od) 
\)at\^ m]znUii xdtta beldte, 
od) bar all ting meb fitt 
t'raftiga orb, oc^ l)ofmer 
renfat mdra f^nber genom Sap. i, 2. till be gbreet. 501 jtgfjelf, fitter ^att^3d9Kaje^ 
ftatfenS ^ogta ftbo f pj= 
bene; 

4, Sd m^dfet battre 
morben an ^nglarne, fom 
l^an fiir bem ^Bgrc 5^amn 
arft ^afhjcr. 

^^ 5, 5^9 tia (}mtrfen af 
^tnglama fjafmcr ^an nd= 
gon tit fagt: ©u ajl miii 
©on, i bag ^afttjer jag 
fdbt big? Dd^ dter: Sag 
jtaU toata ^am %at>tt, 
o(^ ^an {7aQ tpara min 

6. Dd^ dtcr, bd ^an in^ 
fiJrer ben forfifibba i tt)txU 
bena, j^ager ^an: Od^ atte 
@ub0 Singlar ffolatiabebja 
^onottu 

7. aWen om ^ilnglarna 
Imager ^an: «g)an gor jtna 
^inglar anbar, od^ fina tje^: 
nare elbSldgo. 

8. SJkn tttt ^onen: 
®ub, bin fiot tuarar ifrdn 
cmig^et titt emig^et; btn6 
rifee ^pixa dr en rattnjt^S 
f|)ira. 

9. £)u ^afnjer dlff'at 
rdttfdrbtg^etena, od^ ^atat 
ordttfdrbig^etena; berfore 
^afmer @ub, bin ®ub, 
fmort big meb gtabjen^SoCjo, 
met dn bina niebferober. 

10* ^c^ bu, ^©ire, grunbabe jorbena af it^ 
g^nnelfen, od^ ^tmlarnadrD 
bina ^dnberS wert 

11. ®e ffola fbrgdg, 
men bu ffall fclifnja, od) 
be ffola atte fdrdlbra^ fd* 
fom tit ftdbe; 

12. D^ fdfom en fldb^ 
nabffattbu fottuanbta bem, 
od^ be n)arba fornjanb(abe; 
men bu Hiftoer benfamme, 
oc^ bin dr ^aftua ingen 
dnba. 

15. Tttn tm ^njfffen 
af Singlama ^afirer ^an 
ndgon tib fagt: ^att big 
pa miua ^ogra l^anb, tiH^ 
bef iag lagger bina ftciis 
bat big, tiU m fotapall ? 

14. Siro be i£t aEefam= 
man6 tjenfleanbar, utfdnbe 
tia tjenfi, fBr bera^ ff'uU 
fomfatig^eten drfma ffola? 

2. ®a^)itlet. 

^^a S^cfiamcntfcn^ lata. S^ri* 
^i ^bg^et, maufccm. 

*^erforc ffole nji beg 6dt^ 
'^^ ter taga mara )jd bet 
0$ fagbt dr, att tvi HM]^ 
tncutijrs^ icfe forberftua^. 

2. S^ marbt bet orbet 
fafl, fom genom 3(nglar«a 
talabt mar; od^ all Bfn?cr:= 
trdbelfe od^ ol^btgfiet l)af= 
mer fdtt \in rdtta \m: S02 ©ett e>iftel (Sap. % 3. $uru ffotc ti?{ unbs! 
fl^, om tvi fdbana faftgl^ct 
tc!c aftc? ^mtTfcn, feban 
^on frirfl prebifab tvarbt 
af .^v^nanont, ax fomnicn 
in <3a D§, af bcni fom bet 
^Brt ^abe; 

4. Od) ®ub ^afmcr 9tf:= 
tvii Mtnt^Uxb bcrttlf nicb 
tcrfen, unbcr, oc^ mdnc^a- 
6anba txafttx, od^ mcb beit 
Octga 5(nbaS utfftftelfe, 
cfrer ^an6 ttjtlja, 

5. ^p ^an ^afhjcr fdfc 
uubcrgtfirtt 5(nglomcn ben 
tiUfommanbc mcrtbena, ber 
tvi om tate. 

6. 9Kcn en 6eti;gar en^ 
flab§, oi) fdgcr: ^rtjab ar 
menntffan, att bu tdnfer 
:pd ^onom, ellei* mcnmffo* 
ne^ Son, att bu fdfer ^O:? 
nom? 

7. *£)u ^aftrer en ttten 
ttb (dttt ^onom ,,Sfmergtfs: 
tvm tvaxa af 5tnglarna; 
mcb dro cd) pxi^ ^afh^cr 
bu frBnt ^onom, oc^ fait 
^onom iJftuer bina ()dnber6 
tvtxt 

8. M tina^ fcafmer bu 
tagt unber ^an^3 fotter. 3 
bet ^an nu att ting ^afn^er 
^onom unberiagt, bafmcr 
l^:in mtct unbantagit, bet 
^onom irfe unberlagbt dr. ®ocf fehjt tdfe dnnu att ting 
mara ^onom unberlagb. 

9. 9Wen 3(5fum, fom 
en (tten ttb ^afmer Bfrner^ 
gtfttjen tvaxit af ^tnglarna, 
fe n?t, frir b8bfen6 Iibanbe^ 
fPutt, !ri5nt n?ara meb dro 
oif pxi^] pa bet ^an af 
®ubS ndb ffutte fmafa bB^ 
ben for atta. 

10. STu bet ()i}fbe ^o= 
nom, fiir ^milfen^ ffutt att 
ting dro, 0(^ genont i:}tviU 
fen att ting dro, ben ber 
mdng 6arn titt (;drttgf;et 
fort ^abc, ait ^an beraS 
faltg^etS ^Bfbtnga fPutte, 
genom (tbanbe, futtfommen 
giJra, 

11. @fter ben fom \)tU 
gar, oc^ be fom ^elgabc 
n^arba, dro atte af enom; 
berfore fPdmmeS ^an od 
idt tatia bem BrBber, 

12. Sdganbe^: Sag mill 
forfunna bttt ^amn mi- 
nom BriSbrom, ocl) mtbt 
t forfamltngen prifa big;; 

15. Odf dter: Sag ujitt 
fdtta min trcjl tttt l^onom; 
Qi) dter: ^Si, jag oci^ bar- 
nen, fom @ub mtg gtfnnt 
^afmer. 

14. ^fter teamen ^af= 
\m tctt ocf) bleb, dr ocf 
^an be§ bclaftig luorben; ®a^). 2, 3. till be ebtect. 505 pa bet ^an fFuITc gcnom 
bobcn ncbcrlcigga (^enoni, 
fotn biibcn t hjdib ^abc, 
bet at, bjeflDitlen; 

15. S5rf) gi3ra bcm frt, 
font t aUt fttt lefnjerne, ge- 
nombobfen^ rabb^dga, md^ 
flc trcilar njara. 

16. Zt) ^an tager fn^ 
genflabg pa ftg Stngfarna, 
utan StBra^ani^ fSb tager 
^aw pa ftg. 

17. ®erfi3re mdfle ^an 
i ad tli;tfc itjara brBberna 
Iff; pa bet ^an flitlle irara 
fcarml^erttg, ocf) en trogen 
ijfmerflc ^refl fcr @ubt, 
att fSrfona fotfen^ ftinber. 

18. Stt^ beraf ait ^an 
hjarbt ^mt od^ freflab, fan 
^an ^jel^ja bem fom fre^aS. 

3. 6a»jitlet. 

^xi^n^ met an STfcfe. 93Iif 
jlabig f ^anS lata. 

^fNerfiSrc, S ^rftge 6rii:= 
''^^ ber,fom betafttge ciren 
uti ben ^tmmetffa faUcU 
ftn^ after ^d §(|)ofleIen, oc^ 
i3fiDerfla ^reflen, ben tvi 
tefdnnom, Sl^nfium 3®:: 
fum; 

2. ^njtlfen trogen dr 
^Duom, fom i^onom gjcrt 
^aftuer, fdfoni ocf SWofe^, 
t attt ^an^ ^u^: 5. @d m^ffet fl8rre dro 
ivdrb an SWofcS, fom ^an 
^afn?er ftorre dro, fom ^u=! 
fett^ggbe, dn fjelfi^a ^ufet. 

4. Sr^ ^toart od^ ett ^u3 
fct;gge^af ndgon; mm ®ub 
dr ben fom all ting gjort 
^fmer. 

5. D^ aJiofeS mar tro^ 
gen t allt ^anB (;n6, fdfom 
en tjenare, be ting till mftt^s 
ne6fci5rb, fom frambctcS \}p^ 
pa§ ffuffe; 

6. mm S^rifinS, fd^ 
fom en Son, f fitt ^u^; 
^mttfet ^u6 wi drom, cm 
tm' annarS fdrtriSflnmgcn, 
oc^ Ijoppfm^ fcercmmtlfe 
tntttt dnban fafl fce^dffe. 

7. ©erf fire, fdfom ben 
^elge Stnbe fdger: 3 bag, 
om 3 fan ^ora l^anS rB^, 

8. @d fiSr^drber ttfe 
ebor ^jerta; fdfom ffebbe i 
hjrcbene ^)d frefielfebagen t 
i3!nene, 

9. ®d ebre fdbcr frefta:= 
benngjbe 6e)jrofivabe, cdj 
fdgo nn'n trerf, t fi^^ratio dr. 

10. £)erfi5rc n^arbt jag 
hjreb ^d betta fidgtet, od^ 
fabe: Mtib fara be imUt 
meb l^jertat; mm be njtfUe 
tcfe mtna tudgar; 

11. Sd att ia(\ ocf fnjor 
t mine njrebc: ©e fifola 504 ©en e|)iftcl (^cop. 3, 4 tdfe fomma uti mtna rottg^ 

12, @er tfa, fare brii:: 
ber, ait ttffafment^rS uti 
ndgon cbra trfc ar tit argt 
od^ otrogct ^jerta, fom trcis: 
bet {frd fcftranbeS @ub; 

13, Utan formatter eber 
fjelfhjrt aHa bagar, fd Idn:: 
ge bet nSmue^ t bag; ait 
tngen fSIanb eber filiftuer 
fiir^arb, genom f^nbeneS 
Bebragelfe. 

14* S^ mt drom briafttge 
hjorbne af S^rtflo; cm itn 
annarS ttona, fom n?t 6e= 
gi)nt ^aftDe, fafl bel^dtte m- 
tttt anban, 

15, ®meban bet fdg^: 
S bag, om S fdn ^iira 
1i)an^ reft, fd fi}rl;arber tdfe 
ebor (;jerta, fdfom ffebbe i 
n^rebenc* 

16, ^i; fomlige, fom 
^emie ()iirbe, fL^rtornabe ^o- fomma in t ^n^ roffgl^et, 
utan bem otrognom? 

19. C^ tvi fem, att be 
itfe funbe mad, fix otro^ 
neg ffua. 

4. iS^apxtltt 

®f^nba tin 6attrtng. Dtfccie 
fraft. 

^d Idt o§ nu frufta, att 
^*^ tvi fcfe forfumme bet 
lofte, fom Sr att tt)i ff ole 
tngd t ijan^ roltgf^et; od^ 
att fblanb o§ fdfe ndgor 
titlbafaMtftner, 

2. ^^ bet dr od og fi3t=: 
funnabt, fd tval fom bem; 
men bet i)alp bem tntet att 
be f;crbc orbet; efter be, 
fom ^iirbe, fatte ber tdfe 
tro tttt. 

3, ^\) m^ fom trom, 
tngdm t roltg^etena, fom 
^an fabe: ®dfom jag fmor 
t mine mrebe, be ffola fcfe 
ingd i mina rolig^et; ber nom; men itfe atle, fom bcc! be merf fuHborbab tuD= fame Wqxq utaf egt;^3ten, 
genom SWofen* 

17, yJien l)ioilfom mar 
(janmrebtf^ratio dr? ffiar 
i)an icfe bem fom fi;nbat 
i)aC)t, i)\mita^ ho^pax for^ 
fBKo i ot'nene? ro af n)er(bene6 begt;nnelfe, 
4, ^9 l)an fabe enftdbe 
om ben fjunbe bagen alit^ 
fd: Od) &ut) i^mlaht pa 
fjunbe bagen af all fin mer! : 
6, Dd) dter nu l^dr; 
5De f^ola idt ingd i miu J 8, 2)kn ^milfom fmer totigt^et, 
^an bd, att fee icfe it'uae' 6. Sfter bet dr aunu 
fiir ©o^j. 4, 5. fin be Sbreet. 505 fix ^anbenc, ait fomltgc 
ffola ber mgd^od^ be fom bet 
t fiJtflone BeMbabt ^arbt, 
Sro tdPc fomne berttff, f5r 
Dtrona fTPuff; 

7, Sagger ^an dter en 
bag fiJre, efter fd Idng ttb, 
0^ fager genom ®abib: 
3 bag, fdfom fagbt dr, i 
bag, om 3 ^Bren ^anS rBfl, 
fd fBrl^drbet ttf e ebor ^jerto. 

8, ^9 om Sofue ^abe 
fomtiitt bem tttt roltg^et, 
^abe ^an mgalunba om en 
annan bag feban fagt 

9, ®erfi3re fldr ©ubS 
folfc en roltg^et tiUBafa. 

10, ^9 ben fom tngdn- 
gen dr utt ^an^ roltg^et, 
^an ^fmer otf fdtt ^njt^ 
lo af jln merf, fdfom @ub 
af ftm 

!!♦ @d t^innldggom o^ 
nu, att tvi mdgom infom^ 
ma utt benna roltg^eten, pa 
bet ttf e ndgor ff att falla utt 
famma otroS efterbomelfe* 

12, 2^ ®nH ott> at 
Icfwanbce oc^ ttafti^t, 
o^^tatpau an ndgot ttot= 
tQ^at>t fnjarb; od) Qat 
igenom, tittbef t>tt fitflil= 
ier <lal oc^ anba, od^ marrj 
od) ben; od^ at en boma= 
tc dfwer tanfar od& l^ier= 
tans uppf&t, 
3E 13, IDti^ fdt l^onom at 
intet freatnt oft)nligit; 
utan ott ting iito blott 
od^ u))|)enbat fdt l^and 
ogon; om l^onom tale tou 

14, @fter tut nu ^afme 
en flor Bfti^erfla ^refl, 3(g^ 
fum, ®ub§ ®on, fom t 
^tm.meten faren dr, fd iai 
o§ ^dffa BeBdnnetfem 

15, ^9 njt ^afn^e idt 
en 5ftrerj^a ^refl, fom trfc 
fan tijarfunna fig Bfttjer 
tt>dr fnjag^et, utan ben fom 
freflab dr t all ting, Itfa 
fom ttjt, botf ntan f^nb. 

16, ©erfore Idt o§ trB^ 
fleltga framgd ttH S^dba= 
flolen, ait n^tmdgefd 6arm:= 
^erttg^et, oi) finna ndb, ^d 
benttb og ^tlp be^iJftreg. 

5. (S^apitltt 

giJrt^ ^tuar od^ en iSfnjcr? 
fie ^re^, ben af men= 
ntffom uttag^, ^an tuarbcr 
fatt for menntfforna i be 
ting fom ®ubi pa riSra, 
att Ijan fM offra gdfnjor 
od) offer for f^ttberna. 

2. ®en ber fan trar= 
funua fig iJfmer betn, fom 
fdfunnige dro od; tm'He fa= 
ra; efter ^an dr odf fjelf 
belagb meb fn^ag^et 

(22) 506 ©en 6|jiftel ©a}). ^, 6, 3. ^erfiJrc mdfle ^an 
ctf, fafcm fcr fotfet, fd ocf 
for fig fjclf offra, for f^n^ 
bcr. 

4, Dd) tngcn tagcr fig 
fjclf dro, utan ben fom odE 
f aflab marbcr af ©ubt, (if a 
fom Staron- 

5, @d ^fmer oc! idfc 
g^riflug gjort ftg fjelf ^dr^ 
Itgaii, ait ^an ffuEe \vax^ 
ba ofn^erfie ^rcfl; utan be« 
fom fabe tid ^oiiom: £)u 
aft min @on, i bag ^af= 
wet iag fobt big* 

6, <2dfom ^an ocf an- 
norfldb^ fdger: £)U dfi en 
^^reft i en^tg tib, efter ^JJltU 
d)ifebef^ fdtL 

7. £>^ ^afiuer p& jtne 
fott6 bogar offrat bon oc^ 
afaUan, meb parft top 
o(j^ tatat, tin ^onom fom 
^onom ftalfa funbe iftd 
boben; oi^toatht hbn^bt\>, 
betfotc ait ^an pH ®ub 
i jucitbning* 

8. fO^ anbd ^an max 
©ube @ott, ^afwet ^au 
bocf af ti^Q ^an Icb laxt 
lijbuo* 

0, Drf| t>a i)an fufifom- 
men watbt, blcf ^au aU 
lorn betn^ fom ^ouom i\)- 
t>a, ttt otfaf titt cioig fa= 
Hg^ct; 10* ftaaab af ®ubi 
en ofioetfle ^ittft, eftcr 
SReld^ifebefd fatt 

!!♦ ©erom tijt ^abe mdl 
mt;dfet tala; men bet dr 
ftodrt, efter 3 dren fd ofUr^: 
fldnbige; 

12* Odf) 3, fom (dn: 
gefeban fPuIIe martt Idra:! 
re, fce^iJfmen dter aii man 
Idrer eber be fdrfla boffldf* 
merna af ©nb§ orb, od^ 
ait man gtfhjer eber mjotf, 
ci) idfe fiabtg mat. 

15* i\) \)tvtm man dm 
nu mjiJlf gtfnja mdfle, han 
dr ofiirfarenirdttfdrbig^etc- 
ne^ orb; t^ ^an dr tit bauu 

14* Tim bem, fom fufl- 
fomne dro, till(;i5rer fiabig 
mat, be fom genom ioa= 
nan iSfmabe dro i finnen, 
tiaattdtfftfjagobtod^onbt. 

6* ©apitlet. 

5tffall8 fata. ^o|?pete, orbctg 
fraft. 

^f^erfi3re ttJtIje h)i lata be- 
'"'^ fid ben Idrbom, fcm 
It;ber pa beg^nnelfen tiU 
tit 6(;rifleltgtt fcfiocrne, ocf) 
taga bet fore fom titt fuH:; 
toniHg^etenbrager; idfe pa 
nt)ii Idgganbe grunben tiU 
bdttring af boba gerningar, 
titt trona )?d ®ubj^ ^^ap. 6. till be Hhtttt. 507 2. %iti bi3pelfcn, tttt lat^ 
bom, till f;anbet3 l^^f^gO- 
ning, till be biSba^ npp^ 
fidrtbctfe, orf) tiU ben emtga 
bomen* 

3, Dt^ bet iDtlje an 
gora, om ®ub annarS bet 
ttlljlaber, 

4, ^t; bet ax omojelt:: 
gtt att be, fom en gang 
up^l^fle aro, oij fmafat 
^fnja ben ^tmmeljTfa gaf^^ 
man, od6 belafttge njorbne 
aro af ben *g)elga Slnba; 

5. SD^ fmatat ^afma 
bet goba ®ub6 orb, od^ 
ben ttttfommanbe merlbe^ 
nea eraft; 

6. Dm be affatta, o^ 
pa nt)ti fig fjelfmcm for^:^ 
fdfta &>nh^ s^on, od^ fiJr 
l>ott ()dtta; att be \tQla 
tgen forn^a^ till bdttring* 

7, ^i; jorben, fom in^ 
britf er regnet fom ofta f om^ 
mer ))d i}inm^ od^ 6dr bem 
6eqit)dma orter fom i)mxxt 
6rufa, ^on fdr mdlfignelfe 
af @ubi; 

S. Tim ben torn od) 
tiftel bar, (;o« dr obugelig, 
od) ndrmafl fiirbannelfen; 
(;n)i(feno dnbali;ft dr att 
Ijon \iaU brdnna^^ 

9* aWen mi fiirfe oj), 
S cilffetige, iiU eber bet 
£2 6dttre at, od^ bet falig^e^* 
tmt narmer Sv; Snbotf nj{ 
fd tatom* 

10. ^9 ®nb dr icfe 
ordttmiS, att f)an firgdter 
ebra gerning oc^ arbete 
fdrlefenom, fom 3 imi^ 
fat ^afmen pa ^an^ 91am n, 
bd 3 tjenten ^elgonen, od^ 
dnnn tjenen. 

11. Tim tvi begdre, att 
^toar od^ en af eber ben 
famma flit bemifar, till att 
ijaUa ^opptt faft atit intiii 
dnban; 

12. ^tt 3 ic!e triage 
blifmen, utan bcraS efter* 
fSIjare, fom genom trena 
oc^ (dngmobig^et fd bet 
arf, fom utlofmabt dr. 

13. Sr^ ndr ®ub Irf^ 
mabe Slbra^e, bd ^an hu 
gen fiiSrre ^abe ber ^an mib 
fmdrja funbe, fmor Hn 
^tb fig fjelf, 

14. Od^ fabe:. Samicr^s 
(iga, jag mill mdlftgna big, 
od) foriifa big, 

15. Dd) fd, eftcr ^au 
tdtamob fiirbibbe, fidf l;an f 
bet fom utlofmabt mai. 

16. %i) mennijToaia 
fmdrja mh ben ber ftiiire 

dr dn be; odj bem emcKan I 
btifmer en dnbe pa aUa SOS £)ett eyiftel ©a}?. 6, 7. trator, om bet flabfafl Bd'f^ 
mcr mcb en cb. 

17. 9}?en bd ®ub n^ttte 
rtfcliga feemtfa arfttjtngo- 
men tffl loftct jiuS up^fat^ 
fafl^et, labe \)an ber en eb 

18. 2(tt tDi gcnom tu 
on^ifeltg ting, i ^mitfom 
omiSjeltgtt cir ait ®ub (ju* 
ga ftuHe, ena flarfa tri3fl 
^afn;a ffuHorn, mi fom ber^: 
tid fl^tt ^afme, att mi nidt== 
tc fd bet ijQpp fom tiUBus: 
bet ar; 

19. .£)n)tffct mi ^dac, 
fdfom ett fdfert ocf) fafl 
mdr fjd{6 anfare, bet otf 
ingdr intiff bet font in- 
nanfor fiiridten dr; 

20. ^it %hdopaxm 
for D§ tngdngen dr, 3®^ 
fuS, en Bfmerfle ^refl mor^ 
ben tin emig ttb, efter TltU 
d^ifebef6 fdtt. 

7. gapitlct. 

(i^^tijli sprcflcrf!a|) lift, olift bet 
fieuitiffa. 

^fNcnne SWeld^ifebct mar 
'^^^ ilonung i Salem, 
f;5gfla @ubg "prefl; ben 
S(6ra^e miitte, bd Ijan tgen^ 
torn ifrd ben .Sonunga^s 
flagtning, pel; mdlfignabe 
tjonouu 2. ^mtlfom oc! ^6ra^ 
f)am gaf ticnbe af aff ting, 
gorft uttortaa ^an rdtt^ 
mtfoneS Sonung; men fe:= 
ban dr ^an d£ @a(emS 
^onung, bet dr, fribfenS 
^onung; 

3. Utan faber, utan mos: 
ber, utan fidgt; oi) ijaf^ 
mer (;marfen Beg^nnelfe pa 
bagarna, etter dnba pa Iif:= 
met; men ^n dr lit mor^ 
ben mib @ub6 ®on, odf 
&(ifmer '^^rcfl i emigl^et 

4. 9Ken fer ^uru flor 
ben dr, fern ocf SlBra^am 
^atrtard^en gaf ticnbe af 
6t;tet 

5. 2)?en fietoi fi5ner, bd 
be ^vefierffapct anamma, 
^afma Befattntng taga tU 
onb af foffet, bet dr, af 
ftna briJber, efter lagen; 
dnbd be otf af ^2l6ra^ani6 
(dnber fonnte dro. 

6. 2^en ben, (;mitfen6 
fidgte ttfe rd!na6 iBlanb 
bcm, tjan tog tionb af^Ifcra^ 
^am, ocl) md(fignabe fio:: 
nom fom (i3ftet |abe. 

7. 9hi nefar bet ingcn, 
ait bet, foin nn'nbre dr, ta- 
ger mdlfigneffe af bet fom 
fti3rre dr. 

8. Dd) f;dr taga be men- 
niffor tionb, fom biSbcIige ^ap. 7. till be (S^htttt. S09 Sro; men ber t^an, fom Be:= 
t\^o^a^ om att Ban leftrer* 

9. Od^, om jag fa fS^ 
ga ffall, fictof, fom tton^: 
bcna ))Iagar taga, marbt 
Dcf ttonbab t §(6ra^am; 

10. Z\) i)an hjar dnbd 
{ fin§ faberS (Snbcr, bd 
9}?ctd^{febe! ^onom mijtte* 

il. 5ir nu fuafom% 
^et ff'cbb genom bet fietot^ 
tffifa ^reflerffa^jet; it) bet^* 
unber flc! fotfet (agen; 
i)\vah 6e^6fbe fdga3, att 
en annax ^refl u^^fom^ 
ma ffutte, efter SWeld^tfe^ 
be!S fdtt, oc^ irfc efter §Ia^ 
rong fatt? 

12. S^9 ber ^:preflerffa^ 
pzt fiJrmanblabt hjarber, 
ber mdfle odf (agen fiJr* 
njanbla6. 

13. 5^9 ben, fom betta 
fdgS om, Sr af ttt annat 
flagte, af ^njtlfo albrtg m^ 
gor ff 5tte altarei 

14. '^t; bet dr ju up** 
^jenfeart, att njdr $®rre dr 
fommen af SJuba fidgte; 
tttt ^mOTeng fidgte a«ofc§ 
ixxttt talat ^afnjer om ^ie== 
^tt^aptt 

15. Oc^ dr bet dnmt 
fCarare, meban en annar 
^refl efter 9JkIc^ifebe66 
fdtt mj^fommer; 16. ^njilfen tdfedrgjorb 
efter !i3tt6(tg Buborb^' (ag, 
utan efter odnbeltg lifS 
fraft. 

17. ^t; 6an Setijgar: 
®u oft en ^reft en)inner= 
li^a, efter ©ielci^ifebefs 
fdtt. 

18. %\^ bermeb f!er, att 
ben fdrra lag affommer, 
fdr ^enne6 ftwag^etS oc^ 
on^ttoS f^uU. 

19. ^t; (agen funbe tn^ 
ttt gSra futtfomlfgtt; od^ 
njarber ttt Mttxt ^op^j in^^ 
fBrbt, genom ^mt(!et tot 
na(fom8 @ubf. 

20. Od^ fd m^tfet mer, 
att bet trfe flebbc ntan eb; 
t^ be fdrre dro utan eb 
^refter morbne. 

21. a^en beime meb eb, 
genom ben fom fabe tiU 
^onom: ^@rren ftoor, o(^ 
bet ffatt trfe dngra ^onom: 
•^Du dft en ^reft ttvinntxU^ 
ga, efter mtid)i}tM§ fdtt. 

22. @d m^cfet Bdttre 
^eftament Baftoer 3^fn6 
utrdttat. 

23. Oc^ be fiJrre dro 
mange ^refier toorbne, 
berfore att boben (dt bem 
idt b(ffnja; 

24. 9J?en benne, efter 
^an 6(tfttjer ttDinmxli^a, 810 ©ett @|) 

l&afrt)cr ctt ofdrgSngc%'t 

25« ^toorfdre ^an off 
fan enjittiterliga faligo 
flora htm, fom gettom fyr- 
nom fomma tiH ®iib, o(i^ 
leftuer atttib, od^ bebtt 
natib fdr bent. 

26. Stt? en fabana '6f:^ 
toerfla spteft ^BfbeS o^ ^af^ 
h?a, ben bet ^ettg mere, 
Df!t;lbtg, obefmtttab, f!t(b 
{frd f^nbare, od^ 6i3gte an 
l^tmmelen; 

27. ^n^flfen tcfe bage^ 
Itga be^ijfbe, fdfom be ans: 
bre iJfmerfie ^refler, fBrfl 
fiJt ftna egna f^nber offra, 
od^ feban f6x foI!en§ fpns: 
ber; t^ ^an gjorbe bet ena 
refo, bd i^an fig fjelf off== 
rabe. 

28. ^9 lagen fatter men:= 
ntffor tttt iJfmerfia ^refier, 
fom fn)ag^et ^aftwa; men 
ebfenS orb, fom efter ia^ 
gen fagbt dr, bet fatter ©0= 
wen erwtg od^ fuUlomltg. 

8. ^apiiltt 

bet ®am(a. 

gW>en fumman af bet tvi 
^^^ taledrbettat^M^af:^ 
ftjom en fdbana (ifmerfla 
^reft, fom fitter pa ^i3gra iftel^ Sa^^r, «. ^ 

^anben ^)dl?}?aJeflatfen§flor 
t ^tmmelen; 

2. Od^ ar en ffaffare 
Bfn?er be l^eltga ftdfnjor, 
od^ 6fn?er bet fannfftjtbtga 
ta^ernaflet, ^\mittt ®nb 
u)3prefl ^afmer, od^ ingen 
menntffa. 

3. ^t) ^mar od6 en bf= 
trerfle ^reft n^arber f!{c!ab 
till att offra gdfmor cd^ 
offer; berfBre dr bet af no^ 
ben, att benne odf ndgot 
^afirer bet I^an offra fBall. 

4. ^njar l^an nu twore 
p& jorbene, fd more f)an td!e 
^refl, ber ^refler dro, be 
ber efter lagen offra gdfmor. 

5. ^mtlfe tjena efterf^^ 
nene, odt| ffugganom tid 
be l)tmmelffa ting; fdfom 
a}?ofe af ®ubi fmarabt 
mxht, ha ijan f^ntte fnll:: 
fomna tahtmafUt: ®e tiH, 
fabe \:}an^ att bn gUr allt 
efter ben efterf^n, fom big 
mift dr :pd berget 

6. ^hn nu (jafmer fjan 
fdtt ttt bdttre dmbttt^ fd= 
fom f)an tn^ bdttre $e= 
ftament^ 9}^eblare dr; M 
0(f pd bdttre liJfte fatt dr. 

7. ^^ om bet fiirfta 
^abe marit oftraffeligtt, ^a:= 
be ingalunba morbit fblft 
rum till ett annat. 'Ka^3. 8^ 9. till be (SBtcet* SI! 8. St» ^an i^raffar bent, 
Dc^ fac^er: @i, be bagat 
^ola fomma, fitger $®t= 
ten, att jag ffaK fulifom= 
na ofnjer Sftaels ^u$, od^ 
Suba ^u§, ett tttjtt Se= 
ftamettt; 

a Stfe efter bet sre:= 
fiamentet, fom |ag bera^ 
fabcr gjotbe, ^)d ben bag 
bd jag tog bent mtb beraS 
l^anb, ati utfbra bent af 
®gt;)itt (anb; efter be felef- 
hjo tcfe fidnbanbe i mitt 
S^eftament, fd ^afirer jag 
orf gffn^ft bem utu mttt 
ftnne, fager ^iSntxu 

10. STt) betta dr bet Ste^ 
flament, fom jag tviU gora 
Sfraetg ^ufe, efter bega 
bagar, fdger t^grren: 2^9 
mill fiifttja mitt lag uti 
beras ftntte, o^ uti t>tta^ 
^tvta tviU jag ffrifjtia 
bem; o^ jag will tuara 
t>tta^ ®ub, 0^ be ffola 
ttjara mitt folf^ 

11. Oc^ \iail tngentd:= 
ra ftn ndfta, etter fin fcro^ 
bcr, od^ fdga: ft'clnn ^(g:r^ 
ran; tt) be flola ade t'dnna 
mig, ifrd ben minfta Maixt^ 
bem, oc^ till tizn ftorfla* 

12. ii) jag marberfor- 
blibfab bfmer bera^ ordtt= 
fdrbigfieter, od^ beraS fDn^ ber, od^ bcra6 onbffo ffall 
jag tcfe mer t^dg!omtna. 

15. 3 fe^t i)an fdger: 
C?tt ntitt, fBrdlbrabe ^an 
bet fdrfta; bet nn dlbtictt 
od) gammatt dr, bet dr 
^arbt mib dnban. 

9* ©auitlet, 

offer. 

^abe ocf mdl bet f5rfta 

<r fina rdtter, oc^ @nb§= 

tjenft/Dc^ utmdrteS feeligfiet. 

2. ^9 bet frdmre ta^er- 
naflet mar ber up^fatt; 
uti ^milfo moro fjufafla- 
fame, oc^ feorbet, orf) f?d= 
bobroben; o^ betta falla= 
be^ bet l^elga. 

3. Wfltn hat ben anbra 
fbrldten n^ar bet taBernaf^ 
let, font man faffabe bet 
3tlbra()elgafta; 

4. ^w^iiUt t)abe Ut o,X)U 
)izm ri3felfet^aret, od) ia^ 
flamentfen^ ar!, tod alia fi^^ 
borbeffagen meb gulb; tttt 
()mtlfo luar bet g^Ibette d]n= 
6ar, ber bet ^immel^Srobet 
uti Juar, oc^ ^2laron^ ftaf, 
fom blomflrat^ ()abe, od) 
^eftatnentfen^ tajTor. 

5. ^Mzn ber cfmanup^^d 
iworo ftdrlig^etene^ iiijtnx^ 
him, fom i^fn^erffi^ggbe 9la- 512 t>tn ®>iftel tap. 9, baflolen; af ijtr^ilta f^^>rfer 
pa benna tib trfe bef^nner^ 
ttga Sr faganbcS* 

6* <Da nu betta fd 6e:= 
rebt iuar, ghtgo ^reflerna 
aflttb ttt I bet framrc tafiet^ 
nafUt, Dc^ utrattabc ©ubS^: 
tjeufteiu 

7. SlWen nti bet mibra 
gicf alienafl ben bfmerfte 
^refleit, en tib om aret; 
idt utan 6(ob, ben i}an 
offrabe fBr ftna egna, oc^ 
for foIfenS f^nber; 

8» S)er ben ^elge tlnbe 
meb bet^bbe, ait ^elig^iete^ 
m^ mcig cinbd ttfe it:pj)en:= 
6ar mar, meban bet fiSrfla 
tabernaftet ftob. 

9, .gmtlfet mar en iiU 
netfe i ben tiben, t ^mtlfom 
gdfmor oc{) offer offrabeS, 
oi^ funbe ic!e gora ^onom 
fuilfonimcn efter famme^^ 
Ut^ font ben ®ubStjenflen 
gjorbe; 

10« ^Idenafl meb mat 
oc^ bn;rf, o(^ mdttga^anba 
tmagmng, od) ntmdrte§ ijt^ 
Hgt)et, fom jjdlagba moro 
intiff fcdttringeneg tib. 

11. ajien e^rifln^ dr 
fommen, att ^an \iaU \m:= 
ra 5fmerfle ^:t3refl m bet 
tilUommanbe goba, genom 
ett flBrre od) futtfomligare tabernafel, bet meb ^dnbet 
idfe gjorbt dr, bet dr, bet 
idt fd 6^gbt dr; 

12. Sdfe fetter genom 
fcotfafclob, eHerfalfmatlob; 
utan ijan dr genom fttt eget 
6Iob ena refo ingdngen uti 
bet ^etga, od^ ^afmer fun^ 
nit en emig forlo^ning. 

15. ^^ ^afmer oxablob 
od^ BocfaWob, od^ ftrBbb 
a\ta af fone, ^elgat be ore^: 
na tia fiSttSIig rennet, 

14. <6uru m^rfet mer 
ff att (S^riflt Blob, fom ^af:= 
mer fig fjelf oSefmittab 
genom ben ^eliga ^nba 
©ubi offrat, rena mdrt 
fammet af be bBba gernin^: 
gar, tilt att tjena (efman* 
be6 ®ub? 

15, ©erfBre dr ^an ocE 
9li)a ^eflamentfeng 2^eb=: 
tare; ^d bet be, fom fad a:: 
be dro, ftutle fd be§ emiga 
arffenS IBfte, i t^^ ait ^n^ 
jbBb gitf beremettan, tilt fdr^ 
loaning ifrd be Bfmertrd=j 
;belfer, fom unber bet fdrra 
IScftamentet moro. 

I 16. St^ ^mar ttt ^ejln- 
ment dr, mdfle odf f;an^ 
bUb meb mara, fom Stefta== 
nientet gjorbe, 

17. St^ STeflamentet 6lif^ 
mer gitbt genom biSben; an- (^ap. 9, 10. till be dhtttt. US narS i^afttjcr bet Snnu in^ 
gen ma^t^ fd iana^t ^an fef* 
irer fom^eflamentetgjorbe* 

18. ©erfore mar odf tdfe 
bet fiJrfia fltftabt utan Blob. 

19. Z\) bd SKofeS atfo 
f tf ena fiJregtfujtt ^abe ^toart 
ocf) tit buborb, efter tagen, 
tog f)an falfmafilob, od^ 
Bodfablob, meb njatten, o^ 
^)ur)3uruH, od^ ^9fo)?/ od^ 
Befldnfte bof ena, od^ allt 
foffet; 

20. Dd^ fabe: ®etta 
ax ^eflamentfenS 6tob, bet 
@ub ^afn^er eber bubtt 

21. Cd^ be§rt!eg ta6er^ 
naftet, od^ aH fdriTe, ber 
©ubatjenfl ^jWgabe meb 
goraS, 6efldn!te ^an fam- 
niatunba meb blob. 

22. Dd^ marba mefl att 
ting efter lagen ten gjorb t 
blob; od^ utan bIob6 utgjus 
telfe ffet mgen fdrfdtelfe. 

25. ®d ax nn af noben, 
ait be ^tmmelflfa ttngg tf^ 
terf^ner ffola meb fdbant 
renabe njarba; men be ^tms 
melfFa ttngen mdfle idttxt 
offer r;afma, an be§a njoro. 

24. St^ e^rtflu§ ar trfe 
tngdngen i bet ^clga, fom 
meb ^anber gjorbt ar, ^tviU 
fet dr en efterf^n iiU bet 
fannfifi;tbtga: utan in uti fjelfma ^immekn, )jd bet 
^an ffaff nu hjara i ®ub§ 
dft;n fiJr og. 

25. Stfe att r;an ffatt 
ofta offra ftg, fdfom Bf- 
tuerfle ^reflen gid^ ^mart 
dr in uti bet ^eliga, meb 
annar§ blob; 

26. eijefl mdfle ^an jlPo:= 
lat ofta liba, af n^erlbeneo' 
beg^nnelfe; men nu, ^d 
n^ertbeneS anbal^ft, ar f)an 
en gang u^penbarab, ge- 
nom fitt eget offer, till att 
borttaga ft;nbena. 

27. Odf) fdfom mennif?os 
men dr fiJrelagbt en gang 
bB, men feban bomen; 

28. @d dr 0* g^riflua 
ena refo offrab, tiU att boxt- 
taga mdngS manS f^nber; 
men en annan gdng flaff 
^n lata fe ftg, utan f^nb, 
bem fcm I^onom njdnta tiU 
falig^et. 

10. ©apitlet. 

Seoi offer fiuagt, ^(^rffli cnbafi 
fuJIfomrigt. 

^i; lagen ^afnjer f^uggan 
'^^ af bettiOTommanbego= 
ba, oc^j'dfe fjelfnja njarel^ 
fen. Strliga mdfte man 
offra aUtii enal^anba offer, 
od^ fan i^c gi3ra bem full= 
borba, fom bet offra. 514 ©en epiftel Sa^. 10. % ^(mtarg ^abc bet attx- 
tvhxU offra6; eftcrbe, font 
fd offra^ ^abe fcban intet 
fammct haft af fi;nber, mx 
be f^abc ma refo hjartt reitc 
gJDvbc; 

3. Utan bernieb ffer 
en aniiunclfe pa f^nbcrna 
i)\vaxi ax. 

4. ^t; omojettgit ax a^t- 
nom oxciblob q^ Bctfablob 
fcortta.Oia fmiber* 

B. EcrfBrc, bd ^an foni^ 
mer i h^erlbena, fdgcr^an: 
Dffer cd) gdfnjor ^afhjer 
bu i£t wtlat, men froppen 
I;afnjcr bu mig bcrebt* 

6» S3rdnneoffer od) fi;ub= 
offer be^aga big tdPe- 

7» £)d fabe jag: @i, 
iag fommer; i bofene at 
(Irifiuct om mig, att iag 
ffaft gora bin Juilja, o 

8, 3ttUforenc, bd (;an 
fabe: Cffer od) gdfn^or, 
Srduncoffcr od) ft^nboffer 
l;afti^er bu i£c irelat; tde 
ber^aga be big ijtUtx^ ()nji(fe 
cfter (agen offra^; 

9, ^a fabe l;an; (2t, 
jag tonnncr, till att gi5ra, 
^i^;tb, bin miTja. ®er ta- 
ger l)an bet fiirfta bort, att 
'^an bet aubra mfdtta ffaH. 

10, S ()Jt)ilfom mVia toi l^elgabc atom ena tt^ 
fo, genom S®fn S^rifti 
ttopp^ offer* 

11. 5Dd^ ^tnax od) en 
^rcfi dr in]att, ati tjan ha^ 
geltga ffaU pta ©ubStjeu:: 
fien, od^ ofta offra ena()an:= 
ba offer, ^miTfe albrtg tmx=: 
na borttaga fi;nber. 

12. Tim bcnne, bd ijan 
^abe offrat ctt offer for f^n:= 
berna, bet ehJinnerKga gd(:= 
Icr, fitter (;an ^^d ®ub^ 
^i3gra ^anb; 

13. Od) mdntar nu, 
tiUbef? ^anS oiudnner (agbe 
n^arba ^ononi till en fota- 

^aa. 

14. 2^^ meb tit offer 
^afmer ^an en)innetliga 
fuHfomnat htm, fom ^e- 
lige n^arta. 

15. 2)et bet^gar o§ orf 
ben ^elge 5Inbe; ti; ta i^an 
tiliforene fagt (;abe: 

16. £)et dt bet Zc^ta^ 
mentet fom iag bem gora 
will, efter be bagar, fager 
^drren: 3ag ^'^^ g^'O^a 
niin lag i bera6 ^jerta, od) 
i berao finnc n^i'H jag ffrif^ 
\va bem; 

17. Dd) bera6 fi;nber 
oc^ ordttfdrbig(;et n^itt jag 
idc uicr if^dgfoninio. 

18. 2Der nu fdbana fiir- ^ap. io. till >e 6bteet. 5iS (dtelfe ar, bcr &x idt mer 
offet f6x ft)nber« 

19* @fter tri nu ^afme, 
fare briber, frt^et ttH att 
ingd utt bet ^e(ga, genom 
S(Sfu 6(ob; 

20. »^mt(fen l)an o§ ht^ 
rebt ^afhjer ttH en n^ od) 
lefmanbe mdg, (^enom fbt:? 
Idten, bet dr^ genom fttt 
fott; 

21. Dd) ^aftDom en Bf= 
n^erfla ^ref^ ofmer @nbg 

22. (Sd Idt o§ framgd 
meb ett fannff t)Ibtgt Bjerta, 
utt en fuUtDmiig tro, 6es 
jldnfte { ^jertan ifrdn ett 
Dubt fammet, od) tmagne 
om hoppm meb rent njat= 

23. ©^ (dt 0^ i^aUa 
^oppfen^ befannelfe omtfli^ 
ga; t^ ^an dr trofafl, fom 
bet loftDat ^afmer. 

24. !0c^ iat D§ afta ^3d 
o§ inborbes, tiU att u:p))5 
mdda tiii taxkt odj goba 
gerningar; 

25. 3de ofnyergifman- 
beo mdr fo^famlingy fdfom 
fomltge for }th ^afnja; utan 
fiSrmancr eber inbiJrbe^, oc^ 
bet be^ mer, att 3 fen ijxi^ 
xu bagen nalfa^. 

26^ %\) om iui fjelfmil^ janbe fimbom, feban mf 
fbrfldtt ^fme fanntugen, 
bd fldr D§ tntet offer tgen 
f6x f^nberna; 

27. Utan en fbrffrdtfe^ 
Hg bomfenS fBrBtbelfe, oc^ 
e(bfen6 nit^ fom motftdn^s 
barena flirtdra ffall. 

28. |)D fom 6r^ter Slt'oft 
(ag, ^an mdfie bB utan 
6arm^ertig6et, efter tn eUer 
tre tDittm. 

29. ^uru mt)rfet flbrre 
mp% menen 3, fbrtjenar 
ben fom ®ub^ ®on fiSr^ 
trampar, o^ Steflament:* 
feng 6(ob fdfom orent ah 
tar, genom ^njtlfet ^an i)tU 
gab dr, Qi) fdrfmdbar nd^^ 
beneS Slnba? 

30. ^^ mt fdnnom \izn 
fom fabe: ^dmnl>en at 
min; \a% ffatt njebctgdt 
Xair fdger ^®tren; oc^ 
dter: $®rren ffatt bbma 
fitt foie. 

31. £)et dt grdfeligit 
faUa uti lef)uanbed (^uH 
^dnber. 

32. 9J}en t^ommer i^dg 
be framtebna bagar, i t^miU 
fom 3 u));p(9fte moren, od^ 
jloben en flor tijrnmg t Be^ 
brbfmetfen; 

33. (Snbeia, bd 3 fjetf^ 
m genom f^dbelfe od^ be^ ue ©en SiJiftel (5ap, 10, il. brbfhjetfe tit mfbunber mor= 
ben; od^ enbcl§, bd Sfatt^ 
f!a^ ^abcn mcb bem, fom 
bet fd gdr» 

34. Sr^ 3 ^aftren bel^ 
afttgc tuarit af be tebrBfs^ 
melfer, fom af mmom fcos^ 
jcm gmgo, oc^ meb friJjb 
Itbtt ebta agobelarg farff i3f:= 
ling, iretanbeS ait S nSr 
cber fjelfnja battre od^ feltf? 
tranbe agobelar (^afmen { 
t;tinmetett. 

35. ®d fafler tdPc m 
Bort ebra triifl, fom en flor 
IBn ^aflt)en 

36. S^ tdlaniobet at 
eber feebof; pa bet S ^«d^ 
gen giJra ®nbS njitja, oc^ 
fd bet fom lofmabt Sr, 

37. St^ Snnu en liten tib, 
fd tommer ben fom fomma 
ffatt, oc^ fiirbrojer ttfe. 

38. SOten ben rattfdrbtge 
ft'all (efn^a af tron; Qd:)t)\v\U 
tm fig nnbanbrager, ^an 
f6aU ttfe fee^aga mine fjdl. 

59. 9Jten mi drom ic!e be 
fom D§ unbanbragc iiU fh^ 
iapptl^t, utan af bem fom 
tro, oci^ frdlfa fjdlena. 

IL ^apitltt 

XxomQ txafi, txcni^pcl 

S^en tron ax en mi^ 
fiirldtetfe pa bet fom man ^oppa^, oif fntet tn?tf:^ 
(a om bet man icfe fer. 

2. ©enom ^enne l^afma 
be gamie fdtt mtttneabbtb. 

3. ©enom ttona teftn^ 
nom mi, ait merfben arfnll- 
borbab genom ®ubS orb; 
fd att attt bet man fer, dr 
morbet af mtet. 

4. ®enom trona offrabe 
Slbel ®nbt fliSrre offer an 
6am; meb ^hjtlfo ^an fitf 
mtttneSfciJrb att ^an mar 
rdttfdrbtg, bd @nb gaf om 
^an6 gdfmor mittne66Brb; 
od) gcnom ^ennc tatar ^an 
dnnn, dnbotf l^an bi3b dr. 

5. ®enom trona marbt 
(Snoif feorttagen, fd ait 
ijan idt ffutte fe biJben, od^ 
fans tntet, berfore att ®ub 
borttog I^onom; t^ fiSrr dn 
^an 6orttagen mar, ^abe 
^an fdtt mittnegfeiJrb att 
Ijan tdtfteS ©nbu 

6. £q utan ttonc at 
omdjcliflit tada^ ®nt>u 
Zt) ben tin ®nb fomma 
mitt, ^an mdfte tro att 
®ub dr, qA} ait \)an lonax 
bem fom \Ma (^ononu 

7. (Scnom trona arabe 
•9?oe ®ub, od^ Ijerebbe ar- 
fen, till finS l)\i^ fa%^;ct, 
bd ()an firf ©ubS befatt^^ 
ning om be ting fom ttfe Ka^» ll» till be (Street. 817 f^ttteS ; genom ^mitf en (at!) 
^an fBrbiJmbe trerlbena, o^ 
tuarbt ben rattfarbtg^etS 
arfnjtnge, fom af trone ar. 

8, ©cnoin trona marbt 
'^Ibral^am l^btg, bd ^an !als 
lab tuarbt tttt ait ntgd t bet 
lanb, fom i)an fd ffntte tttt 
atf^; D(^ for ut, od^ n^t^te 
tdfe ^njart()an!ommaflfutte. 

9« ©enom ttona n^ar^an 
en frdmtmg ntt bet (anbet 
^onom lofmabt n^ar, Iifa 
fom utf ett frdmmanbetanb, 
Bobbe utt tafcernafel, meb 
Sfaac od^ S^coB, fom meb^ 
arfmmgar moro tiU famma 
(iifte; 

10. ^^ i)an tvdnte efter 
en flab, fom grunb l^abe; 
l^njtlfenS B^ggomaftare oc^ 
jla:pare ar ®ub. 

11. ®enom trona fitf 
Dcf Sara fraft tiU ait afia, 
od| fiJbbe iJfnjer fin dlber^ 
ttb; it) ^on f)M ^onom tro^ 
fafian, fom bet (ofmat I^abe. 

12. ©erfore n^orbo od 
af enom, fom i ben mdtton 
b5b n^ar, mdnge fobbe, fd= 
fom fljernorna pa ^imme^ 
ten, od) fom fanbcn dr i 
^afefttanbene, ben otaligdr* 

13. S trone dro be^e 
alle bobe, oc^ ^aftua bocf 
intetfdttaflBftetjutanfett bet fjerranefter, oc^ ttott 
beru:ppd od^ Idttt pg niJja, 
fce!dnnanbe ftg mara gdjler 
oc^ frdmmanbe pd jorbene. 

14. ^^ be fom fdbant 
fdga, gffn^a ttllfdnna ait 
be Wfa tit fdberne^Ianb. 

15. Od^ om be fiabebet 
ment, ber be utgdngne mo* 
ro, l^abe be mat l^aft ttb 
ait watita ttHbafa. 

16. Tim nu begdra be 
zii Bdttre, bet dr, bet f^tm* 
melflfa. ©erfiJre ffdmme§ 
tdee@ubfaaagberaS®nb; 
ii) i}an ^afmer fcerebt bem 
en flab. 

17. ©enom trona offs 
rabe ^6ra^am Sfaac, ndr 
^an fiJrfoft marbt; oc^ off:= 
rabe enba fonen, bd i}an 
^abe fdtt li3ftet; 

18. Om ^njtTfen fagbt 
mxi Utt Sfaac ffaH big 
bin fdb fattab \mxia] 

19. Dc^ iantit, ait @ub 
funbe od mdtn^j^mddfaifrd 
be biiba; beraf tog l^an otf 
(?onom tgen tiU en (tfnetfe. 

20. (Senoin trona tviiU 
fignabe Sfaac SacoB od) 
(Sfau, om tittfommanbe 
ting. 

21. ®enom trona, bd 
3aco6 bobbe, njdlpgnabe 
^an Bdba Sofe^^S fiSner, us iDen 6<)iftel (£a^?* il. 0^ ttmab bet iJfmerfia ))d 

22, (Scnoni trona, bd 
Sofe))^ bo ffuHc, tatabc i)an 
om Sfr^^l^ 6arn^ utgdng; 
od) gaf bcfattning om fin 
6en» 

23» ®cnom trona marbt 
8}Jofc6 forbolb, t tte nidna^: 
ber, af fina fi3rdlbrar, bd 
ijan fiibb tuar; berfiire att 
be fdgo att ijan mar ttt hd^ 
geltgit 6arn, od^ fruftabe 
inttt ^onungen6 bub, 

24. ®enom trona, bd 
9Jtofe^ mar flor morben, 
netabe (;an fig mara ^()a^ 
rao6 botterfon; 

25. Dd) mide uivcfct 
^etbre liba bebriJfmelfe meb 
@ubg fo«, an tid en tib 
^afma (uft t ft;nbene^ 

26. Dc^ i)M (S(;rtftt fDr:= 
fnidbelfe fi3r fliJrrc rifeboni, 
dn be (;dfmor uti@gt;^ten; 
t\) ^an fdg efter (iinen. 

27. ©cnom trona of= 
mergaf ^an ©gy^jten, intet 
fruf tanbeS ftonungeno mre= 
be; t\) (;an ^iJfl fig m^ ^m 
{)an irf e fdg, fdfoni ijan (;o? 
nom fett ^abe. 

28. ®enoni trona ^cff 
t)an ^df!a, oc^ 6lob^ ut=: 
gjutelfe, ^d Ut f)an, font 
brap attt bet fiirftfobt mar, fEufle intet fonima mtb 
bent. 

29. ©enom trona gtngo 
be genom bet roba ^afmet, 
fdfom pa torralanbet;^mits 
fet be (gg^^tter od fdrfof^ 
te, oc^ brunfnnbe. 

50. (^enom trona fdUo 
murarna i Sertd^o, bd man 
i fju bagar om6ring gdngit 
()abe. 

31. ®enom trona for=: 
gtrfg idt ben ffiifan 9ta^a6 
meb be otrogna, bd ^on be 
^ptjan ananxmat ijaht meb 
frib. 

32. Od) ^mab ffali jag 
mer fdga? ^iben morbe 
mig fi5r fladfot, ndr jag 
fortdlja )t\x\it om ©ibcon, 
om ©araf, oc!^ ^imfon, 
0^ 3e|}^t^a, od^ ^a\iit)^ 
oi} ^amuel, o^ ^^3ro)j^e- 
tenia; 

33. .gmilfe genom tro^ 
na ^afma munnit M;onun' 
garife, gjort rdttfdrbig^et, 
fdtt lofte, igenfto^^^^at (ejon^ mun; 34. C^lbofraft utfldtft, 
fmdrb^egg unbfouunit, dro 
fraftige morbne af fmagt^e- 
tene, dro ftarfe morbne t 
(Iribene, l)afma neberlagt 
frdumianbe ^drar. 

55. )G<minnorna t^afma ilap. 11, 12* till ht ®btfjr» 519 tgenfdtt fina boba utaf u^^*= 
fidnbclfen; fDm%e hjorbo 
fi3nberflagne, od) l)afma in= 
c^en fdrlo^ninoi melat anani^ 
ma, pd bet be ff ude fd upp- 
ftdnbelfen, foni 6attte ax. 

36* Sonilige hafiva li- 
bit fpott c^ (;ubfldngntnc]i, 
od^ bettitt bojor od^ fan^ 
gelfc; 

37, ^orbo flenabe, fon^ 
ber^uggne, genomilungne, 
biibe for fmdrb; ^afma gdn:= 
git i fdrffinn od^ getffinn, 
fattige, trdngbe, 6ebr5f? 
luabc; 

38» ^tuitfom iijerlben 
i£t marbig mar; od) ^afttja 
gdtt eldtibe i Bfuer, od^ i 
krg, cd^ i flE'refnjor, od) i 
jorbfulor, 

39. ^He bege ^afma ge^ 
nom trona fdtt mittnc^3- 
fcorb, od) l)afma bod ide 
fdtt (Bftet; 

40. ®erp3re att ®ub 
^abe fiirefett om o9 ndgot 
tet Bdttre mar; att be ide 
utan o§ ffudc fuHfomnabe 
mavba. 

12. 6a<)itlet 

ffifcr^ct od§ orbcte foraft, 

/Jlftcr mi nu ^afme oni of) 
Vi^ en fd ftov (;op »icb mitt- ne, (dt o§ aflagga fmibena, 
font alltib (dber mib o§ oc^ 
gcr o§ ttfjga, DC^ Idt o^ 
meb tdfamob li3pa i ben 
f am^3, fom o§ fiJrelagb dr ; 

2. O^ fe ))d 3(gfum, 
fom ttcna beg^nt oc^ fuK^* 
tomnai ^afmer; ^milfen^ 
bd T^an mdtte I)aft gldbje, 
(eb l^orfet, od) af'tabe intet 
fmdiefen; od) dr fittanbe^ 
pd f)i3gra £)anben ))d @ub3 
floL 

3. ^dnfer pa {)ononi, 
foui af f^nbarom fdbana 
genfdge(fe (eb emot fig; att 
3 idt txitttn^ i ebor finne, 
gifmanbe^ eber utofmer. 

4. ^t) 3 t;afmen idt 
dnnu atit iniiU blobS emot 
fldnbit,!dmpanbe emot f^n== 
bene; 

5. 0(^ ^afmen rebo fcr^ 
gdtit ben trBfl, fom iiU eber 
talar, ti!a fom tiU ]in 6arn: 
SRiu fott, forafta idt 
^etrane aga; o^ gif itig 
idt nto^xott, ha hn nap^ 
fcs af l)onom. 

alftat, btn agar i)an'^ men 
()an gi§lar ^mar od) en fon 
(;an anammar. 

7. ^mar 3 nu (iben 
agan, \a bjuber fig ®ub 
titt eber, fdfom iHi tarn; )$20 ©eit (Sijiftel ©a^ 12, i\) i)Uiiihn Sr ben fon, fom 
l^anS faber trfc agar? 

8, ^iren 3 ^tan aga, 
i ^mflfom affc belafttgc 
hjorbne arc, fa axtn 3 Dag:^ 
ta, od) tdfe barn, 

9, ,&aflue mt nu fiJttg^ 
Itga fabcr, foni o§ aga, od^ 
fruftc bcm; ffolc tvt bdtdfe 
m^tfet mcr unbcrbdnigc 
hjara bem anbeKga gfabrc^ 
notti, ait hJt md lefh^a? 

10, Dd^ be forre ^afma 
agat o§ ndgra fd bagar, 
cftcr fom bcm f^nte6; men 
benne iSl bet fom n^tttgt 
dr, att itjf mdge fd ^anS 
l^elgetfe. 

11, ?tll age f^ncS nu 
ttfe h)ara till frojb, utan 
ttd dngefl; men feban tvt- 
bergaHer ^an en fribfam 
rdttfdrbtg^eteneS fru!t bem, 
fom berutt bfruabe dro; 

12, Oerfrire lifter upp 
ebra lata (^dnber, od) triStta 
fnd; 

13, Dd^ ftiger mtj) |leg 
meb ebra flitter; att idt 
ndgor ^altar fdfom en ofdr^^ 
big, utan ^elbre ^etbregba 
marber. 

14, Sarcr efter frtb meb 
attom, oc^ efter i?elge(fe, 
utan ^n^tlfcn ingen far fe 15, Od^ fer m, att m^ 
gen frirfummar ®ubS ndb; 
aii idfe up^n^dxer ndgon 
bitter rot, odj g^r ndgoti 
^inber, od^ mdnge mdtte 
genom f)tnm fcefmfttabe 
njarba; 

16, ^tt ingen mare en 
6o(are, eHer ol^elig, fdfotn 
@fau, ^njilfen for en md(= 
ttb fcortfdlbc Pn frirflfobg^ 
lordtt 

17, 27?en 3 tvtttn, aii 
bd ^an mitte feban meb 
arfgrdtt fd mdlftgnelfe, 
marbt t}an bortbriftuen; od) 
tuar ^onom bd inttt mm 
M ndgon 6ot, dnborf ^an 
mtb tdrar ber efter fiJfte, 

18, 2:^3 Sten ttfe gang- 
ne till bet berget, ber man 
pa taga !unbe, od^ meb elb 
brann, effer till ti5dPnene, 
od^ mi5rfret, od^ flormen; 

19, Dd) bafun^Hanget, 
odf) till orbariJften; f}tviita 
be njeberfafabe fom ^enne 
^Brbe, begdranbe att orbet 
ffulte bem ju idfe fagbt 
luarba; 

20, Stt; be fi3rmdtte icfc 
tiba bet, fom ber fabe^: Om 
ndgot bjur fom n^ib bcrgct, 
|?ullc bet ftena^, eHer f?ju= 
taQ igenom; 

21, SDrf) fd f5rf!ratferig dap. 12^ 15. till be dhtttu S2I njar ben f^neti, ait 9J?ofeS 
fabe: Sag Sr fdrffratft, e(^ 
fiafiuar; 

22. Utan 3 aren f omne 
m ®tottS 6crg, 0^ ttir Uf^ 
manbcg ®ubS flab, bet ^m^ 
melfFa gerufalem, od^ till 
ben otaltga ^nglaftaran; 

23. Dc^ m be fdrflfiJb^ 
baS fBrfaninng, font { ijim^ 
meten ciro 6ef!refrte; od^ 
tttt @ub, font alia biJmer, 
0^ m be fuafotnttga ratt=' 
farbtgaS anbar; 

24. D^ ttH 5^9a ^efla:^ 
mentfenS 9Webtare/S®fww, 
Dcf) ttU flanfelfeBIobet, fom 
fcatttc talar Sn ^6elg 6(ob. 

25. @er tia, att 3 ttfe 
meberfafen bottom fom meb 
eber tatar : t\} funbe tdfe be 
unbfl^, font meberfafabe 
^onom fom tatabe pa jor^ 
bene, ^ru mi^dfet minbre 
mf, om tvi meberfafe i}o^ 
nom fom af ^Immelen ta* 
lax? 

26. ^mtlfenS ri3fl pa 
ben tfb gjorbe jorbena feaf* 
manbe; men nu, (ofiuar 
f)an, odf fSger: 5innu en 
ttb |?aU jag gi3ra fcafnjanb**, 
irfe attenafl jorbena, uian 
orf ^Immelen. 

27. ®et 6an fager: 'Un^ 
nu tn tfb, bet gifmet titt* fanna be ttngS fBrnjanb:^ 
Itng, fom Bafma, fdfom be 
ber gjorb Sro; pa bet be 
ting tlifttja ff ola, fom o6af:= 
n^anbe Sro. 

28. ©erfrire, efter mi fd 
bet rife fom itf e bSfma fan, 
^aftre mi ndb, genom ijtviU 
ta mi tjene ®nbi, m ait 
iada^ ^onom meb tuftig== 
\jti od^ friiftan; 

29. Zt) mdr @ub dr en 
fiJrtdranbe etb. 

13. 6o|)itlet. 

(S^riflcHg tefnabS teglor. 

3(\nfmer fafle i fcroberfig 
'^^fdrtef. 

2. SrBrgdter lit ait i)zx^ 
Berga; t^ bermeb ^afma 
fomliga fdtt ^ingtar, ome* 
tanbeS, iiH ^erbergeS. 

3. S^dnfer |)d bem fom 
6unbne dro, fdfom mebs: 
bunbne; oc^ <jd bem fom 
SebriJfmelfe liba, fdfom be 
ber oi af (efamenen dro. 

4. 9t(|tcttffapet fPott 
^fiUoe atUgit iblanb aUa, 
od) agtenffa^jd fang oht^ 
fmittab; men bolate od) 
^orf arlat (fall ®ub Hma. 

5. Umgdngelfen mare 
ntan girig^et, od^ (dter eber 
niJja meb bet 3 ^afmenj 893 ©ctt apiftd Sa^. 15. ti; ^att fabe: Sac^ ffafl tdfc 
Sfrtjergtfttja edcr fbrldta bfc^. 
f»\ (Sd att tut brtficltga 
ttidgc faga: ^®rren dr ntin 
f)jttpaxt^ DC^ jag mtti tdFc 
frufta; ^mab fan en tncn^ 
ntffa gi3ra mig? 

7. 5^dtt!er pa ebra (d? 
rare, be cber @ubg orb fagt 
l^afttja, o(^ efterfdijer bera^ 
tro, ffdbanbe ^ttjab dnba 
bera^ umgdngetfe l^abe* 

8, S@fu6 e^rtftua t gdr 
od^ t bag, od^ ^an beglifeS 
{ emfg^et 

9, SSter eber itfc om= 
foras meb mangol^attba 
0(t) ftammanbe larbom; 
t^ bet dr gobt att fiabfdfla 
l^jertat meb ndbene, tc!:'e 
meb maten; ^hjilfen mtet 
gagnat ^aftuer bem, font 
bermeb nmgdtt (;afn^a. 

10. !^8t ^afme ttt altare. 13. ed lat og nu gd 
lit tt'H ^onom utu (dgret, 
cd) Bdra ^an6 fmdtet 

14. ^^ n){ f^afn^e ^dr 
tngen tuaraWg flab, utan 
tvx fofoni efter ben ttTIfom== 
manbe. 

15. (Sd tdt og nu ge- 
nom ^onom adttb Dffra®u:= 
bi tofoffer, bet dr, ld^3j)ar:= 
na^ fruft, be ^an^ 9lamn 
fcefdnna. 

16. g-Brgdier fdfe gBra 
tndl, 0^ mebbela; t\) fdba= 
na offer tdcJaS ®ubt. 

17. SBatcr ebro Itirare 
l^bigc, o(^ fdljer bem; ttj 
be njafa ofwer ebra fiit- 
lar, fdfom be ttt tafeti= 
ffap flora fPola; ph M be 
mSga bet gora mtt> fxi^ih, 
0^ irfe mtt> furfan; t^ bet 
ar eber irfe n^ttigt. 

18. ^eber for og; mdr af ^milfo be ^afma trfeitr5ft dr ben att njt ettgobt 
magt att dta, font tjena tifantn^et ^afme, od^ mtnn= tdbtxnatitt 
11. Sr^ 
fctob, font Sfn^erfte ^reflen. tdgge d§ ^afma en gob unt= 
et^ujab bjur^igdngelfe ndr alia. 

19. dJhn albramefl be= for ft;nbene, inbdr utt bet-ber jag eber, att 3 fdbant 
^eltga, bera6 fro^^ar u^j^js^lgoren, att jag tneb bet fna- Brdnna^ utotn Idgrct. 
12. ® erf ore ode S^fu^,! refla matte 6omma tttt eber. 
20. ff^en frtbfenS @ub. pa bet l)an \inlh f^elga foU^fom tgenfbrt ^afmer tfrd be 
fet mzt fitt eget blob, ()af= bBba,^ ben ftorn Saraf)er= 
ttitx ijan libit utom porten. bon, genom bef ewiga ^^ap. IS. fill be 
SefiameiitfettS blob, tnfir 

21- ^ait gore cber fftc^ 
feltoia utt attt gobt rocrf, 
tt(l att gora fin iuflja, d^ 
ffaffe utt cber ^mab tjonom 
tdtfeligtt ar, genom S^fittn 
S&ttflum; ^njttfomlDaredra 
af eiDtg^et t en)tg{)et: ^mcn. 

22« 3^g f5rmanar cber, 
fare feriiber, tagcr fi5rtttas= 
nelfcnS orb ttCt gobo; it) 
jag ^afmer cber mcb fd orb 
ttaf!rtfmtt (^htttt. 823; 23, fficter, att fcrobrcn 
^tmotr;cu§ liJs dr; meb 
^tutlfom, om ban fnart 
tomnter, mid jag fc cber, 

24, .getfcr atta cbra Id- 
rare, od^ all ^etgon. (?= 
ber ^elfa BrBbente utt 5BaT' 
tanb. 

25, S^db hjare mcb cber 
adorn: ^inen, 

a^ill be 6bteer, fitifmen 
I af SBaEonb, meb 
{ £imot^eo. ®* ^etti t>cn fotta ^pifteL L ^apititt 

©Uangelii fumma. 58tif flabig 
i tro, ^opp, fcitlcf. 

SHctrua, 3(Sfu (E^rtfit ^:= 
V poflcl, bem utforabom 
frdmltngom, foin bo l^dr o^ 
ber t ^ontD,@aIattctt,^a:ps: 
^abocten, §lficn, oi) ^tt^^s: 
ttten; 

2. @ftcr (Sub§ grabcrg 
fiSrf^n, genom ^Inbau^ IjtU 
getfe, titi l^bnona oc^ S®fu 
g^nftt fetobg ftdnfclfe: 9Mb 
od^ frtb fiJr6£c fig t cber. 

3» ^dtftguab U)arc@ub, 
0* mdra ^(^rrag SCN^fu 
©^rtflt ?Vabcr^ font og f5rs ftn flora barm^erttg^ct ^af^ 
mx fobt ^d n\^tt m ett (ef= 
manbe6 ^cpp, genom 3®fw 
S^rtftt uppi^dnbclfe tfrd be 
boba; 

4, ZiU oforgdngcltgtt, 
oBefmittabt, o^ on)anjTcH= 
gtt arf; ^tvilM i ^immeTen 
fiSrh^arabt dr ttK eber, 

5» ®om meb®ub§ magt 
fcemarcn^ genom trona tttt 
falig(;et, (;milfcn 6erebb dr 
att |on \iail up^^ctibar tuar- 
ba t ben t;tterfla ttbcn; 

6. S ^tuilfom 3 cber 
friJjba ffo(cn, 3 fom nu en 
Ittcn tib (tben BebriJfmelfe, S24 @. Pttri (^ap. L 7. ^5 bet ebov tro ffatt 
rattflutttg od^ mptfct foflc^ 
tigare Bcfunuen h^arba, an 
bet fBrgSngeliga gulb fom 
pi6ftva^ ineb elb, tiU lof, 
jjrtS 0^ arc, nar (S^r{:= 
flit3 3®fu6 fettfmer u(?^5en:= 
bar* 

8. ^Mtm 3 atffen, 
cinborf 3 (dfe fen ^onom; 
ben 3 odE nu tron u^pd, 
od^ borf ttfe fen; fd ffolen 
3 frbjba ebet meb ofageltga 
Dc{) l^firHga gfdbje; 

9. Dd) fd ebor tro^ dn^ 
bat^ft, ndttiliga fjd(ama6 
faHg^et 

10. efter i)\t}l\tm fattg^ 
^et ^ro)3^eterna ^afnja iUtt 
od} tanfafat, fom pxop^z^ 
terat ^aftua om ben iiU^ 
fommanbe ndb till eber; 

11. D(^ ^aftua ranfa^ 
tat, pa ^mab etter ^uru- 
bana ttb g^rffH Slnbe nt:= 
itjt'fle, ben i bem mar, oc^ 
tfCifiJrene ^abe Ut%at be 
(ibanbe fom t S^rfflo dro, 
odf ben ^drlig^et fom bers= 
efter fBlja ffuUe. 

12. ^mfftom bet o* n^)^ 
penbarabt mar; tt; be ^af^^ 
ma icfe fig fjelfmom, utan 
op^ bermeb tjent; ^mtlfe ^^tfer eber nu fiJrfunnab 
dro, genout bem fom eber 
@tjangeltum ^rebtfat ^af:= 
ma, genom ben ©elga kt\^ 
ba foui fdnbe| af ^imme:= 
(en, ^miTfet fCngtomen odf 
lifter fe. 

13. ©erfdre, feegjorber 
ebor finned fdnber, oc^ ma* 
rer n^ftre, oi) fatter fuU* 
fomltgtt ijopp tin ben ndb 
fom eber ttttSuben marber, 
genom 3^fu S^rtflt up* 
pmhaxtlft, 

14. @dfom(^bafttg6arn; 
Dc^ fldHer eber frfe fdfom 
tfafofcne, bd 3 utt fdmttff o 
lefben efter Begdrelfen; 

15. Utan, efter f;onom, 
font eber Mlat fiafmer, oc^ 
^etfg dr, marer odf 3 ^ettge 
utf all ebor umgdngetfe. 

16. Zp bet dr iTfrifmet: 
3 ffolen toata l^elige; tt| 
iafl at ^elig. 

17. O^ efter 3 dfaOcn 
^oiiom fBr en Sr^ber, fom 
biimer efter ^marS od) enS 
gemtng, oif ^afmer fntet 
cinfeenbe till ^jerfonen, fd 
fer m att 3/ utt betta 
ebart eldnbe, manbren i 
rdbb^dga. 

18. Oc^ meter, att 3 
{cfe meb fi3rgdnge({g{t filf- 
mer etter guTb tgertTiJfle d* ©a^ i, 2. belt L Hpifttl 525 rcn ifrdtt cbart fdfSnga lef- 
rtjernc, efter faberna6 fatt; 

19. Utan meb S^rtflt 
bi;ra blob, fdfom tneb 
ctt menliJfl od^ oBefmtttabt 
Iambs ; 

20. §ttjt(fcn H)al fBre^ 
fcbb trar fdr n^crlbcne^ be- 
g^nnelfe, men up^mbarab 
i be ^tterfla ttbema, fBr 
ebra ffutt; 

21. ®om genom ^onom 
tron <}d @ub, ben ^onom 
upvn?ddft ^afn?er tfrd be 
b5ba, od^ gtfnjtt ^onom fjat 
Itg^et; ^)d bet 3 fFutten 
^afma tro od^ ^opp till 
(Sub. 

22. Dd^ gBrer ebra fjS^ 
lar f9f?a, t fanmngeneS 
li;bno genom 5tnban, tfU 
ojlr^mtab broberltg fdrlef ; 
diflfer eber florliga tnborbeS 
af rent f^jerta; 

23. @dfom be, fom fob;: 
be ciro pa n\)tt] idt af nd^ 
gor fBrgangettg fdb, utan 
af ofdrgdngeftg, fom dr, af 
lefmanbeS ®ub§ orb, bet 
ean'nnerltga bltftver. 

24. Xt) am mt at fa= 
fom grds, or^ aU menni= 
f!o6 ^atlig^et fdfom blom= 
flcr p& gtafct; gtiifet ar 
luifnabt, odi bfomfltct at 
a^aUtt:^ 25. SRen ^gttane orb 
blifwet enjinttetliga; od^ 

bet dr bet orb, fom prebi= 
!abt dr tbianb eber. 

2. (Sapitlet 

@(;rijlug en ^Brnflen oc^ en 

fiSteflen. UnberfatareS, 

tjcnarce pXl^t, ^^a Idgger nu bort alia 
^^ onbflPo, 0^ aUi fnjcf, 
od^ flfr^mteri, od^ afunb, 
od) allt fiSrtal; 

2. Od^ dftunber fiirnufs 
ttnt^ mjBlf, fom tntet fnjef 
njet, fdfom ni;fiibb barn; 
pd bet aii 3 upi^mdxen af 

3. Dm 3 annar6 ^afs 
tvtn fmafat, aii .&6rren dr 
gob; 

4. Sttll ^njilf en 3 f onme 
dren, fdfom tfH ben lef^ 
manbe fienen, fom af men- 
nt'ffom forfaflab dr, mm 
ndr @ubt utforab odb fo^ 
jleltg. 

5. 3 od!, fdfom lefnjanbe 
ftenar, up^b^gger eber ttll 
tit anbeltgit ^uS, odi) till 
di ^eligt ^reflerffap, till 
ait offra anbelig offer, fom 
©ubt dro tadfndmltg, ge- 
nom 3®fum S^rtftum. " 

6. ©etfate ^Un od 
©friftni! ®i, iag Wflget 526 @. Pttti ^Cip. 2. i 3ion en utmalb foflelig 
^dtnften; ot^ ^iptlfen font 
ttor pfi ^onom, fjan jTCaC 
irfe fomma ph ffam. 

7. @ber, foui tron, cir 
^an foflettg; men bcmfom 
tcEc tro dr flcnen, fom fe^gg^ 
ntnggmSnnerna ^afma Sort^ 
fafiat, luorben till ew ^Brm 
tlen; 

8* SDd) en Pen, ber man 
fliJtex (tg pd, oc^ en for^s 
argelfeftt^^jo bem fom flSta 
fig ^d orbet, oc^ tro idt 
ber:pd, ber be ti^ fftdfabe 
njoro. 

9, SWen S dren bet ut^ 
njalba fIdgtet,bet^onung^- 
(iga ^re(lerjla^?et, bet ^e- 
(iga foffet, od^ bet egcn:^ 
bomgfo«et; ait S ffolen 
fungi3ra l^an^ bi;gb, fom 
eber taUai ^aftoer af mBrf== 
ret till fitt unberliga (ju^» 

10* % fom tittfotene 
irfe Jooren folf, dvtn tin 
®ub6 folf; od^ S. fom 
tillfdrene iit i^aben fdtt 
barml)ertig^et, |ofnjen nu 
fdtt barm^cttig^et 12. Dd^ forer en gob 
umgdngelfe ibianb ^ebnin:^ 
garna; pci bet be, fom pldga 
fortala eber fdfom illger=' 
ning^mdn, mdga fe ebra 
goba gerningar, o^ prifa 
®ub, ndr bet i bag^Ijufet 
fommer* 

13. SBarer unberbdnige 
ott menniftlig orbning, fiir 
$erran6 ffud, e^mab bet 
dr .Sionnngenom, fdfom ben 
iifnjerfla; 

±4. eiler befoHninga- 
mdnnerna, fdfom be ber 
fdnbe dro af ^onom, be on- 
ba tid flraff, oc^ be goba 
tia pxi^. 

15. Zt) fd dr ®ubg tviU 
je, att S nieb goba gernin- 
gar ff olen igenfto^)))a mmx^ 
ncn af be gafna oc^ ofiir- 
jldnbiga menniffor; 

16. Sdfom be frie, odj 
idt fdfom S f;afn)en ben 
fri^et tiE att ffyla onbffo na 
meb, utan fdfom ®ub6 tje^ 
nare. 

17. 2Barer ^eberfamine 
emot f;njar man; dtfPer 6rb= 11. Adre brober, jag berna, frufter @ub, drcr formanar eber, fdfom frdm^ 
manbe od) etdnba, ati S 
fiJrmaren eber for tfott^liga ilonungen. 

18. 3t]enare,marer iui= 
berbdnige ebrom ^ericm begdrelfer, i)\vilia flriba c^^meb all fruttan; itfe aiU^ 
mot fjdlcnaj natl bem gcbom od; fat't= ©a}j- 2, 3* ben L ®|)ifteL S27 mobtgom, utan otf bcm 
0enn3i5rbigonu 

om ndgor, fiJr fammctct^ 
ffutt tttt ®ub, fBrbrager 
fiebrofmclfe, cd^ Itbcr orcitt 
20« St^ ^mab ))rta ar 
bet, om 3 for ebra mt§- 
gernmgar flagne marben, 
0^ liben? 2Ken nar S fSr 
malgcrnmgarS ffxttt (tben, 
od^ ^aftijeu tdlamob, bet ar 
ndb fi3r @ubu 

21, St9 bertttt aren 3 
faffobe, efter oc! S^rtftu^ 
leb fBr o§, Idtanbe^ o§ en 
efterbSnietfe, att 3 jtoten 
eftecfolja ^ang fotf|)dr, 

22, ^milfen tngenf^iib 
giott l^abc; ori^ ititet be- 
brageri iparbt funnet i 
^an$ mutu 

23. $^Jdr ^an hUf ban^ 
nab/bannabe ^an tntet tgen, 
oif mx i)an (eb, ^otabe^ 
i^an intet; utan fldttbe 
t^anmben till ben fom rdtt 
bomer; 

24. ^mlltn loita ftn= 
hex fielf offtabe i fin lc= 
famcn ^a ttitb; pabetioi 
jiutte luara bobe ftnbene, 
oc^ It^tm rattfarbig^etc= 
ne; genom ^JDilfcn$ far 
S (iren l^clbregba worbne, 

25» ip 3 Jyoten fdfom ttjiflfarattbf ffir; men 3 
arcn nn omttjanbe titt Ijct • 
ban, oc^ ebra fialare SBi- 

3. (§.apxtltt 

tttt att tro 0{^ Uftva. 

^^ammatnnba (;uflrurna, 
^^ mare fina man unber^* 
bdntga; ^d bet odE be, fom 
icfe tro pa orbet, mdga af 
^uflrurna6 umgdngelfe, u== 
tan orb, fcfifma n^unne; 

2, 9?dr be fc^rmarfa ebor 
fpffa umgdngelfe meb fruf- 
tan, 

3, |)n)tlfa5 ))r^bmng irfe 
ffati mara uttodrte^, meb 
fldtabt ()dr, eHer frtng^dn=: 
ganbe gu(b, eHer t fofieltg 
«dber; 

4, Utan om ben fbrbolba 
menniffan t ^jertat dr utan 
man!, meb faftmobtgom cd^ 
fliUom anba, bet dr !o)le== 
(tgit fi3r @ubt. 

5, ^9 t fd mdtto ^afma 
ocE be (;e(ga qminnor for- 
bom ^r^bt fig, be ber fatte 
fitt ijQpp m @ub, od^ moro 
fina man unbcrbdntga; 

6, ^dfom Sara mar 1^:= 
big S(bra{;e, fattanbeo f;os 
nom ^crraj l;milf cno biittrar S28 K 5petti (lap. 5* gorctt, od) aren tdfc fd frit:: 
fatabc 

7. @arnmafcbe6 3 man, 
Bor nar bem mcb fiJntuft, 
Dd^ gtfmct bet qUjinftga fa* 
tttet, fdfom bet ber fh^agafl 
Sr, fina Sro, fdfom odE meb* 
arfmfngom tfll ItffenS ndb; 
pa bet ebra 6Bner (cfe Blif* 
n^a fiSrl^fnbrabe* 

8. SRtn pd ftftone, ma:» 
rer atte mib ett fittne, meb* 
Itbanbe, 6roberItg fdrlef 
:^afh)anbe t(tt ^marannan, 
Barml^erttge, mdnltge; 

9. 3(fe tDebergdffanbe 
Dttbt fiSr onbt, fcfe hannox 
fix banner; utan ^elbrc 
tnjartemot, n^dlftgner, toe* 
tanbeS att 3 Sten bertftt 
faHabe, att 3 ffolen drftoa 
toalftgneffe. 

10. S9 ben bet mill aU 
ff a liftpet, o(^ fc goba ba- 
gar, ^an jliOe jtna tungo 
ifrS t>tt ottbt at, o^ {ina 
ldp))ar, att be icfc tala 
btbrdgeri; 

11. 2Bdnbe jtg tfrd bet 
onbt dr, oif gBre bet gobt 
dr; fofe efter frtben, oi) 
fare ^onom efter. 

12. Sti; «&erran6 5gon 
dro Bftoer be rdttfdrbiga, 
od^ ^au^ 5rDn till bera^ 6i3n; men $@rranS anflgte 
dr iiftoer bem fom onbt 
gBra. 

13. Dd^ ^0 dr ben fom 
fan giJra eber ffaba, om 3 
far en efter bet goba? 

14. 3^^ om 3 an ndgot 
ttben fix rdttfdrbtg^eteneS 
ffua, dren 3 bodf litiml 
faltge. ^rufter eber ixxtd 
fix bera§ trug, tdfe feller 
fBrffrddfer eber; 

15. Utan ^clger p^t- 
tan ®nt> nti ebor ^jetta. 
SBarer od aUtii rebebogne 
tffl att ftoara ^toarjom od§ 
enom, fom feegdrar ff dl tiU 
bet (;d<)|3 fom i eber dr; od) 
bet meb faftmobfg^et od§ 
fruftan. u 

16. Dc^ ^aftoer ttt gobt 
famtoet; j^d bet be, fom 
toflja fiSrtala eber fdfom 
ogernmgSmdn, ffola fom* 
ma ^d ffain, att be fdrla* 
flat ^aftoa ebar goba urn* 
gdngelfe t S^rtfto. 

17. %\) bet dr bdttre, 
om ®ub3 totlje fd dr, att 
3 fBr goba germ'ngar It* 
ben, dn for onba. 

18. Z\) g^rijluS (eb odE 
ena refo fi3r f^nbcrnaSfPuff, 
rdttfdrbtg fSr ordttfdrbiga, 
pa bet t;an ffutte offra o^ 
(^ubi; odt) dr biJbab efter 

fiJttet. ©a^ 3, 4. bett L epifteU 529 fiSttct, men tefmanbe gjovblfom txUiata ax i fBttct,tcfe cftcr ?(nban. (efma ffatt eftcr mennifEo^ trobbe^ nar @ub en gdngjnmgarna^ 
tibbe, oi) tdlamob ^abe i 
9lQi tib, bd arfen 6t;g9be^, 
i ^iDiIfom fd, Det dr, dtta 
fjdtar, fcteftoo frdlfle c^enom 
wattntt] 19. S bem famma gtdE j lufia, utan efter ®ub3 milja* 
^an odf Bort, oi} prebtfabei 5. ^9 bet drnogattmi^ 
fBr anbarna t fdngelfet; |t fiirltben tib, (;afme mart 
20* Som forbom tcEeitefmerne forfltttt efter t^eb^ 

miTja, bd nji 
manbrabe t lo^afttg^et, i 
begdrelfe, t br^tfenjl^v i 
frd^evt, I ftoatg, od^ gruf:^ 
meliga afgnbab^rfan. 
4* 0(S bet f^m^ bem 
21* ^milfet nu ocf of fdirft^nt twara, att 3 ttfe 
faltga gbr t bo|5et, fom ge^ilb^^en meb bem utt famma 
nom ^tnt 6eti;bt dr (tcEelflemma ojftcfetiga irdfenbe, 
ait Wttfen^ fmtttor afldg-iod^ fiirfmdben; 
gag, utan att man ^afmerl 5, ^n?i(fe ffola g5ra ta^ 
tit gobt famtwet tiii @ub), fenffa:p ^onom, fom rebc dr 
genom 36fu 6()rtflt u^^ip-boma leftt)anbe od^ boba, 
ftdnbetfe; I 6. ^i; bertiff dr odf Q\i^ 

22* .£)mt(!en dr ))d ©ubg angelium prebtfabt for be 
pgra ^anb, u|>pfaren titt boba, ati be ffola biinibe 
(;im(a; D(^ ^onomdro 2(ng=^!marba efter menmffor i 
lama, od) mdlbig^etema,iottet, nun i Stnbanom lef- 
od) frafterna unberbdnigo^ltDa @ubu 

7, Tltn nu tiEfiunbar 
dnben pa aU ting* ®d 
tuarer nu nt^ttxt^ oif mo^ 
fanbe m att bebjo, 

8« TUn ofmer att ting 
bafmer ju en fermnaube 
fd iloteu S otf mdpnaeberjtfdrtef inbi3rbeg; tt^ tdrUfen 
meb bet famma ftnnet; t^lff^ler otf all iJfjDertrdbelfe* 4. ©a^jitlct 

^tt^eban nu K^riftu^ libit; 
^^ ^afmer i fottet for 05, 9« SBarer inborbe^l^tDar- 
utan Un ber liber i f'ottet, ^anj 
mdnber dter af fi)nben; jannare ()erbergare, 
2* ^dbet §an ben tibeUjattt fnorr, 

g) (23) 850 «. Vetri ®ap. 4, 5, to* D(^ hjaret tjcnflaf^jltbe fafom en mbrbare, ttc^e mbBrbeS, ^tvar D(i^ en 
meb ben gdfnjo fom ^an 
(;afmer fatt, fafom flobe ben 
niargfalbelfga ®ub§ nab^ 
f!affare* 

it. Om na,qor talar, 
^an tale fafom ©ubS orb; 
om nagot ^afnjer ttt am= 
6ete, ^an tjene fdfom af 
ben fdrmdgo, fom @ub gtf- 
met; pa bet (Sub tilifmer 
arab i art ttng genom 3®^ 
fum S^rtftum, ^milfom 
mare ara oc!^ mdlb tt))i\u 
ncrltga: §(men» 

12. 5OTtneMrefle,f5nin^ 
brer eber trfe pa ben ^ctta, 
fom eber meberfar^ (ben 
eber meberfara, ait S flPo- 
fen fdrfofte marba), fdfom 
eber ^anbe ndgot m;tt; 

13, Utan gtdbjen^ i)tU 
bre, att 3 (iben meb ^i)xU 
fto; »)d bet 3 ocf friJjbaa 
od^ gtcibjag maa^m utt ^an6 
f;drl'tg^et6 uppenbarelfe tjuf, iTIgerning^man, ellcr 
fom ben ber traber m t en6 
annarS dmbete. 

16. Tim fiber ^an fd^ 
fom en S^riflen, fFdmme 
fig (ntet; ntan pxi^t @ub 
for ben befen, 

17. St^ tiben dr, att 
bomen (IPall Beg^nna^ :pd 
@ub^ ^^3; BegtmneS bet 
pa o§, ^itjab Sftfhjer bd be^ 
ra§ dnbafi^ft, fom ttfe tro 
®nb6 (S'bangelio? 

18. D^ bltfmer ben rdtt^ 
farbtgc meb plat^ faftg, 
f)mar Bfifmer bd ben ogub= 
aftige oif f^nbaren? 

19. ©erfbre^ be ber (iba 
efter i^n't)^ tinfja, be ffola 
befafia ^onom fina fjdfar, 
fdfom enom trofafiom Zfa^ 
part, meb goba germngar. 

5. (S^apitltt 

^rcjlfr, ai)6rarc tc, tvaxc obmjufc 
uj^ftrc, Scbjc. 14. (^afige dren 3, oml^reflerna, fomdrotblanb 
3 for S^riflt 9?amn§ ffufi t eber, fbrmanar jag, 
bftfiijen forfmdbbe; tt; Sfn^^jfom ocf dr en ^^refi, cd^ 
ben, fom dr f;drltgf)eteneS|tt?ittne tiff iiijxi\ii )3ino, cd^ 
odj ®ub6 5(nbe, f;n)ifa6 jbefaf tig i ben f;drligf;et fern 
^?d eber; ndr bem Sfifiuer u)?penbara^ fPalf ^an fbrfmdbb, men ndr eberi 
k^jrtfab. 2. &i3ber @ub^ l^jorb, 
fom dr i6(anb eber, oc^ 15» 3«gen tHanb eber ^afnjer att pa ^onom tdPe (^ap. 5. ben L (gpifteL 55i rt^btge, utan fjctfrntTjanbe, 
icf c fBr f(eui mmningS fFuff, 
uUn af en gob ixnTja; 

5, 3cfc ()erier fafom (;er5 
rar '6f\vtx fttt fol!; utan 
marct ^jorbcnom till efter^ 
l^Bmelfe, 

1, Od) fcban, bd bflvcrjle 
•^crbcn nppenfcar n^arber, 
ffolen 3 unbfd ^cirffg^cte^ 
ne6 omanfFeHga frono. 

5. oamnmlunba 3 un^s 
ge, m«rer beni gantfoni mu 
bctbanigc* 23arer ade in? 
6otbc6 ^iDarannan unbcr- 
bdnt'ge, od) (;dilcr eber ^drbtj 
mib Bbnijuf^ctcna; ti; @ub' 
fidr emot be ^ogfdrbiga, 
ntcn be obmjufa gifmcr Ijan 
ndb. tit r^tanbe (ejon, oif fi5fer 
(;njem l)an nppflnta ma. 

9. @tfir ^onom emot, 
flabige i tronc; oc^ meter, 
ait famma mebermiJba me=! 
bcrfar^ ebra fcrober t tvtxU 
bene. 

10. mm @ub, fom aU 
ndb fomuier af, ben eber 
faflat ()afmer till fin t\vi(\a 
^drftg^et t S^rtflo SSfu, 
i)an futtborbe eber, fom en 
(tten tib Hben, fl^rfe, ftobje 
G^ ftabfdfte; 

11. ^onom maredra,ocl^ 
magt cmtnnerltga: 5(men. 

12. Thb ebar trogna 
Srober StTbanuS, fom jag 
menar, ^afmer jag eber tili- 
firifmtt meb fd orb, fi3rma^ 
nanbe^ od^ bett)ganbe6, att 
betta ar ben rdtta (^^ub^ 
ndb, fom 3 utt fldn. 

13. ^elfar eber ben for- 
famltng t Sab^tonten, ut^ 

0^ 6. ®o dbmjufer ebet 
nu uuber ®nH magtiga 
^anb, pa hct t^an ebet 
uppl^djer i ftuom tib. 

7. ^Ua ebra omforg'ttjalb Ufa meb eber; 
f after ph ^onom; tt) ^anjmm fon 9JfarcuS. 
dafnier omforg om ebet. j ^^ ^.j^^, ^^,, ^,^,13,1^^^ 

8. SJarer nt;ftre, od) nieb fdrlefenel fi;§. grib 
mafer; ti; ebar fienbe, bjef==!marc meb eber attom [om 
tr^nkn, gdr omFring fdfom'dren tS^rt^o 3^fu- ^^men. 8)2 552 @. ipetri 6af?, t. e* ^etti &en an&to ®pifteL 5;ron luifad i (cfnab. (^ftiftcncd 
urf^rung. 

i Oilmen ^ctruS, SSfu 
""'^ 6f)rtfli tfcnarc od) %^ 
^joflcl, bem fom meb o§ 
Ufa b^rbara tro fdtt l^afma 
t rattfarbtg^etene, fom mdr 
®ub gtf^Dct, 0^ g'^alfaren 
3@fua S^riflug: 

2. 9lab 0^ frfb fbri3fc 
jtg { eber, genoni QJub§ od^ 

3» eftcr bet alla^anba 
af ^an§ ©ubomef fraft, 
l)ji?ab fom tttt lif od^ ®ub^ 
afttg^ct tjenar, o^ ffdnft 
ar, gcnom l^an^ funfFa)), 
fom !)§ ^afitjer fattatgenont 
(fina) ^tlfg^et cif bi;gb; 

4. ©cnom ^miTfa ofj be 
b^ra oif atbrafiSrfla tiifte 
gifne aro; namltga att 3 
berigenom mdgen blifma 
bcfafttge af ®uba uatur, 
om S' flt?n merlbeuea fiJr^ 
gdngetiga lufta; 

5. ®d Idgger ebev iiu 
bcrom atta irinning, att 3 
nti ebva trc (dteit jtnua6 
b^gb, od) t btjgbeue Seffcbc- 
Itfl^et: 6. 3 SefTebcItg^etene 
indttcligfiet, i mdttelig^etene 
tdlamob, i tdlamobet @ub:= 
aftig^et; 

7. 3 ©ubaftig^etene 
brobcrlig fdrle!, i feroberlig 
fdrle! atfrnannelfg !drle!, 

8. Z\} ndr be§a Prefer 
dro vifetiga ndr eber, fd 
Idta be eber idfe finna6 fd^ 
fdnga, eOer utan fru?t t 
n^dr§ mxxa^ 3efu S^rifti 
!unfi'av^ 

9. Tltn ^hJtlfen benna 
idt ^afii^er, i)an ax 61mb, 
oc^ fet intet^ oc^ {)afmer fbx^ 
gdtit, att i}an h)ar ten gjorb 
af be ft;nber, fom t^an fBrra 
()abe« 

10. ©erfore, fare 6ro:= 
ber, tagger eber ^elbre tvin^ 
niiig om att 3 goren ebor 
fallelfe oc^ utJoretfe fajl; 
ti; om 3 bet goren, fd fatten 
3 td:*e ndgon ttb. 

11. STl; i fa mdtto blif^ 
tvtx eber n'Mtga gifrucn 
ingdngen i lodr^ »g)®rrag 
oc^ g-rdlfare^ 3®fu g^rifti 
cnjiga rite. 

12. Derfore wili jag icre 
^afttja fiSrbrag att fbrmana 
eber alitib ^drom, dnbocf Sap, I, 2< ben 2, SjJiftcl. S55 3 bet meten, od) drcn jkb:= 
fd(^c t benna ndrmaranbet^ 
fanning, 

15. 5t9 jag menar bet 
mara ttllbbrltgit, fd ianQt 
jag dx i benna (^t;bbD, att 
nppmdcfa od^ f5rmanaeber. 

14, ^9 jag met att jag 
itaU jnarliga afldgga benna 
mina ^^bbo, fafom orf mat 
p(^rte 3@fu^i§.^riftnS^af:s 
met mig fungjort. 

15 ^J^en jag mtU minn^ 
(dgga mig att :cs, efter niin 
bbD, ftolen be()dUa betta i 
dmtnnelfe* 

16. %\) mi ^afme itfe 
efterfbljt ndgra f lota fabler, 
t)d mifungjorbomebermdrei 
^^rrad 3^fu i^^rifti !!raft 
oc^ tiUt'ommelfe, ntan mi 
^afme fjelfme fett ^an^ ^dr* 
lig^et« 

17. £)d l;an fict af (^nb 
(yaber dro oc^ pri^, genoni 
ena toft fom tiU l;onom 
ftebDe af Den ftota l;dtlig- 
^tttn, fd l^bonbe^: ©enne 
at min olffeiige ^on, i 
^roilfom jog ^ofmct ett 
i^ot>t be^iag. 

18. jOc^ benna t5ft ^btbe 
mi fomma af ^immelen, bci 
mi motom mtt ^onom pa 
Ui i;elga betget 

19. ^28i ^afmom ett faft ^jto^j^etifft orb; o^ Sgi^rcn 
mdl att S ci^ten Uxp&, lira 
fom pa tit Ijng fom fCtn 
uti ttt mbrft mm, fd Idnge 
bet baga^, od) morgonftjcr= 
nan u^jpgdr i ebor ^jerta. 

20. SDc^ bet ffolen a 
fbrft meta, ait ingen ^jro- 
pi:}ttia i @!riftene f!er af 
egen ntldggning. 

21. ^9 ingen prop^etia 
dr dnnu framfommen af 
mennif^omilja; utan be ^el« 
ga i^nt^ meimijTor ^afma 
talot, tSrbe af bem ^elga 
^nba. 

2. «a|3itUt. 

§tt>en faifi^e ^^ro^^eter 
^*' iDoro otf ibiant folfet, 
fom otf iblanb eber marba 
ffola faljte tfirare; ^milfe 
meb iblanb tnfora f^ola f6x^ 
berfmelig partier, odf fbr* 
neta .jpi^rran, fombemtiJpt 
i)afmer; oci) fl'ola fbra bfs^ 
met fig jjelfma en ^ajlig 
fbrbbinelfc 

2, Dd^ mange fl^ola ef* 
teifolja Dera^ fbrberf; ge== 
iiom l;milta fanningeneei 
mSg blifmer fbrfmdbb; 

5. Oc^ nti girig^et, meb 
Diftab orb, ffoia be ^anbla 
meb eber; ^milfom bomen 554 <S. ^ttti ^ap. 2, nu langefcban ttfe fen di> 
od) betas fbrbbmelfe fofti^er 
icfe. 

4. %i) ^afiuet l^ub td!e 
ff onat Stnglomen fom fi^ns: 
babe, utan ^afmer bem nieb 
mortffenei febjor neberfaftat 
till ^eltuete^, ofmerantmar- 
baubeel tiU ait foxwaxa^ till 
bomeuj 

6. £)d) ^afmer ic^e ft'o=: 
nat ben fbrra metlbene, 
ntm bemarat ^^oe, rdttfar? 
big^eteneei '»>)3rebi0are, fjelf 
dttonbe, od) idt floben gd 
ijfmer be ogubaftiga^ merlb; 

6. Oc^ ^afhjer gjort be 
ftctber ^oboma o^ (So- 
morra tiU aff o, omftiirt od) 
fi)rb5ttit bem; od^ fatt fi3r 
ett efterbbmelfe bem ogub^ 
a^tigom, fom feban tfomma 
ft'uUe; 

7. Od) ()afnjer frdlfl ben 
rdttfdrbiga Xiot, fom mar 
Jjldgab af ft'amliga menni* 
f^or, genom bera^ ffUrat^ 
tiga umgdngetfe; 

8. ^t; efter i)an tvax 
rdttfdrbig, od^ bobbe ibianb 
bem, od) mdfte bod fdbana 
fe od) ^5ra, ^jldgabe be ba= 
geltgen ben rdttfdrbiga fjd= 
lena meo fina onba get*' 
uingai, 

»• |)(ftttcH fail ftnlfa t>t gut>af tigo utaf frepel* 
fen, men ht^hUa t>t oxaiu 
fdtbiga tiU bomebag, tiU 
ati pinad; 

10. ^Jten albramefl Uin 
fom manbra efter tbttet, uti 
orenom lufta, oc^ fijrfmd 
^errfta))et, bfn^erbdbige, en^ 
finnabe, od) intet rdbaei for* 
fmdba mdlbig^eterna; 

11. ^inbod 5lngiarna, 
fom i fraftene od) ftart? 
t;etene ftijrre dro, idt braga 
tnnna Uxx fbrfmdbeliga bos^ 
men emot fig, af «£>(s:rras 
nouu 

12. ^Mm be dro jdfom 
be ofi)rnufttga bjnr, fom af 
naturen Hxtiii fbbba dro, 
att be flola fdngna oc^flag? 
tabe marba; fiirfmdba bet 
be intet fbrftd, od^ jlola uti 
fitt fi3rberfmeliga rndfenbe 
forgdS; 

±3. Oc^ fd ordttfdrbig=: 
\)tttnt^ i'mu ®e ^dllat for 
mdUufi, att be lefma i tim^ 
meliga trdjelig^et; be dro 
flemt)eter od) f^amflddar; 
))rdla af ebra gdfmor, flbfa 
meb ebart; 

±4. Jpaflua bgonen fntt 
meb ^oreri, lata ide fbr^ 
mena fig fv)nbena, od) loda 
till fig be oftabiga fjdlarj 
^a[ma fin ^jerta genombf* Sa^. 2^ 3. belt 2. (^pifttl nm iDab { gmg^ct; fbrSannabt 

15. SDfmctgtfnja rcitta 
mSgeti, oc^ QvI mtTIe, od^ 
cfterf5Ija 23alaatn6, S3d= 
forS fDn§ mcig, f/njitfen al= 
flpabe lt)rdug^etene6 tiJn. 

16. 5U?en ^auHcffhaf^ 
fab fbr ftn mrangfict; bet 
ftiimma arBete^bjurettatabe 
meb menniflforBfl, oc^ fix^ 
toc\ ^roplictcn^ gafettjTap» 

17. ^c axe t'cidor utan 
hjatten, od^ motnfft;t foni 
af mabrct brifrt)aS;t>rt?tTfDm 
flirtuarabt ax tit iwaxt m6x=^ 
fer tiU emig tib, 

18. ^^ be tala flolt orb, 
fom ciro fdfang; oc^ tgenom 
otuft (oc!a bem tiU mmia, 
lufla, fom rdtt^ltga imb:^ 
flupjjne tuoro, 0(| citinu 
toanbta i tt?tC(farelfe; 

19. Dc^ lofitja bem frt^ 
^et, cinbodf be fj^fttie aro 
forberfH)e(fen§ tjenate; tt; 
af ^tDem ndgor BfiDemun^ 
ncn marber, (jan^ tjeuare 
ar fyan morbeiu 

20. ^t; feban be, genom 
.p(^rranS oc^ g'rdlfaren^ 
3@fu S^riflt f urtfBap, imb^ 
P^tt ()afma merlbened oren? 
iiafjti, 0(ij t)afma dter be= 
mefhjat fig berutt od^ dro 
iifmettDunne, Sr bem bet ^tterfla mdrte luorbet an 
bet fdrfla. 

21. Dd^ ^abe bem fedttre 
waxit tntet fSttldnbit rdtts: 
fdrbtgl) etene^ H)dg, an, fc^ 
ban be forflobo, njdnba fig 
ifrd bet ^etga Bubet, fom 
be anammat ^be. 

22. ©em dr n^eberfaret 
bet fotn for itt fant orb= 
fprd! ^Idgar fdga^: <g)uns 
ben gdr ctter till finafp^o-, 
odf) ftDinet, fom tmaget dr, 
fiJIar fig dter i trdd^en. 

3. (Eapitlet. 

dnbc, 9Sar 6crebe(fe. 

•^^etta dr nu Un anbra 
'^^ @))ifie(en, fom jag 
f^rifmer eber tiU^ mine U^ 
refte, i (^ixjilfo jagu^j^jmdtfer 
od^ fdrmanar ebart rena 
finue; 

2. mt 3 i^dgfommcn 
be orb, fom tiUfiirene fagb 
dro af be ^etiga '•^^ro^^eter ; 
od^ be§(ife^ njdrt bub, tut 
fom drom ^®rran§ od^ 
grdlfaren^ ^il^joftlar. 

5, Dd^ meter bet i fbr* 
ftone, att i ^tterfia bagarna 
marba fommanbe befpotta- 
re, fom njanbra efter fin 
egen tufta; 
' 4. SDd&fdfta: ^mar &x 556 35; ^^Jetri Sap, 3, ttu bet liJftc om f)an8 tili^ 
!omnie(fc? ^i; ifra ben bag 
faberne Sro affomnabe, h\\f^ 
tDcr allt fafom bet af txt- 
atmen6 begi^nnelfe ttjarit 
^afti^er, 

5, a^en fjelftuiljanbe 
hjilja be ftfe lueta, att ^im- 
(arna ^afma ocf n^artt t f5r= 
ttben, oi) jorben af tDattnet, 
od) t ii^attnena beftdnb {;aft, 
genom (^ub^ orb* 

6, :^{t!mdt marbt pa ben 
ttD merlben, genoni be fam== 
ma, meb flobeneforbevftDab* 

7, ©ammalunba oct nu 
^imlarna dc^ jorben n^arba 
genom t^ane^ orb f^jarbe, att 
be ft'ola twarba eibcnom fbr- 
marabe till bomebag, ha be 
ogubattiga mennift'or fiJr- 
bbmaef jtola* 

8, aj^en ett jtali eber 
icfe forbolbt mara, mine td^ 
rejte, att en bag for ^i^r= 
ranom at fiifom tnfenbe 
at, o4i tufenbe ftt f^fom 
en bag. 

9, I^CSttcn fotbtojet 
itttet jltt loftc, fifom fom= 
Uge mena Ht toata fdt^ 
btoiclfe; men ^an Ijafiuct 
talamob meb o^, oc^ loiii 
ide att nagte ffola fot= 
gftd, utau att ^loat ot^ en 
dttbet {tg till bdttting. 10. ^J^en ^(frran§ bag 
marber fommanbcS fdfom 
en tjnf om natten; od^ bd 
ft'ola l)imlarna meb en [tor 
l)aftig^et f5rgd6, od^ ele- 
menten ffola fcrfmdlta af 
i)ttta^ odj jorben meb be 
n^er!, font berpd dro, ffola 
afbrdnnao, 

11. (Efter nu attt betta 
fiEall fiJrgd^, ^urubana bbr 
eber bd mara, utt ^elig ums= 
gdngelfe oc^ i^ubattig^etV 

12. ^d att S ttjdnten 
od) dftunben efter (^ub^ 
bagcf tillt'ommelfe; i i)mU 
torn t)imlatna af elb fdt^ 
gde ffola, od) elementeii 
fotfmalta af ^ttta. 

15. Men npa ^imiax 
oc^ en n^ jotb niantom 
toi, eftet ^an$ lofte, Der 
tattfatbigt)et nti bou 

14. ^erfore, mine td^^ 
refte, meban S ^^tta wdn^ 
ten, \d Idgger eber mmntng 
om att !;5 obefmtttabc oc^ 
oftraffelige for ^onom fins: 
naii mdgen i frib. 

15. Od) marcf <p(^rva6 
;5(Efu (^l;rifti tdlamob rdf^ 
Iter for ebra falig^et; fdjom 
orf mdr fare brober, ^|^au= 
lu0, efter t)tn tuief^et |om 
^onom gifmen dr, ^afmer 
ffrifmit eber tilij ^ap. 3. bett 2. @|jiftet 537 16. (Safom f)an ocf t 
all 6ref talar oui fabana 
^t)dtx; ibianb l^tuilfo n5= 
got or fom dr fiuSrt till 
forftS, t>tt ht oldttt odb 
loBaftx^t fdrnjdrra, fSfom 
od anbxa fftifter, titt fitt 
egen fottappdfc. 

17, SWen 3, mine U^^ 
refie, meban S ^^tcn bet 
tttlfBrcne, fa fiJrmarcr eber, aH 3 tcfc fdrffirbc tratben 
ctenom be D,qubafti,qa6 ivtlls 
farelfe, famt meb bem, cc^ 
fatten {fran ebor ta^m Pa- 
btg^et; 

18, Utan tt^dxtr i nd=: 
bene, oi) ivax^ $>^xxa^ od) 
?frarfare6 S^f« (Sfirtflt 
funffa^j. ©onom t^are a- 
ra, nu oc!^ tttt ehjtc^ ttb: 
5(mem ®* Sp^attttU t>en fotfta ®pifUh h ^apitUt 

Drbct njtft ©ubS gcmenf!a^, 
^(gfu 6lob. 

•^^et fom itjar af begins 
'"^^^ nelfen, bet \m ijafwt 
^Brt, bet njt &afme fett meb 
n^dr iigon, bet tvi ^af\m U^ 
ffdbat, od^ n^dra ^dnber 
^nbterat ^afitja, af ItffenS 
orb; 

2. Od^ Itf^et ax u^^jen^ 
barabt, od^ tvi (;afme fett, 
ocb mtttnom, ocSj !ungi3rom 
eber bet emiga Iifmet, ^t)iiU 
fet mar ndr ^abren, oc^ 
dr D§ m^penbarabt; 

5. ^njab n^t ^afnje fett 
oc^ ()ort, bet fi3r!unnom rtji 
eber, pa bet od! S ffoUn 
^afma fdttff a^j meb o§, od^ njdrt fdttfEa^j ffatt njara 
meb grvtbrenom, od^ fian^ 
Son 3@fu e^rtflo, 

4. Dd^ betta ffrifti^e ttn 
eber, j?d bet ebor gldbje 
f!att n^ara fufffommen, 

5. SDc^ bet dr itbaUU 
fen, fom tvt ^afn^e ^i3rt af 
^onom, cdf) fiSrfunnomeber, 
ait ®ub dr ett Ijn6, cd) 
tntet morfer dr t $onom« 

6. Dm mi fdge o§ ^af= 
ma fdttffa^) meb ^onom, 
od^ manbrom i miirfret, bd 
Ijugom mt, od() gorom td!e 
fanntngen. 

7. 9}kn manbrom lui i 
(jufet, fdfom ^an dr i Ijn- 
fet, bd ^afme m fdttffap 
tnbiirbe^, 0(j() Sefw ©^ti- iS38 e. ^B^annit ^cop* i^ 2* fli, i^one ©one, blob tc= 
nat of af aEa f^nbet* 

8. ^iiQt \vi, att iDt ^af:^ 
tre {ttgen f^nb, ba fccbragc 
mt o§ fjelfti^a, oil fanmns 
gen Sr tdfc t o^, 

a aWen om tioi itUnnt 
tvaxa f^nber, f)an ax txo^ 
fafl Gi) ratthjt'g, att ^an 
fiSrlater o^ ft;nberna, oif 
xmax 0^ af aUa orattfar= 
bfg^et 

10. SWen fagc n.n, att 
tt?t ^afive fntct ft^nbat, ba 
gore tot ^onom tiU Ijugare, 
cd^ ^an§ orb ar tdfc t o§. 

2. (Eapiiltt ,^ 

?^@fufBrfontng, ©ubs fanncbom. 
SlHtt^rifli tcira. 

in batn, bctta ffrif= 
iDcr jag eber, att S 
jlolett irfe ftjnba; oti^ om 
nagor fijnbar, bfi ^afjocmi 
ctt forfjoatatc nat S^^bre^ 
nom, S®f«tn ©l^rifinm, 
ben tattfarbig at* 

% £)ti^ l^an at fotfo= 
uingen for njata f^nbet; 
icfc aKenajl fotiofira^utan 
ocE for \t\a joetlbcnee. 

3. Oc^ berjja toetc mi 
att mi fannoui ^ononi, om 
mi ^atte %a\\% 6ub, 

4, *3^en ber fciger: Sag 
fanner l^onom^ 0(| jailer irfe ^an^ bub, ^an ar en 
Ijugare, od^ i ^onom ar ftfe 
fanntngen. 

5. 2)?en ben fom fatter 
^an6 orb, t ^onom cir fan:= 
nerltga ®ub6 farle! \\x\U 
fomKgen; od^ bcr^d mete 
mt att mf arom t ^onom. 

6. ®cn ber fagcr ftg 
bnfn>a t l^ouom, i^an ffafi 
otf manbra fafom ^an man:s 
brabe. 

7. 23ri3ber, jag flPrifmcr 
eber mtet ni)tt bub, utan 
bet gamla bubct, font 3 
^aft ^afmen af beg^nnel^ 
fen, ®et gamta bubet ar 
bet orb, fom 3 ^afmen ^iJrt 
afbegi;nne(feru 

8»' ^ter fFrffmer jag eber 
ztt ni;tt bub, bet fant ax 
I ^onom, od^ t eber; ti> 
morl'ret ar forgdnget, od) 
bet fauna (jufet U;fer nu. 

9. ®en fom fdger fig 
mara i (jufet, odl) ^atax 
fin brober, \)a\\ ax dunu i 
miJrfret* 

10. S)en ber dtffar fin 
brober, I^an b(ifmer i Ijus: 
\itf od) ingen fi3rarge(fe dr 
t (;onoin. 

11. 9}ien ben fom ^a= 
tar fin brober, \)a\\ dr i 
mi3rfret, od^ manbrar i 
morfrct, od^ met id'c ^mart ©o})* «♦ ben 1* ©^jifteL 559 ^an gdr; t^ mBrfret ^f* 
mer fi}r6(inbat ^an§ Bcjoii* 

12, Scig Pfrifhjer eber, 
!dra Barn, att cber f!oIa 
ft;nbcrna fBvldttta hjarba, 
for ^arta ^kmng f!utr, 

13* Sag ffrifhjcr cber, 
3 fcibcr; ti) 3 (^afiuen 
Unt ^onom, fcni ar af be== 
gtimielfcn. S^9 ffrtflDcr 
eber, 3 i;ng(mgar; tt; 3 
^afiucn BfiDcriiJunnit ben 
onba. 

14. 3^9 ffrtfmer eber, 
3 6arn; t^ S^ftt^enfant 
iyabren. 3^9 ^afmer ff rif- 
mi eber, 3 fciber; t^ 3 
^ftven fant ^ononi, font 
ax af 6egi;nnelfen. 3^9 
^afmer f?rtfU)it eber, 3 9ttg= 
tingar: t^ 3 Sren flarfe; 
Dc^ ®ub6 orb Slifmer t 
eber, oif f)af\mn bfmx^ 
munntt^bcn onba. 

i5. differ irfemcrlbena, 
trfe ()efler be tin^ t merl^ 
bene aro. Den ber ciffFar 
>vcrlbena, i t^onont ar icEe 
Aabren^ farlef. 

16. ^^ attt bet fcni ar 
i tvertbene, ndniltga tUU 
fcno bcgdrelfe, oc^ 5gonen^ 
bcgdrelfe, od) l;ogfcirbigt 
(efii^erne, bet cir idt af 
^abrcnoni, utan af \mxU 
bene. 17* ^if mertbcn firgda, 
odf) ^enneS Infla; men ben 
fom gBr ®nbS mtija, Ijm 
bitfmer etijtnnerltga* 

18. ^Sra Barn, nu dr 
ben t>ttcrfle tiben, od) fdfom 
3 ^afrtjen ^ort, ati ^tntt^: 
d^rifi ffati f omnia, ja, nu 
dro aCTarebo mdnge 5(ntt:s 
d)rifler morbne; oc^ beraf 
mete njt att ben i)ttcrfle ii^ 
ben dr mu 

19. ©e dro utgdngne 
af o§, men be moro tif e af 
o§. §abe be h^artt af o^, 
bd ^abe be ju BItfhJtt ndr 
og; men pa bet be ffufle 
Uifwa u^jpenfare, att be 
dro tdfe ade af o^. 

20. 8Wen3f)afmenfmcr=' 
jclfe af bcm ^eliga, oc^ nje^ 
ten aUt. 

21. 3ag ^afmcr idt ff rtf^ 
tint till eber, fdfom ttfl bem 
ber tie \mta fannmgen; 
utan fdfom ttTI bem fom 
()cnne wtta, od) att att logn 
ide dr af fannmgene. 

22. 1^0 dr en Ijugare, 
utan ben fom nefar, att 
3^'fu^ dr e^riflug? ®cn 
dr Stntic^rtfl, fom nefar ga^ 
bren oc^ @onen. 

23. ^njar od^ en font 
uefat @onen, Ijan ^ofjpet 
icfe l^cttei: gabren. 540 e. Sol^annie ^ap. 2,5, 24. ^mab 3 nu ^iJrt 
6afH3cn af Bc,qt>nnc(feii, bet 
Sttftrc i ebcr; om bet Bdfs 
met t eber^ font 3 Bi3rt Baf= 
tt?eti af Scqtntnetfett, fd fFo^ 
teti rdP S Htftva {(SoneiiDiti 
od6 f^'abrewcttu 

25. O* betta cir bet 
tijfte, fom Ijan ofi (ofmat 
^aftver, eh?mtier(tgtt (I'f. 

26. ^ttta Baftwer jag 
f?rifm{t till cber,- em bem 
foTti ffirfBra eber. 

27. Od) ben fnti^rjelfe, 
fom 3 f)afiven fatt af ^c- 
nom, BHfn^er t el>er, od) 
3 fce^ofhjen ttfe att nd^ 
got Vdta eber; utan fd= 
fom fmi3rjelfen Icirer eber 
om aU ting, fd cir bet fant, 
ocf) ide IBgn; ocf) fom ^on 
^aftrer lart eber, fd 6nf= 
njer i Ijmnt 

28. ^df nu, f'dra 6arn, 
tlifhjer i ()onom, att ndr 
^an u^))en6arab marber, 
mdgc tvi Ijaftva fdrtriJft^ 
ning, ocf) idfe fomma pa 
ftam for ^onom i ^an^ tifl:= 
fommelfe. 

29. Dm 3 wttm att 3. ^apitltt 

@ubS Same nra, ^ligt. ©tobri. 
lig fcirUf. 

^^er tifr f^urubana ffirle! 
^^ ^abren ^afhjer 6eh?ift 
of?, att h)t fatrao ®uba 
barn; fi3rbenfFuU fanner 
intet merlben eber, t^ ^on 
fanner intet f^onom. 

2. SWine fdrefle, hjf are 
nu @ub§ Barn, od) bet ar 
icfc an u)j|)en6arabt ^h^ab 
\v\ n?arba ffofe; men bet 
mete ujf, nar han Blifn^er 
u^j^enBar, bd hjarbem m 
^onom life; t^ tvi fd fe Bos= 
nom fdfom ^an ar. 

3. Dd) l^trar od) en fom 
^fmer betta ^o^)) i ^onom, 
Ijan renar fig, fdfom l)an 
cd ren ar. 

4. <g»mar od^ en fom giir 
fDub, ^an giJr ocf ordtt, od^ 
fpnb ar ordtt. 

5. JDc^ S ttJeten att 
f)an iDat upi^enbarab, pS 
bet ^an ffuUc hottta^a 
ipfira fijnber; od^ ingcn 
foub at i l^onom. 

6. ^^n^ar od^ en fom B(if» 
\mx i i^onom, Ijan f^nbar ijan ax rdttfdrbig, ^a ffoleujicfe; f^ii^ar od) en fom ft)n= 
3 ocf bet tvtta^ att l^mar^bar, ()an ijaftvtx idt )\tt 
odf en fom rdtt g6r, BanjBonom, icfe BcRer fdnt ^0== 
dr fBbb af ^onom. nom. ®ap. 5- hen I 

7, Stiixa Barn, tdter tti^ 
qen fccbraqa eber. ©en 
fom giJr ratt, ^an at xatU 
farbtg, fafom odP ^an ratt^ 
farbtg Sr, 

8, 5)en bcr c^i3r ft)nb, 
^an Sr af bjefn?ulen; t^ 
bjetouten f^nbar af 6eg^n= 
nelfen; o(i& ^dthtnftnU np= 
pcnbatabes ®ub6 ®on, ott 
^an ffuDe nebetflS biefwu= 
lene getninga^ 

9, $mar od^ en, fom 
fobb ax af ®ubt, t)an ^Br 
We f^nb, t^ ^anS fab blif^ 
n^er t ^onom; oc^ ^an fan 
fcfe f^nba, t^ f)an at fdbb 
af ®ubu 

10* ©er^d fanner man, 
^mtlfe ®ubS 6arn, etter 
feiDtlfe bjeftDuIen^ Barn Sro; 
^mar od) en fom tc!e gor 
ratt, ^an ar trfe af ®ubt, oc^ 
b^n fern tdf e dtff ar fin Brober* 

11. St\^ betta dr bet 6ub:= 
jlfa)), fom S ()afmen ^5rt 
af Bec^^nnelfen, att njt jl ole 
diffag mBorbeg; 

12. S*^ f<^fom (Sain, 
fom mar af bem onba, erf) 
floc^ fin Brober t'^jdL SDrf) 
for i)tvax^ ffntt f[og (;an^o:? 
nom f^jdt? '^t^ ^an^ c^er- 
ntngar n^oro onba, men ^an^ 
Brober^ c^erninqar rdttfdr^ 
btfla. i^pifttl JAi 

IB, ?^5runbrer i^e, mfne 
Bri3ber, om hjertben ^atnr 
eber. 

14. m n^ete, att tt^i 
drom fdrbe ffrd boben tiU 
Hfrtjet; ti> mi dtffom Bro^ 
berna. ®en ber idfe dfffar 
Brobren, Ban Blifn^er { bi}^ 
benom. 

15. §mat ocB en fom 
Batar fin Brober, ^an dr en 
manbrd^are; od^ 3 mim, 
att ^njat od^ en manbrd^^ 
paxt ^afmer fcfe emmner(t= 
gtt Hf BHfmanbeS i ffg. 

16. "Der^^d fdnnom mt 
©ub6 fdrlef, att ^an Baf^ 
mer Idtit fiH (tf for ofi; ocf) 
ffolom odE mi (dta hjdrt (if 
fiJr Bri3berna. 

17. ®en fom ^afmer 
benna mxib^ gob§, od^ fcr 
fin Brober mara nobfldttb, 
orf) fluter fttt ^ferta t^ for 
T)onom, ^nru Blifmer ®nbS 
fdrlef t ^onom? 

18. g«in Barn, dtffomg 
icfe meb orbom, eller meb 
tungone, ntan meb gerning 
orf) fanning. 

19. ©eraf mete mi, att 
mi drom af fanningene, od^ 
fnnnom fliffa mdr ^jerta 
for ^onom; 

20. ^itt om mart Bferta 
fiSrbomer o§, bd dr ®ub 542 «. 3o(jatt«i$ ©a^j* 3,4. met att ting* 

21. 5D?tnc fcircfle, om 
mart ^jcrta fBrbiSmcr og 
tcfcy bd i^afiue mi en for- 
tr^flmng tiU @ub; 

22, kiti mt fd af ^onont 
alit bet mi fcebje; it) mi ^dl= 
(om ^an^ 6ub, od^ gi3rom 
bet ^oncm (juft dr, 

23. SDd^ betta dr ^an^ 
bub, att mi ffolom tro pS 
l^ane (Sons, Sefu 6ljtifli 
aiamn; otl^ olfCa op in= 
borbefi, ffifom ^an ofi bn= 
bit ^afmer. 

24, Dd^ ben ber ^dffer 
^anS bub, Ijan btifmer i 
^onoin, od) (;an i ^onom; 
D(^ beraf mete mi, att f)an 
blifmec i o§, af S(nbanoin 
fom ^an o^ gifmit ^afmer, 

4. (§.apitltt 

iptBfica rSran. Scf i farlef. 

^int fdrefte, 3 ffoten 
•^^ irfe tro ^mar odj en 
anba, utan ))ri5fmer anbar:= 
na, om be dro af ®ubi; iX) 
mdnge fatffe ^ro:p^eter dro 
utgdngne i mcrfbena. 

2, ®er)3d feolenSfan:^ 
na @ubo Slnba: l^mar oc^ 
en anbc, fom befdnner att 
3(5fuc^ ^^riftu^ dr fommen 
i tiittet^ ^an dr af @ubi. 3, Od^ ^mar od^ en 
anbe, fom idfe befdnner att 
S@fu§ (S^inftu6 dr fommen 
i fBttet, (;an dr idfeaf@u:s 
bi; odj bet dr ^ntidf)riflS 
(anbe), af ijimitQin 3 ^f^ 
men (lort att ^an fluKe 
fomma, od) dr nu attarebo 
i merlbene. 

4. Itdra barn, 3 dren 
af ©ubi, oc^ bafmen Bfmer:! 
munntt bem; tu ben fom 
dr i eber, tjan dr ^orre an 
ben fom dr i mcrlbene. .\ 

5« S)c dro af merlbenej 
berfiire tala be af merlbene, 
oc^ merlben ^Brcr benu ., 

6. m drom af ©ubi. 
®en fom fdnner ®ub, \)an 
ijoxix o§; ben fom itfe dr 
af ®ubt, (;an (;Brer o^ in=: 
ttt S)eraf fdnne mi fan:^ 
ningene^ ^nba, oAj mftlo^ 
ne^ anfca, 

7. 9?ttne fdrefie, dfffom 
o§ inbBrbe^S; ti; fdrlefen dr 
af ®ubt, o(^ ()mar od) en 
fom dlffar, ijan dr fiJbb af 
®ubi, od) fdnner ©ub. 

8. ^en fom icfe dlf^'ar, 
i)an fdnner id'e @ub; t\) 
©ub dr fdrlefen. 

9. lOcxph at ®ub6 fdr= 
Irf titt of n;ivenbar ioor= 
ben, att ®nb ^afmcrfaubt 
fin rnbn @on i mcrlbcna, 4,5, ben L «^ifteU att mi flotom lefwa 90= 
nom l^onom. 

10, ©etuti jlfir f(itle= 
fen, tit bet mi l^afmom 
diftat ®«b, men bet ^an 
l^afmer alffat of, o(i^ fanbt 
pn @ott tin en forfoning 
foe to&ta ftnbet. 

11, SJlinc fareflc, ^afttjer 
®ub fa alff at o§, fa ff otom 
otf mi cilffa^ ittbBrbeS. 

12* Sngen ^fh^er nd* 
aon ttb fett ®ub; om mt 
a(f!oma tuBBrbea, fd blif^ 
tver ®ub t 0^, od^ t;att^ 
tdxid dr fudfonimen t o§* 

15* S)et))d fSnnoni n)i, 
att n?i bltfrnom t ^onoui, oij 
ijan i 0^, att ^an ^aftucr 
flifnjtt og af fiuom 5(nba, 

14. Dc^ mi fdgom oi) 
6ett;gom, att g-abren ^af^^ 
me